?>

•Zwięźle: Sygnały NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGA-GROZY! (1)

Aktualizowany: 22.11.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: przed przedostatnim (pierwszym) 3,5 rokiem.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

Jedno ‘biada’ przeminęło, ale nadciągają jeszcze dwa. (…) zmienia się scena tego świata”.

(Objawienie 9:12 eib; 1Koryntian 7:31 nwt-pl)

PROROCTWA dotyczące końca tego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” ‘nieszczęść’ Księgi Apokalipsy/Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa potrójnego ‘nieszczęścia’ jak ‘ciosy’ powodować będą ból i gniew. Przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata ludzkiego. Kiedy to ten świat jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

Tło realizowanego proroctwa trzechBIADA

Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca szkodę’ działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Wypełnianie go przypadło w czasie względnego pokoju i nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Kilkanaście lat później proroctwo „drugiego ‘biada’” zaczęła spełniać ‘wyrządzająca szkodę’ osobliwa działalność szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Początek wypełniania tego proroctwa nastąpił w czasie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie w latach 1929-1933. Kiedy to do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do hekatomby – II wojny światowej. Zakończenie proroctwa „drugiego biada” jest zaskakujące i krótkie, lecz związane z bardzo ważnym, biblijnym i przełomowym wydarzeniem.

 • Synonimy słowa „biada”: nieszczęście, strach, zgroza, katastrofa, ucisk, przeciwności losu, próba, trudności, smutek, cierpienia, nędza, ból, agonia, a także: cios, ruina, szkoda, plaga, depresja, tragedia. Z języka greckiego to dosłownie „ach! biada!”, czyli okrzyk bólu lub gniewu.

„Co ma się stać potem”?

Po zakończeniu II wojny światowej, wojennego szaleństwa zbrodniarzy, rozpoczął się niebywały okres odrodzenia gospodarczego tego świata. Po którym, niestety proroctwa nie kłamią, nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. Zwłaszcza chodzi tu o zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresji – ohydne wtargnięcie ‘bestii z otchłani’ (globalny organizm polityczny) do świętej i wyłącznej sfery Boga!!! Powstrzymanie świętej służby Jego niewolników, zajętych ‘składaniem swego świadectwa’ prawdy, będzie chwilowym zniszczeniem ich życia duchowego. W tym szczególnym czasie proroctwo „drugiego ‘biada’” szybko wypełni się. Wręcz natychmiast zacznie się wypełniać Boskie proroctwo „trzeciego ‘biada’” wywołujące wielką grozę. Będzie nim panujące Królestwo Boże proklamowane najpierw w niebie. Nie do końca świadoma reakcja narodów tego świata na ten fakt, doprowadzi do najmroczniejszej pory w dziejach ludzkości. Jednak po kilkuletnim i dramatycznym okresie przejściowym, Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.

Póki co nieuchronne wypełnienie bezwzględnych proroctw będzie globalnie wymuszać szokujące, desperackie i radykalne zmiany społeczno-religijne oraz dramatyczne i gwałtowne przeobrażenia polityczne. Dojdzie najpierw do zaskakującego, nagłego upadku duchowego i moralnego religii tego świata — utraty ich autorytetu i straty na znaczeniu. Doprowadzi to do drastycznego stopnienia szeregów wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców tych jakże uwodzących, zwodniczych religii tego świata. A co za tym idzie, gwałtownie ‘wyschnie’ przede wszystkim wsparcie finansowe. Następnie skompromitowane religie, jako formy społecznej organizacji, wraz z ich autorytarnym aparatem władzy na czele, spotka już tylko szokujące i nieodwracalne usunięcie. Zaraz też potem dojdzie do najgorszych wydarzeń nieznanych w dotychczasowej historii ludzkości. Do horroru, przerażającej i ostatecznej, globalnej ‘wojny w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, zwanej Armagedonem! Chodzi o nagłą i wstrząsającą sytuację bez wyjścia — wojenną konfrontację z Nim i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau; Marka 12:30; Łukasza 12:40 pau; Jana 17:3; Hebrajczyków 6:18 psz; Daniela 2:35,44; 8:9-14,17,19; 10:21 pau, bt; Objawienie 1:5,19 eib, ubg; 4:1; 8:13; 9:1 do 19:21 nwt-pl, bp15:4 bp; 16:12,14,16 bp; 22:6. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich też z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Zanim pojawiły się prorocze trzy „biada” – ‘nieszczęścia’

Superproroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia obejmuje wielowiekową, lecz wyznaczoną z góry przestrzeń czasową, w której się musi wypełnić. Dotyczy ono tego co ma się stać wkrótce [gr. ‘tachos]. Dlatego prorok, apostoł Jan otrzymał wyraźne polecenie:Nie pieczętuj [nie trzymaj w tajemnicy] słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas [wyznaczony, gr. ‘kairós’] bliski [‘w zasięgu ręki’, gr. ‘engýs’] jest”. To wyraźnie wskazuje, że proroctwo zaczęło się wypełniać wkrótce, szybko czy w pośpiechu po spisaniu go przez Jana. Inaczej było po spisaniu dotyczącymi „czasu końca” proroctwami Daniela: „Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca”.

 • Niezwykle ważne! To nie może ujść naszej uwagi, że proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia miały spełniać się „wkrótce” [gr. ‘tachy’/‘tachos’], czyli niezwłocznie. Nasz Zbawiciel około roku 96 n.e. do swego apostoła Jana powiedział, że „przychodzi szybko” [gr. ‘tachy’]. Gr. ‘kairós engýs’, ‘tachy’ czy ‘tachos’ w Księdze Objawienia i nawiązujące do tych słów wypowiedzi Pana Jezusa, wskazują na szybko pojawiające się prorocze wydarzenia. Tak więc czas realizacji dla tego super-proroctwa został z góry określony, ustalony i jak widać jest niezwykle długi. Stąd doktryna o ‘roku 1914’ jest kompletnym błędem!
 • Gr. ‘kairós’ to ‘czas określony, ustalony lub wyznaczony’, to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’  [Lexicon Strong’s G2540]. Natomiast gr. ‘kairós engýs’ znaczy dosłownie, że ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’. Gr. ‘tachy’ znaczy ‘wkrótce, bez zwłoki, szybko, spiesznie, nagle, niezwłocznie, natychmiast’, a gr. ‘tachos’ znaczy dosłownie ‘szybkość, pośpiech czy ‘w pośpiechu’. W Księdze Objawienia gr. ‘tachy’ występuje 7 razy w 2:5,16; 3:11; 11:14; 22:7,12,20 i gr. ‘tachos’ w 1:1; 22:6. A gr. ‘kairós engýs’ w 1:3; 22:10 oraz gr. ‘kairós’ w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

Pismo Święte: Objawienie 1:1,3 ubg, nwt-pl; 2:5,16; 3:11; 8:13; 11:14,18; 12:12,14; 22:6,7,10,12,20 ubg, pau, eku, nwt-pl; Daniela 12:4-13 nwt-pl, lub, eib; Objawienie 10:1-7.

Zobacz Lexicon Strong’s G1451, G2540, G5035, G5034 i przekład interlinearny, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro). Odnośnie ‘przyjścia’ czy ‘obecności’ Pana Jezusa porównaj Mateusza 24:32,33; Marka 13:28,29; Łukasza 21:30,31, gdzie występuje gr. ‘kairós engýs’ – ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’.

Metaforyczne ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiedziały w tym super-proroctwie Objawienia, proroczy rozwój ważnych wydarzeń na ziemi zakończonych spektakularnym i wstrząsającym finałem. Wprowadza je prorocze ‘otwarcie siedmiu pieczęci zwoju’ tego wielkiego proroctwa, których wypełnienie równolegle im towarzyszy. Pierwsze cztery ‘otwarte pieczęcie’ są proroczą, krótką charakterystyką rozwoju nieszczęść, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Symbolizowane są przez galop czterech jeźdźców Apokalipsy. Natomiast trzy ostatnie, ‘otwarte pieczęcie zwoju’ dotyczą zapewnienia zmartwychwstania zmarłym ‘niewolnikom Boga’. Kończy je ‘nadejście wielkiego dnia gniewu’ Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, a ‘zdołają go przetrwać’ tylko żyjący wtedy Ich niewolnicy. ‘Modlitwy wszystkich świętych’, niewinnych męczenników, czyli ‘niewolników Boga’ zostaną zupełnie wysłuchane, a więc w całej rozciągłości. Dlatego też, z tego ważnego powodu, jest realizowane to wielkie proroctwo, którego częścią są prorocze i niezwykłe trzy „biada”, czyli trzy ‘nieszczęścia’.

Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6.

Trzy „biada” poprzedziło proroctwo pierwszych, metaforycznych ‘głosów trąb czterech aniołów’ z Księgi Objawienia 8:5-12 (wypełnione już). Ogłosiły czy zapowiedziały one pojawienie się „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata i jego  fatalny rozwój:

1) Już w pierwszych wiekach chrystianizm uległ znacznej erozji z powodu gwałtownych i niszczących prześladowań. W wyniku wielkiego kompromisu z tym światem wyłoniło się religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata, które bardzo szybko okazało się chrześcijańskim „chwastem”. Wobec niego z góry ogłoszona została śmiertelna dezaprobata Boża (werset 7).

2) Destrukcyjni i okrutni, polityczni władcy chrześcijańscy zniszczyli chrystianizm. Ich niszczący jak ‘ogień’ wpływ spowodował, że chrześcijańskie narody stały się ‘martwe’ i odrażające dla Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa (wersety 8,9).

3) Nauka dominujących, chrześcijańskich przywódców religijnych stała się ‘gorzkim’ i śmiertelnym „piołunem” (wersety 10,11).

4) Zorganizowane religijnie i politycznie chrześcijaństwo tego świata zostało porażone ciemnościami’ duchowymi (werset 12).

Niestety chrześcijaństwo tego świata doczekało się dalszych nieszczęść ogłoszonych przez trzy kolejne, metaforyczne ‘głosy trąb aniołów’ w chronologicznym proroctwie „biada, biada, biada”. Po duchowo-moralnym upadku spotka je szokujący, ostateczny i nieodwracalny koniec religijno-polityczny.

Pismo Święte: Mateusza 13:24-50; Objawienie 8:13.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijno-politycznie odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata!

Wy, odstępcy! Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni [wrogości] z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem [wrogiem] Boga”.

Pismo Święte: Jakuba 4:4 wsp; porównaj 1Jana 2:15-17.

O religijno-politycznym chrześcijaństwie tego świata czytaj szerzej w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 14”.

Istotne zwłaszcza dla wnikliwych: Wydaje się raczej pewne, że wraz z proroctwem czterech pierwszych ‘otwartych pieczęci zwoju’, tak zwanych czterech jeźdźców Apokalipsy, równolegle podąża z nim zwłaszcza proroctwo pierwszych sześciu metaforycznych ‘głosów trąb aniołów’. ‘Otwarcia siedmiu pieczęci zwoju’ wielkiego proroctwa dokonuje „Baranek”, Zbawiciel świata, Pan Jezus. Jest On zarazem pierwszym Jeźdźcem na ‘białym koniu’ i ‘ma łuk [broń zaczepną], dano Mu koronę, i wyruszył jako Zwycięzca, aby dalej zwyciężać’. Natomiast proroctwo trzech ostatnich, ‘otwartych pieczęci zwoju’, równolegle wypełni się z proroctwem metaforycznego ‘głosu trąby siódmego anioła’. W tym jednocześnie wypełni się proroctwo metaforycznie wylewanych przez ‘siedmiu aniołów siedmiu złotych czasz napełnionych siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’. Ostatecznie ten zły świat ludzki spotka zwłaszcza religijno-polityczna klęska.

 Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6; 11:14 do 14:20; 15:1 do 19:21; porównaj Jana 1:29; 3:17; 16:33; 1Jana 4:14; Objawienie 5:9,10; 14:14; 19:11-16.

Jaki jest Boski cel realizowanego proroctwa trzech „biada” – ‘nieszczęść’?

Proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’ może wydawać się nam dziwne, osobliwe czy nawet szczególnie dziwaczne. Jednak to nie powód, aby lekceważyć te Boskie jakże istotne sygnały!!! Są to prorocze sygnały nieuchronnie przybliżającego się nieszczęścia i nasilającej się grozy. A już na pewno nie będzie można zlekceważyć proroctwa ostatecznego, trzeciego ‘biada’”, które powodować będzie nieznośny ból i gniew ludzi. Zakończy się ono nieodwracalnym końcem tego świata. Dwanaście proroczych scen prezentujemy tu w czterech częściach wpisów.

 • W gruncie rzeczy każda prorocza scena jest sygnałem nieuchronnie zbliżającej się mega-grozy! To jest poniekąd biblijne stopniowanie strachu:

„‘Strach!!! Strach!!! Strach!!!’ dla tych, którzy znajdować się będą na ziemi”.

 • Pismo Święte: Objawienie 8:13 pop.

To bardzo typowe działanie Niezwykłego Boga spotykane w Piśmie Świętym. Sam Wszechmocny Bóg Ojciec ostrzega:

Bojaźń [ludzi] wobec Mnie [JHWH, Boga Ojca] znikoma, jest wyuczoną [wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką wskazówką [przykazaniem, formalnością], dlatego też będę nadal postępował z tym ludem w sposób niezwykły [osobliwy, niepojęty, przedziwny], budząc zdumienie i podziw; tak zaniknie mądrość mędrców [mędrków], a roztropność roztropnych [przebiegłych] się ukryje [daremna].

 • Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 bp, lub, eib.

To działanie Boskie ma wywołać zdrową ‘bojaźń Bożą’, skłonić ludzi do uwagi, poważnego potraktowania SŁOWA BOŻEGO, Pisma Świętego. Do głębszego i osobistego ‘poznawania Boga Ojca i Pana Jezusa’, do wnikliwszych przemyśleń oraz zmiany zdania. A dalej do ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ i porzucenia złych uczynków. Trzeba to będzie ostatecznie i koniecznie uczynić w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu.

Oto Ich słowa:

„Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”.Opamiętajcie się [dosłownie ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios [Boże].

Pismo Święte: Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Daniela 12:3,10 nwt-pl; 11:33; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 dos.

ZWIĘZŁY SCENARIUSZ CHRONOLOGICZNEGO PROROCTWABIADA, BIADA, BIADA!!!

Dotyczy: PROROCTWO „PIERWSZEGO ‘BIADA’”

Prorocza scena I — Objawienie 9:1-12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: spełnione.

I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię (…). I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni (…). A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach (…). I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy (…).

„Pierwsze ‘biada’” to proroctwo tajemniczej i osobliwej ‘szarańczy’ wypełniło się w latach 1879  1916. Była nią ‘wyrządzająca szkodę’ działalność Badaczy Pisma Świętego pod wybitnym przewodnictwem i za życia biblijnej ‘gwiazdy’ Charlesa T. Russella. Bardzo skutecznie osłabiali oni autorytet, zwłaszcza przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata, przez demaskowanie ich dogmatów religijnych, kłamstw, grzechów i obłudy. Z drugiej strony zaangażowali oni wielu ludzi w badanie nauk Biblii. Jednak głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom, okazało się bowiem oszukańcze i niegodziwe. Proroctwo to z oddaniem, choć nieświadomie, zostało dokładnie wypełnione.

— Poznaj szerokie omówienie tego tajemniczego i osobliwego proroctwa dotyczącego „pierwszego ‘biada’” w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Badacze Pisma Świętego.

„Pierwsze ‘biada’ przeminęło” i po kilkunastu latach pojawiło się nagle „drugie ‘biada’”

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’”

Prorocza scena II (1) — Objawienie 9:12-21 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: właściwie to spełnione.

„I zatrąbił szósty anioł (…). I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych [kawalerii] wynosiła dwieście milionów (…). I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi (…). Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.

„Drugie ‘biada’” część pierwsza to proroctwo dziwnej i osobliwej kawalerii „wojsk konnych” czy „wojsk konnicy”. Dokładnie i zgodnie z zapowiedzią jego początek spełniania nastąpił 26 lipca 1931 roku. Zaczęli je wtedy wypełniać spadkobiercy Badaczy Pisma Świętego, którzy przyjęli w tym dniu nazwę Świadkowie Jehowy. Jednoznacznie deklarują oni, że są przede wszystkim posłuszni tak zwanej ‘organizacji Jehowy’ i jej ‘wybitnemu’ liderowi. Wręcz jak ‘wojsko Jehowy’ z wielkim rozmachem swą groźną, dokuczliwą, w dwojaki i szczególny sposób wyrządzającą szkodę’ działalność rozwinęło ono zwłaszcza po II wojnie światowej. Ta groźna organizacja raczej zakończyła dzieło rozpoczęte przez Badaczy Pisma Świętego, które kontynuowała na większą i szerszą skalę. Miotając metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie, skutecznie kruszyła autorytet przede wszystkim religijny chrześcijaństwa tego świata. Obnażała bowiem jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę i postępujący upadek duchowy i moralny. Ogłosiła też, że w oczach Boga już jest ono ‘martwe’ i zapowiedziała tej biblijnej, „trzeciej części ludzi” nagłą zagładę, najpierw religijną. Jednak i tu głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom.

„Starszy i dostojnik to głowa, a fałszywy prorok to ogon. Zwodzicielami stali się przywódcy tego ludu, ci, których prowadzą, idą ku zgubie”.

Po pierwsze: zastraszające orędzie ‘organizacji Jehowy’ okazało się bowiem, oszukańcze i niegodziwe. Zdecydowanie swą rolę przeceniają jej arcy-liderzy, którzy uważają się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. W swej zaskakującej megalomanii popełnili poważne czy wręcz skandaliczne błędy, do których się nie przyznają i za które nigdy nie przeprosili. Szczególnie dzisiaj dalej uparcie i zawzięcie te błędy, głupstwa czy brednie utrwalają. Dlatego po drugie:wyrządzają szkody, bowiem nie znoszą żadnej krytyki i sprzeciwu. Co już samo w sobie jest pogardą wobec innych. Krytykującym ich czy sprzeciwiającym się im okazują szczególną pogardę. Powodują rany i zadają im ból stosując ‘zabójczy’ ostracyzm.

Oślepieni niezwykłą megalomanią raczej nieświadomie wypełnili/wypełniają proroctwo ‘drugiego biada’ w tym negatywnym, wyżej omawianym zakresie. Z drugiej strony ta groźna organizacja, podobnie jak jej poprzednik, zmobilizowała wielu ludzi do badania i poznawania nauk Pisma Świętego. ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża dokładnie i z wielkim oddaniem w zasadzie już wypełniła pierwszą część proroctwa jej dotyczącego.

Pismo Święte:  porównaj Galacjan 3:16,27,28; Mateusza 24:5,24 bgn; Łukasza 21:8; Izajasza 9:14,15 pau (nwt-pl, lub, bt ma w.15,16); Hioba 13:7 br; Filipian 1:17,18.

— Koniecznie poznaj szerokie omówienie tego dziwnego i osobliwego proroctwa dotyczącego „drugiego ‘biada’” pierwszej części w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Świadkowie_Jehowy

Kontynuacja proroczych scen w kolejnym temacie — Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!? (2)

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.