?>

Sygnały: NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGA-GROZY! (1)

Aktualizowany: 15.09.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIA! Skąd?

Mega-zmiana sceny tego świata: Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

NATŁOK wielkich NIESZCZĘŚĆ!!! — Niestety!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Jedno biada przeminęło.

„Oni mają władzę (…) UDERZYĆ ziemię wszelką klęską [ciosem, plagą], ilekroć by chcieli”.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [dewastacji], (…) stojącą w miejscu świętym.

Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada.

(Objawienie 9:12; 11:6,14 tpnt, nwt-pl; Mateusza 24:15 ubg)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i prawdopodobnie czas bieżący oraz tuż po jego zakończeniu i zaraz przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem ‘nieszczęścia’.

PROROCTWA dotyczące końca tego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” ‘nieszczęść’ Księgi Apokalipsy. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa potrójnego ‘nieszczęścia’ jak ‘ciosy’ powodować będą ból lub gniew. Przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata. Kiedy to świat ludzki jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

Tło realizowanego proroctwa trzechBIADA

Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca szkodę’ działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Wypełnianie go przypadło w czasie względnego pokoju i nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Kilkanaście lat później proroctwo „drugiego ‘biada’” zaczęła spełniać ‘wyrządzająca szkodę’ osobliwa działalność szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Początek wypełniania tego proroctwa nastąpił w czasie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie w latach 1929-1933. Kiedy to do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do hekatomby – II wojny światowej. Zakończenie proroctwa „drugiego biada” jest zaskakujące i krótkie, lecz związane z bardzo ważnym, biblijnym i przełomowym wydarzeniem.

 • Synonimy słowa „biada”: nieszczęście, strach, zgroza, katastrofa, ucisk, przeciwności losu, próba, trudności, smutek, cierpienia, nędza, ból, agonia, a także: cios, ruina, szkoda, plaga, depresja, tragedia. Z języka greckiego to dosłownie „ach! biada!”, czyli okrzyk bólu lub gniewu.

„Co ma się stać potem”?

Po zakończeniu II wojny światowej, wojennego szaleństwa zbrodniarzy, rozpoczął się niebywały okres odrodzenia gospodarczego tego świata. Po którym, niestety proroctwa nie kłamią, nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. Zwłaszcza chodzi tu o zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresji – ohydne wtargnięcie ‘bestii z otchłani’ (globalny organizm polityczny) do świętej i wyłącznej sfery Boga!!! Powstrzymanie świętej służby Jego niewolników, zajętych ‘składaniem swego świadectwa’ prawdy, będzie zniszczeniem ich życia duchowego. W tym szczególnym czasie proroctwo „drugiego ‘biada’” szybko wypełni się. Wręcz natychmiast zacznie się wypełniać Boskie proroctwo „trzeciego ‘biada’” wywołujące wielką grozę. Będzie nim panujące Królestwo Boże proklamowane najpierw w niebie. Nie do końca świadoma reakcja narodów tego świata na ten fakt, doprowadzi do najmroczniejszej pory w dziejach ludzkości. Jednak po kilkuletnim i dramatycznym okresie przejściowym, Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.

Póki co nieuchronne wypełnienie bezwzględnych proroctw będzie globalnie wymuszać szokujące, desperackie i radykalne zmiany społeczno-religijne oraz dramatyczne i gwałtowne przeobrażenia polityczne. Dojdzie najpierw do zaskakującego, nagłego upadku duchowego i moralnego religii tego świata — utraty ich autorytetu i straty na znaczeniu. Doprowadzi to do drastycznego stopnienia szeregów wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców tych jakże uwodzących, zwodniczych religii tego świata. A co za tym idzie, gwałtownie ‘wyschnie’ przede wszystkim wsparcie finansowe. Następnie skompromitowane religie, jako formy społecznej organizacji, instytucji, spotka już tylko szokujące usunięcie. Zaraz też potem dojdzie do najgorszych wydarzeń nieznanych w dotychczasowej historii ludzkości. Do horroru, przerażającej i ostatecznej, globalnej ‘wojny w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, zwanej Armagedonem! Chodzi o nagłą i wstrząsającą sytuację bez wyjścia — wojenną konfrontację z Nim i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau; Marka 12:30; Łukasza 12:40 pau; Jana 17:3; Hebrajczyków 6:18 psz; Daniela 2:35,44; 8:9-14,17,19; 10:21 pau, bt; Objawienie 1:5,19 eib, ubg; 4:1; 8:13; 9:1 do 19:21 nwt-pl, bp15:4 bp; 16:12,14,16 bp; 22:6. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich też z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Zanim pojawiły się prorocze trzy „biada” – ‘nieszczęścia’

Superproroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia obejmuje wielowiekową, lecz wyznaczoną z góry przestrzeń czasową, w której się musi wypełnić. Dotyczy ono tego co ma się stać wkrótce [gr. ‘tachos]” i dlatego prorok Jan otrzymał polecenie: Nie pieczętuj [nie trzymaj w tajemnicy] słów proroctwa tej księgi, bo [wyznaczony] czas [gr. ‘kairós’] bliski [‘w zasięgu ręki’] jest”. Grecki ‘kairós’ to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’ [Lexicon Strong’s G2540]. To wyraźnie wskazuje, że proroctwo zaczęło się wypełniać wkrótce, szybko czy w pośpiechu po spisaniu go przez apostoła Jana około roku 96 n.e.. Inaczej było po spisaniu dotyczącymi „czasu końca” proroctwami Daniela: „Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca”.

Pismo Święte: Objawienie 1:1,3 ubg, nwt-pl; 8:13; 22:6,10 ubg, pau, eku, nwt-pl; Daniela 12:4-13 nwt-pl, lub, eib; Objawienie 10:1-7.

 • Niezwykle ważne! Nie może ujść naszej uwagi, że proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia miały spełniać się „wkrótce” [gr. ‘tachy’/‘tachos’], czyli niezwłocznie. Apostoł Jan usłyszał wyraźne polecenie: „Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas [gr. ‘kairós’] bliski [gr. ‘engýs’] jest”. Nasz Zbawiciel około roku 96 n.e. do swego apostoła Jana powiedział, że „przychodzi szybko” [gr. ‘tachy’]. Gr. ‘kairós engýs’, ‘tachy’ czy ‘tachos’ w Księdze Objawienia i nawiązujące do tych słów wypowiedzi Pana Jezusa, wskazują na szybko pojawiające się prorocze wydarzenia. Tak więc czas realizacji dla tego super-proroctwa został z góry określony, ustalony i jak widać jest niezwykle długi. Stąd nauka o ‘roku 1914’ jest kompletnym błędem!
 • Pismo Święte: Objawienie 1:1,3; 2:5,16; 3:11; 11:14,18; 12:12,14; 22:6,7,10,12,20. Gr. ‘kairós’ to ‘czas określony, ustalony lub wyznaczony’, to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’. Natomiast gr. ‘kairós engýs’ znaczy dosłownie, że ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’. Gr. ‘tachy’ znaczy ‘wkrótce, bez zwłoki, szybko, spiesznie, nagle, niezwłocznie, natychmiast’, a gr. ‘tachos’ znaczy dosłownie ‘szybkość, pośpiech czy ‘w pośpiechu’. W Księdze Objawienia gr. ‘tachy’ występuje 7 razy w 2:5,16; 3:11; 11:14; 22:7,12,20 i gr. ‘tachos’ w 1:1; 22:6. A gr. ‘kairós engýs’ w 1:3; 22:10 oraz gr. ‘kairós’ w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.
 • Zobacz Lexicon Strong’s G1451, G2540, G5035, G5034 i przekład interlinearny, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro). Odnośnie ‘przyjścia’ czy ‘obecności’ Pana Jezusa porównaj Mateusza 24:32,33; Marka 13:28,29; Łukasza 21:30,31, gdzie występuje gr. ‘kairós engýs’ – ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’.

Metaforyczne ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiedziały w tym super-proroctwie, proroczy rozwój ważnych wydarzeń na ziemi zakończonych spektakularnym i wstrząsającym finałem. Wprowadza je prorocze ‘otwarcie siedmiu pieczęci zwoju’ tego wielkiego proroctwa, których wypełnienie równolegle im towarzyszy. Pierwsze cztery ‘otwarte pieczęcie’ są proroczą, krótką charakterystyką rozwoju nieszczęść, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Symbolizowane są przez galop czterech jeźdźców apokaliptycznych. Natomiast trzy ostatnie, ‘otwarte pieczęcie zwoju’ dotyczą zapewnienia zmartwychwstania zmarłym ‘niewolnikom Boga’. Kończy je ‘nadejście wielkiego dnia gniewu’ Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, a ‘zdołają go przetrwać’ tylko żyjący wtedy Ich niewolnicy. ‘Modlitwy wszystkich świętych’, niewinnych męczenników, czyli ‘niewolników Boga’ zostaną zupełnie wysłuchane, a więc w całej rozciągłości. Dlatego też jest realizowane to wielkie proroctwo, którego częścią są prorocze i niezwykłe trzy „biada”, czyli trzy ‘nieszczęścia’.

Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6.

Trzy „biada” poprzedziło proroctwo pierwszych, metaforycznych ‘głosów trąb czterech aniołów’ (wypełnione już) z Księgi Objawienia 8:5-12. Ogłosiły czy zapowiedziały one pojawienie się „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata i jego  fatalny rozwój:

1) Już w pierwszych wiekach chrystianizm uległ znacznej erozji z powodu gwałtownych i niszczących prześladowań. W wyniku wielkiego kompromisu z tym światem wyłoniło się religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata, które bardzo szybko okazało się chrześcijańskim „chwastem”. Wobec niego z góry ogłoszona została śmiertelna dezaprobata Boża (werset 7).

2) Destrukcyjni i okrutni, polityczni władcy chrześcijańscy zniszczyli chrystianizm. Ich niszczący jak ‘ogień’ wpływ spowodował, że chrześcijańskie narody stały się ‘martwe’ i odrażające dla Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa (wersety 8,9).

3) Nauka dominujących, chrześcijańskich przywódców religijnych stała się ‘gorzkim’ i śmiertelnym „piołunem” (wersety 10,11).

4) Zorganizowane religijnie i politycznie chrześcijaństwo tego świata zostało porażone ciemnościami’ duchowymi (werset 12).

Niestety chrześcijaństwo tego świata doczekało się dalszych nieszczęść ogłoszonych przez trzy kolejne, metaforyczne ‘głosy trąb aniołów’ w chronologicznym proroctwie „biada, biada, biada”. Po duchowo-moralnym upadku spotka je szokujący i ostateczny koniec religijno-polityczny.

Pismo Święte: Mateusza 13:24-50; Objawienie 8:13.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijno-politycznie odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata!

Wy, odstępcy! Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni [wrogości] z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem [wrogiem] Boga”.

Pismo Święte: Jakuba 4:4 wsp; porównaj 1Jana 2:15-17.

O religijno-politycznym chrześcijaństwie tego świata czytaj szerzej w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 14”.

Istotne zwłaszcza dla wnikliwych: Wydaje się raczej pewne, że wraz z proroctwem czterech pierwszych ‘otwartych pieczęci zwoju’, tzw. czterech jeźdźców apokaliptycznych, równolegle podąża z nim zwłaszcza proroctwo pierwszych sześciu metaforycznych ‘głosów trąb aniołów’. ‘Otwarcia siedmiu pieczęci zwoju’ wielkiego proroctwa dokonuje „Baranek”, Zbawiciel świata, Pan Jezus. Jest On zarazem pierwszym Jeźdźcem na ‘białym koniu’ i ‘ma łuk [broń zaczepną], dano Mu koronę, i wyruszył jako Zwycięzca, aby dalej zwyciężać’. Natomiast proroctwo trzech ostatnich, ‘otwartych pieczęci zwoju’, równolegle wypełni się z proroctwem metaforycznego ‘głosu trąby siódmego anioła’. W tym jednocześnie wypełni się proroctwo metaforycznie wylewanych przez ‘siedmiu aniołów siedmiu złotych czasz napełnionych siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’. Ostatecznie ten zły świat ludzki spotka zwłaszcza religijno-polityczna klęska.

 Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6; 11:14 do 14:20; 15:1 do 19:21; porównaj Jana 1:29; 3:17; 16:33; 1Jana 4:14; Objawienie 5:9,10; 14:14; 19:11-16.

Jaki jest Boski cel realizowanego proroctwa trzech „biada” – ‘nieszczęść’?

Proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’ może wydawać się nam dziwne, osobliwe czy nawet szczególnie dziwaczne. Jednak to nie powód, aby lekceważyć ten Boski jakże istotny sygnał!!! Jest to proroczy sygnał nieuchronnie przybliżającego się nieszczęścia i nasilającej się grozy. A już na pewno nie będzie można zlekceważyć proroctwa ostatecznego trzeciego ‘biada’”, które powodować będzie nieznośny ból lub gniew ludzi. Zakończy się ono nieodwracalnym końcem tego świata.

To jest poniekąd biblijne stopniowanie strachu:

„‘Strach!!! Strach!!! Strach!!!’ dla tych, którzy znajdować się będą na ziemi”.

To bardzo typowe działanie Niezwykłego Boga spotykane często w Piśmie Świętym. Sam Wszechmocny Bóg Ojciec mówi:

Bojaźń [ludzi] wobec Mnie [JHWH, Boga Ojca] znikoma, jest wyuczoną [wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką wskazówką [przykazaniem, formalnością], dlatego też będę nadal postępował z tym ludem w sposób niezwykły [osobliwy, niepojęty, przedziwny], budząc zdumienie i podziw; tak zaniknie mądrość mędrców [mędrków], a roztropność roztropnych [przebiegłych] się ukryje [daremna].

Pismo Święte: Objawienie 8:13 pop; Izajasza 29:13,14 bp, lub, eib.

To działanie Boskie ma wywołać zdrową ‘bojaźń Bożą’, skłonić ludzi do uwagi, poważnego potraktowania SŁOWA BOŻEGO, Pisma Świętego. Do głębszego i osobistego ‘poznawania Boga Ojca i Pana Jezusa’, do wnikliwszych przemyśleń oraz zmiany zdania. A dalej do ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ i porzucenia złych uczynków. Trzeba to będzie ostatecznie i koniecznie uczynić w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu.

Oto Ich słowa:

„Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”.Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios [Boże].

Pismo Święte: Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Daniela 12:3,10 nwt-pl; 11:33; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 dos.

Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

ZWIĘZŁY SCENARIUSZ CHRONOLOGICZNEGO PROROCTWABIADA, BIADA, BIADA!!!

Dotyczy: PROROCTWO „PIERWSZEGO ‘BIADA’”

 • CZĘŚĆ PIERWSZA:

Zanim ‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]’ – ‘bestia z otchłani’.

Prorocza scena I — Objawienie 9:1-12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: spełnione.

I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię (…). I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni (…). A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach (…). I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy (…).

„Pierwsze ‘biada’” to proroctwo tajemniczej i osobliwej ‘szarańczy’ wypełniło się w latach 1879  1916. Była nią ‘wyrządzająca szkodę’ działalność Badaczy Pisma Świętego pod wybitnym przewodnictwem i za życia biblijnej ‘gwiazdy’ Charlesa T. Russella. Bardzo skutecznie osłabiali oni autorytet, zwłaszcza przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata, przez demaskowanie ich dogmatów religijnych, kłamstw, grzechów i obłudy. Z drugiej strony zaangażowali oni wielu ludzi w badanie nauk Biblii. Jednak głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom, okazało się bowiem oszukańcze i niegodziwe. Proroctwo to z oddaniem, choć nieświadomie, zostało dokładnie wypełnione.

— Poznaj szerokie omówienie tego tajemniczego i osobliwego proroctwa dotyczącego „pierwszego ‘biada’” w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Badacze Pisma Świętego.

„Pierwsze ‘biada’ przeminęło” i po kilkunastu latach pojawiło się nagle „drugie ‘biada’”

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’”

Prorocza scena II (1) — Objawienie 9:12-21 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: właściwie to spełnione.

„I zatrąbił szósty anioł (…). I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych [kawalerii] wynosiła dwieście milionów (…). I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi (…). Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.

„Drugie ‘biada’” część pierwsza to proroctwo dziwnej i osobliwej kawalerii „wojsk konnych” czy „wojsk konnicy”. Dokładnie i zgodnie z zapowiedzią jego początek spełniania nastąpił 26 lipca 1931 roku. Zaczęli je wtedy wypełniać spadkobiercy Badaczy Pisma Świętego, którzy przyjęli w tym dniu nazwę Świadkowie Jehowy. Jednoznacznie deklarują oni, że są przede wszystkim posłuszni tak zwanej ‘organizacji Jehowy’ i jej ‘wybitnemu’ liderowi. Wręcz jak ‘wojsko Jehowy’ z wielkim rozmachem swą groźną, dokuczliwą, w dwojaki i szczególny sposób wyrządzającą szkodę’ działalność rozwinęło ono zwłaszcza po II wojnie światowej. Ta groźna organizacja raczej zakończyła dzieło rozpoczęte przez Badaczy Pisma Świętego, które kontynuowała na większą i szerszą skalę. Miotając metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie, skutecznie kruszyła autorytet przede wszystkim religijny chrześcijaństwa tego świata. Obnażała bowiem jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę i postępujący upadek duchowy i moralny. Ogłosiła też, że w oczach Boga już jest ono ‘martwe’ i zapowiedziała tej biblijnej, „trzeciej części ludzi” nagłą zagładę, najpierw religijną. Jednak i tu głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom. Po pierwsze: zastraszające orędzie okazało się bowiem, oszukańcze i niegodziwe.

Zdecydowanie swą rolę przeceniają jej arcy-liderzy, którzy uważają się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. W swej zaskakującej megalomanii popełnili poważne czy wręcz skandaliczne błędy, do których się nie przyznają i za które nigdy nie przeprosili. Szczególnie dzisiaj dalej uparcie i zawzięcie te błędy, głupstwa czy brednie utrwalają. Dlatego po drugie:wyrządzają szkody, bowiem nie znoszą żadnej krytyki i sprzeciwu. Co już samo w sobie jest pogardą wobec innych. Krytykującym ich czy sprzeciwiającym się im okazują szczególną pogardę. Powodują rany i zadają im ból stosując ‘zabójczy’ ostracyzm. Oślepieni niezwykłą megalomanią raczej nieświadomie wypełnili/wypełniają proroctwo ‘drugiego biada’ w tym negatywnym, wyżej omawianym zakresie. Z drugiej strony ta groźna organizacja, podobnie jak jej poprzednik, zmobilizowała wielu ludzi do badania i poznawania nauk Pisma Świętego. ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża dokładnie i z wielkim oddaniem w zasadzie już wypełniła pierwszą część proroctwa jej dotyczącego.

Pismo Święte:  porównaj Galacjan 3:16,27,28; Mateusza 24:5,24 bgn; Łukasza 21:8; Hioba 13:7 br; Filipian 1:17,18.

— Koniecznie poznaj szerokie omówienie tego dziwnego i osobliwego proroctwa dotyczącego „drugiego ‘biada’” pierwszej części w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Świadkowie_Jehowy

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

Prorocza scena III (2) — Objawienie 10:1 do 11:6 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i pewnie czas bieżący.

 „I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba (…). W swojej ręce miał otwartą książeczkę [gr. ‘mały zwój, mały dokument’]. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał [‘wydał potężny okrzyk, wykrzyknął’] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód (…). I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami (…). I dam władzę [moc, sprawię] dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować [składać swe świadectwo] przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku] ubrani w wory. (…) stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę [moc] zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę [moc] nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić [gr. dosłownie ‘uderzyć’] ziemię wszelkimi plagami [dosłownie w gr. każdym ciosem], ilekroć [wielekroć, ‘tak często jak’, „gdy tylko” (pau), ‘jeśli’] zechcą”.

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’”, lecz chodzi o część drugą, końcową. Jest to proroctwo także ‘osobliwe’, ma w czasie swą krótką, ale jakże istotną, dalszą i integralną część. Chociaż międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża w tej części proroczej wizji nie jest już podmiotowa, to jest z nią związana. Jednak teraz proroctwo ‘małego zwoju, dokumentu’ zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Jej zwłaszcza super-liderzy stali się bowiem ich wrogami, tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków – proroków’, którzy ‘składają swe świadectwo’ prawdy. Zajmowanie się nim jest dla nich ‘słodkim’ zaszczytem, lecz z drugiej strony sprowadza ‘gorycz’. ‘Ich wrogom’ proroctwo ‘małego zwoju’ może wydawać się zbyt ‘małe’ czy ‘nieznaczące’. Jednak rzeczywiście spełnia się na naszych oczach, bowiem ‘organizację Jehowy’ dotyka zasłużona i tym razem niebanalna, bo niszcząca krytyka. Zainspirowana jest ona ‘głosami siedmiu gromów’ gniewu Bożego, od pewnego czasu wyraźnie słyszanymi w przestrzeni publicznej przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami”. Ogromną rolę odgrywa tu potężny Internet, dla którego nie istnieją granice. Ma więc wielką moc, uczestniczy bowiem w błyskawicznym i skutecznym przekazywaniu informacji na ogromnie szeroką, bo globalną skalę. Medium tym najwyraźniej posługuje się anioł Boży, w którym wręcz ‘wydał/wydaje potężny okrzyk’.

Alegoryczno-symboliczni ‘świadkowie – prorocy’ mają nie tylko pozwolenie [daną, przyznaną władzę/moc] Boga ziemi’, ale i niepodważalne swe świadectwoprawdy! Odkryli obrzydliwe czyny zwłaszcza międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

 • naocznymi świadkami jej ohydnych grzechów, w tym udokumentowanych przestępstw. Przebywali bowiem w środku tej organizacji przez wiele lat i to często dziesiątki.

Nie tylko wiele widzieli i słyszeli, ale doświadczyli wiele krzywd. Ogromnym wsparciem stał się dla nich wszechobecny i o globalnym zasięgu potężny Internet. Dlatego jest on bardzo pomocny w ich szczególnej misji dawania świadectwa prawdzie, demaskowania i potępiania. Tak więc z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża wyłoniła się jej bardzo groźna, demaskującaopozycja (przeciwstawienie się), która już jej stanowczo nie słucha.

 • W gruncie rzeczy, jak pokazuje życie, liderzy ‘organizacji Jehowy’ to jedyni, zawzięciich wrogowie, tej proroczej opozycji.

Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo!?

Ta demaskatorska opozycja to autentyczni moi [Boga] świadkowie w worach [pokutnych] — prorocy’, którzy dają ‘świadectwo’ i w szerszym znaczeniu ‘prorokują’ prowadząc kampanię potępiania. Co prawda są pogrążeni w głębokim smutku i bólu [wory], ale pokorni i skruszeni, jednak zdeterminowani i bardzo odważni. Ich znaczący wpływ nie może być niszczony, a podkreślają to Słowa Tego Boga skierowane do Jego proroka Zachariasza:

„kto się was dotykadotyka się źrenicy Mego oka!”

Ci alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży – prorocy, mają daną [przyznaną (władzę/moc), pozwolenie, zezwolenie] od Boga ziemi’.

 • W rzeczywistości przejawia się to w tym, że w ich imieniu działa Bóg Wszechmocny i Jego Chrystus czy Ich aniołowie, jak czynił to w imieniu swoich proroków Eliasza i Mojżesza oraz każdego powołanego przez siebie proroka.

I nie są to żadni wielcy tego świata! Byli oni mocno związani zwłaszcza z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, lecz odważnie pozbyli się jej żelaznego uścisku, przede wszystkim mentalnie. Bóg wyraźnie mówi, że są oni moimi świadkami, którzy stoją przed [Nim] Bogiem ziemi”, gotowi do niezłomnego działania dla Niego i Jego Chrystusa. To On ich ‘postawił’, mianował, wyznaczył im szczególną rolę, misję publiczną i znaczący wpływ.

 • DLATEGO żeNienawidzących „ich wrogów” niszczy („pożera”) ‘ognista [niszcząca] działalność tych ‘Bożych świadków/proroków’. Spotka ich więc nie tylko skuteczne demaskowanie i potępianie, ale zniszczenie, a ostatecznie Boski wyrok. Wyrządzający im ‘krzywdę’ ‘wrogowie zginą’ czy zostaną ‘zabici’, a więc usunięci z drogi, lecz niekoniecznie dosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego, bez szans na jego odzyskanie [zobacz – Lexicon Strong’s G615].

JAK to się STANIE czy już się DOKONUJE ???

1) Nienawidzących „ich wrogów” dotknie brak ‘deszczu’ pomyślności, a więc same nieszczęścia.

2) Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie zamienią wody w krew. Ta opozycja demaskująca ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża jest wyjątkowo aktywna:

(a) Z jednej strony odważnie i skutecznie demaskuje śmiertelne, bo trujące czy toksyczne właściwości ‘wód’, nauki, którymi ‘poją’ swych wiernych przywódcy religijni. Potępia bezczelne bałwochwalstwo, kult organizacji religijnej i ohydne czyny, zwłaszcza bardzo zarozumiałych liderów ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, wieszcząc im rychły koniec.

(b) Z drugiej strony ostrzega ona tych, którzy uparcie słuchają swych liderów i ‘piją’ zepsute, ‘cuchnące’, zupełnie nieprzydatne i pozbawione życia „wody”. Usilnie nawołuje, aby koniecznie porzucić skażone i duchowo ‘martwe’ środowisko, które jest śmiertelnym zagrożeniem. ‘Nasze życie i ocalenie jest u Boga Ojca i u Jego Chrystusa’, Naszego Pana Jezusa.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

3) To wszystko dokonywać ma się ze względu na służbę czy misję publiczną uznanych przez ‘Boga ziemi’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków/proroków’. W ich imieniu, ze względu na ich proroczą rolę, działać będzie Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus czy Ich aniołowie, jak czynił to w imieniu każdego powołanego przez siebie proroka. To więc Bóg ‘sprawia’, że sposoby i metody działania uznanych, upoważnionych przez Niego ‘dwóch świadków i proroków’, mają finalnie stać się niezwykle skutecznymi. DLATEGO, że:

 • Tu BARDZO MOCNE!!! Ich służbie ‘składania świadectwa’, towarzyszyć ma bowiem skuteczne uderzenie w ziemię każdą [wszelką] plagą [ciosem]. Będzie to ‘porażające ziemię’, a więc niezwykle obezwładniające, aż do skutku.

Istotne! (1) W języku greckim w tym miejscu znaczenie słowa ‘uderzyć [gr. ‘patássō’] to ‘dręczyć, nawiedzać złem, śmiertelną chorobą, porazić’. (2) Natomiast w języku greckim „plaga” to dosłownie ‘cios [gr. ‘plēgḗ’], uderzenie, rana, zaraza (epidemia), ciężkie utrapienie, klęska, publiczne nieszczęście’. To jest ‘cios każdy [możliwy], jakikolwiek, z każdej [możliwej] strony’‘Wszelki cios wielokrotny’ i niekoniecznie każdy ‘uderzyć’ ma jednocześnie. Tak, aby cel został osiągnięty. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3740, G3956.

 • W przeciwieństwie do gr. ‘plēgḗ’ – ‘cios’, które występuje w Księdze Objawienia kilkanaście razy, gr. ‘patássō’‘uderzenie’ występuje w niej tylko dwa razy. To jest właśnie tu w 11:6 omawianego proroctwa w lżejszej formie, po którym to ‘uderzeniu’ świat ludzki jeszcze żyje. Natomiast w 19:15 ‘uderzenie’ jest tak surowe, że świat ludzki nieodwracalnie ginie. Zobacz Lexicon Strong’s G4127, G3960, H5221.

Realizowane proroctwo ‘uderza’ zwłaszcza w międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Ci świadkowie/prorocy’ jako opozycjoniści demaskujący tę organizacjęchcą’ tego. ‘Pragną’, aby proroctwo Boże osiągnęło swój cel, dokładnie wypełniło się. Bezwzględnie wszystko to dokona się!

DLATEGO, że:

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić”.

„Jeśli jednak nadejdzie – a przecież nadejdzie, wtedy uświadomią sobie, że pośród nich był prorok

(!!!) BARDZO ISTOTNE! Wydaje się, że wszystko o czym mówi powyższe proroctwo, prowadzi do jednoznacznej konkluzji: TO SIĘ JUŻ DZIEJE!!!

 • Już nastąpiło wyłączenie publicznej aktywności „ich wrogów”, wrogów tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Bożych świadków – proroków’. Doszło wręcz do zupełnego zatrzymania dotychczasowej działalności ‘tych wrogów’, w ich międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie skończy się to ich ‘śmiercią’, usunięciem z drogi, czyli zniszczeniem ich życia duchowego i to bez szans na jego odzyskanie. Dokonuje się to od wiosny 2020 roku (COVID-19).

Dzisiaj wyraźnie widać zmierzch czy kres dobrostanu ‘organizacji Jehowy’:

(1) Drastycznie, radykalnie i gwałtownie skończyło się jej nachalne i uporczywe ‘trąbienie’, czyli publiczne głoszenie jej uwodzącej i zwodniczej ‘ewangelii’.

(2) Jej miejsca kultu ‘świecą pustkami’, a inne stały się jak niedostępne klasztory.

(3) Jej wiernym pozostało tylko ‘skąpe okienko’ w Internecie, w którym mogą się oglądać — ZOOM.

 • Zonk! Zdumiewające! W gruncie rzeczy to rękami naczelnych wodzów międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża została zgaszona, wyłączona i zatrzymana agresywna jej działalność ogólnoświatowa. Zaskakuje ten jawny, zuchwały bunt przeciw władzy Pana Jezusa, który nakazał, aby „przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu rzeczy [świata], nieprzerwanie ‘czynić uczniów’. A Jego apostoł Paweł nazwał to zadanie ‘koniecznością’. Prawdopodobnie, ‘organizacja Jehowy’ po wypełnieniu określonej jej przez Boga proroczej misji, staje się już tylko ‘zgromadzeniem przeciwnika Boga i Jego Chrystusa’Rozważ Słowo Boże: Mateusza 24:45,46 nwt-pl; 28:18-20 nwt-pl; 2Koryntian 5:20 nwt-pl; 9:16 nwt-pl; Objawienie 2:9; 3:9.

Pamiętajmy, że osobliwe proroctwo „drugiego ‘biada’” zawarte w Objawieniu 9:13 do 11:14 jest uporządkowane chronologiczne, przewidziane w nim wydarzenia spełniają się sekwencyjnie, jedno po drugim. Zaraz po wypełnieniu się tego proroctwa, w ten świat ludzki z ogromną siłą uderzą dramatyczne zjawiska spełniające proroctwo „trzeciego ‘biada’”!

Od kiedy zaczęło się to wszystko dziać, ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża bardzo zradykalizowała się. Dzisiaj priorytetem dla jej autorytarnego wodza, tzw. Ciała Kierowniczego stała się nie tylko ochrona własnego autorytetu czy mitu, ale agresywne, zorganizowane i systemowe wymuszanie bezwzględnego posłuszeństwa. Dlatego demaskującym ich opozycjonistom serwuje się pogardę, wręcz nienawiść, są tropieni i bezwstydnie usuwani, a przez okazywany ostracyzm usiłuje się ich zniszczyć. Publiczna misja tej proroczej opozycji trwać ma biblijne, wyznaczone „1260 dni”, czyli 3,5 roku, lecz określenie jej dokładnego początku jest bardzo problematyczne. Najwyraźniej należy to do Boga, a w konsekwencji także i jej zakończenie.

Pismo Święte: 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Zachariasza 2:12 bgn (2:8); Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29; Objawienie 7:10; 11:3-6,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”; 11:14-19; 17:15; Jeremiasza 1:5,10,12 eib; 5:14 nwt-pl; Ezechiela 33:33 bgn; 2:5.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem pierwszego „biada” oraz drugiego „biada”’ omówionych powyżej:

„Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [nie zwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: ‘Ja jestem Chrystusem [dosł. Pomazańcem lub raczej chrystusem = pomazańcem]’; i w błąd wprowadzą wielu”.

„Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili [nie dali się zastraszyć]. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec.

„Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu”,

‘w niektórych miejscach będą wielkie trzęsienia ziemi [w tym: nawałnice] i głód, i zaraza [zaraźliwa choroba, plaga, szkodnik], i zamęt [rozruchy], i budzące lęk zjawiska [rzeczy budzące postrach],

‘lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści [ciężkiej agonii].

„Wszyscy was [chrześcijan] znienawidzą z powodu mojego imienia”.

„Wtedy wielu się załamie [zgorszy, zrazi, upadnie], i jedni drugich będą wydawać [donosić, zdradzać] i nienawidzić. I wystąpi wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą [uwiodą, w błąd wprowadzą, omamią].

„Kto jednak wytrwa aż do końca, zostanie ocalony.

Pismo Święte: Mateusza 24:4-13, w tym synoptyczne Marka 13:5-9,11-13 i Łukasza 21:8-19.

 • Równoległe proroctwo Daniela 11:25-30 i Objawienia 6:1-8 – jeźdźcy apokaliptyczni.

Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

 • CZĘŚĆ DRUGA:

Kiedy ‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]‘bestia z otchłani’.

POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY ANTYRELIGIJNEJ I BLUŹNIERCZEJ!

Prawdopodobnie jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem!!!???

Prorocza scena IV (2) — Objawienie 11:7-10 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

„A gdy dopełnią [dwaj świadkowie – prorocy] swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich (…). A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”.

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej, końcowej. Po zakończeniu wyznaczonego czasu „1260 dni” [3,5 roku], działalność tej opozycji demaskującej ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zostanie nagle zamknięta przez tak zwaną ‘bestię z otchłani’. W przenośni „zabije”, a więc ‘zniszczy’ ona życie duchowe tych biblijnych opozycjonistów, być może nie do końca świadomie. Dopuści się jednak zuchwałego i bezczelnego ‘przestępstwa [wtargnięcia] spustoszenia [dewastacji]świętej oraz wyłącznej sfery Boga (sacrum). Może dokonać tego przez surowy zakaz szerzenia niewygodnych treści, w tym religijnych. Może twierdzić, że do walki z ekstremizmem, niezbędna jest likwidacja opinii publicznej. Przede wszystkim zapewne polegać to będzie na cenzurowaniu Internetu, w którym prorocza opozycja aktywnie składa niepodważalne swe świadectwoprawdy! Czas pokaże. Będzie to początkiem antyreligijnego i bluźnierczego wystąpienia. To wywoła krótkotrwałą radość „ich wrogów”, lecz gniew Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

W Ewangelii Mateusza 24:1-42, a także synoptyczne i paralelne Marka 13:1-37 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:5-36, mamy podwójne proroctwo Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ważna i prorocza analogia dotycząca zuchwałego ‘przestępstwawtargnięcia:

Pierwsze spełnienie dokonało się na narodzie żydowskim w latach 6670 n.e.. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: „A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [Mt – świętym; lecz tylko dla Żydów], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). To wojska rzymskie stały się wtedy tą ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, które ostatecznie zburzyły świątynię jerozolimską w roku 70 n.e.. Pojawienie się ‘ohydy spustoszenia’ już w roku 66 n.e. w Jerozolimie, pod murami jej świątyni, zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Posłuszni poleceniu swego Zbawiciela ‘uciekli w góry’ przerywając swą działalność ewangelizacyjną w mieście i Judei. Nagle więc zakończyli (chwilowo) chrześcijańskie ‘składanie codziennej ofiary pochwalnej’, uznawanej do dzisiaj przez Boga Ojca i Pana Jezusa za świętą. A oni sami jako Ich wierni chrześcijanie są dla Nich jedynym ‘miejscem świętym’ czy żywą „świątynią Bożą”.

Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się, a pierwsi chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku, czyli dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku. Biblijny i proroczy rok to 360 dni, który wydaje się być uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego.

Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa jak najbardziej wydaje się, że adekwatnie dokona się w takim samym dosłownym czasie przed Armagedonem. A potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia wychodząca z otchłani’. Jej bałwochwalcza, ale i ostatnia rola to także obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. Tak jak w pierwszym spełnieniu pojawienie się ‘bestii z otchłani’ nastąpi nieco wcześniejszej. Jej ohydne działanie w ‘miejscu świętym’ dotknie przede wszystkim żywą ‘świątynię Bożą’ czy ‘święte Miasto’, czyli „niewolników Boga”. To uświadomi czujnym naśladowcom Chrystusa, że rozpoczęła się pora, aby uciekać z zagrożonego miejsca, z ‘wielkiego miasta, Babilonu wielkiego’. Trzeba więc będzie ostatecznie porzucić wybitnie uwodzące i zwodnicze religie chrześcijaństwa tego świata oraz wszystkie inne religie tego świata. W tym, a jakże, także koniecznie wyjść z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Bóg nawołuje: Wyjdźcie z niego (z niej) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego spadające”. Trzeba będzie koniecznie tego dokonać, zanim po 3,5 roku ‘bestia z otchłani’ pojawi się ponownie, z wielką jurysdykcją, ‘daną jej mocą i władzą’, aby to symboliczne ‘wielkie miasto’ usunąć na zawsze. Ostatecznie trzeba będzie porzucić również życie polityczne tego świata. Ta bowiem ‘bestia’ wraz z tymi, którzy dali jej tę ‘władzę/moc’, a więc ostatnimi władcami tego świata, będą także walczyć z Panem Jezusem. „Lecz Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy powołani [zaproszeni po imieniu] i wybrani oraz wierni”. Indywidualne i osobiste ‘zbawienie/ocalenie jest u Boga Naszego i u Baranka [Jezusa]!

Pismo Święte: Objawienie 7:3,10 bw; 11:2-4,7; 17:1-18; 16:19; 18:2-10,20-24 bw, nwt-pl, pau, bp, bt; 19:1-3; 21:2,10; Mateusza 24:15,16; 25:31-46; Marka 13:14 eku; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Daniela 7:17; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31; 12:7,11,12; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16-18 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

NIEUBŁAGANE ODLICZANIE CZASU DLA TEGO ŚWIATA!!!

„Za jego sprawą ustało składanie codziennej ofiary [świadectwo prawdy], a miejsce świątyni [żywej: wierni Boga] zostało zbezczeszczone”.

„Wysłane przez niego siły wkroczą i zbezczeszczą świątynię, twierdzę [żywą: wierni Boga], zniosą codzienną ofiarę [świadectwo prawdy] i ustawią w świątyni obrzydliwość spustoszenia.

„Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni”.

 • Kiedy ‘bestia z otchłani’ (globalny organizm polityczny) zostaniepostawiona w miejscu świętym, w żywej ‘świątyni’, wtedy ‘ustanie składanie codziennej [stałej] ofiary [duchowej, pochwalnej, czyli świadectwa prawdy]. Wszystko nieuchronnie i bezwzględnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego!

(!!!Według proroctw Pisma Świętego licząc od tego wyjątkowego wydarzenia JEDNOCZEŚNIE:

 • (1) po wyznaczonych „1290 dniach” władcy tego świata ostatecznie i zupełnie stracą swą władzę,
 • (2) a po wyznaczonych „1335 dniach”, wraz z tym złym światem ludzkim, na zawsze przestaną istnieć!

Ten ostateczny kres nastąpi w finale ‘nadchodzącego szybko trzeciego biada. Realizacja proroctwa ‘trzeciego biada’ potrwa wyznaczony „czas, czasy i pół czasu” = „1260 dni” „42 miesiące” = 3,5 roku.

Pismo Święte: Daniela 7:11,12,25-27 lub; 8:9-14,17,19,23-26 (biblijne „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni; {porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}); Daniela 11:31; 12:7,8,11,12 bt, bp; 1Piotra 2:5,9; Hebrajczyków 13:15,16; Objawienie 11:7,14-18; 12:6,14; 13:5; 11:2.

Poniżej uproszczony wykres (komputer), gdzie „x” oznacza transgresję:

      |⇒——–‘2 biada’/‘2 świadków’=„1260 dni”——–/x

x[]|⇒——————‘3 biada’/„1260 dni”——————/||

x|⇒—————-„2300 w. i p.”=1150 dni—————-/……||

x|⇒—————————„1290 dni”————————–/||

x|⇒—————————–„1335 dni”—————————–||& (ostateczny koniec)

 • (!!!Nieodwracalny koniec zorganizowanych religii, a zaraz potem i ostateczny koniec tego świata politycznego jest szczególnym, wszechświatowym wydarzeniem! Tak wielkim i pewnym, że po raz drugi z ogromną powagą został jednoznacznie i ostatecznie potwierdzony. Absolutną temu rangę nadaje ‘złożona przysięga na Wiecznie Żyjącego Boga’ Wszechmocnego – Najwyższy i Święty Autorytet dla Jego inteligentnych stworzeń zamieszkujących szeroko rozumiany Wszechświat.

Złożona przysięga: „Czasu już nie będzie [więcej]”!

To jest definitywny, wyznaczony czas końca’, czyli „koniec nadejdzie w wyznaczonym [ustalonym] czasie”. Ustalają go bowiem same wyznaczone okresy, przedziały czasowe czy wyznaczone zakresy czasowe. Jego „1290 dni” i „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, kończą się dokładnie w tym samym czasie. Poprzedza je właśnie działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – proroków’, której początek nastąpił zaraz po metaforycznym i dobitnym ‘przemówieniu głosów siedmiu gromów’. Do jej zamknięcia będzie ona trwać także wyznaczone „1260 dni” = 3,5 roku. Po czym przez [wyznaczony (hebr. mow`ed = aram. ʻiddân)] czas, [wyznaczone] czasy i [wyznaczone] pół czasu’, a więc kolejne i ostateczne, wyznaczone 3,5 roku, jako ‘święci’ Boga, będą przez politycznych władców tego świata:

‘nękani, uciskani, gnębieni, męczeni, prześladowani, rozproszeni, złamani, niszczeni, kruszeni, zwyciężeni’.

Zaskoczeniem, wstrząsem czy wręcz szokiem będzie to, że prowodyrem w tym okaże się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. Po ostatecznej, radykalnej metamorfozie przyjmie ono charakter wybitnie antyreligijny i bluźnierczy.

Będzie mówił [zuchwale] słowa przeciw Najwyższemu [bluźnił Bogu] i będzie gnębił [niszczył, nękał, męczył] świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. W jego ręce zostaną wydani aż do [wyznaczonego (aram. ʻiddân = hebr. mow`ed)] czasu, [wyznaczonych] czasów i [wyznaczonego] połowy czasu”.

Zuchwale wtargnie do świętej i wyłącznej sfery Boga Wszechmocnego (sacrum) oraz rozpocznie globalne znieważanie Jego Świętości. Nagle czas się skończy i to super-mocarstwo oraz pozostałe, znajdą się z Nim i Jego Chrystusem we wstrząsającej, wojennej, i śmiertelnej dla nich konfrontacji.

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-14,17,19,23-26 eib, nwt-pl, ubg; zwróć uwagę na znaczenie hebrajskiego rzeczownika pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji. ‘Powalenie [zdeptanie, rzucenie] prawdy na ziemię’ dotyczy zwłaszcza składanego ‘świadectwa prawdy’ o Jezusie Chrystusie, który jest „drogą i prawdą, i życiem”; Daniela 11:31; 12:7,11,12; Objawienie 10:6,7 ubg; 11:2,3; 12:6,14; 13:5-7,11-17; 17:12-14,16; 19:19,20; Mateusza 4:10; Jana 14:6; 18:37; 8:12,44-47; Dzieje 1:8; porównaj Izajasza 43:1-12; 66:24; Łukasza 4:8; 21:24; Jana 5:17-47; 9:4,5; Objawienie 11:15; 12:10.

 • Istotne! Dzisiaj Bóg Ojciec [JHWH] zajmuje się chrześcijańskim „Izraelem Bożym” i to Jego Chrystus jest Zbawicielem tego Izraela; imię „Izrael” dosłownie znaczy „zwycięża Bóg”, w Imieniu Tego Boga Ojca zwycięstwa dokonuje Nasz Pan Jezus – porównaj Objawienie 17:14.

Prorocza scena V (2) — Objawienie 11:11,12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich [dwóch świadków – proroków] i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] patrzyli na nich”.

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej, końcowej. Biblijna opozycja demaskująca ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, bardzo szybko jednak odzyska nie tylko życie duchowe. Zostanie wyniesiona do takiego stanu duchowego życia, że nienawistnych ich wrogów ogarnie wielki strach’, po bardzo krótko trwającej ich radości. Dlaczego ‘ogarnie ich wielki strach’? To istotne wydarzenie transgresji spełni ważną część proroctwa Wszechmocnego Boga. Zapewne to wywoła u tych zawziętych wrogów przerażenie, bowiem dokona się na ich oczach. Zostanie to na tyle wyraźnie dostrzeżone przez wielu, że spowoduje wielkie poruszenie w sferze religijnej. Pewnie to dlatego wtedy nastąpi metaforyczne ‘w tej godzinie wielkie [gr. ‘megas’] trzęsienie ziemi!!!

Prorocza scena VI (2) — Objawienie 11:13,14 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się [upadła] dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego], i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie „biada” (…).

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej i końcowej. Wydaje się, że ten ‘wielki wstrząs’ dotknie przede wszystkim, a może WYŁĄCZNIE, ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Proroctwo bowiem zapowiada, że wcześniej metaforycznie to TYLKO ‘upadnie [runie] dziesiąta część miasta [wielkiego], biblijnego „Babilonu wielkiego”, zorganizowanych globalnie religii tego świata, co jest zdecydowaną mniejszością (czym jest złe „miasto wielkie” – porównaj Objawienie 11:8 z 18:/2-4/,10,21). Dlatego owładnięci megalomanią ludzie tej organizacji, zwłaszcza jej ‘pseudo-pomazańcy’ czy pseudo-‘bracia Króla’ wcześniej upadną’!!!

Zawzięcie przez nich kreowany, tworzony wizerunek Boga oraz ich ‘organizacji Bożej’, a więc jak ma być postrzegany(a) i przedstawiany(a), ostatecznie okaże się paskudnym mitem. Ci zawzięci ‘wrogowie’ tych ‘dwóch Bożych świadków w worach – proroków’, wraz ze swą organizacją religijną, zaskakująco szybko upadną. Zapewne wcześniej w jakimś znaczącym stopniu utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu, co będzie wielkim szokiem.

‘Przywrócenie życia [duchowego] dwom Bożym świadkom – prorokom’ oraz metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi” spowoduje, lecz tylko u RESZTYczłonków tej toksycznej ‘organizacji Jehowy’, radykalne i diametralne zmiany. Nastąpi bowiem, ‘śmierć’ ich dotychczasowego stylu życia, a więc właściwa zmiana postawy. Wskazuje na to biblijna metafora, że ‘podczas trzęsienia ziemi zostanie zabitych [zniszczonych] siedem tysięcy osób[znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’ – Lexicon Strong’s G615]. Dali się oni uwieść tej zwodniczej organizacji quasi-Bożej, lecz teraz zaprzestaną jej bałwochwalczego adorowania. W gruncie rzeczy brzydzą się oni wszelkim bałwochwalstwem, a więc obrzydliwością w ich umyśle jest także celebracja każdego kultu ludzkiego przywództwa. ‘Uciekną więc od bałwochwalstwa’!!!

 • Okaże się więc, że co prawda zostali uwiedzeni i zwiedzeni, … lecz w końcu przebudzeni i uwolnieni, … i ostatecznie ocaleni!

„Pozostali” nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii. Nie dokonają w życiu radykalnych, znaczących i zbawczych zmian. Pewnie zabraknie im wiary i sił duchowych.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 4:4 dos; 22:37; 23:8-10 nwt-pl; 24:24 bgn; 25:31-46 nwt-pl; Marka 13:22 bgn; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; 2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Ezechiela 33:33; Daniela 11:33 nwt-pl, bw; 12:10 nwt-pl, bw; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw; Objawienie 7:9,10; 19:10; 21:8; 22:8,9,15.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem zakończenia drugiego „biada”’ omówionym powyżej:

„A gdy ujrzycie ohydę [obrzydliwość] spustoszenia [dewastacji], umieszczoną w miejscu [świętym (Mt); dzisiaj to świątynia żywa – wierni chrześcijanie], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć [gr. dosł. ‘rozróżniać, rozpoznać, dokładnie wiedzieć, potwierdzić’] – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.

 • Dzisiaj uciekamy do najbardziej bezpiecznego miejsca, do chrześcijańskiej ‘Góry Syjon/Jerozolima’. Jest nią wszystko co wiąże się z ustanowionym i wywyższonym przez Boga Ojca Jego Chrystusem, z wielką władzą w Królestwie Bożym.
 • Równoległe proroctwo Daniela 8:9-14,26; 11:31; 12:11.

Pismo Święte: Mateusza 24:15,(16), w tym synoptyczne Marka 13:14 i Łukasza 21:20,(21); porównaj Psalm 2:6-12; Izajasza 2:2,3; Micheasza 4:1,2; Hebrajczyków 12:22-24; Objawienie 14:1; 21:1-10; Mateusza 28:18.

„Drugie ‘biada’ przeminęło. Oto szybko [bezzwłocznie, nagle, z zaskoczenia] nadchodzi trzecie ‘biada’”. Dla tego „biada”, nieszczęścia, ‘pierwsze i drugie biada’ jest tylko niewielkim preludium!

Kontynuacja proroczych scen w kolejnym temacie: Nieubłagany: MEGAFINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (2)

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • W jaki sposób to czyni? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’ (lub inaczej: serafini i cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów swego Ojca i związanych z tym ich zadań, tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne! I dlatego, co jest szczególnie niezwykłe, nigdy nie naruszają wolnej woli i swobody wyboru inteligentnych stworzeń!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy czy Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:9-12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Amosa 3:7,8; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11; 11:3-7; 12:7-9; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9 eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; 14:30; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.