?>

Wstrząsająca światem: MANIFESTACJA BOGA! Kiedy?

Aktualizowany: 10.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

  • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

  • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

„Oczekując na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się [manifestację] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”.

(Tytusa 2:13 dos)

Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

TreśćWstrząsająca, szokująca i imponująca manifestacja:

(1Nieodwracalny koniec uwodzących i zwodniczych religii, pierwszym, wyraźnym tryumfem Wszechmocnego Boga!

(2) Następnie osobiste ocalenie Jego wybranych i totalne zwycięstwo nad tym złym światem ludzkim!

WSZECHMOCNY Bóg to Stwórca i Absolutny Władca Wszechświata, ‘Który Był, Jest i Przychodzi’. Jako jego Najwyższy Autorytet ujawnił w formie proroctw swe cele, zamierzenia i postanowienia. Jego proroctwa są niezawodne i nieuchronne, ponieważ są „zapisane w Księdze prawdy”! Kiedy na ten zły świat ludzki spadną ‘ostatnie ciosy gniewu Bożego’, spotka go dramatyczne spustoszenie. Zaraz też potem dojdzie w nim do wstrząsających i przerażających wydarzeń. Jednak zanim ten świat bezsensów ostatecznie z hukiem na zawsze przeminie, za sprawą Boga nieliczni ludzie przebudzą się, znajdą swe uwolnienie i ocalenie.

Najpierw uwertura końca świata tyranii religijnej — jej upadek!

Proroctwa Pisma Świętego staną się dla nas uporządkowane i zrozumiałe wtedy, kiedy uznamy, że prorocze trzy „BIADA” — trzy ‘NIESZCZĘŚCIA’ Apokalipsy, są na pewno ułożone chronologicznie. Usilne nieuznawanie tego oczywistego faktu biblijnego pozbawi nas istotnego klucza zrozumienia proroctw Słowa Bożego i wprowadzi w błąd!!! To apokaliptyczne trzy „BIADASłowa Bożego są dla nas fundamentalne!!!

Po opróżnieniu przez siódmego anioła Boga metaforycznej i ostatniej, ‘siódmej, złotej czaszy napełnionej gniewem Bożym’, to wszystko zacznie się ostatecznie dokonywać. W metaforycznej i proroczej wizji Objawienia 16:17-21 czytamy:

Stało się! I nastąpiły błyskawice, gromy i doszło do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie [gr. ‘telikoutos’] było to trzęsienie. I stało się, że wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadło się na trzy części, a także miasta pogan [narodów] runęły. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, aby mu dać kielich wina szaleństwa [wzburzenia] gniewu Bożego. I wszelka wyspa uciekła i nie znaleziono już gór. I spadł z nieba na ludzi wielki grad, jakby (o wadze) talentu [ponad 40 kg], a ludzie bluźnili Bogu z powodu klęski [gr. ‘ciosu’] gradu, gdyż była to bardzo wielka klęska [‘cios’].

Te wstrząsające, szokujące i traumatyczne wydarzenia eschatologiczne jakie dosięgną ten obecny zły świat ludzki, rozpoczną się od ‘upadku Babilonu wielkiego’„Babilon”, hebr. ‘Babel’ dosłownie znaczy ‘zamieszanie’ – wielkie zamieszanie i globalny zamęt religijny. A więc jak rozumiemy, chodzi o upadek zwodniczych i uwodzących religii tego świata. O czym mówi cytowana wyżej prorocza i metaforyczna wizja? Po metaforycznych, groźnych ‘błyskawicach i gromach’ ‘dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie [gr. ‘telikoutos’]. A więc będzie ‘ogromne, potężne, gwałtowne, rozległe, straszliwe trzęsienie ziemi’. Po tym ‘wielkim wstrząsie’ ‘wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadnie się na trzy części’czyli nastąpi jego upadek. W Objawieniu 14:8 (dos) proroctwo mówi wprost:

Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”!

Zrujnowany „Babilon wielki” utraci swój autorytet i straci na znaczeniu, następnie spotka go całkowita, nieodwracalna zguba. Wskutek tego ogromnego wstrząsu ‘runą miasta narodów’, co ma świadczyć o dezorganizacji i ruinie także społecznej tego świata ludzkiego, a przede wszystkim o upadku moralno-duchowym. Może także chodzić o bankructwo czy załamanie się światowego systemu polityczno-finansowo-gospodarczego. Po tych wydarzeniach zrujnowany, ‘upadły Babilon wielki’ znajdzie się na celowniku Boga, aby mógł mu okazać swój ostateczny gniew i zadać mu śmiertelny cios. ‘Gdyż aż do nieba dosięgną grzechy jego i wspomni Bóg na jego nieprawości”.

W tym czasie ‘ucieknie wszelka wyspa i góry znikną’ — instytucje i organizacje tego świata, które do tej chwili mogły wydawać się tak niezależne, trwałe i stabilne. O tej samej sytuacji czytamy w proroctwie ‘otwartej szóstej pieczęci’ w Objawieniu 6:12-17. Zrujnowany „Babilon wielki” nie będzie mógł liczyć na pomoc, ponieważ organizacje polityczne, handlowe, finansowe i wszelkie inne ‛zostaną poruszone [przeniesione, usunięte] ze swych miejsc’. ‛Znikną’ one ku przerażeniu wszystkich pokładających w nich nadzieje i desperacko szukających w nich ratunku. A następnie w końcu usunięte na zawsze! Po siódmym ‘ciosie/uderzeniu’ Bożym, czyli opróżnieniu przez siódmego anioła Boga metaforycznej i ostatniej, ‘siódmej, złotej czaszy napełnionej gniewem Bożym’, dojdzie do straszliwego, nieodwracalnego zniszczenia świata ludzkiego. W omawianej wizji Objawienia 16:17-21 przywołano niszczycielską siłę ‘spadającego z nieba na ludzi wielkiego gradu [ponad 40 kg]— tu metaforycznego czy symbolicznego. Jednak zdecydowana większość ludzi będzie wtedy tak zatwardziała w swym niecnym postępowaniu, że będą ‘bluźnić Bogu z powodu bardzo wielkiego ciosu’. W tym świecie nie będzie już bezpiecznych miejsc — żadnych! Omawiane przez nas powyższe proroctwo spełni się w ramach „trzeciego biada” równolegle z ową ‘otwartą szóstą pieczęcią.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, bp, pau; Galacjan 6:7 psz; Mateusza 24:44 pau; Łukasza 12:40 pau; Daniela 10:14,21 pau, bt; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Objawienie 4:8; 15:1 do 16:21; 8:13; 9:12; 11:14,15,17; 12:10; 14:8; 18:2,5,21; porównaj 2Mojżeszowa 9:24; Jozuego 10:11; Izajasza 28:2; Ezechiela 38:22. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok. Następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Wielkie dzieło ‘obwieszczenia radosnej Ewangelii Wiecznej’!

Właśnie wtedy na chwilę ‘aniołowie powstrzymają wiatry [zniszczenia] ziemi’, tego świata ludzkiego i rozpocznie się bardzo krótka, wyznaczona pora na ostateczną w nim działalność. Co to za działalność i kto się jej podejmie? Jeśli chodzi o wyznaczoną jej  porę, to przypomnij sobie proroctwo Daniela 8:12-14,26, kiedy to upłynie „2300 wieczorów i poranków [1150 dni]. Możesz o tym czytać w pokrewnych tematach. Orędzie to tylko dla nielicznych okaże się ‘radosną wieścią’. Co to za nieuniknione orędzie, jednoznaczna prawda? Czytamy o niej szerzej w Objawieniu 14:6-20 (dos), w końcowej części proroctwa „trzeciego biada”, które zaraz potem kończy się ‘porą żniwa, bo dojrzeje żniwo ziemi’ oraz finalnym i przerażającym Armagedonem.

Pismo Święte: porównaj Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 16:14,16; 19:7-21; Mateusza 13:30,37-43; 24:14; 25:31-33; Marka 13:10.

Chodzi o ogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’, która zawierać będzie nadzwyczajne, nieuniknione orędzie. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie. Ogłaszaniem tym kierować będą kolejno występujący trzej aniołowie:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się Temu [Bogu][gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt głębokiej czci i uległości Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy, Bogu].

  • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw, i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje! Uczucie bojaźni przed człowiekiem i przed ludzkimi organizacjami nie może tu być dominujące.

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 dos; porównaj 1Piotra 1:17 eib, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 10:28 eib; 25:31-33.

  • Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosłownie znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘tumanią i mamią wszystkie narody’. Trzeba koniecznie  ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, jako ‘bestii z otchłani’, którą posłuży się Bóg, aby na „Babilonie wielkim” wykonać w końcu ostateczny wyrok.

Pismo Święte: Objawienie 14:9-13; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 17:1-18; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10.

Zachowanie chrześcijańskiej postawy i uczestniczenie w tej ostatniej działalności przewidzianej dla tego świata, będzie wymagało „wytrwałości świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”. Dla tych, którzy ‘mają Jego [Jezusa] świadectwo i Słowo Boga’, będzie to nawet zagrożeniem utraty życia. Proroctwo jednak zapewnia: Szczęśliwi są od teraz umarli, którzy w Panu umierają. Tak, mówi Duch, aby mogli odpocząć po swoich trudach, bo ich czyny idą za nimi”. Ostatni władcy tego świata wraz ze swym ‘obrazem bestii z morza’ czyli ‘bestią z otchłani’, będą „walczyć z Barankiem [Jezusem], lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.

Pismo Święte: Objawienie 12:11,17; 14:1-13; 17:12-14 bw; 19:10; porównaj Mateusza 24:14,30,31; 25:31-33; Marka 13:10,26,27.

Wytrwała postawa chrześcijańska i wysiłek włożony przez wyżej wymienionych „niewolników Bożych” w ogłaszanie omawianego, nadzwyczaj twardego, jednoznacznego, niszczącego orędzia nie będzie daremny. Znajdzie posłuch u niektórych ludzi i dlatego:

 Zaczną się bać Boga i oddadzą Mu chwałę [uznają Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadejdzie godzina Jego sądu, i pokłonią się Bogu’ [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’w akcie najgłębszej czci i uległości Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy, Bogu Ojcu].

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7; porównaj Dzieje 17:30,31.

W porę zdołają wyjść, a nawet uciec z „Babilonu wielkiego”, hebr. ‘Babel’ to dosłownie ‘zamieszanie’, a więc dosłownie zdołają wyjść z ‘Zamieszania wielkiego’, z wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnegouwodzących i zwodniczych religii tego świata. Jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Usłuchają bowiem Boskiego nawoływania:

Wyjdźcie z niego, ludu mój.

Pismo Święte: Objawienie 18:4,5 bw.

Posłuchają także przestrogi Bożej, aby nie być upartym adoratorem czy bałwochwalczym wielbicielem tego świata. Dlatego nie spotka ich wywołany gniewem Boga upokarzający koniec i wieczna klęska.

  • Jednym słowem, bez sentymentów, ostatecznie i koniecznie porzucą życie religijno–polityczne tego złego świata! A wraz z nim jego hybrydalnego twórcę-efemerydę, który w przemożny sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Potwornie je uwodzi i zwodzi, „bo wie, że jego czas jest krótki”!(stern)

„Jeśli ktoś ma ucho, niech usłyszy”!

„Jeśli ktoś bierze [gromadzi] do niewoli, idzie do niewoli; jeśli ktoś zabija mieczem, musi i on zostać zabity mieczem. Tu zaznacza się wytrwałość i wiara świętych [wiernych Bogu].

  • Wniosek: Wierni Boga nie będą uczestniczyć w jakimkolwiek zniewalaniu ludzi i w jakimkolwiek dosłownym zabijaniu ludzi!
  • Swe osobiste ocalenie i życie znajdą tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 dos; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, dos, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 22:15; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 eib; 8:11; 13:24-50; 24:14,29-44; 25:31-46; 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15,16; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:22-24; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23Rozważ: Objawienie 13:10 tpnt, ubg, tro, bgn; porównaj 2Piotra 2:19; Kolosan 2:8; Mateusza 26:52.

‘Wyraźne objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela’

Ich manifestacja koniec świata tyranii religijnej!

Zaskakująca, szokująca i wieczna klęska religii tego świata, biblijnego „Babilonu wielkiego” będzie preludium Armagedonu. Spowoduje wielką radość, z aniołami włącznie, ‘ogromnej wielkiej rzeszy’, a więc ‘wszystkich niewolników Boga, którzy się Go boją’, a wołać będą „Alleluja”! „Chwalcie Jah”! Prorocza wizja z Objawienia 19:1-9 (dos) mówi, że nastąpi wtedy: „Zbawienie i chwała, i moc (należąca do) naszego Boga, gdyż słuszne i sprawiedliwe [prawe] są Jego sądy; gdyż osądził wielką nierządnicę [Babilon wielki], która psuła ziemię swoim nierządem [religijnym], i ukarał ją za krew swoich sług [niewolników] (przelaną) z jej ręki. Alleluja! Gdyż Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie.

Jak to rozumieć, żeBóg objął panowanie? Przecież już nieco wcześniej nastąpi ‘objęcie władzy przez Boga i Jego Chrystusa, Pomazańca’. Po buncie w Edenie diabeł tylko na chwilę przejął władzę nad tym światem ludzkim. Po ukaraniu „Babilonu wielkiego”, będzie to pierwszy po tym czasie wyraźny przejaw władzy Boga oraz dowód, że naprawdę ‘przejął panowanie nad światem wraz ze swoim Chrystusem’. Wtedy tak naprawdę zaczną się także wypełniać słowa Naszego Pana Jezusa:

„I wtedy ukaże się na niebie znak [dosł. niezwykłe zdarzenie] Syna Człowieczego [Pana Jezusa], i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”.

„Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się*Syn Człowieczy

*Znaczenie gr. ‘apokalyptō’ to także odkryć, ujawnić, obnażyć, pokrewny to ‘manifestować’.

Kiedy zacznie się wykonywanie wyroku na „Babilonie wielkim” uwodzących i zwodniczych religiach tego świata, „wtedy biadać [lamentować] będą wszystkie plemiona [narody] ziemi. Naprawdę bowiem ujrzą Syna Człowieczego [Pana Jezusa] przychodzącego na [symbolicznych] obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”. „Ujrzą” nie dosłownie, ale dostrzegą (wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” czy Ich (wyraźne) pojawienie się” [znaczenie gr. ‘epiphaneia’ to dosłownie ‘manifestacja’, ‘pokazanie się’ – porównaj Objawienie 15:4]. A więc wyraźnie zdadzą sobie sprawę z tego, co się wtedy będzie dokonywać. Pan Jezus „pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”. Zaraz potem ten świat ludzki dopadnie trudno wyobrażalna, ogromna klęska w sprawiedliwym i spektakularnym Armagedonie — w wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’. Dla wszystkich wtedy żyjących ludzi będzie to ostateczne i szczególnie (wyraźne) objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Proroczy, straszliwy dzień Jahwe, czyli „dzień Pański” zakończy się Ich triumfem i wiecznym Ich panowaniem oraz Ich uwolnionych, ocalonych i zbawionych.

Pismo Święte: Mateusza 24:30,31 bw; Łukasza 17:30 dos; 4:6; 21:27,28; Objawienie 1:10; 10:7; 11:15-18; 12:10; 16:14,16; 19:11-21; 22:1-5; Tytusa 2:13 dos; 1Tymoteusza 6:14,15; 2Tymoteusza 1:10; 4:1,8; Marka 13:26,27; Izajasza 13:9 bp; 1Tesaloniczan 5:1-6; 2Piotra 3:7,10-13 bw.

„Alleluja! [„Chwalcie Jah”!] Gdyż Pan, nasz Bóg Wszechmogący, objął panowanie. Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nadeszło wesele Baranka [Jezusa], i przygotowała się Jego Małżonka [oblubienica (Jego wierni)]; i dano jej ubrać się w czysty, lśniący bisior [delikatny len (biały)], gdyż bisior oznacza sprawiedliwe [prawe] czyny świętych. A do mnie mówi: Napisz: Szczęśliwi na ucztę weselną Baranka wezwani [po imieniu]. I mówi: To są prawdziwe Słowa Boga.

Pismo Święte: Objawienie 19:6-9 dos.

‘Wyraźne objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela’

Ich manifestacja — osobiste ocalenie i zbawienie Ich wybranych!

Pan Jezus już wcześniej podkreślił, że nastąpi osobiste czy indywidualne zbawienie kiedy powiedział:

„Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się Syn Człowieczy”.

Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.

„I będą przed nim [Panem Jezusem] zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz”.

A więc jak widać nie będzie zinstytucjonalizowanego zbawienia! Proroctwo Izajasza 24:6 (bp) zapowiada: Znikoma liczba ludzi pozostanie. Na tle liczącej miliardy ludzkości tylko nieliczni będą uwolnieni, ocaleni i zbawieni. Jednak na tyle liczni, że Słowo Boże mówi nawet o ocalonej, wielonarodowej, wielojęzycznej i niepoliczonej wielkiej rzeszy. Zdąży ona ‘ubrać białe szaty’ tożsamości chrześcijańskiej i będzie ‘donośnym głosem wołać, że swe zbawienie zawdzięcza Bogu zasiadającemu na tronie i Barankowi’ Jezusowi. Będzie to dla tych ocalonych i zbawionych ‘spełnieniem pełnej szczęścia nadziei i (wyraźnym) objawieniem się [manifestacją] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa’.

Pismo Święte: Łukasza 17:3o-37 dos, nwt-pl; Mateusza 25:31-46 nwt-pl; Objawienie 7:9,10; gr. ‘epiphaneia’ [‘manifestacja’] — Tytusa 2:13 dos; 2Tesaloniczan 2:8; 1Tymoteusza 6:14,15; 2Tymoteusza 1:10; 4:1,8.

To kierowana przez trzech aniołów działalność z nadzwyczaj jednoznacznym orędziem, a wykonana przez tych, którzy ’wytrwają i zachowają przykazania Boga, i wiarę w Jezusa’ oraz ‘mają Jego świadectwo i Słowo Boże’ spowoduje pojawienie się „wielkiej rzeszy”. Wszyscy oni będą w końcu ‘szczęśliwi, bo wezwani [po imieniu] na ucztę weselną Baranka’ Jezusa. Jako ‘przygotowani’ ‘wejdą z Nim razem na ucztę weselną i drzwi zostaną zamknięte’. Kiedy skończy się wstrząsające, krwawe „żniwo ziemi”, czyli Boży Armagedon poza nieliczną, a wtedy żyjącą, określoną, ocaloną i symboliczną grupą „144 tysięcy” będzie nieokreślona „wielka rzesza” ocalonych na ziemi,którzy przyjdą z wielkiego ucisku, bo wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka [Jezusa Zbawiciela]. Uwierzą oni w moc krwi i ofiary Pana Jezusa, dzięki której doznają oczyszczenia z grzechów i zostaną uznani za prawych. ‘Dlatego znajdą się przed tronem Boga, aby we dnie i noce służyć Mu w Jego świątyni’, którą to ‘świątynią będzie [wtedy] Bóg i Jezus’. Będzie ona pełnić Bogu „świętą służbę” jako Jego wielka rzesza niewolników. „A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”, ponieważbędą królować w życiu przez Jednego – Jezusa Chrystusa” i to będą królować na wieki wieków”. Będąc we wspólnocie z Panem Jezusem „nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce [władza przywódców tego świata] ani żaden upał [okrutnej ich władzy], ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu”.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 7:1-4,9-17 bw; 14:12-20; 19:1-10 dos; 21:22; 22:1-5; 1Tesaloniczan 4:15-17; Rzymian 5:17 nwt-pl; Mateusza 25:1-12,31-34; porównaj Objawienie 6:9; 12:11,17; 19:10; 20:4.

Królestwo Boże/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” stanie się wieczną ojczyzną dla przyjaciół Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzkiTo są prawdziwe Słowa Boga”! Niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, żeby Bóg skłamał. Do Tymoteusza apostoł Paweł napisał: „Zobowiązuję cię zatem w obliczu Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego (wyraźne) objawienie się (w czasie przyjścia) i na Jego Królestwo: Głoś Słowo, bądź gotów w porę i nie w porę, popraw, upomnij, zachęć z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Gdyż przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, a że ich ucho swędzi otoczą się nauczycielami według własnych pożądań [skierują się ku zgubnym elitom z potrzeby ludzkiego autorytetu] i z jednej strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą ku baśniom. Ty jednak bądź trzeźwy we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie wypełnij swoją służbę.

Pismo Święte: Objawienie 21:1,5 bw; 19:9 dos; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13; Mateusza 19:28; 6:9,10 bw; 2Tymoteusza 4:1-5 dos; Filipian 3:20; Hebrajczyków 6:18 nwt-pl.

‘Wyraźne objawienie się chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela’

Ich manifestacja — ostateczna klęska świata politycznego!

Dokona się diametralna i wyraźna zmiana władzy nad światem! OSTATECZNE (wyraźne) objawienie się [gr. ‘epiphaneia’ to dosł. ‘manifestacja’, ‘pokazanie się’] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Nastąpi krótko trwająca, lecz dramatyczna i zatrważająca chwila dla całej ludzkości, kończąca się wręcz niewyobrażalnym Armagedonem! Chodzi o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego], sprawiedliwą wojnę Bożą, która położy kres temu obecnemu złemu, okrutnemu i bezsensownemu światu. O tej wstrząsającej i szokującej chwili dla tego świata Pan Jezus powiedział:

„Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Przede wszystkim to wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Panem Jezusem Chrystusem. To bezprecedensowa, ostateczna i globalna wojna. Jednak nie będzie to masakra nuklearna, ponieważ będą w niej ci, którzy poniosą zupełną i wieczną klęskę oraz tylko jedyni i wieczni zwycięzcy. Obdarzony przez swego Boga Ojca ‘całą władzą’ Pan Jezus Chrystus w Jego Imieniu odniesie totalny i wieczny tryumf. Wszystkie ‘bestie’, ludzkie, ciemięskie organizmy polityczne stracą zupełnie władzę nad tym światem ludzkim i zaraz też potem na zawsze przestaną istnieć! Narody będą musiały koniecznie i ostatecznie ‘ujrzeć’ wstrząsającą ‘manifestację’ Wielkiego Boga Ojca i Jego Chrystusa Pana Jezusa, zanim dosięgnie je własny koniec i ich złego świata. Wtedy nareszcie Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.

Pismo Święte: porównaj Tytusa 2:13 dos; Psalm 89:27,28 bw; Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 17:14 nwt-pl; 19:11-21 nwt-pl; 14:14-20; Mateusza 24:15,29-31; 25:31-46; 28:18; Łukasza 21:26 bt; Daniela 2:35,44.

‘Oczekujemy na spełnienie się pełnej szczęścia nadziei i na (wyraźne) objawienie się [manifestację] chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa’, kiedy to ma nastąpić:

(1) Dzień ostatecznego wyjścia z niewoli i tyranii uwodzących, zwodniczych oraz zgubnych religii tego świata!!!

(2) Dzień ostatecznego rozstania na zawsze z tym złym, religijno-politycznym światem!!!

(3) Dzień nadzwyczaj radosnego powitania Królestwa Bożego/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”!!!

Spełni się wtedy także dawne, lecz niezawodne proroctwo Boże Micheasza i Izajasza:

„Stanie się na końcu czasów [hebr. ‘`achariyth’]: będzie ustanowiona góra* domu Pańskiego [JHWH, Bóg Ojciec], utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody (…). W tym dniu – wyrocznia PANA [JHWH] – zbiorę chromych, zgromadzę rozproszonych i tych, z którymi obszedłem się surowo. Chromych uczynię resztą, a rozproszonych potężnym narodem”.

*Ogólnie jako miejsce schronienia i ocalenia; wywyższone i utrwalone na zawsze ‘panowanie Boga Ojca i władza Jego Chrystusa’, Naszego Pana Jezusa.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego]nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Micheasza 4:1,2,6,7 bt4, pau; porównaj Izajasza 2:2,3; ‘ustanowiona góra domu JHWH’ to wywyższone Królestwo Boże/Niebios; Objawienie 11:15; 12:10; 15:4 bp.

______________________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

  • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia [Apokalipsy] zwłaszcza w rozdziale 17.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

______________________________

„Wizja ta bowiem jest jeszcze na czas wyznaczony [hebr. ‘mow`ed’] i dysząc, śpieszy ku końcowi, i nie skłamie. Nawet gdyby się odwlekała, wciąż jej wyczekuj; bo sprawdzi się niezawodnie. Nie opóźni się”.

Pismo Święte: Habakuka 2:3 nwt-pl.

Dla wnikliwych! Hebrajskie ‘eth qets’ to dosłownie ‘czas końca’, hebrajskie wyrażenie ‘mow`ed’ qets’ dosłownie znaczy ‘wyznaczony czas końca’, pokrewne to hebr. ‘`achariyth’ [na końcu, ostateczny] — wyrażenia te i im pokrewne występują także np. w Daniela 8:17,19,23; 10:14; 11:27,35,40; 12:4,8,9,13. Ich greckie odpowiedniki czy synonimy to ‘kairos eggys’ [wyznaczony czas w zasięgu ręki], ‘telos’ [koniec, granica], ‘synteleia’ [zakończenie, dopełnienie, całe ukończenie, na końcu], ‘parousia’ [obecność, przybycie Pana Jezusa] — występują one np. w Objawieniu 1:3; 22:10; Mateusza 13:39,40,49; 24:3,6,13,14,27,37,39; 28:20; Marka 13:7,13; Łukasza 21:8,9. Gr. ‘kairós’ to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Szerokie omówienie proroctwa ‘pierwszego biada’, ‘drugiego biada’ i ‘trzeciego biada’ znajduje się w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15iczęść 16” do części 22 włącznie oraz w pokrewnych tematach.

— Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

Czytaj inne tematy: SKRÓTY do strony głównej

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.