?>

ŻAŁOSNY POMYSŁ? — ŻENUJĄCY! (1)

Aktualizowany: 1.04.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

‘Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali— 1Koryntian 4:6 bp.

Gorsze owce „złego niewolnika” Świadków Jehowy!!!

W SWOIM przekładzie (nwt) Biblii tzw. ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), zamiast „inne owce” ma ‘drugie owce’. „Inne owce” to ludzie pochodzenia pogańskiego, z poza Żydów. Jest to usilna manipulacja sugerująca, że u Pana Jezusa są pierwsze owce, lepsze i ważniejsze, a drugie są gorsze, ponieważ ich wiara jest gorsza. Narzuca się czytelnikowi fałszywe przekonanie, że ‘pierwsze owce’ to szczególni pomazańcy, którzy z góry już wiedzą o swym niebiańskim przeznaczeniu. Natomiast ‘drugie owce’ są drugim sortem, II gatunkiem. Mogą oni liczyć tylko na ziemski padół i dlatego nie wolno im spożywać na Pamiątce [Wieczerzy Pańskiej] chleba i wina (emblematów). Jest to zwykła segregacja nie mająca podstaw biblijnych, ponieważ nie ma biblijnego pojęcia ‘pierwsze i drugie owce’, na ziemi są jedne „owce” – wierni Boga i Chrystusa.

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”, „i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Pismo Święte: Jana 10:16 nwt-pl; Mateusza 15:24 dos; Dzieje 10:34,35 dos; 1Koryntian 12:13 bt; 2Koryntian 13:13,14 dos; Łukasza 11:13; Rzymian 8:9,13-16 dos.

— Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej — Słowa Bożego — Pisma Świętego!!!

Nikt nie ma ‘zaklepanego’ zbawienia czy to w niebie czy na ziemi. Jest to manipulacja i jak niektórzy mawiają „wprawność w sztuce ukrywania prawdy”. Wszystkie owce mają słuchać Pana Jezusa Pasterza. W gruncie rzeczy słuchać Jezusa Chrystusa i Boga Ojca to słuchać PRAWDY SŁOWA BOŻEGO, stamtąd kierują Oni do nas swoje wypowiedzi. „Człowiek ma żyć każdą wypowiedzią Jehowy [JHWH], a ‘wypowiedź’ to dosł. ‘Słowo’W dostępie wiernych do Ducha Świętego nie ma grupy uprzywilejowanej czy wyższej klasy lub inaczej, w dostępie wiernych do Ducha Świętego nie ma dla nich ograniczeń.

Pismo Święte: Mateusza 4:4 nwt-pl.

„Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi.

Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, ilu was było ochrzczonych w Chrystusa, odzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, gdyż wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli wy (należycie do) Chrystusa, to jesteście nasieniem Abrahama, dziedzicami — według obietnicy”.

Pismo Święte: Jakuba 2:1 dos; Galacjan 3:26-29 dos; zobacz Efezjan 3:5,6 i Kolosan 1:27; 2:2.

  • Wszyscy jedno w Jezusie (jednej Osobie) = Nasienie (Potomstwo) Abrahama cały liczny i w szerokim zastosowaniu chrześcijański „Izrael Boży”, czyli alegoryczny Izrael.

Kiedy czyta się publikacje „złego niewolnika”, a szczególnie artykuły „Strażnicy” do studium, spotyka się taki ‘dziwoląg’ inny powie ‘fanaberie’, że w większości treść Biblii jest rzekomo kierowana tylko do uprzywilejowanej wąskiej grupy tzw. namaszczonych chrześcijan czyli ‘pomazańców’, wyższej klasy ‘oświeconych’ kapłanów. W gruncie rzeczy nie należący do tych szczęśliwców, a jednak uważani za oddanych i wiernych Bogu, ochrzczeni chrześcijanie „w imię Jezusa Chrystusa” mają przeświadczenie, że czytają Biblię Świętą, która nie jest do nich kierowana. Z pokorą i uniżeniem uznają to złe traktowanie, bo przecież „zły niewolnik” uzurpując sobie boski autorytet, ignorując Boże prawo wyboru, narzucił im w swojej ‘roztropności’ ‘gorsze i ułomne’ dziedzictwo ziemskie Królestwa Bożego. Innego wyboru nie ma, ponieważ „zły niewolnik” w 1935 roku arbitralnie zamknął tą uprzywilejowaną ‘listę pomazańców’ do nieba [są jednak szczególne wyjątki – jego CK]. Teraz pozostali jako ‘gorsi’, II gatunek, muszą z lupą wyszukiwać w Słowie Bożym miejsc, które miałyby się odnosić do nich niewiele znaczących (poniżanych). Drżąc, aby czasem nie odnieść do siebie wypowiedzi biblijnej, która ich nie dotyczy, co do której rzekomo nie mają prawa. „Zły niewolnik” wskazuje jak uniknąć pomyłki np. wypowiedź ap. Pawła z Rzymian 8:14 „Wszyscy bowiem, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi”, to dotyczy ‘pomazańców’, ale wypowiedź Jezusa z Łukasza 11:13 „Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy go proszą”, to już do wszystkich wiernych i tak w wielu innych miejscach Biblii. Ten proceder „złego niewolnika” to nic innego jak ograniczanie dostępu do Biblii lub po prostu odpędzanie od niej szczerych niewątpliwie ludzi. Najlepiej byłoby nie czytać Biblii Świętej, a czytać tylko ‘cudowną biblię’ „złego niewolnika”, będącej kiepskim odbiciem Biblii w jego bardzo ‘krzywym lustrze’. ‘Drugim owcom’ (czytaj II sort) wydaje się, jak niewiele uwagi poświęcono im w Piśmie Świętym i nie dziwi ich, że „zły niewolnik” wysyła je do swego ostatniego najmniej znaczącego dziedzińca zbawienia. Obecnie liczy się tę rzeszę ludzi na ok. 8 mln aktywnych członków, a włącznie z sympatyzującymi na ok. 20 mln (2013).

Pismo Święte: Dzieje 2:38; Rzymian 6:3; obecnie u ŚJ. ochrzczonym przede wszystkim akcentuje się ich przynależność do ‘Organizacji’; Mateusza 23:13.

Powstaje pytanie: Czy to jest naprawdę Boży pogląd??? Izajasza 66:2 mówi: „Na takiego więc będę patrzył: na uciśnionego i skruszonego w duchu, i drżącego na moje słowooraz „Oto bowiem, co rzekł Wysoki i Wzniosły, który mieszka na zawsze i którego imię jest święte: Mieszkam na wysokości i na miejscu świętym, a także ze zdruzgotanym i uniżonym w duchu, by ożywić ducha maluczkich i ożywić serce zdruzgotanychrównież „Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych”. Bóg (JHWH; ŚJ. Jehowa) jest z  poniżanymi, pogardzanymi i z uważanymi za najmniej znaczących. Ostatnio dało się zauważyć przystopowanie z tym nonsensem, może czujność aktywistów i strażników ‘poprawności’ została uśpiona . Pojawiły się w niektórych artykułach sformułowania w rodzaju: „Bez względu na to, czy żywisz nadzieję niebiańską czy ziemską”, „udzielone rady w zasadzie dotyczą wszystkich”, lub „w gruncie rzeczy słowa te odnoszą się do wszystkich chrześcijan”. Choć takie wypowiedzi się pojawiają, nie omieszka się najpierw podkreślić ważności ‘namaszczonych’ chrześcijan, czyli ‘kolejności w szeregu’. „Zły niewolnik” twierdzi, są ‘pierwsze i drugie owce’, czyli lepsze i gorsze, a jest jednak ‘jedna owczarnia i jeden Pasterz’. Powołując się na tą wypowiedź Jezusa, „zły niewolnik” powołuje się na Jego autorytet, który to wynoszenie się niektórych ma rzekomo sankcjonować. Cytat z Jana 10:16 (nwt-pl): „A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz”. Pan Jezus był posłany tylko do owiec z Izraela cielesnego, czyli do „tej owczarni”, dlatego „inne owce” (ŚJ – ‘drugie’) to wierni chrześcijanie z narodów, bez dzielenia ich na ‘pierwsze i drugie’ owce. Wszystkie inne współczesne przekłady Biblii słowo gr. ‘allos’ oddają jako ‘inne’.

Pismo Święte: Izajasza 57:15; Mateusza 18:4,10; 23:12.

„szukajcie Jehowy [JHWH], wszyscy potulni ziemi, którzyście wprowadzili w czyn jego sądownicze rozstrzygnięcie. Szukajcie prawości, szukajcie potulności. Zapewne będziecie mogli zostać ukryci w dniu gniewu Jehowy”.

„W owym dniu nie będziesz się wstydzić z powodu wszystkich swoich poczynań, którymi się dopuściłeś występku przeciwko mnie, bo wtedy usunę spośród ciebie wyniośle rozradowanych; (bp ‘zuchwałych twych pyszałków’) i już nigdy nie będziesz wyniosłe na mej świętej górze. Pozostawię też pośród ciebie lud pokorny i uniżony i ci znajdą schronienie w imieniu Jehowy [JHWH].

Pismo Święte: Sofoniasza 2:3; 3:11,12 nwt-pl.

„Wielka rzesza” zbawionych zwana ‘drugimi owcami’.

Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. I wołają donośnym głosem, mówiąc: ‘Wybawienie zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi’.  Zaraz więc powiedziałem mu: ‘Panie mój, ty to wiesz’. A on rzekł do mnie: ‘Są to ci, którzy wychodzą (‘przychodzą’ – dos) z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w Jego świątyni; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot’”.

Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, Dobył się również głos od tronu i powiedział: ‘Wysławiajcie naszego Boga, wszyscy Jego niewolnicy, którzy się go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos ogromnej rzeszy i jakby odgłos wielu wód, i jakby odgłos potężnych gromów. Powiedzieli: ‘Wysławiajcie Jah, ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować’”.

Pismo Święte: Objawienie 7:9,10,14,15 nwt-pl; 19:1,5,6 nwt-pl; [gr. ‘polys ochlos’ znaczy ‘wielka, liczna rzesza’ (tłum – ludzi); gr. ‘enópion’ znaczy ‘przed’, bardziej ‘w obecności’ np. tronu Boga; „wielka rzesza” częścią ‘wielkiej rzeszy ogromnej’ z gr. ‘megas’ – ‘wszyscy niewolnicy Boga’, do których zaliczają siebie aniołowie – Objawienie 19:10; 22:9].

„Zły niewolnik” Świadków Jehowy nie uznaje znaczenia i roli „wielkiej rzeszy” przed Bogiem, tak jak sam Bóg ją w końcu uzna, nazywa ją po swojemu tzw. ‘wielką rzeszą drugich owiec’. W gruncie rzeczy są to tylko ‘drugie owce’ „złego niewolnika” i to dla nich wymyślił on ziemską organizację ‘Bożą’. Tak naprawdę to „wielka rzesza” jeszcze się nie pojawiła, ona ma dopiero przyjść z wielkiego ucisku, czyli być wybawioną i ocaloną. Apostoł Jan ujrzał „wielką rzeszę” w niebiańskiej scenerii i to ‘przed tronem Boga w Jego świątyni’. Wobec tego „wielka rzesza” nie będzie zepchnięta na jakiś ziemski padół łez organizacji ‘Bożej’, części ziemskiej, gorszej, byle najdalej od tronu Boga. W wizji jest ona obrazowo zaproszona na niebiański dwór Boga Wszechmocnego. Po ‘przyjściu z wielkiego ucisku’, czyli w świecie poarmagedonowym będzie przebywać przed tronem Boga i dniem i nocą pełnić dla niego świętą służbę w Jego świątyni [świątynią będzie Bóg i Jezus]. To dowodzi tylko jednego, że Bóg nie uważa żadnej części czy obszaru swego Królestwa Bożego/Niebios za gorsze, ułomne czy mniej szczęśliwe, przeznaczone dla mniej wiernych i gorszych chrześcijan drugiego sortu czy gatunku. Wymagania, mierniki czy kryteria Boga są jednakowe dla wszystkich żyjących na ziemi i zmagających się dzisiaj z grzechem. Życie wieczne na Bożej „nowej ziemi” będzie cenne, pełne, doskonałe, szczęśliwe w wymiarze i na poziomie materialnym, ziemskim, ludzkim. Tak jak cenne, pełne, doskonałe, szczęśliwe będzie życie wieczne w wymiarze i na poziomie niebiańskim, duchowym, czyli w Bożym „nowym niebie”. Przecież jak stwierdza ap. Piotr: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”.

Pismo Święte: Objawienie 7:13-17; 20:6; 21:1-8,22; 1Mojżeszowa 1:31; 5Mojżeszowa 32:4; Izajasza 65:17,18; 2Piotra 3:13 nwt-pl; Mateusza 25:34; Efezjan 4:4-6.

„Wielka rzesza” będzie uznana za prawą, ponieważ okaże się w końcu, że jest ubrana w białe długie szaty, a te ‘szaty wyprane i wybielone są we krwi Baranka’ i swoje ‘zbawienie zawdzięcza Bogu zasiadającemu na tronie i Barankowi’. Okaże się też w końcu, że pełni swą „świętą służbę w Jego świątyni” przed tronem Boga, a nie na jakimś dziedzińcu pogańskim czy żydowskim, ponieważ one dla chrześcijan nie istnieją. W poarmagedonowym Bożym świecie „nowego nieba i nowej ziemi” i w jego ‘świętym Mieście [Nowej Jerozolimie jako Królestwie Bożym], apostoł Jannie widział świątyni, bo jego świątynią będzie Pan Bóg, Wszechmocny i BaranekJezus. A także „będzie w Mieście tron Boga i Baranka, a jego niewolnicy będą dla niego pełnić świętą służbę. Dlatego w Galacjan 3:28,29 apostoł Paweł napisał: „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

Pismo Święte: Objawienie 7:13-15 nwt-pl; 21:1-10,22; 22:3.

Wszyscy jedno w Jezusie (jednej Osobie) = Nasienie (Potomstwo) Abrahama – cały jakże liczny i w szerokim zastosowaniu chrześcijański Izrael Boży, czyli alegoryczny Izrael. To różnicowanie wiernych chrześcijan przez „złego niewolnika” według jakiegoś kryterium ‘kolejności dziobania’ jest śmieszne i głupie, typowe z czasów Jezusa dla wyniosłych przywódców żydowskich, dla których prosty lud był niczym, jak błoto pod nogami. Mówiono z pogardą, że to „lud ziemi”, po hebr. ‛am ha·’a′rec, lud nie znający Prawa, będący nieukiem. W Mateusza 18:4 (kow) Pan Jezus poskramia: „Kto zatem stanie się tak mały i pokorny jak to dziecię, ten będzie największy w Królestwie niebieskim”. Dlatego polskie przysłowie mówi: Od wyniosłości do śmieszności.

Pismo Święte: Jana 7:49; 1Piotra 5:5,6.

Ocaleni mają być ci, którzy będą zapisani w jednym „zwoju życia” (lub „księdze życia”). „Zły niewolnik” ŚJ. kombinuje z tym „zwojem życia”, ponieważ go odróżnia od „zwoju życia Baranka”. Rozróżnia, że „zwój życia Baranka” jest rzekomo lepszy, bo ma dotyczyć niebiańskiego życia ‘pomazańców’, a „zwój życia” to zwykły zwój i jest rzekomo gorszy, bo dotyczy ‘gorszego’ życia wiecznego na ziemi dla ‘gorszych’ i mniej wiernych Bogu. Niemniej „wielka rzesza” jak powiedziano wyżej wybawienie swoje zawdzięczać będzie Bogu i Barankowi, czyli będą zapisani w jednym i tym samym „Barankowym zwoju życia” (życia wiecznego). Boża obietnica „nowego nieba i nowej ziemi” nie dzieli wiernych, ale ich łączy w jedną owczarnię z Jednym Pasterzem, z Jezusem Chrystusem.

  • W Biblii nie znajdujemy podziału wiernych na lepszą i gorszą grupę.
  • zbawieni i potępieni, dzieci Boże i dzieci diabła, synowie Królestwa i synowie Złego, prawi i nieprawi.
  • Po prostu jest ‘białe i czarne, szarej strefy nie ma’.

Pismo Święte: Objawienie 20:12; 13:8; 21:27; Jana 10:16; Efezjan 1:10.

Podobnie ma się sprawa z „białymi szatami” wiernych, czyli uznanie ich za prawych, czy też przypisanie im prawości. Wszystkie przekłady Biblii (poza jednym) nie dzielą tych „białych szat” na 2 rodzaje, lepsze (bielsze) i gorsze (mniej bielsze/szare) szaty. „Zły niewolnik” ŚJ. w Objawieniu 3:4,5,18; 4:4 odnosi w tym miejscu „białe szaty” do ‘lepszej, pierwszej’ grupy tzw. pomazańców dodając (akcentując) słowo „wierzchnie”, a w Objawieniu 7:9,13,14 do ‘białych szat wielkiej rzeszy’ w jego pojęciu gorszej, drugiej, dodaje (akcentuje) słowo „długie” (chyba nie chodzi o wymowę „r”???). Takie dziwaczne rozróżnienie jest wypaczaniem i naginaniem tłumaczenia Biblii do dogmatów „złego niewolnika”. Są jednak dwa wyjątki w Objawieniu 6:11 i 22:14, gdzie dodano słowo „długie”, a tą wypowiedź „zły niewolnik” odnosi do tzw. pomazańców. Fred Franz przez dłuższy czas uznawany był przez organizację „złego niewolnika” ŚJ. za najwybitniejszego biblistę – samouka, głównego dogmatyka i apologetę. Wydaje się, że on sam łatwo ulegał manipulacji swoich kolegów i nie miał takiej chrześcijańskiej odwagi jak jego bratanek Raymond Franz. Najprawdopodobniej to Fred Franz w ks. „Finał Objawienia” str. 102 ak.11 i str. 316 ak.8 zamiast, jak w swoim przekładzie nwt [pol. 1997] „długie szaty”, pomija „długie” i czyni  to w cytacie z Biblii, jak i w komentarzu. Czy to jest tylko dwukrotna pomyłka związana z przekładem nwt??? Jest to raczej kłująca w oczy manipulacja. Zdaje się, że już własny, wcześniejszy przekład Biblii nie pasuje?

UWAGA: Gr. ‘himation’ ubiór każdego rodzaju /np. długi płaszcz/, natomiast gr. ‘stole’ odzież długa noszona przez wysokich rangą królów i kapłanów [źródło: Parallel Bible Searcher]. To właśnie „wielka rzesza” jest „ubrana w białe długie szaty”, dokładnie tak jak ubrani są ci z Objawienia 6:11 i 22:14 (nwt-pl), a które to wypowiedzi „zły niewolnik” odnosi do tzw. ‘pomazańców’. Jest on wyjątkowo uparty w trzymaniu się błędu swego fałszywego założenia i w zawziętym trwaniu w swym trującym rewizjonizmie, którego nie chce porzucić. Jeśli chodzi o zrozumienie Objawienia 6:11 odnośnie sensu słowa „odpoczęli”, to koniecznie je trzeba porównać z Objawieniem 14:13.

Pismo Święte: koniecznie porównaj Objawienie 7:9-17 nwt-pl; 2Koryntian 4:2; Mateusza 24:48 nwt-pl.

Dostęp do „drzewa życia” (nwt: ‘drzew życia’ /Objawienie 22:14; 1Mojżeszowa 3:22/) według doktryny „złego niewolnika” mają tylko ‘pomazańcy’, wchodząc przez bramy do ‘Miasta świętego – Nowej Jerozolimy’. Kolejny werset Objawienie 22:15 (porównaj z 21:8,24-27) stwierdza, że na zewnątrztego „świętego Miasta”tylko sami źli różnej profesji. A co ze zbawionymi, wiernymi ‘niepomazańcami’??? Wewnątrz „Miasta świętego” ma ich nie być, a poza „Miastem świętym” ich nie ma? Kiedy czyta się Objawienie 21:1-10 staje się oczywiste, że ‘Miasto święte – Nowa Jerozolima’ zstępuje od Boga z nieba i jest to „oblubienica, małżonka Baranka”, Jezusa cały liczny i w szerokim zastosowaniu chrześcijańskiIzrael Boży, a nie tylko wąska klasa rzekomych pomazańców Bożych. Jest to Królestwo Niebios/Boże, jego „nowe niebo i nowa ziemia”, obszar i terytorium wiecznego dziedzictwa Jezusa, Nasienia (Potomstwo) Abrahama’. W tym „Mieście świętym” jest zbawienie dla wszystkich, dla każdego kto okaże się ‘prawym i świętym’. Dlatego każdy już dzisiaj ma „prać swoje szaty” [„w krwi Baranka”], aby były „białe” – uznanie za prawego, żeby być „zapisanym w Barankowym zwoju życia”. Wtedy posiądzie prawo „wejścia przez bramy do Miasta”, aby ciągle korzystać z rzeki wody życia,drzewa życiaoraz zuzdrawiających narody liści. A więc korzystać ze środków Bożych, umożliwiających życie wieczne w ramach Bożej obietnicy „nowego nieba i nowej ziemi gdzie ma mieszkać prawość”, czyli inaczej posiąść wieczne dziedzictwo Królestwa Niebios/Bożego.

Pismo Święte: 2Piotra 3:13; Objawienie 7:14; 21:1-8; 22:1,2 bw; Galacjan 3:6-9,16,26-29; 6:16; Rzymian 8:17; Mateusza 25:34,46; zobacz też Jana 4:14; 7:37,38; Izajasza 55:1; zobacz Objawienie 11:2 i porównaj z Objawieniem 20:9; Hebrajczyków 13:13.

„Zły niewolnik” ŚJ. — uparty bałamuta

„Radujmy się i tryskajmy radością, i oddawajmy mu chwałę, ponieważ nadeszły zaślubiny Baranka i jego małżonka się przygotowała. Tak, dano jej się przyoblec w jasny, czysty, delikatny len, bo delikatny len przedstawia prawe czyny świętych. I mówi mi: Napisz: Szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę zaślubin Baranka. Mówi mi również: Są to prawdziwe wypowiedzi Boga”.

Pismo Święte: Objawienie 19:7-9 nwt-pl.

W książce ŚJ. „Wnikliwe Poznawanie Pism” str. 1249 poznaj zaślubiny z czasów Pana Jezusa.

„Zły niewolnik” ŚJ. twierdzi: „Zaproszeni ‘na wieczerzę zaślubin Baranka’ to członkowie klasy oblubienicy”, „Wszyscy pomazańcy tworzący oblubienicę są szczęśliwi, że otrzymali to zaproszenie” (ks. Finał Objawienia str. 277 ak.19). Dowodem ma być przypowieść Pana Jezusa z Mateusza 22:8-14 o królu wyprawiającym ucztę weselną swemu synowi. Idąc tokiem rozumowania „złego niewolnika”, szczęśliwymi są tylko ‘pomazańcy’ czyli wyższa klasa wiernych, bo tylko oni są tą oblubienicą Jezusa i tylko oni otrzymali ‘zaproszenie na wieczerzę zaślubin Baranka’. Inni wierni zostali pominięci jako niegodni czy spóźnieni. Jest to kolejny przykład fałszywego poglądu o wyższości jednych, a poniżaniu i pomijaniu innych, czyli podział klasowy, który bezsprzecznie od początku wynika z mylnych i błędnych założeń, przyjętych z góry i zawzięcie nie korygowanych.

Pismo Święte: porównaj z Łukasza 14:15-24; 1Koryntian 12:13-27.

Z gruntownej i wnikliwszej analizy Objawienia 19:7-9 w kontekście całej Biblii Świętej wynika, że co prawda mamy do czynienia z oblubieńcem, oblubienicą i zaproszonymi (np. mądre panny z lampami), jeśli chodzi o dosłowną ‘wieczerzę zaślubin’. Natomiast w jego alegorycznym znaczeniu podmiotem „na wieczerzy zaślubin Baranka” jest Pan Jezus i Jego wszysczaproszeni, a ostatecznie wybrani, uznani i wezwani. Usłyszawszy to, jeden z gości powiedział do niego: Szczęśliwy, kto je chleb w Królestwie Bożym”. „I przyjdą ludzie ze stron wschodnich i zachodnich, a także z północy i południa, i ułożą się przy stole w Królestwie Bożym”. „Ale powiadam wam, że wielu ze stron wschodnich i ze stron zachodnich przyjdzie i ułoży się przy stole z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem w Królestwie niebios”. „Bo wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych. Dlatego wszyscy „zaproszeni [dosł. wezwani jako mądre panny] na wieczerzę zaślubin”‘oblubienicą i małżonką Baranka’ Jezusa, czyli wszyscy z symbolicznych „pokoleń Izraela”, a więc cały „Izrael Boży” w szerokim, chrześcijańskim zastosowaniu i znaczeniu. Z całego tego Bożego narodu wybranego, jako „oblubienicy, małżonki Baranka” zostaną w przyszłości wyłonieni niebiańscy królowie-kapłani, czyli ‘24 starszych w złotych koronach i białych szatach, zasiadający na 24 tronach wokół tronu Bożego’. Wraz z symbolicznymi „144 tysiącami” zbawionych i ocalonych do nieba tuż przed Armagedonem, staną oni z Panem Jezusem na symbolicznej, królewskiej „górze Syjon” „Miasta świętego — Nowej Jerozolimy”. W tym „Mieście świętym” znajdzie się jakże liczny, cały zbawiony, chrześcijański „Izrael Boży”, bo ze swą ocaloną na ziemi „wielką rzeszą”. To jest Królestwo Boże czy Niebios, jego „nowe niebo i nowa ziemia”, ‘których oczekujemy zgodnie z Bożą obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość’. To obszar i terytorium wiecznego dziedzictwa Pana Jezusa i „Izraela Bożego”, czyli „oblubienicy, małżonki Baranka” w szerokim zastosowaniu i znaczeniu. Szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę zaślubin Baranka, ‘przygotowani’ ‘wejdą z Nim razem na ucztę weselną i drzwi zostaną zamknięte’. Nastąpi to zaraz po usunięciu „Babilonu wielkiego”, uwodzących, zwodniczych i ‘nierządnych’ religii tego złego świata.

Pismo Święte: Łukasza 14:15; 13:29; Mateusza 8:11; 22:14; 25:1-12,31-34; Galacjan 6:15,16; Objawienia 21:1-10; 7:4,9,10,13-17; 14:1-5; 19:1-3; 2Piotra 3:13.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ PISMA ŚWIĘTEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.