?>

„MUSIMY STANĄĆ przed TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA”!

Aktualizowany: 1.12.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

TreśćKiedy Jego Chrystus Jezus ‘przyjdzie’, to każdego indywidualnie i osobiście ‘postawi przed swym Trybunałem’! Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok ostatecznie zostanie bezzwłocznie wykonany!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Wyznaczył [Bóg] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu dla całego świata.

„Tak będzie przy końcu [zakończeniu] świata: wyjdą aniołowie, odłączą złych od sprawiedliwych [prawych].

KAŻDY będzie osobiście i indywidualnie rozliczany przed Trybunałem Chrystusa, przed Jego Najwyższym Sądem o szczególnym znaczeniu. Został On bowiem powołany przez samego Wszechmocnego Boga Ojca, który „wszelkie sądzenie powierzył Synowi [swemu Chrystusowi]. Dlatego stanowczo oświadcza: „Jego słuchajcie”! Każdy i to nie tylko z żyjących ludzi, ostatecznie stanie przed międzynarodowym Trybunałem Pana Jezusa. Tu nie chodzi o grzeszny i ułomny, ludzki sąd najwyższy jakiejś instytucji czy organizacji religijnej tego świata. Niemożliwe jest, aby ten międzynarodowy, Boski Trybunał Sprawiedliwości mógł być zlekceważony! Każdy ma okazać Najwyższemu Sądowi Bożemu bojaźń i szacunek.

 • Jego postanowienie dotyczy naszego życia. To jest nawet sprawa życia lub śmierci!

Nie możemy być upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich, grzesznych autorytetów! Nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd, ani nie dajmy się ciągle zastraszać! Zabierzmy odpowiedzialność za swe życie z brudnych, ludzkich rąk.

 • Pismo Święte oświadcza:

każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”.

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.

„Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.

„Oczy Twoje [Boga] są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków”.

„Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę.

„Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie [JHWH], znajdzie ochronę”.

Kiedy pojawi się Najwyższy Trybunał Chrystusa Jezusa z aniołami i w chwale Boga Ojca:

wtedy odda każdemu według jego postępowania [uczynków]

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, snp, pau, bp; Jeremiasza 51:58 br; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 pau, bt; 12:1,2; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; 2Koryntian 5:10 ubg; Jeremiasza 32:19 lub; Hebrajczyków 4:13 lub; Mateusza 12:18; 13:49 eku; 16:27 eku; 24:21,22,44 pau; Marka 13:19,20; Łukasza 9:35; 12:40 pau; 21:25,26,36; Jana 5:22-24,28,29 nwt-pl; Dzieje 17:30,31 pau; 10:42; 24:15; Rzymian 14:10-12 ubg; 2:16; 2Tymoteusza 4:1; 1Piotra 4:5; Przypowieści 29:25 nwt-pl; rozważ także Ezechiela 34:16-22; Objawienie 7:9,10; 11:15-18; 12:10; 15:4 bp; 19:15; 20:11-15; 21:27. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

Zanim zostanie wykonany prawomocny wyrok!

Zanim Pan Jezus ‘przyjdzie’ i wykona swój sprawiedliwy, prawomocny wyrok, czyli wykona zasądzoną karę lub wyznaczy ustaloną nagrodę, musi to być najpierw ogłoszone. Dlatego dojdzie wcześniej do zapowiedzianego przez Niego globalnego wydarzenia.

A ta Dobra Nowina [Ewangelia] o Królestwie [Bożym] będzie (najpierw) głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wówczas nadejdzie (wtedy nastąpi) koniec”.

 • Potwierdza to Księga Objawienia:

‘Wiecznotrwała Dobra Nowina [gr. ‘euaggelion’] będzie oznajmiana jako Radosna Wieść [gr. euaggelizō’] dla mieszkających na ziemi, dla każdego narodu, plemienia, języka i ludu’.

Jednak nie wszyscy ludzie mieszkający na ziemi ‘oznajmianą Wiecznotrwałą Dobrą Nowinę’ uznają za ‘Radosną Wieść’. Zaraz też potem nastąpi straszliwe zniszczenie złego świata ludzkiego, a przywołując niszczycielską siłę gradu, nazwano je bardzo wielkim ciosem:

„I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili [dosłownie szkalowali, zniesławiali] Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka”.

Pismo Święte: Mateusza 24:14 eku, pau; połącz z Marka 13:10; Objawienie 14:6 nwt-pl; 16:21 bw.

‘Wytrwali i zachowujący wiarę Jezusa’, Jego naśladowcy i „niewolnicy Boga”, włożą bardzo wiele wysiłku w ogłaszanie tego nadzwyczajnego i ostatecznego orędzia dla tego świata ludzkiego. Będą oni wtedy zapewne potrzebowali różnorakiego i konkretnego wsparcia w tym bardzo ważnym, a zarazem trudnym okresie. Kto przyjdzie im z pomocą? Zawsze naśladowcy Pana Jezusa wspierali się wzajemnie i tym razem też tak będzie. Wielu też ludzi rozpozna czy dostrzeże uwidocznione prawe postanowienia Boże’. Nie dziwi więc, że naogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznej, czyli ‘Wiecznotrwałej Dobrej Nowiny’ jako ‘Radosnej Wieści’, pozytywnie zareaguje nawet liczna, nieokreślona i międzynarodowa „wielka rzesza” ludzi. Zapewne wielu odważnie solidaryzować się będzie i zaangażuje się nie tylko we wzajemną pomoc. Zechcą pomagać nie jednemu z najmniejszych spośród tych braci Jezusa. Będą oni mieć tą świadomość, że ‘w jakiej mierze czynią to im, w takiej czynią to Królowi Panu Jezusowi’.

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17; 14:6,12,13; 15:4; Mateusza 25:31-40.

Ostatecznie ci, którzy całkowicie zaufali Bogu Ojcu Wszechmocnemu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi, przejawią taką oto chrześcijańską postawą i działanie:

1 Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę [uznają Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadejdzie godzina Jego sądu [skazujący lub uniewinniający; gr. ‘krisis’], i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu, Świętemu Bogu Ojcu, Zwycięskiemu Władcy].

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 snpd; porównaj 1Piotra 1:17 snp, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 25:31-33.

2 — W porę też zdołają uciec z ‘nierządnego, upadłego Babilonu wielkiego’, ponieważ usłuchają Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów”. Wielu ostatecznie porzuci zwodnicze, zorganizowane, uwodzące i w większości zinstytucjonalizowane religie tego złego świata! Zaraz potem spotka je definitywny i nieodwracalny koniec!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3 Ostatecznie ci, którzy całkowicie zaufali Bogu Ojcu Wszechmocnemu i Jego Chrystusowi, posłuchają także Ich przestrogi, aby nie być upartym adoratorem czy wielbicielem tego złego świata. Dlatego nie będą ‘oddawać bestii [z morza] czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] i jej obrazowi [narzędzie wykonawcze bestii z morza] oraz nie przyjmą jej znamienia [piętna imienia] na swoje czoło lub rękę’. Nie będą jawnie do niej przynależeć lub ją popierać, więc nie spotka ich wywołany gniewem Boga Wszechmocnego i gniewem Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, upokarzający koniec i wieczna klęska.

Pismo Święte: Objawienie 14:9-20; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 6:17 bw; Mateusza 4:10; Łukasza 17:33.

 • Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą zawzięcie narzucane im życie religijno-polityczne tego złego świata.
 • A swe ocalenie i życie znajdą tylko u Boga Ojca i u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Najwyższy Sąd Pana Jezusa uzna tylko tę normę za zasadniczą!?

 • Tak jak powiedzieliśmy wyżej:

Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona (na świadectwo) Ewangelia”.

Jak to się dokona??? Już teraz w świecie potęgi globalnego Internetu jest to nietrudne i jak najbardziej wykonalne!!! Kiedy treść tego orędzia dotrze do wszystkich mieszkańców globu ziemskiego, a oni będą musieli koniecznie zająć wobec niego określoną postawę, wtedy nastąpi Sąd Boży Pana Jezusa.

Pismo Święte: Marka 13:10 snpd; połącz z Mateusza 24:14,30,31; 2Tesaloniczan 1:7-10.

 • Pan Jezus zapewnia:

Kiedy Syn Człowieczy [Pan Jezus] przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie. wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz [kozłów]. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy [kozły] po swej lewicy”.

„Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ‘Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie Królestwo [Boże] przygotowane dla was od założenia świata. Bo zgłodniałem, a daliście mi jeść; odczułem pragnienie, a daliście mi pić. Byłem obcym, a przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, a odzialiście mnie. Zachorowałem, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie’. Wtedy prawi odpowiedzą mu tymi słowy: ‘Panie, kiedy widzieliśmy ciebie głodnym i cię nakarmiliśmy, lub spragnionym – i daliśmy ci pić? Kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię gościnnie, lub nagim – i cię odzialiśmy? Kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie’? A król, odpowiadając, rzeknie im: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w takiej uczyniliście to mnie [Królowi Panu Jezusowi]’”.

„Wtedy powie z kolei do tych po swej lewicy: ‘Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny [symbol zniszczenia wiecznego], przygotowany dla Diabła i jego aniołów. Bo zgłodniałem, ale nie daliście mi jeść, i odczułem pragnienie, ale nie daliście mi pić. Byłem obcym, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie odzialiście; chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście’. Wtedy i oni odpowiedzą tymi słowy: ‘Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym lub spragnionym, lub obcym, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i ci nie usłużyliśmy’? Wtedy odpowie im tymi słowy: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie [Królowi Panu Jezusowi]. I ci odejdą w wieczne odcięcie [lub karę – bt5, dos], prawi zaś do życia wiecznego’”.

Pismo Święte: Mateusza 25:31-46 nwt-pl.

W przypowieści tej Pan Jezus jednoznacznie wyjaśnia, że zbawienia i ocalenia swych ‘owiec’, których określa także ‘swoimi braćmi’, dokona osobiście przy współudziale aniołów przez ‘oddzielenie’. ‘Owce’ Pana Jezusa uznane za ‘prawych’, ‘odziedziczą Królestwo’ Boże i życie wieczne. Dlatego, że nawet dla ‘jednego z tych braci Jego najmniejszych’ [to także Jego ‘owce’] byli gościnni i przyjmowali w swoim domu, a także ubierali, troszczyli się o chorych i odwiedzali w więzieniu. Te dobre uczynki związane są z ofiarnością, dzieleniem się swym mieniem, ponoszeniem kosztów oraz poświęcaniem swego czasu, a nawet narażaniem swego życia. Pan Jezus odbiera te szlachetne uczynki jak dokonane Jemu osobiście.

 • Trzeba więc koniecznie dostrzec Chrystusa w ‘głodnym, spragnionym, obcym, nagim, chorym, uwięzionym’, a więc będącego w potrzebie i udzielić pomocy.

Pismo Święte: Hebrajczyków 13:15,16; Jana 10:27; 20:17.

Kim tak naprawdę są ci ‘najmniejsi bracia Jezusa’?

Wiemy, ze mamy ‘miłować swego Pana Boga całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego [dosłownie ‘tuż obok’/tego obok siebie] jak samego siebie’. Wielki Nauczyciel Pan Jezus dbał o ‘tych obok’, karmił, uzdrawiał, zwłaszcza cenił swoich braci duchowych.

 • Według Słownika PWN bliźni to:

«każdy człowiek w stosunku do drugiego»

 • W Łukasza 8:21 (nwt-pl) powiedział o nich:

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.

 • Natomiast w Mateusza 12:50 (snpd):

„Gdyż KTOKOLWIEK pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką”.

 • A w Marka 3:35 (br):

„Kto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką”.

Z greckiego ‘najmniejszy’ to dosłownie ‘niewielki, bardzo mały, mało znaczący’. Dlatego ‘najmniejszymi braćmi Jezusa’ są nawet osoby, które w ocenie ludzi w niewielkim czy bardzo małym stopniu, zakresie „słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”. Jeśli chodzi o ‘pełnienie woli Bożej’ są też w ocenie ludzi mało znaczącymi braćmi Pana Jezusa. Być może mają oni pewne braki poznawcze i popełniają błędy. To są jednak Jego uczniowie i przed Nim jako Jedynym ‘Przewodnikiem’ czy Jedynym Liderem, „Dobrym Pasterzem” są osobiście odpowiedzialni! Ci ‘najmniejsi bracia Jezusa’ mogą być czy po prostu są cały czas ‘tuż obok’ nas. Czy potrafimy ich dostrzec, bo niewątpliwie łatwo przychodzi skierowanie wzroku na osoby znaczące?

 • Koniecznie musimy mieć takie przekonanie jakie zdobył apostoł Piotr:

„Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy.

Pismo Święte: Łukasza 10:25-37; Mateusza 23:10 lub, bw; Jana 10:7-18; Dzieje 10:34,35 bp; porównaj Micheasza 6:8 bw.

Wyrok ‘Trybunału Chrystusa’ zostanie ostatecznie wykonany!

W tej przypowieści powyżej, dla Króla Jezusa Chrystusa najważniejszym elementem Ewangelii nie jest tylko ‘służba Słowa’, a więc nie jest tylko jej głoszenie i nie jest tylko umacnianie wiary słowami!

 • Apostoł Jan nawołuje:

Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie Pan Jezus uczy, w czym tak naprawdę przejawia się miłość do „swego bliźniego [dosłownie ‘tuż obok’/tego obok siebie]. To nie przynależność do zborów czy kościołów tworzących, jakże często instytucje-uzurpatorów i organizacje quasi-prawdziwych religii, będzie decydowała o uznaniu ludzi za godnych odziedziczenia Królestwa Bożego i życia wiecznego.

 • Najistotniejsze jest udzielanie konkretnej pomocy, w tym wzajemnej, zwłaszcza w trudnej sytuacji i w tej aktualnej potrzebie!

To wyraźny dowód jednoznacznie świadczący o naszym osobistym i indywidualnym solidaryzowaniu się z Jego braćmi’, tak cenionym przez Pana Jezusa, Zbawiciela Naszego!

 • Pan Jezus zapewnia nas:

„Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty.

 • Jakub z Marii matki Naszego Pana napomina:

„Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi im: ‘Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze najedzcie’, ale nie dajecie im tego, co konieczne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa.

„Dla Boga, który jest naszym Ojcem, prawdziwa i nienaganna pobożność to pomaganie sierotom i wdowom w ich ciężkiej sytuacji oraz nieuleganie złym wpływom tego świata”.

Pismo Święte: Dzieje 6:4 bw; 1Jana 3:18 bw; przeczytaj koniecznie tę przypowieść Pana Jezusa Łukasza 10:25-37; Mateusza 10:42 pau; Jakuba 1:27 psz; 2:1 snpd; 2:15-17 nwt-pl.

 • Wszechmocny Bóg Ojciec wyraźnie ma upodobanie — właśnie w tym:

„że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe”.

Pismo Święte: Izajasza 58:6,7,9-10 bw.

W końcu po ogłoszeniu sprawiedliwego, prawomocnego wyroku, bezzwłocznie zostanie wykona zasądzona kara lub wyznaczona nagroda.

„Gdy Pan Jezus objawi się z nieba z aniołami Jego mocy w płomieniach ognia i ukarze tych, którzy nie uznają Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa. Karą dla nich będzie wieczna zagłada z dala od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich, którzy uwierzyli. Uwierzyliście bowiem naszemu świadectwu.

 • Ostatecznie Pan Jezus Chrystus ‘pojawi się z wielką mocą i chwałą’:

„i pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego”.

Następnie wprowadzi ‘swoich braci’ do Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”. Będzie to Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa wieczny, zjednoczony w JEDNO, nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki.

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 1:7-10 eku; Mateusza 24:30,31 bp; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5.

Dlatego tuż po wiecznej klęsce biblijnego, ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ Zamieszania wielkiego’ wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, w tym chrześcijańskiego na czele, nastąpi wspaniała chwila:

„‘Alleluja [chwalcie Jah – skrót od JHWH]! Nasz Pan, Bóg Wszechmocny objął panowanie! Cieszmy się i radujmy, oddajmy Mu cześć [chwałę]. Nadszedł bowiem czas wesela Baranka [Jezusa], a Jego narzeczona [oblubienica] jest już gotowa. Pozwolono jej przywdziać suknię z delikatnego, najczystszego i lśniącego materiału [lnu]’ – a są to sprawiedliwe [prawe] czyny świętych. Wtedy anioł powiedział mi: ‘Zapisz to: Szczęśliwi ci, których zaproszono na ucztę weselną Baranka’. I dodał: ‘Są to prawdziwe słowa samego Boga’”.

Pismo Święte: Objawienie 18:20,21; 19:1-9 psz; porównaj Mateusza 25:1-13.

Pismo Święte ujawnia, że Pan Jezus po ogłoszeniu sprawiedliwego, prawomocnego wyroku nie tylko jednym bezzwłocznie wyznaczy nagrodę. Dla innych stanie się bezzwłocznym Wykonawcą zasądzonej kary:

„Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym, i w sprawiedliwości [prawości] sądzi, i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia [przenikliwość], a na jego głowie było wiele koron [ogromny zakres władzy]. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam [nowa rola, godność]. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże [jego Wypełnienie, Fakt]. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior [delikatny len] biały i czysty [prawa, święta i Boska misja]. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu [przerażającego, furii] Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

Pismo Święte: Objawienie 19:11-16 ubg stern, br; porównaj Psalm 89:27,28; Objawienie 1:5; 17:14.

Oto proroctwo równoległe mówiące o symbolicznej ‘porze żniwa ziemi’ z Objawienia 14:14-20 ubg, stern, br. Porównaj wybitnie związane z nim prorocze przypowieści Pana Jezusa z Mateusza 13:24-30,36-43,47-50.

(…) na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego [Pan Jezus], który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni [alegoryczno-symbolicznej i żywej], wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. Wtedy rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie [alegoryczno-symbolicznej i żywej], mając także ostry sierp. [Polecono mu]: Zapuść swój ostry sierp i zbierz grona winorośli ziemi, bo dojrzały jej winne grona. I rzucił anioł swój ostry sierp na ziemię, i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu [przerażającego, furii] Boga. I udeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni wypłynęła krew (…).

 • na obłoku (w obłoku, z obłokami) to metafora duchowego i kosmicznego wymiaru „przyjścia” i „ obecności” Pana Jezusa.

„Oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody”

 • Już czas działać?!

Pan Jezus ostrzega:

„Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Pismo Święte: Jana 14:19; Mateusza 26:64; 1Koryntian 15:45; 1Piotra 3:18; Izajasza 60:2 bw; Mateusza 7:13,14 pau.

Światło słoneczne jest niezbędne, aby na ziemi istniało życie. Nawiązując do tego faktu Pan Jezus wyraźnie powiedział:

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

 • Pan Jezus także:

‘jest chlebem życia i daje światu życie.

Pismo Święte: Jana 8:12 bp; 1:1-10; 6:33,35; porównaj Łukasza 4:5-8; Jana 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9.

Dlatego osobiście i indywidualnie podążajmy, idźmy TYLKO za Wybrańcem Boga Ojca, Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem! Nie podążajmy z tłumem za grzesznymi ‘przewodnikami’-uzurpatorami, ludzkimi, autorytarnymi liderami, którzy dla własnej korzyści stali się tylko ‘pastuchami’-‘najemnikami’. Oni skrzętnie pilnują, aby nikt nie wydostał się z żadnej okradanej przez nich ‘zagrody’ ich quasi-Bożej religii. Zrobią zadziwiająco wiele, aby bezrefleksyjnie jak najwięcej ludzi tkwiło w ich ludzkich organizacjach quasi-prawdziwych religiach. Bezprawnie i w przebiegły sposób przypisują sobie przewodnią oraz zbawczą rolą!

 • Pan Jezus powiedział o nich:

Wszyscy, ilu ich tylko przyszło przede mną, złodzieje są i złoczyńcy”.

 • Ten Nasz „Dobry Pasterz” jednoznacznie oświadczył:

Ja jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”.

Pismo Święte: Koniecznie rozważ Jana 10:1-18 dab; 14:6 bp; porównaj 2Mojżeszowa 23:2 ubg; Daniela 12:4.

Ci ‘wszyscy złodzieje i złoczyńcy’ okradają nie tylko dosłownie, ale i w inny sposób. Bezwstydnie kradną’ ‘Bogu należny pokłon/hołd i tylko dla Niego pełnioną świętą służbę’. Usilnie spędzają ludzi do swych ‘zagród-świątyń’, wypełnionych treścią szaleństwa uwodzącego i ogłupiającego bałwochwalstwa. Religijni ‘złodzieje i przestępcy przychodzą’ także, aby „ukraść, zabić lub zniszczyć” i to niekoniecznie dosłownie. Kradną życie ludzi zależne i należące tylko do Wszechmocnego Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, który jest „światłością świata [ludzkiego] i drogą prawdziwą do życia”. ‘Pastuchy-łobuzy’ i to nie tylko religijni, przejmują bowiem kontrolę  nad ludźmi, zniewalają ich religijnie oraz politycznie. Pozbawiają osobistej wolności i osobistej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Tymi Boskimi Osobami. Przez co dopuszczają się zbrodni duchowej i zniszczenia życia duchowego ludzi. Bardzo często cechą charakterystyczną tych ‘pastuchów’ jest nonszalancja, buta i pazerność, a ich wyniosłość jest naprawdę śmieszna. Skutecznie wykorzystują ludzi mając ‘gęby’ pełne frazesów! Przy tym nieustannie powołują się na Boga Ojca i Pana Jezusa oraz Ich Słowa, z którymi tak naprawdę się nie liczą. Jest im to potrzebne tylko do legitymizowania swych podłych uczynków.

„Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się szybko, rośnie grono chętnych do popełniania zła”.

Pismo Święte: Mateusza 4:10; Jana 10:8-10 dab; 8:12 bp; 14:6 bp; Objawienie 4:11; 7:10; Koheleta (Kaznodziei Sal.) 8:11 snp (bw – wers. 12).

Przez swoich proroków Izajasza i Ezechiela Bóg oskarża tych pasterzy i wodzów:

„Są to jednak żarłoczne psy, co nie potrafią się nasycić. I ci są pasterzami pozbawionymi rozsądku [zrozumienia]. Wszyscy oni kierują się ku własnym drogom, gonią za swym zyskiem — każdy bez wyjątku”!

Wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk.

„Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] grzmi z wysokości (…). Do wszystkich mieszkańców tej ziemi, aż po krańce ziemi grom się rozlega. Bo Jahwe rozprawia się z narodami, On sąd sprawuje nad wszelkim stworzeniem. Pod miecz wydaje złoczyńców — taki wyrok Jahwe. Tak mówi Jahwe Zastępów: — Oto przetacza się klęska od jednego narodu na drugi, i burza straszliwa się zrywa od krańców świata. Pobici przez Jahwe dnia tego zalegną od krańca ziemi po kraniec. Nie będą opłakiwani, zbierani ani też grzebani, staną się mierzwą [nawozem] na powierzchni ziemi. Podnieście lament i krzyk, o pasterze! Tarzajcie się [w prochu], przewodnicy trzody! Bo dopełniły się dni waszej rzezi! (Skruszę was) i runiecie jak kruche naczynie. Zniknie schronienie dla pasterzy i ratunek dla przewodników trzody. Słuchaj! [Rozlega się] wołanie pasterzy i lament przewodników trzody! Jahwe pustoszy bowiem ich pastwisko”.

 • KAŻDY przywódca religijny czy polityczny, jeśli chce zachować swe życie, to musi jak każdy, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.

 • Swe ocalenie i życie znajdzie tylko u Wszechmocnego Boga Ojca i u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Izajasza 56:11 lub; Ezechiela 22:27 bw; Mateusza 7:15-23; Dzieje 20:29,30 bw; Jeremiasza 25:30-36 bp; Objawienie 7:10; 14:6-13; 18:4,5,8,21.

 • „Wilki drapieżne” zobacz w Lexicon Strong’s G3074 i G727 – greckie i biblijne znaczenie metaforyczne tego wyrażenia to: okrutni, bandyccy, chciwi, drapieżni, destrukcyjni ludzie, którzy są rabusiami, złodziejami, szantażystami, ździercami.

„Dzień sprawiedliwego sądu nad całym światem”

 • Nieuchronnie zbliża się!

„Bóg dotychczas okazywał pobłażliwość wobec tej nieświadomości, ale teraz wzywa wszystkich ludzi, aby zmienili swój sposób pojmowania Boga. W związku z tym wyznaczył dzień sprawiedliwego sądu nad całym światem za pośrednictwem Człowieka [Jezusa Chrystusa], którego do tego celu powołał; potwierdził to wobec wszystkich przez jego zmartwychwstanie”.

„Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy[prawy], niech nadal będzie sprawiedliwy [prawy], a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków [dzieła, pracy].

 • Oto nauka metaforycznejŚwiatłości świata:

„Albowiem Bóg tak umiłował świat [ludzki], że wydał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A taka jest przyczyna potępienia: Światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemności aniżeli światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały potępione. Kto zaś postępuje zgodnie z prawdą, podchodzi do światła, aby pokazać, że działa po Bożemu. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie chce wierzyć Synowi, nie będzie żył, lecz ściągnie na siebie gniew Boży”.

Nasze wybory i nasza postawa mówi wiele o nas. Czy naprawdę ‘szukamy uznania u Jedynego Boga’? Czy jednak ‘bardziej cenimy sobie uznanie u ludzi [ludzki szacunek] niż u Boga’?

 • Pan Jezus głośno zawołał:

„Kto wierzy we Mnie, ten wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby nikt z wierzących we Mnie nie pozostawał w ciemności. A jeśli ktoś usłyszy moją naukę [wypowiedzi, słowa], a nie będzie jej przestrzegał, to Ja go nie potępię, bo nie przyszedłem, aby świat potępić, lecz aby go zbawić. A kto Mną gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym.

‘Kiedy Pan Jezus przybędzie i zasiądzie na chwalebnym tronie, wszystkie narody będą zebrane przed Nim, a On będzie oddzielał jednych ludzi od drugich.

 • Pan Jezus zapowiada:

„I pójdą ci [nieprawi] na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi [prawi] do życia wiecznego”.

Pismo Święte: Dzieje 17:30,31 wsp; Objawienie 22:11,12 ubg; Jana 3:16-21,36 bp; Jana 5:44 snp, pau, psz, wsp; 12:42,43 snp, pau, psz, wsp; 12:44-48 bp; Mateusza 25:31-33,46 bt, tpnt; porównaj 1Jana 2:2; 4:14; Jana 1:29; 8:29,31,32,34,36; 1Jana 1:7-10; 2:9-11; Łukasza 2:30-32; Efezjan 5:1-33.

______________________________

 • Trzeba to koniecznie przeczytać! 

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

(…) Przyjdź, nasz Panie‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. „Amen! Przyjdź, Panie Jezusie.

„Bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy [Pan Jezus] przyjdzie”.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: 1Koryntian 16:22 nwt-pl; Objawienie 15:4 bp; 22:20 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.