?>

To konieczność: TRZY KROKI do OCALENIA!

Aktualizowany: 6.11.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Czas ostatniej szansy — koniecznie zadbaj o swe ocalenie!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Wyznaczył [Bóg Ojciec] dzień sprawiedliwego [prawego] sądu [oddzielenie] dla całego świata.

 • (…) pozostały czas jest skrócony”

„Nasze ocalenie w Bogu [Ojcu], który zasiadł na tronie, i w Baranku [Jego Chrystusie Jezusie]!

 • Jeśli chcemy ocalić swe życie, to ostatecznie musimy indywidualnie i osobiście wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

ZBLIŻA się szokujący koniec zwodniczych religii tego świata i ostatecznie wstrząsający, polityczny koniec okrutnego świata ludzkiego oraz wszelkich jego formacji! Chodzi o biblijną wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy, sprawiedliwą wojnę Bożą w symbolicznym ‘miejscu zwanym Armagedonem’. To przede wszystkim wielcy i okrutni nie tylko polityczni władcy tego świata, znajdą się nagle w sytuacji wstrząsającej, bez wyjścia. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem. Jako Główny Wykonawca prawomocnych wyroków Naszego Boga, Jezus Chrystus odniesie totalne zwycięstwo i tryumf. Metaforycznie ‘depcząc winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego’. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można by określić III wojną światową. Jednak nie będzie ona kataklizmem nuklearnym. Będą w niej bowiem sromotnie przegrani i zdecydowani zwycięscy… i to tylko jedni!

 • Jeśli religijni i polityczni władcy tego świata chcą uniknąć zmiecenia i ocalić swe życie, to ostatecznie jak każdy muszą indywidualnie i osobiście także wykazać się dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków.

„Ci [ostatni władcy tego świata] stoczą bitwę [wojnę] z Barankiem [Panem Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni.

„Tak będzie przy końcu [zakończeniu] świata: wyjdą aniołowie [Boga], odłączą złych od sprawiedliwych [prawych].

Zanim się dokona ostateczna, globalna konfrontacja z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Chrystusem, aniołowie [potężni posłańcy Boga], odłączą złych od prawych’ podczas ‘rozdzielania w dniu sądu dla całego świata’. Zaangażowanie aniołów Bożych w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację publicznie ogłoszonych przez Niego proroctw, jest olbrzymie. Ich zadania związane są więc z realizacją celów swego Ojca, zamierzeń, Jego postanowień i wykonywania prawomocnych wyroków.

Aniołowie Wszechmocnego Boga otrzymali od Niego wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą. Wpływają oni na sytuację świata ludzkiego, inicjują, powodują określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa – wyrocznie.

W wypełnianiu proroctw Bożych swój skromny, lecz zaszczytny udział mają też niektórzy ludzie. Ci, którzy aktywnie uczestniczą w ujawnianiu ich temu światu ludzkiemu i ‘strzeżeniu’ oraz  ‘przestrzeganiu’ ich. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się [gr. ‘tēréō’] słów zapisanych w tym zwoju [Księgi Objawienia].

Wszyscy więc ludzcy „niewolnicy Boży”, pozostający przy życiu pod koniec ostatecznego 3,5 roku apogeum miażdżącego osaczania tego świata wszelkim nieszczęściem, przystąpią do ostatniej w nim działalności ewangelizacyjnej. Wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy potrójne orędzie, ponieważ z punktu widzenia Boga dzieło to będzie w centrum Jego uwagi, metaforycznie ‘w środku nieba’.

 • Pan Jezus zapowiedział:

Najpierw jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom”.

lub szerzej:

 • „Dobra nowina [Ewangelia] o Królestwie [Bożym/Niebios] zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec [ostateczny dla tego świata].

Księga Objawienia/Apokalipsy zapowiada to dzieło, jako publiczne rozgłaszanie przez aniołów Boga potrójnego orędzia dotyczącego naszego ratunku — ocalenia naszego życia:

‘Ogłaszanie [oznajmianie, obwieszczanie] wiecznotrwałej dobrej nowiny [Ewangelii], jako radosnej wieści dla wszystkich [KAŻDEMU] mieszkańców ziemi i wszystkim narodom, pokoleniom, językom i ludom’.

Wniosek! Pod wybitnym kierownictwem potężnych aniołów Bożych „niewolnicy Boga” Wszechmocnego publicznie ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok. A następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

 • Jak się dokona to rozgłaszanie???

 • Już teraz w świecie potęgi globalnego Internetu jest to nietrudne i jak najbardziej wykonalne!!!

Pismo ŚwięteMateusza 13:49 eku; 24:14,15,21,22,29-31 pau; 25:31-46; 28:18; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Tytusa 2:13 snpd; Psalm 89:27,28 bw; Objawienie 1:5-7; 7:10 wsp; 8:13; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 17:14 nwt-pl; 19:1,11-21 nwt-pl; 14:6-20; Dzieje 17:30,31 pau; 13:48; 24:15; Marka 13:10,19,20; Daniela 12:1,2.

Konieczne i ostateczne trzy kroki do ocalenia

Koniecznie i ostatecznie trzeba będzie wtedy poznać to ratujące życie Boskie, potrójne orędzie i dokonać trzech niezbędnych kroków:

 • 1) KROK:

Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [skazujący lub uniewinniający; gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [gr. ‘proskyneō’] Temu (Bogu).

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw, i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Tego Boga i Jego Chrystusa za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!
 • Uczucie bojaźni przed ludzkimi atorytetami i ich organizacjami, często nazywanymi świętymi jako niezbędnymi do zbawienia, nie może dominować. Poddańcza uległość tym grzesznym, omylnym wyroczniom to bałwochwalcze sidło — zniszczy naszą szansę ratunku i ocalenia u Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa.
 • Gr. słowo krisis to dosłownie ‘wybór, oddzielenie, osąd, wyrok’ skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosłownie znaczy ‘oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec’ i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy ‘wyrok skazujący, kara, potępienie’ i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.
 • Gr. proskyneō to dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu, Zwycięskiemu Władcy, Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu, Świętemu Bogu Ojcu.

Pan Jezus jednoznacznie wskazał jedynie Komu mamy ‘oddawać hołd’ i tylko Komu ‘mamy służyć’. A nasze oddanie Bogu to ‘ofiara żywa, święta, Jemu przyjemna, która jest wyrazem naszej rozumnej służby Bożej’:

„Panu, Bogu Twojemu, hołd [pokłon] składać [oddawać] będziesz i tylko Jemu będziesz służył”.

 • „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej”.

Trzeba będzie koniecznie dokonać tego pierwszego kroku!

Z tym głoszeniem, że ‘nadeszła godzina sądu Bożego’ związana jest ‘godzina próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować [doświadczyć] mieszkających na ziemi’.

Pismo Święte: Objawienie 3:10; 14:6,7 snpd; porównaj 1Piotra 1:17 snp, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; 12:1 bt; Mateusza 4:10 bp, wsp, ubg; 10:28 snp; 25:31-33.

 • 2) KROK:

Upadł! Upadł wielki Babilon, który winem swojej szaleńczej rozpusty napoił wszystkie narody”!

 • Wszechmocny Bóg Ojciec nawołuje:

Wyjdźcie z niego, ludu mój.

 • On utracił swój autorytet, stracił na znaczeniu i niebawem nastąpi jego nagłe zniszczenie! Dopuszcza się on „szaleńczej rozpusty”zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa, Ich proroków i apostołów.
 • Dlatego w porę ‘należy z niego wyjść, czyli porzucić uwodzące i zwodnicze, zorganizowane i w większości zinstytucjonalizowane religie tego świata!
 • One ‘mamią i tumanią’ — uwodzą i zwodzą swym upartym, ustawicznym zajmowaniem się propagandą bałwochwalstwa. Jego powszechnym, bezczelnym i ogłupiającym praktykowaniem, w tym zawziętym praktykowaniem wrednego kultu ‘organizacji Jehowy’ [tak, tak świadkowie Jehowy, nie oszukujcie siebie!]. To profanacja Świętego Imienia Boga i szczególnie rażąca obraza Jego Majestatu.

Nie możecie mieć udziału w ich grzechach, aby nie spadły na was ciosy gniewu Boga’.

 • ‘Szaleńczym nierządem’ religii tego świata jest ich uparty sojusz czy zawzięty mariaż z władcami politycznymi, swymi kochankami. To obrzydliwa zdrada Jedynego Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa.

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc, tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:1-6; 18:1-24; 19:1-3.

 • 3) KROK:

Kto kłania się [oddaje cześć, hołd] bestii [z morza] i jej podobiźnie [obrazowi, odbiciu, kopii] oraz przyjmuje znamię na swoje czoło lub rękę, ten będzie pił wino Bożego wzburzenia (gniewu).

(…) A dym ich męki unosi się na wieki wieków”.

 • Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa. Przestać być upartym adoratorem czy wielbicielem tego złego świata — jego ‘bestii z morza i jej obrazu’. ‘Bestia z morza’ to globalny system polityczny tego złego świata. ‘Bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów – ostatnich mocarstw] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach w koronach [wszyscy ostatni władcy] i siedmiu głowach z bluźnierczymi imionami [ostatnie mocarstwa, na czele z siódmym wiodącym, dominującym]. Ostatecznie staną się one bluźniącymi Bogu Świętemu i niezwykle antyreligijne.
 • Nie możemy popierać czynnie lub jawnie przynależeć (‘znamię na czole lub ręce’) do globalnego systemu politycznego. Dlaczego? Dlatego, że będzie on ostatecznie bluźnić przeciwko Bogu, Jego Imieniu i Jego miejscu przebywania’ oraz ‘będzie walczyć z Jego świętymi [wiernymi] i zwyciężać ich [tylko chwilowo]. Trzeba więc będzie porzucić ‘oddawanie jemu czci’ [gr. ‘proskyneō’], bo jest to wobec niego akt uległości bałwochwalczej. Musimy tego dokonać, jeśli nie chcemy, aby zamiast ocalenia dopadł nas gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska (metaforyczne ‘męki wieczne’).
 • Gr. ‘proskyneō’ to dosłownie ‘hołd’ – tu jako bałwochwalcze sidło, czyli akt uległości bałwochwalczej najwyższej wtedy władzy tego świata.
 • Pan Jezus przecież jednoznacznie ostrzegł:

„Panu, Bogu twemu, będziesz oddawał hołd i Jemu samemu będziesz służył”.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 17:1-18; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 4:10; 25:31-33.

W związku z ogłaszaniem potrójnego orędzia potrzeba będzie odwagi, mobilizacji i motywacji, ale jest też i zapewnienie:

„Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”.

 • (…) Szczęśliwi są umarli, którzy umierają w jedności z Panem – począwszy od tego czasu. Tak, mówi duch, niech odpoczną od swych trudów, bo to, co czynili, idzie wraz z nimi.
 • Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Bogu Ojcu Wszechmocnym i w Jego Chrystusie, Naszym Panu (Władcy) Jezusie. Nie w mamiącym i tumaniącym kulcie religii tego świata. W tym, a jakże, także niekulcie ‘organizacji Jehowy’, który najpierw zwabia swe ofiary, a następnie zawzięcie bałamuci, uwodzi i zwodzi!

_________________……………………_________________

 • Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata ludzkiego! A wraz z nim jego okrutnego twórcę, który w przemożny i niezwykły sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Potwornie je uwodzi i zwodzi, „bo wie, że jego czas jest krótki”!

_________________……………………_________________

 • Dokonanie tego nie będzie łatwe. Jednak trzeba będzie to koniecznie uczynić, aby nie utracić swego życia! Nie zmarnować swej ostatecznej szansy ratunku i ocalenia siebie oraz swych bliskich.

_________________……………………_________________

 • Swe osobiste ocalenie i sensowne życie znajdziemy tylko u Boga Ojca Wszechmocnego oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

_________________……………………_________________

Trzeba będzie koniecznie dokonać trzech kroków i to zanim zacznie się ‘godzina żniwa ziemi’, ‘bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje’. To wszystko jest jednak jak najbardziej możliwe! Proroctwa Wszechmocnego Boga Ojca zapowiadają, że na końcu nagle pojawi się nawet międzynarodowa „wielka rzesza” ludzi, która ostatecznie zostanie ocalona i zbawiona, bowiem:

‘zbawienie [ocalenie] swe zawdzięczać będzie Bogu [Ojcu Wszechmocnemu] i Barankowi [Jego Chrystusowi Jezusowi].

 • Źródłem życia jest wprawdzie Ojciec, ale za jego sprawą i Syn [Jego Chrystus Jezus] jest źródłem życia.
  • „Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił, by i Syn miał życie sam w sobie.
  • „Podobnie jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje im życie, tak i Syn daje życie tym, którym sam chce”.

Dlatego tak istotna jest motywacja i determinacja:

„Ale kto wytrwa aż do końca, ten zostanie ocalony [gr. ‘sṓzō’].

 • „Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał [gr. ‘sṓzō’]. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych [wierni Boga i Jego Chrystusa].

„A zasiadający na tronie [Bóg Ojciec] powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia [trwającego zawsze].

Pismo Święte: Objawienie 7:10 wsp – zbawienie/ocalenie gr. ‘sōtēría’ Lexicon Strong’s G4991; 14:12-16,19 pau; 16:12; 18:2-6; 7:9-17; Łukasza 17:32,33; Jana 5:21,26 snp, wsp, psz; 17:3 wsp; porównaj Ezechiela 37:1-14 br i Izajasza 66:2,5,7-10,18-24; Mateusza 24:13,22 tpnt, snp; gr. ‘sṓzō’ dosłownie ocalenie/ratunek Lexicon Strong’s G4982; Objawienie 21:5,6 ubg; porównaj Psalm 36:10 (9).

Rozważane Pismo Święte:

Marka 13:10 bp; Mateusza 24:14 snp; porównaj Lexicon Strong’s; 2Koryntian 5:10 ubg; Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 snpd; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, snpd, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 22:15; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Rzymian 2:16; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 snp; 8:11; 10:28 snp; 13:24-50 eku, tpnt (pszenica i kąkol = chwast = życica [w początkowej fazie rozwoju łudząco podobna do dobrego ziarna pszenicy] – dobrym ziarnem są synowie Królestwa, a chwastem synowie Złego”); 24:14,29-44; 25:31-46 (prawi i nieprawi); 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15-17 snp, wsp, br; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:19-29; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4;  11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23.

 • EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:4 bp.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.