?>

Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?! (6)

Aktualizowany: 3.12.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

TreśćZupełny upadek ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża – bankructwo duchowe, moralne i finansowe! Za zdradę Boga Ojca i Jego Chrystusa oraz swą tyranię religijną, wraz z jej autorytarnym aparatem władzy na czele, zostanie nieodwracalnie zmieciona!

Pilot okrutnego proroctwa:

(…) znienawidzą prostytutkę (…) i doszczętniespalą [nieodwracalnie zniszczą].

„Dlatego też w jeden dzień przyjdą na nią plagi [‘ciosy, nieszczęścia’] – śmierć, żałoba i klęska głodu – i zostanie doszczętnie spalona.

„Pan [Jezus] (…) zniszczy manifestacją swojego przyjścia (obecności).

(Objawienie 17:16 i 18:8 nwt-pl/2018; 2Tesaloniczan 2:8 tpnt)

Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

MIĘDZYNARODOWA ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, już wykonała swą proroczą misję, określoną jej w proroctwie „drugiego biada”. Obecnie pełni ona niezwykle negatywną rolę. Skąd taki wniosek?

W swym zakończeniu proroctwo to przekazuje taką oto treść:

Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić [zaszkodzić], tak powinien zginąć [zniszczony].

 • Nienawidzący demaskatorską opozycję proroczą, czyli ‘ich wrogowie zginą’, zostaną ‘zabici’, lecz niedosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie’ zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego.

(!!!) Stąd nasza jednoznaczna konkluzja:

 • TO SIĘ JUŻ DZIEJE!!!
 • Od wiosny 2020 roku publiczna aktywność ‘organizacji Jehowy’ już została wyłączona (COVID-19). Doszło wręcz do zupełnego zatrzymania działalności tej międzynarodowej organizacji religijnej. Następuje jej ‘śmierć’, usunięcie z drogi, czyli zniszczenie jej życia duchowego i to bez szans na jego odzyskanie.

Dzisiaj wyraźnie widać zmierzch czy kres dobrostanu ‘organizacji Jehowy’:

(1) Drastycznie, radykalnie i gwałtownie skończyło się nachalne i uporczywe jej ‘trąbienie’, czyli publiczne głoszenie jej uwodzącej i zwodniczej ‘ewangelii’.

(2) Jej miejsca kultu ‘świecą pustkami’, a inne stały się jak niedostępne klasztory.

(3) Jej wiernym pozostało tylko ‘skąpe okienko’ w Internecie, w którym mogą się oglądać — ZOOM.

 • Zonk! W gruncie rzeczy jej własnymi rękami została zgaszona, wyłączona i zatrzymana ogólnoświatowa działalność tej agresywnej organizacji. Proroctwo „drugiego biada” do końca musi się dokładnie i bezwzględnie wypełnić!

DLATEGO, że:

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić”.

„Jeśli jednak nadejdzie – a przecież nadejdzie, wtedy uświadomią sobie, że pośród nich był prorok.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl, bp, eib; Galacjan 6:7 psz; Objawienie 11:3-6 pau, wsp, tro, Lexicon Strong’s; Jeremiasza 1:5,10,12 eib; Ezechiela 33:33 bgn; 2:5. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich też z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne 3,5 roku

Upadł, upadł Wielki Babilon!”

Co to będzie oznaczać? 

W gruncie rzeczy ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, okazała się szaleńczą i awangardową częścią „Babilonu wielkiego”Zamieszania wielkiego’ wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego! A są nim uwodzące i zwodnicze religie tego świata, jako formy organizacji społecznej z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Aż do tej pory jest to skuteczne narzędzie diabła w ‘zwodzeniu całej zamieszkanej ziemi’. Trzyma nieprzebrane rzesze swych jeńców, często być może nieświadomych, w zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej niewoli religijnej, z której nie ma zamiaru ich uwolnić. Jednak to się niebawem radykalnie zmieni, bo tak zapowiada niezawodne proroctwo Słowa Bożego. Tak jak rzekomo nie do zdobycia był starożytny Babilon, tak wielowiekowy i do tej pory obecny „Babilon wielki”, zwodniczych i przebiegłych religii tego świata, uwolni swych pojmanych w niewolę! Zostanie do tego zmuszony przez Boga, u którego „nie ma nic niemożliwego” i dlatego ‘jego woda wyschnie’! Radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców oraz kibiców biblijnego „Babilonu wielkiego”. Co nastąpi pod koniec dramatycznego ‘trzeciego biada’ i po ‘szóstym ciosie [uderzeniu] gniewu Boga’. W tym, a jakże, ostatecznie także radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców oraz kibiców zniewalającej ‘organizacji Jehowy’. A co za tym idzie, ‘wyschnie’ przede wszystkim poparcie finansowe, materialne, i to będzie bardzo bolesne zwłaszcza dla ich autorytarnego aparatu władzy religijnej. Radykalnie pogorszy się egzystencja kościołów, instytucji czy organizacji religijnych.

 • Kompromitacja instytucji religijnych doprowadzi do utraty ich dotychczasowego autorytetu religijnego, moralnego i utraty ich władzy, do zdecydowanej straty na znaczeniu — w tym, a jakże, ostatecznie także ‘organizacji Jehowy’.

Nieomylne proroctwo Apokalipsy czy Objawienia zapowiada:

Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”.

Spowoduje go metaforyczne:

wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi, tak potężne [gr. ‘telikoutos’, — ‘ogromne, gwałtowne, rozległe, straszliwe].

 • Nastąpostateczny upadek religii, czyli ich bankructwo duchowe, moralne i finansowe w tyma jakże, ostatecznie także ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża!
 • Pojawi się więc ostateczna szansa ucieczki dla wszystkich religijnie zniewolonych!

Pismo Święte: Objawienie 12:9; 14:8; 16:12,17-21; 18:1-8.

Absolutnie nie można liczyć na dobrowolne zniesienie bardzo dochodowego niewolnictwa religijnego. Zwodnicze religie tego świata zostaną zmuszone przez Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, do uwolnienia wielu zniewolonych — w tym, a jakże, zmuszona zostanie także przebiegła ‘organizacja Jehowy’! Wyłoni się wtedy ‘niepoliczona wielka rzesza’ ocalonych i zbawionych przez Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, która ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’. W pełnym zakresie i w całej rozciągłości spełni się na Izraelu chrześcijańskim proroctwo z Księgi Ezechiela 37 rozdział (rozważ cały). Wersety 10-14 (bw) zawierają Boskie zapewnienie:

Wtem wstąpiło w nich [kości] ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach — rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości — to cały dom izraelski [chrześcijański]. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj [Ezechiel] więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan [JHWH, Bóg Ojciec]: Oto Ja otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z waszych grobów [niewoli], ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej [Królestwa nowego nieba i nowej ziemi]. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z waszych grobów [niewoli], ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam — mówi Pan [JHWH].

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17; 14:6-8 dos; 18:2,3 bw – starożytny Babilon leżał nad wodami Eufratu, co dosłownie znaczy: ‘dobra i obfitująca czy płodna rzeka’, stąd znaczenie metaforyczne ‘wyschnięcia wód’ tej rzeki.

Okrutna prawda biblijna!

W końcu po ‘godzinie sądu Bożego’ ‘upadły Babilon wielki’ dosięgnie zaskakujący, szokujący i nieodwracalny koniec — w tym, a jakże, ostatecznie także podstępną ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Okazała się bowiem szaleńczą i awangardową jego częścią. Dokonają tego ostatni władcy tego świata ludzkiego, wraz ze swą bestią z otchłani, inaczejohydą spustoszenia’. Nie tyle liderzy ‘organizacji Jehowy’, co uparcie i kurczowo trzymający się jej szeregowi świadkowie Jehowy wręcz oniemieją, kiedy dotknie tę ‘magiczną organizację’ zaskakujący i nieodwracalny koniec! Większość z tych ludzi pokłada swą całą ufność w ustawicznie wypowiadanych, w zwodniczych [kłamliwych]słowach swych naczelnych liderów.

Oto zawzięta i uparta mantra liderów autorytarnego aparatu władzy religijnej świadków Jehowy:

‘Jesteśmy Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy’!

Aparat władzy religijnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża uczynił swą organizację „przedmiotem wielbienia” czy „przedmiotem boskiej czci”, wręcz organizacyjnym bogiem. A siebie samego jej bałwochwalczym obrazem. To hańba, obrzydliwość i skandal, aby ludzką, grzeszną organizację i siebie tak wynosić! Co za tupet, zuchwałość i bezczelność, aby tak zawzięcie i uparcie trwać w tym paskudnym procederze! Bez wątpienia mamy dzisiaj do czynienia z fałszywymi (kłamliwymi) pomazańcami”, czyli „fałszywymi (kłamliwymi) chrystusami”. Wyrażenie „pomazańcy” w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Biblii! Ci przywódcy religijni to „wilki drapieżne”, którym nie można ulegać i nie można dać się im ‘pożreć’! Według ich książki „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”, to oni są tymi groźnymi odstępcami.

Dlatego, że:

‘zaniechali oddawania czci Bogu i służenia Mu, co w gruncie rzeczy jest buntem przeciw Jehowie Bogu’.

Pan Jezus Chrystus nas ostrzega:

JEDEN jest wasz Wódz, Chrystus [Pomazaniec].

„Bo powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.

Napiętnuje ich sam Bóg Wszechmocny:

„Jakże możecie mówić: «To my jesteśmy mądrzy! Mamy prawo PANA [Jehowy, JHWH]». Naprawdę? Lecz w kłamstwo je zamieniło kłamliwe pióro pisarzy.

„Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie [wasz ostateczny] kres?

Zanim doszło do zburzenia dawnej świątyni Bożej, Bóg ostrzegał Izrael, swój naród wybrany:

Naprawcie swoje drogi i swoje postępki, a ja sprawię, że będziecie przebywać w tym miejscu. Nie pokładajcie ufności w zwodniczych [kłamliwych] słowach, mówiąc: Są świątynią Jehowy, świątynią Jehowy, świątynią Jehowy!’”

(!!!OCZYWISTA, PROROCZA PRAWDA BIBLIJNA JEST OKRUTNA:

„A dziesięć rogów [ostatni władcy], które ujrzałeś, i bestia [z otchłani] – ci znienawidzą nierządnicę [prostytutkę] i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem. Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali Jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii, aż się spełnią Słowa Boga.

Proroctwo zawsze musi się bezwzględnie wypełnić. Dokona się to pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’Dlatego także dla ‘organizacji Jehowy’:

 • Definitywnie i ostatecznie skończy się jej ‘parasol ochronny’ oraz bezkarność jej liderów.
 • Ich ‘wybitni’ adwokaci/obrońcy, prawnicy i zagorzali wyznawcy, okażą się kompletnie bezradni, aby ich ratować. Dopadnie ich przerażenie, krzyk i gorzki lament.
 • Nieodwracalnie ‘upadną’ wraz ze swą organizacją, nie będzie już żadnej zwłoki czasu ani litości.
 • Ostatecznie wraz z globalną tyranią religijną zostanie na zawsze zmieciona ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, na czele z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej!
 • W tej bowiem sprawie: Prokuratorem, Sędzią i Naczelnym Egzekutorem okaże się Wszechmocny Bóg Ojciec oraz Jego Chrystus, Nasz Zbawiciel Pan Jezus.
 • Dokona się to pod koniec ostatecznego 3,5 roku globalnego ‘nieszczęścia’.

„Podnieście lament i krzyk, o pasterze! Tarzajcie się [w prochu], przewodnicy trzody! Bo dopełniły się dni waszej rzezi! (Skruszę was) i runiecie jak kruche naczynie. Zniknie schronienie dla pasterzy i ratunek dla przewodników trzody. Słuchaj! [Rozlega się] wołanie pasterzy i lament przewodników trzody! Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] pustoszy bowiem ich pastwisko”.

Pismo Święte: Objawienie 11:15; 12:10; 17:1-17 nwt-pl; 18:1-8,21-24 dos; 19:1-3; Jeremiasza 5:30,31 eib; 7:3,4 nwt-pl; 25:30-36 bp; zapoznaj się z pierwowzorem w Jeremiasza 50 i 51 rozdziale; Ezechiela 22:27,28 bw; 2Tesaloniczan 2:1-12 pau, bp, bt, bw, kow, bgn, nwt-p; Mateusza 24:24 bgn; 23:8-10; 15:14-27; Marka 13:22 bgn; Łukasza 1:37 bt.

Spełnienie proroctw Bożych jest nieuchronne!!!

 • Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Dlatego Pan Jezus zapowiedział:

Najpierw jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom”.

Szerzej: „Dobra nowina o Królestwie [Bożym/Niebios] zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec.

Natomiast Księga Objawienia zapowiada to dzieło, jako rozgłaszanie potrójnego orędzia dotyczącego ocalenia naszego życia. Dlatego nastąpi wtedy:

‘Oznajmianie wiecznotrwałej dobrej nowiny [Ewangelii] jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla KAŻDEGO narodu, i plemienia, i języka, i ludu’.

 • Jak to się dokona??? Już teraz w świecie potęgi globalnego Internetu jest to nietrudne i wykonalne!!!
 • (!!!Jeśli także religijni i polityczni władcy tego świata chcą ocalić swe życie, to jak każdy muszą indywidualnie i osobiście wykazać się ostatecznie dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków:

1) „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości zwłaszcza Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy].

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw, i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje!
 • Uczucie bojaźni przed grzesznym człowiekiem i przed grzesznymi, ludzkimi organizacjami, w tym zwłaszcza przed ‘czarującą organizacją Jehowy’, nie może być dominujące.

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) „Wyjdźcie z niego [Babilonu wielkiego]”! A są nim przede wszystkim zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘mamią i tumanią’, zwłaszcza swym bezczelnym i ogłupiającym bałwochwalstwem, w tym kultem ‘organizacji Jehowy’. ‘Nie możecie mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na was ‘ciosy gniewu Bożego’ [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’].

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata. Porzucić ‘oddawanie czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii z morza i jej obrazowi’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcecie, aby dopadł was gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

Pismo Święte: Marka 13:10 bp; Mateusza 24:14 eib; Objawienie 14:6 nwt-pl; porównaj Lexicon Strong’s; 2Koryntian 5:10 ubg; Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 dos; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, dos, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 22:15; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Rzymian 2:16; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 eib; 8:11; 10:28 eib; 13:24-50 eku, tpnt (pszenica i kąkol = chwast = życica [w początkowej fazie rozwoju łudząco podobna do dobrego ziarna pszenicy] – dobrym ziarnem są synowie Królestwa, a chwastem synowie Złego”); 24:14,29-44; 25:31-46; 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15-17 eib, wsp, br; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:22-24; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23.23.

Jesteście:

„w niebezpieczeństwach między fałszywymi [kłamliwymi] braćmi”.

Świadkowie Jehowy! Nie dajcie się oszukać i zwieść!

Okażcie zatem bojaźń przed Naszym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. Tylko Im pozostańcie posłuszni i wierzcie tylko Ich Słowom, Ewangelii, Prawdzie! Dlatego ‘Przebudźcie się!’ i posłuchajcie samego Jedynego, Boga Ojca Wszechmocnego, którego nazywacie Jehową:

Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag [ciosów]. Bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe [nieprawe] uczynki”.

 • Świadkowie Jehowy! Porzućcie mamiący kult ‘organizacji Jehowy’! Dokonajcie tego i nie zwlekajcie!

Jeśli to uczynicie, to zupełnie naturalne wtedy będzie, że powiększycie grono tych którzy się nie skalali z niewiastami. W rzeczywistości bowiem, nie dali się uwieść zwodniczym organizacjom religijnym ani także zaprzedać się politycznym. Gdyż „w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu]. Brzydzą się oni wszelkim bałwochwalstwem, a więc obrzydliwością w ich umyśle jest także celebracja każdego kultu ludzkiego przywództwa. ‘Uciekają od bałwochwalstwa’!!!

„Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, jak mówił: Napisz: Szczęśliwi są ci, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch: Niech odpoczną od swoich trudów, ponieważ ich czyny idą wraz z nimi”.

Sparafrazowana wypowiedź Raymond’a V. Franz’a z jego artykułu pt. „Życie wieczne na ziemi?”:

Nasza wiara musi zrodzić się i rozwinąć w sercu każdego z osobna. Każdy z nas musi rozwinąć swą wiarę na podstawie osobistego przekonania i przyjęcia Prawdy Słowa Bożego — nikt nie może robić tego za nas. Kiedy tak jest i wiara jest naprawdę nasza, możemy cieszyć się prawdziwą i w pełni osobistą więzią z Bogiem i Jego Synem. Gdy ją osiągniemy, możemy po raz pierwszy sobie uświadomić jak bardzo przedtem byliśmy poszkodowani.

 • Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning (unikanie) czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby!
 • Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Bogu Ojcu Wszechmocnym i w Jego Chrystusie, Naszym Panu Jezusie, a nie w mamiącym kulcie ‘organizacji Jehowy’!
 • Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata! A wraz z nim jego hybrydalnego twórcę–efemerydę, który w przemożny sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Potwornie je uwodzi i zwodzi, „bo wie, że jego czas jest krótki”!
 • Swe osobiste ocalenie i życie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, a nie w kulcie ‘organizacji Jehowy’, który najpierw zwabia swe ofiary, a następnie zawzięcie bałamuci!

Pismo Święte: Objawienie 14:1-5,11 nwt-pl; 14:12,13 eku; 18:4,5 nwt-pl; 19:10; 21:8; 22:8,9,15; 1Piotra 2:21; 1Koryntian 10:14 bw; 2Koryntian 6:14-18; 11:26 nwt-pl; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Rzymian 13:11 nwt-pl; Mateusza 7:13,14; Objawienie 7:9-17; 12:10-12 stern.

______________________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

Zawzięte praktykowanie bałwochwalstwa to: profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia/Apokalipsy zwłaszcza w rozdziale 17 i 18.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

______________________________

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Jeden komentarz do artykułu Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?! (6)

 • Taka skomentował:

  Witam. Jestem szczęśliwa czytając to, co od ponad 15 lat wiedziałam. Byłam wychowana w religii Świadków Jehowy. Ich demoniczne zachowania doprowadzały mnie do szału już jako dziecko. Starałam się nie wymieniać imienia Bożego, bo po jego wymówieniu było mi dziwnie, nieswojo. Jakbym popełniła potężny grzech. I Druga sprawa mam talent, maluję obrazy. Ukończyłam grafikę komputerową, wiem jak i gdzie w reklamach ukryć przesłania, by wpłynąć na ludzką psychikę. Potem zaczęłam przyglądać się bardziej grafikom Św.J., i szok. Ile w nich zakamuflowanych okultystycznych symboli!!!! We włosach. Na rękach. Na ubraniach. Niekiedy potrzebne jest lustro do zobaczenia pełnego obrazu Szatana w pełnej krasie. Teraz jestem wolnym człowiekiem. Kosztowało mnie to utratę męża i rodziny, i wiele, wiele więcej. Teraz mam nowego męża, który jest wolny tak jak ja. I syna, i synową, którzy też są wolni. Wierzymy tylko Biblii, “prawdziwemu słowu Bożemu”, a nie interpretacji ludzkich. Bo co interpretować w np. “Nie zabijaj”. “Nie cudzołóż”. “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. I najważniejsze : “NIE BĘDZIESZ MIAŁ ŻADNYCH INNYCH BOGÓW OPRÓCZ MNIE”. I tylko jedna jest Droga prowadząca do Boga przez Jezusa Chrystusa, innej nie ma.
  Pozdrawiam właścicieli znakomitego bloga i innych wolnych ludzi.

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.