?>

interpretacja Apokalipsy

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 30

Aktualizowany: 7.10.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

APOKALIPSA A TY — EPILOG KSIĘGI OBJAWIENIA

   PODWÓJNA alegoria czy symbolika biblijnej „Jerozolimy” wskazuje dzisiaj na jedną „Nową Jerozolimę”, której „Budowniczym i Twórcą jest Bóg”. W Piśmie Świętym jest nazwana także ‘Jerozolimą świętą, górną, niebiańską, Syjonem’, „Ojczyzną”, „Świętym Miastem” lub „Miastem” i „oblubienicą, małżonką Baranka”. Skąd ten wniosek? Wynika on z Księgi Objawienia w powiązaniu z całym Słowem Bożym. Na niebiańskim tronie zasiada Pan Bóg i Pan Jezus, a „korony” otrzyma symbolicznych „24 starszych”, niebiańskich królówkapłanów. „Nowa Jerozolima” posiadać będzie całą władzę i panowanie, ponieważ będzie ona zdominowana przez Boga Ojca i Pana Jezusa, w której na zawsze będzie „tron Boga i Baranka”. A poarmagedonową „świątynią” tego „Świętego Miasta” będzie także „Pan Bóg, Wszechmogący, oraz Baranek”. Taka alegoryczna „Jerozolima” jako „Święte Miasto Nowa Jerozolima” z JEJ LUDEMjest rzeczywistością chrześcijańską, ale nieporównanie wspanialszą, bo związaną z Królestwem Bożym „nowego nieba i nowej ziemi”. Bóg swego Pomazańca Jezusa „ustanowił dziedzicem wszechrzeczy”, a więc jest to ‘całe dziedzictwo’ Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymał od swego Boga Ojca wraz z „wszelką władzą w niebie i na ziemi”. Dlatego też nie ma innej drogi zbawienia i ocalenia jak przez Pana Jezusa, który stał się ‘zbawieniem JHWH’, czyli „Zbawicielem świata”.

Pismo Święte: Objawienie 19:7-9; 21:1-5,9,10,22; 22:3; Jana 4:42; 1Jana 4:14; Hebrajczyków 1:2 bw; 11:10; Mateusza 28:18.

   Apostoł Paweł napisał do Efezjan: [Bóg] „powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Tak, w nim, w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami”. Jako… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 29

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WIECZNE „NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA”

ICH IMPONUJĄCE, WSPANIAŁE „MIASTO ŚWIĘTE”

   ANIOŁ ponownie Jana przenosi do początków „tysiąca lat panowania Królestwa Bożego/Niebios, odsłaniając przed nim dalszy ciąg tej wspaniałej wizji. Co opisuje apostoł?

„I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma” (Objawienie 21:1).

       Jakże zachwycająca panorama!

   Setki lat wcześniej Bóg JHWH rzekł do Izajasza: „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Proroctwo to w wąskim zakresie spełniło się po raz pierwszy w roku 537 p.n.e., gdy wierni Żydzi powrócili do Jerozolimy po około 50-letnim pobycie na wygnaniu w Babilonie. W tym okresie odrodzenia stanowili „nową ziemię” — nowe społeczeństwo podlegające nowemu zarządzaniu, czyli „nowym niebiosom”. Apostoł Piotr wskazał na ponowne i wielkie spełnienie tego proroctwa, oznajmiając: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Jan ujawnia teraz, że obietnica ta zacznie urzeczywistniać się po rozpoczęciu „dnia Pańskiego”. Przeminie w końcu „poprzednie niebo i poprzednia ziemia”. To znaczy stary i jeszcze istniejący, cały, diabelski świat podległy przemożnej władzy szatana i jego demonów. Znikną nie tylko oni, naczelni, niebiańscy buntownicy i popierający ich władcy ziemscy. Zniknie całe wzburzone „morze” buntowniczych, agresywnych i nieobliczalnych narodów ludzkości. Ich miejsce zajmie Królestwo Boże/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” — społeczeństwo nowego Izraela, czyli chrześcijańskiego „Izraela Bożego”.

Pismo Święte: Izajasza 65:17 bt; 66:22; 2Piotra 3:13; Daniela 2:34,35,44; Galacjan 6:15,16; porównaj Objawienie 20:11.

       O… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 28

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

7) TEMAT WIZJI — Objawienie 20:4 do 22:21 — „tysiąc lat” Królestwa Bożego; Boży sąd ostateczny i wieczna klęska szatana diabła; wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich „święte Miasto”

DIAMETRALNA ZMIANA SCENY ŚWIATA NIE TYLKO LUDZKIEGO!!!

„W DNIU PAŃSKIM”, czyli w ‘wielkim dniu Ich [Boga i Pana Jezusa]gniewu’, nastąpi kres tego złego świata. Jednak dopiero po usunięciu ostatniej przeszkody – uwięzieniu szatana diabła i demonów będzie się mogło rozpocząć „tysiąc lat” panowania Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”.

Pismo Święte: Objawienie 1:10; 6:16,17; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Izajasza 65:17; 66:22; Mateusza 5:5.

    Po upływie „tysiąca lat” szatan zostanie na krótko ‘wypuszczony’ z „otchłani”. Dlaczego? Zanim Jan odpowie na to pytanie, zwraca uwagę na początek tego okresu.

Sędziowie na tysiąc lat

„I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu [bw – za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże], tych, którzy nie oddali czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy obecnego świata] ani bestii, ani jej wizerunkowi [obrazowi] i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (Pozostali z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat” (Objawienie 20:4-6).

   Trzeba powiedzieć, że „tysiąc lat”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 27

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

KONIEC TEGO ŚWIATA POLITYCZNEGO W ARMAGEDONIE!!!

   „ARMAGEDON” — jakże często słowo to budzi lęk! Tymczasem dla miłujących sprawiedliwość stanowi ono zapowiedź długo oczekiwanego dnia, w którym Bóg Wszechmocny wykona ostateczny wyrok na Jemu wrogich narodach. Nie będzie to wojna prowadzona przez ludzi, lecz przez „Władcę wszechrzeczy”, „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” ‘dzień Jego pomsty’ na wrogich Mu władcach ziemskich i ich narodach.

Pismo Święte: Objawienie 16:14,16 nwt-pl, bp; Ezechiela 25:17.

   Niecny atak szatana opisano sugestywnie w 38 rozdziale Księgi Ezechiela. Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do ataku, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’. Jak tego dokona? Otóż sprawi, że Jego zajmujący się świadczeniem „niewolnicy” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który nabył sobie dobytek i dobra, a który mieszka w środku ziemi’. Będą ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, jedynymi, którzy odmawiać będą wielbienia „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. Duchowa siła i ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami” oraz ‘bestię szkarłatną z otchłani’ i przystąpi do morderczej napaści. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”. „Okażę się Wielkim i Świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH]. Po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, spotka go wieczny niebyt.

Pismo Święte: Ezechiela 38:2,4,11,12,15,21-23 bp; 39:11; Objawienie 13:1; 17:3,7,8,11,12-14; 20:7-10.

„Wierny i Prawdziwy”

   Bóg przywołuje „miecz”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 26

Aktualizowany: 24.12.2019

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

UPADEK I SZOKUJĄCY KONIEC RELIGII TEGO ŚWIATA!

Wielka żałoba i wielka radość!

   NAGŁE, przerażające, doszczętne zniszczenie — oto jaki los czeka wszystkie zorganizowane globalnie zwodnicze religie tego świata, zwane „wielką metropolią” i „Babilonem wielkim”! Będzie to jedna z największych katastrof w dziejach ludzkości. Ponieważ „Babilon wielki” istnieje już od dawien dawna, ludziom trudno uwierzyć, że kiedykolwiek mógłby zostać zniszczony. Jest on głównym narzędziem diabła, którym wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię. Całkiem więc słusznie Objawienie dwukrotnie upewnia nas, że wszystkie religie tego świata, poniekąd zwodnicze, spotka kres. Podaje szczegółowy opis ich upadku oraz późniejszych wydarzeń prowadzących do ich całkowitego usunięcia czy zniszczenia. Poznaliśmy religie tego świata wcześniej jako „wielką nierządnicę”, „Babilon wielki, matkę nierządnic i obrzydliwości ziemi”, która ‘mieszkańców ziemi upiła winem swego nierządu’. Zostanie ona w końcu zgładzona przez swych byłych kochanków — władców politycznych. Kolejna wizja przedstawia ją jako „miasto”, „wielką metropolię” stanowiącą pod względem religijnym odpowiednik starożytnego miasta Babilonu. Dlaczego? Ponieważ jest to zorganizowana i zinstytucjonalizowana zdrada religijna Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrada i sprzeniewierzenie Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: Objawienie 12:9; 17:1,2,5,15-18.

       Kontynuując swą relację, Jan oznajmia:

„Potem ujrzałem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę; i ziemia rozświetliła się od jego chwały. I zawołał silnym głosem, mówiąc: ‘Upadła! Upadła metropolia Babilon Wielki’ i stała się miejscem mieszkania demonów i kryjówką wszelkiego nieczystego wyziewu, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i znienawidzonego [budzącego wstręt]!”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 25

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

6) TEMAT WIZJI — Objawienie 17:1 do 20:3 — „Babilon wielki” i „bestia z otchłani” jako Boży egzekutor; wielka radość, ‘zaślubiny Baranka’ i Jego ‘zaproszeni’ oraz wojna Armagedonu i uwięzienie szatana diabła

RELIGIE TEGO ŚWIATA I EGZEKUTOR — „BESTIA WYCHODZĄCA Z OTCHŁANI

„Sąd nad  wielką nierządnicą” — zwodniczymi religiami tego świata

   „SIEDEM złotych czasz pełnych gniewu Bożego” musi zostać opróżnionych! ‘Wylanie przez szóstego anioła złotej czaszy gniewu Bożego na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschnie’ oznacza, że szeregi zwolenników i obrońców religii tego świata, Babilonu wielkiegoradykalnie stopnieją. To będzie wyraźny sygnał, że dni tej matki nierządnic są policzone i trzeba z niej w porę koniecznie ‘wyjść’. Pamiętamy zapewne, jak po wylaniu przez ‘anioła siódmej złotej czaszy gniewu Bożego’ „przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania [wzburzenia]. Właśnie tym się teraz zajmiemy. Bieg wydarzeń w szybkim tempie będzie zmierzać w stronę ostatecznego zakończenia dramatu narodów w ‘wojnie w wielkim dniu Boga Wszechmocnego’ w sytuacji zwanej po hebrajsku Armagedon.

Pismo Święte: Objawienie 15:7; 16:1,12,19,14,16; 17:5,6; 18:4.

       Jan wprost nie posiada się ze zdumienia nad tym, co widzi i słyszy:

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc: ‘Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą dopuszczali się rozpusty królowie ziemi, a zamieszkujący ziemię zostali upici winem jej rozpusty’” (Objawienie 17:1,2).

   „Wielka nierządnica” zwana też „matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”! Skąd to szokujące określenie? Kim ona jest? Niektórzy utożsamiają tę symboliczną „nierządnicę” ze… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 24

Aktualizowany: 8.06.2021

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

‘OSTATNIE CIOSY BOGA’ PORAŻĄ ŚWIAT LUDZKI!

Złote czasze a głosy trąb aniołów

       ROZLEGNIE się trwożący rozkaz:

„I usłyszałem donośny głos z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: ‘Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’”  (Objawienie 16:1).

   Kto wyda to polecenie? Z pewnością sam Bóg, bo ze względu na blask Jego wspaniałości i mocy nikt inny nie mógł wejść do sanktuarium. ‘Wylewanie na ziemię siedem czasz gniewu Bożego’, czyli na cały zły świat, nie polega tylko na potępianiu tego co się w nim dzieje, ale rzeczywiście spadną na niego „ostatnie ciosy gniewu Bożego” jeszcze przed wykonaniem wyroków „w wielkim dniu Ich [srogiego] gniewu”, Boga i Jezusa.

Pismo Święte: Objawienie 6:16,17.

   Pierwsze cztery „złote czasze pełne gniewu Boga” są wymierzone przeciwko temu samemu, co ‘głosy pierwszych czterech trąb aniołów’, to znaczy przeciw ‘ziemi, morzu, rzekom i źródłom wód, jak również przeciw niebiańskim źródłom światła’. Jednakże ‘głosy trąb’ zapowiadały plagę dla „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata, tymczasem wylanie „złotych czasz gniewu Boga” dotyczy już całego globu i wszystkich mieszkańców ziemi. Żadnej części tego złego świata podległego władzy szatana nie będą oszczędzone „plagi” czy „ciosy”.

Pismo Święte: Objawienie 8:1-12.

   ‘Głosy trzech ostatnich trąb aniołów’ miały inny charakter, bo nazwano je „biada”. Pierwsze dwa „biada” łączyły się z „szarańczą”„wojskami konnicy” i z misją „dwóch moich [Bożych] świadków”. „Trzecie biada” zaś zwiastuje narodziny władzy wykonawczej Królestwa Bożego, dynamicznej władzy Bożego Pomazańca Jezusa nad całym światem. Jak się przekonamy, ostatnie ‘trzy złote czasze Jego gniewu’ mają związek z tymi sprawami,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 23

Aktualizowany: 29.01.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

5) TEMAT WIZJI — Objawienie 15:1 do 16:21 — ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’

OSTATNIE WIELKIE CIOSY GNIEWU ŚWIĘTEGO BOGA

Wielkie i zdumiewające dzieła Boże

       JAN donosi o jeszcze „innym znaku na niebie, wielkim i zdumiewającym”:

„I ujrzałem inny znak na niebie, wielki i zdumiewający: siedmiu aniołów z siedmioma plagami. Te są ostatnie, ponieważ przez nie dopełni się gniew [wzburzenie] Boży” (Objawienie 15:1).

   Ten jeszcze jeden i trzeci „znak na niebie, wielki i zdumiewający” ma doniosłe znaczenie dla „niewolników, proroków i świętych Bożych”. Istotną rolę w spełnianiu woli Bożej odgrywają aniołowie. Natchniony psalmista nawoływał aniołów: „Błogosławcie Jahwe [JHWH], aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa”. W tej nowej scenie otrzymują oni zadanie ‘wylania siedmiu ostatnich plag’, jako ‘siedem złotych czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’, które ‘dopełnią gniew Boży’. Przekład Biblii bgn nazywa je ‘siedmioma ostatecznymi ciosami’ [greckie ‘plēgas’ to dosł. ‘ciosy’], a dos nazywa „ostatnimi klęskami”. To greckie słowo występuje w Księdze Objawienia w 15:1,6,8; 16:9; 21:9 i 22:18. Trzeba koniecznie wiedzieć, że ta wizja spełniać się będzie jednocześnie czy równoległe z „trzecim biada”, którego początek wyznacza metaforyczny ‘głos trąby siódmego [ostatniego] anioła’. Dlaczego? Wyraźnie widać, że początek tej wizji następuje po proklamacji Boskiego panowania, po którym następuje okazywanie ‘gniewu [wzburzenia] Bożego’, co jest zgodne z Objawieniem 11:15-19W tej wizji wyjawiono w jaki sposób to nastąpiJest to „wyznaczony czas” obecności Boga, szczególnego Jego działania, gdyż znowu jest mowa, że „w niebie otwarto sanktuarium namiotu… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 22

Aktualizowany: 6.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

DOKONA SIĘ TAJEMNICA BOGA!!!

Treść: „godzina sądu” nad narodami i „godzina żęcia” w „żniwie ziemi” kończy „trzecie biada”

Wybiła godzina sądu Bożego!!!

       DALSZA szczególna wizja Jana:

„I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‘Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddawajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’”  (Objawienie 14:6, 7).

   Pierwszy anioł leci „środkiem nieba”, gdzie latają też ptaki. A zatem jego głos będzie słyszalny na całej ziemi. Ogłaszane przez niego orędzie będzie miało zasięg ogólnoświatowy, daleko większy niż jakiekolwiek wiadomości radiowo-telewizyjne. Ponieważ dotyczy ono ogłaszania „wiecznotrwałej dobrej nowiny,jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi”: „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu(dos). Będzie to ostatni dany czas, żeby koniecznie zacząć działać, aby uniknąć niepomyślnego ‘sądu Bożego’. Dlatego trzeba ‘bać się Boga, dać chwałę i oddać Mu cześć’, czyli okazać głęboki szacunek, dosłownie „hołd”, słuchając uważnie Boga Ojca i Jego Pomazańca Jezusa, a to w gruncie rzeczy oznacza posłuszeństwo Prawdzie Słowa Bożego. O ‘sądzie Bożym’ mówi też apostoł Paweł: „Wprawdzie Bóg nie zważał na czasy takiej niewiedzy, lecz teraz mówi ludziom, żeby wszyscy wszędzie okazali skruchę. Ustalił bowiem dzień [dzień Pański], w którym zamierza w prawości sądzić zamieszkaną ziemię przez męża, którego wyznaczył, udzielił, też gwarancji wszystkim ludziom przez… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 21

Aktualizowany: 24.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

ZWYCIĘSKIE I OCALONE „PIERWOCINY” ZBIORÓW!!!

Treść: Zwycięski Baranek Jezus z pierwocinami zbiorów żniwa przy końcu świata

   ZANIM „nadejdzie godzina żęcia, bo żniwo ziemi” ‘dojrzeje’, lojalni „niewolnicy Boga” i Jezusa podejmą na krótko ostateczną działalność polegającą na głoszeniu ‘wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (…): Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego [Bożego] sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’. Najpierw czekają ich jednak próby ‘wytrwałości i wiary’. Według Objawienia 12:17 „smok”, czyli szatan ‘podejmie walkę z resztą [„pozostałymi” w nwt-pl] jej nasienia [Nasienie niewiasty to Jezus, porównaj z w. 3 i 13], które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa’a będą to wtedy żyjący „wszyscy Jego [Boga] niewolnicy”. W 13 rozdziale Objawienia sugestywnie opisano organizmy polityczno-militarne, które szatan utworzył na ziemi, a które on zradykalizuje po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego”, aby sprowadzać na wiernych „niewolników, proroków i świętych Bożych” ciężkie próby i okrutne prześladowania. Ten zawzięty wróg Boga nie jest w stanie udaremnić Boże zamierzenia! Jak zaraz zobaczymy, mimo złośliwych machinacji diabła, jedno jest pewne – zwycięskie, kompletne i symboliczne grono „144 tysiące” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem, czyli „przy końcu [zakończeniu] świata”, znajdzie się u boku Baranka Jezusa na symbolicznej, niebiańskiej i zwycięskiej „górze Syjon”. W ramach „porwania” dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania”, jak mówi o tym ap. Paweł w 1Tesaloniczan 4:15-17 i 1Koryntian 15:51-53Do symbolicznych „144 tysiące” nie można włączać zmartwychwstałych „niewolników Boga”, oni otrzymali swe zapewnienie… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.