?>

Miesięczne archiwum:

Czy KRÓLESTWO NIEBIOS to tylko RZĄD BOŻY?

Aktualizowany: 1.06.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość” — Mateusza 13:41 bw.

Królestwo Niebios/Boże — to o wiele więcej niż rząd Boży!

‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), wyjaśnia jedno, a uparcie i zawzięcie twierdzi, że Królestwo Boże/Niebios to tylko niebiański rząd Boży, w którym to on się przede wszystkim znajdzie.

  • Znowu mamy do czynienia z podstępnym wypaczaniem Słowa Bożego!

Fragment cytatu z ks. ŚJ. Wnikliwe poznawanie Pism str. 1147, 1149:

Znaczenia słowa „królestwo”. W Piśmie Świętym wyraz „królestwo” może mieć różne znaczenie. Czasami oznacza obszar geograficzny rządzony przez króla. Jego królestwo obejmowało więc nie tylko stolicę, ale całe podległe mu terytorium, łącznie z innymi królestwami, które były mu podporządkowane lub od niego zależne (1Kl 4:21; Est 3:6, 8). (…) W Chrześcijańskich Pismach Greckich inaczej Nowy Testament odpowiednikiem słowa „królestwo” jest wyraz basileía, oznaczający „królestwo, obszar lub kraj, nad którym panuje król; królewską władzę, panowanie; godność królewską, tytuł i zaszczytną pozycję króla” (The Analytical Greek Lexicon, 1908, s. 67). Określenie „królestwo Boże” często występuje w sprawozdaniach Marka i Łukasza, z kolei w relacji Mateusza ok. 30 razy pojawia się synonimiczne wyrażenie „królestwo niebios” (por. Mk 10:23 i Łk 18:24 z Mt 19:23, 24; zob. KRÓLESTWO; NIEBO [Niebiosa duchowe])””. 2 Piotra 3:13. Na związek ten zwrócono uwagę w dziele Cyclopædia pod red. J. M’Clintocka i J. Stronga (1891, t. IV, s. 122): „Nowe niebo i nowa ziemia w Izaj. lxv, 17 to nowy rząd, nowe królestwo, nowy lud””  (podkreślenia nasze).

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.