?>

Zwycięzca: ZWYCIĘŻY ŚWIAT RELIGIJNY i POLITYCZNY!

Aktualizowany: 22.02.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Treść: Jego Chrystus Jezus zwycięży uwodzącozwodnicze religie tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele i ostatecznie ten zły świat ludzki!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Ufajcie [odwagi], Ja [Jezus] zwyciężyłem świat”.

„Będą oni walczyć z Barankiem [Jezusem Chrystusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.

Wielka władza „Króla królów i Pana panów”!

PAN Jezus Chrystus po ofiarnej śmierci jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata” i zmartwychwstaniu stał się Boskim Zwycięzcą. Został przez Wszechmocnego Boga, ‘Władcę wszechrzeczy [gr. ‘Pantokratōr’], Władcę Absolutnego, ‘ustanowiony Dziedzicem wszechrzeczy”. Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”. Jest „Panem panów i Królem królów”, a więc Panem i Królem Wszechświata, który ‘jako Zwycięzca dalej będzie zwyciężał’.

 • Nasz Zbawiciel oświadczył:

„Otrzymałem [od Boga Ojca] pełną [wszelką] władzę w niebie i na ziemi”.

 • „Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak TYLKO przeze Mnie”.

To sam Bóg kieruje całą naszą uwagę na swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa —Jego słuchajcie”! Nasz Zbawiciel:

„stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, Sprawcą [Źródłem, Autorem] zbawienia wiecznego”.

„Dlatego też Bóg bardzo Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano (istot) niebieskich i ziemskich, i podziemnych [umarli, którzy zmartwychwstaną] i (aby) wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, na chwałę Boga Ojca.

 • Apostoł Piotr stwierdził jednoznacznie:

„I nie ma w nikim innym zbawienia; gdyż nie dano [przez Boga Ojca] ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Słowo Boże wyjawia, że nie chodzi tylko o samo wymawianie imienia „JEZUS” [hebr. ‘Jehoszua/Jeszua’], a które dosłownie znaczy JHWH [Bóg Ojciec] zbawieniem. Trzeba koniecznie uznać i bronić to wszystko co wiąże się z imieniem „JEZUS”: Jego autorytet i pozycja, wielka władza, godność i rola, urząd i atrybuty, reputacja, osobowość, ranga, majestat, wielka moc, boskość i świętość. Do takiego rozumienia znaczenia „imię” [hebr. ‘shem’ i gr. ‘onoma’] odnosi się sam Pan Jezus, kiedy mówi o swym ‘nowym imieniu’ w Objawieniu 2:17; 3:12; 19:11-13. Ma On tu zapewne na uwadze swoją ogromną, najwyższą władzę, rangę, godność, nową misję w przyszłych wielkich dokonaniach i czynach, w wypełnianiu Boskich obietnic, proroctw, które uczyni faktem. Dzisiaj jest tym Naszym Jedynym PrzewodnikiemChrystusem [Pomazańcem] Bożym i bezspornie ustanowionym przez Boga Ojca Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, których rozliczy, bo przecież ma ‘wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi’.

 • Władza Pana Jezusa jest tak wielka, że wręcz On Syn Boga jest Bogiem, lecz Syn nie jest Bogiem dla Wszechmocnego Boga Ojca!!!

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, snp, bp, pau; 62:2; Jeremiasza 51:58 br; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 pau, bt; 12:1,2; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Jana 1:1,18,29 bgn; 3:16,18; 5:28,29; 14:6 snpd; 16:33 bw; Objawienie 1:5; 6:2; 11:15-17 bp; 12:10; 15:4 bp; 17:14 bw; 19:15,16; Dzieje 5:31 bp; 24:15; Mateusza 17:5; 20:28; 23:10 bw; 24:21,22,44 pau; 28:18 pau; Marka 9:7; 13:19,20; Łukasza 9:35; 12:40 pau; 21:25,26; Hebrajczyków 1:2 bw; 5:9 bw; zobacz przekład interlinearny; w nwt ŚJ. ta wypowiedź jest zmanipulowana, co pewnie nie dziwi; Filipian 2:9-11 dos; Dzieje 4:12 dos; porównaj Efezjan 1:15-19. Dalej Rzymian 9:5 (najlepiej oddaje nwt-pl); porównaj 2Mojżeszowa 7:1; Izajasza 7:14; 9:6.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus (tro).

To On Wszechmogący czy Wszechmocny Bóg, już dawno temu z góry zapowiedział:

„Ja zaś uczynię go [Jezusa] pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi”.

 • „Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata”.
 • „Bóg wywyższył Go jako Władcę i Zbawiciela po swojej prawicy”.
 • Bóg Ojciec uczynił swego Chrystusa, naszego Pana Jezusa, Najwyższym Władcą, Boską Osobą ustępującą rangą i władzą tylko Jemu, Wszechmocnemu.

Dlatego jest „Królem królów i Panem panów”. Jednak sam Pan Jezus Chrystus twierdził, że jest Synem Bożym i nigdy nie uważał się za Wszechmocnego, Wszechmogącego Władcę, za Boga Ojca! O swym Ojcu Bogu jednoznacznie mówi: OJCIEC MÓJi BÓG MÓJ! Wyraźnie też podkreślił: „Panu Bogu swemu pokłon oddawać [gr. ‘proskyneō’]* i TYLKO jemu służyć będziesz”. Jest znamienne, że w wizjach Księgi Objawienia Boskiej Osobie Pana Jezusa, Baranka Bożego NIE ‘oddano hołdu’ [gr. ‘proskyneō’]*. Natomiast Boskiej Osobie Boga Ojca, Jedynemu „Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnemu (gr. ‘Pantokratōr’)], Nieśmiertelnemu, Świętemu Bogu Ojcu, Zwycięskiemu Władcy Absolutnemu, Który siedzi na tronie” uczyniono to wielokrotnie i wielokrotnie nawołuje się, aby to tylko Jemu czynić, i że będzie się to czynić w przyszłości.

*„pokłon” to dosłownie ‘oddać hołd’, czyli dosłownie akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu, Zwycięskiemu Władcy Bogu Ojcu

Pismo Święte: Psalm 89:27,28 bw; Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; Mateusza 4:10 bw; Łukasza 4:8; Jana 4:20-24 – 10 razy ‘proskyneō’ Bogu Ojcu; Jana 5:17; 10:29,36; 20:17; Objawienie 3:12; 1:5,6; 17:14; 19:16; Efezjan 1:17; zobacz znaczenie słowa hołd, adoracja, uwielbienie w słowniku języka polskiego.

Hebrajczyków 1:6  1 x gr. ‘proskyneō’ (jak wyżej) jest cytatem z Psalmu 97:7 i jego kontekst wyraźnie wskazuje na Boga Ojca [JHWH], któremu ‘wszyscy bogowie/aniołowie Boży mają oddawać hołd’ za ‘wprowadzenie na świat Pierworodnego (Syn Jezus i w przeciwieństwie do swego Ojca miał początek); porównaj koniecznie Psalm 86:8-10; Izajasza 46:5; Rzymian 8:29-30; Objawienie 3:14; Kolosan 1:15; Micheasza 5:1/2/; zobacz opozycyjną stronę swiadkowiejehowywpolsce.pl.

To Bóg Ojciec, „Władca wszechrzeczy”, „Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], Władca Absolutny uczynił Pana Jezusa „Dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”, a więc i wobec aniołów ma On najwyższą władzę [lecz nie jest Władcą Absolutnym]; zobacz koniecznie Objawienie 3:21; porównaj koniecznie Objawienie 3:12; 4:8,10,11; 5:13,14; 7:9-12; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10; 22:8,9.

Ważne! Jeśli chodzi o Objawienie 5:8 – to co prawda ‘24 starszych upada [gr. ‘piptō’] przed Barankiem’, ale nie oddaje Panu Jezusowi pokłonu, hołdu’ [gr. ‘proskyneō’] tak jak to czynią przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym, Wszechmocnym Władcą i to mimo tego, że Pan Jezus jako Jego Władca niejako siedzi razem z Ojcem na Jego tronie po prawicy; porównaj jeszcze raz Objawienie 3:21; a także Objawienie 5:13,14 (w wielu przekładach zniekształcony) – w. 14 według bgn, także kow i przede wszystkim w Textus Receptus brzmi: „dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się [gr. ‘proskyneō’] żyjącemu na wieki wieków [Bogu]; zobacz Mateusza 4:10; Objawienie 4:10; 7:11; 19:4,10 i 22:9,18,19; porównaj Filipian 2:10 ‘na imię Jezusa zginać się [gr. ‘kamptō’] ma wszelkie kolano’.

To Wszechmocny Bóg Ojciec spowodował, że Jezus Chrystus jest i ma być Najwyższą Boską Osobą w centrum uwagi świata nie tylko ludzkiego. To do Niego należy wybitna, nadrzędna, kierownicza, sędziowska i sądownicza rola. Dlatego:

„Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi [swemu Chrystusowi Jezusowi], aby wszyscy czcili [gr. timaō’] Syna, jak czczą [gr. timaō’] Ojca. Kto nie czci [gr. timaō’] Syna ten nie czci [gr. timaō’] Ojca”.

 • Przed Korneliuszem i jego domownikami apostoł Piotr oświadczył:

„Bóg ustanowił Go [Pana Jezusa] sędzią żywych i umarłych. To o Nim właśnie dają świadectwo wszyscy prorocy głosząc, że każdy, kto wierzy w Niego, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

 • Apostoł Paweł w 2Koryntian 5:10 (bw) napisał:

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe”.

Każdy, włącznie ze zmartwychwstałymi, będzie osobiście rozliczany przed Najwyższym Sądem Pana Jezusa, Chrystusa (Pomazańca) Boga, a więc i przed Sądem Jego Boga Ojca. Każdy osobiście ‘stanie przed Panem Jezusem’ będąc najpierw przed Nim odpowiedzialny. A nie przed sądem jakiejś ludzkiej, grzesznej organizacji religijnej, ponieważ nie ma zinstytucjonalizowanego zbawienia. Każda taka rzekoma święta instytucja zbawienia jest tylko uzurpatorem, nie okazuje należnej bojaźni i należnego szacunku Najwyższemu Sądowi Boskiemu, czyli ‘Sądowi Chrystusowemu’.

 • To Pan Jezus Chrystus:

‘zasiądzie na chwalebnym tronie, wszystkie narody będą zebrane przed Nim, a On będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz’.

To nie przynależność do zborów czy kościołów, tak zwanych instytucji, organizacji ‘prawdziwych religii’, będzie decydowała o uznaniu ludzi za godnych odziedziczenia Królestwa Bożego i życia wiecznego.

 • To Pan Jezus:

„pośle swoich aniołów z wielkim trąbieniem, i zgromadzą ze wszystkich stron świata Jego wybranych od jednego krańca nieba do drugiego”.

 • Będą to:

tylko zapisani w księdze życia Baranka [Jezusa].

Pismo Święte: Jana 5:22,23 bw; gr. ‘timaō’ to czcić, szanować, poważać; oraz Objawienie 5:12; gr. ‘timē’ to cześć, honor, szacunek – mają one jednak słabszy wydźwięk znaczeniowy niż gr. ‘proskyneō’ znajdujące się np.: w Mateusza 4:9,10, Objawienia 4:8,10,11; 5:14; 7:9-12; 11:16; 14:7; 15:4; 19:4,10 i 22:8,9; gr. ‘proskyneō’ — dosłownie oddać cześć w znaczeniu pokłonić się, oddać hołd jako akt najgłębszej czci i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy; a Bóg Ojciec jest „Władcą wszechrzeczy”, „Wszechmogącym [gr. ‘Pantokratōr’], Władcą Absolutnym; Jana 20:17; Dzieje 10:42,43 bp; Mateusza 24:30,31 bp; 25:31-46 bt; Rzymian 14:10,12 bw; Łukasza 21:36; Objawienie 7:9,10; 21:27; 20:11-15; porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; gr. ‘Pantokratōr’ występuje 9 razy w Objawieniu 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22.

Uwaga! Doktryna o „Trójcy” nie ma solidnego oparcia w całej nauce Pisma Świętego! To uparcie i zawzięcie głoszony dogmat, który eliminuje biblijne pojęcie o Dwóch Najwyższych Osobach Boskich: Wszechmocnym, Wszechmogącym Bogu Ojcu i Jego Najwyższym WładcyJego Chrystusie Jezusie! Zwłaszcza Księga Objawienia rozwiewa wszelkie wątpliwości w temacie „Trójcy”. Zapoznaj się z rzetelną https://thaleia.pl.

Pismo Święte: Objawienie 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 — 1:4,5; 3:21; 5:13,14; 6:2; 7:9,10; 11:15-17; 12:10; 14:1,14; 17:14; 19:11-16; 21:22; 22:1,3.

 • Personifikacja Ducha Świętego w Biblii wynika z jego uniwersalnego, wszechstronnego i zupełnego działania w misji dla Boga Ojca i dla Jego Chrystusa Jezusa. Jest to działający Duch Święty, stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus otrzymał od swego Ojca „siedem Duchów Boga’, dlatego, że posiada On siedem rogów [pełną/zupełną władzę] i siedem oczu [pełne/zupełne poznanie], to jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię”.

Pismo Święte: Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6; Mateusza 28:18; ‘7 Duchów Boga’ to biblijna symbolika pełni, kompletności i zupełności działań Boskich [znaczenie biblijnej symboliki liczby „7”]. Koniecznie zapoznaj się z https://thaleia.pl.

Nieuchronne spełnienie proroctw Bożych!

 • Urzeczywistnienia wszystkich niezwykłych proroctw niezwykłego Boga, dokona zwycięski i dalej zwyciężający Pan Jezus Chrystus wraz ze swą armią potężnych aniołów. Uczyni On bezspornym faktem każde prorocze:

„Słowo Boże — a Pismo [Święte] nie może być naruszone”.

On ‘dzierży łuk, dano mu koronę i wyruszył jako Zwycięzca – aby zwyciężać’. Łuk jako broń miotająca, to wymowna ilustracja prowadzonej przez Chrystusa ofensywy, operacji zaczepnej w celu realizacji Bożych proroctw. A są one celami czy postanowieniami Naszego i Jego Ojca. Przejawiając ustawiczną inicjatywę powoduje dokładne ich wypełnienie. Pan Jezus zintensyfikuje swą ofensywę, ogromnie przyspieszy swe działania operacyjne w ostatecznym, wyznaczonym i końcowym czasie dla tego świata ludzkiego.

Pismo Święte: Objawienie 6:2; 19:11-16; Zachariasza 9:9; Mateusza 21:5; Jana 10:35 dos.

„To o Nim właśnie dają świadectwo wszyscy prorocy”.

Pan Jezus jest z dawien dawna zapowiedzianym przez Boga Ojca Jego Chrystusem (Pomazańcem), Potężnym Władcą. Na Jego ogromną rolę, władzę i godność wskazują nadane Mu w Słowie Bożym rozliczne Tytuły/Imiona, a niektóre poznaliśmy wyżej. Już proroctwo Psalmu 2 i 110 zapowiadało:

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę wyrok Jahwe: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim [Jezus Chrystus], Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą [laską] będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie Jahwe [JHWH] z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Błogosławieni wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

„Wyrocznia Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] dla Pana mego [Jezus Chrystus]: Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Twoje potężne berło niech Jahwe [JHWH] rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół! (…) Jahwe po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów; zetrze głowy jak ziemia szeroka”.

 • Dzisiaj: ‘moja święta góra Syjon’ to Wszechmocnego Boga wieczysta siedziba, mieszkanie, dom i ośrodek Jego władzy. W nim wyniósł, ustanowił i wywyższył swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, powierzając Mu wielką rolę, władzę i godność Króla-Arcykapłana.

Pan Jezus spowoduje diametralne zmiany i zaprowadzi na globie ziemskim ‘trwały i wieczny pokój oparty na prawie i sprawiedliwości’. Proroctwo Daniela 2:34,35,44,45 (nwt-pl) zapewnia, jak ‘bez udziału rąk [ludzkich] oderwany od góry’ [wieczystego panowania Boskiego] ‘kamień uderzył w posąg [symbol mocarstw tego świata], stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

 • Zapowiada dalej:

„A za dni tych królów [ostatnich] Bóg nieba ustanowi Królestwo [Boże, Chrystusowe], które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to Królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

Pismo Święte: Dzieje 10:42,43 bp; 1Mojżeszowa 3:15; Izajasza 9:5,6; 11:1-10; Łukasza 1:32,33; 2:8-14; porównaj Marka 12:35-37; Hebrajczyków 10:12,13; Objawienie 12:5; 19:15.

Zanim nastąpią te diametralne zmiany i Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni całą ziemię’, muszą do końca spełnić się wszystkie proroctwa dotyczące tego świata. A szczególną swą uwagę należy zwrócić na wiodące proroctwa z Apokalipsy inaczej Objawienia w powiązaniu ze wszystkimi pozostałymi:

1) Proroctwo ‘otwartych siedmiu pieczęci zwoju’ to proroczy zwiastun dramatycznych wydarzeń na ziemi zmierzających do wielkiego finału. Proroctwo to jest także zapewnieniem zmartwychwstania i ocalenia tych, którzy zaufali Bogu Ojcu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi. Dlatego głośno będą wyrażać swą wielką radość: „Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”. A „modlitwy świętych” w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane przez Boga!

Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:5.

2) Wielkie proroctwo ‘głosów trąb siedmiu aniołów’ to prorocza zapowiedź rozwoju odstępczego chrystianizmu, czyli religijno-politycznego chrześcijaństwa tego świata. Proroctwo dotyczy najpierw wydarzeń dokonujących się na obszarze przez niego zdominowanym – symbolicznej, ‘trzeciej części ludzi’. Następnie to proroctwo odnosi się już do całego globu ziemskiego i zapowiada wstrząsające wydarzenia zmierzające do Boskiego, wielkiego finału. Szczególne znaczenie ma tu wypełniające się proroctwo potrójnego „biada” jako ‘Nieszczęście! Nieszczęście!! Nieszczęście!!!’ Przypada bowiem ono na szczególnie burzliwy i końcowy okres dziejów tego świata ludzkiego. „Trzecie ‘biada’” to mega-groza i rozpacz bezradnych narodów, dramatyczna sytuacja, w której to świat jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

Pismo Święte: Objawienie 8:6 do 14:20.

3)Zdumiewające proroctwo ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’. Gr. plēgē’ i hebr. ‘maggephah’ lub ‘makkah’ to dosłownie ‘cios’ czy ‘uderzenie’, ‘plaga’, ‘klęska’. To proroctwo będzie spełniać się równolegle z proroczym i ostatnim ‘głosem trąby siódmego anioła’ oraz z jego szokującym „trzecim biada ”, mega-nieszczęściem!!! Po tych nokautującychciosach Boskiego gniewu’ obecny świat religijno-polityczny legnie w gruzach i ostatecznie stoczy się w wieczny niebyt.

Najpierw jednak proroctwo zapowiada zaskakujący upadek ‘nierządnego Babilonu wielkiego’ zwodniczych, uwodzących religii tego świata, które zdecydowanie stracą na znaczeniu. A następnie ogłasza spektakularny i szokujący ich koniec. Prorocze Słowo Boże spełni się niezawodnie  to kwestia TYLKO czasu! Dlatego na nic się zda obrona ‘poprawnego’ wizerunku czy reputacji ‘świętych’ organizacji. Nie uratuje tych instytucji religijnych ta dzisiaj za wszelką cenę ich sakralizacja instytucji religijnych! To uświęcenie tak zwanych religii prawdziwych, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, nie powstrzyma ich ostatecznego i nieodwracalnego kresu.

Zaraz potem dokona się koniec tego złego świata politycznego i jego formacji w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w biblijnym ‘Armagedonie’.

Pismo Święte: Objawienie 15:1 do 16:21 oraz dalej, aż do 19:21; zobacz Habakuka 2:3 bt.

Ta powyższa zdumiewająca, prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Bóg okaże swe wielkie oburzenie czy wręcz ‘szaleńcze wzburzenie’ z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim. W ‘wyznaczonym czasie’ dla tego świata, „siedmiu aniołów” otrzyma Boskie polecenie: „Idźcie i wylejcie na ziemię [cały glob] siedem czasz gniewu [wzburzenia, szału] Boga”! ‘Gniew’ jest tu tłumaczeniem greckiego ‘thymos’ i odnosząc do Boga dosłownie znaczy Jego ‘pasja, zaciekłość, zapalczywość, szał, wybuchowość, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu. Nikt nie zdoła powstrzymać tych ‘ostatnich uderzeń Boga’, ponieważ to On ‘ma władzę nad tymi ciosami.

Pismo Święte: Habakuka 2:3 bt; Objawienie 11:18 nwt-pl; 16:9.

 • ‘Siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga’ to przejaw Jego wielkiego oburzenia na ten zły świat. Jednak „siedem czasz gniewu Boga” działać będą jak ‘ciosy’, które zadadzą temu światu ludzkiemu ostateczny i miażdżący nokaut. Szybkie wylanie całej zawartości proroczych ‘złotych czasz’, które jako ‘ostatnie ciosy dopełnią gniew Boży’, dokonają w rzeczywistości ogromnego spustoszenia i ruiny czy wręcz straszliwego zniszczenia w tym świecie ludzkim!

Istotne dla wnikliwych! Trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o otwartą, proroczą „piątą pieczęć” to jest ona zbieżna nie tyle z zakończeniem proroctwa ‘drugiego biada’. Co zwłaszcza z początkiem proroctwa wizji ‘głosu trąby siódmego anioła’, z początkiem jego ‘trzeciego biada’ i z początkiem ‘objęcia władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’. Dlaczego? Po otwarciu ‘piątej pieczęci’ apostoł Jan ujrzał w wizji tych, którzy na przestrzeni wieków stracili życie doznając cierpień i męczeństwa [martyrologii] „z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego”.

Skarżą się oni głośno przed Bogiem i dlatego otrzymują Jego zapewnienie:

„Jak długo, Święty i Prawdziwy [Niezawodny] Władco, będziesz zwlekał z sądem i pomstą naszej krwi wśród mieszkańców ziemi? A każdemu z nich dano białą szatę i powiedziano im, aby jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich towarzyszy i braci, którzy tak jak oni mają być zabici”.

 • Natomiast po odezwaniu się ‘głosu trąby siódmego anioła’ symbolicznych:

dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarz i oddało pokłon [hołd] Bogu, mówiąc: ‘Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmocny, Który Jesteś i Który Byłeś, za to, że użyłeś swej wielkiej mocy i zacząłeś królować [panować]. Wzburzyły się [sprowokowały, zbuntowały się] narody i nadszedł Twój gniew. Czas [pora, wyznaczony czas] sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom [niewolnikom], prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię’”!

Męczennicy chrześcijańscy mają poczekać „krótki czas”, który jest zbieżny z czasem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’, czyli „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku. Natomiast otwarta, prorocza „szósta pieczęć” jest zbieżna z zakończeniem wypełniania się proroctwa ‘trzeciego biada’. Kiedy to ‘nadejdzie godzina sądu Bożego, a zaraz potem szokujący i nieodwracalny koniec tego ludzkiego świata najpierw religijnego. A następnie politycznego wraz ze wszystkimi jego formacjami i strukturami. Po ‘zniszczeniu niszczących ziemię’ wypełni się otwarta, prorocza „siódma pieczęć” zbieżna z wypełniającym się proroctwem o „nowym niebie i nowej ziemi” Królestwa Bożego. W nim zamieszkają wiecznie wszyscy „niewolnicy Boga”, ponieważ ich, czyli ‘modlitwy wszystkich świętych’ zostaną wreszcie  w całej rozciągłości wysłuchane.

Pismo Święte: Objawienie 6:9-17 pau; 7:1 do 8:4; 11:15-18 pau; 12:10; 11:2,7-13; 13:5; 14:14-20; 19:11-21; 21:1-5.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

KONIEC IMPERIUM ZŁA i KŁAMSTWA!

 • ‘Władca i bóg tego świata’ — jego religijna i polityczna dominacja skończy się!

Chwilowym ‘władcą tego świata’ i jednocześnie ‘bogiem tego świata’ jest jeszcze do tej pory ten „Zły”, którego wyraźnie zdemaskował Pan Jezus:

„A on [diabeł] od początku był mordercą i nie kierował się prawdą [nie wytrwał w prawdzie], gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Ten zły świat jest właśnie jego tworem, efemerydą, absurdem oraz dziwolągiem ukształtowanym przez tego ‘Węża Starodawnego, nazywanego diabłem i szatanem, zwodzącego całą zamieszkałą ziemię’.

To jego imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!!! Zwłaszcza w jego świecie religijnym i politycznym szlachetny człowiek nie ma znaczenia ani prawa bytu. Dlatego, że:

 • Nie ma w nim szacunku dla prawdy!!! Promowana i nagradzana bowiem jest w nim sztuka mówienia nieprawdy – umiejętność posługiwania się przekonywającym kłamstwem!

W tym świecie religijno-politycznym to kuszące i zwodnicze działanie pozwala tanim kosztem szybko osiągnąć swój cel, zanim czy jeśli w ogóle zorientują się ci, których wprowadzono w błąd. Prawda jest często trudna do przyjęcia, bo przykra, a nawet szokująca – przekonywające kłamstwo przeważnie bywa ‘słodkie’.

 • Mówienie nieprawdy nieraz ironicznie nazywa się „postprawdą”; zobacz: prawda i przekłamać/przekłamanie – „fakt alternatywny” to fałsz pojęciowy.

Kłamcy patologiczni, jeśli staną się autokratami, dyktatorami czy tyranami, często szerzą wręcz bezgraniczne kłamstwa. Co jest absolutną pogardą dla prawdy i moralną degeneracją!

ORWELL twierdzi:

„Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, co ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem”.

Dlatego naśladowcy Jezusa Chrystusa ‘nie miłują [tego] świata ani tego, co jest na świecie’:

„Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Albowiem wszystko, co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i chełpienie się bogactwem nie pochodzi od Ojca, lecz ze świata. A świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki”.

W końcu diabelskie ‘pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą’, czyli ‘obecne niebo i ziemia’ tego złego świata znikną. Wraz z tym okrutnym, złym światem skończy się uwodząca, zwodnicza, religijna i polityczna dominacja diabelska! Pan Jezus Chrystus wraz ze swoim Bogiem Ojcem przejmie władzę nad całym swym terytorium czy obszarem Królestwa Bożego/Niebios. Będzie to Królestwo ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Zupełnie nowe ‘panowanie Boga naszego i władza Pomazańca [Chrystusa] jego’ nad szeroko rozumianym Wszechświatem nie tylko materialnym, ludzkim. Chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: Jana 8:44 pau; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9,10 bp; 2Piotra 3:7,13; 1Jana 2:15-17 bp; Objawienie 11:15,17; 21:1-5; Mateusza 13:41; Hebrajczyków 1:2 bw; porównaj 2 Tymoteusza 2:9-12; Izajasza 65:17-19; 66:22; Efezjan 1:10; Kolosan 1:15-20.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

Pan Jezus Chrystus zwycięży religie tego świata!

Spektakularne i szokujące, a więc wyraźne zwycięstwo Pan Jezus odniesie nad zwodniczymi i uwodzącymi religiami tego świata, zwane w Słowie Bożym ‘nierządnym Babilonem wielkim’! Jego najbardziej znaczącą i wpływową częścią są nie tyle szeroko rozumiany judaizm czy islam, co ogromnie zróżnicowane, odstępcze i bardzo uwodzicielskie religie chrześcijaństwa tego świata. Pan Jezus najpierw wykona wyrok na zwodniczych religiach tego świata i będzie to pierwsze tak:

(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa[gr. ‘epiphaneia’ to dosłownie ‘pokazać się’; manifestacja].

 • Nasz Zwycięzca oświadczył:

„Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala”.

 • Natomiast Jan Chrzciciel mówi niewątpliwie pod natchnieniem:

„Już przyłożono siekierę do korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia”.

 • Apostoł Paweł wyrokuje:

„gdy Pan Jezus z nieba objawi się w otoczeniu aniołów Jego mocy. On płomieniem ognia [symbol całkowitego zniszczenia] będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa. Zostaną oni ukarani wieczną zagładą”.

Pismo Święte: Tytusa 2:13 snpd; Objawienie 17:1-5,15; 18:2-5; Jana 15:6 pau; Mateusza 3:10 pau; 2Tesaloniczan 1:7-9 pau.

 • Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!
 • Dlatego Nasz Zbawiciel zapowiedział:

„A Ewangelia o Królestwie [Bożym, najpierw – Marka 13:10] będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nastąpi koniec”.

Dlatego na krótki czas ‘czterej aniołowie powstrzymają cztery wiatry [zniszczenia] ziemi’, aby można było ocalić wszystkich wybranych Pana Jezusa. Właśnie wtedy inni trzej aniołowie pokierują ostatnią, przewidzianą dla tego świata działalnością ewangelizacyjną. A chodzi o nadzwyczaj jednoznaczne orędzieogłoszenie radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane orędzie. Zaraz też potem nastąpi straszliwe zniszczenie czy ruina złego świata ludzkiego, przywołując niszczycielską siłę gradu nazwano je bardzo wielkim ciosem:

„I spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka”.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 16:21 bw; 14:6-8; Mateusza 24:14,30,31 pau; porównaj Psalm 86:9; Malachiasza 1:11; Mateusza 8:11; Łukasza 13:29.

W myśl Objawienia 15:4 i 7:9,10 ‘przyjdą wszystkie narody i oddadzą Bogu pokłon’ [gr. ‘proskyneō’] jako akt najgłębszej czci, szacunku i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy (Bogu). Rozpoznają i dostrzegą oni ujawnione Boże wyroki’ czyuwidocznione prawe postanowienia Boże’. Nie dziwi, że naogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznejpozytywnie zareaguje nawet liczna, nieokreślona i międzynarodowa „wielka rzesza” ludzi. Dlatego wszyscy ci, którzy całkowicie zaufali Bogu Ojcu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi, będą ostatecznie wyróżniali się taką oto chrześcijańską postawą i działaniem:

1 Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę [uznają Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadejdzie godzina Jego sądu [skazujący lub uniewinniający; gr. ‘krisis’], i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci tylko Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy i uległości najpierw oraz przede wszystkim Jemu].

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 snpd; porównaj 1Piotra 1:17 snp, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 10:28 snp; 25:31-33.

2 W porę też zdołają uciec z ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, ponieważ usłuchają Boskiego nawoływania: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Wielu porzuci zwodnicze, zorganizowane, uwodzące i w większości zinstytucjonalizowane religie tego złego świata! Zaraz potem spotka je definitywny koniec!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3 — Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy wielbicielem tego złego świata. Dlatego nie będą ‘oddawać czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii [z morza] i jej obrazowi oraz nie przyjmą jej znamienia [piętna imienia] na swoje czoło lub rękę’. Więc nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec czy wieczna klęska.

 • Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.

 • Swe ocalenie znajdą tylko u Wszechmocnego Boga Ojca i u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Objawienie 14:9-20; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; Mateusza 4:10; Łukasza 17:33.

Zanim jednak ‘Baranek [Pan Jezus], który jest pośród tronu, poprowadzi ich do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu’, nastąpi kres religii tego złego świata, jako ‘nierządnego Babilonu wielkiego’. Ostatni władcy tego świata wraz z ‘bestią wychodzącą [która wyszła] z otchłani’ nie tylko znienawidzą i usuną go, ale także przystąpią do walki z Barankiem, czyli z Panem Jezusem. W jaki sposób? Nie oszczędzą ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dlaczego mieliby pozostawić w spokoju tych, którzy są przez Pana Jezusa ‘powołani, wybrani oraz wierni’?

 • Będą oni:

„walczyć z Barankiem [Panem Jezusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.

Pismo Święte: Objawienie 7:1-4,9-17 bw; 14:1-5; 17:11-18; 18:4.

Pan Jezus Chrystus ostatecznie zwycięży ten świat!

Jak do tego dojdzie? Okrutny świat ludzki na czele z ‘władcą tego świata’ i jednocześnie ‘bogiem tego świata’, jest obciążony trudno wyobrażalnym ogromem zła, cierpień i potwornością zbrodni ludobójstwa, dlatego nastąpi jego ostateczny kres. Dokona się wielka i wyraźna zmiana władzy nad światem!

 • Będzie to ostateczne i szczególnie:

(wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” [gr. ‘epiphaneia’ dosłownie to ‘pokazać się’; manifestacja].

Nastąpi krótko trwająca, lecz dramatyczna chwila dla całej ludzkości, kończąca się wręcz niewyobrażalnym ‘Armagedonem’, zwanym tak w Piśmie Świętym! Chodzi o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy”, sprawiedliwą wojnę Bożą, która położy kres temu obecnemu złemu, okrutnemu i bezsensownemu światu. O tej wstrząsającej i szokującej chwili dla tego świata Pan Jezus powiedział:

(…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Przede wszystkim to wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem.

Pismo Święte: Jana 8:44; 12:31; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 1Jana 5:19; Tytusa 2:13 snpd; Objawienie 16:14,16; Łukasza 21:25,26 snp, bt.

(…) W Nim [Jezusie Chrystusie] dokonało się tylko: tak. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje: tak! Dlatego też przez Niego możemy potwierdzać: Tak, niech się stanie [hebr. ‘amen’] — dla chwały Boga”.

W Objawieniu 14:14-16 Pana Jezusa [Syna Człowieczego] ukazano proroczo ze ‘złotą koroną na głowie i z sierpem ostrym w ręku, a że nastanie pora żniwa i dojrzeje żniwo ziemi, to ziemia zostanie zżęta’. A w alegorycznym i przerażającym proroctwie Księgi Objawienie 19:11-21 (nwt-pl) czytamy więcej:

„Oto biały koń. A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym [Pan Jezus], w prawości sądzi i prowadzi wojnę. Jego oczy to ognisty płomień [przenikliwość], a na Jego głowie wiele diademów. Ma napisane imię, którego nie zna nikt prócz Niego [przyszła wielka ranga, misja, rola i godność], i jest przyobleczony w wierzchnią szatę spryskaną krwią, a imię, którym go zwą, brzmi Słowo Boga [jego Wykonawca — czyni je Faktem, Wypełnieniem]. Również wojska, które były w niebie, podążały za nim na białych koniach, odziane w biały, czysty, delikatny len [symbol świętej i prawej misji Bożej]. A z Jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną. On też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów. Ujrzałem również anioła stojącego w słońcu; i zawołał donośnym głosem, i powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: ‘Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga [metaforyczny ogrom klęski], żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych, i ciała siłaczy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich, tak wolnych, jak i niewolników, i małych, i wielkich’. I ujrzałem bestię [z morza] oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono bestię [z morza], a wraz z nią fałszywego proroka [dwurożna bestia z ziemi], dokonującego przed nią znaków, którymi wprowadzał w błąd tych, co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] jej wizerunkowi [obrazowi — bestia z otchłani jako obrzydliwość]. Oboje zostali żywcem [jeszcze za życia, za swego istnienia] wrzuceni do ognistego jeziora, płonącego siarką [całkowite, nieodwracalne i wieczne unicestwienie]. A pozostali [z poza polityki tego świata, lecz w nim tkwili] byli pozabijani długim mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wychodził z Jego ust. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami”.

Pismo Święte: Pan Jezus jest Wypełnieniem/Wykonawcą Słowa Bożego – 2Koryntian 1:19,20 eib; porównaj Objawienie 3:14; czytaj Objawienie 13:11-18 w kontekście „fałszywego proroka”.

Istotne!!! Apokaliptyczny opis Armagedonu jest co prawda pełen symboliki biblijnej. Jednak dla wnikliwie zajmujących się Pismem Świętym jest on poniekąd dość zrozumiały. Jedno jest zupełnie pewne, że tryumf Boga Wszechmocnego [JHWH] będzie wielki, oczywisty i spektakularny! Za czasów panowania lojalnych Bogu królów judzkich Jehoszafata (Jozafata) i Ezechiasza, Bóg za nich przejął prowadzenie wojny z wrogami, którzy okazali się przede wszystkim wrogami ich Boga. Posługując się swymi potężnymi aniołami odniósł On spektakularne i zdumiewające zwycięstwa i to np. bez potrzeby angażowania ponad milionowej armii dzielnych żołnierzy Jehoszafata. Daje nam to duże wyobrażenie o zadziwiających czy wręcz nieograniczonych możliwościach i sposobach działania Bożego oraz Jego fenomenalnych czynach i dokonaniach. W Armagedonie to Pan Jezus Chrystus będzie Głównym Wykonawcą Bożym, tak jak czytamy wyżej i z tej roli wywiąże się doskonale.

 • Czytaj koniecznie Pismo Święte rozdziały: 2Kronik 17 i 20; 2Królewska 18 i 19.

„Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek [Pan Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.

„Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego i spożyjemy wieczerzę: Ja [Jezus] z nim, a on ze Mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze Mną na tronie, gdyż i Ja po zwycięstwie zasiadłem na tronie z moim Ojcem”.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 17:14 bw; 3:20,21pau; 15:4 bp; porównaj Rzymian 5:17.

______________________________

 • Trzeba to koniecznie przeczytać! 

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.