?>

Globalny wstrząs: „DZIEŃ Ich GNIEWU”!

Aktualizowany: 29.11.2022

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść: Najpierw szokujący koniec uwodzącozwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający koniec tego złego świata ludzkiego!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Ja [JHWH, Bóg Ojciec] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”.

„Nadszedł wielki dzień Ich [Boga Ojca i Jego Chrystusa] gniewu, i kto zdoła przetrwać [uratować się]?

PISMO ŚWIĘTE zawiera niezwykłe proroctwa Wszechmocnego i Niezwykłego Boga. To On jest Świętym Autorem tych proroctw/wyroczni, dlatego ich spełnienie jest nieuchronne i pewne! Do jednego ze swych pisarzy, apostoła Jana, sam Bóg „mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe”. Pan Jezus Chrystus zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą”. W gruncie rzeczy to On wraz ze swą armią potężnych aniołów dokona urzeczywistnienia wszystkich niezwykłych proroctw Niezwykłego Boga Ojca. Pan Jezus uczyni bezspornym faktem każde prorocze Słowo Boże — bo jak sam powiedział: „Pismo [Święte] nie może być naruszone”. Stąd nasza naczelna zasada:

 • Koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, Biblii — Księgi Prawdy!!!

Szokujące proroctwa staną się faktem!

 • To nieuchronnie, niezawodnie i nieomylnie wypełniające się proroctwa Boga, są bezsprzecznym dowodem, że On jako Odwieczny, Wszechmocny i NieśmiertelnyBył, Jest i Przychodzi.

Otaczające tron Boga Jego niebiańskie stworzenia, bez przerwy, dniami i nocami, powtarzają’:

„Święty, Święty, Święty*Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI.

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo „Święty” osiem razy, co w szczególny sposób obrazuje nieskończonąWszechogarniającą Świętość Boga Wszechmocnego.

Bóg Wszechmocny ‘przychodzi, nadchodzi, przyjdzie’, bowiem nieuchronnie spełnia i ostatecznie spełni swe wszystkie niezwykłe proroctwa. A dokona tego poprzez ‘przyjście’ swego Chrystusa Jezusa. Twierdzenie o ‘przegranym i wycofanym Bogu’ czy ‘martwym Bogu’ jest zupełnie bezpodstawne, fałszywe i bezsensowne. Jest absolutnie pewne, że Jego istnienie nie jest statyczne, ale dynamiczne.

 • Wieczny Bóg uczestniczył i zawsze będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu historii ludzkości.

W Piśmie Świętym Bóg Ojciec i Jego Chrystus, Syn Boży, Nasz Pan Jezus, tytułowany jest ‘Zbawicielem’ [gr. ‘Sōtēr’]. Odwieczny Bóg Ojciec, Wszechmocny, „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI jest ŹRÓDŁEM życia i zbawienia. On ‘stworzył wszystko, i z woli Jego zostało stworzone, i zaistniało’.

„On [Bóg Ojciec] sam każdemu daje życie, tchnienie i wszystko”.

 • Jednak to:

„Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”.

„Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”.

Dlatego Pan Jezus [hebr. dosłownie ‘JHWH/Bóg Ojciec zbawieniem’] Chrystus, Pomazaniec Boży, jest „Królem królów i Panem panów”. To przede wszystkim Chrystus jest Wykonawcą celów, postanowień i prawomocnych wyroków Wszechmocnego Boga Ojca, ogłoszonych w formie proroctw/wyroczni. Dokładnie je wszystkie wypełnił, wypełnia i wypełni.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw, bp; 29:13,14 nwt-pl; lub, snp, pau, bp; Jeremiasza 51:58 br; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 pau, bt; 12:1,2; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:21,22,30,44 pau; 25:31; Marka 13:19,20; Łukasza 12:40 pau; 21:25,26; Objawienie 1:4,7,8; 4:8,11 bp, bt, pau; 6:17 pau, psz; 7:10; 11:15-18 pau, bw; 12:10; 15:4 bp; 17:14; 19:11-16; 21:5 bw; 22:6; Jana 5:22,23; 17:17 snpd; 10:35 dos; Izajasza 40:28; Jeremiasza 1:12 bp; 10:10; Habakuka 1:12 bp; Rzymian 1:18-23; w kwestii ‘Zbawiciela’ czytaj naukę Pisma Świętego: Tytusa 3:4-6; 1:3,4; 2:10; 1Tymoteusza 2:3-6; 4:10; Łukasza 2:11; Jana 4:42; 5:28,29; 14:6; Dzieje 5:31 bp; 17:25 pau; 24:15; 1Jana 4:14 bw; Judy 24,25.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Ważne! Bóg Ojciec to ‘Władca wszechrzeczy (bp), Wszechmocny, Wszechmogący’ to gr. ‘Pantokratōr’ i w NT/Pisma Greckie występuje 10 razy, w tym aż 9 razy w Objawieniu: 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 oraz 2Koryntian 6:18. Słowo greckie ‘Pantokrator’ jest połączeniem dwóch słów greckich:

1) ‘Panta’, czyli ‘wszystko’ /zupełnie/ [dosłownie ‘wszystkie’] lub też od słowa ‘pantē co znaczy ‘zawsze wszędzie, we wszystkich aspektach, każdy sposób’.

2) ‘Kratos’ to ‘władza, moc, siła, panowanie’.

Grecki tytuł ‘Pantokratōr’ odnosi się tylko do Absolutnego i Uniwersalnego Boga, Wszechmocnego czy też Wszechmogącego Władcy. Jest On Odwiecznie Żyjącym Bogiem, ustawicznie i wiecznie. Dlatego niejako bez przerwy, ciągle mówi się w niebie:

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI.

Pismo Święte: Objawienie 4:8 pau; Jana 17:11; Daniela 7:9.

 • Jest nie do pomyślenia i niewyobrażalne, wręcz absurdalne i niemożliwe, aby Proroctwa Boże zawiodły.

 • Potwierdzone są bowiem przysięgą Najwyższego i Świętego Autorytetu – ‘Odwiecznego, Nieśmiertelnego i Wszechmocnego Boga’!

 • Stoi za tym Jego Wieczna i Święta ReputacjaW żaden sposób nie zmieni tego bezwstydne ich naruszanie czy podważanie.                     

„PRZYSIĘGAM NA SIEBIE”!!!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić”!

Oto Słowa Tego Boga przekazane nam przez Izajasza, Jego proroka i pisarza:

Powiedzcie, przedłóżcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie: kto przepowiedział to z dawien dawna, ogłosił już wcześniej? Czyż to nie Ja – Jahwe [JHWH]? Poza mną nie ma boga innego, oprócz mnie nie istnieje Bóg sprawiedliwy i zbawca. Nawróćcie się do mnie, a dostąpicie zbawienia, wszystkie krańce ziemi! Bo ja jestem Bogiem – i nie ma innego! PRZYSIĘGAM NA SIEBIE: z ust moich sprawiedliwość [prawość, prawdomówność] wychodzi, Słowo nieodwołalne. Wszelkie kolano zginać się będzie przede mną i wszelki język na mnie przysięgać”!

Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić”.

„Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Pismo Święte: Izajasza 45:21-23 bp; porównaj koniecznie 1Mojżeszowa 22:16-18 – dzisiaj wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa (zbawienia) za pośrednictwem Potomka Abrahama, którym jest Pan Jezus Chrystus; zobacz także Galacjan 3:6-9,16,26-29; Filipian 2:9-11; Dzieje 4:12; Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 46:9-11 bw.

‘Bóg wywyższył swoje Słowo ponad całe swe Imię’!

Proroctwa Słowa Bożego są wyjątkowo pewne i nieuchronne, dlatego możemy im całkowicie zaufać! W Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem:

„będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [w tekście masoreckim dosłownie ‘Słowo’nawet ponad całe swe imię”.

W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy w tym miejscu: wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. ‘Słowo Boga’ inaczej ‘Słowo Boże’ to absolutna Jego Prawda, Jego obietnice i proroctwa, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To nieuchronnie i wręcz nieubłaganie wypełniające się ‘Słowo Boże’ czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego możemy zupełnie zaufać temu ‘Słowu’. Apostoł Paweł stwierdza, że jest niemożliwe, aby skłamał Bóg’ oraz „ten, który nie kłamie, Bóg” lub „prawdomówny Bóg”. Anioł Gabriel w rozmowie z Marią matką Pana Jezusa powiedział:

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Z tego względu Pan Jezus zapewnił:

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych”.

„Ludzie nie mogą, ale Bóg może wszystko”.

„U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga WSZYSTKO jest możliwe” lub

„gdyż ŻADNE słowo Boga nie pozostanie niespełnione”.

To dlatego Pan Jezus Chrystus na zarzut ówczesnych obłudników religijnych stanowczo odpowiedział: „jeśli ci będą milczeć [‘rzesza Jego uczniów i dzieci’], kamienie krzyczeć będą. Pan Jezus był (i jest) wyjątkowo czujny i przykładał niezwykłą wagę do tego, aby proroctwa ‘Pisma [Świętego] wypełniły się’. Kiedy „już wszystko się dokonało” i konał w męczarniach, zadbał jeszcze o szczegół, detal. Po czym świadomy będąc, że prorocze Słowo Boże, niewzruszona Prawda Boża tryumfuje „powiedział: ‘Wykonało się’”.

Pismo Święte: Hebrajczyków 6:18; Tytusa 1:2 ubg; Mateusza 4:4 bt; 19:26 bp, bt; Łukasza 1:37 bt, snpd; 19:36-40 bw; Jana 19:28-30 pau; porównaj Marka 10:27; Łukasza 18:27 pau; a dalej Mateusza 21:4-11; Jana 12:9-19 i Psalm 69:22.

 • Dokładnie spełnią się wszystkie „zapisane w Księdze Prawdy” Proroctwa Niezwykłego i Wszechmocnego BogaOn przysięga na Siebie, a Jego Słowo to Słowo nieodwołalne, bowiem stoi za tym Jego Wieczna, Święta Reputacja oraz Jego Boski, Święty i Wieczny Autorytet!

Pismo Święte: Daniela 10:21 pau, bt; Izajasza 45:21-23 pau, bp, bt, bw; Objawienie 4:8.

Stąd też nasze głębokie przekonanie:

 • PROROCTWA PISMA ŚWIĘTEGO TO SŁOWO BOGA – NIEOMYLNA I NIEZMIENNA PRAWDA OBJAWIONA !!!

„Wielki dzień Ich gniewu [Boga i Jego Chrystusa], i kto zdoła przetrwać”?

Dlatego objawione i wydawałoby się pradawne proroctwa Boże, nie można dłużej lekceważyć! Już przed potopem prorok Boży Henoch zapowiadał:

„Oto nadchodzi Pan [Bóg] z dziesiątkami tysięcy swych świętych [aniołów], aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożnych za wszelkie bezbożne ich czyny, które bezbożnie popełnili, i za wszelkie słowa bezecne (twarde), jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Oni to szemrzą, narzekają na swój los, ulegając swym pożądliwościom, a usta ich wypowiadają słowa napuszone [zuchwałe, wyniosłe, napuszone, bezczelne, nadęte], dla korzyści schlebiające ludziom”.

Świat i ludzie znaleźli się w obliczu nieuchronnie, bezwzględnie wypełniających się, niezwykłych proroctw Słowa Bożego. Trzeba je koniecznie poznać i osobiście zająć się nimi, a ich wypełnienie to tylko kwestia czasu. Bóg [JHWH] przekazując proroctwo swemu prorokowi Habakukowi zapewnił go:

Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.

Proroctwa Boże zapowiadają bowiem ostateczny koniec tego złego świata ludzkiego. A najpierw nieodwracalny kres jego zwodniczych, uwodzących religii, tak zwanego nierządnego Babilonu wielkiego’hebr. ‘Babel’. Co dosłownie znaczy ‘zamieszanie’ – wielka dezorientacja i globalny zamęt religijnyW miarę systematycznego spełniania się proroctw Pisma Świętego, zwłaszcza Księgi Apokalipsy, zwanej też Księgą Objawienia, ich alegoryczno-metaforyczno-symboliczna treść będzie stawała się coraz bardziej jasna i zrozumiała! To zapewne zdecydowanie wpłynie na pozyskiwanie głębszej świadomości duchowej przez osoby zajmujące się Biblią Świętą. W końcu dojdzie wręcz do nagłego i gwałtownego przebudzenia, ponieważ ‘uwierzą wszyscy, przeznaczeni [wyznaczeni] do życia wiecznego’. Pan Jezus stanowczo oświadcza:

„Wszyscy, których powierza Mi Ojciec, przyjdą do Mnie i nikogo z nich nie odrzucę”.

 • Zgodnie z niezawodnym proroctwem, Pan Jezus ma do nich powiedzieć:

„Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie Królestwo [Boże] przygotowane dla was od początku świata”.

Pismo Święte: Objawienie 6:12-17; 14:6-8; 17:1-6; 18:2,3,21; 19:1-21; Judy 14,15 bp; Habakuka 2:3 bt; Dzieje 13:48 bt; Jana 6:37 pau; Mateusza 25:31-46 pau.

O niezawodnie spełniających się proroctwach biblijnych Pan Jezus stosując symbolikę zapewnił:

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale [wzburzone i nieobliczalne tłumy ludzkie]. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku [metafora duchowego i kosmicznego wymiaru] z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje [wszystkie wydarzenia (prorocze)], wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Obecny świat ludzki to ‘ziemia przeklęta’ ‘królestwo cierpienia i śmierci’! Nasz Bóg i Jego Chrystus Jezus uwolnią i ocalą z niego ze ‘wszystkich narodów’ garstkę uznanych przez siebie ludzi oraz wprowadzą do swego obiecanego Królestwa Bożego. Będzie to Królestwo „nowego nieba i nowej ziemi”, „Królestwo życia” — Królestwo „Raju Boga”Zanim jednak to nastąpi ten świat ludzki, ‘przeklęte królestwo cierpienia i śmierci’ spotka szokujący, wstrząsający i dramatyczny koniec. A dokona się on w wielkim dniu Boskiego finału rozstrzygnięcia, zwanym najczęściej w Piśmie Świętym „dniem Pańskim”. Jak też ‘wielkim dniem Ich gniewu [Boga i Jego Chrystusa] czy też ‘wojną wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’Armagedonem!

Pismo Święte: Jana 14:19; 1Koryntian 15:45; 1Piotra 3:18; Łukasza 21:25-28,31-33 bw; 1Mojżeszowa 3:17-19; 5Mojżeszowa 30:19,20; Rzymian 5:17 bp; 8:22; Objawienie 6:17 pau; 2:7 7:9,10; 15:4; 16:14,16; 1Tymoteusza 2:3,4; Dzieje 2:20; 1Tesaloniczan 5:2; 2Piotra 3:10,13; gr. ‘genea’ to ‘pokolenie’ w Mateusza 24:34; Marka 13:30; Łukasza 21:32 – ‘cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie’.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

PIERWSZE ‘wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’:

Narody „ujrzą” NAJPIERW nieodwracalny koniec świata religijnego!

Jakie to będą ‘wydarzenia’, po których będzie wiadomo, że „blisko [gr. dosłownie ‘w zasięgu ręki’] jest Królestwo Boże” tuż u drzwi”? Nastąpi przejaw wielkiego oburzenia i gniewu Boga na ten zły świat ludzki. Coraz rozleglejszy i permanentny remont tego świata będzie już nie do opanowania przez jego mędrców oraz wybitnych wodzów. Dosięgną go bowiem porażające ‘ostatnie ciosyczy ‘ostatnie uderzenia Boskie. One globalnie zdemolują ten religijno-polityczny świat, powodując w nim ogromne spustoszenie, ruinę i nieszczęście.

Pismo Święte: Mateusza 24:33; Łukasza 21:31 bw; Objawienie 6:12-17; 15:1-16:21.

W wyniku tych Boskich ciosów/uderzeń’ najpierw drastycznie ‘wyschnie’ poparcie wyznawcówzwolenników, obrońców i kibiców uwodzących, zwodniczych religii tego świata! W tym, a jakże, gwałtownie odpłyną rzesze wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców religii chrześcijaństwa tego świata, jego organizacji i instytucji religijnych. Radykalnie stopnieje zwłaszcza poparcie finansowe dla tego globalnego systemu religijnego, wybitnie zorganizowanej instytucji kontroli społecznej. Religie od dawna, a dzisiaj szczególnie ordynarnie manipulują ludzką religijnością zwaną fenomenem, zwodzą i bezczelnie uwodzą. W wyniku działań Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, dojdzie do upadku duchowego, moralnego, ideowego i finansowego, utraty dotychczasowego autorytetu religijnego i zdecydowanej straty na znaczeniu. Zaraz potem dojdzie do nieodwracalnego kresu religii tego świata, jako formy społecznej organizacji, instytucji, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele! Nie można więc dać się ponieść temu zwodniczemu i uwodzicielskiemu czarowi religijnego szaleństwa.

Pismo Święte: Mateusza 15:13 eku; Objawienie 14:6-8; 16:12-21; 17:1-6; 18:1-8,21-24; 19:1-10.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

Po moralno-finansowym upadku religii tego świata, zaskakujący i szokujący ich koniec będzie PIERWSZYM, jednoznacznym wydarzeniem, dowodem ‘wyraźnego objawienia się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa’Te i inne towarzyszące wydarzenia będą ze wszech miar wstrząsające i to nie tylko dla świata ludzkiego. Apostoł Paweł potwierdza, że taka wyraźna, wielka chwila nastąpi:

„Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się [gr. ‘epiphaneia’ to dosłownie ‘pokazać się’] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”.

Postanowienia i prawomocne wyroki Boga, których Głównym Wykonawcą jest i będzie Pan Jezus, okażą się w końcu widoczne i jawne, ponieważ Jego czy Ich ‘manifestacja’ będzie wszystkim oczywista. Czytamy o tym także w Księdze Objawienia 15:3,4 (pau):

„Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe [prawe] i niezawodne, Królu narodów! Któż się nie zlęknie, Panie, i nie będzie chwalił Twojego imienia? Tylko Ty Jeden jesteś Święty! Przyjdą wszystkie narody i oddadzą Ci pokłon [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt najgłębszej czci Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy (Bogu) i uległości najpierw Jemu], ponieważ ujawniły się[gr. phaneroō’ to dosłownie ‘zamanifestować’ (gr. ‘phaneros’ to ‘manifest’)] Twoje wyroki”.

 • Pan Jezus Chrystus sam zapowiedział jawną manifestację w proroctwie:

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pan Jezus], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona [narody] ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

 • znak”niespotykane do tego czasu wstrząsające i szokujące wydarzenia, które wszyscy wyraźnie ujrzą” – niekoniecznie dosłownie, ale ‘oczami serca, umysłu’, czyli wszyscy wyraźnie zdadzą sobie sprawę z tego co się wtedy będzie dokonywać, zobacz Efezjan 1:18; Jana 9:41;
  • na obłokach (w obłoku, z obłokami)” to metafora duchowego i kosmicznego wymiaru „przyjścia” i „obecności” Pana Jezusa – Jana 14:19 (Biblia Mesjańska); Mateusza 26:64; 1Koryntian 15:45; 1Piotra 3:18.

Pismo Święte: Tytusa 2:13 snpd; Mateusza 24:3,30 bw; Jana 5:22,23; porównaj 1Tymoteusza 6:14; 2Tymoteusza 1:10; 4:1,8; Mateusza 24:27-35; Marka 13:4,24-31; Łukasza 21:25-36; Objawienie 19:11-16; 1:7; koniecznie porównaj 2Mojżeszowa 13:21,22; 1Koryntian 10:1; Mateusza 17:5; Marka 9:7; odnośnie gr. ‘phaneroō’ porównaj Jana 3:21; 1Koryntian 4:5.

‘Wyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’:

Narody „ujrzą” OSTATECZNIE polityczny koniec tego świata!

Ostateczne i szczególnie (wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusanastąpi w trudno wyobrażalnym, zatrważającym, szokującym i wstrząsającym, biblijnym Armagedonie! Chodzi o wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy” [Wszechmocnego], sprawiedliwą wojnę Bożą, która położy kres temu obecnemu złemu i okrutnemu światu. To przede wszystkim wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można by określić III wojną światową. Jednak będą w niej sromotnie przegrani oraz zdecydowani zwycięscy i to tylko jedni. Są z góry już wyznaczeni przez Boga Ojca:

Ci [ostatni władcy tego świata] stoczą bitwę [wojnę] z Barankiem [Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”.

Pan Jezus Chrystus odniesie totalne zwycięstwo i tryumf, metaforycznie ‘depcząc winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego’. Narody będą musiały koniecznie i ostatecznieujrzeć’ klęskę świata politycznego oraz wszelkich jego formacji. Nastąpi bowiem wyraźne objawienie się Boga Ojca i Zbawiciela naszego, Pana Jezusa Chrystusa’.

Pismo Święte: Tytusa 2:13 dos; Psalm 89:27,28 bw; Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 17:14 nwt-pl; 19:11-21  nwt-pl; 14:14-20; Mateusza 24:15,29-31; 25:31-33; 28:18.

Biorąc pod uwagę to wszystko co zostało omówiono powyżej trzeba jeszcze raz mocno podkreślić. W pojawiających się wydarzeniach światowych, zwłaszcza przyprzy końcu dni [tego świata (br)], absolutnie żadnych, znaczących niespodzianek nie będzie! W najmniejszym stopniu nic nie zakłóci wypełnienia proroctw Bożych, które bezwzględnie muszą stać się faktem! Najwyższy Autorytet, Święty Bóg Wszechmogący, Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnia:

Ja czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem”.

PRZYSIĘGAM NA SIEBIE SAMEGO.

Z moich ust wyszła Prawda, Słowo niezmienne.

Jak powiedziałem, tak to wykonujęjak postanowiłem, tak to czynię.

Pismo Święte: Daniela 2:28 br; Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 44:25 bt; 45:21-23 bt, bw; 46:9-11 bw; porównaj 14:24; zobacz leksykon Strong’a H7650 – hebr. ‘shaba`’ to mocna, pełna i zupełna przysięga, dlatego powtarzana jakby siedem razy [hebr. ‘sheba`’ – biblijne znaczenie symboliki tej liczby w stosunku do Boskich działań: pełnia i zupełność].

Przekazywane przez aniołów Boże proroctwa dotyczące końca tego świata ludzkiego, potwierdzone zostały przez nich PRZYSIĘGĄ na życie Odwiecznego, Nieśmiertelnego, Świętego i Wszechmocnego Boga. Absolutną pewność proroctw potwierdzoną przysięgą, widział i słyszał prorok Boży Daniel. Anioł Boży:

„podniósł swoją prawą i lewą rękę ku niebiosom i przysiągł na życie Wiekuistego [Boga].

 • Nieuchronność proroctw Boga została także dobitnie potwierdzona złożoną przysięgą w obecności apostoła Jana. Prorok Boży widział i słyszał:

„Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że nie będzie już zwłoki [czasu już nie będzie (więcej)].

Pismo Święte: Habakuka 1:12 bp; Daniela 12:7 bp; Objawienie 10:5,6 bp.

Dzisiaj najlepsza pora na osobiste działanie!

W związku z tym, że zbliża się koniec tego złego świata ludzkiego, poprzedzony najpierw końcem jego zwodniczych, uwodzących religii, a więc nastąpiwyraźne objawienie się Boga Ojca i Pana Jezusa’, pora zacząć działać. Jak?

1) Trzeba koniecznie, osobiście obudzić się ze stanu religijnego, zbiorowego ‘zahipnotyzowania’ czy ‘zaczadzenia’ i osobiście odrzucić aplikowane przez religijnych ‘hipnotyzerów’ magiczne środki. Religie tego świata, na czele z chrześcijańskimi, swymi ‘czarami magicznych sztuczek’ ‘zwodzą, tumanią i mamią wszystkie narody’. Usilnie krzewią swe religijne oszustwa i uwodzące, ogłupiające bałwochwalstwo — dla Boga Ojca i Pana Jezusa są wstrętne, a wręcz obrzydliweNie można bezkrytycznie słuchać ‘mądrości’ przywódców swej instytucji religijnej, zorganizowanej nie tylko w kościoły czy zbory, także w przeróżne organizacje. Mają oni przemożny, ale negatywny i toksyczny wpływ na swych wiernych. Nie tylko indoktrynują i mataczą, lecz nawet tyranizują ich, narzucając im systematycznie i natarczywie własną wolę [tyrania autorytetu]. UwagaNacisk psychiczny jest elementem terroryzmu!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 18:1-3,23; koniecznie Mateusza 17:5; Marka 9:7; Łukasza 9:35; Jana 3:36; 8:47; Dzieje 4:19; 5:29 dos.

Ta religijna wyniosłość stanie się w końcu religijną śmiesznością!

Trzeba być posłusznym Bogu bardziej niż ludziom!

2Trzeba zdecydowanie odrzucić religijny dryl! Koniecznie i to osobiście skierować się w stronę Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Zbawcy. A zacząć od samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, rzetelnego, uczciwego, pełnego i osobistego zaangażowania się w studium Biblii, Pisma Świętego. W tym głębszych przemyśleń nad Słowem Bożym.

 • ‘Zbawiciel świata’ zapewnił:

„Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują!

 • Pan Jezus także ostrzegł:

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.

 • gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu, Świętemu Bogu Ojcu, Zwycięskiemu Władcy

Pan Jezus Chrystus wyraźnie wskazał na ‘największe i pierwsze przykazanie’:

„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym SWOIM umysłem [gr. ‘dianoia’].

 • Apostoł Paweł podobnie nawołuje nas do:

„rozumnej służby Bożej” [„pełnioną waszą zdolnością rozumowania”].

Pismo Święte: Jana 4:42; 14:6; 17:3,17; 1Jana 4:14; Objawienie 7:10; 19:10; Mateusza 4:10 bt; 22:37,38 pau; Łukasza 4:8; 10:27; 11:28 nwt-pl; Marka 12:30; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; Rzymian 12:1,2 bt, nwt-pl; przeczytaj z otwartym umysłem uważnie, rzetelnie i ze zrozumieniem Objawienie 22:6-21W związku z tym:

 • Trzeba koniecznie i odważnie postanowić, aby samodzielnie, niezależnie i bez ludzkiego, natarczywego wpływu kogokolwiek, podążać DROGĄ Pana Jezusa, Świętego Chrystusa Boga Ojca!
 • Chociaż nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Wszechmocnego Boga Ojca, to On nigdy nie narzuca się nam ani nie przytłacza nas ogromem swej wszechmocnej władzy! Ta niezwykłość Boga bierze się stąd, że On zawsze liczy się z naszą wolną wolą i swobodą wyboru, które uczynił nienaruszalnymi!
 • Jednak korzystanie z tego daru wolności nie ma prowadzić do rujnującej szczęście samowoli. Ten Niezwykły, Wszechmocny, Święty Bóg zawsze domaga się od nas osobistej odpowiedzialności za własne życie i czyny, decyzje, wybory i błędy!
 • Trzeba to sobie mocno uświadomić: „Bóg jest miłością”, lecz Bóg NIE jest nieskończoną pobłażliwościąJego gniew [wzburzenie] w końcu ‘doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’!

Pismo Święte: 5Mojżeszowa 30:19,20; 2Mojżeszowa 34:5-7 (odpowiedzialność także za swe niedorosłe dzieci); Mateusza 7:13,14; Jana 6:44,45; 14:6; 17:3; Dzieje 4:19; 5:29; 2Koryntian 5:10; Galacjan 6:5; Rzymian 3:19 snp, snpd; 14:10,12 wsp; 2Koryntian 2:17 wsp; Hebrajczyków 12:28 snp; 1Piotra 1:16-19 snp; 2:17 snp; 3:2 snp; 4:5 wsp; 1Jana 4:8,16; Objawienie 4:8; 6:17; 11:18; 14:19; 15:1; 16:1,14,16,19; 19:15,16.

3) Trzeba koniecznie, osobiście, samodzielnie czy niezależnie zadecydować i ostatecznie wyjść z uwodzących, zwodniczych i jakże często w przebiegły sposób zorganizowanych oraz zinstytucjonalizowanych religii tego świataOstatnia szansa otworzy się tuż po ich nagłym i zaskakującym upadku, kiedy to zaczną ‘tonąć’ we własnym ‘winie nierządu, którym uwodzą i zwodzą, tumanią i mamią wszystkie narody’Religie tego świata utracą swój autorytet i stracą na znaczeniuStanie się bowiem wtedy oczywiste, że ich liderzy-hipokryci ustawicznie hipnotyzują swą ciemięską, religijną władzą i tyranizują (psychicznie znęcają się – jak najbardziej także w ‘organizacji Jehowy’). Stanie się też jasne, że jest to tylko wielkie ‘zwiedzenie’! Zgniłymi i gorzkimi owocami religii tego świata są takie grzechy jak: fanatyzm, dogmatyzm, zakłamanie, obłuda, mataczenie i haniebne skrywanie przestępstw pedofilii zwłaszcza liderów – także u ŚJ.). Nawet wielka wina krwi, u ŚJ. ofiary niebiblijnego zakazu transfuzji krwi. A dalej ciemnota, zabobony, przesądy, czyli naiwna wiara i podstępne bałwochwalstwo, które ‘tumani i mami’, u ŚJ. kult ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

 • Dlatego:

Wyjdźcie z nich, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami ich grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na nich spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy ich i wspomniał Bóg na ich nieprawości.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 16:19; 17:1-6; 18:1-8,21-24 bw, nwt-pl; 19:1-3; parafraza Objawienia 18:4,5.

Słynna polska poetka i noblistka Wisława Szymborska wyraziła taką maksymę:

Ludzie głupieją hurtowo, ale mądrzeją detalicznie.

— HENRY FORD twierdzi:

Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.

— Pan Jezus wręcz nawołuje i z całym naciskiem ostrzega:

Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Pismo Święte: Mateusza 7:13,14 pau.

„Uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

   Trzeba koniecznie zostać bezkompromisowym obrońcą Prawdy Słowa Bożego! Należeć do tych:

którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu].

Dlatego trzeba koniecznie brzydzić się religijnym nierządem, czyli wszelkim bałwochwalstwem, w tym szaleńczym kultem grzesznej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Jako chrześcijanie nie dajmy się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym, a nawet politycznym. Nie możemy się ‘skalać’ żyjąc czy ‘współżyjąc’ z nimi, ponieważ mamy być ‘dziewicami i podążać [tylko] za Panem Jezusem, dokądkolwiek idzie’. Mamy być jawnymi ‘niewolnikami Boga Ojca’, mając trwałą ‘pieczęć na czołach’imię jego [Jezusa] Ojca wypisane na czołach”.

Uwaga! Objawienie 14:1 zacytowano z przekładu ubg, ponieważ jest on zgodny przede wszystkim z najbardziej wiarygodnym greckim tekstem – Textus Receptus; porównaj z bb, bg, ubg-pl, psz. Imię (gr. ‘onoma’), które określa Boga Ojca jest wręcz synonimem Jego: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji i honoru.

2 Mojżeszowa 39:30 – zawój, nakrycie głowy arcykapłana izraelskiego, miało święty znak poświęcenia. Z przodu przymocowana była lśniąca, złota płytka z wygrawerowanym napisem: „Świętość należy do JHWH [Boga Ojca].

 • Tylko ‘niewolnicy Boga Ojca’, a dalej Pana Jezusa, bez sentymentów ostatecznie i na zawsze porzucą życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.
 • Swe osobiste ocalenie i życie znajdą bowiem, tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!
 • Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 1:10; 5:19-21; 1Jana 5:21; 1Tesaloniczan 1:9; Efezjan 6:6; Kolosan 3:24; Objawienie 14:4,5,8-13 nwt-pl; 14:1 ubg; 7:3,10 nwt-pl; 11:18; 3:12; 15:4 bp; 19:2,5,10; 21:8; 22:3,6,8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 5:17; 6:16; 2Piotra 2:16.

______________________________

 • Trzeba to koniecznie przeczytać! 

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.