?>

Miesięczne archiwum:

‘WYZNACZONY CZAS KOŃCA’! (1)

Aktualizowany: 18.09.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

PILOT:

„Oto oznajmię [anioł] ci, co ma nastąpić przy końcu [ostatecznego czasu] gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasów [wyznaczonych]”.

(…) Stało się”!

(Daniela 8:19 bt, nwt-pl; Objawienie 16:17 bw)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

PROROCZE TRZY „biada” Apokalipsy czy Objawienia są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego biblijnego porządku jest zafałszowywaniem, wprowadzaniem w błąd i ukrywaniem istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego!!! To na apokaliptyczne TRZY „biadaPisma Świętego powinniśmy kierować swą szczególną uwagę, traktując je wręcz priorytetowo jako fundamentalne!!! Wtedy rozważane proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas bardziej zrozumiałe i oczywiste, ponieważ będą uporządkowane.

Pismo Święte: Objawienie 8:13; 9:12; 11:14.

Omawiany poniżej temat także został z modlitwą dokładnie, ‘wnikliwie’, z należytąstarannością zbadany’ i rozważony. Jak zawsze ściśle trzymamy się reguł i zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Niemniej i ten temat może zawierać pewne nieumyślne uchybienia, które będą natychmiast poprawiane. Dlatego, że „nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Wręcz doskonale pamiętamy słowa samego Boga: Lecz Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego Słowa”. „Słuchajcie Słowa Pana [JHWH] wy, którzy z drżeniem odnosicie się do jego Słowa.

Pismo Święte: Daniela 12:10 nwt-pl; Dzieje 17:11; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Izajasza 66:2,5 bw.

‘W wyznaczonym czasie końca wszystko to się stanie’!

Nasze rozważania będą dotyczyć szczególnie Księgi Daniela rozdziałów 7,8,11 i 12 w kontekście proroctw o nieuchronnym „końcu świata” czy dosłownie ‘zakończeniu świata’. Proroctwo Daniela mówi o „czasie końca”, a jego zakończenie nazywa wyznaczonym czasem końca’. Dokładnie chodzi o to, że koniec nadejdzie w wyznaczonym [ustalonym] czasie”… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.