?>

Proroctwo tajemnicze i osobliwe: PIERWSZE i DRUGIE ‘BIADA’! (2)

Aktualizowany: 18.09.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

Poznaj tu: Zuchwałe ‘przestępstwo’ transgresjiwtargnięcia do świętej sfery Boga!!! To kluczowe i przełomowe wydarzenie będzie początkiem wielkich zmian w tym świecie, zakończonych jego szokującym kresem!!!

PILOT:

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos)

TAJEMNICZE PIERWSZE  ‘BIADA’” APOKALIPSY

Scenariusz chronologicznego proroctwa!!!

‘SZARAŃCZA z OTCHŁANI’ uwolniona przez ‘gwiazdę’ spadła na odstępcze chrześcijaństwo tego świata.

Jednak ta dziwna i tajemnicza „szarańcza” nie miała spaść na ‘roślinność i drzewa ziemi’. Nie miała więc dręczyć ogół prostego ludu i wybitne osobistości metaforycznej „ziemi”. A jest nią stabilniejsza i zamożniejsza część społeczeństwa tego świata. ‘Szarańcza miała wyrządzać szkodę tylko ludziom nie mającym na czołach pieczęci Bożej’. Dokuczliwe, ‘boleśnie kłujące’, wręcz porażające orędzie „szarańczy”, godziło przede wszystkim w ogół duchownych, przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata. Jakież psychiczne „męczarnie” musieli znosić ci wyniośli i zadufani ludzie. Gdy rozlegało się publiczne napiętnowanie i demaskowanie ich kłamstw, dogmatów, błędów oraz ich obłudy religijnej.

 • Działalność Badaczy Pisma Świętego — pod wybitnym przewodnictwem swej ‘gwiazdy’ skutecznie i ‘boleśnie’ osłabiali czy kruszyli autorytet religijny, zwłaszcza przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata.
 • Głos trąby piątego anioła ogłosił bowiem proroctwo:

„I zadął w trąbę piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano gwieździe klucz od czeluści [studni] otchłani. I gwiazda otworzyła czeluść otchłani, i dym się wzniósł z czeluści jak dym z wielkiego pieca, a słońce, jak również powietrze, ściemniało od dymu z czeluści. I z dymu wyszły na ziemię szarańcze [bp, bt — szarańcza]; i dano im władzę — taką władzę, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności [trawie] ziemi, ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach. I dano szarańczom — nie to, żeby ich zabijały, ale żeby byli męczeni pięć miesięcy, a ich męczarnie były jak męczarnie spowodowane przez skorpiona, gdy ugodzi człowieka. Iw owe dni ludzie będą szukali śmierci, ale na pewno jej nie znajdą, i będą pragnęli umrzeć, ale śmierć od nich ucieka. A szarańcze przypominały z wyglądu konie przygotowane do bitwy; a na swych głowach miały coś podobnego do koron jakby ze złota, a ich oblicza były jak oblicza mężczyzn [ludzi], włosy zaś miały jak włosy kobiet. A ich zęby były jak u lwów; i miały napierśniki jak napierśniki żelazne. A odgłos ich skrzydeł był jak odgłos rydwanów ciągniętych przez wiele koni pędzących do bitwy. Mają też ogony i kolce podobnie jak skorpiony; a w ich ogonach jest ich władza [moc] szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła otchłani. Jego imię po hebrajsku: Abaddon [„Zniszczenie”], po grecku zaś ma na imię Apollion [„Niszczyciel”]. Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada.

 • Koniecznie poznaj szerokie i szczegółowe omówienie tego tajemniczego proroctwa dotyczącego „pierwszego ‘biada”’ — „szarańczy” w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15oraz pokrewne tematy.

C.T. Russell z niewielką grupą oddanych przyjaciół podjął się niezależnego badania Słowa Bożego. To przede wszystkim dzięki jego wysiłkom Badacze Pisma Świętego odkryli i głosili sporo prawd biblijnych, np. prawdę o okupie, która jest fundamentalną nauką Pisma Świętego. Był on motorem i głównym rzecznikiem tego przebudzeniowego, bardzo aktywnego ruchu biblijnego. Dlatego Biblia proroczo określa C.T. Russell’a „gwiazdą, która spadła z nieba na ziemię” i uwolniła „szarańczę z otchłani” pierwsze ‘biada’”. Mimo swej pokory i całkowitego poświęcenia się Bogu, pastor Russell nie uniknął poważnych błędów, np. doktryna ‘roku 1914’. Fałszywe przekonanie o zbliżającym się w tym roku Armagedonie, motywowała Badaczy Pisma Świętego do wielkiej działalności w stosunkowo krótkim czasie, tj. ok. 35 lat (1879-1914). Jak na owy czas stosowano i to odważnie, najlepsze metody, aby dotrzeć do milionów ludzi ze swym złowieszczym i radykalnym orędziem. W gruncie rzeczy okazało się ono oszukańcze i niegodziwe, wyrządzające ludziom daleko idącą ‘szkodę’. Jak dosłowną tak i tę spotkało ‘szarańczę zniszczenie w otchłani’. Przestała ona istnieć wraz ze śmiercią biblijnej „gwiazdy” i z niespełnionymi nadziejami związanymi z ‘rokiem 1914’.

Pismo Święte: Objawienie 9:1-12 nwt-pl; 9:10 – znaczenie gr. ‘adikeō’; Izajasza 9:14,15 [bg, nwt w.15,16] ogon – symbolika fałszywego proroka.

Działalność Badaczy Pisma Świętego jako „szarańczy z otchłani” „wyrządzała szkodę” [dosłownie zadawać ból, zranić] zwłaszcza wyniosłym, duchownym odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Uderzała bowiem w ich autorytet religijny, dlatego była dla nich tak szokująca, porażająca, bardzo dokuczliwa i wręcz bolesna. Jednak czy ‘opamiętali się’? Z drugiej strony Badacze Pisma Świętego przeceniali swoją rolę, uważając się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. Raczej nieświadomie wypełnili proroctwo pierwszego ‘biada’” i to zadziwiająco dokładnie.

Pismo Święte: Mateusza 4:17; Uwaga! Pomazaniec/Chrystus jest Jeden – Galacjan 3:16,27,28; porównaj Mateusza 24:5,24; Łukasza 21:8.

— Koniec proroctwa „pierwszego ‘biada’” wypełnione

 • „Pierwsze ‘biada’” przeminęło i po kilkunastu latach pojawiło się nagle „drugie ‘biada’”

Osobliwe DRUGIE ‘BIADA’” Apokalipsy

Scenariusz chronologicznego proroctwa!!!

 • Głos trąby szóstego anioła ogłosił proroctwo, które jest złożone:

(1) Anioł ten ‘uwalnia związanych czterech aniołów’, którzy mają „zabić trzecią część ludzi”. Do realizacji tego zadania, od pory dokładnie określonej, czterej aniołowie przygotowują groźne wojska konnicy. Wywodzą się one z symbolicznych ‘wielu wód Babilonu wielkiego’ – z wielu ludów, tłumów, narodów i języków’ należących do uwodzących i zwodniczych religii tego świata.

(2) Kolejny, potężny anioł pojawia się z otwartym małym zwojem, na jego głos „jak ryk lwa” ‘odzywają się głosy siedmiu gromów. „Zwój” symbolicznie otrzymuje i zjada apostoł Jan, a jego słodko-gorzka treść ma dotrzeć przed wielu ludów, narodów, języków i królów’.

(a) Apostołowi Janowi w wizji polecono symbolicznie ‘zmierzyć świątynię Bożą, ołtarz i tych, co w niej oddają pokłon [hołd] Bogu’. Zostają powołani alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boga w worach [pokutnych] – dwaj prorocy’, którzy bez przeszkód przez wyznaczone „1260 dni” (3,5 roku) mają złożyć swe świadectwo.

(b) Po wyznaczonym czasie jak wyżej „bestia wychodząca z otchłani” metaforycznie zabije ich. Pozbawi bowiem ich życia duchowego – zamknie działalność tych ‘dwóch świadków i proroków’, a więc zniesienie stałą, codzienną ofiarę pochwalną’ składaną Bogu.

(c) Przywrócenie życia duchowego, alegoryczno-symbolicznymdwom świadkom – dwom prorokom’ powoduje metaforyczne, wielkie trzęsienie ziemi” ‘dziesiątej części wielkiego miasta [Babilonu wielkiego].

Pismo Święte: porównaj Objawienie 17:1-6,15,18; Ezechiela 2:8 do 3:4; 40:3; Daniela 8:10-14; 1Koryntian 3:16; 2Koryntian 6:16; Hebrajczyków 13:15,15 bw.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

CZĘŚĆ PIERWSZA: osobliwe i groźne „wojska konnicy [kawaleria]

„I zadął w trąbę szósty anioł. I usłyszałem jeden głos od rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówił do szóstego anioła mającego trąbę: ‚Rozwiąż czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat’. I zostali rozwiązani czterej aniołowie, którzy są przygotowani na godzinę i dzień, i miesiąc, i rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnicy dwa miriady miriadów — usłyszałem ich liczbę. A tak ujrzałem w wizji konie tych, którzy na nich siedzieli: mieli napierśniki ognistoczerwone i hiacyntowoniebieskie, i siarkowożółte; a głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wydobywały się ogień i dym, i siarka. Przez te trzy [plagi] została zabita trzecia część ludzi — przez ogień i dym, i siarkę, które się wydobywały z ich pysków. Władza [moc] koni bowiem jest w ich pyskach i w ich ogonach; bo ich ogony są podobne do węży i mają głowy, i nimi wyrządzają szkodę. Ale pozostali ludzie, których te plagi [ciosy] nie zabiły, nie okazali skruchy za dzieła swych rąk, tak by już nie oddawać czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej bóstwom] demonom ani bożkom ze złota i srebra, i miedzi, i kamienia, i drewna, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić; i nie okazali skruchy za swe morderstwa ani za swe praktyki spirytystyczne, ani za swą rozpustę, ani za swe kradzieże”.

 • Koniecznie poznaj szerokie i szczegółowe omówienie tego osobliwego proroctwa dotyczącego „drugiego ‘biada’” — „wojsk konnicy” ŚJ., w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16oraz tematy pokrewne.

„WOJSKA  KONNICY” o szerokim zasięgu i groźne. Metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ ma „zabić trzecią część ludzi” — chrześcijaństwo tego świata. W zasadzie już się wypełniło.

 • Działalność Świadków Jehowy ‘wojsko Jehowy’ posłuszne i oddane swej ‘organizacji Bożej’. Kontynuują dzieło rozpoczęte przez ‘szarańczę z otchłani’, szczególnie od 26 lipca 1931 roku. Na większą i szerszą skalę skutecznie kruszą autorytet zwłaszcza religijny, odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Obnażają bowiem jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę i postępujący upadek duchowo-moralny. Ogłosili, że w oczach Boga już jest ono ‘martwe’ i zapowiedzieli tej „trzeciej części ludzi” nagłą zagładę.

Działalność Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) okazała się wyjątkowo groźna, ponieważ ich śmiercionośne orędzie metaforycznie ‘zabijało trzecią część ludzi’! Chodzi tu o chrześcijaństwo tego świata, o tę część ludzkości zdominowanej przez chrześcijańską cywilizację zachodnią. Występujące tu greckie słowo ‘apokteinō’ znaczy dosłownie ‘zabić w jakikolwiek sposób’, w przenośni to ‘zniszczyć’. Można powiedzieć, że ŚJ. miotając metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie, już ‘zabili’ poszczególnych członków chrześcijaństwa tego świata i ‘wyrządzili szkodę’ [dosłownie zadawać ból, zranić]. Dlaczego? ŚJ. prowadzili i prowadzą (dzisiaj już bez większego rozmachu) uporczywą, dokuczliwą i nachalną, ale też podstępną i kłamliwą kampanię propagandową, która budzi w ludziach lęk, także złość, i robią to metodycznie. Przeczesują głównie obszar chrześcijaństwa w sposób systematyczny, nieustanny, regularny i ‘od domu do domu’, przejawiając niezwykłą determinację. Czynią to wbrew nakazowi Pana Jezusa, który brzmi: „Nie przechodźcie z domu do domu”. W celu pozyskania nowych aktywnych członków, stosują najlepsze metody przekonywania, ponieważ są w tym szkoleni. ŚJ. są świetnie zorganizowani i posłuszni przede wszystkim swej ‘organizacji Bożej’ oraz jej wodzom, a dopiero potem Biblii Świętej. Wydają i rozprowadzają ogromne ilości swej literatury, która ‘wyrządza szkodę’, kruszy bowiem autorytet zwłaszcza religijny, odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Obnaża wszystkie jego grzechy, postępujący upadek duchowy i moralny. ŚJ. ogłosili, że w oczach Boga chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ i zapowiedzieli najpierw jego nagłą, religijną zagładę.

Skłania to niektórych ludzi do myślenia, ‘opamiętania się’ (dosłownie zmiany umysłu) i działania. Niewątpliwie ta działalność ma swoje dobre i złe strony. Dobra strona to taka, że wraz ze ŚJ. dociera do ludzi z obszaru chrześcijaństwa, trzeciej części ludzi’, Księga Słowa Bożego i jej cenne Prawdy. W atmosferze strachu, że czas się kończy, ludzie są wręcz ponaglani czy namawiani do studiowania Boskiego orędzia Pisma Świętego. Niektórzy reagują przychylnie na te usilne zachęty, a są to często ‘bogobojni’, poszukujący prawdy o Bogu, pokorni i religijni ludzie. Jednak nie mają lekko, ponieważ w tym ich szczerym poznawaniu Biblii Świętej z pomocą ŚJ., jest zagrożenie zagubienia autentycznego chrystianizmu i zastąpieniu go wszczepianą usilnie bezkrytyczną fascynacją ‘organizacją Bożą’. I tu jest ta szczególnie zła i groźna strona tej działalności ŚJ., która tym osobom dotkliwą ‘wyrządza szkodę’ [dosłownie zadaje ból, rani].

Pismo Święte: Objawienie 9:13-21 nwt-pl; Mateusza 4:10,17 dos; Łukasza 10:7 bt; Jana 17:17; Hioba 28:28 br. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

 • UWAGA! Przyjęcie w 1931 roku nazwy „Świadkowie Jehowy” wydaje się mieć szczególny związek z ich proroczą działalnością ‘zabijania trzeciej części ludzi’. Ogłosili bowiem, że chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieli nagłą zagładę najpierw jego religii! Dlaczego? Otóż przyjęta i uparcie stosowana przez ‘organizację Jehowy’ forma imienia Bożego „Jehowa”, z którym się wybitnie utożsamia jest raczej słowem-hybrydą. Jeśli tak, to hebrajski wyraz (Je)hôvâhznaczy: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel.

Pismo Święte: Objawienie 9:15,18; [źródło: Lexicon Strong’s H1943, H1942 ze strony Parallel Bible Searcher; koniecznie czytaj Studium biblijne JHWH]. O nagłej zagładzie chrześcijaństwa, zwłaszcza jego religii, ŚJ. mówią najwięcej w swojej książce pt. „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” — jak?”

Doktryny i dogmaty ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, poza niewielkimi modyfikacjami, nie różnią się od tych, w które wierzyli i głosili Badacze Pisma Świętego, np. wiara w dogmat związany z ‘rokiem 1914’. Rozbudowana doktryna opierająca się na tym roku pozostała głównym filarem ich organizacji ‘Bożej’. Jest to powielanie i prawd, i oczywistych błędów swych poprzedników, ‘ojców’. Naczelne kierownictwo ŚJ. uzurpując sobie monopol i wyłączność na prawdę, domaga się bezkrytycznego posłuszeństwa dla swej ‘świętej organizacji’. Ci religijni władcy w miejsce Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa uczynili odrażającego „złotego cielca”, a siebie samych uczynili bałwochwalczym obrazem tego bożka. Niezależnie myślących i posłusznych przede wszystkim Słowu Bożemu, spotykają z ich strony represje i ostracyzm, a ostatecznie jako potępionych ma ich dosięgnąć zagłada w Armagedonie. Takie działania są jednak podstępne, wyrządzają daleko idącą, wielką ‘szkodę’ [dosł. zadają ból, ranią], ponieważ są oszukańcze i niegodziwe.

Uwaga! Nacisk psychiczny jest elementem terroryzmu – celowe powodowanie lęku.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3; 32:4,35 bt; 1Jana 5:21 bw; Objawienie 7:10; 19:10; 22:9; Mateusza 4:10 nwt-pl; Objawienie 9:19 – znaczenie gr. adikeō’; Izajasza 9:14,15 [bg, nwt w.15,16]; ogon – symbolika fałszywego proroka; Objawienie 12:9; Jana 8:44; wąż – uosobieniem kłamcy i zwodziciela, podstępnego i przebiegłego; Mateusza 23:8-10; 24:24; Jana 8:47; Dzieje 4:19; 5:29; 2Koryntian 4:1-6; Jakuba 3:11,12; 1Jana 4:6.

 • Dlatego Biblia, Pismo Święte inaczej Słowo Boże — TAK, lecz ‘organizacja Jehowy’ — NIE!

Działalność ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża ŚJ., która ‘zabiła trzecią część ludzi’ niewątpliwie zwróciła czy jeszcze zwraca na siebie uwagę świata, „ale pozostali ludzie, których te plagi nie zabiły, nie okazali skruchy [nie opamiętali się] za dzieła swych rąk”. ‘Organizacja Jehowy’ ŚJ. zdecydowanie przecenia swoją rolę, zwłaszcza jej liderzy, którzy uważają się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. W swej absurdalnej megalomanii raczej nieświadomie wypełniają proroctwo ‘drugiego biada’ w wyżej omawianym zakresie i czynią to nad wyraz dokładnie. Ich prorocza rola zakończyła się lub już się kończy!

Istotne! Od wiosny 2020 roku publiczna aktywność organizacji Jehowy’/quasi-Boża została wyłączona, a działalność zatrzymana (COVID-19).

Pismo Święte: Uwaga! Pomazaniec/Chrystus jest Jeden – Galacjan 3:16,27,28; porównaj Mateusza 24:5,24; Łukasza 21:8.

CZĘŚĆ DRUGA: końcowa i integralna część proroctwa „drugiego ‘biada’”!

WażneW „drugim ‘biada’” po zakończonej działalności „wojsk konnicy” ‘organizacji Jehowy’ ŚJ. (proroctwo Objawienia 9:13-21), mają się dokonać jeszcze cztery prorocze zdarzenia. Pamiętajmy, że to dalej jest proroctwo „drugiego biada”! Dlatego wydaje się, że dotyczą one tego co się będzie dalej działo w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.  A zwłaszcza tego co obok z nią związane, po odezwaniu się metaforycznych „głosów siedmiu gromów”. W dalszych wizjach ‘organizacja Jehowy’ nie jest już jednak podmiotowa, bowiem proroctwo zwraca się przeciwko niej samej.

 „I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba (…). W swojej ręce miał otwartą książeczkę [mały zwój]. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał [wykrzyknął, wydał potężny okrzyk] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód (…). I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami.

Nagle pojawia się „OTWARTY MAŁY ZWÓJ” i głośneGŁOSY SIEDMIU GROMÓWNastępnie ‘słodko—gorzkie’ orędzie dociera przed wielu ludów, narodów, języków i królów’.

‘Z małym zwojem w ręku potężny anioł zawołał [wykrzyknął, wydał potężny okrzyk] donośnym głosem. Uczynił to przede wszystkim posługując się potężnym Internetem, w którym ‘w odpowiedzi przemawiają głosy siedmiu gromów’. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Apostoł Jan reprezentuje „niewolników Boga” i Jezusa. Polecono mu, aby ‘zjadł’ „otwarty mały zwój”, a ‘słodkogorzkie’ orędzie będzie musiało dotrzeć do wielu narodów, ludów, języków i królów [dosłownie ‘przywódcy ludu’]. Nastąpi to jeszcze przed spełnieniem wizji głosu „trąby siódmego anioła” (ostatniej), a zarazem „trzeciego ‘biada’”. Zwój jest otwarty, będzie bezzwłocznie się wypełniać. Pojawieniu się „otwartego małego zwoju” towarzyszyć mają głośne ‘głosy siedmiu gromów’. Wskazuje to na gromkie, ostrzegawczopotępiające orędzie Boże, które dotyczy – nie koniecznie wszystkich – znowu prorokowania przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami [dosłownie ‘przywódcy ludu’]. Jest to mniejsza działalność niż ta wielka i ostateczna z Objawienia 14:6 (bgn), która będzie polegała na ‘głoszeniu wiecznej Ewangelii ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi’.

Apostołowi Janowi zabroniono spisywania tego co ‘powiedziały głosy siedmiu gromów’, dlatego nie mamy pewności co do szczegółów – czas pokaże. Dzisiaj nie można jednoznacznie stwierdzić co jest oficjalną treścią orędzia zawartego w „otwartym małym zwoju”, ale na pewno będzie ono mocno związane z zasadniczym tematem Słowa Bożego — z Królestwem Bożym. Orędzie to otrzymają i poznają lub już otrzymali alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży w worach — dwaj prorocy’. Bóg da im moc czy będzie ‘Sprawcą’ tego ich ‘świadczenia’ i ‘prorokowania’ o tym co w zwoju. To misja specjalna i u proroków Bożych zawsze łączyło się to z potępianiem kłamstw, ohydnych czynów, grzechów wobec Boga, a przede wszystkim bałwochwalstwa. Jest to dalej prorocze orędzie „drugiego ‘biada’, które ostatecznie zwraca się przeciwko tym z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. A zwłaszcza przeciw jej liderom, ‘królom’, dosłownie przeciw ‘przywódcom ludu’, określając ich dwukrotnie ‘wrogami’Kontynuowane proroctwo „drugiego ‘biada’” od początku dokładnie wypełnia się na ich uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnej o zasięgu międzynarodowym, z około 8 milionami wiernych.

Pismo Święte: Objawienie 10:1-11 ubg; Rzymian 6:22; Objawienie 6:11; 10:7; 19:5,10; 10:11 bg, ubg, bgn, interlinearny; 11:3,9,10; 22:10,15; 1:9; 6:9; 21:8; Ezechiela 3:1-4; 23:35,49; Malachiasza 3:14-18; Mateusza 24:14; Marka 13:10.

— Szerokie omówienie tego proroctwa znajduje się w temacie: „Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 17” oraz tematy pokrewne.

W związku z tym ap. Janowi (nie aniołowi) polecono uczynić to co poniżej.

„I dano mi trzcinę podobną do pręta. I stanął anioł, mówiąc: Wstań i zmierz świątynię Boga i ołtarz oraz tych, którzy w niej oddają pokłon [hołd]. Lecz dziedziniec zewnętrzny świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż został dany poganom. I będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące”.

ZMIERZENIE ŚWIĄTYNI, ołtarza i tych, co w niej oddają pokłon [hołd] Bogu.

Apostołowi Janowi polecono: „Powstań i zmierz świątynię Boga, ołtarz oraz tych, którzy oddają w niej pokłon” [gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy, Bogu]. W przenośni wyrażenie „powstań” [gr. ‘egeriō’] jest wielce wymowne i dosłownie znaczy wzbudzać, obudzić (budzić), podnieść (podnosić), wznosić – z ciemności, ruiny, nieistnienia, nieaktywności. Przez symboliczne ‘zmierzenie’ Bóg Ojciec i Pan Jezus w wielkim zbiorowisku ludzi pośród przeróżnych denominacji (koterii) religijnych znajdą tych, którym powierzą misję specjalną. Zostaną oni niejako ‘obudzeni, podniesieni’, aby pełnić „świętą służbę” przy „ołtarzu” i w żywej „świątyni Boga”. Wydaje się, że dotyczy to najbardziej byłych świadków Jehowy, choć nie wszystkich, ponieważ dzieje się to dalej w ramach „drugiego ‘biada’. A chodzi o tych, którzy ‘oddają pokłon [hołd] i to lojalnie TYLKO Bogu Ojcu [gr. proskyneō’ to dosłownie ‘oddać hołd – tu akt uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy]. Pan Jezus powiedział, że do ‘Królestwa niebios wejdzie tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca’ oraz „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć [pokłon, hołd] Ojcu w sposób prawdziwie duchowy. Bo i Ojciec szuka takich właśnie czcicieli”.

Na pewno zostaną znalezieni ci, jako jednostki, co tak wielbią Boga i tylko Jemu oddają pokłon czy hołd. Może w tym względzie trzeba ich oczyścić, coś zmienić, pomóc odrzucić wszelkie przejawy podstępnego bałwochwalstwa [np. kult organizacji, tak zwanego ‘niewolnika’ i tym podobnych odrażających bożków]. Pomóc im także wznowić lub odbudować pełnienie „świętej służby” w zakresie nowych zadań przewidzianych przez Boga. Ci, którzy nie oczyszczą się zostaną odrzuceni i ostatecznie usunięci. Prorok Boży Eliasz sądził, że tylko on pozostał wierny swemu Bogu JHWH, a jego życie jest poważnie zagrożone. Bóg jednak sprostował to błędne przekonanie: „Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężczyzn, którzy nie zgięli kolana przed Baalem [bożek].

Pismo Święte: Objawienie 11:1,2 ubg, pau, bw, Biblia mesjańska; porównaj z przekładem interlinearnym; porównaj także Ezechiela 40:3,5; 42:15-20; Zachariasza 2:5,6; 1Koryntian 3:16 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16 nwt-pl i Efezjan 2:20-22 bp; porównaj koniecznie Mateusza 4:10 nwt-pl; 7:17-23; Objawienie 7:15 nwt-pl; Jana 4:20-24 bp, tu w gr. 10 razy ‘proskyneō’ – oddać pokłon, hołd Bogu Ojcu; 1Królewska 19:14,18; Rzymian 11:1-5; porównaj Objawienie 11:11-14.

Stosując hebraizm, ci, co wielbią Boga [oddają hołd], pełnią „świętą służbę” przy symbolicznym ołtarzu na symbolicznym dziedzińcu świątynnym i w symbolicznym Miejscu Świętym. Czynią to na tej ziemi skażonej grzechem i dlatego wymagają ‘zmierzenia’.

(1) Symboliczny dziedziniec świątynny oznacza stan prawości wiernych „niewolników Boga”. A związany jest z ich całkowitym oddaniem Bogu Ojcu, chrztem w imię Pana Jezusa, który jest „drzwiami” do tego dziedzińca zbawienia. Oznacza ich niewzruszoną, wytrwałą wiarą w Słowo Boże, w Bożą Prawdę o wartości okupu Chrystusa, czyli w moc przelanej krwi Jego.

(2) Symboliczne Miejsce Święte oznacza stan świętości tychże „niewolników Boga”. A związany jest z ustawicznymi modlitwami (miła Bogu woń kadzidła), ciągłym odżywianiem się duchowym pokarmem Bożego Słowa Prawdy, Biblii Świętej i korzystaniem ze światła Ducha Świętego.

Na tej podstawie uzyskują przebaczenie grzechów i są dopuszczani do pełnienia „świętej służby”. Dlatego też mogą składać „stałą, codzienną ofiarę”, polegającą na ‘świadczeniu o Bogu, Jezusie i Słowie Bożym’ oraz dokonywaniu innych ‘dobrych uczynków i wzajemnej pomocy [dzieleniu się] czy  „budowaniu wspólnoty”. Symboliczny dziedziniec świątynny nie będzie ‘mierzony’, bo metaforycznie ‘zostanie oddany narodom, a one będą deptać [bezcześcić] święte miasto [żywe – wierni Boga] przez 42 miesiące [3,5 roku]. Dlatego ich prawość, ‘wiara i wytrwałość’ zostanie poddana ‘godzinie próby’. Nikt i nic nie zdoła pokrzyżować zamierzeń Bożych. Nadchodzi bowiem czas, aby Święty Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus Jezus zostali wywyższeni i odnieśli triumf.

„Jednak oni zwyciężyli go [diabła] przez krew Baranka [Pana Jezusa] i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci”.

Pismo Święte: Jana 10:1-16; 14:6; 17:17; 15:3; Psalm 118:20; Objawienie 1:5; 1Jana 1:7; 2:14; 3:10; 12:11 eib; 13:10; 14:12; Rzymian 12:1; 1Koryntian 3:16,17; 2Koryntian6:16-18; Efezjan 2:20-22; Hebrajczyków 9:14; 13:15,16 dos, nwt-pl, pau; 1Piotra 2:5,9; Mateusza 4:10; 2Królów 21:13; 1Piotra 4:17; Daniela 12:10; Jakuba 3:1,11; Izajasza 2:2-4; 66:2,5.

Po czynności ‘zmierzenia’ nastąpią kolejne, prorocze wydarzenia drugiego ‘biada’”.

 „I dam władzę [moc] dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni ubrani w wory. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić ziemię wszelkimi plagami, ilekroć zechcą. (…) ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”.

Początek wyznaczonego okresu „1260 DNI” misji specjalnej:DAWANIA SWEGO ŚWIADECTWA przez DWÓCH ŚWIADKÓW W WORACH DWÓCH PROROKÓW Bożych; orędzie z ‘otwartego małego zwoju’ dotrze do ‘wielu narodów,  ludów i królów’.

„Dwaj moi [Boży] świadkowie w worach dwaj prorocy” to zapewne symbolika związana ze ‘składaniem swego świadectwa’ z ‘otwartego małego zwoju’, a także „świadectwa o Jezusie” czy „świadectwa prawdzie”. Jak mówi Pan Jezus: świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”. W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Z powodu nagminnych ‘grzechów, i dopuszczania się zła, i postępowania niegodziwego, i buntowania się’ przeciw Bogu, prorocy ci przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę, wzywali innych do skruchy i do porzucenia tej złej drogi. Dlatego prorocze „wory” pokutneto wyraz głębokiego smutku i bólu, pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata.

Pismo Święte: Jana 10:1-16; 14:6; 17:17; 15:3; Psalm 118:20; Objawienie 1:5; 1Jana 1:7; 2:14; 3:10; 12:11 eib; 13:10; 14:12; Rzymian 12:1; 1Koryntian 3:16,17; 2Koryntian6:16-18; Efezjan 2:20-22; Hebrajczyków 9:14; 13:15,16 dos, nwt-pl, pau; 1Piotra 2:5,9; Mateusza 4:10; 2Królów 21:13; 1Piotra 4:17; Daniela 12:10; Jakuba 3:1,11; Izajasza 2:2-4; 66:2,5; Objawienie 11:3-6,10; 10:10,11; Mateusza 18:16,19,20; Jana 8:17; 18:37; porównaj Objawienie 12:17; 19:10; 20:4; koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20 nwt-pl, bp; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp.

‘Zmierzonym’ i oczyszczonym, alegoryczno-symbolicznym, ‘swym dwom świadkom – prorokom’ Bóg powierzy swe orędzie przeciw wielu narodom tego świata. Będzie ono wstrząsające zwłaszcza dla obłudnych przywódców religijnym ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża. Działalności tej nikt nie powstrzyma, ona ma Boskie poparcie i musi się dokonać w tym wyznaczonym czasie [tj. 1260 dni = 3,5 roku; biblijny proroczy rok to 360 dni]. Ustalenie początku tej misji jest bardzo problematyczne i najwyraźniej należy do Boga, a w konsekwencji także jej zakończenie.

 • To ‘składanie świadectwa’ związane jest z dawaniem swego świadectwa prawdzie, demaskowaniem kłamstwa, potępianiem bałwochwalstwa i ohydnych czynów zwłaszcza liderów religijnych. Ono pojawiło się nagle i raczej już dociera przed wielu mieszkańców ziemi, najbardziej do tych z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

‘Dwaj Boży świadkowie w worach dwaj prorocybędą mieli dużą swobodę swego działania, bo ich wrogowie nie ‘wyrządzą im szkodę’. Orędzie z „otwartego małego zwoju” jest ‘gorzkim’ ‘świadectwem’, bo zatrważającym i wstrząsającym, przedstawiane nie tyle dla, co przed licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami [dosłownie ‘przywódcy ludu’]„Dwaj prorocy” mają bowiem upoważnienie nie tyle do zwiastowania pomyślności od Boga z nieba (metaforyczny ‘deszcz’), co do ogłaszania Jego sądów, potępienia i szokujących wyroków. Źródła mądrości tego świata, zwłaszcza jego religijnych ‘mędrców’, zostaną przez nich ogłoszone za martwe i odrażające dla Boga Ojca i Pana Jezusa.

Pismo Święte: Objawienie 12:11; 21:8; 22:15; Marka 13:10;  Mateusza 24:14; Izajasza 66:2,5; Daniela 9:3; Jonasza 3:5; Ezechiela 34:26 pau – ‘deszcz błogosławieństwa’; 23:35,49; porównaj Jakuba 5:17. Dodatkowa uwaga: Działalność ewangelizacyjna dawania „świadectwa prawdzie” przez Pana Jezusa pojawiła się nagle i trwała też 3,5 roku – dosłownie (czyli literalnie).

Z Bożego punktu widzenia pod koniec proroczego, drugiego ‘biada’” nastąpi jego integralne:

KLUCZOWE I PRZEŁOMOWE WYDARZENIE!!!

„A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta [Babilonu wielkiego], które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. I wielu spośród ludów, plemion, języków i narodów będzie patrzeć na ich zwłoki przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich zwłok do grobu. A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”.

Misji specjalnej czy tej szczególnej działalności położy kres BESTIA z OTCHŁANI [organizm polityczny], zwana też ohydą spustoszenia, którazniesie stałą, codzienną ofiarę pochwalną. To zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, szokująca transgresja, wtargnięcie do świętej sfery Boga!!!

Ta „bestia z otchłani” jest narzędziem wykonawczym „bestii z morza”, którą jest globalny system polityczno-militarny tego świata. W końcowych dniach tego świata będzie w nim dominować wielka, symboliczna „bestia z ziemi” wywodząca się z „małego rogu” (na samym początku swego istnienia) — także jako wyniosły „król północy”. A rywalizować z nią będzie symboliczny „król południa”.Bestia z otchłani” mając wszelkie pełnomocnictwa dokona ‘rozbicia’ albo ‘rozproszenia mocy’ ludu Bożego (aram. ‘bela’ i hebr. ‘naphats’ – dosłownie rozbić, rozproszyć, zużyć; hebr. ’yad’ – dosłownie ręka, siła, moc). Inspiratorem tego wręcz ‘zabicia’ będzie ostatnia potęga polityczna, która ‘wzrastając’ stanie się przerażająco dominującą. W Daniela nazwana jest rogiem z ludzkimi oczami i ustami mówiącymi wielkie rzeczy’, lecz w Objawieniu już wielką, ‘dwurożną’ „bestią z ziemi”. Może to stać się w ramach zaskakującego, globalnego i rygorystycznego zakazu szerzenia treści religijnych [np. cenzura potężnego Internetu!]. Metaforycznie ‘zabić’ (niekoniecznie dosłownie; gr. znaczenie słowa ‘apokteinō’) to pozbawić „niewolników Boga” wszelkich możliwości działania, poprzez zniesienie czy zgaszenie ich działalności ewangelizacyjnej, czyli pełnienia duchowej, „świętej służby”. To oddzielenie od ich Boga Ojca i Jego Chrystusa pozbawienie życia duchowego (chwilowe). Nastąpi to bezwzględnie zaraz po zakończeniu wyznaczonego okresu „1260 dni” [3,5 roku] ‘składania swego świadectwa’ przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadków – proroków’.

Pismo Święte: Objawienie 11:7-10 ubg; 6:9-11; 11:3,4,7; 13:1-18; 17:1-18; Hebrajczyków 13:15,16 bw; Daniela 7:7-27; 8:9-14,23-25; 11:27-45; 12:7,11,12; Rzymian 12:1 bw, nwt-pl.

To bardzo ważne i traumatyczne wydarzenie w życiu wiernych sług Bożych – zniesienie stałej, codziennej ofiary czy ustawicznej. Od tego wydarzenia liczone będą przełomowe trzy wyznaczone okresy: „2300 wieczorów i poranków”, „1290 dni” oraz1335 dni”. Wszystko wskazuje na to, że te biblijne okresy i podobny czwarty, następujący chwilę później, kluczowy, ważny okres „1260 dni” = „42 miesiące” = 3,5 roku, w gruncie rzeczy niemalże wszystkie nakładające się na siebie, należy rozumieć dosłownie, czyli literalnie. Dlaczego?

Po pierwsze: dosłowne traktowanie tych okresów powoduje doskonałą harmonię proroctw Słowa Bożego i ich całkowitą zgodność.

Po drugie: podobny, także wyznaczony, czwarty okres następujący zaraz później, „1260 dni” wyrażony jest na trzy sposoby: w dniach, miesiącach i latach [„1260 dni” = „42 miesiące” = „czas i dwa czasy i pół czasu” = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni].

Po trzecie: dowodem jest też podwójne proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24:1-42; także paralelne z Marka 13:1-37 i Łukasza 21:5-36.

Pierwsze spełnienie proroctwa Pana Jezusa dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e., a to w wyniku działalności wojsk rzymskich, jako ‘ohydy spustoszenia’, zakończonej zburzeniem świątyni jerozolimskiej i rozproszeniem tego narodu. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [świętym – Mt], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). Z powodu tej ‘ohydy spustoszenia’, która pojawiła się, pierwsi chrześcijanie musieli przerwać swą działalność ewangelizacyjną i uciekać, tak jak wcześniej polecił im Pan Jezus.

A oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się. Wtedy chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku (dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni).

Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa adekwatnie (!?) dokona się przed Armagedonem, a potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując na ten sam dosłowny okres.

Pismo Święte: Objawienie 17:7,8,11-14; Mateusza 24:15,16; Marka 13:14 eku; Daniela 7:17; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31-35; 12:7,11,12.

JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu ‘2300 wieczorów i poranków’, po którym święte miejsce znowu wróci do swojego prawa. Nastąpi to jeszcze przed Armagedonem.

Bg – ‘odnowienie usług świętych’; bw – ‘świątynia znowu wróci do swojego prawa’; nwt-pl – ‘święte miejsce [= świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu [oczyszczone]’. Cały czas chodzi tu o pełnienie świętej służby dla Świętego Boga przez Jego wiernych niewolników. Izraelici składali regularnie ofiary (ze zwierząt), a ci „niewolnicy Boga” czynią to również. Polega to dzisiaj między innymi na działalności świadczenia o Bogu, Panu Jezusie i Słowie Bożym. Stałą porą w składaniu ofiar był dla Izraelitów wieczór i poranek (koniecznie zobacz 1Kronik 16:40). Stąd wyznaczony okres przerwy ‘2300 wieczorów i poranków’ w stałej, codziennej i nieustannej ofierze składanej przez „niewolników Boga”. Ciągłość liczenia wieczór i poranek, wieczór itd., daje nam 1150 dni jako pełne doby [biblijny i proroczy rok to 360 dni]. Głębsza analiza wskazuje, że po tym okresie ‘stała, codzienna, ustawiczna ofiara’ powróci, będzie odnowiona, ponieważ ‘święte miejsce’ [= świątynia = piękna święta góra = święte miasto = żywe – wierni Boga] dozna oczyszczenia czy usprawiedliwienia. Nastąpi bowiem koniec jej ‘deptania’ [= bezczeszczenia], a stanie się to w godzinie sądu Bożego[okres kilku miesięcy]. Zaraz też potem w ‘żniwie ziemi’ zostanie wymierzona Boża sprawiedliwość przez położenie kresu temu złemu, najpierw religijnemu, a następnie i politycznemu światu.

Pismo Święte: Daniela 8:11-14,26 bw, nwt-pl; 11:31; „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni – {porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}; Daniela 9:21; 11:45; Mateusza 4:10; Objawienie 1:9; 6:9; 11:2; 13:5-7; 12:11,17; 14:6,7,14-16,19; 16:12-21; 19:10; 20:4; Hebrajczyków 13:15,16; 1Koryntian 3:9,16,17.

JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „1290 DNI”. Niebawem przechodzi on w ucisk i prześladowania  wiernych „niewolników Boga”, a skończy się w Armagedonie.

Pismo Święte: Daniela 12:7-11; 7:25; 11:31-35; Mateusza 24:9,10; Objawienie 6:9-11.

JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „1335 DNI”. Skończy się on wraz z zakończeniem Armagedonu, a to oznacza triumf i szczęście wiernych „niewolników Boga”.

Pismo ŚwięteDaniela 12:1,12; Objawienie 7:2-4,9-17; 21:1-5.

„A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] patrzyli na nich. W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się [upadła] dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego], i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie ‘biada’, a oto nadchodzi szybko trzecie ‘biada’”.

Po wyznaczonych „3,5 dniach” za sprawą Boga „dwaj świadkowie moi [Boga] w worach” czy „dwaj prorocy” jako „niewolnicy Boga” ‘staną na nogach.

Nie można jednoznacznie stwierdzić czy ‘3,5 dnia’ należy brać dosłownie czy symbolicznie. Na pewno chodzi tu o bardzo krótki okres czasu w stosunku do 1260 dni. Będą krótko ‘martwi’, po czym ‘powstaną’ (dosłownie ‘staną’) i ‘pójdą w górę’ (gr. anabainō’). Odzyskają oni życie duchowe, czyli zostaną ożywieni i staną się aktywni za sprawą Boga, przez co wzbudzą wielki strach [bojaźń] u ludzi, zwłaszcza u „ich wrogów”. Zostaną wyniesieni przez Boga do takiego stanu ‘duchowego życia’, że ‘ich wrogowie będą patrzeć na nich’, ale nie będą mogli „wyrządzić im szkodę”. Wtedy nagle nastąpi metaforyczne ‘wielkie trzęsienie ziemi’! Ten ‘wielki wstrząs’ religijny spowoduje, że niektórzy ‘dostrzegą’, w tym „ich wrogowie”, a więc zapewne zdadzą sobie sprawę z proroczej misji tych ‘ożywionych dwóch świadków’. Będą oni działać dalej w ucisku i prześladowaniach [działalność podziemna (?)].

Dodatkowa uwaga: 3,5 dnia to 1/360 część z 1260 dni; Jezus po zawarciu Nowego Przymierza i ustanowieniu Pamiątki swej śmierci, został aresztowany w ogrodzie Getsemani i aż do zmartwychwstania był symbolicznie nieaktywny przez 3,5 dnia (?) [ale nie doby].

— Koniec proroctwa „drugiego ‘biada’”

Pismo ŚwięteObjawienie 11:11-14 ubg; porównaj Ezechiela 37:9-14.

— Szerokie omówienie tego proroctwa znajduje się w temacie: „Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 18” oraz tematy pokrewne.

Nieuchronność spełnienia proroctw Bożych!!!

„Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.

„Ja [JHWH, Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”

„A bliski jest koniec wszystkiego”.

Pismo Święte Habakuka 2:3 bt; Izajasza 46:10 bp; 1Piotra 4:7 bp.

       Dlatego:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.