?>

osobista odpowiedzialność

Bóg: NIE JEST nieskończoną POBŁAŻLIWOŚCIĄ. Niestety!

Aktualizowany: 12.10.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • JEGO Chrystus Jezus: Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
  • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Ostateczna szansa ratunku — naszego ocalenia!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU [skazującego lub uniewinniającego], i POKŁOŃCIE SIĘ Temu [Stwórcy].

 • ‘pokłon’ od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Zwycięskiemu Władcy Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu.

„Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, autonomicznej i indywidualnej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Ich za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw i przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!

‘Oddawanie hołdu Bogu’ Wszechmocnemu nie ma nic wspólnego z biblijnym ‘nierządem’, czyli z zawziętym praktykowaniem bałwochwalstwa i z upartym sojuszem liderów religijnych z władcami politycznymi. To nie jest akt najgłębszej czci Jego. To profanacja Jego Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Jego Majestatu. Dlatego absolutnie nie możemy pozwolić dać się zdominować przez jakąkolwiek grzeszną instytucję, organizację, władzę, rzecz, tylko quasi-świętą i jakiegokolwiek grzesznego człowieka, tylko quasi-świętego.

On [Bóg] — bez względu na osobę — sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego [trwania w bojaźni].

„… Kontynuuj czytanie

To konieczność: TRZY KROKI do OCALENIA!

Aktualizowany: 6.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Czas ostatniej szansy — koniecznie zadbaj o swe ocalenie!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Wyznaczył [Bóg Ojciec] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu [oddzielenie] dla całego świata.

 • (…) pozostały czas jest skrócony”

„Nasze ocalenie w Bogu [Ojcu], który zasiadł na tronie, i w Baranku [Jego Chrystusie Jezusie]!

 • Jeśli chcemy ocalić swe życie, to ostatecznie musimy indywidualnie i osobiście wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

ZBLIŻA się szokujący koniec zwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający, polityczny koniec okrutnego świata ludzkiego oraz wszelkich jego formacji! Chodzi o biblijną wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy, sprawiedliwą wojnę Bożą w symbolicznym ‘miejscu zwanym Armagedonem’. To przede wszystkim wielcy i okrutni nie tylko polityczni władcy tego świata, znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem. Jako Główny Wykonawca prawomocnych wyroków Naszego Boga, Jezus Chrystus odniesie totalne zwycięstwo i tryumf. Metaforycznie ‘depcząc winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego’. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można by określić III wojną światową. Jednak nie będzie ona kataklizmem nuklearnym. Będą w niej bowiem sromotnie przegrani i zdecydowani zwycięscy… i to tylko jedni!

 • Jeśli religijni i polityczni władcy tego świata chcą uniknąć zmiecenia i ocalić swe życie, to ostatecznie jak każdy muszą indywidualnie i osobiście także wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

„Ci [ostatni władcy tego świata] stoczą bitwę [wojnę] z Barankiem [Panem Jezusem], ale Baranek… Kontynuuj czytanie

Groza i tryumf: BÓG „JUŻ NADCHODZI”!

Aktualizowany: 7.08.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Bóg „już Nadchodzi” — skąd ta pewność?

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi”.

 • Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan [JHWH] BÓG. To jest dzień, o którym mówiłem”!

NIEŚMIERTELNY i Święty Bóg Wszechmocny jest Źródłem życia’. On ‘stworzył wszystko, z Jego woli zostało stworzone i zaistniało’. To Absolut, Najwyższy i Wieczny Autorytet, który ‘jest Miłością’! Nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Tego Świętego, Jedynego Boga Ojca, któremu wszystkie inteligentne stworzenia zawdzięczają życie. To jest absolutna Prawda! Ten Osobliwy Bóg, swe istoty rozumne obdarzył niezwykłą wolną wolą, a więc i swobodą wyboru, które niezmiennie szanuje. Jednak ci, którzy wybiorą drogę rujnującej samowoli nie ujdą bezkarnie, domaga się On bowiem osobistej i indywidualnej odpowiedzialności.

Jest absolutnie pewne, że Jego odwieczne istnienie jest dynamiczne. Wieczny i Wszechmocny Bóg cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń w swoim nie tylko materialnym Wszechświecie. On aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swych rozumnych istot, a więc i ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię ustawicznie realizując ogłaszane z góry, w formie niezwykłych proroctw, swe cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki.

ŚwiętyŚwięty,  Święty* Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, JEST, i już NADCHODZI.

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo „Święty” osiem razy, co w szczególny sposób obrazuje nieskończoną i wszechogarniającą Świętość Boga Wszechmocnego.

„MUSIMY STANĄĆ przed TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA”!

Aktualizowany: 1.12.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

TreśćKiedy Jego Chrystus Jezus ‘przyjdzie’, to każdego indywidualnie i osobiście ‘postawi przed swym Trybunałem’! Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok ostatecznie zostanie bezzwłocznie wykonany!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Wyznaczył [Bóg] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu dla całego świata.

„Tak będzie przy końcu [zakończeniu] świata: wyjdą aniołowie, odłączą złych od sprawiedliwych [prawych].

KAŻDY będzie osobiście i indywidualnie rozliczany przed Trybunałem Chrystusa, przed Jego Najwyższym Sądem o szczególnym znaczeniu. Został On bowiem powołany przez samego Wszechmocnego Boga Ojca, który „wszelkie sądzenie powierzył Synowi [swemu Chrystusowi]. Dlatego stanowczo oświadcza: „Jego słuchajcie”! Każdy i to nie tylko z żyjących ludzi, ostatecznie stanie przed międzynarodowym Trybunałem Pana Jezusa. Tu nie chodzi o grzeszny i ułomny, ludzki sąd najwyższy jakiejś instytucji czy organizacji religijnej tego świata. Niemożliwe jest, aby ten międzynarodowy, Boski Trybunał Sprawiedliwości mógł być zlekceważony! Każdy ma okazać Najwyższemu Sądowi Bożemu bojaźń i szacunek.

 • Jego postanowienie dotyczy naszego życia. To jest nawet sprawa życia lub śmierci!

Nie możemy być upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich, grzesznych autorytetów! Nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd, ani nie dajmy się ciągle zastraszać! Zabierzmy odpowiedzialność za swe życie z brudnych, ludzkich rąk.

 • Pismo Święte oświadcza:

każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”.

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.

„Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie… Kontynuuj czytanie

1. Katastrofa! Nieodwracalny: KRES CHRZEŚCIJAŃSTWA! Szok!

Aktualizowany: 21.11.2023

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść(1) Najpierw kompromitacja religii chrześcijaństwa tego świata! Utrata ich autorytetu i wpływów, strata na znaczeniu! Upadek ich życia religijnego bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe!

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!? Koniec ich niewoli religijnej!

(3) Najpierw koniec religijny chrześcijaństwa tego świata, a ostatecznie i polityczny!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Posłał [Bóg Ojciec]mnie[Jezusa], (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”.

Upadł, upadł Wielki Babilon [nierządnica]!

Wyjdźcie z niego, ludu mój.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę [Wielki Babilon]. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada” – nieszczęścia!

PROROCTWO Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” – prorocze „wojska konnicy” groźnej ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża. To ‘wojsko Jehowy’ ‘ciosami’ swej misji już ‘zabiło trzecią część ludzi’, miotając ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie oraz im ‘wyrządziło szkodę’. Szaleńcza ‘organizacja Jehowy’ ogłosiła już bowiem, nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata skażonego ‘wszystkimi swymi ohydami i obrzydliwościami. Jedni i drudzy skutecznie kruszyli jego autorytet, obnażając kłamstwa, ogrom bałwochwalstwa, grzechów, obłudę i postępujący upadek.… Kontynuuj czytanie

3. Pana Jezusa: NIEWOLNICY a Jego ‘druga OBECNOŚĆ’!

Aktualizowany: 20.05.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • OSTATECZNE ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Odpowiada paralelnym proroctwom: szczególnie „drugiemu ‘biada’” i „trzeciemu ‘biada’”.

PILOT proroctwa:

„Ukaże się [Chrystus] po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują”.

„Uważajcie! Czuwajcie”!

„Ale gdyby ów zły niewolnik…”.

„Uważajcie! Czuwajcie!”

PAN JEZUS w Księdze Mateusza w rozdziale 24 i 25 odpowiada na pytanie swoich apostołów: jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?” W poprzednim temacie w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedź, ale Nasz Pan usilnie nawoływał: „Uważajcie! Czuwajcie! Nie wiecie bowiem, kiedy nastanie ten czas”. Powstaje pytanie: Na czym polega uważanie i czuwanie? Odpowiedź mamy w uzupełniających proroctwo wyjaśnieniach Pana Jezusa, w Jego różnych przypowieściach i przykładach, które składają się na tę jedną odpowiedź. Mają one ścisły związek z Jego „przyjściem” czy „obecnością” i z okresem „końca [zakończeniem] świata”.

Pan Jezus w Księdze Mateusza, w końcowej części rozdziału 24 i w całym 25 rozdziale mówi o obowiązkach, odpowiedzialności osobistej, o nagrodzie za ‘wierną i rozumną’ służbę i o konsekwencji poważnych zaniedbań swoich niewolników. Przybliża nam sytuację jaka będzie wśród tych niewolników ‘w tym czasie’ Jego „przyjścia” czy „obecności” i „końca świata” czy jego ‘zakończenia’? Pierwsi chrześcijanie jako poszczególne osoby byli tymi ‘wiernymi niewolnikami’ Pana Jezusa, a już na pewno wybrani przez Niego i Jego Ojca apostołowie.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Hebrajczyków 9:28 bp; Mateusza 24:21,22,48 pau, nwt-pl; Marka 13:19,20,33-37 snpd; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Objawienie 19:15; Daniela 12:1,2. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego… Kontynuuj czytanie

2. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 12.05.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

(…) jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca [zakończenia] świata”?

„A zaraz po ucisku [wielkim, presji wielkiej] tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa].

„Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach [w obłokach] niebieskich z mocą i wielką chwałą”.

(Aniołowie) zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

 • Gr. „lamentować” to: rozpaczać, mdleć, być bezradnym, uderzać się w pierś, biadać, płakać’.

CZĘŚĆ 3:

 • Co się będzie działo POD KONIEC ostatecznego ≈3,5 roku osaczania tego świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelnego mega-miażdżenia! Już po przełomowym wydarzeniu transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga?
 • Kiedy to pod przewodnictwem ostatniego super-mocarstwa = bestii z ziemi’ = „króla północy”‘na jedną godzinę weźmie władzę bestia wychodząca z otchłani’czyli ‘ustawiona (postawiona) obrzydliwość (ohyda) spustoszenia’ = bałwochwalczy ‘obraz bestii z morza’.

(Daniela 7:21,25; 8:9-14; 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 13:1-18; 17:1-18)

Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 11:15 do 19:21:

(3a) ‘Trzeciego „biada”’, lecz zwłaszcza w jego zakończeniu, zaraz wręcz natychmiast po ‘wielkim ucisku [wielkiej presji].

(3b)… Kontynuuj czytanie

1. To co PRZED Pana Jezusa: „ZNAKIEM OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 24.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Zwłaszcza pierwsze 3,5 roku nieszczęść. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • I część OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata”?

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym [„gdzie być nie powinna” (Marka)] obrzydliwość [ohydę] spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela — kto czyta, niech zwróci na to uwagę [rozważy].

 • ‘miejsce święte’ – obecnie żywe, wierni Bogu chrześcijanie

TREŚĆ proroctwa w trzech aktach:

Co się będzie działo (1) przed ‘postawieniem [ustawieniem] obrzydliwości [ohydy] spustoszeniai (2) w czasie jej dokonań oraz (3) co czeka ludzkość POD KONIEC ostatecznego 3,5 roku?

Współcześnie będzie nią bałwochwalcza bestia wychodząca z otchłani’ = bałwochwalczy „obraz bestii [z morza]. Dokona ona zuchwałego przestępstwa spustoszenia [dewastacji], transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!!

 • W świetle proroctw Pisma Świętego to przełomowe wydarzenie po około 3,5 rocznym burzliwym okresie, nastąpi wstrząsający koniec tego świata ludzkiego.

APOSTOŁOWIE zapytali Pana Jezusa o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [lub ‘przyjścia’] i końca [gr. ‘synteleia’ to ‘zakończenie’] świata’? Pan Jezus łączy wszystko w jedną proroczą odpowiedź w związku z zachodzącą tu analogią. Dlatego proroctwo to ma podwójne wypełnienie, jeśli chodzi o sytuację z ‘postawieniem obrzydliwości [ohydy] spustoszenia’ i z… Kontynuuj czytanie

6. Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?!

Aktualizowany: 19.05.2023

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • Jednak to się nagle i radykalnie skończy.

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział tematyczny: Zastraszeni, uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

TreśćZupełna utrata autorytetu, znaczenia i wpływów ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża. Zupełny upadek jej życia religijnego – bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe! Ostatecznie zostanie nieodwracalnie zmieciona, wraz z jej autorytarnym aparatem władzy na czele!

Pilot okrutnego proroctwa:

(…) znienawidzą prostytutkę (…) i doszczętniespalą [nieodwracalnie zniszczą].

„Dlatego też w jeden dzień przyjdą na nią plagi [‘ciosy, nieszczęścia’] – śmierć, żałoba i klęska głodu – i zostanie doszczętnie spalona.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
 • Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

JHWH, Bóg Ojciec i Jego apostoł Paweł:

 • (JA)znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.
  • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

MIĘDZYNARODOWA ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, już wykonała swą proroczą misję, określoną jej w proroctwie „drugiego biada”. Obecnie pełni ona niezwykle negatywną rolę. Skąd taki wniosek?

 • W swym zakończeniu proroctwo to przekazuje taką oto treść:

„Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić [zaszkodzić], tak powinien zginąć [zniszczony].

 • Nienawidzący demaskatorską opozycję proroczą, czyli ‘ich wrogowie zginą’, zostaną ‘zabici’, lecz niedosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie’ zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego.

(… Kontynuuj czytanie

5. Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?!

Aktualizowany: 24.11.2023

Dział tematyczny: Zastraszeni, uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • Tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku nieszczęść, kiedy to ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’. Możliwe, że już  jest to czas bieżący!
  • I tuż przed OSTATECZNYM ≈3,5 ROKIEM realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i Jego apostoł Paweł:

 • (JA)znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.
  • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

TreśćKompromitacja ‘organizacji Jehowy’/quasi–Boża. Zaskakująco wczesna utrata jej autorytetu i wpływów, strata na znaczeniuWcześniejszy upadek jej życia religijnego, ideowego i finansowego!

Pilot osobliwego proroctwa:

(…) nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta [wielkiego Babilonu]; i siedem tysięcy osób zostało zabitych.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
 • Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z ‘organizacją Jehowy’. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Świadczy o tym publiczne demaskowanie jej przez potępiające głosy siedmiu gromówBożych. Są donośnie słyszane za sprawą ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Dochodzi więc do lawinowej dekonspiracji międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii i do jej gwałtownej kompromitacji. Okazała się ona tylko wybitnie ludzką i rażąco grzeszną. Za co jest bardzo skutecznie demaskowana przez proroczą opozycję, alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków Boga proroków.

Możliwe, że WYŁĄCZNIE tę uwodząco-zwodniczą ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża dotyczy opisany w tym proroctwie parcjalny i wcześniejszy… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.