?>

SZALEŃCZY REWIZJONIZM ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’! (5)

Aktualizowany: 30.10.2018

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

(!!!) Dotyczy: Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika”, jego ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! (Pismo Święte: Mateusza 24:48 nwt-pl; Izajasza 29:14 bp; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,1-49 bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 dos, bp).

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami”. „Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?” — Mateusza 24:48 nwt-pl; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Hioba 13:7 br.

Niektóre przykłady manipulacji „złego niewolnika” Świadków Jehowy w jego Biblii!!!

W PRZEKŁADZIE Pisma Świętego (nwt-pl) tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’, czyli „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), już pierwsze i dalekosiężne proroctwo wypowiedziane przez Boga zostało bardzo poważnie przez niego zniekształcone. W 1Mojżeszowej 3:15 przekład ten ma słowo ‘On’ zamiast ‘Ono’!!! Wszystkie inne przekłady Biblii, włącznie z hebr. Masoretic Text, używają słowa ‘ono’ lub ‘to’ (bg) wskazując na Jedno „Nasienie” (Potomstwo Jedno, Potomek, którym jest Jezus Chrystus). To „zły niewolnik” ŚJ. dokonał kłamliwego przekładu Biblii na swój własny użytek. Jedno „potomstwo jej”, czyli ‘Potomstwo niewiasty’ podzielił na ‘potomstwo’ i ‘on’ [Jezus] (obecnie jest to w odsyłaczu). Ten wredny manewr ma dostarczyć ‘biblijnego dowodu’ dla wprowadzonego przez niego fałszywego pojęcia: 1) „pozostałej części potomstwa” lub „drugorzędnego potomstwa (nasienia)” – to są ich tzw. ‘pomazańcy’ i 2) „głównego przedstawiciela potomstwa”, którym ma być Jezus [źródło SJ. It-2 str.140-143]. To ‘przebiegłe postępowanie’ jestfałszowaniem Słowa Bożego’.

Pismo Święte: Galacjan 3:16; 2Koryntian 4:2.

Oto pełne symboliki prorocze i kluczowe słowa Boga:

Wprowadzam nieprzyjaźń [dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie [Wąż – szatan] i niewiastę [alegoryczna, małżonka Boga], pomiędzy potomstwo twoje [należący do Węża] a potomstwo jej: ono [nwt-pl – on] zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:15 bt; porównaj Objawienie 12:17 bt.

Trzeba wyjaśnić co głosi „zły niewolnik” ŚJ.? „Zły niewolnik” ciągle broni swego ‘genialnego pomysłu’ o „drugorzędnym potomstwie (nasieniu)”, czyli broni wyższości swej pozycji jako tzw. ‘pomazańców’ w stosunku do jego tzw. ‘drugich owiec’, które uważa za II sort, II gatunek. Wyrażenia ‘pomazańcy’ i ‘drugie owce’ są także pojęciami fałszywymi, czyli sfałszowanymi słowami”. Zastosowanie ich w przekładzie nwt ŚJ. ma skutecznie wprowadzać w błąd, czyli zachłannie wyzyskiwać”. Słowo „chrześcijanie” jest tłumaczeniem gr. ‘christianoi’, co dosłownie znaczy ‘chrystusowi’, a po polsku ‘pomazańcowi’, czyli należący do Chrystusa [Pomazańca], a nie wybitni ‘pomazańcy’. Pismo Święte nie uczy o ‘drugich owcach’, gorszych, uczy, że są „inne owce”, czyli chrześcijanie z narodów, a więc z poza narodu żydowskiego.

Pismo Święte: porównaj Jana 10:16 bw.

Biblijny wniosek po wnikliwszym rozważeniu Słowa Bożego:

‘Niewiasta’, alegoryczno-symboliczna małżonka Boga, czyli wszystkie Jego lojalne, święte stworzenia w niebie i na ziemi, wyłoniła z siebie Potomstwo/Nasienie’ Jezusa Chrystusa, który pojawił się na ziemi z Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judy i Dawida. Jest tym Jedynym doskonałym „Nasieniem” /Potomstwem/ Boga. Wszyscy wierni są „jedno w Jezusie”, czyli z Jezusem  są Jedną Osobą, a więc są Potomstwem (Nasieniem, gr. ‘sperma’) Abrahama i Dawida, dalej niewiasty, duchowej i niebiańskiej małżonki Bożej. To przede wszystkim dla Potomka’ Jezusa Króla—Arcykapłana Bóg stworzy „nowe niebiosa i nową ziemię”. Droga do tego celu prowadzi poprzez zawarte przez Pana Jezusa „Nowe Przymierze” z Izraelem, już nowym, bo chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, w szerokim zastosowaniu.  Niewierny figuralny Izrael, traktowany całościowo, a nie tylko kapłani, jak niewierna żona notorycznie zdradzała swego Męża-Boga, dlatego jako naród został przez Niego całkowicie odrzucony. Pozostała tylko uznana przez Boga „resztka” ludzi z Izraela. Dzisiaj cały chrześcijański Izrael Boży, jest alegoryczno-symboliczną oblubienicą, małżonką Baranka, z którą ‘nastąpią zaślubiny’ czy „wesele Baranka [Jezusa] dopiero po sądzie Bożym i Armagedonie. Zwana ona będzie wtedy alegoryczno-symbolicznymMiastem świętym – Nową Jerozolimą”, które ‘zstąpi z nieba od Boga’, można by rzec nową „Jerozolimą niebiańską” czy nową „Jerozolimą górną”. Na duchowej, symbolicznej jej „górze Syjon” zasiądzie Pan Jezus Chrystus, Król-Arcykapłan i ci, których On ‘uczynił królestwem – kapłanami dla Boga, Ojca swojego’ w Jego nowym niebie i nowej ziemi. A  to Boże wielkie Miasto święte — Nową Jerozolimę wypełni niezliczonyjej lud czyludy. Alegoryczno-symboliczna „Nowa Jerozolima”, „małżonka Baranka” w jedności z Jezusem ma wydać wiele milionów dzieci, pozostałych współdziedziców Pana Jezusa, a nie tylko symboliczne „144 tysiące” ocalonych i zbawionych do nieba tuż przed Armagedonem. Ma ich być przecież więcej niż cielesnych Izraelitów, których niewątpliwie było miliony. Apostoł Paweł wyjaśnia: Lecz górna (niebiańska) Jerozolima jest wolna i ona jest matką nas wszystkich. Albowiem jest napisane: Rozraduj się niepłodna, ty, która nie rodzisz; wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która nie rodzisz w bólach; bo samotna ma więcej dzieci, niż ta, która ma męża”. Wy natomiast stoicie u stóp góry Syjon, u bram miasta Boga żywego, niebiańskiej Jerozolimy, w obliczu niezliczonych zastępów anielskich”. Znowu dochodzimy do konkluzji, że jest ‘Boża obietnica nowego nieba i nowej ziemi’, czyli dziedzictwo niebiańskie i ziemskie Królestwa Bożego/Niebios, które przypadnie całemu „Izraelowi Bożemu” szeroko rozumianemu, czyli 12 symbolicznym plemionom izraelskim. Bóg Ojciec jednoznacznie oświadcza: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe”.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:15; 22:16-18; 2Piotra 3:13; Łukasza 22:20,29,30; Mateusza 19:27-30; 21:43; Izajasza 54:1; 62:1-5; 65:17-19; Rzymian 9:27; Hebrajczyków 1:2; 12:22-24 psz; Galacjan 4:26,27 tpnt, Textus Receptus, br, psz; 6:16; Jana 3:3-8; 1Piotra 2:5,9,10; Objawienie 1:5,6 bp, bt; 3:12,21; 5:9,10; 6:17; 7:1-4,9-17; 14:1-5; 19:7-9; 21:1-10 bt.

Co wynika z porównania Galacjan 3:26-28 z Rzymian 11:16-29?

Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności [wszyscy jesteście jedno – pau] z Chrystusem Jezusem.

Pismo Święte: Galacjan 3:26-28 nwt-pl.

gdy wejdzie pełnia pogan, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożności od Jakuba

(prototyp symbolicznych plemion „Izraela Bożego” — chrześcijańskiego).

Pismo Święte: Rzymian 11:25,26 dos.

Wszystkie oświadczenia Słowa Bożego dowodzą podwójnego wypełnienia się obietnicy, że Nasienie /Potomstwo/, a wraz z Nim wszyscy Jego niewolnicy, posiądzie dziedzictwo niebiańskie (duchowe) i ziemskie (ludzkie), które będzie stanowić dwie formy Królestwa Bożego (nowe niebo + nowa ziemia). To zawarte przez Pana Jezusa „Nowe Przymierze” symbolizowane w korzeniu rodzi gałęzie, które posiądą Królestwo Boże w wymiarze duchowym i w wymiarze ludzkim. Niemniej Królestwo Boże czy Niebios jest integralnie jedno, ponieważ jego Twórcą jest Bóg, który nie dzieli go na część lepszą i gorszą. Trzeba też zaniechać myślenia o żydowskich dziedzińcach: pogan, izraelitów i niewiast, ponieważ one nie istnieją dla chrześcijan, także w pojęciu symbolicznym. Można mówić o symbolicznym dziedzińcu świątyni (gr. naós – sanktuarium) i o symbolicznym Miejscu Świętym, gdzie znajdujący się ołtarz miedziany, cołopalny (ofiarny), umywalnia (basen, morze), siedmioramienny świecznik, ołtarz złoty (kadzielny) i chleb pokładny — mają DZISIAJ dla wiernych chrześcijan tu na ziemi ważne znaczenie symboliczne.

Pismo Święte: Rzymian 10:4; Łukasza 22:14-20,28-30; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; Hebrajczyków rozdz. 7-10 (8:5; 9:23); zobacz też 2Mojżeszowa 39:32-43.

Pan Jezus rozkazał:

                          „NIE PRZECHODŹCIE Z DOMU DO DOMU”!!!

Wyjątkowa i usilna manipulacja Słowa Bożego!!!

Jak nie uchylałem się [Paweł] tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach.

Pismo Święte: Dzieje 20:20 bt; nwt-pl ma od domu do domu; podobnie Dzieje 5:42.

Autokratyczny wódz Badaczy P.Ś, a następnie ŚJ. J.F. Rutherford usilnie domagał się od swych poddanych, aby głosić jego nauki „od domu do domu”. Przez tyle dziesiątków lat, aż do tej pory wpaja się ŚJ. przekonanie, że jest to na pewno polecenie Pana Jezusa. Jednak tak nie jest!!! „Zły niewolnik” zafałszował w swoim przekładzie Biblii (nwt-pl) wersety z Dzieje 5:42 i 20:20, aby uczynić ‘przekonywający dowód’. Działalność ‘oblatywania’ wszystkich domów [i naruszania miru domowego], czyli ‘przenoszenia się z domu do domu’ gdzie mieszkają ludzie, jest ludzkim pomysłem czy wymysłem „złego niewolnika”. Do tej pory czynią tak jego prorocze „wojska konnicy” z Objawienia 9:12-21, czyli jego ‘wojsko Jehowy’, zwane organizacją ‘Bożą’ (czyli bożą) i dlatego są takie groźne. W tych miejscach Słowo Boże nie mówi ‘od domu do domu’, ale „po domach”, ponieważ  występuje tu pojedyncze słowo gr. ‘oikos’ dosł. ‘dom’. A więc właściwie ‘w domu’, a nie ‘od domu do domu’.

Natomiast Pan Jezus uczył tak:

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.

zostańcie więc w tym domu, jedząc i pijąc, co podadzą, bo pracownik jest godzien swej zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu.

Pismo Święte: Łukasza 10:7 bt; 10:7 nwt-pl; porównaj Mateusza 10:11,12 nwt-pl, bt i Łukasza 9:4,5 bp.

Co wynika z tego polecenia Pana Jezusa? Wielki Nauczyciel polecił swym apostołom i uczniom głosić ludziom Ewangelię o Królestwie Niebios/Bożym publicznie lub okazyjnie, a dopiero potem ‘w domu’. Dlatego pojawiali się oni dokładnie jak ich Mistrz na placach i ulicach, czyli w miejscach publicznych gdzie przebywało czy przewijało się wielu ludzi. Tam głosili Boskie orędzie wspierane dokonywaniem cudów, gdzie też mogli ‘dowiedzieć się’ czy ‘wyszukać’ [gr. ‘exetazō’] ‘kto jest godny i tam się zatrzymać wchodząc do domu’ czy ‘zostać w tym domu’ i ‘nie przechodzić [gr. metabainō’] z domu [gr. ‘oikos’ dosł. ‘dom’] do domu’ [gr. ‘oikos’ dosł. ‘dom’], a to znaczy ‘nie iść z jednego miejsca do drugiego’Pan Jezus i Jego apostołowie nie głosili ludziom Ewangelii o Królestwie Bożym przechodząc od domu do domu. „Do domu” swego zapraszali apostołów tak jak Pana Jezusa [np. Nikodem, Zacheusz i inni] ludzie zainteresowani ich poselstwem lub też po prostu ciekawscy. Jednak chodziło o odnalezienie ‘godnych’, czyli tych którzy naprawdę szczerze uwierzyli głoszonej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Tym, korzystając z ich gościnności, należało poświęcić więcej czasu, czyli ‘zostać w tym domu’. Dlatego Pan Jezus rozkazał:

NIE PRZECHODŹCIE Z DOMU DO DOMU.

A co czynią ŚJ.??? Słuchają nie Wielkiego Nauczyciela, ale swego „złego niewolnika”, który najwyraźniej lekceważy ten rozkaz czy to wyraźne polecenie.

Pismo Święte: Mateusza 10:7-15; Łukasza 10:1-12.

Konkluzja jest jedna: To „fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy” ‘przechodząc z domu do domu’ wbrew nakazowi Pana Jezusa, będą chcieli „o ile można zwieść i wybranych”!!!

Pismo Święte: Mateusza 24:24 bgn, bw lub Marka 13:22 bgn, bw.

     „POWSTANĄ FAŁSZYWI POMAZAŃCY … I FAŁSZYWI PROROCY”

Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych”.

Pismo Święte: Mateusza 24:24 bgn; porównaj z Mateusza 24:24 dos, nwt-pl i paralelne Marka 13:22 bgn.

Większość współczesnych przekładów Biblii (w tym gr.) używa małej litery przy tłumaczeniu słowa „chrystusowie”. „Zły niewolnik” ŚJ. nie wiedzieć czemu, pisze z dużej litery [być może z szacunku do samego siebie]. Ośmielam się zauważyć, że jest to kolejne odwracanie uwagi (mącenie) od ważnej przestrogi Pana Jezusa, aby nie dać się „zwieść” czy ‘wprowadzić w błąd’ przez „fałszywych pomazańców [chrystusów] i fałszywych proroków”, a nie tyle przez „Chrystusów”. Wiadomo przecież, że Prawdziwy ‘Chrystus jest Jeden’ – koniecznie czytaj Galacjan 3:16; 1Tymoteusza 2:5; 1Koryntian 8:6; Mateusza 23:8-10. Wydaje się, że nie oto chodziło Panu Jezusowi w Mateusza 24:24 (połącz to z poprzednią wypowiedzią Jezusa w. 23). Przecież znaczenie słowa gr. „chrystusowie” lub hebr. „mesjasze”, to dosłownie w języku polskim „pomazańcy” (lub namaszczeńcy). Gr.pseudochristos’ to’ pseudochrystusowie’, czyli bardziej po polsku to „fałszywi pomazańcy”,a więc samozwańczy pomazańcy [chrystusowie] czy uzurpatorzy.

  • Wyrażenie „pomazańcy” w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Biblii. Po chrzcie i namaszczeniu Boskim tytuł „Pomazaniec” odnosi się tylko do Osoby Pana Jezusa.

Pan Jezus użył 1x wyrażenia ‘pomazańcy’ właśnie w Mateusza 24:24 bgn (lub paralelne Mk 13:22 bgn) w stosunku do fałszywych. „Fałszywi pomazańcy” to inaczej „fałszywi chrystusowie”, gr. ‘pseudochristos’ od gr. ‘pseudes’ to kłamcy (kłamstwa), kłamliwy, fałszywy oraz gr. ‘pseustes’ to kłamca. Dlatego też „fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy” to dosłownie kłamliwi pomazańcy i kłamliwi prorocy.

To kłamliwi pomazańcy i kłamliwi prorocy ‘będą czynić wielkie znaki i niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych’Przez działalność ‘fałszywych pomazańców i fałszywych proroków’ diabeł zamierza „wprowadzić w błąd” [„zwieść” –– bw] przede wszystkim „wybranych”. ‘Wybrani’ to chrześcijanie, których cechuje ‘wnikliwość’ i duża znajomość Słowa Bożego, a jednak według Pana Jezusa mogą być ‘wprowadzeni w błąd’. Nie sposób nie dostrzec tego, że niektórzy tworzą przewrotną ‘małą trzódkę’ tak zwanego ‘drugorzędnego potomstwa’ i każdy z niej usilnie twierdzi: „Ja nim [pomazańcem] jestem oraz: Stosowny czas się przybliżył [gr. ‘kairos’ to ‘czas wyznaczony’np. u ŚJ. ‘rok 1914’!!!]. To niesamowita i podstępna zdolność uwodzenia, dlatego trzeba pamiętać co powiedział Pan Jezus: „nie wierzcie”, aby „nie zostać wprowadzonym w błąd”. Nie idźcie za nimi. „Nie wychodźcie ani nie biegnijcie za nimi. „Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”!

Pismo Święte: Zobacz też Mateusza 24:4,5,11,23,24; Marka 13:5,6,21-23; Łukasza21:8 nwt-pl; 17:23 nwt-pl; 11:28 nwt-pl; Daniela 12:10 nwt-pl; porównaj Łukasza 12:32; Galacjan 3:16,26-29; apostoł Jan mówi o ‘antychrystach’, co dosłownie znaczy w miejsce Pomazańca [Chrystusa], a więc ‘przeciwnicy Pomazańca’ – 1Jana 2:18,22; 4:3; 2Jana 1:7.

Wredna manipulacja: ‘W BABILONIE’

„Bo tak mówi Jahwe [JHWH]: Skoro upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, ujmę się za wami i wypełnię wobec was swoją pomyślną zapowiedź, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce”.

Pismo Święte: Jeremiasza 29:10 bp; br przyznanych Babilonowi; w nwtpl w Babilonie; porównaj Jeremiasza 25:11,12.

„Zły niewolnik” ma w nwt ‘w Babilonie’sugeruje 70 lat niewoli babilońskiej, aby twierdzić wbrew wszystkiemu, że zburzenie świątyni jerozolimskiej nastąpiło w roku 607 p.n.e., co ma dać w rezultacie 1914 rok, datę rzekomego objęcia władzy w niebie przez Jezusa Chrystusa, a więc też czas objęcia władzy przez charyzmatycznego „złego niewolnika”. To jest dogmat, główny filar nauk „złego niewolnika”, zażarcie i rozpaczliwie przez niego broniony. Bo jest szczególnym jego oszustwem i ma nawet prawa autorskie(?) dlatego, że związany jest mocno z jego organizacją i z jej strukturą władzy. W rzeczywistości doktryny „złego niewolnika” zawierają nieco prawdy Słowa Bożego i wiele jego podstępnych kłamstw religijnych. Trzeba uczciwie przyznać, że w porównaniu do innych religii chrześcijańskich, „zły niewolnik” prezentuje tych prawd biblijnych więcej. Np. fundamentalna prawda o okupie, czy elementarne prawdy, ale „zły niewolnik” nie ma powodów do dumy, kiedy niektóre ważne prawdy wykrzywia z uporem maniaka lub wciska do nich swoje kłamstwa. Kiedy Prawdę Świętej Biblii miesza się z kłamstwem, to jak wrzucanie śmieci do cennych pereł Słowa Bożego. To jest nic innego, jak tylko wredne utrudnianie głębszego poznawania Biblii i jej Autora. To jest ‘brudna  prawda’, nie zmieni tego dopisywany przymiotnik ‘Boski’. W oczach Bożych jest to haniebne działanie, ponieważ przez swoje wyjątkowe sofizmaty, perfidnie wprowadza w błąd, dając fałszywe poczucie posiadania Prawdy Boskiej.

„Zły niewolnik” jest bezkompromisowy w trzymaniu się swoich kłamstw, a nie wobec Biblii Świętej i Autora jej Prawdy. Ap. Paweł napisał: „gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdęoraz „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo”. „Zły niewolnik” mieni się ‘mądrym i rozumnym’, a wyjątkowo pokazuje swoją niemądrość, nierozumność, nieroztropność i niewierność wobec Boga Biblii, czyli swą zdradę, głupotę i niekompetencję. Spełniają się na nim słowa Pana Jezusa: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ starannie ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami [rozumnymi], a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, ponieważ uznałeś za dobre to uczynić”. „Zły niewolnik” jako grupa ‘mędrców i intelektualistów [rozumnych]okazuje się, że nie tylko nie ma wstydu i lęku przed ludźmi, ale nie ma wstydu i lęku przed Wszechmocnym Bogiem i Jego Najwyższym Władcą, Pomazańcem Jezusem Chrystusem, Niezwykłymi Osobami. Pan Jezus powiedział: „Ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał”. Wierny Hiob w całym swym największym cierpieniu fizycznym i psychicznym, jako rozstrzygające i fundamentalne przytoczył słowa Najwyższego: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”.

Pismo Święte: Rzymian 1:18,25 bw, bt; Łukasza 10:21 nwt-pl; Jana 5:21-24; Hioba 28:28 br; Jeremiasza 6:15 bt; Sofoniasza 3:11 bt; 2Koryntian 4:2 bw.

Szalona manipulacja: ‘DZIEŃ JEHOWY’ zamiast „DZIEŃ CHRYSTUSA”!!!

„Ale prosimy was, bracia, z powodu przyjścia [obecności] naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz naszego zgromadzenia się koło niego, abyście nie dali się szybko zachwiać, przez wasz sposób myślenia względem tego. Byście nie byli też zatrwożeni ani przez ducha, ani z powodu mowy, ani z powodu listu, jak gdyby pisanego przez nas, że jakoby obecnie nastał dzień Chrystusa

[ŚJ. przekład własny Biblii (nwt) – jakoby już nastał dzień Jehowy].

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:1,2 bgn, ubg, tpnt, zwłaszcza Textus Receptus; porównaj 1Tesaloniczan 5:2 br; 2Piotra 3:10-13 br; Łukasza 21:8 nwt-pl.

Dzień Chrystusa” czy też „dzień Pański”; „zły niewolnik” (nwt) – ma dzień Jehowy; w gr. Textus Receptus ‘Christos’, czyli jednak chodzi o „dzień Chrystusa”, a nie ‘Jehowy’. Wyraźnie wskazuje na to także kontekst. Czy to ma być najwierniejsze, rzetelne tłumaczenie Biblii? Mamy tu psychomanipulację, odwrócenie uwagi od przestrogi ap. Pawła, która mówi, że jeśli chodzi o „obecność” Jezusa (gr. ‘parousia’), to ten „dzień Chrystusa” jeszcze nie nastał, choćby nawet na to wskazywała jakaś rzekoma natchniona wypowiedź. „Zły niewolnik” twierdzi, że dzień Jezusa Chrystusa (dzień Pański) właśnie nastał, a rozpoczął się w 1914 roku, ponoć dopiero wtedy Jezus został Królem w niebie. Zamieniając w tłumaczeniu swojej Biblii „dzień Chrystusa” na „dzień Jehowy” skrywa oczywistą prawdę o sobie, że dopuścił się fałszerstwa związanego z rokiem 1914. Powoduje to jednak jeszcze większe zamieszanie, zmuszając „złego niewolnika” do obrony fałszywego poglądu, że „dzień Chrystusa” to nie to samo co „dzień Jahwe [JHWH] (ŚJ. Jehowy). Niesamowita wprawność w sztuce ukrywania prawdy, ukochane mity biorą górę. Jeśli ktoś jest „obecny” to znaczy, że „przyszedł” lub „przybył” i odwrotnie. Gr. „parousia” to „obecność”, „erchomai” to „przyjść” lub „przybyć”, „epiphaneia” to „ujawnienie się” lub „pojawienie się”, „eleusis” to „przyjście” i tym podobne są wyrażeniami synonimicznymi. W odniesieniu do tożsamej obecności Pana Jezusa i Boga Ojca, słowa te znaczą prawie to sam. U „złego niewolnika” mamy ewenement, bo od rzekomej obecności Jezusa w roli króla od 1914 roku do Jego przyjścia aby wykonać wyrok w Armagedonie, dzieli już nas przestrzeń czasowa około 100 lat. 100 lat nie rządów Jezusa, ale rządów ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego’. Będąc pod wpływem ‘opium’ roku 1914, „zły niewolnik” wykrzywia nawet wzorcową modlitwę Pana Jezusa. W swojej ks. „Czego naprawdę uczy Biblia?” str. 79 i 80 ak.11-14, posługując się kłamliwą wykładnią i pokrętną argumentacją, tłumaczy słowa modlitwy z Mateusza 6:10 nwt-pl „Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi”,  tak jakoby ‘wola Boża w niebie’ zaczęła dziać się dopiero od roku 1914. Idąc tym fałszywym tokiem rozumowania, dochodzimy do wniosku, że Pan Jezus uczył modlitwy, która do 1914 roku nie miała większego sensu, bo w niebie do tego czasu ponoć nie działa się wola Boża. Jednak ze Słowa Bożego wynika, że zawsze działa się, dzieje się i będzie działa się w niebie wola Boża. Inne przekłady Biblii oddają Mateusza 6:10 tak: niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie (bt).

Pismo Święte: Objawienie 11:15; 12:10; rozważ także: 2Mojżeszowa 24:10 nwt-pl; Hioba 1:6,7; Izajasza 6:1-3; Daniela 7:9,10; Objawienie 4:8; 15:3,4.

Kolejne wprowadzanie w błąd!!!

Bezczelne wprowadzanie w błąd zwane bardzo ‘wiernym’ tłumaczeniem Biblii!

Tych, którzy trwają w grzechu, upominaj wobec wszystkich obserwatorów, aby pozostali też odczuwali bojaźń.

Pismo Święte: 1Tymoteusza 5:20 nwt-pl ŚJ.; w języku polskim poprawione dopiero w wydaniu z 2018 roku.

We wszystkich innych przekładach Pisma Świętego nie istnieje słowo ‘obserwatorzy’. To jest bezwstydne poprawianie Słowa Bożego! Spreparowany ‘biblijny argument’ ma popierać istnienie skrytych, tajnych ‘komitetów sądowniczych’. Biblijne sądzenie zawsze było jawne. Te grasujące sądy kapturowe sieją strach w szeregach ŚJ.. Zwłaszcza węszą za tymi, którzy nie zachowują ‘poprawności dogmatycznej’ ustalonej przez tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy] i z całym impetem ich tępią, gnębią oraz na wszelkie sposoby okazują pogardę (temat ten jest szeroko omawiany na blogu Komitet Sądowniczy).

Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy [nwt-pl ŚJ. – wy wszyscy].

Pismo Święte: Mateusza 26:27 dos; w języku polskim poprawione dopiero w wydaniu ‘nwt’ z 2018 roku.

Wszystkie przekłady tłumaczą bez słowa ‘wy’, w gr. też nie ma tego słowa. Jest to sugestia, że tylko apostołowie i im podobni ‘pomazańcy’ mogą spożywać emblematy. W dniu wprowadzenia przez Pana Jezusa pamiątki, na apostołów nie był jeszcze wylany Duch Święty, to znaczy nie byli jeszcze namaszczeni, nastąpiło to dopiero 50 dni później. W świetle doktryny „złego niewolnika” o spożywających emblematy pomazańcach, apostołowie nie powinni byli ich przyjmować. Kto tu się myli???

„aby się przekonać, czy w jakiś sposób nie dostąpię wcześniejszego zmartwychwstania spośród umarłych”.

Pismo Święte: Filipian 3:11 nwt-pl; bw – dostąpić zmartwychwstania; porównaj 2Tymoteusza 2:18 nwt-pl, bp.

Kolejny przykład ‘wiernego’ tłumaczenia Biblii, „dostąpić wcześniejszego zmartwychwstania”. Tego nie ma w żadnym przekładzie, a także w greckim Textus Receptus. Łatwo wiedzieć dlaczego tak zależy „złemu niewolnikowi”, żeby choć jeden werset znalazł się na poparcie jego fałszywej nauki o tym, że w roku 1918 nastąpiło wcześniejsze zmartwychwstanie rzekomych pomazańców do nieba. Przykład zaśmiecania i wykrzywiania Biblii swymi ukochanymi mitami, baśniami (nazywa się to ‘wkrętem doktrynalnym’). Trzeba przy okazji stwierdzić, że niektóre twierdzenia „złego niewolnika” są banalne, dziecinne a nawet śmieszą. Rozmijają się z oczywistą prawdą Słowa Bożego. Prawdziwy czciciel Boga Ojca (ŚJ. Jehowy) nie ugnie się przed ludzkim ‘autorytetem’ czy organizacją ‘Bożą’, pozostanie niezłomny i lojalny tylko Jemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, swemu Zbawicielowi. Ma on świadomość, że Źródłem zbawienia jest Wszechmocny Bóg. Pośrednikiem  pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus, a jeśli pojawia się jakiś jeszcze ‘pośrednik’ czy rzekomy ‘autorytet Boski’ to mamy do czynienia z uzurpatorem domagającym się boskiej czci. Taki zuchwały pośrednik czyni siebie ‘bogiem’, obiektem kultu bałwochwalczego, sprytnie zakamuflowanym w ‘swoim własnym sanktuarium’, Towarzystwie – instytucji, która jest jego wybitnym narzędziem do samowywyższania się. Rozkazuje i góruje jak ‘generałnajwyższy kapłan’ nad swoimi „wojskami konnicy. Jest to niedopuszczalne i wredne(!!!) w świetle Słowa Prawdy, które traktowane jest przez owego ‘pośrednika’ instrumentalnie. Chrześcijanie słyszą nawoływanie ap. Jana: „Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów”.

Pismo Święte: 1Jana 5:21; zobacz też Rzymian 1:25.

„Zły niewolnik” ŚJ. skrywa się pod takimi budzącymi podziw tytułami jak: ‘niewolnik wierny i roztropny’, ‘kanał łączności’, ‘przewód’, ‘pomazańcy’, namaszczeni chrześcijanie, czy po prostu ‘organizacja Boża’. Jest to usilne zmierzanie do budowania  własnego autorytetu, a nie Boga Ojca i Pana Jezusa – w myśl słów ‘bliższa ciału koszula’. Nie ma tu lęku i bojaźni przed Bogiem Wszechmocnym i przed Panem Jezusem oraz Świętym Słowem Bożym!!! Jego snobizm jest żałosny i oburza. Jak to Juda napisał: „dla własnej korzyści podziwiają osobistości”. „Zły niewolnik” jest pełen podziwu, zachwytu i wielkiego szacunku, ale dla swoich poprzedników, ‘ojców’, których portrety z dumą umieszcza w swych publikacjach (wg ustalonej ważności). Dlatego, że zbudowali oni tak wielką nie tylko ‘organizację’, ale też zgromadzili ogromny majątek Towarzystwa, który „zły niewolnik” ciągle go pewnie dzisiaj z radością pomnaża. Można domniemywać, że dlatego aż tak gorliwie i z determinacją broni tej wielkiej schedy i świętego wizerunkuinstytucji, instytucji de facto „złego niewolnika, którą ciągle przystraja zmyślonymi i ‘atrakcyjnymi’ opowieściami. Jest zapewne dobrowolnym niewolnikiem tych ‘atrakcyjnych’ kłamstw, ponieważ jak mówi przysłowie: ‘Nie gryzie się rękę, która karmi’ lub nie pozbywa się ‘kury, która znosi złote jaja’.

Pismo Święte: Jana 5:41-44; 7:18 bp; Judy 16 nwt-pl; zobacz Mateusza 23:8-13; 7:13,14.

Twórcą Kościoła Scjentologicznego jest Lafayette Ronald Hubbard, niesłychanie płodny autor powieści science i pulp fiction. Na jednej z konwencji pisarzy fantastyki w New Jersey miał powiedzieć: “Pisanie, za które płacą centa od słowa, jest śmieszne. Jeżeli człowiek naprawdę chce zarobić milion dolarów, to najlepszym sposobem jest założenie własnej religii.” „Zły niewolnik” ŚJ. mając własną religię, dalej usilnie pracuje nad tym, aby czynić siebie wielkim, a nie Świętego Boga. Czy nie uczynił siebie wrogiem Boga Ojca (ŚJ. Jehowy)??? Dokąd go ta droga zaprowadzi??? Oto przestroga z Izajasza 9:14,15 bw i 56:10,11 br: „Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci”a także: „Oślepli wszyscy nasi strażnicy, niczego już nie pojmują. Są jak psy, które zamilkły i wcale szczekać nie mogą. Marzą sobie tylko i ciągle leżą, i śpią bez przerwy z wielką przyjemnością. Są to psy żarłoczne, wciąż nienasycone, i pasterze nie rozumiejący niczego. Wszyscy chodzą własnymi drogami i każdy szuka tylko własnych zysków.

Pismo Święte: Objawienie 2:2; 21:8; 22:15; rozważ także Mateusza 23:13; 2Koryntian 4:2; Dzieje 5:29; 1Tymoteusza 2:5,6; Jana 14:6; Łukasza 4:8; Jakuba 3:14 i poniżej.

„tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.  Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

Pismo Święte: Galacjan 1:6-8 bt.

Tworzenie problemu z niektórych wypowiedzi, zdradza usilną manipulację „złego niewolnika” w nwt.

„«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»”.

„Zapewniam cię, dziś będziesz ze Mną w raju”.

„Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.

Pismo Święte: Łukasza 23:43 bt, dos, nwt-pl.

„Tymczasem oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazywać się ich Bogiem, bo rzeczywiście przygotował im ojczyznę”.

„Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem. Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował dla nich Miasto.

Pismo Święte: Hebrajczyków 11:6 br, nwt-pl.

To są fragmenty Biblii, z których „zły niewolnik” ŚJ. robi problem w swoim tłumaczeniu Pisma Świętego (nwt), a to dlatego, że jest bezkompromisowy w swoich mitach, upiera się i nagina do nich Słowo Boże. W zrozumieniu słów Jezusa Chrystusa z Łukasza 23:43 należy uwzględnić częste Jego metaforyczne i alegoryczne wypowiedzi, np. „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje, a każdy, kto żyje i we mnie wierzy, przenigdy nie umrze. Czy w to wierzysz”? Pan Jezus w swoich wypowiedziach pomija znaczenie doczesnej śmierci wierzących w Niego, traktując ją jako stan głębokiego snu, z którego się na pewno obudzą. Dla Pana Jezusa to element nie mający istotnego wpływu na przyszłe życie wieczne wierzących w Niego, którym „śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”. W Mateusza 10:28 (dos) powiedział: „I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie są w stanie; bójcie się raczej Tego, który jest w stanie i duszę i ciało zgubić w Gehennie.

  • Wiara w Jezusa Chrystusa już ‘dzisiaj’ zapewnia zmartwychwstanie i życie wieczne, chociaż jest ono przerywane tymczasową śmiercią.

Pismo Święte: Jana 11:25,26 nwt-pl; porównaj z Jana 5:24; 8:51; 6:50; 11:11-14; a także 1Jana 3:14; Objawienie 2:10,11 bt; 20:14,15; 21:8; Jana 3:16; 17:3.

„Zły niewolnik” twierdzi, że wierni słudzy Boga od Jana Chrzciciela wstecz, nie mają szans na życie wieczne w niebie. Nie zadał sobie większego trudu, aby  sprawdzić dokładnie jak naprawdę uczy Biblia, wychodzi tu jego ogromna niekompetencja, nieroztropność i niewierność czyli żałosny brak wiedzy i wnikliwości w stosunku do Słowa Bożego, a nawet rozmyślne i świadome działanie??? Jezus złożył okup za całą ludzkość, a ofiara okupu działa w przeszłość. Bóg w przeszłości przebaczał grzechy na poczet przyszłego okupu Jezusa. Wybór należy do Boga, dlatego nie ludzie ustalają listę osób do nieba. Ludzie wybrani do  życia wiecznego w „nowym  niebie i nowej ziemi” mają pochodzić z każdego /nwt/ (gr. ‘pas’ – ze wszystkich lub ze wszelkich) ludu, narodu, plemienia i języka, a więc ze wszystkich ludzi, a jak ze wszystkich to ze wszystkich ludzi. Poza tym ‘Bóg przygotował lepszą niebieską (niebiańską) ojczyznę’, bo pochodzącą nie z tej ziemi obarczonej niewolą grzechu i śmierci, ale pochodzącej z nieba, od Niego, jako Boga, Twórcy tej ojczyzny, ponieważ chodzi tu o Królestwo Boże, Królestwo Niebios, jego wymiar niebiański, duchowy i ziemski, ludzki, czyli „nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka prawość”.

Pismo Święte: Łukasza 1:15; Marka 3:29; Rzymian 3:22-26; 9:16; Mateusza 20:23; 1Koryntian 12:18; Objawienie 7:2-4; Mateusza 24:13; Objawienie 5:9,10; Hebrajczyków 11:13-16; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; zapoznaj się z Rzymian 3:21-26 nwt-pl.

Sugestia interpretacyjna jako dezinformacja wprowadzanie czytelnika w błąd!!!

Mamy manipulację czyli zafałszowywanie trzech wypowiedzi ze Słowa Prawdy z Objawienia mówiących o „bestii z otchłani” i „bestii z morza”. „Zły niewolnik” słowa z Objawienia 17:8 wyjaśnia poprawnie zgodnie kontekstem, czyli „bestia z otchłani” to „ósmy król”, który ma wykonać wyrok na „Babilonie wielkim” przed Armagedonem [zobacz kontekst]. W Objawieniu 11:7 jest mowa o tej samej „bestii z otchłani”, ponieważ w obu miejscach jest użyte gr. ‘abyssos’ (przepaść, bezdenna głębia). W swoich publikacjach „zły niewolnik” unika kojarzenia sensu tych wersetów. Łatwo wiedzieć dlaczego??? Otóż „zły niewolnik” arbitralnie twierdzi, że 11 rozdział Objawienia wypełnił się na nim w latach 1914-1919, znanych wtedy jako Badacze Pisma Świętego.

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 13:1; 17:8.

Potrzebne jest w tym miejscu pewne wyjaśnienie.  Był to okres I wojny światowej i  dużego rozproszenia stosunkowo bardzo małej grupy Badaczy, a więc nie można mówić o ich znaczącej działalności świadczenia. W dodatku towarzyszyło im ogromne rozczarowanie i przygnębienie po niespełnionych fałszywych nadziejach roku 1914. Armagedon nie nastąpił, a oni nie poszli do nieba, gorycz była jeszcze większa kiedy zmarł ich wybitny pastor C.T. Russell w 1916 roku, a w następnym roku 1917 doszło do różnych poważnych rozłamów w tym ruchu biblijnym. Natomiast w czerwcu 1918 roku w więzieniu znalazł się cały zarząd Towarzystwa „Strażnica” i niemal przez cały rok, aż do uwolnienia zarządu ruch ten był sparaliżowany. Rozczarowanie rokiem 1914 nie przeszkodziło jednak, aby wziąć go za pewnik rzekomo spełnionych na nich proroctw. J.F. Rutherford podniósł zwodniczy ‘sztandar roku 1914’ i przeflancował go do swej organizacji ‘Bożej’, czyniąc go nieomylnym dogmatem. Dzisiaj jest to główny filar organizacji „świadków Jehowy”, a właściwie organizacji „złego niewolnika”, na którym się ona wspiera.

Organizacja „złego niewolnika” to galopujące „wojska konnicy” z Objawienia 9:16. „Zły niewolnik” wyjaśnia, że „bestia z otchłani” z Objawienia 17:8 to dzisiejsza Org. Narodów Zjednoczonych, a wcześniej Liga Narodów (Statut Ligi został przyjęty przez konferencję pokojową w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Stał się on częścią traktatu wersalskiego i wszedł w życie po ratyfikacji 10 stycznia 1920 roku – źródło Wikipedii.). Objawienie 11:7 mówi przecież o tej samej bestii, a więc nie może być mowy o wypełnieniu się tej wizji proroctwa w latach 1914-1919. Aby to skryć „zły niewolnik” nie tylko nie dopuszcza do skojarzenia sensu  Objawienia 11:7 z Objawieniem 17:8, ale celowo kojarzy Objawienie 11:7 z Objawieniem 13:1, gdzie jest mowa o „bestii z morza”, którą sam „zły niewolnik” utożsamia z całym światowym systemem politycznym diabła, a do niego przecież zaliczają się USA. To nie Liga Narodów, której jeszcze nie było, ale rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1918 roku zamknął w więzieniu przywódców Towarzystwa „Strażnica”. Niemniej w Objawieniu ta potęga polityczna nazwana jest ‘bestią z ziemi’, tak wyjaśnia też „zły niewolnik”. To jest mącenie w głowie byleby ‘nasz kotek spadał na cztery łapki’ (1914 rok!!!). Jak „zły niewolnik” pogodził te dwie różne bestie, „bestię z otchłani” i „bestię z morza”? Oto cytaty z ks. Wnikliwe Poznawanie Pism str. 99 oraz z ks. Finał Objawienia str. 167: 

„„Otchłań. Jak podaje A Greek and English Lexicon to the New Testament (J. Parkhurst, Londyn 1845, s. 2), greckie słowo ábyssos, oznaczające „bardzo głęboki; niezgłębiony” i często tłumaczone na „otchłań”, jest niekiedy używane w odniesieniu do morza lub w zestawieniu z nim, a to ze względu na jego ogromną, pozornie nieskończoną głębokość (Rzymian 10:6, 7; por. Powtórzonego Prawa 30:12, 13). O symbolicznej „bestii wychodzącej z otchłani” (Objawienie 11:7) w innym miejscu Objawienia wspomniano, że wyłania się „z morza” (Objawienie 13:1; zob. OTCHŁAŃ)”.Słowo „otchłań” (po grecku a′bys·sos, po hebrajsku tehohm′) symbolizuje miejsce bezczynności (zobacz Objawienie 9:2). Ale w sensie dosłownym może też oznaczać ogromne morze. Wyraz hebrajski bywa tłumaczony na „głębiny”, „odmęty” lub „topielisko” (Psalm 71:20; 106:9, Bp; Jonasza 2:6). Toteż „bestię występującą z otchłani” można utożsamiać  z „bestią występującą z morza”  (Objawienie 11:7; 13:1)””.

Pismo Święte: Objawienie 13:11-18.

„Zły niewolnik” w 11 rozdziale Objawienia nie widzi problemu, „bestia z otchłani” jest tą samą bestią co „bestia z morza” i „bestia z ziemi”, czyli nie ma różnicy, To dlaczego ap. Jan widział tę różnicę w wizjach od Boga?

Kolejny przykład zakamuflowanego wprowadzania w błąd!!!

„Zły niewolnik” często przechwala się  o rezultatach prowadzonej przez siebie działalności na całym globie ziemskim i to w 236 krajach. W publikacjach swoich od początku nie mówi prawdy, milczy jeśli chodzi o pewne obszary ziemi zamieszkiwane przez potężne narody, o których można mówić, że nie głosi on tam żadnej swej ewangelii. Nie istnieje tam działalność taka, którą zapowiedział Pan Jezus w Mateusza 24:14 i Dzieje 1:8 dos: „I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”, „otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie Mi świadkami (…) — i aż po najdalsze krańce ziemi”A  są to takie narody np. jak: Chińczycy ok. 1mld 400mln mieszkańców, Hindusi ok. 1mld 350mln mieszkańców, Muzułmanie ok. 1mld 500mln mieszkańców. „Zły niewolnik” wprowadza w błąd twierdząc, że w całej rozciągłości spełnia to proroctwo Jezusa. Przecież tak nie jest!!! Jego organizacja nie dociera nawet z jego ‘ewangelię’, nie mówiąc o ewangelii (dobrej nowinie) Jezusa, która dopiero „będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom”. Spełnia on proroctwo z Objawienia 9:13-21 o „wojskach konnicy”, które symbolicznie „zabiją trzecią część ludzi”. A swój wpływ będą miały ograniczony tylko do tej części ludzkości zdominowanej przez chrześcijaństwo tego świata [około 33% – 35% ludności świata], któremu mają „szkodzić” i symbolicznie „zabić”. W tym ograniczonym wg proroctwa obszarze, zakończą galop „wojska konnicy”, ponieważ wykonają swą misję w ramach wypełniania proroctwa „drugiego biada”.

Jeśli ŚJ. nie dokonają szybko radykalnych i głębokich zmian, co jest mało prawdopodobne, pozostaną tylko kolejną chrześcijańską odmianą uwodzących i zwodniczych religii „Babilonu wielkiego”. W szczególny, zwodniczy i podstępny sposób zakłamaną, z którym czeka ich całkowity kres. Działalność świadczenia o Bogu Ojcu, Panu Jezusie, Słowie Bożym i z nimi  związaną „dobrą nowiną o Królestwie Bożym”, podejmą na całej zamieszkanej ziemi ci, którzy naprawdę okażą się ‘niewolnikami wiernymi i roztropnymi’ lub też każdy osobno „niewolnikiem wiernym i roztropnym” w myśl Mateusza 24:45-47 i Objawienia 11:3,4.

Pismo Święte: Objawienie 18:2-5,8,21 – porównaj 10 z 11 rozdziału Objawienia, który jest jego kontynuacją.

Nie tylko uzurpator, ale i religijny dyktator!

Na koniec można podsumować tak. „Zły niewolnik” jest przebiegły, z zapałem robi dobre wrażenie, że tak bardzo szanuje Słowo Boże i ‘naprawdę’ dba o głębokie, wnikliwe studium Biblii, że on jest w tym najlepszy. Używa przy tym wielu pięknych słów, które leniwego studenta Biblii wprawiają w błogi letarg. Niemniej jest to ‘zasłona dymna’ lub ‘bawienie się’ w studiowanie Słowa Bożego, ponieważ nie ma tu niepodzielnej miłości do Boga i Jezusa oraz do Prawdy Pisma Świętego. „Zły niewolnik” jest jak ‘pobielany grób, który z zewnątrz wprawdzie wydaje się piękny, prawy, ale wewnątrz jest pełen obłudy i bezprawia’. Brak u niego wnikliwej rzetelnej pracy i zwykłej uczciwości, a jest dużo wrednej manipulacji. „Zły niewolnik” z uporem broni swoich ‘cudownych’ i ‘atrakcyjnych’ kłamstw, które nachalnie wciska pomiędzy cudowne prawdy Biblii Świętej. Słowo Boże chwali tych, którzy „każdego dnia starannie badają Pisma, czy tak się rzeczy mają”. Dopóki czytelnik na poważne nie postanowi zostać wnikliwym studentem i nie WEŹMIE BIBLII DO RĄK, aby samemu sprawdzić ‘recepturę serwowanych dań’, dopóty nie przekona się czym jest podtruwany przez „złego niewolnika”. Ponieważ jest on przebiegłym i zuchwałym ‘mistrzem kuchni’, bowiem do nieomylnej Prawdy Słowa Bożego ukradkiem wrzuca swoje kłamliwe ‘przyprawy i dodatki’ i w ten sposób brudzi, zatruwa jego pokarm duchowy oraz mąci zdrową i czystą wodę życia Biblii Świętej. Dlaczego to czyni??? Ponieważ jak powiedział Raymond Franz: zło jest w koncepcji jego organizacjiSwą organizację uczynił „przedmiotem boskiej czci” (kult złotego cielca), a siebie wyniósł do rangi jej ‘boga’ czy raczej jej bałwochwalczego obrazu (kult organizacji ‘świętej’ i jej ‘niewolnika’). Dlatego z takim zapałem upowszechnia religijne kłamstwa, za wszelką cenę broni swego ‘poprawnego’ wizerunku i reputacji swej ‘świętej’ instytucji. Mając taką pozycję w tych trudnych czasach, ma się świetnie pod względem materialnym, bo przecież ‘nie gryzie się rękę, która karmi’ i nie pozbywa się ‘kury, która znosi złote jajka’. Nie licząc się przede wszystkim z Bożym Słowem Prawdy, stworzył czar iluzji, a siebie uczynił bezkompromisowym niewolnikiem własnych kłamstw, zaprzedając się ‘ojcu kłamstwa. Dlatego nie można ulec szaleństwu „złego niewolnika” ‘trzymającego władzę’!!!

  • Patrzcie i strzeżcie się nauki „złego niewolnika” jego szaleńczego rewizjonizmu!!!

Pismo Święte: Mateusza 23:27,28 nwt-pl; Dzieje 17:11 nwt-pl; gr. ‘anakrinō’ dosł. znaczy osobiście ‘dociekać, rozsądzać, badać’; 2Tesaloniczan 2:3,4 bw; Ezechiela 34:18,19; Jana 8:44; 1Samuela 15:22,23; 1Koryntian 7:23; Galacjan 1:10; Mateusza 16:6,11,12 przekład interlinearny.

„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?”  (wypowiedź Hioba).

To jest niemożliwe, aby skłamał Bóg, choćby każdy człowiek okazał się kłamcą!!!

W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg.

Pismo Święte: Hioba 13:7 br; Hebrajczyków 6:18; Tytusa 1:2 ubg.

— WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.