?>

Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?! (5)

Aktualizowany: 16.11.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i zaraz po ohydnym wtargnięciu ‘bestii z otchłani’.

TreśćKompromitacja ‘organizacji Jehowy’/quasi–Boża. Zaskakująco wczesna utrata jej autorytetu i strata na znaczeniu! Jej wcześniejszy upadek!

Pilot osobliwego proroctwa:

(…) nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta [wielkiego Babilonu]; i siedem tysięcy osób zostało zabitych.

(Objawienie 11:13 nwt-pl)

Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z ‘organizacją Jehowy’. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Świadczy o tym publiczne demaskowanie ją przez potępiające głosy siedmiu gromówBożych. Są donośnie słyszane za sprawą ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Doprowadzają do lawinowej dekonspiracji międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii i do jej gwałtownej kompromitacji. Okazała się ona bowiem, tylko wybitnie ludzką i rażąco grzeszną. Dlatego jest tak bardzo dzisiaj skutecznie demaskowana i potępiana przez proroczą opozycję, alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’.

Zwłaszcza, a może nawet WYŁĄCZNIE tę zwodniczą ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża dotyczy opisany w tym proroctwie parcjalny i wcześniejszy upadek dziesiątej części miasta wielkiego [wielkiego Babilonu]:

 • Wcześniejszy upadek dziesiątej części miasta [wielkiego Babilonu]nastąpi pod koniec realizowanego proroctwa „drugiego ‘biada’”.
 • Natomiast zupełny upadek Babilonu wielkiego’ dokona się pod koniec następnie realizowanego proroctwa „trzeciego ‘biada’”, po około 3 latach.
 • Ten częściowy, wcześniejszy ‘upadek’ to preludium, fakt zapowiadający gwałtowny upadek wszelkiej niewoli i tyranii religijnej uwodzących i zwodniczych religii tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. To zupełny upadek Babilonu wielkiego’upadek wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, który spotka ostatecznie nieodwracalny kres czy koniec.

SKĄD teza, że prawdopodobnie WYŁĄCZNIE ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża dotyczy opisany w proroctwie „drugiego ‘biada’”, parcjalny i wcześniejszy upadek dziesiątej części miasta wielkiego [wielkiego Babilonu], czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata? Wynika ona z analizy proroctwa „drugiego ‘biada’” z Objawienia 9:13-21 i jego zakończenia 11:3-13.

Świadkowie Jehowy pojawili się na scenie chrześcijaństwa tego świata, jako prorocze „wojska konnicy”, zwane też ‘wojskiem organizacji Jehowy’. Wyszli oni z metaforyczno-symbolicznej, ‘wielkiej rzeki [‘wielu wód’] Eufratu’spośród wielu ludów, narodów wyznających zwodnicze religie tego świata, czyli z biblijnego „Babilonu wielkiego”. Wyszli z niego tylko w tym sensie, aby wypełnić przewidzianą dla nich proroczą misję. Międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’ z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej na czele, liderami, obecnie dalej pełni proroczą rolę, lecz już tylko niezwykle negatywną:

a) TYLKO oni, jako ‘wrogowie’, wraz ze swą organizacją, tak radykalnie reagują na demaskatorską krucjatę biblijnej opozycji ‘składającej swe świadectwo’ prawdy.

b) TYLKO ci ‘wrogowie’ i ich międzynarodowa organizacja, będą okazywać niezwykłą zniewagę i pogardę, ‘uważnie przyglądając się’ tej proroczej opozycji, kiedy dojdzie do zamknięcia jej demaskującej działalności. Z tego powodu będą też mieli największy powód do ‘radowania się’.

c) TYLKO na ‘ich wrogów padnie wielki strach, czyli na wrogów tej proroczej opozycji, kiedy dostrzegą i uświadomią sobie, że nagle doszło do jej duchowegoożywienia i wyniesienia.

DLATEGO: Prawdopodobnie TYLKO tych ‘wrogów uważnie przyglądających się’ proroczej opozycji, dosięgnie metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi”, w którym ich organizacja religijna ‘upadnie’. Tak wcześnie ‘upadnie’, jako dziesiąta część wielkiego miasta [wielkiego Babilonu], czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

Bezwzględnie i nieuchronnie musi wypełnić się pozostała część proroctwa „drugiego biada”. Dokładnie wypełnia się ono na międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i w zakończeniu na demaskującej ją opozycji. ‘Bestia wychodząca z otchłani’ pozbawi życia duchowego, zwłaszcza opozycyjnych, alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków Boga w worach [pokutnych] – dwóch proroków’. Radykalnie i nagle, bowiem zamknie ich publiczną działalność ‘składania swego świadectwa prawdy, w tym oskarżania, potępiania i prorokowania. Jednak zaraz potem dojdzie do niezwykłej i diametralnej zmiany ich sytuacji, która wręcz natychmiast spowoduje metaforyczne, „wielkie trzęsienie ziemi” w sferze religijnej!

Ważne! ‘Bestia szkarłatna wychodząca [wyszła; dosłownie ‘podniosła się’] z otchłani’ (skrót ‘bestia z otchłani’) = ‘obraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. To jest przez biblijne proroctwo ujawniona ostateczna, podwójna rola tej organizacji politycznej. Z analizy proroctwa Objawienia czy Apokalipsy wynika, że chodzi tu o narzędzie wykonawcze ostatnich władców tego świata. Wydaje się dość pewne, że w proroczej odsłonie „drugiego biada” występuje ona do jego końca jakobestia z otchłani. Natomiast w proroczej odsłonie „trzeciego biada” występuje również w drugiej roli, jako bałwochwalczyobraz/posąg/wizerunek bestii z morza’. W proroctwie ujawniono także, że ‘bestia z otchłani’ „jest ósmym [królem – organizmem politycznym] i jest z tych siedmiu [królów] — i idzie na zagładę”. „Tych siedmiu” to nic innego jak ‘bestia z morza o dziesięciu rogach w koronach i siedmiu głowach’, czyli globalny system polityczny tego świata, zwłaszcza w swej końcowej formie. Będzie on miał swój bałwochwalczy ‘obraz/posąg/wizerunek’, którym uczyniona ma być za namową ‘dwurożnej bestii z ziemi’, działająca w „trzecim biada” ‘bestia z otchłani’. Dlatego będzie ona bardzo podobna do ‘bestii z morza’ i całkowicie od tych dwóch ‘bestii’ zależna. Stąd ‘bestia z otchłani’ jako twór niesamodzielny, nie ma w wizji na swych ‘rogach koron’. Z Bożego punktu widzenia ‘bestia z otchłani’ stanie się ‘obrzydliwością [ohydą] spustoszenia’ ‘pełną bluźnierczych imion’. A to z powodu zuchwałego przestępstwa-wtargnięcia spustoszenia [dewastacji], skandalicznej transgresji i kolejnych ohydnych, niszczących działań.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; bp, eib; Galacjan 6:7 psz; Objawienie 11:7; 13:1-18; 14:9-11; 17:3-17; 19:20; Daniela 8:9-14; 10:21 pau, bt; 11:31; 12:7,11.

W proroctwie Daniela 8:11-13,23 naszą uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

A jednak ‘ożyją’ — ‘wielki wstrząs’ religijny!

Jednak po trzech i połowie dnia tchnienie (duch) życia pochodzące od Boga wstąpiło w nich i powstali. A wszystkich, którzy na nich (uważnie) patrzyli [gr. ‘theōreō’], ogarnął wielki strach. Oni zaś usłyszeli potężny głos mówiący do nich z nieba: ‘Wejdźcie tutaj!’ I weszli do nieba na [w] obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] (uważnie) przyglądali się [gr. ‘theōreō’] im. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła (upadła) dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło podczas trzęsienia ziemi, a pozostali zlękli się i oddali chwałę Bogu nieba. Drugie „biada” odeszło. Oto wkrótce nadejdzie trzecie „biada”.

Pismo Święte: Objawienie 11:11-14 pau; zobacz kontekst 11:3-10.

Co za informację kryje w sobie ten fragment proroctwa? ‘Bestia z otchłani pełna bluźnierczych imion’, współczesna ‘ohyda [obrzydliwość] spustoszenia’, swymi dokonaniami spowoduje spełnienie jakże istotnego proroctwa Bożego. Kiedy w roku 66 n.e. pierwsi chrześcijanie ‘ujrzeli na miejscu świętym [żydowska świątynia] ohydę spustoszenia przepowiedzianą przez proroka Daniela’, zaczęli działać. Teraz podobnie nastąpi przełomowe wydarzenie, które zostanie jednoznacznie rozpoznane przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga — dwóch proroków. Na zachowanie tych ‘dwóch świadków — prorokówwpłynie więc zapewne świadomość dokonania się tego ważnego proroctwa Bożego. Dostrzeżenie tego faktu spowoduje, że ‘tchnienie życia pochodzące od Boga wstąpi w nich i powstaną’. Odzyskają oni bowiem nie tylko życie duchowe, ale zostaną przez Boga wyniesieni do takiego stanu duchowego życia, że (uważnie) patrzących [gr. ‘theōreō’] na nich, ich wrogów ogarnie wielki strach’ i bezradność. Radość ich nienawistnych wrogów będzie więc trwała bardzo krótko. W gruncie rzeczy to za sprawą Boga, który bezwzględnie spełnia swe proroctwa, ci ‘dwaj świadkowie – dwaj prorocy’ nagle zostaną ożywieni. Niejako ‘usłyszą potężny głos mówiący do nich z nieba: Wejdźcie tutaj! I wejdą do nieba w obłoku. Cała ta biblijna fraza jest metaforą i symboliką, która dokona się niedosłownie, choć w pewnym sensie spektakularnie. ‘Usłyszą potężny głos z nieba i wejdą do nieba’, bowiem posiądą głębszą świadomość duchową w kwestii zrozumienia tego proroctwa, a w konsekwencji dostrzegą swą obronę, uznanie i duchowe wyniesienie Boże. „W [na] obłoku”, a więc niewidzialne ludzkim oczom, lecz wyraźnie ‘widzialne’ umysłem, czyli będzie dokładnie zrozumiane zwłaszcza przez tych alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków – dwóch proroków’. Będzie to sytuacja na tyle spektakularna, że zostanie dostrzeżona także przez nienawidzących ‘ich wrogów (uważnie) przyglądających się im’ czy tych „którzy na nich (uważnie) patrzyli”. Zapowiada ją również wcześniejsze, równoległe i paralelne proroctwo Izajasza 66:14 ubg:

„będzie rozpoznana [poznana] ręka PANA [JHWH, Bóg Ojciec] wobec jego sług [niewolników], a jego gniew – wobec jego wrogów”.

 • Najprawdopodobniej wtedy, kiedy nie tylko do ‘wrogów’ tych alegoryczno-symbolicznych, dwóch świadków prorokówdotrze świadomość, że proroctwo Boga dokonało się na ich oczach — dopiero wtedy, ‘w tej godzinie (momencie) nastąpi wielkie [gr. ‘megas’] trzęsienie ziemi’.

Jaki będzie miało zasięg i jakie będą jego skutki?

Pismo Święte: Objawienie 11:7; 17:1-18; Mateusza 13:11-17; 17:5-8; 24:15,16,30; 26:64; Marka 9:7,8; 13:14,26; Łukasza 21:27; Jana 9:39-41; Efezjan 1:18 bgn, tpnt, ubg.

Ważne! W Objawieniu 11:9 i 11:11,12 występują gr. słowa ‘blepō’ i ‘theōreō’. Wiele przekładów Biblii oddaje je niedokładnie czy niedbale, a do tego dochodzi jeszcze gr. słowo ‘eidō’. Według Lexicon Strog’s G991, G2334, G1492 — (1) gr. ‘blepō’ to ‘patrzeć, obserwować, dostrzec czy zajrzeć’; (2) gr. ‘theōreō’ to (zazwyczaj wrogie działanie /?/) ‘uważnie patrzeć czy obserwować, bliżej przyjrzeć się, oglądać, rozważyć’; natomiast (3) gr. ‘eidō’ to nie tyle ‘zobaczyć’ co ‘zbadać, ustalić, wiedzieć, zrozumieć’. Mamy tu świetny przykład: Jana 20:5 (‘blepō’), 20:6 (‘theōreō’) i 20:8,9 (‘eidō’).

Zasięg i skutki ‘wielkiego wstrząsu’!

1) Świadomość, że proroctwo dokonało się, wywoła nagłe i metaforyczne, „wielkie trzęsienie ziemi”. Ten wielki ‘wstrząs’ spowoduje upadek, ale tylko symbolicznej dziesiątej części miasta [„wielkiego Babilonu”], co jest zdecydowaną mniejszością. „Upadek” jest tłumaczeniem gr. ‘piptōi jego znaczenie biblijne w tym miejscu jest pejoratywne, czyli ma same negatywne konotacje związane z ‘runąć, zawalić się, zapadać się, upaść’, zarówno dosłownie jak i w przenośni (metaforze). Metaforycznie ‘popaść w ruinę’ to ‘upaść’  moralnie i duchowo, ‘spaść’ ze stanu prawości z powodu potępienia, także stracić siły i władzę [Lexicon Strong’s G4098]. W gruncie rzeczy chodzi o kompromitację, utratę autorytetu i stratę na znaczeniu, a więc o chwilę, w której coś się kończy i przestaje istnieć! Biblijna symbolika liczby „10”, jej konfiguracja 1/10, wskazuje, że będzie to WYSTARCZAJĄCY ‘upadek’, który w całości czy zupełności wywoła oczekiwany skutek w tej dziesiątej części’ symbolicznego, ‘wielkiego miasta [wielkiego Babilonu].

Wyrażenie „dziesiąta część” przypomina nam proroczą wypowiedź Boga do Jego proroka Izajasza dotyczącą mieszkańców starożytnej Jerozolimy i podległego jej kraju, której „dziesiąta część” miała ocaleć podczas ich zburzenia czy spustoszenia. Jednak i ‘ona miała powtórnie ulec zniszczeniu’, a tylko reszta jego [będzie] świętym nasieniem”. W proroctwie Izajasza 6:11-13 (1-13/bt) i Objawienia 11:13 jest pewna istotna różnica. Jaka?

(!!!) Przez proroka Izajasza Bóg zapowiedział zburzenie i spustoszenie (upadek) miasta Jerozolimy wraz z podległym jej krajem, a „dziesiąta część” ich mieszkańców miała ocaleć. Natomiast w proroctwie Objawienia najpierw „runęła (upadła) dziesiąta część miasta [wielkiego Babilonu], wskutek metaforycznego wielkiego [gr. ‘megas’] trzęsienia ziemi’. Co stanie się jeszcze na końcu realizowanego proroctwa „drugiego biada”. Natomiast CAŁE to ‘wielkie miasto upadnie’ wskutek metaforycznego, ‘ogromnego, potężnego, gwałtownego, rozległego, straszliwego [gr. ‘telikoutos’] trzęsienia ziemi’, dopiero pod koniec realizowanego proroctwa „trzeciego biada”. Następnie szybko ulegnie ostatecznemu i definitywnemu zniszczeniu. Prorocze 3 x „biada” są na pewno ułożone chronologicznie! ‘Drugie biada przeminie. Oto szybko nadejdzie trzecie biada’.

2) Natomiast liczba „siedem tysięcy osób” przywodzi nam na pamięć pewne zdarzenie z życia Bożego proroka Eliasza. W pewnym okresie swej działalności prorockiej zdawało mu się, że tylko on sam w Izraelu pozostał wierny Bogu. Jednak Bóg oznajmił mu, że jeszcze ‘siedem tysięcy osób [ludzi] nie zgięło kolan przed Baalem (bożkiem) i których usta go nie całowały’. Jak napisał w I wieku n.e. apostoł Paweł, owe „siedem tysięcy” wyobraża „resztkę” Żydów, którzy przyjęli dobrą nowinę o Chrystusie. Wersety te pomagają nam zrozumieć kogo dzisiaj obrazuje wstrząśnięta, upadła dziesiąta część miasta” i „siedem tysięcy (…) zabitychz Objawienia 11:13 nwt-pl.

3) „a pozostali [nie zabici] zlękli się [przerazili się] i oddali chwałę Bogu nieba”. Kim oni są?

Pismo Święte: Izajasza 6:13 bt; 1Królewska 19:14,18 (1-21); Rzymian 11:1-5; 9:22-29; Objawienie 11:14; porównaj Objawienie 11:13 z 16:18,19 ubg, bw, eku, pau, kow, nwt-pl, tpnt, psz.

W ‘organizacji Jehowy’ będzie się działo?!

A więc kogo dzisiaj obrazuje czy kogo najbardziej dotyczy parcjalna i wcześniejszaupadła dziesiąta część miasta wielkiego [wielkiego Babilonu]?

 • Pamiętajmy, że ta prorocza wizja dotyczy cały czas „drugiego biada”, które przecież do końca będzie związane z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, a w zakończeniu także z jej biblijną opozycją. Proroctwo to nieuchronnie wypełnia się i ostatecznie, zdecydowanie zwraca się przeciwko ‘organizacji Jehowy’, należącej do ‘wielkiego Babilonu’, religii tego świata! Ono ma się wypełnić najpierw, zanim zacznie wypełniać się prorocza wizja „trzeciego biada”, dotyczącego już CAŁEGO świata ludzkiego!

Po okresie ekspansji już od pewnego czasu daje się zauważyć wielkie poruszenie czy trzęsienie w tej ‘organizacji Jehowy’, bowiem dzieje się tam wiele złego. Jej naczelni przywódcy, ‘pseudo-pomazańcy’ czy pseudo‘bracia Króla’, zradykalizowali swe działania i teraz zażarcie czy rozpaczliwie walczą o przetrwanie swej organizacji. W gruncie rzeczy jest to dla nich ‘być albo nie być’. Stali się oni groźnymi liderami–‘wrogami’ demaskujących ich alegoryczno-symbolicznych, dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’. Dlatego wydaje się, że to zwłaszcza, a może nawet WYŁĄCZNIE, ta część owładniętych megalomanią ludzi jwcześniej ‘upadnie’! Jak wielki będzie to ‘upadek’? Nieomylna Prawda objawiona Pisma Świętego wyraźnie stwierdza, że to metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi” doprowadzi do tego ‘upadku’.

 • Zawzięci ich wrogowie’, wraz ze swą ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża zapewne już wcześniej w jakimś ZNACZĄCYM stopniu ‘upadną’ moralnie, duchowo i finansowo. Do tego doprowadzi ich kompromitacja, a w konsekwencji utrata swego dotychczasowego autorytetu religijnego, moralnego i utrata ich władzy oraz zdecydowana strata na znaczeniu. Co jednak będzie wielkim szokiem.
 • A uparcie przez nich kreowany, tworzony wizerunek Boga oraz ich ‘organizacji Bożej’, a więc jak ma być postrzegany(a) i przedstawiany(a), ostatecznie okaże się paskudnym mitem.

Pycha poprzedza upadek, a duch wyniosły – potknięcie”.

Wyniosłość ziemskiego człowieka upokorzy go, lecz kto jest pokornego ducha, dostąpi chwały”.

Pismo Święte: Objawienie 11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogów”; 11:14; Mateusza 23:8-10 nwt-pl; 24:24 bgn; 25:31-46 nwt-pl; Marka 13:22 bgn; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; Przypowieści 16:18 nwt-pl; 29:23 nwt-pl.

Ten częściowywcześniejszy ‘upadek [symbolicznej] dziesiątej części miasta [wielkiego Babilonu] spowoduje, że tylko RESZTAczłonków tej ‘organizacji Jehowy’, symboliczne siedem tysięcy osób zostanie zabitych podczas trzęsienia ziemi’. ‘Zginie’ niedosłownie, metaforycznie [znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’ Lexicon Strong’s G615] i chodzi tu zapewne o bogobojnych ludzi, u których nastąpi ‘śmierć’ ich dotychczasowego stylu życia, jego zniszczenie. Przywrócenie życia [duchowego] dwom Bożym świadkom w worach dwom prorokom’ oraz metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi”, spowoduje w życiu tych ludzi radykalną i diametralną, lecz właściwą zmianę postawy. Biblijna symbolika liczby „7”, jej konfiguracja 7 x 1000, wskazuje na pełnię, kompletność i zupełność Boskich działań, które wywołają spodziewany przez Boga skutek. Jakże jednak nielicznymi okażą się ci, „którzy nie zgięli kolana przed [współczesnym] Baalem (bożkiem/bogiem), (i których usta go nie całowały). W wypadku ŚJ. chodzi o bałwochwalcze adorowanie grzesznej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Tylko wnikliwi i drżący przed Słowem Bożym w pełni zdadzą sobie sprawę z proroczej misji tych ‘ożywionych dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’W tym miejscu proroctwo z Objawienia wiąże się z równoległym proroctwem Daniela 11:32,33 (bw):

„lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania.

Zapewne na ludziach oddanych tej ludzkiej, a więc grzesznej organizacji i drżących najpierw przed nią, spełnią się Słowa JHWH, Boga Ojca:

„Ale oni nie słuchali ani nie nakłonili swego ucha, lecz zaczęli chodzić według rad i uporu swego złego serca, tak iż obrócili się do tyłu, a nie do przodu”.

„A On mi [Izajaszowi] polecił: Idź i mów do tego ludu [izraelskiego]: Słuchajcie uważnie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu, przytęp mu słuch, odbierz mu wzrok, by nie widział oczami i nie słyszał uszami, i nie zrozumiał sercem, nie zawrócił i nie ozdrowiał”!

 • Pan Jezus przywołuje tę wypowiedź skierowaną do proroka Izajasza w Mateusza 13 rozdziale, który cały starannie rozważ.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; 1Królewska 19:14,18 (1-21); Rzymian 11:1-5; 9:22-29; Ezechiela 33:33; Daniela 11:31-35 nwt-pl, bw; 12:10 nwt-pl, bw; Izajasza 6:9,10,13 bt, eib; 57:15 bw; 66:2,5 bw, pau; Jeremiasza 7:24 nwt-pl; Mateusza 4:4 dos; 22:37; porównaj Łukasza 15:24,32 bp, bg, pop; czytaj temat: „Król północy: Dojdzie do swego kresu. Kiedy?”

W równoległym proroctwie z Izajasza 66:6-8 (bw, pau) czytamy tam dalej:

„Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni! To odgłos tego, jak Jehowa [JHWH, Bóg Ojciec] odpłaca swym nieprzyjaciołom [wrogom] tym, na co zasługują. (…) I ręka Jehowy da się poznać jego sługom [niewolnikom], lecz potępi on [okaże oburzenie, gniew] swych nieprzyjaciół [wrogów]. Zanim brzemienna poczuła bóle, już porodziła. Zanim bóle na nią przyszły, wydała na świat potomka. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy kraj może być zrodzony w ciągu jednego dnia? Czy naród może się urodzić w jednej chwili? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, porodził swoich synów”.

Alegoryczno-symboliczny „Syjon” to dzisiaj wieczysta siedziba, mieszkanie, dom i ośrodek władzy Boga Ojca i Jego Chrystusa o wyniosłej pozycji, wielkiej roli, władzy i godności, wraz z żywą ‘nową Jerozolimą’, czyli żywym ‘Miastem Świętym’ i żywą ‘świątynią Bożą’. W tym z symbolicznymi, ocalonymi „144 tysiącami” ‘niewolników Boga’, żyjących tuż przed ostatecznym końcem tego świata ludzkiego. Dzisiaj wskazuje to na symboliczne miejsce obecności, przebywania czy zamieszkania Boga Ojca i Jego Chrystusa.

Pismo Święte: Objawienie 3:20,21; 7:1-4; 14:1-5; Jana 4:23; 1Koryntian 3:16,17; 2Koryntian 6:14-18; Hebrajczyków 12:22-24.

‘Wielki wstrząs’ religijny ‘obudzi miejsce strzeżone’, nastąpi bowiem jego naruszenie czy niszczenie i dlatego powstanie ‘odgłos zgiełku miasta’. A „dźwięk ze świątyni” niekoniecznie dosłownie dochodzić będzie ze świątyni, ale z ‘dużego budynku publicznego’ czy ‘pałacu’ uważanego za sanktuarium. Skojarzenia same się nasuwają, chodzi tu o ‘budzenie miejsca strzeżonego’ jakim jest międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża. A ‘duży budynek publiczny’ czy ‘pałac’ to być może jej ‘święte’ miejsce zarządzania w przestrzeni publicznej „Babilonu wielkiego”. W tej pieczołowicie strzeżonej organizacji i w jej publicznym centrum dowodzenia zrobi się ‘bardzo głośno, powstanie hałas, krzyk’, a więc wrzawa, poruszenie i podniecenie. Dojdzie w nim bowiem do niszczenia spowodowanego metaforycznym, „wielkim trzęsieniem ziemi” w sferze religijnej. Stanie się to zaraz po ‘ożywieniu’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’. Ten ‘wielki wstrząs’ spowoduje nagłe i nieco wcześniejsze pojawienie się ‘w jednej chwili narodu [Bożego]. A będą to pewnie nie tylko z tej religii ‘ocaleni’ ich uciekinierzy, zbiegowie, uchodźcy. Ostatecznie podejmą się oni ‘zwiastowania chwały Boga nawet tym narodom, które nic o Nim nie słyszały’.

Pismo Święte: Izajasza 66:6-14,18,19 nwt-pl, bgn, ubg; uwzględniono znaczenie hebr. słów z Masoretic Text.

A jak dojdzie do tego, że „pozostali [nie zabici] zlękli się [gr. ‘emphobos’] i oddali chwałę Bogu nieba”? Pozostali ‘przyglądający się im’ zaniepokoją się, a nawet przerażą się lub będą mieli poważne obawy co do tego działania Bożego. Jednak nie spowoduje to u nich nawrócenia i okazania skruchy czy wdzięczności, oni tylko bezrefleksyjnie uznają ten fakt. Chociaż nie będą to ludzie wprost lekceważący Boga, a już na pewno nie okażą Mu pogardy. Oni nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii, aby na przykład nie utracić jakichś korzyści. Nie dokonają w swym duchowym życiu radykalnych, znaczących i zbawczych zmian. Zapewne zabraknie im wiary i wystarczającej miary sił duchowych.

 • Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning (unikanie) czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby!
 • Jako jednostki ratujmy więc swe życie pokładając swą ufność tylko w Bogu Ojcu Wszechmocnym i w Jego Chrystusie, Naszym Panu Jezusie, a nie w kulcie ‘organizacji Jehowy’!

W kolejnym temacie odpowiemy na pytania: Czy to jest naprawdę możliwe, że ostatecznie wraz z globalną tyranią religijną zostanie na zawsze zmieciona ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, na czele z jej autorytarnym aparatem władzy religijnej?

Pismo Święte: Rzymian 13:11 nwt-pl; Mateusza 7:13,14; Objawienie 7:9-17; 16:18,19; 18:1-8.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.