?>

Triumf: KRUCJATY przeciw ‘organizacji Jehowy’! (3)

Aktualizowany: 8.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: pierwsze 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i prawdopodobnie czas bieżący, zanim ohydnie wtargnie ‘bestia z otchłani’.

Treść: Demaskatorska krucjata przeciw ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża? Nienawidzący uznaną przez Boga demaskującą ich opozycję są Jego wrogami, ‘dotknie ich wstyd’ i Jego potępienie!

Pilot niezwykłego proroctwa:

Pozwolę [Bóg] moim dwóm świadkom (i prorokom), aby ubrani w wory pokutne [głęboki smutek i ból] prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku].

„Oni mają władzę (…) UDERZYĆ ziemię wszelką klęską [ciosem, plagą], ilekroć by chcieli”.

(Objawienie 11:3,6,10 tpnt, pau)

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
 • Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”. Od początku dokładnie wypełnia je międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego doszło do gwałtownej dekonspiracji tej organizacji przez demaskującąopozycję. Ta uwodząca i zwodnicza religia z jej liderami na czele, jest skutecznie potępiana za rażące grzechy, w tym za instytucjonalne przestępstwa.

Wniosek z analizy proroctwa Objawienia 11:3-13 kończącego „drugie ‘biada’”:

 • Liderzy, wraz ze swą ‘organizacją Jehowy’, to jedyni, zawzięciich wrogowie”, tej biblijnej opozycji ‘składającej swe świadectwo’ prawdy! Stali się ‘ich wrogami’ po wykonaniu przez ich organizację określonej jej proroczej misji. Od wiosny 2020 roku jej dotychczasowa działalność publiczna została wyłączona i zatrzymana (COVID-19).

‘Wzdychają i boleją nad wszystkimi obrzydliwościami’

Prorok Boży Ezechiel miał proroczą wizję symbolicznej działalności siedmiu Bożych aniołów. Bóg rozkazał jednemu z nich, ‘mężowi odzianemu w lnianą szatę’:

„Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób znak (zwolnienia od wyroku) na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; bp, eib; Galacjan 6:7 psz; Objawienie 14:8; 16:19 do 19:6; Ezechiela 9:1-11 nwt-pl, bw, eib, Biblia Mesjańska; porównaj Daniela 10:5,6,21 pau; 12:6,7. ‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’ i dosłownie znaczy ‘zamieszanie’.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Współczesną Jerozolimą’ i jej ludem, w której ‘popełniane są obrzydliwości’ jest zorganizowane chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego wybitnie uwodzące i zwodnicze religie. Już je potępiły metaforyczne, pierwsze ‘głosy trąb czterech aniołów’ z proroctwa Objawienia 8:5-12. Z góry ogłosiły one śmiertelną dezaprobatę Bożą wobec tego chrześcijaństwa, które szybko stało się „chwastem”. Jego narody na czele z rządzącymi stały się dla Boga odrażające, a nauka jego kleru ‘gorzkim’ i śmiertelnym „piołunem”. Chrześcijaństwo tego świata zostało porażone ciemnościami’ duchowymi. Tak jak ogłosił to proroczy ‘głos trąby piątego anioła’, ‘pierwsze biada’ ‘wyrządziło szkodę’ zwłaszcza autorytetowi chrześcijańskich przywódców religijnych. Dokonało się ogłoszone proroczym ‘głosem trąby szóstego anioła’, także ‘drugie biada’ w części pierwszej. Nie tylko ‘wyrządziło szkodę’, czyli zraniło i zadało ból poszczególnym ludziom, ale nawet metaforyczne ‘zabiło trzecią część ludzi’. Publicznie zostało bowiem ogłoszone przez prorocze „wojska konnicy”, tak zwane ‘wojsko Jehowy’, że chrześcijaństwo tego świata spotka kres z wyroku Bożego. Zapowiedziało ono ostateczną, nagłą zagładę najpierw jego religii, a następnie szokujący, ostateczny jego koniec polityczny.

Pismo Święte: Mateusza 13:24-50; Objawienie 8:13 do 9:21; 14:8; 18:3,8,21.

Teraz jednak przyszła pora i czas na potępianie pełnej skandali ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, która stała się awangardową, groźną częścią chrześcijaństwa tego świata. Pośród tych ludzkich quasi-prawdziwych religii, a zwłaszcza wśród tej grzesznej i jakże ostatnio agresywnej ‘organizacji Bożej’ znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego [niej]. Od pewnego już czasu coraz głośniej i wyraźnie słychać o tym w przestrzeni publicznej. Ludzie ci ‘boleją’ i oburzają na dziejące się w niej zło, które wywołuje oczywisty gniew Boży. Dlategoprzebudzili się, zaczęli czynnie działać i odważnie ją demaskować! Pierwszymi z nich są dobrze znani współcześnie, odważni, ale byli już Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.): Raymond V. Franz (Ciało Kierownicze), Carl Olof Jonsson (Starszy zboru), Barbara Anderson (Dział Redakcyjny), Bill Bowen (Nadzorca Obwodu) i wielu innych. Odważne działanie przebudzonych, których oburza ohydne postępowanie, zostało przepowiedziane w dalszej części proroctwa „drugiego biada”.

Pismo Święte: Ezechiela 7:1-10(27); 8:6-9; Rzymian 13:11.

Poniżej krótkie przypomnienie proroctwa omawianego w poprzednim temacie: CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (1)

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

Metaforyczny ‘okrzyk i głosy siedmiu gromów’!

„Potem zobaczyłem innego potężnego anioła. Zstępował on z nieba. Spowity był w obłok. Nad głową miał tęczę. Jego twarz przypominała słońce, nogi — słupy ognia. W ręce trzymał rozwinięty [otwarty] mały zwój [dokument]. Prawą nogę postawił na morzu, a lewą na lądzie. I zawołał [wydał potężny okrzyk, wykrzyknął] głosem donośnym jak ryk lwa. W odpowiedzi przemówiło [głosy] siedem gromów.

Pismo Święte: Objawienie 10:1-3 eib, pau, eku.

Istotna część tego proroctwa „drugiego biada” jest realizowana pod kierownictwem ‘potężnego anioła ubranego w obłok’ niewidzialności dla ludzkiego oka. Metaforyczny opis jego tajemniczego wyglądu ujawnia nam, że jest on specjalnym posłańcem Boga z ‘palącą’ misją, która zwraca szczególną uwagę. Kiedy groźny anioł metaforycznie postawił swe ‘ogniste nogi na morzu i ziemi’, zawołał [wykrzyknął, wydał potężny okrzyk] głosem donośnym jak ryk lwa”. Wtedy „w odpowiedzi przemówiło [głosy] siedem gromów. Dosłowny ‘ryk lwa i gromy [grzmoty]zwracają szczególną uwagę i budzą grozę, lęk czy niepokój. Zwłaszcza kiedy nadciąga burza i pojawiają się groźne błyskawice, gromy czy grzmoty, grad, drżenie ziemi i głosy przerażonych ludzi. Metafora ta uświadamia nam, że nadchodzi czy już zaczęło dziać się coś szczególnego. „Gromy” to zapewne pilne ostrzeżenie Boga przed szybko zbliżającym się okazaniem Jego gniewu. Jego pełny przejaw nastąpi podczas metaforycznego opróżniania ‘czasz pełnych siedmiu plag [ciosów] – już ostatnich, bo przez nie dokona się gniew Boga. Dlatego powinno to zwrócić naszą pilną uwagę, a nawet budzić lęk czy bojaźń.

Dzisiaj jest raczej oczywiste, że Boży, ‘potężny anioł zawołał [wykrzyknął, wydał potężny okrzyk] donośnym głosem. Nie polega to jednak na dosłownym pukaniu do każdych drzwi i wykrzykiwaniu. Anioł metaforycznie wykrzyknął przede wszystkim posługując się potężnym Internetem, w którym ‘w odpowiedzi przemawiają głosy siedmiu gromów’. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Internet ma wielką moc, stał się bowiem publicznym i potężnym medium w błyskawicznym przekazywaniu, wyrażaniu treści czy informacji na ogromnie szeroką, globalną skalę. ‘Głosy siedmiu gromów’ gniewu Bożego skutecznie ‘przemawiają’ dzisiaj w przestrzeni publicznej „Babilonu wielkiego”, uwodzących i zwodniczych religii tego świata. ‘Potężny anioł’ Boży ma w ręku ‘otwarty mały zwój, dokument’. Jak się przekonamy, ‘gromy’ i ‘gorzka’ treść ‘małego zwoju’ zwłaszcza demaskuje i potępia quasi-prawdziwą religię ŚJ., tak zwaną ‘organizację Jehowy’, szczególnie jej arcy-liderów. Ma to jednak swe odniesienie do każdej quasi-prawdziwej religii, która deklaruje swą przynależność do ^chrześcijaństwa^.

Pismo Święte: Objawienie 10:1-4,8-11 bgn, dos, eku, tpnt, ubg; metafora/symbolika — na specjalnego posłańca Boga wskazuje pełna tęcza na głowie [wokoło głowy] anioła i tęcza pełnego koła wokół tronu Boga; ‘morze’ to niespokojne, nieobliczalne, wielkie masy ludzkie, a ‘ziemia’ to ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część świata ludzkiego; 2Mojżeszowa 9:13-34; Jeremiasza 1:5-12,16-19; 20:7-18; 25:30 bp; Amosa 3:7,8 bp; Izajasza 6:8 bt; Ozeasza 11:10,11 bp; Łukasza 21:25 bw; Izajasza 17:12,13; 57:20,21; Psalm 96:10-13; Objawienie 4:1-5; 8:5; 13:1,11; 15:1-8; 16:1-21; Mateusza 7:21-23.

Kim naprawdę są ‘dwaj Boży świadkowie – dwaj prorocy’?

Poznajmy alegoryczno-metaforyczny opis mocno związany z proroctwem powyżej. Są to dalsze i interesujące fragmenty proroctwa „drugiego biada” z OBJAWIENIA 10:8 do 11:14 (pau). Apostoł Jan wziął udział w proroczej scenie. Polecono mu ‘zjeść słodko-gorzki, otwarty mały zwój, dokument’, który otrzymał od anioła. Niektórym może on wydawać się ‘mały, nieznaczący’, lecz jego proroctwo okaże się wyjątkowo skuteczne. Po czym powiedziano:

Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami(ubg).

Przypomina się tu podobna, prorocza scena z działalności proroka Bożego Ezechiela, któremu Bóg także polecił:

„Zjedz ten zwój i idź przemawiać do ludu izraelskiego”.

„Były na nim wypisane skargi, wzdychania i biadania”.

Dlaczego ‘otwarty mały zwój’ jest ‘słodko-gorzki’? Z jednej strony to ‘słodki’ zaszczyt dla tych, którzy go otrzymują i podejmują się publicznej misji proroczej. Z drugiej strony zawarta w nim treść nie tylko jest ‘gorzka’ dla adresata, ale ogłaszanie jej sprowadza ‘gorycz’ i udrękę. Następnie apostoł Jan dostał polecenie:

Powstań i zmierz świątynię Boga, ołtarz oraz tych, którzy oddają w niej pokłon [hołd].

W przenośni wyrażenie „powstań” [gr. ‘egeriō’] jest wielce wymowne i dosłownie znaczy ‘wzbudzać, obudzić (budzić), podnieść (podnosić), wznosić’ – z ciemności, ruiny, nieistnienia, nieaktywności. ‘Zmierzenie świątyni Boga [dzisiaj Jego wierni], ołtarza i oddającym Jemu hołd’, to inaczej przegląd czy ocena pełnionej dla Boga przez chrześcijan „służby duchowej (świętej) i składanych przez nich ‘ofiar pochwalnych’ oraz ich chrześcijańskiej postawy.

Reakcją na ogrom popełnianego zła są mnożące się przed Bogiem uzasadnione skargi, narzekania, żale, ubolewanie, smutek, ból, cierpienie psychiczne i fizyczne. Stąd Boże groźby, zapowiedź grozy i strachu, a więc nieuniknione biada, nieszczęścia – niestety, przerażające zdarzenia i sytuacje. Tak jak prorok Jeremiasz i Ezechiel, tak też dzisiaj zostali powołani nieliczni, aby zajmować się działalnością demaskowania i obalania kłamstw. Potępiania obrzydliwych grzechów, w tym przestępstw, zwłaszcza quasi-prawdziwej religii, tak zwanej ‘organizacji Jehowy’. To odważne działanie szczególnie dokucza jej ‘wybitnym’ liderom religijnym, wrogo nastawionym do biorących udział w tej specjalnej i publicznej misji. Boże mierniki są święte, prawe i sprawiedliwe, dlatego zło zawsze spotyka potępienie i kara Boga. Ma to jednak swe odniesienie do każdej quasi-prawdziwej religii, która twierdzi czy deklaruje swą przynależność do tzw. ^chrześcijaństwa^.

Pismo Święte: Ezechiela 2:1-10 pau; 3:1-3 pau; 7:1-10(27); 33:33; Jeremiasza 20:8,9; Rzymian 12:1,2; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9; Mateusza 4:10; 22:37; porównaj Objawienie 7:3,4,9-17; a Objawienie 10:11 zobacz w przekładach bgn, pop, tpnt, ubg, interlinearny i w Lexicon Strong’s G1909, G935; znaczenie greckiego słowa ‘królowie’, to dosłownie ‘przywódcy ludu’; porównaj także Ezechiela 40:3,5; 42:15-20; Zachariasza 2:5,6.

Bóg znajduje właściwych, godnych ludzi i wyraźnie zapowiada ich misję/służbę publiczną:

„Pozwolę [zezwolę, sprawię, przyznam, dam (władzę/moc)] moim dwóm świadkom, aby ubrani w wory pokutne prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni są jak dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem [Bogiem] ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić [wyrządzić im szkodę], wówczas z ich ust wychodzi ogień i pożera [zniszczy] ich nieprzyjaciół [gr. wrogów]. Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić [zaszkodzić], tak powinien zginąć [zabity, zniszczony]. Mają oni władzę [moc] zamknąć niebo, aby w dniach, kiedy będą prorokować, nie padał deszcz [pomyślności]. Mają też władzę [moc] zamieniać wody w krew i rzucać na [uderzyć, porazić] ziemię wszelkie plagi [dosłownie w gr. każdym ciosem (zarazą, klęską, nieszczęściem)], gdy tylko [‘ilekroć’, wielekroć, ‘tak często jak’, ‘jeśli’] zechcą”.

Pismo Święte: Objawienie 11:3-6 pau, wsp, tro, Lexicon Strong’s.

Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie – dwaj prorocy’, to zwłaszcza do żywego dotknięta zwodniczymi działaniami ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża niewielka grupa ludzi. Pogrążeni w głębokim smutku i bólu [‘ubrani w wory’], ale pokorni i skruszeni, lecz zdeterminowani i odważni, aby działać. Mając uznanie i ‘daną władzę/moc, pozwolenie Boga ziemi’ będą pełnić Bożą misję specjalną przez wyznaczone „1260 dni” (przedostatnie, pierwsze 3,5 roku). Symbolika tej szczególnej działalności niewątpliwie związana jest z dawaniem „świadectwa prawdzie”, bo jak mówi Pan Jezus:

„świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”.

„Gdyż tam, gdzie dwaj lub trzej zbierają się w moje imię, jestem pośród nich”.

Okazują swemu Bogu Ojcu najgłębszy szacunek i hołd, dlategostoją oni przed Bogiem ziemi, jak dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki’. Jest to stosowna metafora drzewa oliwnego, z którego pozyskuje się cenną oliwę i metafora czy symbolika świecznika jako podstawy dla lampy, który wokół roztacza jej światło. Płomień tego światła podtrzymywany jest przez spalającą się oliwę. Tak jak ich Zbawiciel, ci Boży niewolnicy:

‘żyją każdym Słowem, które pochodzi z ust Boga’.

Drżą przed Słowem [Bożym],

trwają przy nim jak przy lampie, która świeci w ciemności’,

trzymają się Słowa Życia’.

Dlatego też sprawił Bóg, że poznali i zrozumieli prawdę Jego Słowa na tyle, aby teraz mając Boże wsparcie skutecznie pełnić zaszczytną, specjalną misję publiczną, wręcz demaskatorską krucjatę. Są światłem na świecie’, dlatego, że roztaczają mądrość Jego Słowa, w tym Jego proroctw, jak światło pośród ciemności tego świata.

Pismo Święte: Jana 8:17 bt; 18:37; Mateusza 4:4 bp; 5:14-16; 18:20 pau; 25:1-13; Izajasza 66:2,5 bw, nwt-pl; 2Piotra 1:19 pau; Filipian 2:15,16; 1Tesaloniczan 5:4-9; 1Piotra 2:9.

JAK to proroctwo się DOKONA czy już się DOKONUJE ???

‘Wrogowie’ [gr. ‘echthrós’ dosłownie ‘nienawidzący’] tych alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków – proroków’ tym razem nie będą mogli „ich skrzywdzićczy „im wyrządzić szkodę [zaszkodzić]. Ponieważ będą wobec nich i ich ‘składanego świadectwa’ bezsilni i bezradni.

       DLATEGO że:

 • ‘Wrogowie’, czyli nienawidzący zostaną skutecznie, ale metaforycznie ‘pożarci [zniszczeni] przez ogień wydobywający się z ich ust. Spotka ich więc nie tylko skuteczne demaskowanie i potępianie, ale zniszczenie z Boskiego wyroku, ostatecznie nieodwracalne. Przypomina się nam tu ‘ognista [niszcząca] moc słów Bożego proroka Eliasza i Słowa Boga skierowane do Jego proroka Jeremiasza oraz Zachariasza:

Jeśli jestem mężem [prorokiem] Bożym, to niech zejdzie ogień z nieba i pochłonie [hebr. ‘pożre’] ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką [oddział żołnierzy]. I ogień spadł z nieba — i pochłonął [pożarł, zniszczył] go wraz z jego ludźmi”.

„Oto Ja [JHWH] czynię Moje Słowa ogniem w twoich ustach, a  ten lud będzie kawałkami drewna, które on strawi.

„kto się was dotykadotyka się źrenicy Mego [JHWH] oka!”

Pismo Święte: 2Królewska 1:9-14 eib; 1Samuela 9:9,10; Jeremiasza 5:14 nwt-pl; Zachariasza 2:12 bgn (lub 2:8).

Proroctwo to przekazuje jednak więcej treści: „Jeśli więc ktoś zechce ich skrzywdzić [zaszkodzić], tak powinien zginąć [zabity, zniszczony].

 • Ci nienawidzący ‘dwóch Bożych świadków – proroków’, ‘ich wrogowie zginą czy zostaną ‘zabici’, a więc usunięci z drogi, lecz niekoniecznie dosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego, bez szans na jego odzyskanie.

1) Najpierw: Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj moi [Boży] świadkowie w worach dwaj prorocy ‘mają władzę zamknąć niebo’. Więc w tym czasie nie będzie ‘padał deszcz’ błogosławieństwa i pomyślności zwłaszcza dla „ich wrogów” z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Nastąpi tylko groza katastrofalnej ‘suszy’, a więc same nieszczęścia, demaskowanie, potępienie i oczekiwanie na wykonanie szokujących wyroków dla tych nienawidzących „ich wrogów”.

2) Dalej‘Dwaj Boży świadkowie’ mają też władzę zamieniać wody w krew.

(a) Z jednej strony będą oni odważnie i skutecznie demaskować śmiertelne, bo trujące czy toksyczne właściwości ‘wód’, nauki, którymi ‘poją’ swych wiernych przywódcy religijni. Potępiać bezczelne bałwochwalstwo, kult organizacji religijnej i ohydne czyny bardzo zarozumiałych przywódców, super-liderów ‘organizacji Jehowy’.

(b) Z drugiej strony ostrzegać oni będą tych, którzy uparcie słuchają swych liderów i ‘piją’ zepsute, ‘cuchnące’, zupełnie nieprzydatne i pozbawione życia „wody”. Usilnie nawoływać, aby koniecznie porzucić skażone i duchowo ‘martwe’ środowisko, które jest śmiertelnym zagrożeniem. ‘Nasze życie i ocalenie jest u Boga Ojca i u Jego Chrystusa’, Naszego Pana Jezusa.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

3) Więcej: Ci metaforyczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie’ ‘mają też władzę [moc] uderzyć [porazić] ziemię wszelkimi plagami [dosłownie w gr. każdym ciosem (zarazą, klęską, nieszczęściem)], ilekroć [wielekroć, ‘tak często jak’, ‘jeśli’] zechcą’.

(a) Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie/prorocy’ mają daną [przyznaną (władzę/moc), pozwolenie, zezwolenie] od Boga ziemi’ i niepodważalne swe świadectwoprawdy! Mają więc niezwykłą zdolność oddziaływania czy wywierania wpływu. I nie są to żadni wielcy tego świata! Są to ludzie, dla których Bóg Ojciec i Jego Chrystus są Najwyższym Autorytetem. Okazują też swemu Wszechmocnemu Bogu najgłębszy szacunek i „hołd” oraz z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa’. To właśnie ci ludzie.

(b) Dalej: Byli oni mocno związani zwłaszcza z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, lecz odważnie pozbyli się jej żelaznego uścisku, przede wszystkim mentalnie. Teraz są naocznymi świadkami jej rażących grzechów, w tym jej przestępstw! Przebywali bowiem w środku tej organizacji przez wiele lat i to często dziesiątki. W związku z tym wiele widzieli i słyszeli oraz doświadczyli krzywd. Mają więc niezwykle demaskatorską moc.

(c) Bóg wyraźnie mówi, że są oni moimi świadkami’, którzy stoją przed [Nim] Bogiem ziemi”, gotowi do niezłomnego działania dla Niego i Jego Chrystusa. To On ich ‘postawił’, mianował, wyznaczył im szczególną rolę, misję/służbę publiczną i znaczący wpływ. A więc mają władzę/moc’, a finalnie uznanie i autorytet.

       DLATEGO, że:

 • W ich imieniu, ze względu na ich proroczą rolę, działa Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus, przez swego anioła/aniołów. Jak czynił to w imieniu swoich proroków Eliasza i Mojżesza oraz każdego powołanego przez siebie proroka. Tak i tu wszystko dokonywać ma się ze względu na uznanych przez ‘Boga ziemi’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Jego świadków/proroków’ i wyznaczonej im proroczej misji publicznej. To Bóg Ojciec ‘sprawia’, że ich służba oraz sposoby i metody działania mają finalnie stać się niezwykle skutecznymi.

       DLATEGO! Tu takie BARDZO MOCNE:

 • Ich służbie ‘składania świadectwa’, towarzyszyć ma bowiemuderzenie w ziemię każdą [wszelkąplagą [ciosem], aż do skutku, do osiągnięcia celu.

Istotne! (1) W języku greckim w tym miejscu znaczenie słowa ‘uderzyć [gr. ‘patássō’] to ‘dręczyć, nawiedzać złem, śmiertelną chorobą, porazić’. (2a) Natomiast w języku greckim „plaga” to dosłownie ‘cios [gr. ‘plēgḗ’], uderzenie, rana, zaraza (epidemia), klęska. (2b) Metaforyczne znaczenie słowa „plaga” to ‘publiczne nieszczęście, ciężkie utrapienie’.

To jest ‘cios każdy [możliwy], jakikolwiek, z każdej [możliwej] strony’‘Wszelki cios wielokrotny’ i niekoniecznie każdy ‘uderzyć’ ma jednocześnie. Tak, aby cel został osiągnięty. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3740, G3956.

 • W przeciwieństwie do gr. ‘plēgḗ’ – ‘cios’, które występuje w Księdze Objawienia kilkanaście razy, gr. ‘patássō’‘uderzyć’ występuje w niej tylko dwa razy. To jest właśnie tu w 11:6 omawianego proroctwa w lżejszej formie, po którym to ‘uderzeniu’ świat ludzki jeszcze żyje. Natomiast w 19:15 ‘uderzenie’ jest tak surowe, że świat ludzki nieodwracalnie ginie. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3960, H5221.

Realizowane proroctwo ‘uderza’ zwłaszcza w międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Po tym ‘uderzeniu’ ona jeszcze istnieje, lecz zaraz potem ostatecznie dosięgnie ją nieodwracalny kres. Ci alegoryczno-symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie/prorocy’ jako opozycjoniści demaskujący tę organizację, dla których Słowo Boże jest najważniejsze,chcą’ tego. ‘Pragną’ oni bowiem, aby proroctwo Boże osiągnęło swój cel, do końca wypełniło się. Proroctwo „drugiego biada” musi przecież dokładnie i bezwzględnie wypełnić się!

       DLATEGO, że:

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić”.

„Jeśli jednak nadejdzie – a przecież nadejdzie, wtedy uświadomią sobie, że pośród nich był prorok.

Przypomnieć tu trzeba skuteczne słowa proroka Bożego Eliasza i Słowa Boga JHWH skierowane do Mojżesza oraz do Jeremiasza przy powoływaniu go „na proroka narodów”:

Jak żyje PAN [JHWH, Bóg Ojciec], Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu jak tylko na moje słowo [3,5 letnia susza].

„Zauważ, że uczyniłem cię [jakby] Bogiem dla faraona”.

„Spójrz! Powierzam ci dziś władzę nad narodami i nad królestwami, aby wykorzeniać i burzyć, niszczyć i przewracać, budować oraz sadzić”.

(!!!) BARDZO WAŻNE! Wydaje się, że wszystko o czym mówi proroctwo powyżej, prowadzi do jednoznacznej konkluzji: TO SIĘ JUŻ DZIEJE!!!

 • Publiczna aktywność „ich wrogów”, tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Bożych świadków – proroków’, już została wyłączona (COVID-19). Wręcz doszło do zupełnego zatrzymania dotychczasowej działalności ‘tych wrogów’, w ich międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Już następuje ich ‘śmierć’, usunięcie z drogi, czyli zniszczenie życia duchowego, jak też każdego z „ich wrogów” i to bez szans na jego odzyskanie.

Dzisiaj wyraźnie widać zmierzch czy kres dobrostanu ‘organizacji Jehowy’:

(1) Drastycznie, radykalnie i gwałtownie skończyło się jej nachalne i uporczywe ‘trąbienie’, czyli publiczne głoszenie jej uwodzącej i zwodniczej ‘ewangelii’.

(2) Jej miejsca kultu ‘świecą pustkami’, a inne stały się jak niedostępne klasztory.

(3) Jej wiernym pozostało tylko ‘skąpe okienko’ w Internecie, w którym mogą się oglądać — ZOOM.

Zdumiewające! Naczelni wodzowie międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża notorycznie twierdzą, że są jedynymi ambasadorami zastępującymi Chrystusa” i Jego zbiorowym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Od dziesiątków lat ‘trąbią’, że tylko przyłączenie się do ich ‘organizacji Bożej/Jehowy’ i uznanie ich ‘ewangelii’, jest jedyną ‘drogą’ ratującą ludzkie życie z zagłady Armagedonu.

 • A tu zonk! W gruncie rzeczy ich własnymi rękami została zgaszona, wyłączona i zatrzymana dotychczasowa działalność tej agresywnej organizacji. Zaskakuje ten jawny bunt przeciw władzy Boga i Pana Jezusa, który nakazał, aby nieprzerwanie ‘czynić uczniów’ „przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu rzeczy [świata]. A Jego apostoł Paweł nazwał to zadanie ‘koniecznością’Prawdopodobnie, ‘organizacja Jehowy’ po wypełnieniu określonej jej przez Boga osobliwej i proroczej misji, staje się już tylko ‘zgromadzeniem przeciwnika Boga i Jego Chrystusa’!
 • Rozważ: Dzieje 5:29 nwt-pl; Mateusza 24:45,46 nwt-pl; 28:18-20 nwt-pl; 2Koryntian 5:20 nwt-pl; 9:16 nwt-pl; Objawienie 2:9; 3:9.

Pismo Święte: 1Królewska 17:1-24 ubg; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29 eib; Izajasza 66:2,5 bw; Jeremiasza 1:5,10,12 eib; Ezechiela 33:33 bgn; 2:5; Objawienie 7:10; 11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”; 17:15; 18:2-8,24; Mateusza 4:10 bp; 10:41.

3,5 roczna misja publiczna ‘moich świadków

Dzisiaj jest wielce problematyczne ustalenie początku tej demaskatorskiej, specjalnej misji alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’. Będą oni jednak działać przez pierwsze, wyznaczone „1260 dni”, tj. pierwsze 3,5 roku. To proroctwo wyraźnie nawiązuje do działalności proroka Bożego Eliasza, którego imię znaczy ‘Bogiem jest JHWH’, a któremu Bóg dał niejako władzę/moc spowodowania 3,5 letniego okresu suszy na ziemi. Proroctwo nawiązuje także do wystąpień Mojżesza, którego imię znaczy ‘wyciągnięty, uratowany [z wody]’. Otrzymał on od Boga niejako władzę/moc sprowadzenia wyniszczających plag na ówczesne mocarstwo światowe, którym był Egipt. Obaj prorocy w szczególny sposób umacniali wiarę w prawdziwego Boga JHWH i byli aktywnie zaangażowani jako świadkowie Jego zwycięstwa i tryumfu.

Podobnie Nasz Zbawiciel jako Chrystus ‘rozpoczął swą publiczną działalność mając około trzydziestu lat’. Zakończył ją po 3,5 roku, kiedy umarł na Golgocie w roku 33 n.e., w dniu Paschy [marzec/kwiecień]. Wyraźnie zapowiedziało to Boże proroctwo Daniela, które zaczęło dokładnie wypełniać się od roku 29 n.e. [październik (?)]. A od roku 36 n.e., po wyraźnej interwencji Boskiej, chrystianizm zaczęli przyjmować już ludzie z wszystkich narodów. Jest tam bowiem napisane: Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza [Chrystusa] będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych. A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach [łącznie po 69 tygodniach lat = 483 lata] zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. (…) Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień [29 n.e. do 36 n.e. = 7 lat]. A w połowie tego tygodnia [po 3,5 roku – w roku 33 n.e.] sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów”.

Istotne! Biorąc pod uwagę rzetelne opracowanie Carl’a Olof’a Jonsson’a, należy w liczeniu lat zastosować ‘rok proroczy’ wynoszący 360 dni, którym posługuje się w spisanych proroctwach Daniel. Jeśli więc ‘69 tygodni’ lat [483 lata] wypełniły się w roku 33 n.e., to w naszym przekonaniu wyznaczone „70 tygodni” lat z proroctwa Daniela, skończyły się około roku 39 n.e.. Źródło: Dzieje 9:1-5; 13:1-5,43-48 oraz Wikipedia [początek działalności ap. Pawła].

Pismo Święte: 1Królewska 17:1-24 ubg; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Łukasza 3:15,23 psz; 4:25; 22:14-20; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29 eib; Daniela 9:24-27 ubg; odnośnie liczenia ‘tygodni’ jako lata zobacz Lexicon Strong’s H7620.

Kim są „wrogowie” tych ‘dwóch Bożych świadków – proroków’?

Zdaje się, że najbardziej, a może nawet WYŁĄCZNIE, omawiane przez nas proroctwo Objawienia 11:3-14 dotyczy właśnie tak zwanej ‘organizacji Jehowy’. Dlaczego? To działalność tej organizacji jako proroczych „wojsk konnicy” zapoczątkowała wypełnianie osobliwego proroctwa „drugiego biada”. I chociaż ta organizacja religijna spełniła to proroctwo w części odnoszącej się do niej, to w żaden sposób nie jest ona uznana za Bożą. Ani razu w tym proroctwie nie skierowano do niej słów Boga Ojca czy Jego Chrystusa takie jak: ‘lud mój’ i ‘moi świadkowie’, którzy ‘stoją przed Bogiem ziemi’. ‘Organizację Jehowy’/quasi-Boża charakteryzuje działanie destrukcyjne: ‘zabijanie’ i dotkliwe ‘wyrządzanie szkody, krzywdy’, a więc strach przed zagładą i niszczeniem. Dwukrotnie jej członków okazujących pogardę nazwano ‘wrogami’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków – proroków’, którzy „złożą swoje świadectwo” prawdy. Już przez dziesiątki lat na arenie świata są obecne ‘wojska konnicy’ ‘organizacji Jehowy’, znane jako ‘Świadkowie Jehowy’. Do tej pory będąc pod przemożnym wpływem swej groźnej organizacji ‘zabili trzecią część ludzi’. To jest poszczególnych członków chrześcijaństwa tego świata, miotając metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie. A wielu innym dotkliwą ‘wyrządzili krzywdę’. Ich siłę oddziaływania i groźny wpływ powodujący paraliżujący strach zapowiedziało proroctwo:

„Rozwiąż czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali rozwiązani czterej aniołowie, którzy są przygotowani na godzinę i dzień, i miesiąc, i rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnicy dwa miriady miriadów — usłyszałem ich liczbę. A tak ujrzałem w wizji konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli napierśniki ognistoczerwone i hiacyntowoniebieskie, i siarkowożółte; a głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wydobywały się ogień i dym, i siarka. Przez te trzy plagi została zabita trzecia część ludzi – przez ogień i dym, i siarkę, które się wydobywały z ich pysków. Władza [moc, siła] koni bowiem jest w ich pyskach [ustach] i w ich ogonach: bo ich ogony są podobne do węży i mają głowy, i nimi wyrządzają szkodę [krzywdzą, ranią, zadają ból].

 • ‘Wojska konnicy’ to ‘wojska Jehowy’, które wyłoniły się 26 lipca 1931 roku z ‘wielu wód Eufratu’, z wielu narodów i ludów „Babilonu wielkiego” jako religijna awangarda. A więc spośród wielu ludzi wyznających uwodzące i zwodnicze religie tego świata. Jest znamienne, że ‘organizacja Jehowy’ sama utożsamia się z ‘wojskami konnicy’. Zobacz jej książkę: „Wspaniały finał Objawienia bliski” rozdział 23, pod tytułem „Drugie biada – oddział konnicy”.

‘Siedzący na koniach’ całkowicie utożsamiają się z przerażającym i śmiercionośnym orędziem, metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką wydobywającymi się z pysków koni’. Na ‘konie i ich pyski’ położono nacisk poprzez trzykrotne ich przywołanie.Końmi’ tymi są silnie oddziałujące i groźne publikacje ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, tak cenione przez ich ‘jeźdźców’ oddanych tej organizacji całym sercem. Redagowane są one przez ‘zarządzającego strachem’ autokratę organizacji religijnej ŚJ., tak zwane Ciało Kierownicze. Najważniejsze są więc dla nich symboliczne „konie”, a nie prawda Słowa Bożego. Głowy ‘jeźdźców’ nie są chronione „hełmami zbawienia” i dlatego są bardzo podatni na ‘zranienie, krzywdę’, a więc manipulację. ‘Jeźdźcy’ rozwijają więc tylko bezkrytyczną religijność emocjonalną, nie angażując „całego swego umysłu”, który został u wielu wyłączony. Uznali, że kurczowo trzymając się ​​‘organizacji Jehowy’ mają bilet do zbawienia. Ich głębokie samozadowolenie wynika z fanatyzmu i dogmatyzmu oraz z fascynacji jej liderami. Co daje im też poczucie pewnego szczęścia, ale niestety fałszywego. Biblijny „ogon” symbolizuje fałszywego proroka, a „wąż” kąsający – przebiegłego kłamcę i zwodziciela, który bolącą ‘wyrządza szkodę’, krzywdę, ranę, cierpienie.

„Starszy i dostojnik – to głowa, a fałszywy prorok – to ogon. Zwodzicielami stali się przywódcy tego ludu, ci, których prowadzą, idą ku zgubie.

„Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.

Pismo Święte: Objawienie 9:12-21 nwt-pl; 16:12; 17:1-6,15; 12:9; Jana 8:44; Izajasza 9:14,15 pau/nwt-pl wersety 15,16; 29:14 bp; Mateusza 24:24 bgn; Efezjan 6:11-18.

Liderzy tej groźnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, tak bardzo kochają swoje kłamstwa, że nie mogą znieść słuchania prawdy. I chociaż jej dotychczasowa działalność została obecnie zgaszona, wyłączona i zatrzymana (wiosna 2020/COVID-19), to dzisiaj dalej w podły sposób szczególnie swoim upartym, przebiegłym, przewrotnym, chrześcijańskim rewizjonizmem ta jakże ‘inwazyjna i opresyjna’ organizacja ‘wyrządza szkodę [ból, ranę]. Od pewnego czasu zwłaszcza ludziom, którzy nie dają się zastraszyć i zmusić do bałwochwalczego posłuszeństwa tej organizacji, zadaje ból i cierpienia. Głęboko rani ich bowiem emocjonalnie i dręczy psychicznie, po prostu znieważa, wręcz nienawidzi, prześladuje ich i okazuje pogardę. Stosuje wobec nich szczególnie okrutny, wręcz zabójczy i morderczy ostracyzm, niejako ‘grzebie ich żywcem’. Wyrządza im zło, krzywdę, szkodę i niszczy ich, co jest nieprawością. Opozycjoniści tej organizacji pogrążeni są więc w bólu i w głębokim smutku, co symbolizuje „ubranie w wory pokutne”. A dzieje się to w ramach kontynuacji tego samego, osobliwego proroctwa ‘drugiego biada’, które w końcu zwraca się przeciwko tej groźnej organizacji. Dlaczego?

Jest to bowiem organizacja ludzka podszywająca się tylko pod tych, o których Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus mówi: ‘jesteście moimi świadkami’. Jednak przy jego zakończeniu pojawiają się autentyczni, ale alegoryczno-symboliczni „dwaj moi [Boga] świadkowie” – „dwaj prorocy”. Wywodzą się oni właśnie z tych pokrzywdzonych ludzi, którzy okazują najpierw i przede wszystkim bojaźń przed Bogiem Ojcem Wszechmocnym oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem i są Im całkowicie oddani na zawsze. Co istotne, groźne orędzie ‘wychodzi z ich ust’ własnych, a nie, jak powyżej, ‘z pysków koni’ ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Co prawda dali się uwieść, dlatego byli jej całkowicie oddani, ale ją raz na zawsze porzucili.

A malkontenci: 

ci, którzy gardzili dniem skromnych początków, będą się jeszcze radowali”.

Pismo Święte: Izajasza 43:5-13,21; Dzieje 1:8; Łukasza 24:48; Objawienie 11:3-14 nwt-pl; 1Koryntian 10:14; Zachariasza 4:10 pau.

Misja ‘dwóch Bożych świadków – proroków’ i Internet

Tak jak to zawsze czynią prorocy Boga, ‘dwaj Boży świadkowie – dwaj prorocy’ mają z Jego inspiracji ‘prorokować’. To misja specjalna czy szczególna działalność, a ich ‘prorokowanie’ ma szerszy wymiar. Nie tylko więc będą uczyć prawdy Bożej i napominać dopuszczających się występków oraz pomagać strapionym ludziom i pocieszać ich Bożymi perspektywami. Mają niezbite dowody, aby:

 • demaskować i obalać kłamstwa, potępiać obrzydliwe grzechy, bezczelne bałwochwalstwo kult organizacji religijnej i ohydne czyny zwłaszcza jej obłudnych przywódców religijnych.

Przez wyznaczony czas „1260 dni” (pierwsze 3,5 roku) będą ‘składać swe świadectwo’ prawdy, czyli inaczej będą zeznawać jako naoczni świadkowie. Porzucili oni organizację, w której tkwili, bowiem okazała się ona tylko szczególnym zwiedzeniem, pseudo-prawdziwą religią, a więc uwodzącą i zwodniczą, nie Bożą! Dlatego nie dziwi, że ta niezwykle groźna ‘organizacja Jehowy’, tak bardzo jest dzisiaj przez nich publicznie ‘bombardowana’ czy wręcz osaczona ich krucjatą. Choć nie tylko ona, bowiem w rzeczywistości ma to swe odniesienie do każdej quasi-prawdziwej religii, która podpisuje się pod nazwą ^chrześcijaństwo^.

W tej szczególnej misji demaskowania i potępiania bardzo pomocny jest wszechobecny i o globalnym zasięgu potężny Internet. Dzisiaj wyraźnie dostrzega się coraz liczniejszą społeczność demaskatorskiej krucjaty przeciw ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Wielu przez nią skrzywdzonych ludzi porzuciło/porzuca ją oraz jawnie i bardzo skutecznie obnaża jej grzechy i przestępstwa. Zapowiada wymierzenie Bożej sprawiedliwości za jej ohydne postępowanie i wieszcząc tej religii gorzki koniec. O wiele większa jest opozycja tkwiąca jeszcze wewnątrz tej zniewalającej religijnie organizacji. Ta opozycja jest jak ściśnięta sprężyna, którą nie sposób tak ciągle i uparcie trzymać, dlatego w pewnej chwili nagle odskoczy. Wszyscy ci ludzie są dla liderów ‘organizacji Jehowy’ groźnymi dysydentami, ponieważ byli to wcześniej często najbardziej wartościowi, najaktywniejsi, bardzo produktywni i oddani jej ludzie.

Ta triumfująca opozycjademaskująca przede wszystkim ‘organizację Jehowy’/quasiBoża ma wspólną ‘wadę’ – samodzielnie myśli i odważnie broni prawdy dając ‘swe świadectwo’! Nie zważa na okrutne i zwodnicze autorytety ludzkie. Ona liczy się najpierw i przede wszystkim z Najwyższym Autorytetem: Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa oraz Słowa Bożego. Z tego powodu są przez ‘swoich braci znienawidzeni’, dlatego też ich ‘popychają bokiem i ramieniem [psychiczna tyrania autorytetu], a rogami [władzy] odsuwają i rozpraszają na zewnątrz’. ‘Wyłączają’ ich czy wykluczają, a więc wypędzają okazując im zniewagę i pogardę. To co czynią ‘nienawidzący’ drżącym na Jego [Boże] Słowojest bardzo poważnym błędem i grzechem, który stawia tych kłamliwych ‘braci’ po stronie wrogów Boga. Bóg tych swoich wiernych i odważnie świadczących o prawdzie weźmie w obronę, a wrogów ich spotka ‘wstyd’ i potępienie.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 21:8; 22:15; Jeremiasza 1:10-12; Ezechiela 34:21,(3-6); nwt-pl, bp, bw; Izajasza 66:2,5,6,14 nwt-pl; Jana 16:1-4.

Nagle radość „ich wrogów” zamieni się w strach!

Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj prorokujący świadkowie Boga w worach [w głębokim smutku i pokorze]to także bezkompromisowi obrońcy Prawdy Słowa Bożego! Mówiąc metaforycznie:

Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu].

Brzydzą się oni bowiem religijnym nierządem, czyli wszelkim bałwochwalstwem, w tym szaleńczym kultem ‘organizacji Jehowy’. Obrzydliwością w ich umyśle jest celebracja wszelkiego kultu ludzkiego przywództwa, w tym autokraty, tak zwanego ‘Niewolnika’ czy Ciała Kierowniczego. Ci odważni chrześcijanie nie dają się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym czy nawet politycznym. ‘Uciekają od bałwochwalstwa’!!! Nie wyobrażają sobie, aby mieli się ‘skalać’ żyjąc czy ‘współżyjąc’ z nimi, ponieważ ‘są dziewicami i podążają za Panem Jezusem, dokądkolwiek idzie’. Są oddani tylko swemu Panu Jezusowi, który jest Chrystusem Boga Ojca, czyli Jego Pomazańcem! Z Panem Jezusem są zwycięzcami i jawnymi ‘niewolnikami Boga’, bowiem mają ‘pieczęć na czole’imię jego Ojca wypisane na czołach”.

Dlatego też dzisiaj zwłaszcza dla ‘lisów’, przebiegłych przywódców religijnych, bałwochwalczej ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża, są groźnymi dysydentami i odstępcami. Od kiedy ci bezwstydni ignoranci muszą się zmagać z demaskującymi ich opozycjonistami, bardzo zradykalizowali się, bezwzględnie ich tropią, tępią i wykluczają z miejsc zgromadzeń’. Zohydzają do nich innych, krzewią pogardę, rozniecają nienawiść czy wręcz podżegają do niej i usiłują ich zniszczyć.

Pismo Święte: Objawienie 14:4,5 nwt-pl; 14:1 ubg; 7:3 nwt-pl; 11:18; 3:12; 8:2-5; Rzymian 10:9; 2Koryntian 4:5; 1Piotra 2:21; Jana 16:2 bgn; 9:22; 12:42 interlinearny; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15.

Ważne! Objawienie 14:1 zacytowano z ubg, ponieważ jest on zgodny przede wszystkim z najbardziej wiarygodnym greckim tekstem – Textus Receptus; porównaj z bg, bgn. Imię [gr. ‘onoma’], które określa Boga Ojca, jest wręcz synonimem Jego: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji, honoru.

Pozbawienie ‘dwóch świadków Boga – proroków’ życia duchowego przez ‘bestię wychodzącą z otchłani’ wywoła krótkotrwałą radość nienawidzących ich wrogów. Proroctwo wyraźnie zapowiada:

JEDNAK po trzech i połowie dnia tchnienie (duch) życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich [dwóch świadków Boga – proroków] i powstali. A wszystkich, którzy na nich (uważnie) patrzyli [gr. ‘theōreō’], ogarnął wielki strach.

Pismo Święte: Objawienie 11:7,11 pau.

Nagle więc nastąpi zaskakująca i diametralna zmiana sytuacji w życiu alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Można powiedzieć tak: ‘Ten się cieszy, kto się cieszy ostatni’. Radość ich wrogów i wrogów Boga zamieni się bowiem w strach!  Bóg już wcześniej zapowiedział to także w równoległym i paralelnym proroctwie Izajasza 66:3-6 nwt-pl:

Oni też wybrali własne drogi i w ich obrzydliwościach ma upodobanie ich dusza. Ja więc wybiorę sposoby poniewierania nimi [ich złudzenia] i sprowadzę na nich to, co ich przeraża [koszmary, trwogę, klęski, nieszczęścia]; albowiem wołałem, lecz nikt nie odpowiadał; mówiłem, lecz nikt nie słuchał; i wciąż czynili to, co złe w moich oczach, oraz wybierali to, w czym nie mam upodobania [czego Ja nie znosiłem]. Słuchajcie słowa Jehowy [JHWH, Bóg Ojciec], wy, którzy drżycie na Jego Słowo: Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają [wypędzają, gardzą] z powodu mego imienia, powiedzieli: ‘Niech Jehowa będzie wychwalany’! On też się ukaże ku waszej radości, a oni będą okryci wstydem. Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni! To odgłos tego, jak Jehowa odpłaca swym nieprzyjaciołom [wrogom] tym, na co zasługują”.

Zanim to się stanie dojdzie do zaskakującego i przygnębiającego lecz przełomowego wydarzenia w wyniku działalności ‘bestii wychodzącej z otchłani’. O tym wszystkim koniecznie czytaj już w kolejnych dwóch tematach.

Pismo Święte: Objawienie 11:7.

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
 • To jest ogłaszanie przez Tego Boga swoich celów, zamierzeń, postanowień i prawomocnych wyroków.
 • Są one bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie!
 • W jaki sposób Bóg tego dokonuje? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘cherubach’ i ‘serafach’ (lub inaczej: cherubini i serafini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 12:7-9; 15:1-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9; Psalm 99:1; 103:20 bw; 1Mojżeszowa 28:12 lub; 2Mojżeszowa 23:20-23; Mateusza 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; porównaj 4Mojżeszowa 22:20-35; 2Kronik 18:1-34; 2Królewska 19:1-37; Łukasza 1:11-20; 2:7-15; Mateusza 28:1-8; Jana 1:51; 14:30; 20:11-18; Dzieje 5:17-23; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.