?>

REWIZJONISTYCZNY WYMYSŁ! (2)

Aktualizowany: 1.05.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”, dlategowy wszyscy jesteście braćmi Łukasza 8:21 nwt-pl; Mateusza 23:8.

Wszyscy są równi!!!  ale są równiejsi???

‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), dokonał podziału klasowego chrześcijan: większy–mniejszy,  pierwszy–drugi, lepszy–gorszy, bo niebiański–ziemski, my braćmi Jezusawy nie; my namaszczeni Duchem Świętym – wy nie; my synami Bożymi – wy tylko przyjaciółmi Boga; my uznani przez Boga za prawych i świętych – wy nie, prawość innych jest gorsza. Czy ten podział klasowy chrześcijan to pomysł Pana Jezusa i Jego apostołów? Ten żenujący, żałosny i upokarzający sposób dzielenia naśladowców Pana Jezusa, Jego ‘braci’ jest wymysłem „złego niewolnika” ŚJ.!!!

Pismo ŚwięteMateusza 24:48.

— Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej — Słowa Bożego — Pisma Świętego!!!

Kim są „bracia” Jezusa Chrystusa?

Według nauki Jezusa Chrystusa wszyscy wierni naśladowcy są jego „braćmi”BRAT (gr. Adelphos) i SIOSTRA (gr. Adelphe). Są prawi bracia Jezusa i ludzie nieprawi (białe i czarne – szarej strefy nie ma). O innych w Biblii nie ma mowy.

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”.

Gdyż ktokolwiek pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką”.

natomiast wy wszyscy jesteście braćmi.

Kto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką”.

Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi.

 

Zapewniam was, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest większy w Królestwie Niebios. I kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, Mnie przyjmuje. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebiosach zawsze widzą twarz mojego Ojca, który jest w niebiosach”.

Wtedy król powie do tych po swej prawicy: ‘Chodźcie, pobłogosławieni przez mego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. A król, odpowiadając, rzeknie im: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze uczyniliście to jednemu z najmniejszych spośród tych moich braci, w takiej uczyniliście to mnie’. Wtedy odpowie im tymi słowy: ‘Zaprawdę wam mówię: W jakiej mierze nie uczyniliście tego jednemu z tych najmniejszych, w takiej nie uczyniliście tego mnie’. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego.

Pismo Święte: Łukasza 8:21 nwt-pl; Mateusza 12:50 dos; 23:8 nwt-pl; Marka 3:35 br; Jakuba 2:1 dos; Mateusza 18:3-5,10 dos; 25:34,40,45,46 nwt-pl.

Zdecydowana większość ludzi, tego uniżonego i pokornego ‘brata’ Jezusa uważają za najmniejszego, nie godnego uwagi ze względu na jego słabą pozycję społeczną i marne znaczenie w tym złym, cynicznym świecie. U Boga Naszego jest dokładnie odwrotnie. Dlatego nie można „gardzić żadnym z tych małych”. Ci ‘najmniejsi spośród braci Jezusa’, według ap. Pawła w imieniu Chrystusa spełniają posłannictwo jakby Boga samego’. Jakie osoby zaprasza Nasz Pan Jezus?

Pismo Święte: 2Koryntian 5:20 bt, br; Łukasza 14:15-24.

Interpretacja Mateusza 25:40 (zobacz kontekst) jest ogromnym nadużyciem „złego niewolnika”, mówiąc wprost jest  kłamstwem. Według twierdzenia „złego niewolnika” ŚJ. są ‘pierwsze owce’ (lepsze, ‘pomazańcy’) i to tylko oni są Jego braćmi, a ‘drugie owce’ (gorsze, II sort, gatunek) już nimi nie są. Idąc tym tokiem rozumowania, dochodzimy do wniosku, że dla Pana Jezusa ponoć znaczenie mają tylko te dobre uczynki, które czynione są dla Jego rzekomych pomazańców. Jeżeli jakaś uczynna i gościnna osoba czy tzw. ‘druga owca’ będzie dokonywać szlachetnych i dobrych uczynków wobec innych prawych czy tzw. ‘drugiej owcy’, czyli ‘niepomazańca’, to wg „złego niewolnika” nie ma to znaczenia dla Jezusa, czyli nie uzna On tego dobrego czynu jak gdyby dokonanego wobec Niego. Ta osoba czy tzw. ‘druga owca’ nie będzie poczytana za prawą, zostanie ‘kozą’ (kozłem) i nie otrzyma życia wiecznego, a raczej wieczne odcięcie (potępienie). Czy to jest naprawdę podstawą sądu Pana Jezusa, sądu który dotyczy życia lub śmierci? Przecież takiej uporczywejgłupotologii, arogancji i nachalności należy się wstydzić, a co najważniejsze kim czyni się naszego Zbawcę, Pana Jezusa.

Pismo Święte: Mateusza 10:40-42.

Pan Jezus powiedział, że trzeba czynić więcej: czytaj w Mateusza 5:44-48 nwt-pl. Przeczytaj w Mateusza 13:37-43,47-50 dwie przypowieści Jezusa, które wskazują na szerokie zastosowanie pojęcia „bracia” Jezusaczyli „synowie Królestwa” lub „prawi”, po prostu Jego owce. Apostoł Paweł stwierdza: Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem”.

Pismo Święte: Galacjan 3:28 nwt-pl; zobacz Efezjan 3:5,6 oraz Kolosan 1:27; 2:2.

Czy tylko niektórzy zbawieni mają być świętymi?

Słowo Boże mówi o „świętych Najwyższego”, ale nawet oni popełniają błędy, ponieważ genetycznie dziedziczą grzech, dlatego „wszyscy zgrzeszyli”. „Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego”.

Pismo Święte: Daniela 7:18; Rzymian 5:12; 3:12 bt.

A jednak Bóg od początku polecił, aby ‘być świętym’.

lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał. Napisane jest bowiem: ‘Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!

Pismo Święte: 1Piotra 1:15,16 bp – apostoł Piotr cytuje z Pism Hebrajskich.

Pismo Święte: 4Mojżeszowa 11:44,45 bp; 19:2; 20:26; czytaj także Daniela 7:18,21,22,25,27 bt; Rzymian 1:7 bt; Efezjan 1:4 dos; 1Tesaloniczan 4:7 bp; Filipian 4:22 bt; Objawienie 13:10; 14:12. Święci (gr. ‘hagios’ od gr. ‘hagnos’) – czysty; zobacz 1Jana 3:3; oczyszczony, wolny od winy grzechu, także oddzielony od tego złego i grzesznego świata, aby pełnić służbę Bożą; Rzymian 12:1,2.

Trzeba tu powiedzieć, że gr. słowa takie jak: ‘hagios, hagnos, eklektos, kletos, pistos’ (święci, czyści, wybrani, powołani /wezwani/, wierni) są synonimiczne (o podobnym znaczeniu) i odnoszą się do wszystkich lojalnych chrześcijan, bez dzielenia ich na pomazańców, czyli tych pierwszych i resztę wiernych, czyli tych drugich (gorszych, II sort, II gatunek).

  • Bardzo istotne! Wyrażenie pomazańcy w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Biblii.

Po przyjęciu chrztu przez Jezusa tytuł „Pomazaniec”, czyli „Chrystus” (gr. ‘Christos’) odnosi się dzisiaj tylko do Jego Osoby. Jest 1x użyte przez Pana Jezusa wyrażenie „fałszywi pomazańcy”, czyli „fałszywi chrystusowie” w Mateusza 24:24 lub Marka 13:22 (gr. ‘pseudochristos’ od gr. ‘pseudes’ to kłamstwa /kłamcy/, kłamliwy, fałszywy oraz gr. ‘pseustes’ to kłamca). Apostoł Jan mówi o pojawieniu się ‘antychrystów’, co dosłownie znaczyw miejsce Pomazańca [Chrystusa], a więc ‘przeciwnicy Pomazańca’. Skoro na ziemi są jedne owce Jezusa, które są „jedną osobą” w Jezusie i skoro wszyscy wierni naśladowcy Jezusa są Jego braćmi, to nic dziwnego, że wszyscy chrześcijańscy wierni są świętymi, czyli czystymi. Są uznanymi przez Boga Ojca i Pana Jezusa za prawych z powodu ich wiary, dzięki której uzyskują od Nich przebaczenie grzechów i ‘łączy ich wspólnota, a krew Jezusa, oczyszcza ich z wszelkiego grzechu’.

Pismo Święte: 1Jana 2:18,22; 4:3; 2Jana 1:7; 1Jana 1:7; Efezjan 1:7; Kolosan 1:14; Objawienie 7:14,15.

Wytrwałość i wiara świętych szczególne znaczenie będzie miała w ‘wyznaczonym czasie’ „wielkiego ucisku”, w którym dotkną ich prześladowania z powodu ich działalności ‘świadczenia o Bogu i wiary w Jezusa’. Według Objawienia 22:11,12 prawy ma dalej czynić prawość, a święty ma dalej się uświęcać, ponieważ Pan Jezus ‘odda każdemu według tego, jakie jest jego dzieło’.

Pismo Święte: Objawienie 1:9; 6:9; 11:7; 12:11,17; 19:10; 20:4; [wyznaczony czas’ – Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7 – hebr. ‘mow’ed’ oraz gr. ‘kairos’ w Objawieniu 1:3; 11:18; 12:6,(12),14; 22:10].

Czy prawość niektórych zbawionych jest gorsza?

Nie ma innych, czyli trzecich dzieci lub drugich dzieci Bożych gorszych, II gatunku, II sortu. W Biblii nie znajdujemy podziału ludzi na lepszą, gorszą i złą grupę.

  • zbawieni i potępieni, dzieci Boże i dzieci diabła, synowie Królestwa i synowie złego, prawi i nieprawi, czyli po prostu jest ‘białe i czarne’.

dzieci Boga i dzieci diabła uwidaczniają się w ten sposób: Nikt, kto nie trwa w prawości, nie pochodzi od Boga – ani ten, kto nie miłuje swego brata”.

Pismo Święte: 1Jana 3:10 nwt-pl.

Boża obietnica „nowego nieba i nowej ziemi” nie dzieli wiernych, ale ich łączy w „jedną owczarnię” Jezusa naszego Pana. Jest ona „zborem Bożym” i „czystą dziewicą”, która posiądzie doskonałe dziedzictwo Królestwa Bożego, niebiańskie (duchowe) i ludzkie (ziemskie). Żydowski dziedziniec izraelitów i niewiast oraz pogan nie istnieje dla chrześcijan, również w pojęciu alegorycznym, symbolicznym. Można mówić o symbolicznym dziedzińcu świątynnym (gr. naós /sanktuarium/) i symbolicznym Miejscu Świętymi, gdzie znajdujący się ołtarz miedziany, całopalny (ofiarny), umywalnia (basen, morze), siedmioramienny świecznik, ołtarz złoty (kadzielny) i chleb pokładny, ma dzisiaj dla wiernych chrześcijan ważne znaczenie symboliczne.

Pismo Święte: Efezjan 5:25-30; 2Koryntian 11:2; 2Piotra 3:13; Hebrajczyków rozdział 7-10; Rzymian 10:4; Galacjan 3:26-29.

Jeśli mamy wiarę w wartość ofiary okupu Jezusa Chr. (wyobrażoną przez ołtarz miedziany, całopalny /ofiarny/) wchodzimy przez bramę (‘ową jedną’) na symboliczny dziedziniec świątynny, gdzie pełnimy świętą Bożą służbę. Jesteśmy ludźmi uznanymi za prawych na podstawie wiary w wartość przelanej krwi Jezusa Chrystusa, dlatego znajdujemy się na tym symbolicznym dziedzińcu świątynnym stan prawości. Zasłona niewiary i grzechu zostaje przekroczona (na podstawie dzieła C.T. Russell’a „Cienie Przybytku”).

Na dziedzińcu świątynnym starożytnej świątyni znajdował się ołtarz całopalny, na którym składano ofiary. Wskazywał on na to, że Bóg zgodnie ze swą wolą postanowił odkupić potomstwo Adama na mocy ofiary złożonej przez doskonałego człowieka Jezusa. Symboliczny dziedziniec świątynny obecnej duchowej, chrześcijańskiej świątyni, musi więc mieć związek z tą ofiarą. Na podstawie wiary w wartość ofiary Pana Jezusa jego wierni naśladowcy zostają uznani przez Boga za prawych, choć jeszcze żyją w grzesznym ciele, ponieważ Bóg przebacza im wszystkie grzechy, dlatego mogą liczyć na dostąpienie zbawienia i ocalenie oraz na trwałe uwolnienie z niewoli grzechu i śmierci.

Pismo Święte: Hebrajczyków 10:1,10; Mateusza 20:28; Rzymian 3:24-26; 5:1, 9; 8:1; Objawienie 7:9-15; 21:1-8; gr. ‘dikaioó’ – usprawiedliwienie, prawość, od gr. ‘dikaios’ – prawy; Rzymian 3:28; Galacjan 2:16; Jakuba 2:24,25 — „człowiek ma być uznany za prawego”; Rzymian 4:11,13; Galacjan 3:26-29 dos; zobacz Efezjan 3:5,6 oraz Kolosan 1:27; 2:2.

Namaszczenie Duchem Świętym

— Niektórzy tworzą mity i legendy, ponieważ tak bardzo zależy im na podkreślaniu swej wyższości.

Jeżeli więc wy, chociaż jesteście niegodziwi, umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej Ojciec w niebie da Ducha Świętego tym, którzy go proszą!”

Pismo Święte: Łukasza 11:13 nwt-pl.

W starożytnym Izraelu, „olejek namaszczania” [pomazania] był wylewany tylko na głowę Arcykapłana. Kapłani nie byli w ten sposób pojedynczo namaszczani [pomazywani]. Byli uważani za członków ciała najwyższego kapłana i otrzymywali namaszczenie w nim, jako ich głowie. Tak też tylko Jezus jako Król-Arcykapłan został namaszczony, pomazany Duchem Świętym przez samego Boga Ojca, kiedy przyjmował chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Stał się On wtedy zapowiedzianym „Chrystusem”, czyli „Pomazańcem”, a jego uczniowie uważani są za członków Jego Ciała, otrzymują namaszczenie w nim jako ich Głowie. Namaszczenie Duchem Świętym nie zbawia chrześcijan, ponieważ Jezus powiedział: ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Namaszczenie Duchem Świętym jest tylko ‘zadatkiem’ i nie gwarantuje zbawienia, ponieważ niektórzy odpadają od wiary. Wielu Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, aby otrzymać dziedzictwo w Ziemi Obiecanej nie dotarło tam, a to z powodu braku wiary – nie wytrwali do końca, podobnie niektórzy pierwsi chrześcijanie wymienieni nawet po imieniu też odpadli od wiary. Prosząc o Ducha Świętego i będąc nim namaszczonym, otrzymujemy wsparcie i pomoc Bożą, pod warunkiem, że podążamy za Duchem, a nie za pragnieniami ciała. Angażujemy wszystkie swoje siły, aby wytrwać do końca w swym wiernym oddaniu Bogu. Duch Święty nie wyręczy nas z tego wysiłku, nie zrobi tego za nas. Aby zyskać uznanie Boże trzeba zatrudnić ‘całego wewnętrznego człowieka’ w pełnienie woli Boga, a Duch Święty będzie dla nas pomocnikiem, wspomożycielem, przewodnikiem, opiekunem, pocieszycielem i obrońcą. Tak różne przekłady Biblii oddają gr. słowo ‘parakletos’, wskazując na rolę Ducha Świętego w rozumieniu Pana Jezusa. Nie dopatrujmy się w namaszczeniu Duchem Świętym czegoś, czego nie ma, że on za nas zrobi wszystko, a owładnięci nim, rzekomo stają się nieomylnymi i oświeconymi przez Boga, którzy posiedli Boską Prawdę. Duch Święty nie będzie działał za nas, wbrew naszym złym dążeniom. Mamy podążać za Duchem Świętym, a przeszkodą może być nasze lenistwo, egoizm, zarozumiałość, pycha, duma, wyniosłość i nonszalancja wobec Słowa Bożego, a więc i niekompetencja wynikająca z braku całkowitego zaangażowania z naszej strony w święte sprawy Boże.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 29:5-9; 3Mojżeszowa 8:6-13; Daniela 9:24-27; Łukasza 2:11; 1Koryntian 12:13-27; Kolosan 1:18; Mateusza 10:22 bw; 2Koryntian 1:21,22; 5:5 dos; Mateusza 22:37; Jana 14:16,26; 15:26; 16:13; Rzymian 8:9,13-16,26-28 dos; Mateusza 22:37; namaszczenie – x3 w Biblii, namaszczony – x4 w Biblii od gr. ‘chrisma’ i ‘chrio’ oraz od  gr. ‘chraomai’ dosł. poręczenie, otrzymać kredyt czy pożyczyć; Dzieje 2:4; Łukasza 1:67; 1Jana 2:20,27; 2Koryntian 1:21.

Rozważ Słowo Boże: W Objawieniu 11:15 i 12:10 bp jest tytuł Pomazaniec = Chrystus – gr. Christos (Jezus to hebr. ‘Ye/ho/śu`a’, a gr. ‘Iesous’ – Jahwe [JHWH] zbawieniem). Jednak wyrażenie liczby mnogiej „pomazańcy” w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Biblii! Po przyjęciu chrztu przez Jezusa tytuł „Pomazaniec”, czyli „Chrystus” (gr. ‘Christos’) odnosi się tylko do Jego osoby. Jest 1x użyte przez Pana Jezusa wyrażenie fałszywi pomazańcy, czyli fałszywi chrystusowie w Mateusza 24:24 lub Marka 13:22 – gr. ‘pseudochristos’ od gr. ‘pseudes’ to kłamstwa /kłamcy/, kłamliwy, fałszywy oraz gr. ‘pseustes’ to kłamca. Dlatego „fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy” to dosłownie kłamliwi pomazańcy i kłamliwi prorocy’. Natomiast w Dziejach Ap. 11:26 nwt-pl dowiadujemy się, żepo raz pierwszy właśnie w Antiochii dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów [Chrystusa] chrześcijanami. Występuje tu słowo „chrześcijanie” [bardziej dosłownie to ‘chrystianie’] jako tłumaczenie gr. ‘christianos’ (liczba mnoga ‘christianoi’), co dosłownie znaczy ‘chrystusowi’, a po polsku pomazańcowi, czyli należący do Chrystusa [do Pomazańca], a NIE ‘pomazańcy’. Gr. ‘christianos’ występuje też w Dziejach 26:28 i 1Piotra 4:16. Czytaj Mateusza 24:24 dos; 24:24 bgn; Marka 13:22 bgn; 1Jana 2:18 dos; Efezjan 1:13,14; 4:30 br; 1 Koryntian 12:3; 2Koryntian 5:5 dos; 1:22 nwt-pl (pieczęć –  gr. ‘sphragizó’; zadatek – gr. ‘arrabón’, bardziej zastaw); 2Piotra 1:21; Objawienie 7:3,4 kow; Mateusza 10:22; 23:8; 24:13; Marka 13:13; Objawienie 3:5,21; Marka 3:35 br; Łukasza 8:21; Mateusza 28:19 Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów w imię (moje)”. Jest to poprawiona wersja wypowiedzi Pana Jezusa, po odrzuceniu wkrętu trynitariańskiego; porównaj – Dzieje 2:38; 10:48; 19:5.

  • Chrzest w imię Jezusa każdego Jego naśladowcy, a nie w imię jakiejś ‘organizacji Bożej kierowanej duchem świętym’.

„Zrodzony z wody i Ducha”?

Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”.

Pismo Święte: Jana 3:5 dos.

Co to znaczy ‘zrodzony z wody i Ducha’? Bogobojni ludzie doznali „wewnętrznej przemiany” (bp; „okazali skruchę” nwt-pl; Dzieje 2:38), dlatego stali się oddanymi, wiernymi Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, a to oddanie i wiarę potwierdza ich chrzest „w imię Jezusa Chrystusa”. W tym ‘zrodzeniu’ działanie Bożego Ducha Świętego jest kluczowe. Ap. Paweł powiedział: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”. Greckie słowo ‘gennao’ znaczy tyle co urodzony, narodzony, spłodzony czyli zrodzony. Nie tylko „zły niewolnik” ŚJ. dopatruje się w słowie ‘zrodzony’ tego, czego nie ma. Tu jest podobnie jak ze słowem ‘namaszczony’, nie można tworzyć mitów i legend, a niektórzy tworzą, żeby podkreślić swoją wyższość i swój autorytet, swój nie Boży. Twierdzą, że są ‘cudownie zrodzeni’ i dlatego są ‘szczególnymi wybrańcami Boga’, Jego ‘pomazańcami (gr. chrystusami)’ z wieczną aureolą.  Spokojnie, bez szaleństwa fanatyzmu i dogmatyzmu, trzeba trochę pokory!

  • Pomazaniec, gr. Chrystus jest Jeden, a Pan Jezus mówił o ‘pomazańcach (chrystusach) fałszywych (kłamliwych).

Pismo Święte: Dzieje 2:38; 10:48; 19:5; Rzymian 6:3,4; Jana 6:44,45; 1Koryntian 12:13 bt; Mateusza 24:24 dos; 24:24 bgn; Marka 13:22 bgn; Objawienie 11:15; 12:10; Galacjan 3:16.

Jeśli wytrwamy w wierności do końca, wtedy będziemy zbawieni. Trzeba trwać w ‘zrodzeniu’ i w ‘namaszczeniu’ Bożym do końca naszego życia lub do końca tego złego świata. Trzeba okazać się zwycięzcą! ‘Zrodzenie i namaszczenie’ nie wykona za nas ciężkiej pracy, tej ‘ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym’. Modlitwa i Duch Święty wspiera nas w tej ‘ciężkiej walce o wiarę’, ponieważ Duch Święty jest obrońcą, opiekunem, pocieszycielem, wspomożycielem – tak różne przekłady Biblii oddają gr. słowo ‘parakletos’. Poza tym namaszczenie Duchem Świętym jest tylko „zadatkiem”.

Pismo Święte: Mateusza 24:13; Objawienie 12:11; 21:7; koniecznie zobacz: Judy 3,20; Jana 14:16,17; 15:26; Filipian 4:6-8; Łukasza 11:13; 2Koryntian 1:21,22; 5:5

Rozważ Słowo Boże: Jana 3:6,8 dos — wiatr i duch = gr. ‘pneuma’ – jedno i drugie niewidoczne dla oka ludzkiego; co z ciała – to cielesne, materialne i widzialne, co z Ducha – to duchowe, niematerialne i niewidzialne; Galacjan 4:29 dos; 1Jana 2:29; 4:7; 5:1,4,18 dos; a także: Jana 1:12,13; 4:23,24; 11:52; 16:21; 1Jana 3:1,2,9; 5:2; 1Piotra 1:3,23; Galacjan 3:29; 4:6; Rzymian 8:14,16,17; 9:7,8; Hebrajczyków 11:15; 13:8; Łukasza 11:13,23; 20:36; Marka 8:38; Filipian 2:15; Objawienie 21:7; Mateusza 5:9; 13:38; „Duch Święty” „moc (siła) z wysokości” w Łukasza 24:49; porównaj z Dzieje 1:4,5,8; Jana 14:16,17,26; 15:26; 16:7-15.

  • Działanie Ducha Świętego jest uniwersalne, wszechstronne i zupełne. Jest to działający Duch Święty, stąd przed tronem Boga Ojca jest „siedem Duchów Boga”. Pan Jezus Chrystus posiada „siedem Duchów Boga’, a także posiadasiedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię” – Objawienie 1:4; 4:5; 3:1; 5:6.
  • Uwaga! Doktryna o „Trójcy” nie ma solidnego oparcia w całej nauce Pisma Świętego! To uparcie i zawzięcie głoszony dogmat, który eliminuje biblijne pojęcie o Dwóch Osobach Boskich: Wszechmocnym, Wszechmogącym Bogu Ojcu i Jego Chrystusie, Jego Najwyższym Władcy, Naszym Panu Jezusie! Zwłaszcza Księga Objawienia rozwiewa wszelkie wątpliwości w temacie „Trójcy”.

Pismo Święte: Objawienie 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 — 1:4,5; 3:21 5:13,14; 6:2; 7:9,10; 11:15-17; 12:10; 14:1,14; 17:14; 19:11-16; 21:22; 22:1,3.

Na forum dyskusyjnym swiadkowiejehowywpolsce.org czytaj esej Raymond’a V. Franz’a:Czym jest Duch Święty”?

— Koniecznie zapoznaj się z https://thaleia.pl/

UWAGA!  Mając tak przekonywające i zarazem oczywiste argumenty zawarte w temacie: Duch Święty i duża litera wprowadziliśmy korektę we wszystkich swoich wpisach. Za przypomnienie dziękujemy!

Jeśli wszyscy są równi  a jednak są równiejsi!!! — to o jakiej jedności można mówić???

Na pewno chodzi tu o ‘biurokratyczną machinę jedności’ czy o ‘kult jedności totalnej’ — ‘jedności’ za wszelką cenę, która niszczy tak cenną różnorodność. Taka ‘jedność’ wynika z wrednej ‘jedności’ ideologii korporacyjnej, której celem jest pełna arogancji obrona swej władzy w instytucji religijnej, a nie dobro osób. W gruncie rzeczy chodzi tu o jednolitość, gdzie wnikliwość i konstruktywne myślenie staje się zagrożeniem dla tej instytucji czy korporacji religijnej, za którą to jednolitością kryje się nachalny i żenujący podział klasowy chrześcijan. To jest banalne i skandaliczne traktowanie słów Pana Jezusa i Słowa Bożego mówiące o jedności Jego uczniów.

Wszyscy wierni chrześcijanie i uznani przez Boga za ludzi prawych, stanowią jedno, łączy ich szczególna więź jedności. Mówi o niej Pan Jezus w Jana 17: 11,17,19-23 (nwt-pl, bt). Podobnie ap. Paweł mówi w 1Koryntian 1:10 (nwt-pl): „A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli”. Ap. Pawłowi na pewno nie chodzi o wymuszoną jedność organizacyjną!!! Z kontekstu jego wypowiedzi wynika, że źródłem tej jedności jest ‘świadectwo o Chrystusie, które zostało wśród was utwierdzone’ i ‘wspólnota z Bożym Synem Jezusem Chrystusem, naszym Panem’Wierne i niewzruszone trzymanie się niezmiennego, świętego Słowa Bożego, a więc i świadectwa Chrystusaoraz lojalne trwanie wewspólnocie z Panem Jezusem, powoduje, że ‘wszyscy mówią zgodnie i nie ma wśród nich rozdźwięków’, dlatego są ‘zjednoczeni i mają ten sam umysł i ten sam tok myśli’.

Pismo Święte: porównaj Jana 14:23-25

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ PISMA ŚWIĘTEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.