?>

Szok: KATASTROFA CHRZEŚCIJAŃSTWA! Jak to możliwe? (1)

Aktualizowany: 12.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

 • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

Uświęcę przeto zbezczeszczone u narodów wielkie Imię moje, które znieważyliście wśród nich. I dowiedzą się narody, że Ja jestem Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], (…) gdy na ich oczach okażę się w was Świętym”.

Upadł, upadł Wielki Babilon [Nierządnica]!

Wyjdźcie z niego, ludu mój”.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

(Ezechiela 36:23 bp; Objawienie 18:2-4 bw; 17:16 eib)

Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Treść(1) Najpierw kompromitacja chrześcijańskich organizacji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii chrześcijaństwa tego świata! Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?

(3) Koniec ich niewoli religijnej! Ostatecznie koniec polityczny chrześcijaństwa tego świata!

Chrześcijaństwo tego świata a trzy „biada” – nieszczęścia!

PROROCTWO Apokalipsy wyraźnie spełnia się! Chrześcijaństwu tego świata dokuczyło już „pierwsze biada” – prorocza „szarańcza” russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Dotknęło także budzące strach „drugie biada” – prorocze „wojska konnicy” groźnej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. To ‘wojsko Jehowy’ ‘ciosami’ swej misji już ‘zabiło trzecią część ludzi’, miotając ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie oraz im ‘wyrządziło szkodę’. Szaleńcza ‘organizacja Jehowy’ ogłosiła już bowiem nagłą zagładę najpierw religii chrześcijaństwa tego świata skażonego „wszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami”. Jedni i drudzy skutecznie kruszyli jego autorytet, zwłaszcza religijny, obnażając kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę oraz postępujący upadek duchowo-moralny. Z drugiej strony ich chrześcijański rewizjonizm ‘wyrządza szkodę’ proroczej, ‘trzeciej części ludzi’, w tym najbardziej zainteresowanym nim osobom. Cały ten ruch religijny był i jest częścią chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza jego zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych religii. One z kolei są znaczącą i wpływową częścią większego, ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata! Na chrześcijaństwo tego świata ostatecznie spadnie miażdżące „trzecie ‘biada’”, koszmarne ‘nieszczęście’!

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:14,21 pau; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau; Łukasza 12:40 pau; Objawienie 9:1-21; 11:15,17; 15:4 bp; 17:1-5,15-18; Ezechiela 8:3,5.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Najpierw ‘upadek’ religii chrześcijaństwa tego świata

Dzisiaj coraz wyraźniej widać i słychać jak wszystkie religie tego świata dotykają kolejne i dotkliwe nieszczęścia. Wszystkie je, choć nie tylko, w końcu dosięgnie prorocze, szczególne „trzecie biada” i jego ‘ostatnie ciosy [plagi, klęski] Boga Wszechmocnego’. Spowodują one najpierw ich wielki upadek:

 • Kompromitacja instytucji religijnych doprowadzi ostatecznie do ich bankructwa duchowego, moralnego i finansowego. Nastąpi bowiem, utrata ich dotychczasowego autorytetu i utrata ich władzy oraz zdecydowana strata na znaczeniu, a jakże, także religii chrześcijaństwa tego świata!!!

Tak mówi nieomylne proroctwo Wszechmocnego Boga Ojca:

Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”.

 • „Babilon”, hebr. ‘Babel’ to dosłownie ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’ lub po polsku bajzel. Jest to wielka dezorientacja i zamęt religijny, jednak dobrze zorganizowana globalnie tyrania religijna jako sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa!

Pismo Święte: Daniela 10:21 pau, bt; Objawienie 11:14-18; 12:10; 14:6-20 dos; 15:1 do 16:21 bp; 18:1-8.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata!
 • Pismo Święte: Jakuba 4:4 wsp; 1Jana 2:15-17.

Kres chrześcijaństwa! Czy jest to w ogóle możliwe?

Dawne wydarzenia groźną przestrogą i nauką!

Zaraz też potem, po upadku tyranii religijnej, ostatecznie dojdzie do globalnej katastrofy chrześcijaństwa i szokującego kresu wszystkich religii tego świata! Następnie cały świat ludzki, a więc wszystkie narody tego świata wraz z narodami chrześcijaństwa tego świata, znajdą się przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem. Chodzi tu o „wielki dzień Ich gniewu, i kto zdoła przetrwać?oraz o „wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego].

W świetle proroctw biblijnych nie ulega wątpliwości, że wielkie, szerokie chrześcijaństwo i to nie tylko w sferze religijnej, w końcu bardzo upadnie duchowo i moralnie. Będąc z tego złego świata zdecydowanie skażone jest wielkim kompromisem z nim. Fascynacja uwodzącymi liderami omotało je dogmatami, kłamstwami, obłudą i różnorodnym, rażącym bałwochwalstwem. A przede wszystkim zostało ono zbrukane ogromem popełnionych grzechów, szokujących zbrodni i morzem przelanej krwi. Źródłem których była i tym bardziej dzisiaj jest obrzydliwa chciwość, niezrozumiała zachłanność i szaleństwo korupcji. Religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata dalej uparcie podąża tą drogą, choć zdołało wysublimować się pokazując ludzką twarz. Już w starożytności mieszkańcy Jerozolimy i podległej jej ziemi izraelskiej dopuszczali się takich lub bardzo podobnych, ‘wszystkich swych ohyd i wszystkich swoich obrzydliwości’ przed swoim Bogiem, któremu wcześniej uroczyście ślubowali swe całkowite oddanie. Czy Bóg JHWH miał zamiar w nieskończoność znosić ich moralnie obrzydliwe czyny, zbrodnie i odrażające bałwochwalstwo? Nie! Dlatego osobiście powołał nie tylko Ezechiela na proroka. Dawne wydarzenia historyczne są nauką, między innymi tak mówi apostoł Paweł:

„wszystko to przydarzyło się im [Izraelitom] jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów”.

Wiemy, że w starożytnym Izraelu rolą króla było panowanie i zarządzanie, opierające się na Autorytecie Wiecznego Boga JHWH. A rolą kapłana Bożego było przede wszystkim pouczanie o Słowie i Prawie Bożym, strzeżenie go, przewodzenie nie tyle w wielbieniu Boga, co w pełnieniu świętej służby i występowanie w roli Jego sędziego. W związku z tym proroctwo Ezechiela można i trzeba odnieść do dzisiejszego chrześcijaństwa. A jest nim ogół chrześcijan, którzy twierdzą, że ich religie są oparte na nauce Jezusa Chrystusa. Jednak mamy tu na uwadze biblijnie i szerzej rozumiane chrześcijaństwo.

Dlaczego szerzej rozumiane chrześcijaństwo? Ten ogół chrześcijan jest zorganizowany nie tylko religijnie, ale i politycznie. To jest chrześcijaństwo tego świata, które cały czas twierdzi, że służy Bogu Ojcu Wszechmocnemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, ale jakże się wobec Nich sprzeniewierzyło. Religie są mocno powiązane ze światem polityki, zwłaszcza przywódcy religijni uwodzą władców politycznych. I nie jest to tylko flirt czy romans, ale długotrwały związek dla obopólnych korzyści. Jednak jest to związek wybitnie nierządny, bowiem nagminnie:

 • w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób zdradzany jest Bóg Ojciec Wszechmocny oraz Jego Chrystus. Zdradzani Ich prorocy i apostołowie oraz sprzeniewierzana jest Ich nauka Pisma Świętego.

Pismo Święte: Ezechiela 5:11 bp; 22:28; 23:35 (1-49) bt; 44:23,24 bw; 7:26; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; 2Mojżeszowa 19:5-8; 24:3-8; 5Mojżeszowa 17:18-20; Malachiasza 2:7; Łukasza 4:3-8; 22:20; Jana 12:31; 14:39; 16:11; 1Koryntian 10:11 bt; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; 1Jana 5:19; Rzymian 2:28,29; 12:1,2; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5; Jakuba 4:4; Objawienie 6:17 pau; 11:14-18; 12:9,10; 14:6-20 dos, bp; 16:14,16 bp; 17:1-5,15; 18:1-8,21,23,24 dos; 19:1-3,11-21 dos, bp.

Wizja z pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela, którą prorok otrzymał od Boga ma uświadomić wszystkim, że nic nie uchodzi Jego uwagi. Nic przed Wszechmocnym Bogiem, Świętym i Prawym nie ukryje się, wszystko doskonale jest widoczne. Poszczególni ludzie i narody zostaną sprawiedliwie osądzeni oraz pociągnięci do odpowiedzialności przed Nim. Bardzo podobne wizje ‘chwały Boga’ miał także prorok Izajasz, Daniel i apostoł Jan. Wniosek po analizie tych wizji:

Bardzo istotne!

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘cherubach’ i ‘serafinach’ gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują swój najgłębszy sens życia i swe szczęście. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:12 bp; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 12:7-9; 15:1-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9; Psalm 99:1; 103:20 bw; 1Mojżeszowa 28:12 lub; 2Mojżeszowa 23:20-23; Mateusza 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; porównaj 4Mojżeszowa 22:20-35; 2Kronik 18:1-34; 2Królewska 19:1-37; Łukasza 1:11-20; 2:7-15; Mateusza 28:1-8; Jana 14:30; 20:11-18; Dzieje 5:17-23; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

Oto określone zadanie powołanego przez Boga na proroka Ezechiela i jego prorocza wizja ‘zwoju’:

„‘Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali [sprzeniewierzyli]. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych [zuchwałych] twarzach i zatwardziałych [nieczułych] sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] Pan. A oni czy usłuchają, czy nie – są bowiem ludem opornym [przekornym] – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich ani się nie lękaj ich słów, nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie i gdybyś się znalazł wśród skorpionów. Nie obawiaj się ich słów ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa: czy usłuchają, czy też je pominą, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam’”.

„Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania [pieśni pogrzebowe, lamenty, skargi], wzdychania [żale] i biadania [zawodzenie]. A On rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą postawione. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów’. Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: ‘Synu człowieczy, nakarm się i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem’. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. A duch podniósł mnie i zabrał. I poszedłem zgorzkniały, z podnieceniem w duszy, a mocna ręka Jahwe spoczywała nade mną”.

Pismo Święte: Ezechiela 2:3-10 bt; 3:1-3,14 bt; bardzo podobną czy nawet wręcz identyczną proroczą wizję ze ‘zwojem księgi’ miał apostoł Jan, o której czytamy w Apokalipsie/Objawieniu 10:8-11; porównaj Ezechiela 33:33.

Odpowiednikiem ‘ludu opornego, przekornego’ czy ‘ludu buntowniczego’ jest religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata, które twierdzi, że jest chrześcijańskim „Izraelem Bożym” w myśl słów apostoła Pawła z Listu do Galacjan 6:15,16 i Rzymian 2:28,29. Jednakże chrześcijaństwo to dopuszcza się zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To zwłaszcza religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane jest z ‘prostytucją’! Religie chrześcijaństwa tego świata to przeróżne formacje ze swymi strukturami władzy religijnej. Chociaż bardzo skłócone, są jakże wpływową i znaczącą częścią „Babilonu wielkiego” [hebr. ‘Babel’ to dosłownie ‘zamieszanie’]  częścią wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:2-5; Ezechiela 16:1-41; 22:27,28; 23:35,(1-49)bt; 5:11 bp; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 18:2,3.

WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’

„Złamię wam podporę chleba”

 • Czas wolności religijnej!

O religijnie zorganizowanym i zinstytucjonalizowanym „Babilonie wielkim” czytamy w Biblii prorocze słowa anioła ujawnione apostołowi Janowi:

Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą [= ‘wielki Babilon’], która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu [inaczej ‘bestia z otchłani’], pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo”.

„I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. A dziesięć rogów [ostatni władcy tego świata], które widziałeś, i zwierzę [‘bestia z otchłani]’, ci znienawidzą wszetecznicę [swą dotychczasową metresę = Babilon wielki] i spustoszą[zbezczeszczą], i ogołocą [odsłonią sromotne, odrażające oblicze], i ciało jej jeść będą [zagarną majątek], i spalą ją w ogniu [w sposób szaleńczy i nieodwracalny zniszczą]. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, wypełnią się wyroki Boże. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto [zorganizowane globalnie, zinstytucjonalizowane i zwodnicze religie tego świata], które panuje nad królami ziemi”.

Pismo Święte: Objawienie 17:1-6,15-18.

Tak jak starożytna Jerozolima i podległy jej lud izraelski, chrześcijaństwo tego świata jest splamione ogromem przelanej krwi niewinnej, aż do zbrodni ludobójstwa włącznie. Ponadto zbrukane jest ogromną skalą bałwochwalstwa i wielkimi grzechami, w tym obrzydliwą pedofilią i homoseksualizmem. I to przede wszystkim wśród przywódców i liderów religijnych, swych duchownych, a więc skażonewszystkimi swymi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami”. Jeżeli Bóg pociągnął do odpowiedzialności dawną Jerozolimę i jej lud, to czy nie postąpi obecnie tak samo z chrześcijaństwem tego świata? Jak najbardziej stanie się tak, jak czytaliśmy o tym wyżej!

Pismo Święte: Ezechiela 5:11 bp; Objawienie 18:1-3,23,24 dos, bp; 19:2; porównaj Rzymian 1:18-32.

Słowa Boga skierowane do ‘zbuntowanego ludu’ izraelskiego można i trzeba odnieść dzisiaj do sprzeniewierzonego, religijno-politycznego chrześcijaństwa tego świata usadowionego w tym złym świecie ludzkim:

„Dlatego – na moje życie – wyrocznia Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] Pana: Oświadczam, ponieważ świątynię [sanktuarium] moją splugawiłaś [Jerozolima] wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał. (…) Potem poznają, że Ja, Jahwe, przemówiłem w mojej zapalczywości, gdy dałem upust mojemu gniewowi na nich. Zrobię z ciebie pustynię i pośmiewisko narodów, które cię otaczają, na oczach wszystkich przechodniów. Staniesz się przedmiotem pośmiewiska i szyderstwa, ostrzeżeniem i postrachem dla narodów, które cię otaczają, gdy wykonam na tobie wszystkie sądy w gniewie i zapalczywości, i srogiej zemście. Ja, Jahwe, powiedziałem. Gdy wyślę przeciwko wam strzały głodu jako niszczycielki, które mają za cel zagładę, gdy je wyślę dla waszej zagłady; pomnożę między wami głód i złamię wam podporę chleba. Ześlę na was głód i dzikie zwierzęta, które cię osierocą; i mór, i śmierć gwałtowna przyjdzie na ciebie, i miecz sprowadzę na ciebie. Ja, Jahwe, powiedziałem.

Pismo Święte: Ezechiela 5:11,13-17 bt; 7:1-27.

 • Chrześcijaństwo tego świata tkwi mocno w tym złym świecie ludzkim i jest bardzo splugawione wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swymi obrzydliwościami. Dlatego Bóg je odrzuci bez oglądania się na litość.

W końcu upadłe chrześcijaństwo tego świata, tak jak starożytną Jerozolimę w roku 587 p.n.e., spotka tragiczny koniec. Przede wszystkim najpierw przywódcom religijnym i duchownym chrześcijaństwa zostaniezłamana podpora chleba. ‘Wyschną’ bowiem, czyli gwałtownie stopnieją szeregi jego wyznawców, zwolenników i obrońców, a co za tym idzie przede wszystkim ‘wyschnie’ poparcie finansowe, materialne. A to bardzo zaboli zwłaszcza tych z aparatu władzy religijnej. Zdecydowanie i radykalnie pogorszy się egzystencja kościołów, instytucji czy organizacji religijnych chrześcijaństwa. Dojdzie do duchowo-moralnego upadu tych religii. Wtedy też nastąpi uwolnienie od ich wielowiekowego jarzma i niewoli religijnej. Skażone i zbrukane ‘nierządem’ religie chrześcijaństwa tego świata wraz z jego różnymi denominacjami, formacjami są wpływową częścią ‘nierządnego’ „Babilonu wielkiego”. A chodzi o uwodzące i zwodnicze religie tego świata, jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Dlatego proroctwa o nim dotyczą ich wszystkich.

Pismo Święte: Ezechiela 7:4,9; 8:18; Objawienie 16:12 bp; 17:1-6; 18:1-5 bw; 19:1-3,11-21.

Ostatecznie wszystkie narody tego świata wraz z narodami chrześcijaństwa tego świata mocno usadowionymi w tym złym świecie, spotka polityczny i każdy inny kres, całkowity, totalny koniec. Pod wpływem władców ‘całej zamieszkanej ziemi zostaną zgromadzeni na wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w sytuacji światowej określonej biblijnie mianem Armagedonu[hebr. Har-Megiddon = „góra-miejsce tłumów”], gdzie nastąpi ich ostateczny koniec i wieczna klęska.

Pismo Święte: Objawienie 16:14-16 bp; 19:11-21.

Rozważ Księgę Ezechiela rozdziały 6 do 9 gdzie znajdują się dalsze analogie do religijno-politycznego i zwodniczego chrześcijaństwa tego świata.

Zorganizowane i zinstytucjonalizowane religie chrześcijaństwa tego świata są więc nieodwołalnie objęte proroczym nawoływaniem z nieba, którą usłyszał apostoł Jan:

Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i abyście nie otrzymali z jego klęsk, gdyż jego grzechy nałożyły się (na siebie) aż (dosięgły) nieba i Bóg wspomniał na jego niesprawiedliwe (czyny) [zbrodnie]. Oddajcie mu tak, jak on oddawał, i podwójcie odpłatę według jego uczynków — w kielichu, w którym mieszał, zmieszajcie mu podwójnie. Ile się sam wychwalał i rozkoszował przepychem, tyle zadajcie mu udręki i bólu, gdyż mówi w swoim sercu: Siedzę jak królowa, nie jestem wdową, bólu na pewno nie zobaczę. Dlatego w jednym dniu nadejdą jego klęski, śmierć, ból oraz głód, i spłonie w ogniu; bo potężny jest Pan, Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim, i uderzą się w pierś królowie ziemi, którzy uprawiali z nim nierząd i rozkoszowali się przepychem, gdy ujrzą dym jego pożaru. Stojąc z dala, ze strachu przed jego męką, powiedzą: Biada, biada (ci), miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie przyszedł twój sąd [osąd, wyrok].

   „Rozwesel się nad nim, niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciw niemu. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak młyński, i wrzucił do morza, mówiąc: W ten sposób, z rozmachem, zostanie rzucone wielkie miasto Babilon, i już wcale go nie znajdą. (…) gdyż twoimi czarami zostały zwiedzione [omamione, otumanione] wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi”.

Pismo Święte: Objawienie 18:4-10,20-24 dos; porównaj 2Koryntian 6:16-18.

Wraz z całym „Babilonem wielkim” dokona się szybki koniec zbrukanych wielkimi grzechami religii chrześcijaństwa tego świata! Nastąpi radość w ‘niebie, świętych, apostołów i proroków’ z powodu wielkiej ulgi wynikającej z wielkiego wyzwolenia z jego niewoli i tyranii religijnej na zawsze.

Pismo Święte: Objawienie 19:1-3,5,6.

„Wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami”

Prorok Ezechiel przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 587 p.n.e. miał ważną wizję. Widział on proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Oto „sześciu mężów”, a „każdy zaś miał w ręce broń do rozbijania, a był tam wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem sekretarskim przy biodrach”. Temu JHWH Bóg rozkazał:

„Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób znak na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. „Sześciu mężom” rozkazał: „Przejdźcie za nim przez miasto i uśmiercajcie. Niech wasze oko się nie użali i nie okazujcie współczucia. Starca, młodzieńca i dziewicę oraz małe dziecko i niewiasty macie pozabijać – aż do wytracenia. Ale do nikogo, na kim jest znak, nie podchodźcie [nie dotykajcie]”. „A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem [wewnątrz].

Pismo Święte: Ezechiela 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7.

Współczesną „Jerozolimą” i jej ludem, w której ‘popełniane są wielkie obrzydliwości’ jest zorganizowane, odstępcze i szeroko rozumiane, zwłaszcza religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata. A pośród niego znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. To oni w końcu uznani za prawych otrzymają symboliczny i zbawczy ‘znak na czole’ ocalenia w Armagedonie od anioła, ‘męża, odzianego w lnianą szatę’. Ten „znak” będzie dobrze widoczny dla ‘sześciu mężów zabijających’ (bw), czyli anielskich sił egzekucyjnych Pana Jezusa ‘w wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’. Jednak okażą się oni ‘jakże nielicznymi’, ocalonymi i zbawionymi, o których stanowczo mówi Pan Jezus:

„Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Pismo Święte: Ezechiela 8:6-9; 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska, porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7; Mateusza 7:13,14 pau; 25:31-46; Objawienie 3:4,5; 14:6-20; 16:14,16 bp, bw; 19:11-21.

‘Stawianie swoich drzwi obok Bożych drzwi’

Żadna zbrukana, zwodnicza, chrześcijańska instytucja, zwłaszcza religijna, ze swymi liderami nie ostoi się, ponieważ one ‘zbezczeszczają Świętego Boga’ „wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swymi obrzydliwościami. Jeszcze bezwstydnie, usilnie i za wszelką cenę liderzy ci wraz ze swymi organizacjami ‘religii prawdziwej’, uzurpują sobie być niezbędnymi dla ludzi boskimi pośrednikami. Niejako stoją ‘obok Boga’, także obok czy na miejscu Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa i uparcie odwracają od Niego czy od Nich uwagę, a kierują na siebie i swe ‘organizacje Boże’/quasi-Boże! Mącą i ‘znieważają’ Boga, ponieważ kradną ‘Jemu należny hołd [akt uległości] i tylko dla Niego pełnioną świętą służbę’. Te chrześcijańskie instytucje czy organizacje z wyniosłymi wodzami okradają także ludzi z ‘oddawania hołdu Bogu w duchu i w prawdzie, a takich ludzi On szuka’. W gruncie rzeczy ‘kradną’ oni bowiem uczucia i życie ludzi należące TYLKO do Boga Ojca oraz Jego Chrystusa. Usiłują przejąć nad nimi kontrolę, wykorzystując bezczelnie ‘magiczny czar, urok’ swej władzy. Spędzają ludzi do swych ‘świątyń, w których Najwyższy nie mieszka’, wypełnionych za to treścią uwodzącego i ogłupiającego bałwochwalstwa.

Pismo Święte: Ezechiela 5:11; 43:8 pau; 2Mojżeszowa 20:3 bw; 1Jana 5:21; Mateusza 4:10; 22:37; Łukasza 4:8; Rzymian 12:1,2; Jana 4:23,24; 5:22,23,44; 10:7-15; Dzieje 5:29; 7:48-51; 17:30,31; 1Koryntian 10:14; Objawienie 9:20,21; 18:23 stern, wsp; 19:10; 21:8; 22:8,9,15; koniecznie porównaj 2Koryntian 6:16-18.

Dlatego za czasów proroka Ezechiela Jerozolimę i jej lud spotkało w końcu za to wyniszczenie. Czytamy Słowa Boga JHWH: „Kładli oni swój próg obok mojego progu, stawiali swoje drzwi obok moich drzwi i sąsiadowali ze Mną tylko przez ścianę. Znieważali moje święte imię swoimi obrzydliwościami. Dlatego wyniszczyłem ich w moim gniewie”. Bóg wręcz surowo zabraniał i dalej zabrania: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie [‘przede mną’]. Nasz Zbawiciel Chrystus wyraźnie określił obecne, jedyne „drzwi” i obecną, jedyną drogę” do Boga Ojca:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie”.

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie.

Należy więc te obecne chrześcijańskie instytucje i organizacje religijne, nazywające się ‘prawdziwymi religiami’, koniecznie odrzucić czy porzucić. Są one ‘atrakcyjnymi’, lecz tylko uwodzącymi ich drzwiami’, przez przywódców religijnych otworzonymi obok „drzwi” Bożych. I przestronną, wygodną ich drogą/quasi-„drogą”, a więc tylko zwodniczą, otwartą obok „drogi” Boga. To ogromna przeszkoda, bariera, wręcz wielka ściema [kłamstwo, oszustwo] utrudniająca czy uniemożliwiająca ‘zbawienie u Boga i u Baranka [Pana Jezusa]!

Pismo Święte: Ezechiela 43:8 pau; 34:1-31; 2Mojżeszowa 20:3 bw; 1Jana 5:21; Jana 10:7-9 bw; 14:6 bt; Dzieje 4:12; 5:29; 1Tymoteusza 2:5,6; Mateusza 11:27-30; 23:13 /1-39/; Rzymian 12:1,2; Objawienie 6:17; 7:9,10; 18:2-8.

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa”

„Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”

Nie tylko Pan Jezus wyraźnie mówi o osobistej odpowiedzialności oraz osobistym zbawieniu i ocaleniu każdego z nas:

„Gdy Syn Człowieczy [Pan Jezus] przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów [kóz]. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego.

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło.

„Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.

Najwyższy Trybunał Chrystusa pojawi się:

„w chwale swojego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania [uczynków].

Pismo Święte: Mateusza 16:27 eku; 24:30,31,37-42; 25:31-33,46 nwt-pl; Jana 5:22; Dzieje 17:30,31; 2Koryntian 5:10 ubg; Rzymian 14:10,12 ubg; 2Tesaloniczan 1:6-10.

 • Chrześcijaństwo tego świata skażone i obciążone ‘wszystkimi swymi ohydami i obrzydliwościami’, zwłaszcza jego religie, zupełnie nieodpowiedzialnie upiera się, że ciągle służy Świętemu Bogu Ojcu i Jego Chrystusowi. Jednak w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób już tak długo dopuszcza się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: Ezechiela 5:11; Jakuba 4:4 br, bt, kow, nwt-pl; Jana 12:31; 14:39; 16:11; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9; 14:8 dos, bp; 17:1-6,15; 18:3-5,23,24 dos, bp; 19:1-3.

 • Religijnopolityczne chrześcijaństwo tego świata nie może liczyć na Boskie miłosierdzie i przebaczenie„Bóg jest miłością”, lecz Bóg nie jest nieskończoną pobłażliwością! Religie chrześcijaństwa znaczącą i wpływową częścią „Babilonu wielkiego”, zwodniczych religii tego świata, dlatego najpierw wszystkie one znikną definitywnie i ostatecznie. Następnie całe, uwodząco–zwodnicze chrześcijaństwo tego świata ze swymi narodami i pozostałe narody tego świata przeminą z kretesem w Armagedonie’.

______________________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia [Apokalipsy] zwłaszcza w rozdziale 17.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

______________________________

EPILOG:

Uświęcę przeto zbezczeszczone u narodów wielkie Imię moje, które znieważyliście wśród nich. I dowiedzą się narody, że Ja jestem Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec]  wyrocznia Pana, Jahwe gdy na ich oczach okażę się w was Świętym.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: 1Jana 4:8,16; Objawienie 6:17; 15:4 bp; 17:1-6,15; 18:1-8,21; 19:1-3,11-21; 14:6-20; 16:14,16; Ezechiela 36:23 bp.

 • Tylko chrystianizm jako DROGA ‘ostoi się’ i doprowadzi ludzi jako JEDNOSTKI do życia wiecznego w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”.
 • Chrystianizm to przede wszystkim rzeczywistość duchowa, a nie materialna!

Pismo Święte: Jana 14:6; Mateusza 6:33; 11:25-30; 13:24-50; Dzieje 24:14 dos; Rzymian 14:17; 1Koryntian 12:31 – 13:13; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; 6:17; Droga – chrześcijański sposób postępowania.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ŚJ., znajduje się w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16”.

Poznaj także chronologiczne proroctwo: Miażdżące ten świat — „trzecie ‘biada’”!!!

O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w tematach: Przebudź się” — oto biada, biada, biada”! oraz Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Dokładnie rozważ proroctwa w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 24Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”! (1)

Zapoznaj się z historyczną analizą dziejów chrześcijaństwa Krzysztofa Pieczyńskiego

Czytaj inne tematy: SKRÓTY do strony głównej

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.