?>

O trzybiada.org

Aktualizowany: 17.08.2022

DEDYKUJEMY:

 • Świętemu Bogu Ojcu Wszechmocnemu, który „jest Miłością i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi.
 • W obronie Ich Świętego Słowa Prawdy, Ich Świętego Autorytetu i Ich Świętej Reputacji!

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych.

Kierowany jest do:

1„Współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie!

2) Poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca oraz treści życia i sensu istnienia świata ludzkiego.

 • Zachowujemy anonimowość ze względu na wrogie działania liderów autorytarnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, wobec osób ją krytykujących.

„On [Pan Jezus Chrystus] także ustanowił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, (…).

 • „Obyśmy nie byli już dziećmi niesionymi przez fale i poddanymi prądom błędnej nauki głoszonej przez ludzi przewrotnych i przebiegłych, którzy łudzą fałszem”.

NIEODWRACALNE WYROCZNIE!

Ostateczne 3,5 roku apogeum mega-miażdżących ten świat nieszczęść.

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

BIADA, BIADA, BIADA mieszkańcom na ziemi”!

 • Mega‘zmiana sceny tego świata’!
 • To bez wątpienia CHRONOLOGICZNE, aczkolwiek osobliwe proroctwo Pisma Świętego, jednoznacznie porządkuje wszystkie jego proroctwa o końcu tego świata ludzkiego.
 • To niezbędny klucz poznania i zrozumienia ich wykładni!!!
 • Wyznacza nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!!!
 • Perspektywą Wszechmocnego Boga Ojca pod władzą Jego Chrystusa jest: wieczny, zjednoczony wjedno’, ‘nowyświat niebiański i nowyświat ziemski, ludzki!

„Oto wszystko czynię [Wszechmocny Bóg] nowe(…) słowa te są pewne i prawdziwe.

 • Stało się! Ja spragnionemu dam pić ze źródła wody życia – za darmo”.

Pan Jezus Chrystus powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”. Strona powstała z potrzeby dzielenia się rezultatami wnikliwszego studium, badań i przemyśleń nad tekstem Świętej Biblii. Szczególnie fascynujące jest poznawanie uporządkowanych i niezwykłych proroctw nieomylnego Słowa Bożego. Strona ta kierowana jest zwłaszcza do „współniewolników i braci” w Jezusie, osób ‘wnikliwie’ zajmujących się zgłębianiem tej Świętej Księgi. Stworzona strona jest bezstronna, ponieważ nie kieruje się interesem żadnej religii czy grupy społecznej. Strona ta jest zależna wyłącznie od Pisma Świętego i Jego Autora. Konsekwentnie bronimy ten Najwyższy Autorytet, kierując się uczciwością intelektualną i szlachetną motywacją! Strona może jednak zawierać nieumyślne uchybienia, które będą koniecznie i natychmiast poprawiane. W miarę zdobywania szerszej wiedzy, dojrzewania przemyśleń i pozyskiwania głębszej świadomości duchowej, dokładniej postaramy się ustalić sens tekstu Biblii Świętej. Dlatego porządkować będziemy różne jej zagadnienia, głównie prorocze, zawsze traktując ją całościowo, a nie wybiórczo. Zamiast mnożenia wielu nowych wpisów, będziemy bardziej te, które powstały systematycznie weryfikowaćuzupełniać. Na bieżąco aktualizować zmiany warstwie merytorycznejU podstaw tych wysiłków leży i zawsze leżeć będzie nasza głęboka świadomość Świętości Słów Boga Wszechmocnego znajdujących się w tej Księdze. Zwłaszcza, jeśli chodzi o Jego proroctwa, które charakteryzuje ich doskonała harmonia.

Pismo Święte: 1Jana 4:8,16; Objawienie 6:11 nwt-pl, tro; 8:13 bw; 10:5-7; 19:10; 21:1,5,6 pau, bw; 22:9; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Izajasza 29:13,14 bp, eib; 44:25 lub; 45:23 br, lub, bt; 46:10,11 bw; Daniela 10:21 bw; 12:1,4,10 nwt-pl; Mateusza 24:3,21,22 pau; Marka 13:19,20; Łukasza 21:25,26,34,35 bw; Psalm 105:42; Jana 17:17; Dzieje 10:34,35 dos; 17:11; 20:35 eib; Galacjan 6:7 psz; Efezjan 1:10; 4:11-14 pau; 1Tesaloniczan 2:13; 2 Piotra 3:13.

Trafne uwagi czytelników pomogą osiągnąć wnikliwsze zrozumienie każdej Wypowiedzi Boga czy każdego Słowa Bożego. A wtedy nasza  „służba Słowa” będzie jeszcze lepsza i zgodna z rzeczywistą nauką Biblii Świętej. To On jest Świętym Autorem tej Księgi i z nią wiąże swe Wielkie i Święte IMIĘ oraz swego Pomazańca, Chrystusa. Dlatego jest Księgą Prawdy, bowiem treść jej Bożych Słów jest nie tylko zgodna z rzeczywistością, faktami czy realiami lub z tym co było i rzeczywiście jest, istnieje, ale także z tym co będzie w przyszłości.

 • Jednak proroctwa Wszechmocnego Boga nie są Jego trafnym odgadywaniem przyszłości. To publicznie ogłoszone przez Tego Boga Jego cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki, które w terminie zostaną bezwzględnie urzeczywistnione.

Szczególną Świętość Słów czy wypowiedzi i obietnic Boga podkreślił Jego wybrany, izraelski król Dawid:

„Ty [JHWH, Bóg Ojciec] bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe imię”.

Przyjęto główną regułę, że Biblię tłumaczy sama Biblia, a wynika ona z zasad właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Ściśle i rzetelnie trzymamy się tych zasad, co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zawartą w Piśmie Świętym objawioną Prawdę Bożą. Uświadomi nam nieuchronność spełnienia bezwzględnych proroctw Bożych w kontekście Boskiej nieomylności i w konfrontacji z wydarzeniami na świecie. Uporządkowane proroctwa nie są już tak trudne w ich zrozumieniu i w poznaniu ich Boskiej wykładni. Biblia Święta jest jedynym niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Wszechmocnego Boga OJCA (hebr. Imię JHWH) i Jego Chrystusa, Naszego Pana JEZUSA (hebr. Imię skrócone Jeszua). Niemniej wymaga wysiłku, wnikliwej pracy i systematyczności w gruntownym studium Słowa Bożego połączonego z modlitwą. Pan Jezus powiedział:

„Słowo Twoje [Boga Ojca] jest prawdą”.

 • „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych”.
 • „Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja mówię sam od siebie”.

Jego apostoł Paweł i umiłowany apostoł Jan oświadczył:

Bóg jest niezawodny [prawdomówny], a każdy człowiek zawodny [kłamcą]

 • „A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat — nasza wiara”!

Pismo Święte: Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17; 15:4 bp; Dzieje 6:4 bw; Psalm 138:2 nwt-pl, eib, bp; Daniela 10:21; Mateusza 4:4 bt; 5Mojżeszowa 8:3; Jana 7:16-18 dos; 17:3,17 dos; Rzymian 3:4 pop; 1Jana 5:4 dos; Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17; 15:4 bp.

Dlaczego czynimy to z modlitwą? Jesteśmy w pełni świadomi, że Wszechmocny Bóg Ojciec patrzy na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do Jego Słowa’. Dlatego cały czas chcemy być wyłącznie zależni od Pisma Świętego i Jego Świętego Autora. Usilnie zabiegamy o pełny wpływ Jego ‘siedmiu duchów Bożych posłanych na całą ziemię’ z misją. Otrzymał je, wraz z całą władzą, od Swego i Naszego Boga Ojca Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus. Mamy Boże zapewnienie, że tylko „wnikliwi zrozumieją” prorocze Słowa Boga. Jako uczciwi i rzetelni niewolnicy Boży ufamy, że On ‘ujawni swą tajemnicę [sekret] swoim niewolnikom – prorokom’, a więc i nam. Mamy całkowite przekonanie jak apostoł Piotr:

Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy”.

Dlatego wierzymy, że i nam Pan da właściwe zrozumienie wszystkiego’.

Pismo Święte: Izajasza 66:2,5 bw; Objawienie 4:5; 5:6; Zachariasza 4:10; Daniela 2:16-23,26-30; 12:3,10 nwt-pl; 11:33,35; Amosa 3:7,8; Dzieje 10:34,35 bp; 2Tymoteusza 2:7; porównaj 1Mojżeszowa 40:8; Mateusza 24:15; 28:18; Łukasza 11:13; Jana 14:26; 16:13; Objawienie 1:3; 22:6,17.

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO!!!

Zapewniamy jak ap. Paweł:

‘Nie wykraczamy ponad to, co zostało napisane’.

„wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie Prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa.

Usilnie zachęcamy do samodzielnego, niezależnego, autonomicznego, rzetelnego, uczciwego, pełnego i osobistego zaangażowania się w studium Pisma Świętego. Przekonuje nas do tego Pan Jezus:

Sensem życia wiecznego jest poznanie [gr. poznawanie (zdolnością rozumowania)] Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś.

 • „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem [pragnienia, uczucia i emocje], całą swoją duszą [życiem, sobą] i całym SWOIM umysłem.

Pismo Święte: 1Koryntian 4:6 bt; 2Koryntian 4:2,5 nwt-pl; Jana 17:3 wsp; Mateusza 22:37,38 pau.

Ludzki umysł – fenomenalny system poznawczy [myślenie, wyobraźnia i rozumienie]

♦ JEŚLI CHCESZ TEJ NAUCE NADAĆ WIĘKSZY ROZGŁOS I ZASIĘG ORAZ MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W KRZEWIENIU WIĘKSZEJ ŚWIADOMOŚCI ZNACZENIA SŁOWA BOŻEGO TO:

 • KONIECZNIE POLECAJ TĘ STRONĘ!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO STUDIUM PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO!!!

Redakcja trzybiada.org

 • Dodaj swój komentarz: tylko na końcu najnowszego wpisu.
 • Napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org

6 komentarze/y do artykułu O trzybiada.org

 • Michał skomentował:

  Mam nadzieję, że Pana Praca – byłem w galerii – będzie w znacznym stopniu zrozumiała dla osób czytajacych Biblię. Oczywiście jest to praca wymagająca, co jakiś czas pewnych poprawek, żeby światło jasniej świeciło. Pięknie Pan podchodzi do tematu i na chwałę Panu niech bedzie Pana praca.

  Moje rozważania to koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych – bez internetu:) Gościłem ok 90 Świadków Jehowy w tym 9 “braci podróżujących” – chyba dobrze ich nazywam. Z zaciekawieniem słuchali moich wywodów. Węgrów małe miasteczko. Na co dzień spotykamy się, pozdrawiamy, jednak poza krótką rozmową “o pogodzie” raczej nie drążymy tematów. W roku 2005 postanowiłem materiałem i spostrzeżeniami podzielić się w sieci. Otrzymuję listy od Świadków Jehowy, byłych ŚJ i katolików, którym rodzinę skłócili i podzielili Świadkowie Jehowy. Wiele tragedii, rozpaczy i błagania o pomoc. Cóż ja mogę zrobić? Tylko tyle ile mogę.

  Serdecznie Ciebie pozdrawiam
  Michał
  http://www.fotografika-kurc.prosta.pl/nauka/to_pokolenie.html

 • Jan Gryko skomentował:

  Powiem, że w zasadzie w większości się zgadzam – fakty są jednoznaczne…. Kwestia białych szat… myślę, że oznaczają jeden miernik – sprawiedliwość
  I słuszną uwagą jest, że Pismo nie stosuje separatystycznej praktyki w sprawie wybrania i zbawienia, choć “dzieli” ludzi na Żydów i pogan, lecz głównie chodzi o pochodzenie, czyli owce żydowskie i pogańskie…. Jedna norma dla wszystkich – norma sprawiedliwości… Jedna zagroda…. jedno zbawienie, jedna wiara, jedna nadzieja

  Sprawa Sługi roztropnego i złego sługi dotyczy poszczególnych osób wierzących i jest to przypowieść pouczająca i ostrzegawcza zarazem… W żadnym wypadku nie są to wersety mające służyć jako narzędzie władzy podobnie jak wersety opisujące rozmowę Jezusa z Piotrem takimi nie są.

  Pozdrawiam w Chrystusie

 • Jakub skomentował:

  Witam! Jakie jest wasze nauczanie na temat natury Boga (Trójca czy nie)?
  Pozdrawiam

  • Dziękujemy za zainteresowanie tematyką prezentowaną na naszej stronie! Jak do tej pory nie zajmowaliśmy się szczegółówo biblijnym tematem natury Boga. A to dlatego, że inne osoby poprzez wnikliwsze i głębokie studium Biblii, szeroko i gruntownie ten temat analizują na swoich stronach. Proponujemy zapoznać się nie tyle z teologią Trójcy, co z biblijną nauką.
   Pozdrawiamy
   Redakcja

 • chryzolit skomentował:

  Cieszę się że są osoby, które szukają zrozumienia Boga, odrzucając autorytet organizacji na korzyść Słowa Bożego w sposób szczery i autentyczny. Zazwyczaj dzieje się tak na wskutek osobistego doświadczenia i pracy w społeczności z Bogiem.
  Życzę błogosławieństwa od Pana.

 • Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Przeczytaliśmy wszystkie Twoje artykuły i jest OK (zapisaliśmy w ulubionych). Popieramy też cenne blogi, na które kierujemy uwagę przy lekturze naszych wpisów. Przyjęliśmy zasady, które omawiamy w “O trzybiada.org”. Wnikliwe studium Biblii Świętej jest naszym wspólnym Dobrem, dalej czyńmy to rzetelnie i wiernie z pomocą Ducha Świętego, zawsze lojalni wobec Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, Zbawiciela.
  Pozdrawiamy
  Redakcja

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.