?>

Ostateczne uderzenie: NIEODWRACALNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO!

Aktualizowany: 4.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: OSTATECZNE 3,5 roku! Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i jego zakończenie.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi Królestwo [Boże/Niebios], które na wieki nie zostanie zniszczone i żaden inny naród nie odbierze mu władzy. Ono zetrze i skruszy wszystkie te królestwa, lecz samo będzie trwać na wieki [zawsze].

[Królestwo Boże] wypełni całą ziemię.

(Daniela 2:44 pau; 2:35)

Poprawiona! Prezentacja wykładni chronologicznego proroctwa Daniela!

ZAPOWIADANY pochód politycznych potęg, a więc kolejno pojawiających się na arenie tego świata dominujących mocarstw i jego ostateczne zakończenie, jest symbolicznie zaprezentowany w proroctwie o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’. Jest to proroctwo Odwiecznego i Nieśmiertelnego Boga, ‘Który Był, Który Jest i Który Przychodzi, a którego znaczenie ujawniono prorokowi Danielowi.

 • Jednak proroctwo to nie jest Jego trafnym odgadywaniem przyszłości, ale ogłoszeniem przez Tego Boga swoich celów, zamierzeń, postanowień i prawomocnych wyroków, które zostaną w terminie bezwzględnie urzeczywistnione.

‘Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił (…), co zdarzy się przy końcu dni (tego świata)[‘ostatnie dni, ostateczny koniec’].

„Lecz Jahwe-Pan [JHWH, Bóg Ojciec] nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia swym sługom [niewolnikom], prorokom”.

Bezwzględnie nastąpi pewny i imponujący finał tego stającego się w pełni faktem proroctwa. W gruncie rzeczy bowiem, każde proroctwo Wszechmocnego Boga „zostało napisane w Księdze Prawdy”. Władzę nad całym globem ziemskim ostatecznie przejmie sprawiedliwe czy prawe Królestwo Boże/Niebios. To jedyna, legalna i prawowita władza powołana przez Świętego, Prawego i Wszechmocnego Boga Ojca, a którą przekazał On w ręce swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Już od dłuższego czasu to wybitne proroctwo Daniela o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’ jest przez wielu zajmujących się Biblią często prezentowane i omawiane. Na ogół jest ono przez wszystkich podobnie interpretowane. Jednakże w interpretacji tej nie uwzględnia się równoległego, równoczesnego i paralelnego, wielkiego proroctwa z Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy. Proroctwo Daniela w większości wypełniło się, jednak pozostaje jego najistotniejsza część końcowa i ostateczna. Po wnikliwszym i uważnym zbadaniu treści tego wybitnie chronologicznego proroctwa dokonaliśmy odkrycia interesującego szczegółu!!! Szczegół ten wyraźnie wynika z analizy chronologicznego proroctwa „trzeciego ‘biada’” Objawienia.

 • NIE MOŻNA nie uwzględniać tego odniesienia, powiązanego z tą szczególnie proroczą częścią Księgi Apokalipsy!!!

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Daniela 2:27-45 br, lub, bp, bt, ubg; 7:9,10; 10:14,21 bt; Amosa 3:7 bp; Habakuka 1:12 bp; Łukasza 12:40 pau; Objawienie 1:4,8; 4:8; 11:15,17; 12:10; 15:4 bp; 19:11; 21:5; Mateusza 6:33; 28:18; 2Piotra 3:13.

Chronologiczne proroctwo o zdumiewającym ‘posągu-olbrzymie’!

Posąg ten [był taki]: jego głowa była ze szczerego złota [potęga babilońska], jego pierś i ramiona ze srebra [Medo-Persja], brzuch i biodra [aram./hebr. uda] z brązu [Grecja], golenie [aram./hebr. podudzia, łydki] z żelaza [Rzym], stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny [W. Brytania/USA]. Patrzyłeś, aż oderwał się kamień [Królestwo Boże] bez [pomocy] rąk, uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas zostały zdruzgotane razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto. I stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię”.

Pismo Święte: Daniela 2:32-35 bp. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Na ogół uważa się, że prorocza wypowiedź o stopach częściowo z żelaza, częściowo z gliny’, odnosi się do historycznego związku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, od pewnego czasu jej sojusznika. Jednak kiedy uważnie i wnikliwie czytamy, dostrzegamy tu wiele więcej, a już zwłaszcza kiedy uwzględnimy równoległe, równoczesne i paralelne proroctwo z Księgi Objawienia/Apokalipsy.

Wykładnia czy interpretacja, a więc szczegółowe wyjaśnienie przez proroka Daniela tej chronologicznej i tak ważnej części proroctwa jest takie:

[1] „A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła [‘stanowczość, stałość, trwałość’ – aram. ‘nitsbah’] żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garncarskiej”;

Jak my to rozumiemy?

— Brytania, była prowincja rzymska z czasem stała się imperium i dominującym mocarstwem. W końcu jako „stopy”, dwuczłonową, brytyjsko-amerykańską potęgą polityczno-militarną z rodowodem rzymskim. Ono ‘będzie częściowo podzielone’, lecz ‘będzie w nim siła [stanowczość]. W celu uczynienia ją potężniejszą nastąpi zapewne jej ostateczna i znacząca modyfikacja czy reforma w ‘krótkim’, biblijnie ‘wyznaczonym czasie końca’. W wizji o ‘posągu-olbrzymie’ prorok Daniel mówi tylko ‘stopach’, lecz w swej interpretacji proroctwa wskazuje na „stopy i palce”. Nazywa je jednym ‘królestwem’, jednak zaraz potem „palce” także określa ‘królestwem’. Najpewniej dlatego, że oba te ‘królestwa’, jako ostatnie mocarstwa, organizmy polityczne o zasięgu globalnym, będą panować razem. Wybitnie ze sobą współdziałać w tym samym ostatecznym 3,5 rocznym ‘czasie wyznaczonym’. W proroctwie Boga nie może to być przypadek czy błąd. Pan Jezus zapewnił: „Pismo [Święte] nie może być naruszone [unieważnione, podane w wątpliwość, lekceważyć].

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-14,17,19,23-25 nwt-pl; 10:21; 11:27,29; Objawienie 12:10-12; 13:5-7,11,12; 17:9,10; Jana 10:35. Zobacz Wielka Brytania. Historia oraz Stany Zjednoczone. Historia.

[2]palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny [oznaczają, że] część królestwa będzie silna [z aram. dosłownie ‘potężna’], część zaś jego będzie krucha [z aram. dosłownie ‘rozdarta’].

Jak my to rozumiemy?

Palce stóp” są w poziomie przedłużeniem „stóp” i jest ich dziesięć, a „10” to biblijna symbolika całości rzeczy ludzkich, tu politycznych. Więc proroctwo to mówi o ‘królestwie’, jako systemie politycznym o globalnym zasięgu, w jego końcowej i ostatecznej formie, traktowanym całościowo. Będzie w nim ‘część silna’ i ‘część krucha’, co wskazuje wyraźnie na jego zróżnicowanie. Jednak globalny system polityczny będzie mocno związany z dominującym w nim super-mocarstwem. Bardzo wpływowym i niezwykle potężnym liderem światowym wskazanym powyżej [symboliczne „stopy”], wręcz będzie go determinował.

[3] „Że widziałeś żelazo zmieszane z gliną garncarską, znaczy, iż zmieszają się [aram./hebr. dosłownie ‘staną się złączeni’] one przez nasienie człowieka [aram./hebr. dosłownie ‘potomstwo każdego’ czy ‘potomstwo kogokolwiek’], ale nie złączą się [nie będą zespoleni] one jedno z drugim, jak nie zmiesza się żelazo z gliną”.

Przekład Biblii ubg ujmuje to bardziej współcześnie i nie narusza Masoretic Text:

A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną” (podobnie w bw i bgn).

Jak my to rozumiemy?

— Na funkcjonowanie dominującego lidera i większości państw globalnego systemu politycznego tego świata, negatywny czy hamujący wpływ mają dzisiaj zwykli, prości ludzie, biblijna ‘glina’ powszechnie występująca. Chociaż są bardzo podzieleni i skłóceni ze sobą, jednak często dobrze zorganizowani w osłabiające ludzkie żywioły [‘grupy ludzi tworzących pewne zbiorowości’]. Stawiają one kategoryczne żądania rządzącym, a umożliwia i sprzyja temu demokratyzacja, lansowany liberalizm i populizm. Dzisiaj daje się to wyraźnie dostrzec i to wbrew pompatycznym czy nawet buńczucznym zapewnieniom władców, którzy raczej dekomponują swe mocarstwa. Niejednorodny, podzielony czy spolaryzowany i rozbity nie tylko politycznie świat ludzki, zgodnie z Bożym proroctwem, pozostanie takim do swego ostatecznego, dramatycznego końca.

Pismo Święte: Hioba 33:6; Objawienie 12:9 wsp; 2Koryntian 4:4 wsp.

— Społeczność międzynarodowa ‘stała się zmieszaną [złączoną]także przez przynależność do wielkiego gremium i najpierw była to Liga Narodów [zniknęła w ‘otchłani’], a następnie ONZ. W rzeczywistości jest wyjątkowo skłócone czy podzielone, a jego forum często wykorzystywane jest do wygłaszania obelg i tyrad. Ten polityczny twór w gruncie rzeczy jest niesamodzielny i dlatego nazywany jest w Piśmie Świętym, w Objawieniu, bestią z otchłani’ i ostatecznie także posągiem, obrazem bestii z morza’ – globalnego systemu politycznego tego świata. Ta międzynarodowa organizacja choć na ogół bezsilna i bezradna, jednak odegra swą proroczą, historyczną lecz szokującą, ale i ostatnią, antyreligijną i bluźnierczą rolę. Pewnie zostanie do tego ostatecznie dobrze przygotowana poprzez jej zreformowanie czy chociażby jej znaczące zmodyfikowanie. Wszystkie proroctwa Boże muszą się przecież dokładnie wypełnić!

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:14,15; 17:1-18; 19:20; Jana 10:35 dab, bw, dos; 17:17; Daniela 10:21.

[4] W dniach owych [ostatnich] królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród”.

Jak my to rozumiemy?

— To Boskie wydarzenie o randze wszechświatowej nastąpi jeszcze w czasie panowania tych ostatnich władców tego świata. Diametralne zmiany dokonają się już na przełomie realizowanego, proroczego, ‘drugiego i trzeciego biada’!!! Wtedy też scena polityczna i ostateczny kształt polityczny tego świata zostanie ustalony. Ci ostatni władcy wkroczą w ostateczny, im wyznaczony czas’ przez Boże proroctwo [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku].

To wielkie wydarzenie w równoległym, równoczesnym i paralelnym proroctwie Daniela 7:9,10,13,14 (ubg) opisane jest tak:

„I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny [Wszechmocny Bóg] zasiadł; jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. (…) Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka [Pan Jezus], przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego Królestwo [Boże] nie będzie zniszczone”.

Pismo Święte: Objawienie 11:14-19 (koniec wypełniania się proroctwa „drugiego ‘biada’” i początek „trzeciego ‘biada’”); 12:5,9-12; 13:1-7; porównaj Daniela 7:18,22-27; Mateusza 24:30,31; 28:18.

[5] Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki [czasy niezmierzone]. Albowiem widziałeś, że z góry [wieczyste panowanie Boga] oderwał się kamień [Królestwo Boże] bez [udziału] rąk [ludzkich] i zmiażdżył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi [babilońskiemu], co stanie się potem. Prawdziwy jest sen i pewne [niezawodne] jego wyjaśnienie”.

Pismo Święte: Daniela 2:41-45 bp.

Jak my to rozumiemy?

— To wielkie i spektakularne wydarzenie nastąpi zaraz po ostatecznym, wyznaczonym czasie przez proroctwo Boga [„42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku]. Wszyscy polityczni władcy tego świata znajdą się nagle w sytuacji bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Chrystusem, ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem. Dramat ten nastąpi w ‘wojnie w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’, zwany też ‘tłocznią przerażającego [dosłownie ‘szaleńczego’] gniewu Boga Wszechmocnego’. Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich formacji i struktur tego złego świata ludzkiego. Wreszcie [Królestwo Boże] wypełni całą ziemię.

Pismo Święte: Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 17:14; 14:14-20; 19:11-21; Daniela 2:35; porównaj Sofoniasza 1:12,14-18; Izajasza 13:6-12; 63:1-3; Joela 3:14-21 (bw) [4:9-17 bt].

ISTOTNY SZCZEGÓŁ chronologicznego proroctwa o „posągu”!

Interesujący i istotny szczegół tego chronologicznego proroctwa, znajdujemy właśnie w tej rozwiniętej przez proroka Daniela szczegółowej wypowiedzi o ‘stopach i palcach częściowo z gliny, częściowo z żelaza’. Na pewno proroctwo Daniela jest dokładne i jak zobaczymy zadziwiająco precyzyjne. Powstaje jednak pytanie. Jeśli cała ta powyższa fraza proroctwa (punkt [1] i [2]) ma odnosić się do mocarstwa/potęgi brytyjsko-amerykańskiej, jak twierdzą niektórzy, to po co prorok Daniel już po omówieniu „stóp i palców” zwraca znowu uwagę na palce stóp”? „Palce stóp”w poziomie przedłużeniem „stóp” (struktura pozioma?). Wydaje się, a nawet więcej, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę właśnie tę konstrukcję wykładni i zapis interlinearny, że „palce stóp” są oczywiście bardzo istotne! Mówią bowiem o kolejnym ‘królestwie’, jako organizmie politycznym, traktowanym całościowo, bez wyszczególniania już znaczenia poszczególnych ‘palców.

Przypominamy: W szczegółowym wyjaśnieniu proroctwa, Daniel mówi już nie tylko o ‘stopach’, ale o ‘stopach i palcach’ jako jednym ‘królestwie’. Potem mówi o ‘palcach’ i wskazuje na kolejne ‘królestwo’. Symboliczne ‘palce stóp, częściowo trwałe i częściowo kruche’ [10 palców; „10” to biblijna symbolika całości, zupełności rzeczy ludzkich, tu politycznych]. O co tu chodzi? Aby zrozumieć, trzeba to proroctwo porównać ze zsynchronizowanym z nim, równoległym, równoczesnym i paralelnym proroctwem Objawienia 13:1-18. Gdzie opisana jest najpierw „bestia z morza” [powstała ‘z morza’ wszystkich narodów], a którą będzie w swej końcowej formie, wybitnie bluźnierczy i antyreligijny, globalny system polityczny tego świata. A także porównać, co jest niezmiernie istotne, ze zsynchronizowanym z nim, równoległym, równoczesnym i paralelnym proroctwem Objawienia 17:1-18, kluczowe wersety to 11-13, gdzie opisane jest ‘dziesięć rogów [królów] i ich bestia z otchłani’. Wszystkie proroctwa są zgodne i tworzą harmonijną całość.

Pan Jezus zapewnił:

„Pismo [Święte] nie może być naruszone”.

Jak my to rozumiemy?

[„Stopy i palce” oznaczają globalny i okrutny system polityczno-militarny tego złego świata ludzkiego w swej końcowej i ostatecznej formie. W Objawieniu 13:1-8 nazwany bestią wychodzącą z morza o siedmiu głowach z bluźnierczymi imionami i dziesięciu rogach w koronach’. Istnienie ‘siedmiu głów bestii z morza’ należy rozumieć tak, że tylko jedno mocarstwo światowe jest w danym czasie dominujące. Inne zupełnie nie zniknęły, dzisiaj istnieją ich pomniejsi spadkobiercy. „Bestia” ta oprócz ‘głów’ ma jeszcze tułów i inne części swego cielska.Dziesięć rogów w koronach’ wskazuje, że wszyscy faktycznie sprawujący władzę i ich państwa czy mocarstwa, panują jednocześnie z najpotężniejszym w danym okresie mocarstwem światowym. Dlatego w tym ostatecznym czasie globalny system polityczny będzie znacząco i wybitnie związany z wyraźnie dominującym w nim super-mocarstwem, przerażającym liderem, symbolicznymi ‘stopami’ z proroctwa Daniela. W Objawieniu 13:11,12, w ostatecznym okresie [„42 miesiące” = 3,5 roku], nazwany jest już on ‘dwurożną bestią wychodzącą z ziemi, z dwoma rogami jak Baranek’, należącym do globalnego systemu politycznego i równocześnie, równolegle z nim panujący. A właściwie ‘wykonujący CAŁĄ władzęglobalnego systemu politycznego świata ludzkiego.

[♦♦„Palce” [dziesięć] z proroctwa Daniela odnoszą się w Księdze Objawienia do wszystkich ostatnich ‘królów’, panujących wraz z ‘ósmym’ mocarstwem, czyli systemem politycznym o globalnym zasięgu. Zostaną powołani do władzy na bardzo krótki czas, pod koniec ostatecznego 3,5 roku, symbolicznie „na jedną godzinę”. Ostatni władcy polityczni tego świata jako ‘jednomyślnych dziesięciu królów obejmie władzę wraz z bestią z otchłani, której powierzą wielką władzę i udzielą niezwykłej jurysdykcji. To o globalnym zasięgu mocarstwo będzie wybitnie antyreligijne i szczególnie bluźniercze jak jego mocodawcy. Ostatecznie dokona ono egzekucji na ‘wielkiej nierządnicy’, jako „wielkim Babilonie”, czyli uwodzących i zwodniczych religiach tego świata, i to z wyroku Wszechmocnego Boga.

Zwodnicza, ‘dwurożna bestia z ziemi’ [powstała ze stabilniejszej, zamożnej części narodów], opisana jest w Objawieniu, w swej końcowej formie, jako wybitnie bluźniercza i antyreligijna, która ma ‘dwa rogi jak Baranek’. Kojarzy się z Barankiem Jezusem, stwarza więc pozory łagodności i nieszkodliwości, że reprezentuje chrześcijańską, humanitarną i oświeconą formę rządów. Uważa się wręcz za mentora, którego cały świat powinien słuchać i brać wzór. Ostatecznie okaże się ona tylko „fałszywym [kłamliwym] prorokiem”. Jest to proroczy obraz ostatniego i w swej ostatecznie rozwiniętej formie, dominującego, dwuczłonowego super-mocarstwa światowego, wybitnego lidera-tandemu. I jak wydaje się, nie chodzi tu tylko o sojusz brytyjsko-amerykański. W celu uczynienia go potężniejszym jak najbardziej możliwa jest co najmniej jego znacząca modyfikacja. Należy pamiętać o istnieniu potężnego, militarnego sojuszu NATO, który może być umocniony i o narodzinach nowego AUKUS. Także o gospodarczej roli UE, która może być konstruktywnie zmodyfikowana czy zreformowana. W gruncie rzeczy może dojść do pewnego rodzaju niezwykłego zjednoczenia się głównych sił i organizmów politycznych, zwłaszcza tak zwanego świata zachodniego. Proroctwa Boże muszą się bowiem dokładnie wypełnić! „Posąg” z Daniela stoi nie tyle na „palcach”, co przede wszystkim na „stopach”, w które ostatecznie uderza „kamień” [Królestwo Boże]. „Stopy” symbolizują właśnie to ostatnie w historii biblijnej dwuczłonowe super-mocarstwo i jasno widać, że nie przestanie ono istnieć samo z siebie!

Pismo Święte: Jana 10:35 dos; Daniela 7:17; Objawienie 16:13; 19:20; 20:10; porównaj 1Tesaloniczan 5:1-3.

Na temat przerażająco dominującego w ostatecznych dniach super-mocarstwa, czytamy także w równoległych, równoczesnych i paralelnych proroctwach Daniela 7:8-27; 8:9-25 i 11:28 do 12:13 (oprócz omawianego 2:41-45). Na początku jego istnienia nazwano go niepozornym ‘małym rogiem’. Następnie do końca, to dwuczłonowe brytyjsko-amerykańskie mocarstwo światowe nazywane jest tam, ‛rogiem [symbol siły] mającym oczy [bardzo czujne i bystre] i [jedne] usta’. A więc z atrybutami ludzkimi, prezentująca się jako humanitarna. Z dokładnego porównania ich z proroctwami Objawienia 11:7; 12:7-12; 13:5-7,11-18 i 17:8-14 wynika, jak bardzo to mocarstwo zostanie jednak przeobrażone. Jak ostatecznie zmieni się nagle jego oblicze, lecz jeszcze ‘pozostanie krótki czas, małą chwilę’ [3,5 roku; gr. ‘oligos’]. A więc jak bardzo ‘krótki’ będzie pozostały’ byt tej niezwykłej potęgi o wręcz nowej twarzy. Jednak przede wszystkim symboliczne ‘oczy i usta’ tego mocarstwa oznaczają, że nic nie uchodzi jego uwadze, a wypowiadane słowa są dominujące. To są ‘wielkie, wyniosłe, butne, straszne, zuchwałe, bluźniercze [zwłaszcza ostatecznie obrażające Boga] słowatej potęgi, narzucającej światu swą politykę. Nic dziwnego, że w Piśmie Świętym ten potężny byt polityczny występuje w roli „fałszywego [kłamliwego] proroka”, a więc mentora tego świata, bowiem stale poucza innych. W ‘ostatecznym czasie’ [aram./hebr. ‘’achariyth’ to dosłownie ‘ostatnie dni, ostateczny koniec’] jawi się on jako ‘okrutna, zuchwała, gwałtowna, przebiegła, podstępna, niezwykle potężna’ – ‘dwurożna [dwuczłonowa] bestia z ziemi’.

To mocarstwo wzięło bowiem swój początek z Brytanii, małej, byłej prowincji rzymskiej [stąd ‘mały róg’], aby następnie zawojować i stać się Wielką Brytanią. Pokonała ona bowiem flotę Hiszpanii, Francji i Niderlandów, a więc ‘przed nim upadły trzy rogi’, zgodnie z Bożym, równoległym, równoczesnym oraz paralelnym proroctwem Daniela 7:7-27. Wielka Brytania stała więc „królową mórz”, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem, współpracujące z nią do dzisiaj, potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ta ostatnia w historii biblijnej potęga polityczna wzrasta, staje się wielką’ [hebr. ‘gāḏal’]. Na co, aż trzy razy wskazano (nacisk) w proroctwie Daniela 8:9-11, aby osiągnąć apogeum swej przerażającej dominacjiostatecznie o charakterze wybitnie bluźnierczym i antyreligijnym.

W ‘ostatecznym czasie’ jego niszczące [rujnujące] działanie w czasie pokoju’, także trzykrotnie przywołane w równoległym, równoczesnym i paralelnym proroctwie Daniela 8:23-25, koresponduje z Objawieniem 13:11-17 i 11:7. Wydaje się, że chodzi tu nie tyle o bezpośrednie ‘niszczenie, zniszczenie’ militarne. Groźną bronią jest potężna presja polityczna i ekonomiczna, stosowane represje, sankcje ekonomiczne i szantaż ekonomiczny! Chodzi o zadanie ‘śmierci’ [gr. ‘apokteinō’] ekonomicznej, czyli tak zwanemu ‘kupowaniu i sprzedawaniu’. To ‘niszczenie’ egzystencji ludzi, ich materialnych warunków życia, a „niewolników Boga”, Jego „świętych”, także ich życia duchowego.

Pismo Święte: Daniela 7:8,11,20,21,23,24,25; Objawienie 13:5-7; 16:13; 19:20.

Momentem przełomowym w ewolucji tego super-mocarstwa będzie jego zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresjawtargnięcie ekspansywne do świętej i wyłącznej sfery Boga (sacrum). Chodzi o metaforyczne ‘zabicie [gr. ‘apokteinō’](chwilowe) niewolników Wszechmocnego Boga, którzy pełnią dla Niego ustawiczną i świętą służbę, Jemu ‘składają ofiary pochwalne’. Będzie to więc ‘niszczenie’ ich życia duchowego. Ekspansja ta będzie dopełnieniem miary ‘przestępstwa’ wobec Tego Boga i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, wywołując wręcz ‘furię Ich gniewu’, a więc Ich odwet. W Daniela 8:9-14,17,19,23-25 naszą uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji [synonim Króla: władca, przywódca ludu, książę, dowódca].

Pismo Święte: Objawienie 6:9-11,16,17; 11:3-7,18; 14:9-12,19; 15:1 do 16:21; 19:11-21; Mateusza 4:10; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

 • Jaką formę współpracy ostatecznie przyjmie to super-mocarstwo?

W proroctwie Daniela nazwane jest ono ‘stopami’ i [małym] rogiem z oczami i ustami’ [rzymski rodowód], a w Objawieniu dwuczłonowym mocarstwem, ‘dwurożną bestią z ziemi’. Jak omawialiśmy wyżej, prorok Daniel mówi o ‘stopach i palcach’ jako jednym ‘królestwie’. Co w Objawieniu odpowiada „bestii z morza”, jako globalnemu systemowi politycznemu tego świata. Ostatecznie Księga Objawienia ujawnia, że super-mocarstwo, w swej końcowej formie, jako niezwykle potężny i dominujący lider będzie:

‘wykonywać CAŁĄ władzę bestii z morzasiedmiu głowach i dziesięciu rogach w koronach.

‘Dziesięć rogów w koronach bestii z morza’ to biblijna symbolika całości rzeczy ludzkich, tu politycznych. Więc proroczo będą nimi wszyscy ostatni władcy, faktyczni przywódcy mocarstw, państw globalnego systemu politycznego tego świata, jako ‘10 palców stóp’ w jego końcowej i ostatecznej formie. ‘Siedem głów bestii z morza’ to biblijna symbolika pełni i zupełności ponadludzkiej władzy politycznej tego świata. Źródłem władzy bestii z morza jest bowiem ‘Smok’, czyli jest ona odbiciem władzy szatana diabła. Zależna jest więc od niego jako ‘Smoka’, który właśnie ma ‘siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem koron. Obie te „bestie” i jeszcze ich twór bestia z otchłaniopisana w Objawieniu 11:7; 13:14,15; 17:1-17 jako ‘ten ósmy’ król, znajdą się przy „przy końcu dni [tego świata (br)]. ‘Bestia z otchłani’ to niesamodzielny organizm polityczny z podwójną rolą i dlatego nie ma w wizji na swych ‘rogach koron’. W proroctwie Daniela nazwano jąobrzydliwością, ohydą spustoszenia”. W Księdze Objawienia określono ją jako ‘pełną bluźnierczych imion’ i nazwano także bałwochwalczym obrazem, posągiem, wizerunkiem’ „bestii z morza”. Są więc one bardzo do siebie i do diabła podobne (utożsamiają się), wszyscy bowiem ‘mają siedem głów i dziesięć rogów’.

Kiedy nagle „bestie” ‘staną się’, ‘powstaną’, ‘zaistnieją’ czy ‘ujawnią się’ jako bluźniercze i antyreligijne, wtedy będzie ‘dana im moc działania [władza] przez czterdzieści i dwa miesiące’. A więc w tej formie pozostaną [gr. ‘ménō’] krótko [gr. ‘oligos’] czy ‘trwać będą krótki czas’. Wtedy też ujawnią się w pełni te przeobrażone, radykalne, okrutne TRZY „bestie” i ich wielka władza, aby dokładnie wypełnić Boże proroctwa. W Lexicon Strong’s (G3306) greckie słowo ‘ménō’, występujące w Objawieniu 17:10, dosłownie znaczy ‘pozostać, trwać, kontynuować, nadal być obecnym, przebywać’. Dlatego będą one ostateczne istnieć tylko 3,5 roku wyznaczonego czasu, czyli czterdzieści i dwa miesiące”.

Wszechmocny Bóg Ojciec zapewnia:

Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Pismo Święte: Łukasza 4:5-8; Objawienie 12:3,9; 13:1,4-7,11,12; 17:3,7-17 (werset 10); Jeremiasza 1:12 bp; Izajasza 46:9-11 bw.

Istotne! Na samym początku tego wyznaczonego czasu Bóg niebios ustanowi [swoje] królestwo, które nigdy nie zginie”. Proklamacja, że teraz Królestwo Boże zaczęło panować nastąpi najpierw w niebie. Co natychmiast znajdzie swe przełożenie w rozwoju dramatycznej sytuacji na ziemi. Decydujący wpływ na to będą miały desperackie, ostateczne działania ‘władcy tego świata [diabła]. Jednak zwłaszcza i przede wszystkim Boskie ciosy/plagi gniewu Bogadokonają tak straszliwego zniszczenia, że ten świat ludzki nieodwracalnie rozpadnie się!

 • Uderzą one w główne ośrodki życia, formacje i struktury tego złego świata ludzkiego, dzięki którym on istnieje! Porażą, znokautują, zdemolują i zrujnują straszliwie miejsca, na których skoncentrowane są jego działania. Wtedy metaforycznie ‘dojdzie do tak silnego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek ją zamieszkuje. Trzęsienie to będzie bardzo silne [gr. ‘telikoutos’]. A więc będzie ‘ogromne, potężne, gwałtowne, rozległe, straszliwe trzęsienie ziemi’. Po straszliwych zniszczeniach — ten świat narodów, ich świat rozpadnie się. Zły świat ludzki będzie szybko zmierzał do swego ostatecznego, nieodwracalnego losu – zwłaszcza niebytu religijnego i politycznego.
 • Czytaj więcej: Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

„Bestia z morza”, globalna władza polityczna, będzie ostatecznie bluźnić przeciwko Bogu i szydzić z Jego imienia”, lecz ‘dano jej władzę, aby działała 42 miesiące’ [ostateczne 3,5 roku]. Co trzykrotnie zostało przywołane (nacisk) w Objawieniu 13:5-7. A także do końca „pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi [wierni Boga] i pokonać ich [chwilowo] oraz dano jej władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem”. W gruncie rzeczy w ten wyznaczony czas, świat ludzki wkroczy z już ustaloną sceną polityczną, z ostatecznym kształtem politycznym. Radykalizacja polityczna nastąpi bowiem, na przełomie realizowanego proroctwa ‘drugiego i trzeciego biada [nieszczęścia]!!! Proroctwa Boże muszą się bezwzględne spełnić. Dlatego nastąpi radykalna metamorfoza czy przemodelowanie omawianych TRZECH „bestii”, które ostatecznie przyjmą charakter wybitnie bluźnierczy i antyreligijny.

Dla swych działań bluźnierczych i antyreligijnych czy krucjaty antyreligijnej znajdą poparcie w społeczeństwie ludzkim. Sprzyjać temu będzie narastająca czy nagła niechęć wielu ludzi do religii dotychczas je popierających, odwrócenie się od nich czy ich porzucenie. A nawet bluźnierstwo, czyli otwarta wrogość ludzi wobec Boga i publiczne znieważanie Jego Świętości, szydzenie, w tym profanacja. Skąd to wiemy? Z Księgi Objawienia 16:9-12,21 wynika, że gwałtownie ‘wyschną wody’, czyli radykalnie, drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników i obrońców religii tego świata. Kompromitacja instytucji religijnych spowoduje utratę ich dotychczasowego autorytetu, zdecydowaną stratę na znaczeniu. Zyskają bardzo złą reputację! Nastąpi ‘upadek’ tych religii, a więc ich bankructwo duchowe i moralne. W rezultacie prowadzić to będzie do bardzo bolącego dla przywódców religijnych bankructwa finansowego.

Kiedy jednak owe TRZY „bestie” najpierw zuchwale wtargną do świętej i wyłącznej sfery Boga Wszechmocnego (sacrum), wtedy nagle znajdą się we wstrząsającej i wojennej konfrontacji z Nim oraz z Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem, Zbawicielem. Nawet: Gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy — niczym bóle na rodzącą kobietę — przyjdzie na nich nagła [niespodziewana] zguba [zniszczenie, ruina] i nie umkną [nie uciekną].Zjednoczeni jedną myślą’ zdążą jeszcze położyć nieodwracalny i ostateczny kres religiom tego świata, jako formy społecznej organizacji, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:5-7,11,12; 14:8; 15:1-8; 16:1-21; 17:3,7-18; 18:2-8,21; 11:15-19; 12:10-12; Daniela 7:11-27; 8:9-14,23-26; 11:31-35,44,45; 12:7-12; Jana 12:31; 14:30; 16:11; 1Tesaloniczan 5:1-3 eib; porównaj 2Koryntian 4:4;42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, biblijny i proroczy rok to 360 dni – więcej o tym w temacie: „Wyznaczony czas końca!” i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???”.

Jednak po tym wyznaczonym czasie ‘bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry [wieczystego panowania Boskiego] kamień [Królestwo Boże/Niebios] uderzy w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny [w ostatnie, dominujące mocarstwo tego świata i w ostatnie, wszystkie pozostałe (‘stopy z ich 10 palcami’)] i go zmiażdży, nie pozostawiając śladu, a sam stanie się wielką górą i wypełni całą ziemię. Bowiemzmiażdży ono [Królestwo Boże] wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”. Głównym Wykonawcą proroczego Słowa Bożego, jego Wypełnieniem cały czas jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego w Jego ostatecznych dokonaniach wobec tego złego świataujrzy Go wszelkie oko”. Będzie to wyraźne objawienie się [manifestacja] chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego Pana Jezusa’! Nastąpi to w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego]w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem.

Pismo Święte: Objawienie 1:5-7; 16:14,16; 19:11-21; Daniela 2:34,35,44,45 nwt-pl; Tytusa 2:13 dos.

Ten obecny nie tylko polityczny, okrutny, zły świat ludzki całkowicie runie i przeminie na zawsze! Dojdzie wtedy także do totalnej, wiecznej klęski wszystkich jego formacji i struktur, najpierw religijnych. Glob ziemski zupełnie wypełni Królestwo Boże/Niebios wiecznego, ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Przez Pana Jezusa Chrystusa, którego uczynił Najwyższym Władcą, Bóg Wszechmocny postanowił w nowy sposób panować nad Wszechświatem szeroko rozumianym. Skutkiem tego panowania będzie wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: Objawienie 1:5; 18:1 do 19:21; 21:1-5; Daniela 7:13,14; Hebrajczyków 1:1-3 bw; Dzieje 5:31; Mateusza 5:5; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków 1:1-4 bw.

Bezwzględne proroctwa Wszechmocnego Boga!

Proroctwa Wszechmocnego Boga zawsze stają się faktem i nic nie może ich naruszyć. Ich wypełnienie zawsze jest nadrzędne, nieuchronne i bezwzględne! Ten Bóg uczestniczył i zawsze będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu historii nie tylko świata ludzkiego. Odwieczny i Nieśmiertelny Bóg Ojciec jest Tym, „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI. Dlatego ten świat ludzki wręcz cały czas jest w obliczu nieuchronnie, bezwzględnie wypełniających się i niezwykłych proroctw Tego Boga Wszechmocnego. Ten bezsporny fakt ma absolutnie determinujący wpływ na kształtowanie się sytuacji i na rozwój wydarzeń dokonujących się w tym świecie ludzkim, zwłaszcza w jego sferze religijno-politycznej. Ostatecznie nastąpi taka chwila, w której wiele proroctw Bożych będzie lawinowo wypełniać się jednocześnie, równolegle i wyraźnie na oczach żyjących wówczas ludzi.

„gdy to wszystko się zacznie, śmiało podnieście głowy, bo wasze wyzwolenie jest blisko”!

„gdy zobaczycie te wydarzenia, poznacie, że Królestwo Boże jest blisko”.

Wtedy dojdzie do tryumfu Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, który stanowczo stwierdził: „Pismo [Święte] nie może być naruszone” lub „Pismo [Święte] mylić się nie może”. Dokładnie spełnią się wszystkie „zapisane w Księdze Prawdy” Proroctwa Niezwykłego i Wszechmocnego Boga! On „przysięga na Siebie” i jest to „Słowo nieodwołalne”.

 • Jest więc nie do pomyślenia i niewyobrażalne, absurdalne i niemożliwe, aby proroctwa Boga zawiodły.
 • Jego bowiem Reputacja jest zawsze Święta oraz Święty jest Jego Najwyższy, Boski i Wieczny Autorytet!

Pismo Święte: Habakuka 1:12 bp; Rzymian 1:23; 1Tymoteusza 1:17; Tytusa 2:13 dos; Łukasza 21:25-36 wsp; Jana 10:35 dos, dab; Daniela 7:9,10; 10:13,14,20,21 pau, bt; Izajasza 6:1-3; 45:21-23 pau, bp, bt, bw; 46:9-11 bw.

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
 • To jest ogłaszanie przez Tego Boga swoich celów, zamierzeń, postanowień i prawomocnych wyroków.
 • Są one bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie!
 • W jaki sposób Bóg tego dokonuje? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’ (lub inaczej: serafini i cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów swego Ojca i związanych z tym ich zadań, tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy czy Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:9-12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Amosa 3:7,8; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11; 11:3-7; 12:7-9; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9 eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; 14:30; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

______________________________

EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:4 bp.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.