?>

Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

Aktualizowany: 4.09.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIA! Skąd?

Mega-zmiana sceny tego świata: Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

NATŁOK wielkich NIESZCZĘŚĆ!!! — Niestety!

Treść: ‘Ostatnie ciosy Boga Wszechmocnego’ porażą główne ośrodki życia, formacje i struktury tego świata ludzkiegoI … dokonają one tak straszliwego zniszczenia, że ten świat się rozpadnie!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Siedmiu aniołów miało siedem plag [ciosów] – już ostatnich, bo przez nie dokona się gniew Boga.

Stało się!

(Objawienie 15:1 pau; 16:17)

Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

ŚWIĘTY BÓG Wszechmocny ujawnił w formie proroctw swe zamierzenia, cele i postanowienia. Wypełnią się one niezawodnie i nieuchronnie, lecz dla tego złego świata ludzkiego nie ma dobrego proroctwa — żadnego! Kiedy ‘siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami, siedmioma czaszami napełnionymi gniewem Boga’ szybko opróżni ich zawartość, na zły świat spadnie wielkie nieszczęście. Pojawią się groźne zjawiska trudne do opanowania, powodujące w nim ogromne spustoszenie i ruinę. Potężni aniołowie Boga dokładnie wykonają to Boskie zadanie. Rozpocznie się wtedy wielki dramat i horror tego złego świata. Nie będzie już dla niego żadnej ucieczki, ani litości Boskiej. Zły świat ludzki porażą zadziwiające i nokautująceciosy!!! To będą straszliwie niszczące uderzenia Boga, które go powalą. Po nich nigdy już się nie podniesie, nastąpi bowiem totalna klęska wszystkich jego formacji i struktur. Będzie już tylko oczekiwał na zadanie mu ostatecznego i śmiertelnego ‘uderzenia/ciosu’. Czego dotyczą ‘ostatnie ciosy gniewu Boga’? Odpowiedź na to pytanie pomoże nam lepiej zrozumieć niezwykłe działania Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne

Dlaczego Boskie ‘ciosy’ uderzą świat ludzki?

W Piśmie Świętym mamy zadziwiające proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Boga’. Greckie ‘plēgē’ oraz hebrajski rzeczownik ‘makkah’ i ‘maggephah’ to dosłownie ‘cios uderzenie, plaga, rana, zaraza, klęska, porażka’. Natomiast hebrajski czasownik ‘nagaph’ i ‘nakah’ to ‘ranić, uderzać’. Gniew’ jest tłumaczeniem greckiego ‘thymos’ i odnosząc do Boga dosłownie znaczy Jego ‘pasja, zaciekłość, zapalczywość, szał, wybuchowość, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu. Natomiast greckie ‘orgē’, które w proroctwie o ‘ciosach’ nie występuje, a odnoszące się do Boga, dosłownie znaczy Jego uzasadniony ‘gniew przejawiający się w karaniu, w bezzwłocznym wykonaniu wyroku, zasądzonej kary’. Ta zdumiewająca, prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Bóg okaże swe gwałtowne oburzenie czy wręcz szaleńcze oburzenie z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim. To proroctwo będzie szybko spełniać się równolegle z proroczym i ostatnim „trzecim biada” zapoczątkowanym przez metaforyczny, ostatni ‘głos trąby siódmego anioła’.

W niebie nastąpi wtedy proklamacja:

„Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [Chrystusowi] Jego”.

To będzie wielce radosna chwila, ale tylko dla Ich niewolników, którzy będą dziękować za to Wszechmocnemu Bogu. Natomiast na ziemi: ‘Wzburzą się narody i nadejdzie gniew [gr. ‘orgē’] Boga’.

„Czas [pora, wyznaczony czas] sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom [niewolnikom], prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię”!

‘Przejęcie panowania nad światem przez Boga i Jego Chrystusa’ będzie Ich ‘przyjściem’ czy Ich ‘obecnością’, kończącą się ostatecznie spektakularnym Ich ‘wyraźnym objawieniem się [gr. epiphaneia]’. Towarzyszyć temu będą metaforyczne ‘błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad’, jako przejaw Ich obecności w działaniu. Z powodu nadciągającej nawałnicy armagedonowej świat ludzki ogarnie wielka trwoga i groza zakończona szokującym nieszczęściem. Sąd i wykonanie wyroku zasądzonej kary, nastąpi po metaforycznym ‘wylaniu na ziemię siedmiu czasz gniewu [gr. ‘thymos’] Boga’, w formie nokautujących ten świat ludzki Boskich ciosów/silnych uderzeń. Świat ludzki jaki obecnie znamy zacznie ginąć, zwłaszcza religijno-polityczny, ostatecznie legnie w gruzach i stoczy się w nieodwracalny, wieczny niebyt. Najpierw za sprawą jego ostatnich władców politycznych znikną ludzkie, uwodzące i zwodnicze religie tego świata.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 pau, bt; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Łukasza 12:40 pau; Psalm 103:20; Objawienie 11:14-19 bw, pau; 12:10; 15:1 do 16:21; 15:4 bp; 17:12-17; Mateusza 24:3,27,29-31,44 pau; Tytusa 2:13 bw. Greckie słowa ‘thymos’ i ‘orgē’ występują tuż obok siebie w Objawieniu 14:10; 16:19; 19:15. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

„Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie [Świętym], zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc ducha”.

Starożytni Izraelici uparcie dopuszczali się bardzo poważnych grzechów, przestępstw, byli opornym i nieposłusznym narodem. Wcześniej jednak Bóg z góry ostrzegł i zapewnił, że ‘złamie ich wyniosłą pychę’, a to poprzez ‘pomnożenie siedmiokrotnie ciosów. Mojżesz ponownie stanowczo potwierdził, że jeżeli nie będą pilnie spełniać wszystkich słów Prawa [Mojżeszowego], zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana [JHWH], Boga swego, to On niezwykłymi ciosami ugodzi ich, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi’. Stało się to w końcu dla tych ówczesnych i rzekomo służących Bogu ludzi wstrząsającym faktem.

Pismo Święte: Rzymian 15:4 br; 3Mojżeszowa 26:21 bw, nwt-pl; porównaj kontekst np. w. 14-24; 5Mojżeszowa 28:58,59,61 bw; porównaj kontekst całego rozdziału.

Starożytny Egipt dotknęło ‘dziesięć plag’ czy dosłownie dziesięć ciosów/uderzeń’ od Boga, które doprowadziły ówczesne mocarstwo do klęski. W ciągu stosunkowo niewielu dni doszło w nim nie tylko do ruiny gospodarczej, ale zwłaszcza do ruiny religijnej i politycznej. Jaki był głębszy cel tego Bożego działania? Upartemu, wyniosłemu i ‘boskiemu’ faraonowi Bóg powiedział:

Tym razem bowiem zamierzam spuścić wszystkie moje plagi [ciosy] na ciebie samego, na twoich dworzan i na twój lud, abyś przekonał się, że nie ma Mi równego na całej ziemi. Nadszedł czas, bym wyciągnął dłoń i ugodził ciebie i twój lud taką zarazą, która zgładzi cię z ziemi. Tylko dlatego zachowałem cię jeszcze przy życiu, aby ukazać ci moją moc i żeby moje imię rozgłaszano po całej ziemi.

‘Dziesięć ciosów’ Boga, które dotknęły Egipt, ówczesne mocarstwo, nie tylko były wyjątkowo natrętne i dokuczliwe, lecz te ostatnie były szczególnie wyniszczające, druzgoczące i nokautujące. Nawet dworzanie egipscy usilnie przekonywali faraona mówiąc do niego: „Czy nie zdajesz sobie sprawy, że Egipt ginie? Czy też „zginął”, „popada w ruinę” lub „zmierza do zagłady”, a więc do katastrofy, której Sprawcą był Bóg Wszechmocny.

Wszechmocny Bóg JHWH, Bóg Ojciec także ‘dokonał sądu nad wszystkimi bogami Egiptu’. Okazali się oni marnością czy nicością, a ich kult religijny – kompromitacją. Jaki był jeszcze dalszy cel Bożego działania? To przede wszystkim:

(1) religijny upadek Egiptu pozwolił 12 pokoleniom izraelskim wyjść z jego niewoli,

(2) zaraz też potem doszło do militarnej klęski Egiptu i …

(3) do spektakularnego ocalenia Izraelitów jako ludu Bożego nad Morzem Czerwonym.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 9:14-16 pau; 10:7 pau, nwt-pl, bp, br; 2Mojżeszowa 7:1 do 12:41; 14:1 do 15:19; porównaj Psalm 97:7; 86:8-10; Izajasza 44:9-20,25.

W zrozumieniu symboliki i metafory proroctwasiedmiu ostatnich ciosów gniewu Boga pomaga wyraźna analogia do Boskich dziesięciu plag [ciosów] egipskich. Jest tu jednak pewna różnica. Symbolika liczby ‘dziesięć’ wskazuje na całość, zupełność rzeczy czy zjawisk ludzkich. Dosłownie i w zupełności wystarczająco anioł Boży, mając pełnomocnictwo Wszechmocnego Boga, sprowadził rzeczy czy zjawiska, znane ludziom, na cały Egipt, aby uwolnić z niewoli lud Boży. Dosłownie anioł zamienił w całym Egipcie wszelką wodę w krew, sprowadził dokuczliwe żaby, komary, muchy, które były wszędzie, zginęło wszystkie bydło. Spowodował dosłowne wrzody i ropiejące czyraki, sprowadził gradową nawałnicę, następnie ogromną szarańczę i całkowitą ciemność. Ostatecznie wygubił w całym Egipcie wszystko co było pierworodne. Symbolika liczby ‘siedem’ wskazuje na pełnię, doskonałość, kompletność, uniwersalność, wszechstronność i zupełność ponadludzkich, Boskich działań. ‘Siedem ostatnich ciosów gniewu Boga’ jest symboliką i metaforą, nie wolno traktować tego dosłownie.

Wwyznaczonym czasie’ dla tego złego świata ludzkiego, ‘siedmiu aniołów z ciosami otrzyma Boskie polecenie: Idźcie i wylejcie na ziemię [świat ludzki, glob] siedem czasz gniewu [wzburzenia, szału] Boga! Jednak to nie znaczy, że wszyscy aniołowie uczynią to jednocześnie. Ich niszczące i pustoszące ten świat działanie będzie nasilało się w czasie. Zauważamy bowiem w tej wizji, że najpierw „poszedł pierwszy”, a po nim drugi, trzeci i tak dalej. Dopiero kiedy siódmy anioł ‘wylał czaszę gniewu Boga’, czyli kiedy już wszystkie ciosy uderzyły w ten świat ludzki, a więc osiągnęły apogeum swej rujnującej siły – wtedy: Stało się!!!

Nikt nie zdoła powstrzymać tych ‘ostatnich uderzeń Boga’, ponieważ to On ‘ma władzę [moc] nad tymi ciosami. Nie chodzi jednak o literalną ziemię czy o dosłownie pojmowane morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze. To przecież nie one zasługują na gniew Boga i Jego niepomyślny wyrok. Bóg raczej zapowiada, że stanie w obronie swego globu ziemskiego, kiedy w końcu ‘zniszczy niszczących ziemię’, aby ‘pokorni, łagodni odziedziczyli ziemię’. Występujące na naszej planecie coraz większe i częstsze anomalie, są wynikiem ustawicznej dewastacji jej przez nieodpowiedzialnych ludzi, zwłaszcza rządzących. Jest to rezultat tylko i wyłącznie rujnującej oraz bezmyślnej działalności człowieka. Księga Apokalipsy inaczej Objawienia zawiera wybitne, wielkie proroctwo alegoryczno-metaforyczno-symboliczne i aby zrozumieć trzeba je łączyć z całym Pismem Świętym. Dosłowna interpretacja tego niezwykłego proroctwa nie świadczyłaby o ‘wnikliwości’ i nie byłaby poważnym traktowaniem Wszechmocnego, Świętego i Prawego Boga.

 • Dlatego tu chodzi o ‘ziemię, morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze’ TEGO ŚWIATA ludzkiego, stworzone przez niego.

Pismo Święte: Objawienie 11:18 nwt-pl, pau; 16:9; Mateusza 5:5; porównaj Izajasza 45:18; Daniela 11:33,35; 12:10; Objawienie 4:8; 5Mojżeszowa 32:4,5; Jeremiasza 10:10-13.

 • ‘Aniołowie z siedmioma złotymi czaszami pełnych gniewu Boga’ to przejaw Jego wielkiego oburzenia na ten ukształtowany przez ludzi zły świat. Jednak „siedem czasz gniewu Boga” działać będą jak Jego ‘ciosy’ czy ‘uderzenia’, które zadadzą temu światu ludzkiemu ostateczny i zupełny nokaut. Jak ogromnego spustoszenia czy ruiny w społeczeństwie ludzkim zamieszkującym glob ziemski, dokona szybkie wylanie całej zawartości proroczych ‘złotych czasz’, które jako ‘ostatnie ciosy dopełnią gniew Boga?

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • W jaki sposób to czyni? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘cherubach’ i ‘serafach’ (lub inaczej: cherubini i serafini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 12:7-9; 15:1-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9; Psalm 99:1; 103:20 bw; 1Mojżeszowa 28:12 lub; 2Mojżeszowa 23:20-23; Mateusza 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; porównaj 4Mojżeszowa 22:20-35; 2Kronik 18:1-34; 2Królewska 19:1-37; Łukasza 1:11-20; 2:7-15; Mateusza 28:1-8; Jana 1:51; 14:30; 20:11-18; Dzieje 5:17-23; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

_________________……………………_________________

Porażające świat ludzki ostatnie ciosy gniewu Boga!

‘Aniołowie z siedmioma złotymi czaszami, pełnych gniewu (szaleńczego wzburzenia) Boga Wiecznego’.

 • Są to ‘ostatnie plagi [ciosy] Boga Wszechmocnego’, które uderzą w „ziemię”, w ten zły świat ludzki  OBJAWIENIE 16:1-17.

— Jak można rozumieć to proroctwo Boga?

Boskie ‘ciosy’ uderzą w główne ośrodki życiastruktury i formacje tego złego świata ludzkiego, dzięki którym on żyje, egzystuje czy istnieje! Porażą miejsca, na których skoncentrowane są jego działania.

       1CIOS — Objawienie 16:2 pau.

„Poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. Złośliwe i bolesne wrzody [złośliwy i bolesny wrzód] dotknęły ludzi, którzy mieli znak bestii [z morza] i oddawali pokłon jej obrazowi [= bestii z otchłani].

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Biblijna, metaforyczna „ziemia”, tu jako stały ląd, grunt, zasadniczy element, to pierwszy ośrodek życia tego złego świata ludzkiego. Jest nią jego ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część społeczeństwa, zorganizowana przez jego potężnych i możnych, a więc jego establishment.

Ludzie ci mający władzę i autorytet, stworzyli system polityczno-finansowo-gospodarczy o zasięgu globalnym, który ostatecznie zreformują czy przebudują. Nieprzerwany ich mozolny trud nie przyniesie jednak żadnych pożądanych rezultatów. System ten tylko pozornie będzie stabilny, ostatecznie stanie się bowiem wielce nieudolny, bezradny i bezsilny, pełen nękających zagrożeń, nierozwiązanych problemów, a więc jak ‘złośliwe i bolesne wrzody’, na które nie ma lekarstwa! Mający władzę i autorytet tym bardziej jednak będą nie tylko oczekiwać, ale domagać się od każdego, aby jawnie do niego przynależał albo usilnie go popierał [symboliczny ‘znak (znamię) na czole lub ręce’]. Z racji zagrożenia swej egzystencji, narody i poszczególni ludzie będą rozmyślnie godzili się adorować ten zorganizowany system światowy. Zwłaszcza, kiedy władcy tego świata ‘jednomyślnie przekażą swoją moc i władzę [w tym autorytet i jurysdykcję] bestii z otchłani’.

W gruncie rzeczy radykalizacja polityczna nastąpi już na przełomie realizowanego proroctwa ‘drugiego i trzeciego biada [‘nieszczęścia’]!!! Wtedy wszyscy zobligowani zostaną do ‘oddawania pokłonu [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’] obrazowi bestii [z morza], tak zwanej ‘bestii z otchłani’. Chodzi tu o akt bałwochwalczej uległości wobec międzynarodowej organizacji politycznej, uczynioną wtedy najwyższą władzą tego świata. To złe i zgubne działanie bałwochwalcze będzie dla Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa odrażające. Dlatego zostaną porażeni Boskim ‘ciosem’ – metaforycznymi, ‘złośliwymi i bolesnymi [ropiejącymi] wrzodami’ czy raczej ‘wrzodem bolesnym i złośliwym, na który nie ma lekarstwa na tej ziemi. Zwłaszcza politycy będą wystawieni na permanentny wstyd czy kompromitację i boleśnie cierpieć będą udrękę ciągłego fiaska uporczywych, desperackich czy rozpaczliwych działań naprawczych i ratunkowych tego świata. Żadne szumne i ambitne reformy oraz uparte forsowanie wymyślnych rozwiązań jego władców, nie uchronią go przed ostatecznym bankructwem i chaosem. Ten zły, moralnie upadły świat ludzki będzie wtedy dotknięty szybko postępującą, nieuleczalną i śmiertelną chorobą.

 • (!!!) Dlatego chcąc uniknąć osobistego nieszczęścia czy klęski trzeba będzie koniecznie, pokornie skierować się do Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Koniecznie i ostatecznie posłuchać nawoływania:

Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”!

Pan Jezus Chrystus wręcz ostrzegł:

„Panu Bogu swemu pokłon [hołd] oddawać i tylko Jemu służyć będziesz”!

Koniecznie uznać Ich za Naszych Wielkich Nauczycieli, którzy:

‘uczą tego, co jest dla nas [ludzi] pożyteczne, prowadzą drogą, którą powinniśmy kroczyć’.

„Przyjdźcie do Mnie [Pan Jezus] wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a Ja wam sprawię ulgę. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje lekkie”.

Pismo Święte: Objawienie 13:1-18; 14:6-11 bp; 15:2; 17:11-14; 19:20; Mateusza 4:10 bw; 11:28-30 br; Izajasza 48:17 pau; porównaj Psalm 96:10-13; Daniela 8:23-25 bw, bt; Objawienie 21:8; 22:15.

       2CIOS — Objawienie 16:3 pau.

Drugi wylał swoją czaszę na morze. Stało się ono jak krew zmarłego i wszystko, co żyło w morzu, wymarło”.

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Biblijne, metaforyczne „morze” to drugi ośrodek życia tego złego świata ludzkiego. Są nim jego niezamożne, niespokojne, nieobliczalne, buntownicze, agresywne i wielkie masy ludzkie.

„Morze” to okala biblijną „ziemię”, która usiłuje to „morze” ujarzmić i nad nim panować. Jednak „morze” powodować będzie wstrząsy społeczno-polityczne czy wręcz katastrofalne ‘tsunami’, sięgając po rozwiązania radykalne. Pan Jezus ostrzegł, że to ‘wzburzone morze’, gdy zahuczy” wywoła „na ziemi lęk bezradnych narodów”. Morze” tego świata ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się całkowicie martwym jak krew zmarłego’. Nie tylko zepsutym i ‘cuchnącym’, co zupełnie pozbawionym życia. Będzie ono odrażającym czy budzącym wstręt Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawcy. Przebywanie wtedy w tym skażonym medium, w środowisku nie nadającym się do życia, stanie się śmiertelnym zagrożeniem. I dlatego nie będzie można do niego uparcie należeć!

W końcu w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy”, w Armagedonie, morze’ to zupełnie przestanie istnieć! Biblijne znaczenie hebrajskiego ‘Har-Magiddo’/‘Megiddòn’ – to symboliczne miejsce globalnej konfrontacji z Bogiem i Jego ostateczne rozstrzygnięcie.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie. Jednak krew zmarłego znacznie szybciej ulega zmianom rozkładowym.

 • (!!!) Ostatecznie trzeba będzie uznać, że tylko:

u Boga jest źródło życia!

On swego Chrystusa (Pomazańca), Naszego Pana Jezusa uczynił:

drogą i prawdą, i życiemoraz ‘Władcą i Zbawicielem świata’.

Koniecznie posłuchać nawoływania Pana Jezusa:

Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Posłuchaj Słów Boga Ojca, JHWH:

„Nie kieruj się zdaniem większości, gdy opowiada się ona za złem”.

Pismo Święte: Łukasza 21:25 bw; Izajasza 17:12,13; 57:20,21; 2Mojżeszowa 7:17,18; 23:2 pau; Jana 14:6 pau; 11:25; 17:14; Objawienie 1:5; 16:14,16 bp; 21:1; Psalm 36:10/9/; Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; Mateusza 7:13,14 pau; porównaj Judy 13.

       3CIOS — Objawienie 16:4-7 pau.

Trzeci wylał swoją czaszę na rzeki i na źródła wody, a te zamieniły się w krew. I usłyszałem, co mówił anioł wód: Ty, Który Jesteś i Który Byłeś, Jesteś Sprawiedliwy i Święty, ponieważ wydałeś ten wyrok. Skoro oni przelali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to. Usłyszałem też, co mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże Wszechmocny, słuszne i sprawiedliwe są twoje wyroki”.

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Biblijne, metaforyczne „rzeki i źródła wód” to trzeci ośrodek życia tego złego świata ludzkiego. Są nimi jego źródła przewodniej mądrości, którymi ludzie kierują się w swoim życiu.

To akceptowane przez ten świat uznane teorie ekonomiczne, naukowe, wychowawcze, społeczne, religijne, polityczne i nauki czy wielkie programy jego mędrców. To są zwodnicze ‘rzeki i źródła’, bowiem ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’ okażą się pozbawione ‘ożywczej wody’. To nie będą ‘wody życia’, ponieważ metaforyczne tego świata ‘rzeki i źródła wód zamienią się w krew’. Staną się więc nieużyteczne — nie uratują narodów przed ‘gorzkim’ końcem. Już do końca pozostaną one zepsute, skażone, ‘cuchnące’, bo ‘martwe’, czyli zupełnie nieprzydatne do życia.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

Dla Boga Ojca i Pana Jezusa staną się głupstwem, a nawet czymś wstrętnym:

„Zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych [inteligentnych],

„dlatego nadal w przedziwny sposób będę postępował z tym ludem. Będę mnożył rzeczy przedziwne tak, że na nic nie przyda się mądrość jego mędrców, a roztropność jego roztropnych okaże się daremna”. „Gdyż mądrość tego świata [ludzkiego] jest głupstwem u Boga”.

„Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa [Bożego, Ewangelii] zbawić [uratować, ocalić] wierzących”.

Zwłaszcza przywódcy religijni i polityczni chrześcijaństwa tego świata, jego wielcy i mędrcy ‘popełnili podwójne zło: porzucili Boga, źródło żywej wody, żeby sporządzić sobie zbiorniki, zbiorniki popękane, nie [niezdolne] utrzymujące wody’. To przede wszystkim chrześcijaństwo tego świata zbrukane jest ogromem szokujących zbrodni i morzem przelanej krwi, w tym zwłaszcza ‘przelanej krwi świętych i proroków’.

 • (!!!) Ostatecznie to tylko Jezus Chrystus jako:

‘Baranek stojący na środku tronu [Bożego] poprowadzi do źródeł wody życia, a Bóg otrze z oczu każdą łzę’.

Tylko:

u Boga jest źródło życia (i światłość)! „Zniszczy śmierć na zawsze”.

On uczynił swego Chrystusa:

„drogą i prawdą, i życiemoraz Najwyższym ‘Władcą i Zbawicielem świata’.

Pismo Święte: 1Koryntian 1:19-21 dos, bt; 3:19 dos; Izajasza 25:8 lub; 29:14 pau; Jeremiasza 2:13 pau; 17:13; Psalm 36:10/9/; Mateusza 28:18; Jana 4:14; 14:6 pau; 11:25; Dzieje 5:31; 1Jana 4:14; porównaj Objawienie 1:5; 7:9-17; 21:6; 2Mojżeszowa 7:14-25.

       4CIOS — Objawienie 16:8,9 pau.

Czwarty wylał swoją czaszę na słońce i mogło ono przypiekać ludzi ogniem. A ludzie, udręczeni wielkim żarem, zaczęli bluźnić imieniu Boga, od którego przyszły te plagi [‘który ma moc, władzę nad tymi ciosami’], lecz nie nawrócili się [gr. dosł. ‘nie opamiętali się — nie zmienili myślenia’], aby oddać Mu chwałę”.

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Biblijne, metaforyczne „słońce” to czwarty ośrodek życia tego złego świata ludzkiego — jego okrutna władza polityczna zwłaszcza.

To metaforyczny skwar „słońca” panującego nad globem ziemskim, a więc nad metaforyczną ‘ziemią, morzem, rzekami i źródłami wód’. Zwłaszcza władcy polityczni tego świata ostatecznie porażeni Boskim ‘ciosem’, będą nieznośnie ‘przypiekać wielkim gorącem swej okrutnej władzy tych, którzy uporczywie będą ku nim zmierzać. Będą oni wywierać na ludzi tak wielką presję, że w proroctwach nie tylko Pana Jezusa, określana jest ona ‘wielkim uciskiem’.

W swym udręczeniu, lęku i gniewie, w swej bezsilności, bezradności i desperacji wielu ludzi będzie bluźnić imieniu Boga’. A więc bezbożnie mówić źle o Nim, zniesławiać i szkalować Go, a nawet bezczelnie drwić czy okazywać Bogu pogardę ‘i nie nawrócą się’, i nie okażą skruchy [gr. dosłownie ‘nie opamiętają się — nie zmienią myślenia’]. Będą woleli cierpieć ‘palenie wielkim upałem’ władzy swych władców. Skończy się to dla nich niczym innym jak tylko gorzkim rozczarowaniem i nieszczęściem! Ostatecznie i definitywnie skończy się mariaż ‘tronu i ołtarza’! Przywódcy religijni i władcy polityczni tego świata to zwodnicze ‘światło świata’, ostatecznie okażą się tylko ‘ciemnością’. Narody ‘nie ulękną się Boga i nie dadzą Mu chwały, kiedy nadejdzie godzina Jego sądu. Nie oddadzą pokłonu [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’!

 • (!!!) A przecież ostatecznie mogliby:

‘nie zaznać głodu ani pragnienia i nie poraziłoby ich słońce ani żaden upał, bo Baranek [Jezus Chrystus] stojący na środku tronu [Bożego] pasłby ich i poprowadziłby ich do źródeł wody życia, a Bóg otarłby z ich oczu każdą łzę.

To Pan Jezus jest:

światłem świata i kto idzie za Nim, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

„Oto, co mówi Pan [JHWH]: Biada temu, który w człowieku nadzieję pokłada i który w ciele tylko widzi całą swoją siłę [ostoję].

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17 pau; 14:7 bp; 16:8,9; Jana 8:12; porównaj koniecznie Mateusza 13:6,21; 24:21,22,29; Marka 4:6,17; 13:19,20,24; Jana 3:16-21; 12:37-50; Jeremiasza 17:5 br.

       5CIOS — Objawienie 16:10,11 pau.

Piąty wylał swoją czaszę na tron bestii [z morza]. Jej królestwo okryła ciemność i ludzie z bólu [udręki, trudu] gryźli sobie języki. Zaczęli bluźnić Bogu nieba z powodu swojego bólu i wrzodów, ale nie zmienili swego postępowania [gr. dosł. ‘nie opamiętali się — nie zmienili myślenia’].

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Biblijna, metaforyczna ‘ciemność okryje tron bestii z morza’, a więc piąty ośrodek życia tego złego świata ludzkiego – jego życie polityczne [sfera].

Ostatecznie porażona Boskim ‘ciosem’ jego globalna sfera przywództwa politycznego, wyraźnie upadnie moralnie i duchowo, dotknie ją kompromitacja, a więc bolesna utrata autorytetu. Pan Jezus Chrystus powołał się na metaforyczno-symboliczne wypowiedzi z Pism Hebrajskich i podobnie prorokował: „słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Panowanie władców tego złego świata ludzkiego, zwłaszcza w obrębie odstępczego chrześcijaństwa tego świata, stanie się ‘słońcem pogrążonym w ciemności’. A wpływ na sprawy ziemskie okrutnej ich władzy, stanie się ‘księżycem bez światła’, a oni sami ‘gwiazdami spadającymi z nieba’ [metaforycznymi meteorami czy meteorytami?]. Wszystko to powodować będzie pełno nękających zagrożeń, nierozwiązanych problemów, mozolny trud, gorycz i beznadziejność życia ludzkiego, które może prowadzić do ogromnego rozlewu krwi. Władcy tego świata i uległe im narody z racji zagrożenia swej egzystencji, będą jednak rozmyślnie oraz uparcie czy notorycznie adorować ten zły świat, zwłaszcza polityczny. Dlatego wszyscy oni utoną w gęstych ‘ciemnościach’ zagubienia, bezradności i beznadziejności, potęgujących ich lęk czy wręcz rozpacz, ‘lament’.

„Moce niebios zostaną wstrząśnięte”, nastąpi zdemaskowanie ‘boga tego świata’ i ‘jego aniołów’, ‘władców tego świata ciemności’, jako głównej tego przyczyny, spowoduje to u ludzi głęboką i bolesną żenadę. Jednak zamiast przestać uparcie tkwić w tym dotkniętym śmiertelną chorobą świecie politycznym, to będą woleli cierpieć ‘i z bólu gryźć swe języki’ oraz znosić ‘swój ból i wrzody’ (zobacz – powiązanie z 1 ciosem). Wielu z bezradności i rozpaczy będzie „bluźnić Bogu nieba”, mówić źle o Nim, zniesławiać Go, a nawet bezczelnie okazywać Bogu pogardę czy drwić. ‘I nie nawrócą się’, i nie okażą skruchy za swe uczynki [gr. dosłownie ‘nie opamiętają się — nie zmienią myślenia’].

 • (!!!) Koniecznie trzeba będzie ostatecznie szukać swego ratunku:

ocalenia w Bogu i w Baranku [Jezusie]!

Ja [Jezus] jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

Pismo Święte: Mateusza 24:29 nwt-pl; Marka 13:24,25; Łukasza 21:25,26 bw; Jana 8:12 bp; 2Koryntian 4:4; Objawienie 6:12; 7:9,10 wsp; 12:9; 13:2; 16:2,11; Dzieje 4:12 wsp; Efezjan 6:12 bw; porównaj Izajasza 13:10 bp; Joela 3:4 bw; Jana 14:30; Judy 13.

       6CIOS — Objawienie 16:10,11 pau.

Szósty wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat [Babilonu wielkiego]. Woda rzeki wyschła, aby otworzyła się droga królom Wschodu [Bóg i Pan Jezus]. I zobaczyłem, jak z gardzieli smoka [szatan diabeł], z gardzieli bestii [z morza] i z ust fałszywego proroka [bestia z ziemi] wyszły trzy duchy nieczyste podobne do ropuch. Były to duchy demoniczne, które czynią znaki. Udają się one do królów całej ziemi, aby zgromadzić ich do walki na wielki dzień Wszechmocnego Boga. Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swych szat, by nie chodzić nagim i aby nie oglądano jego poniżenia. Zgromadzono ich na miejscu zwanym po hebrajsku Harmagedon [Armagedon].

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

◊ Biblijna, metaforyczna „wielka rzeka Eufrat”, co dosłownie znaczy ‘wielka rzeka dobra, obfitująca i płodna’, to szósty ośrodek życia tego złego świata ludzkiego – jego życie religijne [sfera].

AChodzi o metaforyczne, ‘obfitujące’, ‘wielkie wody nierządnego Babilonu [Zamieszania] wielkiego’, czyli jego ‘ludy, tłumy, narody i języki’. Jednak porażone Boskim ‘ciosem’, ku przerażeniu wielu gwałtownie ‘wyschną’, albowiem szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców uwodzących, zwodniczych religii tego świata ostatecznie, radykalnie i drastycznie stopnieją! W tym, a jakże, gwałtownie odpłyną rzesze wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców religii chrześcijaństwa tego świata czy jego organizacji i instytucji religijnych. Dla religii tego świata bardzo bolesne będzie zwłaszcza radykalne ograniczenie wsparcia materialnego i finansowego. Powodem tego będzie kompromitacja instytucji religijnych, ich bankructwo moralnoduchowe! Pojawi się radykalna niechęć ludzi dotychczas ich popierających, odwrócenie się od religii czy wręcz ich porzucenie i zapewne skierowanie uwagi ludzkiej na drastycznie zagrożoną swą egzystencję. Ta bardzo kiepska sytuacja religii tego świata będzie skutkiem działania ‘ciosów Boga, który ma moc, władzę nad nimi’.

 • (!!!) Nie szukajmy ratunku w zorganizowanych religiach tego złego świata, one tylko ‘mamią i tumanią’ – uwodzą i zwodzą! Ostatecznie tylko osobiste i indywidualne:

ocalenie jest w Bogu i w Baranku [Jezusie]!

„Prawdziwi czciciele będą czcili [oddawali pokłon, hołd] Ojca w duchu i w prawdzie.

A oto przyjdę [Pan Jezus] wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków”.

Pismo Święte: Objawienie 16:9 nwt-pl; 17:15; 18:2-4,8,21-24 bw, nwt-pl; 7:10 wsp; 22:12 ubg; Łukasza 17:34-36; Jana 4:23,24.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

B) Trzy duchy nieczyste [duchy demonów] podobne do ropuch wychodzące z gardzieli smoka [szatan diabeł], z gardzieli bestii [z morza] i z ust fałszywego proroka [dwurożna bestia z ziemi] są metaforą biblijną. Czego? Ostatecznie pojawi się nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna mega-propaganda i niszcząca dezinformacja czy potężna manipulacja diabelska. Pociągnie wszystkich przywódców i władców tego złego świata ludzkiego ku „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miał dominujący lider, wiodące ‘dwurożne’ [dwuczłonowe] mocarstwo polityczne zwane biblijnie także „fałszywym prorokiem”. W języku greckim ‘prorok’ dosłownie znaczy ‘ten, który przemawia’, tu ‘fałszywy’, czyli dosłownie kłamliwy, jako główny rzecznik i mentor świata. Jego potężny wpływ będzie wynikał z ‘wykonywania całej władzy bestii z morza’, którą będzie globalny system polityczny tego świata. W toksycznej propagandzie (z angielskiego zwaną dzisiaj  ‘fake news’) inspirowanej przez demony będą także miały swój udział, zdominowane zapewne zgodnym kłamstwem, środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet, także hejt), w tym media głównego nurtu. Wszyscy władcy tego świata ulegną temu potężnemu i niszczącemu wpływowi. Dlatego alegoryczno-symbolicznie zostaną ‘zgromadzeni na miejscu zwanym Armagedon. Nagle bowiem znajdą się w sytuacji nie do pozazdroszczenia — we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego ‘Władcą królów ziemi’, Chrystusem, Naszym Panem Jezusem.

 • (!!!) Kogo więc trzeba będzie ostatecznie słuchać? To Ich trzeba koniecznie uznać za Nasz Drogowskaz:

‘Bóg nie kłamie’, bo jest ‘prawdomównym Bogiem’.

Bóg przecież jest prawdomówny, a każdy człowiek – kłamcą”.

Ja [Jezus] jestem drogą, prawdą i życiem”.

„To jest właściwa droga, nią idźcie”!

„Pismo [Święte] mylić się nie może”„Pismo [Święte] jest nienaruszalne.

Pismo Święte: Objawienie 1:5; 11:15; 12:10; 13:1-18; 16:12-16 nwt-pl; 19:20; Mateusza 28:18; Tytusa 1:2; Rzymian 3:4 br, psz; Jana 10:35 dab, eib; 14:6; Izajasza 30:21 pau; porównaj 1Jana 4:6 nwt-pl; „trzy duchy nieczyste” – biblijna symbolika liczby „3” oznacza szczególny nacisk, presję lub nasilenie.

       7CIOS — Objawienie 16:17 pau.

Siódmy wylał swoją czaszę w powietrze. Wtedy ze świątyni, od tronu, wyszedł potężny głos, który mówił: Stało się!

Następstwa Boskiego ‘ciosu/uderzenia’:

Siódmy i ostatni ośrodek podtrzymujący życie tego złego świata ludzkiego – jego system wartości. A więc wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń tego świata ludzkiego.

To biblijne, metaforyczne „powietrze”, którym ‘oddychają’, czym żyją narody tego świata, porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się śmiertelnie toksyczne. Ten świat ostatecznie, wejdzie bowiem w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą dziedzinę ich życia, dopełniając miary gniewu Bożego. To będzie tragiczny skutek przemożnie niszczącego wpływu władcy sfery [mocy] powietrza, (władcy) ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa”. To także wynik okrutnego działania ‘ponurych władców tego świata, złych duchów, które unoszą się w przestworzach’. To apogeumzwodzenia całego zamieszkanego świata’ i ‘tkwienia całego świata w mocy tego Złego [diabła]. I stanie się!

 • (!!!) Czym koniecznie trzeba będzie ostatecznie żyć?

„Jest napisane [mówi Pan Jezus]: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Boga’”.

„Słowo Twoje [Boże] jest prawdą.

Sensem życia wiecznego jest poznanie [gr. poznawanie] Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś”.

„A kto Mną [Jezusem] gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym”.

Pismo Święte: Efezjan 2:2 pau, dos, nwt-pl; 6:12 kow; 1Jana 5:19 stern; Objawienie 12:9; 16:17; Mateusza 4:4 lub; Jana 12:31,44-48 bp; 14:30; 17:3,17 wsp.

Te ostatnie Boskie uderzenia to ‘bardzo dotkliwy cios’ straszliwie zniszczy świat ludzki, jego ośrodki życia, porządek, struktury i formacje!

STAŁO SIĘ!!!!!!!

„Wówczas pojawiły się błyskawice, głosy, gromy i wielkie trzęsienie ziemi. Odkąd człowiek istniał na ziemi, nie było tak gwałtownego [gr. ‘telikoutos’] trzęsienia.

Skutki tego ‘ogromnego, potężnego, gwałtownego, rozległego, straszliwego trzęsienia ziemi’:

Wielkie miasto rozpadło się na trzy części, (…). Bóg wspomniał o wielkiej Babilonii [Babilonie] i dał jej kielich z winem swego zapalczywego [gr. ‘thymos’] gniewu [gr. ‘orgē’].

(…) a miasta narodów runęły.

„Zatonęły też wszystkie wyspy i nie znaleziono żadnej góry.

„A z nieba spadł na ludzi [gr. ‘anthrōpos’ – jednostki ludzkie] wielki grad – ciężki prawie jak talent [ponad 40 kg]– i ludzie zaczęli bluźnić Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż była to bardzo dotkliwa plaga [cios].

Pismo Święte: Objawienie 16:18-21 pau.

‘Ostatnie ciosyczyplagi Boga znokautują, spektakularnie porażą i powalą ten zły świat ludzki, bowiem dokonają w nim straszliwego, szokującego zniszczenia czy spustoszenia. Nastąpią biblijne, metaforyczne ‘błyskawice, głosy, gromy i dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie’. Chodzi tu nie tylko o Boskie, ogniste, bo przenikliwe orzeczenia sędziowskie, nakazy, wstrząsające oświadczenia i gromkie orędzia. Będą to wyraźne przejawy obecności Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, w związku z ‘nadejściem wielkiego dnia Ich gniewu, … i kto zdoła przetrwać’? To dowód, że Ten Wszechmocny Bóg zaczął działać i zajął się narodami tego świata, bowiem On nie tylko Był i Jest, ale jest Tym, Który PRZYCHODZI.

Narody tego świata doznają niebywałych, straszliwych zniszczeń — ich świat się rozpadnie:

‘Wielkie miasto [Babilon wielki] rozpadnie się na trzy części’. Co z naciskiem potwierdza symbolika liczby „3”. Nastąpi zaskakujący upadek uwodzących i zwodniczych religii tego świata utrata ich autorytetu i strata na znaczeniu! Następstwem tego będzie gwałtowny i przerażający odpływ rzesz ich wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców oraz ich wsparcia finansowego.

W skutek ogromnego wstrząsu ‘runą [upadną] miasta narodów’, co może świadczyć o gwałtownych przeobrażeniach, ruinie społeczno-religijnej tego świata ludzkiego, a przede wszystkim o upadku duchowo-moralnym. Może także chodzić o bankructwo czy załamanie się światowego systemu polityczno-finansowo-gospodarczego.

W tym czasie ‘zatoną [uciekną, znikną] wszystkie wyspy’ i ‘góry znikną’ – instytucje, organizacje i zapewne wyniosłe jak góry rządy tego złego świata, które do tej chwili mogły wydawać się takie niezależne, a rządy jego tak trwałe i stabilne. W tym złym świecie ludzkim nie będzie już bezpiecznych miejsc – żadnych!

Wszystko to ‘spadnie na ludzi’ jako jednostki. Ten ich świat ulegnie wręcz niewyobrażalnemu zniszczeniu, ruinie. Przywołano tu obraz niespotykanej burzy gradowej i uderzenia z niszczycielską siłą gigantycznych rozmiarówspadającego wielkiego gradu’, o wadze brył lodu ponad 40 kg !!! Jednak zdecydowana większość ludzi będzie wtedy tak zatwardziała czy zawzięta w swym niecnym postępowaniu, że będą ‘bluźnić Bogu z powodu bardzo [gr. dosłownie ‘gwałtownego’] wielkiego ciosu. A więc, mówić źle o Bogu, zniesławiać Go, a nawet bezczelnie okazywać pogardę czy drwiny.

Pismo Święte: Aggeusza 2:6,7; Objawienie 4:8 pau; 6:12-17 pau, psz; 14:8; 16:18-21 dos; 18:2,3; porównaj 18:21; porównaj podobny opis związany z tymi samymi wydarzeniami w 11:15-19; Tytusa 2:13 dos; Mateusza 24:30 bw; także porównaj 2Mojżeszowa 9:24; 19:16; 20:18; Jozuego 10:11; Izajasza 13:13; 28:2; Ezechiela 38:22; Joela 3:16 [4:16; w bw 3:21].

Nokautujące ‘ciosy’ Boskie wywołają metaforyczne „błyskawice, głosy, gromy i wielkie trzęsienie ziemi”. Będą to wyraźne przejawy obecności Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa. W tym czasie dojdzie do wielkiego ogłoszenia radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’ i dlatego wszyscy ludzie usłyszą ogłaszane wtedy potrójne orędzie. Jak to się dokona???

 • W świecie potęgi globalnego Internetu już teraz jest to nietrudne i wykonalne!!!

Skoro bowiem świat [ludzki] przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa [Bożego] zbawić wierzących”.

Dlatego też przed każdym z ‘ludu Bożego’ otworzy się wtedy ostateczna droga ucieczki i szansa ‘zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]. Zaraz potem nastąpi definitywny upadek i nieodwołalny, nieodwracalny, ostateczny koniec globalnej tyranii religijnej tego świata — biblijnego „Babilonu wielkiego”! To nie będzie mądre z naszej strony, aby uparcie i rozpaczliwie dalej w nich trwać. Jeśli naprawdę mamy wiarę w Wszechmocnego Boga Ojca i w Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, to usłuchamy nawoływania:

Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego spadające.

Los tego świata jest nieodwołalnie postanowiony, zmierza on bowiem do swej ostatecznej klęski i wiecznego niebytu!

‘Ocalenie będzie tylko u Boga Ojca [Wszechmocnego] i u Pana Jezusa [Chrystusa Jego]’.

„Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z Jego [Boga] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”.

A chodzi o Boży, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: Objawienie 7:9,10 bw; 11:15; 12:10; 14:6-20 dos; 16:9; 18:2-5,8,20-24; 19:1-6,11-21; 21:1-5; Mateusza 24:14; Marka 13:10; 1Koryntian 1:19-21 bt; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13 nwt-pl.

______________________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

Zawzięte praktykowanie bałwochwalstwa to: profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia [Apokalipsy] zwłaszcza w rozdziale 17.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

______________________________

„Wzywam [JHWH, Bóg Ojciec] dziś na świadków przeciw wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo [szczęście] i przekleństwo. Wybierz życie! Żyj ty i twoje potomstwo! Kochaj PANA [JHWH], twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: 5Mojżeszowa 30:19,20 eib; Objawienie 15:4 bp.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.