?>

Rychły upadek i ostatecznie: KRES ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (4)

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 15.04.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło.

„Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie [ostateczny] kres?

(Objawienie 11:13 nwt-pl; Jeremiasza 5:30,31 eib)

Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku, zaraz po ohydnym wtargnięciu ‘bestii z otchłani’ i pod koniec następnego, ostatecznego 3,5 roku.

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

Treść: (1) Zaskakująco wczesna utrata autorytetu i strata na znaczeniu ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża! Kompromitacja tej organizacji, instytucji religijnej bankructwo duchowe, moralne i finansowe!

(2) Ze swą niewolą i tyranią religijną zostanie ostatecznie zmieciona!

   TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z międzynarodową ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego jest ona teraz tak bardzo skutecznie potępiana przez przeciwstawiającą się jej proroczą opozycję. To zwłaszcza tę zwodniczą organizację religijną dotyczy opisany w tym proroctwie wcześniejszyupadek dziesiątej części miasta wielkiego [Babilonu wielkiego].

 • Jest to preludium, fakt zapowiadający upadek tyranii religijnej uwodzących i zwodniczych religii tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. To upadek Babilonu wielkiego’upadek wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, kry spotka ostatecznie definitywny, nieodwracalny koniec i wieczny kres.
 • Wcześniejszyupadek dziesiątej części Babilonu wielkiego’ nastąpi więc pod koniec „drugiego ‘biada’”. Natomiast całkowity, zupełny upadek Babilonu wielkiego’ dokona się po około 3 latach, pod koniec realizowanego proroctwa „trzeciego ‘biada’”.

   Bezwzględnie i nieuchronnie musi wypełnić się cała, pozostała i zaskakująca część proroctwa „drugiego biada” z Apokalipsy. Dokładnie wypełnia się ono na międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i następnie na przeciwstawiającej się jej opozycji. ‘Bestia wychodząca z otchłani’ pozbawi życia duchowego, opozycyjnych, alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków Boga w worach [pokutnych] – dwóch proroków’. Radykalnie i nagle, bowiem zamknie ich publiczną działalność ‘składania swego świadectwa, w tym oskarżania, potępiania i prorokowania. Jednak zaraz potem dojdzie do niezwykłej i diametralnej zmiany ich sytuacji, która wręcz natychmiast spowoduje metaforyczne, „wielkie trzęsienie ziemi”, zwłaszcza w sferze religijnej!

Uwaga ważne! ‘Bestia szkarłatna wychodząca [wyszła; dosł. ‘podniosła się’] z otchłani’ (skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. To jest przez biblijne proroctwo ujawniona ostateczna, podwójna rola tej organizacji politycznej. Z analizy proroctwa Objawienia czy Apokalipsy wynika, że chodzi tu o narzędzie wykonawcze ostatnich władców tego świata. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jakobestia z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje ona również w drugiej roli, jako bałwochwalczyobraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata, zwłaszcza w swej końcowej formie. Będzie on miał swój bałwochwalczy ‘obraz/posąg/wizerunek’, którym uczyniona ma być za namową ‘dwurożnej bestii z ziemi’, działająca w „trzecim biada” ‘bestia z otchłani’. Dlatego będzie ona bardzo podobna do ‘bestii z morza’ i całkowicie od tych dwóch ‘bestii’ zależna. Stąd ‘bestia z otchłani’ jako twór niesamodzielny, nie ma na swych ‘rogach diademów/koron’. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’. A to z powodu zuchwałego przestępstwa-wtargnięcia spustoszenia [dewastacji], skandalicznej transgresji i kolejnych ohydnych, niszczących działań.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 bp, eib; Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 17:3-17; 19:20; Daniela 8:9-14; 10:21 pau, bt; 11:31; 12:7,11.

W Daniela 8:11-13,23 naszą uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

A jednak ‘ożyją’ — ‘wielki wstrząs’ religijny!

Jednak po trzech i połowie dnia tchnienie (duch) życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich i powstali. A wszystkich, którzy na nich (uważnie) patrzyli [gr. ‘theōreō’], ogarnął wielki strach. Oni zaś usłyszeli potężny głos mówiący do nich z nieba: ‘Wejdźcie tutaj!’ I weszli do nieba na [w] obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] (uważnie) przyglądali się [gr. ‘theōreō’] im. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła (upadła) dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło podczas trzęsienia ziemi, a pozostali zlękli się i oddali chwałę Bogu nieba. Drugie „biada” odeszło. Oto wkrótce nadejdzie trzecie „biada”.

Pismo Święte: Objawienie 11:11-14 pau; zobacz kontekst 11:3-10.

   Co za informację kryje w sobie ten fragment proroctwa? ‘Bestia z otchłani pełna bluźnierczych imion’, współczesna ‘ohyda [obrzydliwość] spustoszenia’, swymi dokonaniami spowoduje spełnienie jakże istotnego proroctwa Bożego. Kiedy w roku 66 n.e. pierwsi chrześcijanie ‘ujrzeli na miejscu świętym ohydę spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela’, zaczęli działać. Teraz podobnie nastąpi przełomowe wydarzenie, które zostanie jednoznacznie rozpoznane przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga — dwóch proroków. Na zachowanie tych ‘dwóch świadków — prorokówwpłynie więc zapewne świadomość dokonania się tego ważnego proroctwa Bożego. Dostrzeżenie tego faktu spowoduje, że ‘tchnienie życia pochodzące od Boga wstąpi w nich i powstaną’. Odzyskają oni bowiem nie tylko życie duchowe, ale zostaną przez Boga wyniesieni do takiego stanu duchowego życia, że (uważnie) patrzących [gr. ‘theōreō’] na nich, ich wrogów ogarnie wielki strach’ i bezradność. Radość ich nienawistnych wrogów będzie więc trwała bardzo krótko. W gruncie rzeczy to za sprawą Boga, który bezwzględnie spełnia swe proroctwa, ci ‘dwaj świadkowie – dwaj prorocy’ nagle zostaną ożywieni. Niejako ‘usłyszą potężny głos mówiący do nich z nieba: Wejdźcie tutaj! I wejdą do nieba w obłoku. Cała ta biblijna fraza jest metaforą i symboliką, która dokona się niedosłownie, choć w pewnym sensie spektakularnie. ‘Usłyszą potężny głos z nieba i wejdą do nieba’, bowiem posiądą głębszą świadomość duchową w kwestii zrozumienia tego proroctwa, a w konsekwencji dostrzegą swą obronę, uznanie i duchowe wyniesienie Boże. „W [na] obłoku”, a więc niewidzialne ludzkim oczom, lecz wyraźnie ‘widzialne’ umysłem, czyli będzie dokładnie zrozumiane zwłaszcza przez tych alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków – dwóch proroków’. Będzie to sytuacja na tyle spektakularna, że zostanie dostrzeżona także przez nienawidzących ‘ich wrogów (uważnie) przyglądających się im’ czy tych „którzy na nich (uważnie) patrzyli”. Zapowiada ją wcześniejsze, równoległe i paralelne proroctwo Izajasza 66:14 ubg:

„będzie rozpoznana [poznana] ręka PANA [JHWH] wobec jego sług [niewolników], a jego gniew – wobec jego wrogów”.

 • Najprawdopodobniej wtedy, kiedy nie tylko do ‘wrogów’ tych ‘dwóch świadków prorokówdotrze świadomość, że proroctwo Boga dokonało się na ich oczach — dopiero wtedy, ‘w tej godzinie nastąpi wielkie [gr. ‘megas’] trzęsienie ziemi’.

   Jaki będzie miało zasięg i jakie będą jego skutki?

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 17:1-18; Mateusza 13:11-17; 17:5-8; 24:15,16,30; 26:64; Marka 9:7,8; 13:14,26; Łukasza 21:27; Jana 9:39-41; Efezjan 1:18 bgn, tpnt, ubg.

Ważne! W Objawieniu 11:9 i 11:11,12 występują gr. słowa ‘blepō’ i theōreō’. Wiele przekładów Biblii oddaje je niedokładnie czy niedbale, a do tego dochodzi jeszcze gr. słowo ‘eidō’. Według Lexicon Strog’s G991, G2334, G1492 — (1) gr. ‘blepō’ to ‘patrzeć, obserwować, dostrzec czy zajrzeć’; (2) gr. theōreō’ to (zazwyczaj wrogie działanie /?/) ‘uważnie patrzeć czy obserwować, bliżej przyjrzeć się, oglądać, rozważyć’; natomiast (3) gr. ‘eidō’ to nie tyle ‘zobaczyć’ co ‘zbadać, ustalić, wiedzieć, zrozumieć’. Mamy tu świetny przykład: Jana 20:5 (‘blepō’), 20:6 (‘theōreō’) i 20:8,9 (‘eidō’).

Zasięg i skutki ‘wielkiego wstrząsu’!

1) Świadomość, że proroctwo dokonało się, wywoła nagłe i metaforyczne, „wielkie trzęsienie ziemi”. Ten wielki ‘wstrząs’ spowoduje upadek, ale tylko symbolicznej dziesiątej części miasta’, „Babilonu wielkiego”, co jest zdecydowaną mniejszością. „Upadek” jest tłumaczeniem gr. ‘piptōi jego znaczenie biblijne w tym miejscu jest pejoratywne, czyli ma same negatywne konotacje związane z ‘runąć, zawalić się, zapadać się, upaść’, zarówno dosłownie jak i w przenośni (metaforze). Metaforycznie ‘popaść w ruinę’ to ‘upaść’  moralnie i duchowo, ‘spaść’ ze stanu prawości z powodu potępienia, także stracić siły i władzę [Lexicon Strong’s G4098]. W gruncie rzeczy chodzi o kompromitację, utratę autorytetu i stratę na znaczeniu, a więc o chwilę, w której coś się kończy i przestaje istnieć! Biblijna symbolika liczby „10”, jej konfiguracja 1/10, wskazuje, że będzie to wystarczający ‘upadek’, który w całości czy zupełności wywoła oczekiwany skutek w tej 10 części’ symbolicznego (wielkiego) miasta”.

   Wyrażenie „dziesiąta część” przypomina nam proroczą wypowiedź Boga do Jego proroka Izajasza dotyczącą mieszkańców starożytnej Jerozolimy i podległego jej kraju, której „dziesiąta część” miała ocaleć podczas ich zburzenia czy spustoszenia. Jednak i ‘ona miała powtórnie ulec zniszczeniu’, a tylko reszta jego [będzie] świętym nasieniem”. W proroctwie Izajasza 6:11-13 (1-13/bt) i Objawienia 11:13 jest pewna istotna różnica. Jaka? Przez proroka Izajasza Bóg zapowiedział zburzenie i spustoszenie (upadek) miasta Jerozolimy wraz z podległym jej krajem, a „dziesiąta część” ich mieszkańców miała ocaleć.

(!!!) Natomiast w proroctwie Objawienia najpierw „runęła (upadła) dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego], wskutek metaforycznego wielkiego [gr. ‘megas’] trzęsienia ziemi’. Co stanie się jeszcze na końcu realizowanego proroctwa „drugiego biada”. Natomiast całe to (wielkie) miasto” ‘upadnie’ wskutek metaforycznego, ‘ogromnego, potężnego, gwałtownego, rozległego, straszliwego [gr. ‘telikoutos’] trzęsienia ziemi’, dopiero pod koniec realizowanego proroctwa „trzeciego biada”. Następnie szybko ulegnie ostatecznemu i definitywnemu zniszczeniu. Prorocze 3 x „biada” są na pewno ułożone chronologicznie! ‘Drugie biada przeminie. Oto szybko nadejdzie trzecie biada’.

2) Natomiast liczba „siedem tysięcy osób” przywodzi nam na pamięć pewne zdarzenie z życia Bożego proroka Eliasza. W pewnym okresie swej działalności prorockiej zdawało mu się, że tylko on sam w Izraelu pozostał wierny Bogu. Jednak Bóg oznajmił mu, że jeszcze ‘siedem tysięcy osób [ludzi] nie zgięło kolan przed Baalem (bożkiem) i których usta go nie całowały’. Jak napisał w I wieku apostoł Paweł, owe „siedem tysięcy” wyobraża „resztkę” Żydów, którzy przyjęli dobrą nowinę o Chrystusie. Wersety te pomagają nam zrozumieć kogo dzisiaj obrazuje wstrząśnięta, upadła dziesiąta część miasta” i „siedem tysięcy (…) zabitychz Objawienia 11:13 nwt-pl.

3) „a pozostali [nie zabici] zlękli się [przerazili się] i oddali chwałę Bogu nieba”. Kim oni są?

Pismo Święte: Izajasza 6:13 bt; 1Królewska 19:14,18 (1-21); Rzymian 11:1-5; 9:22-29; Objawienie 11:14; porównaj Objawienie 11:13 z 16:18,19 ubg, bw, eku, pau, kow, nwt-pl, tpnt, psz.

W ‘organizacji Jehowy’ będzie się działo?!

   A więc kogo dzisiaj obrazuje czy kogo najbardziej dotyczy wcześniejszaupadła dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]?

 • Pamiętajmy, że ta prorocza wizja dotyczy cały czas „drugiego biada”, które przecież do końca będzie związane z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, a w zakończeniu także z jej biblijną opozycją. Proroctwo to nieuchronnie wypełnia się i ostatecznie, zdecydowanie zwraca się przeciwko ‘organizacji Jehowy’! Ono ma się wypełnić najpierw, zanim zacznie wypełniać się prorocza wizja „trzeciego biada”, dotyczącego już całego świata ludzkiego!

   Po okresie ekspansji już od pewnego czasu daje się zauważyć wielkie poruszenie czy trzęsienie w tej ‘organizacji Jehowy’, bowiem dzieje się tam wiele złego. Jej naczelni przywódcy, ‘pseudo-pomazańcy’ czy pseudo‘bracia Króla’, zradykalizowali swe działania i teraz zażarcie czy rozpaczliwie walczą o przetrwanie swej organizacji. W gruncie rzeczy jest to dla nich ‘być albo nie być’. Stali się oni groźnymi liderami–‘wrogami’ opozycyjnych i alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’. Dlatego wydaje się, że to zwłaszcza ta część owładniętych megalomanią ludzi jwcześniej ‘upadnie’! Jak wielki będzie to ‘upadek’? Nieomylna Prawda objawiona Pisma Świętego wyraźnie stwierdza, że to metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi” doprowadzi do tego ‘upadku’.

 • Zawzięci ich wrogowie’ wraz ze swą ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża zapewne w jakimś znaczącym stopniu ‘upadną’ moralnie i duchowo. A więc utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu, co będzie wielkim szokiem.
 • A uparcie przez nich kreowany, tworzony wizerunek Boga oraz ich ‘organizacji Bożej’, a więc jak ma być postrzegany(a) i przedstawiany(a), ostatecznie okaże się paskudnym mitem.

Pycha poprzedza upadek, a duch wyniosły – potknięcie”.

Wyniosłość ziemskiego człowieka upokorzy go, lecz kto jest pokornego ducha, dostąpi chwały”.

Pismo Święte: Objawienie 11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogów”; 11:14; Mateusza 23:8-10 nwt-pl; 24:24 bgn; 25:31-46 nwt-pl; Marka 13:22 bgn; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; Przypowieści 16:18 nwt-pl; 29:23 nwt-pl.

   Ten wcześniejszy, symboliczny ‘upadek dziesiątej części miasta [Babilonu wielkiego] spowoduje, że tylko RESZTAczłonków tej ‘organizacji Jehowy’, symboliczne siedem tysięcy osób zginie podczas trzęsienia ziemi’. ‘Zginie’ nie dosłownie, metaforycznie [znaczenie gr. słowa apokteinō’ Lexicon Strong’s G615] i chodzi tu zapewne o bogobojnych ludzi, u których nastąpi ‘śmierć’ ich dotychczasowego stylu życia, jego zniszczenie. Przywrócenie życia [duchowego] dwom Bożym świadkom w worach dwom prorokom’ oraz metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi”, spowoduje w życiu tych ludzi radykalną i diametralną, lecz właściwą zmianę postawy. Biblijna symbolika liczby „7”, jej konfiguracja 7 x 1000, wskazuje na pełnię, kompletność i zupełność Boskich działań, które wywołają spodziewany przez Boga skutek. Jakże jednak nielicznymi okażą się ci, „którzy nie zgięli kolana przed [współczesnym] Baalem (bożkiem/bogiem), (i których usta go nie całowały). W wypadku ŚJ. chodzi o bałwochwalcze adorowanie grzesznej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Tylko wnikliwi i drżący przed Słowem Bożym w pełni zdadzą sobie sprawę z proroczej misji tych ‘ożywionych dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’.

   Zapewne podobnie na ludziach oddanych tej ludzkiej, a więc grzesznej organizacji i drżących najpierw przed nią, spełnią się Słowa Boga JHWH:

„A On mi [Izajaszowi] polecił: Idź i mów do tego ludu [izraelskiego]: Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami, i nie zrozumiał sercem, nie zawrócił i nie ozdrowiał”!

 • Pan Jezus przywołuje tę wypowiedź skierowaną do proroka Izajasza w Mateusza 13 rozdziale, który cały starannie rozważ.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; 1Królewska 19:14,18 (1-21); Rzymian 11:1-5; 9:22-29; Ezechiela 33:33; Daniela 11:33 nwt-pl, bw; 12:10 nwt-pl, bw; Izajasza 6:9,10,13 bt, eib; 57:15 bw; 66:2,5 bw, pau; Mateusza 4:4 dos; 22:37; porównaj Łukasza 15:24,32 bp, bg, pop.

   W równoległym proroctwie z Izajasza 66:6-8 (bw, pau) czytamy tam dalej:

„Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni! To odgłos tego, jak Jehowa [JHWH] odpłaca swym nieprzyjaciołom [wrogom] tym, na co zasługują. (…) I ręka Jehowy da się poznać jego sługom [niewolnikom], lecz potępi on [okaże oburzenie, gniew] swych nieprzyjaciół [wrogów]. Zanim brzemienna poczuła bóle, już porodziła. Zanim bóle na nią przyszły, wydała na świat potomka. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy kraj może być zrodzony w ciągu jednego dnia? Czy naród może się urodzić w jednej chwili? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, porodził swoich synów”.

   „Syjon” to dzisiaj przede wszystkim wyniosła pozycja, wielka rola, władza i godność ustanowionego i wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa, wraz z symbolicznymi, ocalonymi „144 tysiącami” ‘niewolników Boga’ (część żywej alegoryczno-symbolicznej Jerozolimy) żyjących tuż przed ostatecznym końcem tego świata ludzkiego.

Pismo Święte: Objawienie 7:1-4; 14:1-5; Hebrajczyków 12:22-24.

   ‘Wielki wstrząs’ religijny ‘obudzi miejsce strzeżone’, nastąpi bowiem jego naruszenie czy niszczenie i dlatego powstanie ‘odgłos zgiełku miasta’. A „dźwięk ze świątyni” niekoniecznie dosłownie dochodzić będzie ze świątyni, ale z ‘dużego budynku publicznego’ czy ‘pałacu’ uważanego za sanktuarium. Skojarzenia same się nasuwają, chodzi tu o ‘budzenie miejsca strzeżonego’ jakim jest międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. A ‘duży budynek publiczny’ czy ‘pałac’ to być może jej ‘święte’ miejsce zarządzania w przestrzeni publicznej „Babilonu wielkiego”. W tej pieczołowicie strzeżonej organizacji i w jej publicznym centrum dowodzenia zrobi się ‘bardzo głośno, powstanie hałas, krzyk’, a więc wrzawa, poruszenie i podniecenie. Dojdzie w nim bowiem do niszczenia spowodowanego metaforycznym, „wielkim trzęsieniem ziemi” w sferze religijnej. Stanie się to zaraz po ‘ożywieniu’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Ten ‘wielki wstrząs’ spowoduje nagłe i nieco wcześniejsze pojawienie się ‘w jednej chwili narodu [Bożego]. A będą to pewnie nie tylko z tej religii ‘ocaleni’ ich uciekinierzy, zbiegowie, uchodźcy. Ostatecznie podejmą się oni ‘zwiastowania chwały Boga nawet tym narodom, które nic o Nim nie słyszały’.

Pismo Święte: Izajasza 66:6-14,18,19 nwt-pl, bgn, ubg; uwzględniono znaczenie hebr. słów z Masoretic Text.

   Dlatego zupełnie naturalne wtedy będzie, że powiększą oni grono tych którzy się nie skalali z niewiastami. W rzeczywistości bowiem, nie dali się uwieść zwodniczym organizacjom religijnym ani także zaprzedać się politycznym. Gdyż w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu [podstępu]; są bez skazy [bez zarzutu]. Brzydzą się oni wszelkim bałwochwalstwem, a więc obrzydliwością w ich umyśle jest także celebracja każdego kultu ludzkiego przywództwa. ‘Uciekają od bałwochwalstwa’!!!

„Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I usłyszałem głos z nieba, jak mówił: Napisz: Szczęśliwi są ci, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch: Niech odpoczną od swoich trudów, ponieważ ich czyny idą wraz z nimi”.

   W tym miejscu proroctwo z Objawienia wiąże się z równoległym proroctwem Daniela 11:32,33 (bw):

lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania.

Pismo Święte: Objawienie 14:1-5(11) nwt-pl; 14:12,13 eku; 1Piotra 2:21; Daniela 11:31-35 bw; 12:10 nwt-pl, bw; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; czytaj temat: „Dojdzie do swego kresu — kiedy?

   A jak dojdzie do tego, że „pozostali [nie zabici] zlękli się [gr. ‘emphobos’] i oddali chwałę Bogu nieba”? Pozostali ‘przyglądający się im’ zaniepokoją się, a nawet przerażą się lub będą mieli poważne obawy co do tego działania Bożego. Jednak nie spowoduje to u nich nawrócenia i okazania skruchy czy wdzięczności, oni tylko bezrefleksyjnie uznają ten fakt. Chociaż nie będą to ludzie wprost lekceważący Boga, a już na pewno nie okażą Mu pogardy. Oni nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii, aby np. nie utracić jakichś korzyści. Nie dokonają w swym duchowym życiu radykalnych, znaczących i zbawczych zmian. Zapewne zabraknie im wiary i wystarczającej miary sił duchowych.

Co będzie oznaczać: Upadł, upadł Wielki Babilon!”?

Wraz z nim ostatecznie zostanie zmieciona ‘organizacja Jehowy’!

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

   ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża raczej już zakończyła wypełnianie proroctwa w zakresie pierwszej części „drugiego biada”W gruncie rzeczy okazała się ona szaleńczą i awangardową częścią „Babilonu wielkiego”. A są nim uwodzące i zwodnicze religie tego świata, jako formy organizacji społecznej z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Aż do tej pory jest to skuteczne narzędzie diabła w ‘zwodzeniu całej zamieszkanej ziemi’. Trzyma nieprzebrane rzesze swych jeńców, często być może nieświadomych, w zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej niewoli religijnej, z której nie ma zamiaru ich uwolnić. Jednak to się niebawem radykalnie zmieni, bo tak zapowiada niezawodne proroctwo Słowa Bożego. Tak jak rzekomo nie do zdobycia był starożytny Babilon, tak wielowiekowy i do tej pory obecny „Babilon wielki”, zwodniczych i przebiegłych religii tego świata, uwolni swych pojmanych w niewolę! Zostanie do tego zmuszony przez Boga, u którego „nie ma nic niemożliwego” i dlatego ‘jego woda wyschnie’! Radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców oraz kibiców biblijnego „Babilonu wielkiego”. Co nastąpi pod koniec dramatycznego ‘trzeciego biada’ i po ‘szóstym ciosie [uderzeniu] gniewu Boga’. W tym, a jakże, także radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców oraz kibiców zniewalającej ‘organizacji Jehowy’. A co za tym idzie, ‘wyschnie’ przede wszystkim poparcie finansowe, materialne, i to będzie bardzo bolesne zwłaszcza dla ich autorytarnego aparatu władzy religijnej. Radykalnie pogorszy się egzystencja kościołów, instytucji czy organizacji religijnych — w tym, a jakże, także tak zwanej ‘organizacji Jehowy’.

 • Bankructwo duchowe i moralne doprowadzi do kompromitacji instytucji religijnych oraz ostatecznie do ich bankructwa finansowego.

Pismo Święte: Objawienie 12:9; 16:12,19.

   Nieomylne proroctwo Apokalipsy czy Objawienia zapowiada:

Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”.

 • Nastąpi definitywna utrata dotychczasowego autorytetu religijnego i zdecydowana strata na znaczeniu, w tym, a jakże, także ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża! Pojawi się więc ostateczna szansa ucieczki dla wszystkich religijnie zniewolonych!

   Absolutnie nie można liczyć na dobrowolne zniesienie bardzo dochodowego niewolnictwa religijnego. Zwodnicze religie tego świata zostaną zmuszone przez Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, do uwolnienia wielu zniewolonych — w tym, a jakże, zmuszona zostanie także przebiegła ‘organizacja Jehowy’! Wyłoni się wtedy ‘niepoliczona wielka rzesza’ ocalonych i zbawionych przez Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, która ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’. W pełnym zakresie i w całej rozciągłości spełni się na Izraelu chrześcijańskim proroctwo z Księgi Ezechiela 37 rozdział (rozważ cały). Wersety 10-14 (bw) zawierają Boskie zapewnienie:

Wtem wstąpiło w nich [kości] ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach — rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości — to cały dom izraelski [chrześcijański]. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj [Ezechiel] więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan [JHWH]: Oto Ja otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z waszych grobów [niewoli], ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej [Królestwa nowego nieba i nowej ziemi]. I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z waszych grobów [niewoli], ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam — mówi Pan [JHWH].

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17; 14:6-8 dos; 18:2,3 bw – starożytny Babilon leżał nad wodami Eufratu, co dosłownie znaczy: ‘dobra i obfitująca czy płodna rzeka’, stąd znaczenie metaforyczne ‘wyschnięcia wód’ tej rzeki.

   W końcu po ‘godzinie sądu Bożego’ ‘upadły Babilon wielki’ dosięgnie zaskakujący, szokujący i nieodwracalny koniec — w tym, a jakże, także podstępną ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Dokonają tego ostatni władcy tego świata ludzkiego, wraz ze swą bestią z otchłani, inaczejohydą spustoszenia’. Nie tyle liderzy ‘organizacji Jehowy’, co kurczowo trzymający się jej świadkowie Jehowy wręcz oniemieją kiedy dotknie tę ‘magiczną organizację’ zaskakujący i nieodwracalny koniec! Większość z tych ludzi pokłada swą całą ufność w ustawicznie wypowiadanych, w zwodniczych [kłamliwych]słowach swych liderów:

‘jesteśmy organizacją Jehowy, organizacją Jehowy, organizacją Jehowy’!

   Zanim doszło do zburzenia dawnej świątyni Bożej, Bóg ostrzegał Izrael, swój naród wybrany:

Naprawcie swoje drogi i swoje postępki, a ja sprawię, że będziecie przebywać w tym miejscu. Nie pokładajcie ufności w zwodniczych [kłamliwych] słowach, mówiąc: Są świątynią Jehowy, świątynią Jehowy, świątynią Jehowy!’”

Pismo Święte: Objawienie 17:1-17; 18:1-8,21-24 dos; 19:1-3; Jeremiasza 7:3,4 nwt-pl; Łukasza 1:37 bt; zapoznaj się z pierwowzorem w Jeremiasza 50 i 51 rozdziale; porównaj Ezechiela 22:27,28 bw – przywódcy, zwłaszcza religijni to „wilki drapieżne”, którym nie można ulegać, nie można dać się im ‘pożreć’!

Zanim nadejdzie koniec najpierw głoszenie Ewangelii wszystkim

 • Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

   Dlatego Pan Jezus zapowiedział: Najpierw jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom” lub szerzej: „Dobra nowina o Królestwie [Bożym/Niebios] zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec. Księga Objawienia zapowiada, że nastąpi wtedy: ‘Oznajmianie wiecznotrwałej dobrej nowiny [Ewangelii] jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla KAŻDEGO narodu, i plemienia, i języka, i ludu’.

 • Jak to się dokona??? Już teraz w świecie potęgi globalnego Internetu jest to nietrudne i wykonalne!!!

Pismo Święte: Marka 13:10 bp; Mateusza 24:14 eib; Objawienie 14:6 nwt-pl; porównaj Lexicon Strong’s.

 • Jeśli religijni i polityczni władcy tego świata chcą ocalić swe życie, to jak każdy muszą indywidualnie i osobiście wykazać się ostatecznie dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków:

1) „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości zwłaszcza Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy].

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw, i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje! Uczucie bojaźni przed grzesznym człowiekiem i przed grzesznymi, ludzkimi organizacjami nie może być dominujące.

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) „Wyjdźcie z niego [Babilonu wielkiego]”! A są nim przede wszystkim zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘mamią i tumanią’, zwłaszcza swym bezczelnym i ogłupiającym bałwochwalstwem. ‘Nie możecie mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na was ‘ciosy gniewu Bożego’ [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosł. ‘zamieszanie’].

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata. Porzucić ‘oddawanie czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] bestii z morza i jej obrazowi’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcecie, aby dopadł was gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

 • Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijnopolityczne tego złego świata! A wraz z nim jego hybrydalnego twórcęefemerydę, który w przemożny sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Potwornie je uwodzi i zwodzi, „bo wie, że jego czas jest krótki”! (stern)
 • Swe osobiste ocalenie i życie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: 2Koryntian 5:10 ubg; Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 dos; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, dos, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 22:15; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Rzymian 2:16; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 eib; 8:11; 10:28 eib; 13:24-50 eku, tpnt (pszenica i kąkol = chwast = życica [w początkowej fazie rozwoju łudząco podobna do dobrego ziarna pszenicy] – dobrym ziarnem są synowie Królestwa, a chwastem synowie Złego”); 24:14,29-44; 25:31-46; 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15-17 eib, wsp, br; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:22-24; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23.

Spełnienie proroctw Bożych jest nieuchronne!!!

   Świadkowie Jehowy! Okażcie zatem bojaźń przed Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem oraz pozostańcie posłuszni Ich Ewangelii, Prawdzie! Dlatego Przebudźcie się!’ i posłuchajcie samego Jedynego, Wszechmocnego Boga:

Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag [ciosów]. Bo grzechy jej narosły aż do nieba i Bóg przywołał na pamięć jej niesprawiedliwe [nieprawe] uczynki”.

Pismo Święte: Objawienia 18:4,5 nwt-pl.

„WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” = „WIELKA NIERZĄDNICA [PROSTYTUTKA]

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa!

 • To rodzaj podstępnej niewoli religijnej o zasięgu globalnym, wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?
 • Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!
 • A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.
 • To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

 • ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.
 • Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.
 • ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, w tym, a jakże, także tak zwana ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, stanie się bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających i ściganych z nienawiścią przestępców].

 • Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.
 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

 • Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby!

Pismo Święte: Rzymian 13:11 nwt-pl; Mateusza 7:13,14.

 • Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Bogu Ojcu Wszechmocnym i w Jego Chrystusie, Naszym Panu Jezusie!

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a wypełnianego przez ‘organizację Jehowy’ w części szczególnie jej dotyczącej, znajduje się w temacie:Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16.

Przeczytaj temat: ‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?Zrozumieć Świadków Jehowy

— Przeczytaj także temat: PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! – Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!

— Także pozostałe, podobne tematy w dziale tematycznym: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm! (zobacz SKRÓTY do strony głównej)

— O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!!!

Boskie „gromy” powodują przebudzenie nielicznych, nie tylko ŚJ.: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Poznaj także chronologiczne proroctwo: Wprowadzenie i tajemnicze „pierwsze ‘biada’”; Proroctwo osobliwe — „drugie ‘biada’”! oraz Miażdżące ten świat — „trzecie ‘biada’”!!!

Upadek i zaskakujący, szokujący kres zwodniczych religii tego świata jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26.

— Poznaj także Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”! (1)

Czytaj cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a: KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WOLNOŚCI oraz wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tzw. ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

— Wejdź także na: PrzerywamyMilczenie.pl;   Organizacja, której koniec jest bliski!

Zachęcamy do studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo o ‘roku 1914’ w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy.

Przeczytaj: Życie i odkrycia Barbary Anderson; wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org, także http://watchtowerdocuments.org.

— Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ŚJ.. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu!

— Obejrzyj film dokumentalny: THE POLISH EXODUS

— Zajrzyj do: Prawdziwe oblicze Strażnicy   Znalezione w Strażnicy   Komitet Sądowniczy

                                   http://jwsurvey.org/welcome

# Czytaj inne tematy: SKRÓTY do strony głównej

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! 

Jeden komentarz do artykułu Rychły upadek i ostatecznie: KRES ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (4)

 • Taka skomentował:

  Witam. Jestem szczęśliwa czytając to, co od ponad 15 lat wiedziałam. Byłam wychowana w religii Świadków Jehowy. Ich demoniczne zachowania doprowadzały mnie do szału już jako dziecko. Starałam się nie wymieniać imienia Bożego, bo po jego wymówieniu było mi dziwnie, nieswojo. Jakbym popełniła potężny grzech. I Druga sprawa mam talent, maluję obrazy. Ukończyłam grafikę komputerową, wiem jak i gdzie w reklamach ukryć przesłania, by wpłynąć na ludzką psychikę. Potem zaczęłam przyglądać się bardziej grafikom Św.J., i szok. Ile w nich zakamuflowanych okultystycznych symboli!!!! We włosach. Na rękach. Na ubraniach. Niekiedy potrzebne jest lustro do zobaczenia pełnego obrazu Szatana w pełnej krasie. Teraz jestem wolnym człowiekiem. Kosztowało mnie to utratę męża i rodziny, i wiele, wiele więcej. Teraz mam nowego męża, który jest wolny tak jak ja. I syna, i synową, którzy też są wolni. Wierzymy tylko Biblii, “prawdziwemu słowu Bożemu”, a nie interpretacji ludzkich. Bo co interpretować w np. “Nie zabijaj”. “Nie cudzołóż”. “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. I najważniejsze : “NIE BĘDZIESZ MIAŁ ŻADNYCH INNYCH BOGÓW OPRÓCZ MNIE”. I tylko jedna jest Droga prowadząca do Boga przez Jezusa Chrystusa, innej nie ma.
  Pozdrawiam właścicieli znakomitego bloga i innych wolnych ludzi.

?>
 • cheap replica nfl jerseys
 • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.