?>

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ za NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Aktualizowany: 24.12.2018

Dział tematyczny: Wprowadzenie

Ty bowiem wywyższyłeś swą Wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe Imię” — Psalm 138:2 nwt-pl.

SKORO Słowo Boże jest nieomylną Prawdą, to znaczy, że jest niewzruszonym fundamentem Bożym, na którym powinniśmy budować swoje teraźniejsze i przyszłe życie. Na jego podstawie mamy weryfikować wszystkie religijne i moralne, a będące w obiegu ludzkie doktryny i dogmaty, nauki, idee, poglądy, opinie, tezy, teorie itd.. Dlaczego? Gdyż według Pana Jezusa Twoje [Boże] Słowo jest prawdą, Pisma nie można zmienić lub Pisma nie można odrzucić. Dlatego kiedy postrzegamy całą otaczającą nas ludzką rzeczywistość w świetle Pisma Świętego, Biblii Świętej, rzetelnie i wnikliwie ją analizując, unikamy wprowadzenia w błąd, oszukania i zafałszowania. Czy Prawda Boża zmienia się w czasie??? Sam Bóg twierdzi: „Ja [JHWH] czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić” i „Ja się nie zmieniłem” oraz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki”. Apostoł Piotr cytując słowa proroka Izajasza, powtarza „słowo Pana (hebr. ‘elohiym’ – Bóg) trwa na wieki!” (hebr. ‘owlam’ – wieczność). A jeśli tak, to Prawda Boża ‘nie zmienia się’ w czasie, ‘trwa wiecznie’.

Pismo Święte: Jana 17:17 nwt-pl; 10:35 bp, bt; Jeremiasza 1:12 bp; Malachiasza 3:6; Hebrajczyków 13:8; 1Piotra 1:25; Izajasza 40:8.

Bóg ‘wywyższył swe Słowo nawet ponad całe swe Imię’

Możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu, Pismu Świętemu, ponieważ w Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię[‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy: „wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. Słowo Boga to absolutna Jego Prawda i Jego obietnice, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To wypełniające się PROROCZE Słowo Boże czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego całkowicie ufamy temu Słowu. Jest niemożliwe, aby Bóg kłamał”!!! Ten, który usiłuje zniszczyć naszą niewzruszoną wiarę w Boga i zaufanie do Słowa Boga Naszego, szerzy totalne kłamstwo i błąd, i to w każdej możliwej dziedzinie czy sferze życia ludzkiego, zwłaszcza religijnej. Chrystianizm jako ‘droga’ został więc zagłuszony, ‘zachwaszczony’ i ‘zakwaszony’. Biblia mówi o tym „Złym”: (…) Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący (‘wprowadza w błąd’ – nwt-pl) całą zamieszkałą ziemię (…).

Pismo Święte: Jana 14:6; Mateusza 13:24-50; Objawienie 12:9 bp; 1Jana 5:19 bt; zobacz też 1Koryntian 1:21,25-31; 2:1-13; 3:18-20; Kolosan 2:3-9; 3:1-4; Hebrajczyków 6:18 ubg.

Poznaj główne zasady interpretacji Pisma Świętego!!!

— Biblia Święta jest Księgą otwartą dla wszystkich ‘ludzi dobrej woli’, którzy pragną ‘poznać Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz Ich wolę. W to ‘poznanie’ trzeba zaangażować się całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem”. Do Pisma Świętego należy podchodzić w sposób intencjonalnie szczery, nacechowany dobrą wolą, ‘wnikliwy’, rzetelny, a także pilny. Jeśli zależy nam bardzo na odnalezieniu czystej Prawdy nauki Słowa Bożego, to nie będziemy tworzyć własnej, ponieważ dotknęłaby nas w końcu tylko katastrofa. Dlatego nie można pozwolić sobie na odrzucenie zasady zależności duchowej; natchnione Słowo Boże należy zgłębiać z modlitwą. Trzeba koniecznie Ich ‘prosić’ o pomoc, u Nich ‘szukać’ Ich ‘poznania’, wręcz do Nich ‘pukać’. Wtedy, jak mówi Pan Jezus: każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone”, albowiem „Bóg nie ma względu na osobę”.

Pismo Święte: Łukasza 2:14 nwt-pl; Jana 7:17; 14:12-17; 17:3; Daniela 12:4,10 nwt-pl; Mateusza 7:7,8 nwt-pl; 22:37; Rzymian 2:11 bw; Dzieje 10:34,35; 17:11 bt; Objawienie 22:18,19.

— Pełnia Prawdy czy ‘cała Prawda’ zawarta jest w ‘całym’ Słowie Bożym, w którym najwięcej trudności sprawia zrozumienie mowy obrazowej, przenośnej. Zwłaszcza alegoryczno-metaforyczno-symbolicznych wizji Księgi Objawienia. Dlatego jest potrzeba interpretacji, wyjaśnienia i wykładu.

Pismo Święte: Jana 16:13 bp, bt; 2Tymoteusza 3:16 bw, ubg, kow, nwt-pl; porównaj Mateusza 13:34; Łukasza 24:27; 2Piotra 3:16.

Hermeneutyka czy egzegeza biblijna to nauka zajmująca się regułami właściwej interpretacji treści Pisma Świętego i jej celem są:

1) Odnalezienie sensu (noematyka); 2) Metody odnalezienia właściwego sensu czy znaczenia wypowiedzi biblijnych (heurystyka); 3) Sposoby wykładni odnalezionego w Słowie Bożym sensu (proforystyka).

(1) Sens to myśl wynikająca z wyrazów, których znaczenie wielorakie zostało ściśle określone przez wzajemne ich powiązania, czyli wzajemną zależność. Wzajemną zależność wyrazów, gramatyczną i logiczną, nazywamy kontekstem. Kontekst jest niesamowicie ważny i może być bliższy (wyrazy czy zdania obok siebie) lub dalszy (rozdział, księga, cała Biblia). Wypływający z powiązania ze sobą wyrazów sens nosi nazwę sensu wyrazowego. Sens ten może być dosłowny czy literalny lub przenośny (metaforyczny, alegoryczny, symboliczny) w zależności od tego czy wyrazy zostały użyte w sensie dosłownym czy przenośnym.

(2) Jeśli chodzi o odnalezienie właściwego sensu to najistotniejszą jest reguła czy sprawdzian wewnętrzny: ‘Biblię tłumaczy sama Biblia’. Dlatego w znalezieniu właściwego sensu tak pomocne są teksty paralelne, czyli tożsame lub podobne treściowo, kompozycyjnie, składniowo czy brzmieniowo — części utworu, zdania czy wersy.

(3) Jeśli chodzi o wykład odnalezionego sensu — to najistotniejszym i skutecznym jest studium biblijne lub lekcje biblijne, czyli głębsze i wnikliwsze omówienie treści Słowa Bożego. Studium biblijne jest syntetyczne, analityczne i tematyczne. Syntetyczne — analiza Pisma Świętego jako całości. Analityczne — badanie fragmentów Księgi w kontekście ich związków z całością. Studium tematyczne ma na celu zrozumienie nauki Słowa Bożego na wybrany temat. Ważny jest przekład tekstu, a najlepiej jest sięgać po oryginał. My pracujemy na hebrajskim Masoretic Text i greckim Textus Receptus. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie http://mybible.pl. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

Szczegółowe zasady interpretacyjne Pisma Świętego to: zasada powszechności, integralności, kontekstu, konstrukcji tematycznej, wykładni autentycznej, relatywizmu językowego (teksty oryginalne), dobrej woli, rzetelności i pilności, zależności duchowej, pierwszeństwa spraw zbawczych.

Korzystano z książki: „Spotkanie z Biblią” autorstwa Zachariasza Łyko — Wydawnictwo „Znaki czasu”, Warszawa 1972.

Biorę dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię: położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo, miłując twego Boga, Jahwe [JHWH] będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie i długość twych dni, (…).

„Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Pismo Święte: 5Mojżeszowa 30:19,20 bp; Mateusza 22:37 pau; porównaj 5Mojżeszowa 6:5; Marka 12:30.

Powyższe słowa z 5Mojżeszowej JHWH Bóg skierował do Izraelitów przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Ponownie potwierdził przysięgą zawarte wcześniej z nimi przymierze. Kolejne słowa to słowa Pana Jezusa. Bóg kierując się miłością obdarzył ludzi wolną wolą, a więc i swobodą wyboru. Trzeba dokonywać dobrych wyborów. Co to znaczy wybrać życie? Wybrać życie, to ‘miłować Boga Jahwe [JHWH], będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąć do Niego’. Tylko wtedy możemy przedłużyć swoje życie, a to dlatego, że tylko Wieczny Bóg jest Źródłem życia lub inaczej On ma wieczne zasoby życia, z których może nam pozwolić korzystać nawet zawsze. W gruncie rzeczy, to cały sąd Bóg przekazał Jezusowi Chrystusowi, dlatego mógł On powiedzieć: Otrzymałem wszelką władzę i na niebie i na ziemi” lub „Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi” oraz Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie”. Dzisiaj jest tylko jeden sposób, aby nauczyć się ‘miłować Boga, słuchać i lgnąć do Niego’ i to „całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a jest nim SŁOWO BOŻE. Z tego źródła docierają do nas słowa kochającego Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (Zbawcy), który powiedział: „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym Słowem wychodzącym z ust Boga”.

Pismo Święte: Mateusza 4:4 dos; jest to cytat z 5Mojżeszowa 8:3, gdzie w tekście masoreckim jest JHWH [יהוה]; Mateusza 28:18 bp; Jana 5:22,24,27; 14:6 dos.

„Kto by się wstydził Mnie i słów moich”

Pan Jezus zapewnia nas: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie”. W modlitwie do swego Boga Ojca Pan Jezus stwierdził: „A to jest życie wieczne: poznać Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Dlatego Pan Jezus powiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czynorazszczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują!” A także: „Kto by się wstydził Mnie i słów moich w tym wiarołomnym i grzesznym pokoleniu, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami”. „Ręczę i zapewniam was, jeśli ktoś zachowa moje Słowo, na wieki nie zobaczy śmierci”. Jeśli ‘przyjęliśmy Słowo Boże jako Słowo Boga’, to nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Dlatego teżwyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka”. Nie posługujemy się ‘kłamliwym piórem pisarzy’ i nieunieważniamy Słowa Bożego przez swoją naukę’.

Pismo Święte: Jana 14:23 dos; 17:3 bp; Łukasza 8:21; 11:28 nwt-pl; 1Tesaloniczan 2:13 nwt-pl; 2Koryntian 2:17 bp; 4:2 nwt-pl; Jeremiasza 8:8,9 bt; Marka 7:13 bw; Mateusza 15:6.

Według Księgi Objawienia ‘mówienie’ czy ‘świadczenie o Bogu, Jezusie i o Słowie Bożym’, które jest natchnione Duchem Świętym, to dosłownie zajmowanie się Słowem Bożym i świadectwem Jezusa. Jest ono nie tylko znakiem rozpoznawczym i powodem prześladowań wiernych chrześcijan, ale świadczy o ich szczególnie wytrwałej wierze. Fundamentem takiej wiary jest ich niewzruszona wiara w wartość i moc przelanej krwi Jezusa Pomazańca Bożego. Słowo Boga poprzez Jego Chrystusa jest Prawdą. Tylko taka wiara prowadzi do zwycięstwa, zbawienia i ocalenia. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka”.

Pismo Święte: Mateusza 24:14; Marka 13;10; 8:35 dos; Objawienie 14:6,12; 7:10 bw; ‘świadczenie’ czy raczej ‘dawanie świadectwa’; czytaj Objawienie 1:9; 6:9; 12:11,17; 19:10; 20:4.

Zachęcamy do połączonego z modlitwą osobistego studium Biblii Świętej!!! Zrozumienie Słowa Bożego nie jest aż tak trudne jakby się to wydawało. Możemy podpowiedzieć, że dużym ułatwieniem w głębszej analizie Pisma Świętego jest np. nowy przekład tzw. Biblii warszawskiej (bwksiążkowy) z 1991 roku w tłumaczeniu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Dlaczego? Dlatego, że zawiera dużo trafnych odsyłaczy do paralelizmów biblijnych, czyli podobnych słów, wyrażeń, wersów, zdań, zwrotów i opisów biblijnych. Te podobieństwa treściowe są często tożsame, co bardzo pomaga w zrozumieniu symboliki, alegorii czy metafory np. Księgi Objawienia zapisanej „za pomocą znaków”. Odsyłacze są rzetelne, ponieważ do tej pory nie zauważyliśmy żadnej manipulacji czy ‘majstrowania’ przy nich. Co jest tak typowe w przekładzie Biblii nachalnego, tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy] Świadków Jehowy, a więc w gruncie rzeczy ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’, czyli „złego niewolnika”.

Pismo Święte: Izajasza 28:13 bw, nwt-pl; Objawienie 1:1 bp, bt; Mateusza 24:48 nwt-pl.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.