?>

Ostateczne uderzenie: NIEODWRACALNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO!

„JA jestem Bogiem (…), ogłaszam przyszłość.

Aktualizowany: 17.07.2024

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

 • Prezentacja wykładni chronologicznego proroctwa Daniela z 2 rozdziału!

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne proroctwa „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi Królestwo [Boże], które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać na wieki [zawsze].
  • [Królestwo Boże/Niebios] wypełni całą ziemię.

ZAPOWIADANY pochód politycznych potęg, a więc kolejno pojawiających się na arenie tego świata dominujących mocarstw i jego ostateczne zakończenie, jest symbolicznie zaprezentowany w proroctwie o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’. Jest to proroctwo Odwiecznego i Nieśmiertelnego Boga, ‘Który Był, Który Jest i Który Przychodzi, a którego znaczenie ujawniono prorokowi Danielowi.

‘Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił (…), co zdarzy się przy końcu dni (tego świata)[aram./hebr. ‘`achariyth’].

„Lecz Jahwe-Pan [Bóg Ojciec] nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia [postanowienia] swym sługom [niewolnikom], prorokom”.

 • Jednak proroctwo to jest nie tyle Jego trafnym odgadywaniem przyszłości.
 • Co publicznym ogłoszeniem Jego Świętego Słowa prawdy: Jego CELÓW, postanowień i prawomocnych wyroków, które zostaną w terminie bezwzględnie urzeczywistnione.

Proroctwo o ‘posągu-olbrzymie’ dowodzi jednoznacznie, że Wszechmocny Bóg ma determinujący wpływ na kształt sceny politycznej tego świata ludzkiego. Dlatego bezwzględnie nastąpi pewny i imponujący finał tego stającego się w pełni faktem proroctwa. Każde bowiem proroctwo Tego Boga „zostało napisane w Księdze Prawdy”. Władzę nad całym globem ziemskim ostatecznie przejmie sprawiedliwe czy prawe Królestwo Boże/Niebios. To jedyna, legalna i prawowita władza powołana przez Świętego, Prawego i Wszechmocnego Boga Ojca, a którą przekazał On w ręce swego Chrystusa, Naszego Pana (Władcy) Jezusa.

Już od dłuższego czasu to wybitne proroctwo Daniela o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’ jest przez wielu zajmujących się Biblią często prezentowane i omawiane. Na ogół jest ono przez wszystkich podobnie interpretowane. Proroctwo to w większości wypełniło się, pozostaje jego najistotniejsza część końcowa i ostateczna. W interpretacjach tych nie uwzględnia się równoległego, jednoczesnego i paralelnego, super-proroctwa z Księgi Apokalipsy. Po wnikliwszym i uważnym zbadaniu treści tego wybitnie chronologicznego proroctwa dokonaliśmy odkrycia interesującego szczegółu!!! Szczegół ten wyraźnie wynika z analizy chronologicznego proroctwa „trzeciego ‘biada’” Objawienia/Apokalipsy.

 • NIE MOŻNA nie uwzględniać tego odniesienia, powiązanego z tą szczególnie proroczą częścią tej super-Księgi!!! Ona mocno nawiązuje do wcześniejszych proroctw i wybitnie z nimi koreluje. Wszystkie je dokładnie spina, łączyporządkuje i czyni spójnymi. Pismo Święte bez tak ważnej Księgi Apokalipsy byłoby dla nas o wiele uboższe i niekompletne.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, snp, pau, bp; Jeremiasza 51:58 br; Galacjan 6:7 psz; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Daniela 2:27-45 pau, br, lub, bp, bt, ubg; 7:9,10; 10:14,21 bt; 12:1,2; Amosa 3:7 bp; Habakuka 1:12 bp; Marka 13:19,20; Łukasza 12:40 pau; 21:25,26; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Objawienie 1:4,8; 4:8; 11:15,17; 12:10; 15:4 bp; 19:11,15; 21:5; Mateusza 6:33; 24:21,22 pau; 28:18; 2Piotra 3:13.

 • aram./hebr. ‘`achariyth’ to dosłownie na końcu, ostateczne ukończenie, zakończenie czy ostatnie dni, ostateczny koniec i między innymi znajdujemy je w Izajasza 2:2; Micheasza 4:1; Ezechiela 38:8,16; Daniela 2:28 (w tekście aram.); 8:19,23; 10:14; 12:8.

Chronologiczne proroctwo o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’!

Posąg ten [był taki]: jego głowa była ze szczerego złota [potęga babilońska], jego pierś i ramiona ze srebra [Medo-Persja], brzuch i biodra [aram./hebr. ‘uda’] z brązu [Grecja], golenie [aram./hebr. ‘podudzia, łydki’] z żelaza [Rzym], stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny [Wielka Brytania/USA]. Patrzyłeś, aż oderwał się kamień [Królestwo Boże] bez [pomocy] rąk, uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas zostały zdruzgotane razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto. I stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię”.

Pismo Święte: Daniela 2:32-35 bp. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Na ogół uważa się, że prorocza wypowiedź o stopach częściowo z żelaza, częściowo z gliny’, odnosi się do historycznego związku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, od pewnego czasu jej sojusznika. Jednak kiedy uważnie i wnikliwie czytamy, dostrzegamy tu wiele więcej, a już zwłaszcza kiedy uwzględnimy równoległe, jednoczesne i paralelne proroctwo z Księgi Objawienia/Apokalipsy. Nie wolno go ignorować, bowiem wszystkie ostateczne, finalne proroctwa Wszechmocnego Boga są spójne i tworzą harmonijną całość!

Wykładnia czy interpretacja, a więc szczegółowe wyjaśnienie przez proroka Daniela tej chronologicznej i tak ważnej części proroctwa jest takie:

[1] „A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła [‘stanowczość, stałość, trwałość’ – aram. ‘nitsbah’] żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garncarskiej”;

Jak my to rozumiemy?

— Brytania, była prowincja rzymska z czasem stała się imperium i dominującym mocarstwem. W końcu jako „stopy”, dwuczłonową, brytyjsko-amerykańską potęgą polityczno-militarną z rodowodem rzymskim. Ono ‘będzie częściowo podzielone’, lecz ‘będzie w nim siła [stanowczość]. W celu uczynienia ją potężniejszą nastąpi zapewne jej ostateczna i znacząca modyfikacja czy reforma w ‘krótkim’, biblijnie określonym czasie końca’. W wizji o ‘posągu-olbrzymie’ prorok Daniel mówi tylko ‘stopach’, lecz w swej interpretacji proroctwa wskazuje na „stopy i palce”. Nazywa je jednym ‘królestwem’, jednak zaraz potem „palce” także określa ‘królestwem’. Najpewniej dlatego, że oba te ‘królestwa’, jako ostatnie mocarstwa, organizmy polityczne o zasięgu globalnym, będą panować razem. Wybitnie ze sobą współdziałać w tym samym ostatecznym 3,5 rocznym ‘czasie wyznaczonym’. W proroctwie Boga nie może to być przypadek czy błąd. Pan Jezus zapewnił: „Pismo [Święte] nie może być naruszone [unieważnione, podane w wątpliwość, lekceważone].

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-14,17,19,23-25 nwt-pl; 10:21; 11:27,29; Objawienie 12:10-12; 13:5-7,11,12; 17:9,10; Jana 10:35. Zobacz Wielka Brytania. Historia oraz Stany Zjednoczone. Historia.

[2]palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny [oznaczają, że] część królestwa będzie silna [z aram. dosłownie ‘potężna’], część zaś jego będzie krucha [z aram. dosłownie ‘rozdarta’].

Jak my to rozumiemy?

Palce stóp” są w poziomie przedłużeniem „stóp” i jest ich dziesięć, a „10” to biblijna symbolika całości rzeczy ludzkich, tu politycznych. Więc proroctwo to mówi o ‘królestwie’, jako systemie politycznym o globalnym zasięgu, w jego końcowej i ostatecznej formie, traktowanym całościowo. Będzie w nim ‘część silna’ i ‘część krucha’, co wskazuje wyraźnie na jego zróżnicowanie. Jednak globalny system polityczny będzie mocno związany z dominującym w nim super-mocarstwem ostatnim. Bardzo wpływowym i niezwykle potężnym liderem światowym wskazanym powyżej [symboliczne „stopy”], wręcz będzie go determinował.

[3] „Że widziałeś żelazo zmieszane z gliną garncarską, znaczy, iż zmieszają się [aram./hebr. dosłownie ‘staną się złączeni’] one przez nasienie człowieka [aram./hebr. dosłownie ‘potomstwo każdego’ czy ‘potomstwo kogokolwiek’], ale nie złączą się [nie będą zespoleni] one jedno z drugim, jak nie zmiesza się żelazo z gliną”.

 • Przekład Biblii ubg ujmuje to bardziej współcześnie i nie narusza Masoretic Text:

A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną” (podobnie w bw i bgn).

Jak my to rozumiemy?

— Na funkcjonowanie dominującego lidera i większości państw globalnego systemu politycznego tego świata, negatywny czy hamujący wpływ mają dzisiaj zwykli, prości ludzie, biblijna ‘glina’ powszechnie występująca. Chociaż są bardzo podzieleni i skłóceni ze sobą, jednak często dobrze zorganizowani w osłabiające ludzkie żywioły [‘grupy ludzi tworzących pewne zbiorowości’]. Stawiają one kategoryczne żądania rządzącym, a umożliwia i sprzyja temu demokratyzacja, lansowany liberalizm i populizm. Dzisiaj daje się to wyraźnie dostrzec i to wbrew pompatycznym czy nawet buńczucznym zapewnieniom władców, którzy często raczej dekomponują swe mocarstwa. Niejednorodny, podzielony czy spolaryzowany i rozbity nie tylko politycznie świat ludzki, zgodnie z Bożym proroctwem, pozostanie takim do swego ostatecznego, dramatycznego końca.

Pismo Święte: Hioba 33:6; Objawienie 12:9 wsp; 2Koryntian 4:4 wsp.

— Społeczność międzynarodowa ‘stała się zmieszaną [złączoną]także przez przynależność do wielkiego gremium i najpierw była to Liga Narodów, a następnie ONZ. Liga Narodów całkowicie zawiodła i zniknęła po wybuchu II wojny światowej. W rzeczywistości Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest lepsza w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest wyjątkowo skłócona i podzielona, a jej forum często wykorzystywane jest do wygłaszania obelg i tyrad. Ta międzynarodowa organizacja jest w gruncie rzeczy obezwładniona i bezsilna. Największą jej porażką stała się bezradność wobec ludobójstwa w Rwandzie. Jej główne cele po około 80 latach istnienia legły zupełnie w gruzach. Dlatego ten niesamodzielny twór polityczny nazywany jest w Piśmie Świętym, w Księdze Objawienia, bestią z otchłani’ i posągiem, obrazem bestii z morza’ – globalnego systemu politycznego tego świata. Jednak wydaje się nieprawdopodobne, aby ONZ zniknęła jak jej poprzedniczka Liga Narodów. Proroctwo z Księgi Objawienia zapowiada, że na początku ostatecznego około 3,5 roku ona wyjdzie z otchłani’, ze swego paraliżu, niemocy i ‘pójdzie w górę, podniesie się [gr. ‘anabaino’]. Jako martwy posąg, obraz’ zostanie ‘ożywiona’, otrzyma ‘życie’ i stanie się niezwykle aktywna. Otrzyma bowiem nowe zadania, władzę, a wtedy odegra swą proroczą, historyczną, szokującą, lecz ostatnią, bluźnierczą i antyreligijną rolę. Pewnie zostanie do tego ostatecznie dobrze przygotowana poprzez jej zreformowanie czy chociażby jej znaczące zmodyfikowanie. Wszystkie proroctwa Boże muszą się przecież dokładnie wypełnić!

Pismo Święte: Objawienie 11:7 – ‘otchłań’ to gr. ‘abyssos’ i dosłownie znaczy ‘intensywna głębokość, niezmierzona głębia’; 13:14,15; 17:1-18; 19:20; Jana 10:35 dab, bw, snpd; 17:17; Daniela 10:21. Gr. ‘abyssos’ występuje jeszcze w Objawieniu 9:1,11; 17:8; 20:1,3.

[4] W dniach owych [ostatnich] królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród”.

Jak my to rozumiemy?

— To Boskie wydarzenie o randze wszechświatowej nastąpi jeszcze w czasie panowania tych ostatnich władców tego świata. Diametralne zmiany dokonają się już na przełomie realizowanego, proroczego, ‘drugiego i trzeciego biada’!!! Wtedy też scena polityczna i ostateczny kształt polityczny tego świata zostanie ustalony. Ci ostatni władcy wkroczą w ostateczny, im wyznaczony czas’ przez Boże proroctwo [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku].

To wielkie wydarzenie w równoległym, jednoczesnym i paralelnym proroctwie Daniela 7:9,10,13,14 (ubg) opisane jest tak:

„I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny [Wszechmocny Bóg] zasiadł; jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. (…) Oto w obłokach [metafora duchowego i kosmicznego wymiaru] nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka [Pan Jezus], przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego Królestwo [Boże] nie będzie zniszczone”.

Pismo Święte: Objawienie 11:14-19 (koniec wypełniania się proroctwa „drugiego ‘biada’” i początek „trzeciego ‘biada’”); 12:5,9-12; 13:1-7; porównaj Daniela 7:18,22-27; Mateusza 24:30,31; 28:18.

[5] Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki [czasy niezmierzone]. Albowiem widziałeś, że z góry [wieczyste panowanie Boga] oderwał się kamień [Królestwo Boże] bez [udziału] rąk [ludzkich] i zmiażdżył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi [babilońskiemu], co stanie się potem. Prawdziwy jest sen i pewne [niezawodne] jego wyjaśnienie”.

Pismo Święte: Daniela 2:41-45 bp.

Jak my to rozumiemy?

— To wielkie i spektakularne wydarzenie nastąpi zaraz po ostatecznym, wyznaczonym czasie przez proroctwo Boga [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku]. Wszyscy polityczni władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Chrystusem, ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem. Dramat ten nastąpi w ‘wojnie w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’, zwany też ‘tłocznią przerażającego [dosłownie ‘szaleńczego’] gniewu Boga Wszechmocnego’. Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich formacji i struktur tego złego świata ludzkiego. Wreszcie [Królestwo Boże] wypełni całą ziemię.

Pismo Święte: Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 17:14; 14:14-20; 19:11-21; Daniela 2:35; porównaj Sofoniasza 1:12,14-18; Izajasza 13:6-12; 63:1-3; Joela 3:14-21 (bw) [4:9-17 bt].

ISTOTNY SZCZEGÓŁ chronologicznego proroctwa o „posągu”!

Interesujący i istotny szczegół tego chronologicznego proroctwa, znajdujemy właśnie w tej rozwiniętej przez proroka Daniela szczegółowej wypowiedzi o ‘stopach i palcach częściowo z gliny, częściowo z żelaza’. Na pewno proroctwo Daniela jest dokładne i jak zobaczymy zadziwiająco precyzyjne. Powstaje jednak pytanie. Jeśli cała ta powyższa fraza proroctwa (punkt [1] i [2]) ma odnosić się do mocarstwa/potęgi brytyjsko-amerykańskiej, jak twierdzą niektórzy, to po co prorok Daniel już po omówieniu „stóp i palców” zwraca znowu uwagę na palce stóp”? „Palce stóp” są w poziomie przedłużeniem „stóp” (struktura pozioma). Wydaje się, a nawet więcej, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę właśnie tę konstrukcję wykładni i zapis interlinearny, że „palce stóp” są oczywiście bardzo istotne! Mówią bowiem o kolejnym ‘królestwie’, ostatecznym, jako organizmie politycznym, traktowanym całościowo, bez wyszczególniania już znaczenia poszczególnych ‘palców.

Przypominamy:

W szczegółowym wyjaśnieniu proroctwa, Daniel mówi już nie tylko o ‘stopach’, ale o ‘stopach i palcach’ jako jednym ‘królestwie’. Potem mówi o ‘palcach’ i wskazuje na kolejne ‘królestwo’. Symboliczne ‘palce stóp, częściowo trwałe i częściowo kruche’ [10 palców; „10” to biblijna symbolika całości, zupełności rzeczy ludzkich, tu politycznych]. O co tu chodzi? Aby zrozumieć, trzeba to proroctwo porównać ze zsynchronizowanym z nim, równoległym, jednoczesnym i paralelnym proroctwem Objawienia 13:1-18. Gdzie opisana jest najpierw „bestia z morza” [powstała ‘z morza’ wszystkich narodów], a którą będzie w swej końcowej formie, wybitnie zaskakująco bluźnierczy i antyreligijny, globalny system polityczny tego świata. A także porównać, co jest niezmiernie istotne, ze zsynchronizowanym z nim, równoległym, jednoczesnym i paralelnym proroctwem Objawienia 17:1-18, kluczowe wersety to 1113, gdzie opisane jest ‘dziesięć rogów [królów] i ich bestia z otchłani [‘ósme’ mocarstwo]. Wszystkie proroctwa są zgodne i tworzą harmonijną całość.

 • Pan Jezus zapewnił:

„Pismo [Święte] nie może być naruszone”.

Jak my to rozumiemy?

[] W gruncie rzeczy „stopy i palce” oznaczają globalny i okrutny system polityczno-militarny tego złego świata ludzkiego w swej końcowej, ostatecznej formie. W Objawieniu 13:1-8 nazwany jest bestią wychodzącą z morza o siedmiu głowach z bluźnierczymi imionami i dziesięciu rogach w koronach. Istnienie ‘siedmiu głów bestii z morza’ to symbol ośrodków podejmowania decyzji i należy rozumieć tak, że tylko jedno mocarstwo światowe jest w danym czasie dominujące. Inne zupełnie nie zniknęły, dzisiaj istnieją ich pomniejsi spadkobiercy. „Bestia” ta oprócz ‘7 głów z bluźnierczym imieniem (Textus Receptus)’ ma jeszcze tułów i inne części swego cielska.Dziesięć rogów w koronach’ wskazuje, że wszyscy faktycznie sprawujący władzę i ich państwa czy mocarstwa, panują jednocześnie z najpotężniejszym w danym okresie mocarstwem światowym. Dlatego w tym ostatecznym czasie globalny system polityczny będzie znacząco i wybitnie związany z wyraźnie dominującym w nim super-mocarstwem, przerażającym liderem, symbolicznymi ‘stopami’ z proroctwa Daniela [stopa x 2 = Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Płn.]. W Objawieniu 13:11,12, w ostatecznym okresie [„42 miesiące” = 3,5 roku], nazwany jest już on ‘dwurożną bestią wychodzącą z ziemi, z dwoma rogami jak Baranek [Jezus lub baranek] i mówiącą jak smok [szatan diabeł]. To super-mocarstwo bardzo przekonuje, że jest takie chrześcijańskie, demokratyczne, robi dobre wrażenie, budzi sympatię i przyciąga niezwykłą uwagę. Jednak należy do diabelskiego systemu politycznego tego świata ludzkiego, jest jego super-liderem i jednocześnie, równolegle z nim panuje:

 • (!!!!!) ‘Wykonuje CAŁĄ [pełną, wszelką] władzęglobalnego systemu politycznego tego świata.

[♦♦„Palce” [dziesięć] z proroctwa Daniela odnoszą się do wszystkich ostatnich faktycznie panujących ‘królów’, władców, WRAZ z ich ‘ósmym’ mocarstwem, czyli systemem politycznym o globalnym zasięgu, ich narzędziem wykonawczym. Wynika to z Księgi Objawienia, która dostarcza dokładniejszego wyjaśnienia proroctwa. ‘Wezmą władzę’ na bardzo krótki czas, to jest pod koniec ostatecznego 3,5 roku, symbolicznie „na jedną godzinę”. Ostatni władcy polityczni tego świata jako ‘jednomyślnych dziesięciu królów obejmie władzę WRAZ z bestią z otchłani, której ‘oddadzą [gr. ‘diadídōmi’, dosłownie ‘rozdzielą’] swoją moc i władzę’. Powierzą jej więc wielką władzę i udzielą niezwykłej jurysdykcji. To o globalnym zasięgu mocarstwo zaskakująco nagle stanie się wybitnie antyreligijne i szczególnie bluźniercze jak jego mocodawcy. Ostatecznie dokona ono egzekucji na ‘wielkiej nierządnicy’, jako religijnym „wielkim Babilonie”, czyli uwodzących i zwodniczych religiach tego świata, i to z wyroku Wszechmocnego Boga. Zobacz gr. ‘diadídōmi’ w Lexicon Strong’s G1239 – to rozdawać; także przekazać (jako następcy): — (zrobić) rozdzielić (rozdzielanie), podzielić, dać.

Przerażająca dominacja ostatniego super-mocarstwa!

Zwodnicza, ‘dwurożna bestia z ziemi’ [powstała ze stabilniejszej, zamożnej części narodów], opisana jest w proroctwie Daniela (jako ‘róg z oczami i ustami’) i Objawienia, w swej końcowej formie, jako wybitnie bluźniercza i antyreligijna, która ma już ‘dwa rogi jak Baranek’. Kojarzy się z Barankiem’ [Jezusem lub barankiem], stwarza więc pozory łagodności i nieszkodliwości, że reprezentuje chrześcijańską, humanitarną i oświeconą formę rządów. Uważa się wręcz za mentora, którego cały świat powinien słuchać i brać wzór. Ostatecznie okaże się ona tylko „fałszywym [kłamliwym] prorokiem”. Jest to proroczy obraz ostatniego i w swej ostatecznie rozwiniętej formie, dominującego, dwuczłonowego super-mocarstwa światowego, wybitnego lidera-tandemu i hegemona. I jak wydaje się, może nie chodzić tu tylko o sojusz brytyjsko-amerykański (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej). W celu uczynienia go potężniejszym jak najbardziej możliwa jest co najmniej jego znacząca modyfikacja. Należy pamiętać o istnieniu potężnego, militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO, który może być umocniony i o narodzinach nowego AUKUS. Także o wielkiej roli G-7 i UE, które są największymi, demokratycznymi gospodarkami świata. W gruncie rzeczy może dojść do pewnego rodzaju niezwykłego zjednoczenia się głównych sił i organizmów politycznych, zwłaszcza tak zwanego świata zachodniego, pod wybitną dominacją super-mocarstwa. Jako chociażby mocna odpowiedź na poważne zagrożenie ze strony autorytarnych reżimów. Proroctwa Boże muszą się bowiem dokładnie wypełnić! „Posąg” z Daniela stoi nie tyle na „palcach”, co przede wszystkim na „stopach”, w które ostatecznie uderza symboliczny „kamień” [Królestwo Boże]. „Stopy” symbolizują właśnie to ostatnie w historii biblijnej dwuczłonowe super-mocarstwo. I jasno widać, wbrew teoriom spiskowym, że nie zostanie ono ‘zmiażdżone’ przez inne mocarstwa i nie przestanie istnieć SAMO z SIEBIE!

Pismo Święte: Jana 1:29,36; 10:35 snpd; Daniela 2:44,45; 7:11,12,17; 8:23-25; 11:45; Objawienie 13:1-18; 16:13; 17:1-18; 19:20; 20:10; porównaj 1Tesaloniczan 5:1-3.

Na temat przerażająco dominującego w ostatecznych dniach super-mocarstwa, czytamy także w równoległych, jednoczesnych i paralelnych proroctwach Daniela 7:8-27; 8:9-25 i 11:28 do 12:13. Na początku jego istnienia nazwano go niepozornym ‘małym rogiem’. Następnie do końca, to już dwuczłonowe brytyjsko-amerykańskie mocarstwo światowe nazywane jest tam, ‛rogiem [symbol siły] mającym oczy [bardzo czujne i bystre] i [jedne] usta’. Będzie ono bardzo niszczącym, miażdżącym i rujnującym super-potężnym „królem północy”, lecz z atrybutami ludzkimi, prezentująca się jako demokratyczna i humanitarna. Z dokładnego porównania ich z proroctwami Objawienia 11:7; 12:7-12; 13:5-7,11-18; 17:8-14 wynika, jak mocarstwo to zmieni ostatecznie i nagle swe oblicze. ‘Kiedy przyjdzie’ [zobacz g2064], czyli w tym przeobrażonym kształcie ‘wystąpi, ujawni się, ukaże się publicznie’, będzie już jako bluźniercze i antyreligijne. W tej formie jeszcze ‘koniecznie [musi] pozostanie krótki czas, małą chwilę’ [3,5 roku; gr. ‘oligos’]. A więc bardzo ‘krótki’ będzie ‘pozostały’ byt tej super-potęgi o niezwykłej misji. Już pozostanie [gr. ‘ménō’] krótko [gr. ‘oligos’] czy ‘trwać będzie krótki czas’, aby wykonać ostatnią, proroczą rolę wyznaczoną dla niej przez Wszechmocnego Boga. W Lexicon Strong’s (g3306) greckie słowo ‘ménō’, występujące w Objawieniu 17:10, dosłownie znaczy ‘pozostać, trwać, kontynuować, nadal być obecnym, przebywać’.

Jednak przede wszystkim symboliczne ‘oczy (x2) i usta (x1) tego super-mocarstwa oznaczają, że nic nie uchodzi jego uwadze, a wypowiadane słowa są dominujące i szyderczo-patetyczne. To są ‘wielkie, wyniosłe, butne, straszne, zuchwałe, bluźniercze [zwłaszcza ostatecznie obrażające Boga] słowatej potęgi, narzucającej światu swą politykę. Nic dziwnego, że w Piśmie Świętym ten potężny byt polityczny, w którego słowa pilnie wsłuchują się wszyscy, występuje w roli „fałszywego [kłamliwego] proroka”, a więc mentora tego świata, nie Wszechmocnego Boga. W ‘ostatecznym czasie’ [aram./hebr. ‘’achariyth’ to ‘ostatnie dni, ostateczny koniec’] jawi się on jako ‘okrutna, zuchwała, gwałtowna, przebiegła, podstępna, niezwykle potężna’, a przede wszystkim niszcząca [miażdżąca i rujnująca] potężnych [możnych]’ – ‘dwurożna [dwuczłonowa] bestia z ziemi’, polityczny tandem.

To mocarstwo wzięło bowiem swój początek z Brytanii, małej, byłej prowincji rzymskiej [stąd ‘mały róg’], aby następnie zawojować i stać się Wielką Brytanią. Pokonała ona bowiem flotę Hiszpanii, Francji i Niderlandów, a więc ‘przed nim upadły [aram. ‘poniżone, ujarzmione’] trzy rogi’, zgodnie z Bożym, równoległym, jednoczesnym oraz paralelnym proroctwem Daniela 7:7-27. Wielka Brytania stała więc „królową mórz”, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem, współpracujące z nią do dzisiaj, potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ta ostatnia w historii biblijnej potęga polityczna wzrasta, staje się wielką’ [hebr. ‘gāḏal’]. Na co, aż trzy razy położono nacisk w proroctwie Daniela 8:9-11, aby osiągnąć apogeum swej przerażającej dominacjiostatecznie o charakterze wybitnie bluźnierczym i antyreligijnym.

Proroctwa, które ujawniają, że ostatecznie to super-mocarstwo zszokuje swym ‘bluźnierstwem’ czy obelgą przeciw Wszechmocnemu Bogu Ojcu i swą antyreligijnością:

 • Mamy paralelne, równoległe i jednoczesne proroctwa: Daniela 7:8,11,21,25; 8:9-14,17,19,23-25; 11:36-39 [w wersecie 36 występuje „bluźnierstwo” według New King James Version]. Objawienie 13:1,5,6; 17:3 mamy kilkakrotnie „bluźnierstwo” [Lexicon Strong’s G988]. Objawienie 13:6 ma jeszcze czasownik „bluźnić” [Lexicon Strong’s G987], które przeciw Bogu będą wypowiadać nawet zwykli ludzie, o czym czytamy w Objawieniu 16:9,11,21. Jawne działanie antyreligijne jest opisane w Objawieniu 11:2,7 i 17:11-18.
  • Chodzi tu o „bluźnierstwo” jako bezbożną i pełną wyrzutów mowę godzącą w Boski Majestat, a więc oszczerstwo, obelga, oczernianie, obmowa, szydzenie.

W ‘ostatecznym czasie’ „jego moc będzie wielka [potężna, rozległa jako ostatniego super-mocarstwa], ale nie przez jego (własną) siłę [wsparcie ‘smoka’/diabła, za przyzwoleniem Boga Ojca]. Dokona niewiarygodnych zniszczeń. Będzie się mu powodziło [w tym, co] będzie niszczył. Zniszczy możnych [potężnych] i naród świętych”. Jego niszczące [miażdżące, rujnujące] działanie w czasie pokoju [niespodziewanie, w ich pomyślności (NKJV)], także trzykrotnie przywołane w równoległym, jednoczesnym i paralelnym proroctwie Daniela 8:23-25 bp, koresponduje z Objawieniem 13:1-17 i 11:7. Gdzie mówi się o metaforycznym ‘sprowadzaniu ognia z nieba [zniszczenia (dosłownie to niszczące pioruny)] na oczach ludzi’ i ‘zabiciu’ nie uginających się przed jego globalną władzą i autorytetemWydaje się, że chodzi tu nie tyle czy tylko o bezpośrednie ‘niszczenie, zniszczenie’ militarne. Groźną bronią jest potężna presja polityczna i ekonomiczna, stosowane represje, wykluczenie ekonomiczne, sankcje i szantaż ekonomiczny! Chodzi niejako o ‘śmierć’ za życia, o zadanie ‘śmierci’ [gr. ‘apokteinō’] ekonomicznej, czyli tak zwanemu ‘kupowaniu i sprzedawaniu’. To ‘niszczenie, miażdżenie, rujnowanie’ egzystencji ‘potężnych’ państw i ludzi, ich materialnych warunków życia, a „niewolników Boga”, Jego „świętych”, także ich życia duchowego.

Pismo Święte: Daniela 7:8,11,20,21,23,24,25; Objawienie 13:5-7,13-15; 16:13; 19:20.

Momentem przełomowym w ewolucji tego super-mocarstwa będzie jego zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’. To transgresja – NAGŁE, znienacka wtargnięcie ekspansywne do świętej i wyłącznej sfery Boga (sacrum). Chodzi o metaforyczne ‘zabicie [gr. ‘apokteinō’](chwilowe) niewolników Wszechmocnego Boga, którzy pełnią dla Niego świętą służbę, Jemu ‘ustawicznie składają ofiary pochwalne, duchowe’. Będzie to więc ‘niszczenie’ ich życia duchowego, które obecnie odbywa się zwłaszcza w Internecie. To super-mocarstwo będzie miało ku temu największe możliwości i jak nikt inny skuteczne narzędzia, aby tego dokonać (infrastruktura internetowa na jego terytorium). Ekspansja ta będzie dopełnieniem miary ‘przestępstwa’ wobec Tego Boga i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, wywołując wręcz ‘furię Ich gniewu’, a więc Ich odwet. W Daniela 8:9-14,17,19,23-25 naszą uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji [synonim Króla: władca, przywódca ludu, książę, dowódca].

Pismo Święte: Objawienie 6:9-11,16,17; 11:3-7,18; 14:9-12,19; 15:1 do 16:21; 19:11-21; Mateusza 4:10; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

 • Jaką formę współpracy ostatecznie przyjmie to super-mocarstwo?

W proroctwie Daniela nazwane jest ono ‘stopami’ i (małym) rogiem z oczami i ustami’ [rzymski rodowód], a w Objawieniu ostatecznie już dwuczłonowym mocarstwem, ‘dwurożną bestią z ziemi’. Jak omawialiśmy wyżej, prorok Daniel mówi o ‘stopach i palcach’ jako jednym ‘królestwie’. Co w Objawieniu odpowiada „bestii z morza”, jako globalnemu systemowi politycznemu tego świata. Ostatecznie Księga Objawienia ujawnia, że super-mocarstwo, w swej końcowej formie, jako niezwykle potężny i dominujący lider będzie:

(!!!!!!!) ‘wykonywać CAŁĄ (pełną, wszelką, wszystką) władzę (moc, jurysdykcja, prawo, autorytet) bestii z morza o siedmiu głowach i dziesięciu rogach w koronach.

1)Siedem głów bestii z morza’ to biblijna symbolika pełni i zupełności globalnej, ponadludzkiej władzy politycznej tego świata. Źródłem władzy bestii z morza jest bowiem ‘smok’, szatan diabeł, czyli to on dał jej władzę nad światem ludzkim, bo jest realnym ‘władcą tego świata’. Zależna jest więc od niego jako smoka’, który właśnie ma ‘siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem koron.

2) ‘Dziesięć rogów w koronach bestii z morza’ to biblijna symbolika całości rzeczy ludzkich, tu politycznych. Więc proroczo będą nimi wszyscy ostatni władcy, faktyczni przywódcy mocarstw, państw globalnego systemu politycznego tego świata, jako ‘10 palców stóp’ z Daniela w jego końcowej i ostatecznej formie. Ich ‘korony’ mogą wskazywać na niezwykłą ‘władzę daną na 42 miesiące’ [ostateczne 3,5 roku]!

3) Jeszcze ich, tych ‘dziesięciu rogów w koronach’ twór, bestia z otchłaniopisana w Objawieniu 11:7; 13:14,15; 17:1-17 jako ‘ten ósmy król’ mocarstwo, znajdą się przy „przy końcu dni [tego świata (br)]. ‘Bestia z otchłani’ to niesamodzielny organizm polityczny z podwójną rolą. Po pierwsze ostatecznie zostanie ‘bestią’ z daną jej przez ostatnich władców świata niezwykłą władzą i jurysdykcją, a po drugie stanie się obrazem, posągiem bestii z morza’, jej odbiciem, lecz nie martwym. W proroctwie Daniela nazwano jąobrzydliwością, ohydą spustoszenia”. W Księdze Objawienia określono jako ‘pełną bluźnierczych imion. Nazwano ją tam właśnie bałwochwalczym ożywionym obrazem, posągiem, wizerunkiem bestii z morza, z bluźnierczym [obrażającym Boga] imieniem na jej głowach’.

Te trzy „bestie” są więc bardzo do siebie i do diabła podobne (utożsamiają się), wszyscy bowiem ‘mają siedem głów i dziesięć rogów’Kiedy nagle „bestie” ‘staną się’, ‘powstaną’, ‘zaistnieją’, czyli ‘ujawnią się’ jako bluźniercze i antyreligijne, wtedy będzie ‘dana im moc działania [władza] przez czterdzieści i dwa miesiące’. Dlatego będą one ostateczne istnieć tylko 3,5 roku wyznaczonego czasu, czyli owe czterdzieści i dwa miesiące”. Wtedy też ujawnią się w pełni te przeobrażone, radykalne, okrutne TRZY „bestie” i ich wielka władza, aby dokładnie wypełnić Boże proroctwa.

 • Wszechmocny Bóg Ojciec zapewnia:

Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Pismo Święte: Łukasza 4:5-8; Objawienie 12:3,9; 13:1,4-7,11,12; 17:3,7-17 (werset 10); Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 46:9-11 bw.

Istotne! Na samym początku tego wyznaczonego czasu 3,5 rocznego Bóg niebios ustanowi [swoje] królestwo, które nigdy nie zginie”. Proklamacja, że teraz Królestwo Boże zaczęło panować nastąpi najpierw w niebie. Co natychmiast znajdzie swe przełożenie w rozwoju dramatycznej sytuacji na ziemi. Decydujący wpływ na to będą miały desperackie, ostateczne działania ‘władcy tego świata [diabła]. Jednak zwłaszcza i przede wszystkim Boskie ciosy/plagi gniewu Bogadokonają tak straszliwego zniszczenia, że ten świat ludzki nieodwracalnie rozpadnie się!

 • Uderzą one w główne ośrodki życia, formacje i struktury tego złego świata ludzkiego, dzięki którym on istnieje! Porażą, znokautują, zdemolują i zrujnują straszliwie miejsca, na których skoncentrowane są jego działania. Wtedy metaforycznie ‘dojdzie do tak silnego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek ją zamieszkuje. Trzęsienie to będzie bardzo silne [gr. ‘telikoutos’]. A więc będzie ‘ogromne, potężne, gwałtowne, rozległe, straszliwe trzęsienie ziemi’. Po straszliwych zniszczeniach — ten świat narodów, ich świat stoczy się w niebyt. Zły świat ludzki będzie szybko zmierzał do swego ostatecznego, nieodwracalnego losu – zwłaszcza kresu religijnego i politycznego.
 • Czytaj więcej: Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

„Bestia z morza”, globalna władza polityczna, będzie ostatecznie:

bluźnić przeciwko Bogu i szydzić z Jego imienia”.

Co trzykrotnie zostało przywołane (nacisk) w Objawieniu 13:5-7. Jednak ‘dano jej władzę, aby działała 42 miesiące [ostateczne 3,5 roku]’ i…

pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi [wierni Boga] i pokonać ich [chwilowo] oraz dano jej władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem”.

W gruncie rzeczy w ten wyznaczony czas, świat ludzki wkroczy z już ustaloną sceną polityczną, z ostatecznym kształtem politycznym. Radykalizacja polityczna nastąpi bowiem, na przełomie realizowanego proroctwa ‘drugiego i trzeciego biada [nieszczęścia]!!! Proroctwa Boże muszą się bezwzględne spełnić. Dlatego nastąpi radykalna metamorfoza czy przemodelowanie omawianych TRZECH „bestii”. Ostatecznie jako niezwykła koalicja przyjmą one charakter wybitnie bluźnierczy i antyreligijny.

Dla swych działań bluźnierczych i antyreligijnych czy krucjaty antyreligijnej znajdą poparcie w społeczeństwie ludzkim. Sprzyjać temu będzie narastająca czy nagła niechęć wielu zwykłych ludzi do religii dotychczas je popierających, odwrócenie się od nich czy wręcz ich porzucenie. A nawet więcej, z powodu swej niezwykle trudnej sytuacji ludzie ci sięgną po bluźnierstwo. Przejawiać będą otwartą wrogość wobec Boga i publicznie znieważać Jego Świętość, szydzić, w tym profanować. Skąd to wiemy? Z Księgi Objawienia 16:9-12,21. Tam też czytamy, że gwałtownie ‘wyschną wody’, czyli radykalnie, drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników i obrońców religii tego świata. Kompromitacja instytucji religijnych spowoduje utratę ich dotychczasowego autorytetu, zdecydowaną stratę na znaczeniu. Zyskają bardzo złą reputację! Nastąpi ‘upadek’ tych religii, ich życia religijnego, a więc ich bankructwo duchowe, moralne i ideowe. W rezultacie prowadzić to będzie do bardzo bolącego dla przywódców religijnych bankructwa finansowego.

Kiedy jednak owe TRZY „bestie” najpierw zuchwale wtargną do świętej i wyłącznej sfery Boga Wszechmocnego (sacrum), wtedy nagle znajdą się we wstrząsającej i wojennej konfrontacji z Nim oraz z Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem, Zbawicielem. Nawet:

Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy — niczym bóle na rodzącą kobietę — przyjdzie na nich nagła [niespodziewana] zguba [zniszczenie, ruina] i nie umkną [nie uciekną].

Zjednoczeni jedną myślą’ zdążą jeszcze położyć ostateczny i nieodwracalny kres religiom tego świata, jako formy społecznej organizacji, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:5-7,11,12; 14:8; 15:1-8; 16:1-21; 17:3,7-18; 18:2-8,21; 11:15-19; 12:10-12; Daniela 7:11-27; 8:9-14,23-26; 11:31-35,44,45; 12:7-12; Jana 12:31; 14:30; 16:11; 1Tesaloniczan 5:1-3 snp; porównaj 2Koryntian 4:4;42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, biblijny i proroczy rok to 360 dni – więcej o tym w temacie: „Koniec w wyznaczonym czasie!” i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”.

Jednak po tym wyznaczonym czasie 3,5 rocznym bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry [wieczystego panowania Boskiego] kamień [Królestwo Boże/Niebios] uderzy w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny [w ostatnie, dominujące mocarstwo tego świata i w ostatnie, wszystkie pozostałe (‘stopy z ich 10 palcami’)] i go zmiażdży, nie pozostawiając śladu, a sam stanie się wielką górą i wypełni całą ziemię. Bowiem:

zmiażdży ono [Królestwo Boże] wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

Głównym Wykonawcą proroczego Słowa Bożego, jego Wypełnieniem cały czas jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego w Jego ostatecznych dokonaniach wobec tego złego świataujrzy Go wszelkie oko”. Będzie to wyraźne objawienie się [manifestacja] chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego Pana Jezusa’! Nastąpi to w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego]w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem.

Ten obecny nie tylko polityczny, okrutny, zły świat ludzki całkowicie runie i przeminie na zawsze! Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich jego formacji i struktur, najpierw religijnych. Glob ziemski zupełnie wypełni Królestwo Boże/Niebios wiecznego, ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Przez Pana Jezusa Chrystusa, którego uczynił Najwyższym Władcą, Bóg Wszechmocny postanowił w nowy sposób panować nad Wszechświatem szeroko rozumianym. Skutkiem tego panowania będzie wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: Daniela 2:34,35,44,45 nwt-pl; 7:13,14; Jeremiasza 51:58 br; Tytusa 2:13 snpd; Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 18:1 do 19:11-21; 21:1-5; Hebrajczyków 1:1-3 bw; Dzieje 5:31; Mateusza 5:5; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:1-4 bw.

Bezwzględne proroctwa Wszechmocnego Boga!

Proroctwa Wszechmocnego Boga zawsze stają się faktem i nic nie może ich naruszyć. Ich wypełnienie zawsze jest nadrzędne, nieuchronne i bezwzględne! Ten Bóg uczestniczył i zawsze będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu historii nie tylko świata ludzkiego. Odwieczny i Nieśmiertelny Bóg Ojciec jest Tym, „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI. Dlatego ten świat ludzki wręcz cały czas jest w obliczu nieuchronnie, bezwzględnie wypełniających się i niezwykłych proroctw Tego Boga Wszechmocnego. Ten bezsporny fakt ma absolutnie determinujący wpływ na kształtowanie się sytuacji i na rozwój wydarzeń dokonujących się w tym świecie ludzkim, zwłaszcza w jego sferze religijno-politycznej. Ostatecznie nastąpi taka chwila, w której wiele proroctw Bożych będzie lawinowo wypełniać się jednocześnie, równolegle i wyraźnie na oczach żyjących wówczas ludzi.

JHWH, Bóg Ojciec:I tak na próżno trudzą się narody, a wysiłki ludów są niszczone ogniem [nieodwracalnie].

„gdy to wszystko się zacznie, śmiało podnieście głowy, bo wasze wyzwolenie jest blisko”!

„gdy zobaczycie te wydarzenia, poznacie, że Królestwo Boże jest blisko”.

Wtedy dojdzie do tryumfu Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana (Władcy) Jezusa, który stanowczo stwierdził: „Pismo [Święte] nie może być naruszone” lub „Pismo [Święte] mylić się nie może”. Dokładnie spełnią się wszystkie „zapisane w Księdze Prawdy” Proroctwa Niezwykłego i Wszechmocnego Boga! On „przysięga na Siebie” i jest to „Słowo nieodwołalne”.

 • Jest więc nie do pomyślenia i niewyobrażalne, absurdalne i niemożliwe, aby proroctwa Boga zawiodły.
 • Jego bowiem Reputacja jest zawsze Święta oraz Święty jest Jego Najwyższy, Boski i Wieczny Autorytet!

Pismo Święte: Habakuka 1:12 bp; Rzymian 1:23; 1Tymoteusza 1:17; Tytusa 2:13 snpd; Łukasza 21:25-36 wsp; Jana 10:35 snpd, dab; Daniela 7:9,10; 10:13,14,20,21 pau, bt; Izajasza 6:1-3; 45:21-23 pau, bp, bt, bw; 46:9-11 bw.

_________________……………………_________________

EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:4 bp.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.