?>

ROK TEN nie ISTNIEJE W NAUCE PISMA ŚWIĘTEGO!!!

Aktualizowany: 1.01.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

Dlaczego trzeba się tym zajmować: Kiedy po raz pierwszy zburzono i odbudowano świątynię jerozolimską???

„STRAŻNICA” — organ tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc tak naprawdę „złego niewolnika” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ten powyższy fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e.. Nie chce ujawnić prawdy, ponieważ jest on ‘niewolnikiem niewiernym i nieroztropnym’, dlatego dalej uparcie głosi swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914.

Wg publikacji „Strażnica” poszczególni władcy Babilonu panowali odpowiednio:

Nabuchodonozor     43 lata  (Nebukadneccar)

Ewil-Merodak          2 lata  (Awilmarduk)

Neriglissar               4 lata

Labashi-Marduk     9/12 (ok. 9 miesięcy)( Labaszimarduk)

Nabonid                   17 lat

(Źródło: Strażnica w11, 1.10 str. 29)

Trzeba dodać do roku 539 te lata powyżej [539 p.n.e. Babilon przestał istnieć, a w 18 (lub 19) roku swego panowania Nabuchodonozor/Nebukadneccar zburzył Jerozolimę i świątynię]. 539+17+9/12+4+2+43 – 18(19) = 587 p.n.e. (lub 586). Czyli mamy w miarę dokładną datę zburzenia Jerozolimy i świątyni zgodną z chronologią świecką i biblijną.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

Biblia mówi, że Babilon miał istnieć 70 lat:

Pismo Święte: Jeremiasza 25:11,12 bp; 29:10 br; Daniela 9:2; 2Kronik 36:21,22 bp; Ezechiela 40:1 bw; 7×7=49 lat szabatów; prorok Ezechiel rozgranicza niewolę babilońską od czasu spustoszenia ziemi Judzkiej; „Strażnica” zamiast ‘dla Babilonu’ stosuje ‘w Babilonie’ sugeruje 70 lat niewoli babilońskiej; br —Kiedy tylko zakończy się czas siedemdziesięciu lat, przyznanych Babilonowi. Izraelici byli w niewoli babilońskiej ok. 50 lat, mówi o tym w swoim dziele Józef Flawiusz. 587 p.n.e.  –  537 p.n.e. = 50 lat. „Strażnica” 607 –  537 = 70 lat (różnica 20 lat). Według chronologii świeckiej i biblijnej panowanie Babilonu nad światem trwało 70 lat (609-539), jednak według chronologii „Strażnicy” trwało 85 lat (624-539).

Chronologia „Strażnicy

624 Nabuchodonozor zostaje królem Babilonu. Bitwa pod Karkemisz

607 początek okresu 70 letniej niewoli, zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora

539 Babilon dostaje się w ręce Medów i Persów

537 koniec 70 letniej niewoli Żydów

520 działalność proroka Zachariasza i Aggeusza

517 odbudowa świątyni w Jerozolimie

Powyższa chronologia wzięta jest z leksykonu „Wnikliwe poznawanie Pism” oraz publikacji „Całe Pismo…” wydanych przez Towarzystwo „Strażnica”.

Chronologia biblijna zgodna ze świecką — dwa okresy po 70 lat!

609 upadek Asyrii, władzę nad światem przejmuje na 70 lat Babilon, do roku 539 (Jeremiasza 25:11,12; 29:10)

606 pierwsze uprowadzenie jeńców żydowskich, jest wśród nich prorok Daniel (Daniela 1:1,2; 2Kronik 36:6,7)

604 Nabuchodonozor zostaje królem Babilonu. Bitwa pod Karkemisz (Jeremiasza 46:2)

597 drugie uprowadzenie jeńców – 7 rok Nabuchodonozora (2Królewska 24:12; Jeremiasza 52:28), jest wśród nich prorok Ezechiel (Ezechiela 40:1)

587 zburzenie Jerozolimy i świątyni przez Nabuchodonozora (2Królewska 25:8-10; 2Kronik 36:20,21; Jeremiasza 52:12), trzecie uprowadzenie jeńców (Jeremiasza 52:29)

582 czwarte uprowadzenie jeńców – 23 rok Nabuchodonozora (Jeremiasza 52:30)

539— koniec 70 lat dla Babilonu. Nastaje królestwo Medów i Persów

538 Cyrus zezwala Izraelitom powrócić do ojczyzny (2Kronik 36:22,23; Ezdrasza 1:1-3)

517 odbudowa świątyni w Jerozolimie zakończona. Koniec 70 lat dla zburzonej świątyni (Zachariasza 1:12; 7:5; Aggeusza 2:1-4)

… ___________________________________ …

Biblia mówi, że … od zburzenia świątyni do jej odbudowania, także upłynęło70 lat.

„Strażnica” — organ „złego niewolnika” ŚJ., dzisiaj tak zwanego Ciała Kierowniczego ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, ten fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e.. Nie chce ujawnić prawdy, skrywa swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914. Jest to największy podstępny dogmat ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’, czyli właśnie „złego niewolnika” ŚJ..

Według chronologii świeckiej i biblijnej świątynia jerozolimska nie istniała 70 lat (587-517), według chronologii „Strażnicy” świątynia jest odbudowywana 90 lat (607-517), a nie 70 lat. Jest to sprzeczne np. z Aggeusza 2:1-4, gdzie jest mowa, że żyły jeszcze osoby, które pamiętały świątynię przed zburzeniem. Ludzie ci musieliby mieć grubo ponad 90 lat (ok.100), co jest raczej niemożliwe. „Strażnica” umieszcza działalność proroka Zachariasza i Aggeusza ok. roku 520 p.n.e., a około 1.12.518 p.n.e. umieszcza spisanie proroctwa z Zachariasza 7:1-5 co się prawie zgadza z chronologią świecką (i biblijną), ale o dziwo, nie zgadza się ze ‘Strażnicową’ interpretacją proroctwa o 70 latach!!! (zobacz „Wnikliwe poznawanie Pism” albo „Całe Pismo…”).

Pismo Święte: Zachariasza 1:12 bw; 7:5 bw; Aggeusza 2:1-4 bw.

Trochę skróconego wyjaśnienia: Badacze Pisma Świętego i ‘organizacja Jehowy’ „7 czasów” odczytują jako 7 lat, które przeliczają na dni, a dni ponownie na lata. W ten naiwny i infantylny sposób wychodzi im 2520 lat przerwy w panowaniu dynastii królewskiej Dawida (zmanipulowane wersety Daniela 4:13,19-23; Łukasza 21:24). Uporczywie i fanatycznie trzymają się roku 607 p.n.e., jako rzekomej daty zburzenia świątyni jerozolimskiej, do której to daty dodają 2520 lat otrzymując rok 1914. A więc rzekomy rok ponownego objęcia władzy królewskiej przez Jezusa Chrystusa, Potomka z rodu króla Dawida. Dla Badaczy russellowskich data ta wiązała się z Armagedonem, czyli zagładą tego świata. Idol Świadków Jehowy, J.F. Rutherford sprytnie zakombinował ze zwodniczym ‘sztandarem roku 1914’ i przeflancował go do swej ‘organizacji Jehowy’, czyniąc go nieomylnym dogmatem wiary Świadków Jehowy. Już nie jako datę Armagedonu, ale jako rzekomy pewny fakt czy aksjomat niewidzialnego objęcia władzy w niebie przez Króla Pana Jezusa, a na ziemi przez Jego rzekomego pośrednika nazywającego siebie „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Jest to fałsz pojęciowy de facto jest on „złym niewolnikiem”. Dogmat ‘roku 1914’ do dzisiaj jest przede wszystkim głównym filarem ‘organizacji Jehowy’, zawzięcie i uparcie broniony, ponieważ dla jej „złego niewolnika” to fundamentalne oszustwo jest ‘być albo nie być’. Jednak trzeba jednoznacznie stwierdzić, że w nauce Pisma Świętego nie istnieje ‘rok 1914’!!! Ciągłe i fanatyczne trwanie w tym błędzie i oszustwie jest wielką katastrofą tego „złego niewolnika” ŚJ., dzisiaj tak zwanego Ciała Kierowniczego ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża.

Pismo Święte: Mt 24:45-48.

Trzeba do niego koniecznie skierować słowa ap. Pawła:

O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw

… ___________________________________ …

‘Wyliczanki’ Badaczy Pisma Świętego

niektóre powielane przez „złego niewolnika” ŚJ.

Ponoć 6000 lat dziejów ludzkości upłynęło w 1873r. (1874) wg ŚJ. 100 lat później w 1974/75?

Biblijne okresy to 1260 dni, 1290 dni, 1335 dni, 2300 wieczorów i poranków. 1260 dni przeliczono na lata twierdząc, że supremacja papieska miała trwać 1260 lat, licząc od 538 r., kiedy biskup Rzymu został biskupem Kościoła Powszechnego (papieżem), a zakończyło się w 1798r (1799) powiązane z Wielką Rewolucją Francuską, która trwała w latach 1789 1799.

W stosunku do 1260 dni/lat: 1290 dni/lat różnicę 30 lat i 1335 dni/lat różnicę 45 lat zsumowano; 1798r (1799) + 75 lat = 1873r (1874). Ostatecznie rok 1874 przyjęto jako datę objęcia przez Jezusa Chr. władzy w niebie, dla ludzkiego oka niedostrzegalne (paruzja obecność).

„7 czasów” z Księgi Daniela 4 rozdz. odczytano jako 7 lat, przeliczono na dni, a dni znowu na lata i wyszło 2520 lat. Licząc od rzekomej daty zburzenia świątyni 607 p.n.e + 2520 lat = 1914 rok, czyli data Armagedonu, zagłady tego świata. Okres 1874 1914 czyli 40 lat nazwano okresem żniwa, stąd tak bardzo wzmożona działalność Badaczy Pisma Świętego Ważne: spełnili proroctwo ‘pierwszego biada’ oszarańczy z otchłaniz Objawienia 9:1-12.

Adwentyści wyliczyli cielesne przyjście Jezusa Chr. na rok 1844, a to poprzez dodanie 2300 dni/lat do daty 457 p.n.e (455 p.n.e. odbudowanie murów Jerozolimy Daniela 9:25). Różnica (?) chyba wynika z nieuwzględnienia tego, że nie ma roku zerowego (p.n.e. n.e.).

Trzeba powiedzieć, że ‘rok 1914’ został wykombinowany nie przez C.T. Russell’a, czy kogoś z Badaczy P.Ś., ale przez jego współpracownika N.H. Barbour’a, który pochodził ze środowiska ruchu adwentystycznego, to on porzucił szybko fundamentalną prawdę biblijną o okupie, zdradzając swą kiepską i jakże pobieżną znajomość Biblii Świętej.

J.F. Rutherford podniósł zwodniczy ‘sztandar roku 1914’ i przeflancował go do swej organizacji ‘Bożej’, czyniąc go nieomylnym dogmatem. Dzisiaj jest on głównym filarem tej organizacji i jej „złego niewolnika”.

Ważne: ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża kończy spełnianie proroctwa owojskach konnicyw ramach ‘drugiego biada’ z Objawienia 9:13-21.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.