?>

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 27.05.2023

Wyrocznie Wszechmocnego Boga – uszeregowane chronologicznie.

OSTATECZNE ≈3,5 roku nie tylko OKRUTNYCH  WYROCZNI:

⇒ Osaczanie świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelne miażdżenie!

⇒ Koniec imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

⇒ Diametralna zmiana sceny świata i powszechne ożywienie zmarłych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

 • „JA [JHWH, Bóg Ojciec] (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
 • Niestety! Nie czy, tylko kiedy ostatecznie dokona się nieodwracalny kres przerażającego imperium zła?
 • Niestety! Nie wyrażamy żalu, że to się bezwzględnie i nieuchronnie dokona.
 • Niestety! Nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze.

AKTY PROROCZE PRZED NAMI w dużym skrócie!

1) OSACZANIE NATŁOKIEM NIESZCZĘŚĆ wymusi ‘postawienie obrzydliwości (ohydy) spustoszenia, czyli ‘bestii z otchłani’.

 • a) Wtargnie ona nagle do świętej oraz wyłącznej sfery Wszechmocnego Boga, dopuszczając się transgresji i jej profanacji, czyli ‘zbezczeszczenia’! Zatrzyma ‘składanie świadectwa’ prawdy przez alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Jego świadków i proroków’.
 • b) Da to początek nieubłaganemu odliczaniu wyznaczonego czasu dla tego okrutnego świata ludzkiego.

2) Zwodnicze religie tego świata doznają częściowego upadku życia religijnego spowodowanego metaforycznym, ‘wielkim trzęsieniem ziemi’. Nastąpi ‘upadek [ruina] dziesiątej części’ tych religii, a to zdecydowana mniejszość i… wiele nam to mówi. To skutek wyraźnie dokonanej wtedy wyroczni Wszechmocnego Boga Ojca, wynikającej z zakończenia proroctwa „drugiego ‘biada’”!

 • a) Ten ‘wielki wstrząs’ możliwe, że uderzy WYŁĄCZNIE w organizację Jehowy/quasi-Boża. Powyższe proroctwo dokonuje się na niej, lecz jako wyrocznia niezwykle negatywna.
 • b) ‘Wielki wstrząs’ religijny spowoduje ruinę jej życia religijnego, ale także diametralną i radykalną zmianę postawy u niektórych jej wyznawców wobec tej quasi-prawdziwej religii.

3) Ostatecznie nastąpi straszliwie niszczące realizowanie proroctwa/wyroczni „TRZECIEGO ‘BIADA’”.

 • a) Nagle „panowanie nad światem” przejmie Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus Jezus. W świat ludzki zaczną uderzać potężne ciosy gniewu Boga’, które ostatecznie zupełnie zrujnują jego główne ośrodki życia, struktury i formacje. Zostaną zmiażdżone filary jego egzystencji.
 • b) Jednocześnie dojdzie do radykalnego ‘przemeblowania’ globalnej sceny politycznej tego świata.
 • c) Po metamorfozie globalne organizmy polityczne: ‘bestia z morza’, ‘bestia z ziemi’ i narzędzie ich władców ‘bestia z otchłani’, podejmą szokujące działania ‘bluźniercze’ i antyreligijne.
 • d) Nastanie niezwykle trudny czas, „wielki ucisk” jakiego ‘nigdy nie było i nie będzie więcej’.

4) Pod koniec tego ‘wyznaczonego czasu’ 3,5 rocznego dojdzie do niezwykłych zdarzeń.

 • a) Globalne ‘obwieszczanie wiecznotrwałej dobrej nowiny do wszystkich mieszkańców ziemi’.
 • b) ‘Nadejdzie godzina sądu Boga’! Uzna On tylko tych, którzy jednoznacznie skierują się w Jego i Jego Chrystusa stronę. Koniecznie i ostatecznie porzucą przemożnie absorbujące ludzi życie religijno-polityczne tego świata.
 • c) Kompromitacja religii tego świata doprowadzi do utraty ich autorytetu i wpływów oraz straty na znaczeniu! Nastąpi zupełny upadek’ ich życia religijnego – bankructwo duchowe, moralne, ideowe i finansowe! Ostatecznie dokona się ich nieodwracalny koniec.
 • d) Zaraz potem ostatecznie nastąpi polityczny kres tego okrutnego świata ludzkiego.

5) ‘Wybrani’ Boga Ojca i Jego Chrystusa znajdą się wreszcie w Ich Królestwie ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe będzie panować sprawiedliwość (prawość). Niesamowicie wielkim i jakże pełnym szczęścia wydarzeniem będzie powszechne ożywienie zmarłych!

 • a) Zacznij działać! „Wybierz życie” dla siebie i bliskich!
 • b) W „zapisanej Księdze Prawdy” znajdujemy swą indywidualną szansę ratunku i… ocalenia! Koniecznie czytaj dalsze wpisy.

Księgę Objawienia inaczej Apokalipsy trzeba poznać i koniecznie zrozumieć:

⇒ Znajduje się w niej super-wyrocznia, proroctwo dotyczące wydarzeń ostatecznych, które to wydarzenia prawdopodobnie tuż… tuż… przed nami.

Pismo Święte bez tej Księgi byłoby niekompletne i trudne w zrozumieniu sensu Bożych proroctw. Ona bowiem wszystkie proroctwa ogłoszone przez Wszechmocnego Boga Ojca i zapisane w Biblii Świętej spina, uporządkowuje i łączy w jedną chronologiczną całość. Począwszy od najstarszego ogłoszonego przez Niego zaraz po wydarzeniach w Edenie.

Metafory, alegorie i symbolikę Księgi Objawienia nie jest aż tak trudno zrozumieć. Niezbędne jest poznanie tego co stało się najpierw w Edenie, a potem zwłaszcza historię Abrahama ‘przyjaciela Boga’ i jego potomków. Wybitnym ‘Potomkiem Abrahama’ jest Jezus Chrystus, do którego dołączyli i dołączają Jego lojalni naśladowcy.

Trzeba koniecznie odczytać zawartą w Objawieniu tajemnicę ostatecznych dramatycznych losów ludzkości oraz ostatecznego losu wybranych Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Ułatwia nam to jego fundamentalne, kluczowe i uporządkowane chronologiczne proroctwo trzech „BIADA”, zwłaszcza finalne „trzecie ‘BIADA’”.

Wyrocznie-proroctwa Wszechmocnego Boga Ojca bezwzględnie, nieubłaganie, nieuchronnie, nieodwracalnie dokonywały się, dokonują się i dokonają się. To jest tylko i wyłącznie kwestią czasu.

Nie ignoruj ich, one dotyczą twego życia! Poznanie, zrozumienie i podjęcie działań jest dla nas wręcz sprawą życia lub śmierci.

Najistotniejsza treść: Ostateczne 3,5 roku mega-miażdżących świat nieszczęść.

NIEODWRACALNE WYROCZNIE jednoczesne w wyznaczonym około 3,5 rocznym czasie ostatecznym:

1) Daniela 2:28,31-45; 7:7-27; 8:9-26; 11:27 do 12:13

2) Mateusza 24:3,14,15,21-51; 25:1-46; Marka 13:4,10,14,19-37; Łukasza 17:20-37; 21:24-36

3) Objawienia 6:9 do 8:5; 11:7 do 19:21

Wyznaczony około 3,5 roczny czas ostateczny wraz z powiązanymi z nim hebrajskimi i greckimi określeniami znajduje się: Izajasza 2:2; Micheasza 4:1; Daniela 7:12,25-27; 8:13,14,17,19,23,26; 10:14; 11:27,35,40; 12:1,4,7-9,11,12; Mateusza 13:30,39,40,49; 24:3,14,27,37,39; 28:20; Łukasza 21:24-31; Objawienie 1:3; 6:11; 7:14; 11:2,18; 12:6,12,14; 13:5.

 • Wyznaczony około 3,5 roczny czas ostateczny jest w Piśmie Świętym wyrażony na TRZY SPOSOBY, to jest w dniach, miesiącach i latach.

ISTOTNE! Proroctwa-wyrocznie powyższe omówione są w ostatnich około 20 tematach tej strony!

_________________……………………_________________

Niestety! OKRUTNE WYROCZNIE dokonują się w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża!

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.

 • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.

1. PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!?

2. CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘organizacji Jehowy?!

3. Triumf: KRUCJATY przeciw ‘organizacji Jehowy’! Czas spełnienia – prawdopodobnie bieżący.

4. Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!!

5. Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?!

6. Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?!

Pismo Święte: Objawienie 6:10 nwt-pl; 19:10,15; 22:9; 7:10-17; 5Mojżeszowa 30:19,20; Daniela 8:10-14,23-26; 10:21; 11:31; 12:1-12; Mateusza 24:21-44; Marka 13:19,20; Łukasza 21:25,26 snp, bt; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Izajasza 44:25 eku; 45:21-23 bp; 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl, bp, snp, lub, pau; Jeremiasza 1:12 bp; 2Tesaloniczan 2:3,4,11,12 psz; Jakuba 2:23; Galacjan 3:16,29; 2Piotra 3:13.

_________________……………………_________________

ZAWARTOŚĆ trzybiada.org:

Strona główna – prezentuje wszystkie 120 wpisów.

O trzybiada.orgcel powstania tej strony.

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby przeszukiwania na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie ułożone słowa. Znaczenie ich ALEGORII, METAFORY i SYMBOLI w kontekście całego Pisma Świętego!

PAN JEZUS mówi o SZCZĘŚLIWYCH – 19 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki, niezwykłych dokonań i znamiennych proroctw.

BYŁ, JEST i PRZYCHODZI!!! – 32 tematy analizujące Księgę Apokalipsy werset po wersecie, ujęte w sposób bardziej ogólny.

 • DZIAŁY TEMATYCZNE ułożone kolejno na stronie trzybiada.org

Dział tematyczny: WYROCZNIE ostateczne: klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

Dział tematyczny: KIEDY dokona się koniec świata?

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego.

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm.

Dział tematyczny: Wprowadzenie.

Dział tematyczny: BOSKA MISJA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

_________________……………………_________________

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO!!!

_________________……………………_________________

Istotne! Poniżej nasze główne źródła w pracy nad świętym tekstem Biblii:

Korzystamy z przekładów Pisma Świętego i jego tekstu w językach oryginalnych, dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online.

W zakresie Pism Greckich też z dokładniejszego i łatwo dostępnego przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Przede wszystkim korzystamy z “Blue Letter Bible” i zwłaszcza “Lexicon Strong’s” na stronie https://www.BlueLetterBible.org.

W rozważaniach Pisma Świętego z reguły trzymamy się znaczenia słów hebrajskich z Masoretic Text i greckich z Textus Receptus.

Krótkie wprowadzenie przez przypomnienie do rozważań Księgi Apokalipsy inaczej Objawienia:

Symbolznak rozpoznawczy: 1) znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają; 2) osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś.

Alegoriamówić w przenośni, obrazowo; postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny.

Metafora, przenośnia figura stylistyczna; przeniesienie, czyli nowe znaczenie z obcego znaczenia.

Ważne! Uściślono pewne pojęcia, aby lepiej oddać ważne, chrześcijańskie znaczenie symboliki biblijnej, a zwłaszcza Apokalipsy inaczej Objawienia jak między innymi:

^chrześcijański Izrael (Boży)^, ^chrześcijańska Jerozolima (nowa)^, ^chrześcijańska góra Syjon^ związane są dalej z Wszechmocnym Bogiem Ojcem, lecz już TYLKO przez JEGO Chrystusa Jezusa.

DLATEGO, że Bóg Ojciec JHWH najpierw zawarł Przymierze z Abrahamem i jego potomstwem, które cały czas jest aktualne. Ostatecznie Potomkiem Abrahama i króla Dawida stał się Jezus Chrystus. Do tego Przymierza Abrahamowego zostało „dodane” Przymierze Mojżeszowe, którego pośrednikiem między Izraelitami a Bogiem był Mojżesz. Było ono ‘wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, opiekunem, przewodnikiem [który miał prowadzić] do Chrystusa’. Następnie Jezus Chrystus stał się dla Izraelitów Pośrednikiem Nowego Przymierza, lepszego, chrześcijańskiego (od Chrystusa). Zawarł je z wybranymi przez siebie, wraz ze swym Ojcem, apostołami Izraelitami. Nowe Przymierze stało się prawomocne przez ofiarną śmierć Pana Jezusa Chrystusa, a stare przymierze Mojżeszowe nieodwracalnie zostało usunięte.

W lepszym zrozumieniu pomaga uściślenie także innych pojęć:

^organizacja Jehowy/quasi-Boża^, ^religia quasi-Boża^, ^religia quasi-prawdziwa^, ^quasi-świadkowie Boga^

^rewizjonizm chrześcijański (rewizja nauki Pana Jezusa i Jego apostołów)^

^religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata^

^uwodzące i zwodnicze religie tego świata^.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 12:3; 22:16-18; Łukasza 1:30-33,72,73 bt; Psalm 105:8-10; Dzieje 3:25; Rzymian 10:4; Galacjan 3:8,16,19,25-29 (kontekst).

_________________……………………_________________

Tematycznie ułożone wizje Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy w poszczególnych jej rozdziałach:

 1) Temat proroczych wizji. Rozdziały 1 do 3:

Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w  siedmiu zborach

 2) Temat proroczych wizji. Rozdziały 4 do 5:

Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”

 3) Temat proroczych wizji. Rozdziały 6 do 8 werset 5:

‘Baranek’ Jezus otwiera prorocze ‘siedem pieczęci zwoju’.

Najpierw czterech jeźdźców Apokalipsy zapowiada rozwój niedoli i nieszczęść na ziemi.

1 pieczęć: 1 Jeździec na ‘białym koniu’ to Król Jezus Chrystus ‘zwyciężający, aby dopełnić swego zwycięstwa’, lecz tylko ku radości ‘niewolników Boga’ (koniecznie porównaj paralelne proroctwa Objawienia 6:2 z 19:11-21).

2 pieczęć: 2 jeździec Apokalipsy – brak ‘pokoju na ziemi’ i wiele ofiar wojen. Tylko Pan Jezus, który otrzymał od swego Boga Ojca ‘całą władzę w niebie i na ziemi’ zaprowadzi na globie ziemskim wiecznotrwały pokój.

3 pieczęć: 3 jeździec Apokalipsy – głody, a więc braki żywności i jej racjonowanie. Pan Jezus ma całą władzę Boską, aby to na trwałe zmienić.

4 pieczęć: 4 jeździec Apokalipsy – wielkie żniwo śmierci przedwczesnej i naturalnej. Tylko Pan Jezus jest władny, aby to na trwałe zmienić, raz na zawsze usunąć śmierć.

5 pieczęć: Czas spełnienia proroctwa: zaraz na początku ostatecznego 3,5 roku, kiedy zacznie się spełniać proroctwo „trzeciego ‘biada’”, wstrząsającego nieszczęścia.

Pozabijani czy ‘pomordowani z powodu Słowa Bożego i złożonego świadectwa’ niewinni męczennicy otrzymują zapewnienie zmartwychwstania i zbawienia.

6 pieczęć: Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku, kiedy wypełnienie proroctwa „trzeciego ‘biada’”, wstrząsającego nieszczęścia, wejdzie w fazę swego zakończenia.

Mega-przełomowe wydarzenie dla tego świata ludzkiego. Powstrzymane na chwilę ‘wiatry zniszczenia ziemi’zapewnieniem ocalenia życia wszystkim, żyjącym wtedy ‘niewolnikom Boga’. A będą nimi:

 • (1) Symboliczne ‘144 tysiące spomiędzy ludzi jako pierwociny [pierwsze zbiory] dla Boga i Baranka [Pan Jezus], metaforycznie ‘opatrzonych Bożą pieczęcią na swych czołach’, którą będzie ‘wypisane na czole Imię Boga Ojca’. Ostatecznie podejmą się oni ‘ogłoszenia wszystkim narodom wiecznotrwałej Ewangelii’, jako potrójnego, zbawczego, ale i okrutnego orędzia.
 • (2) W wyniku powyższej działalności ocaleje także ‘niepoliczona wielka rzesza ze wszystkich narodów’, która ‘przyjdzie z wielkiego ucisku’.

7 pieczęć: Czas spełnienia proroctwa: zaraz po ostatecznym 3,5 roku, kiedy wypełni się już proroctwo „trzeciego ‘biada’, wstrząsającego nieszczęścia.

Bóg wysłucha ‘modlitwy wszystkich świętych’. Przed wszystkimi ocalonymi otworzy się perspektywa życia wiecznego w ‘nowym niebie i nowej ziemi’ Królestwa Bożego.

Dlatego!!! Pojawiają się aniołowie z metaforycznymi ‘siedmioma trąbami’. Ogłaszają czy zapowiadają oni proroczy rozwój ważnych, ale i szokujących wydarzeń na ziemi, prowadzących do bezwzględnego urzeczywistnienia Bożego zapewnienia i zupełnego wysłuchania modlitw tych ‘niewolników Boga’!

4) Temat proroczych wizji. Rozdziały 8 werset 6 do 11 werset 15:

Równolegle i jednocześnie do proroczych ‘siedmiu pieczęci zwoju’, prorocze ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiadają rozwój chrześcijańskiego ‘chwastu’, w tym kluczowe, kolejno występujące i finalne trzy „biada”

 — Głos trąby piątego anioła: pierwsze ‘biada’”9:1 do 9:12 misja ‘szarańczy z otchłani’

— Głos trąby szóstego anioła: drugie ‘biada’” — 9:13 do 11:14 misja ‘wojsk konnicy’

Głos trąby siódmego anioła:trzecie ‘biada’” — 11:14 do 20:3 Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

 Rozwinięcie proroctwa „trzeciego ‘biada’”:

Ostateczne 3,5 roku!!!

 Pierwsza prorocza odsłona ostatecznych wydarzeń:

‘W wielkim gniewie’ wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie, desperackie i okrutne działania. Dwie ‘bestie’ i ich ‘obraz’ narzędziem okrutnej władzy szatana diabła oraz wywierania bezwzględnej presji na cały świat ludzki.

Pozostają jednak „144 tysiące” jako zwycięskie „pierwociny” [pierwsze ‘zbiory żniwa pszenicy synów Królestwa’], ostatecznie głoszące na świadectwo „Ewangelię wieczną”.

Sąd’ Pana Jezusa Chrystusa nad narodami i „najpierw” straszliwe „żniwo ziemi” [‘zbiory chwastów synów Złego (diabła)] — rozdziały 12 do 14.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; 24:14; 25:31-46; Marka 13:10.

 Druga prorocza odsłona równoległych, ostatecznych wydarzeń:

 5) Temat proroczych wizji. Rozdziały 15 do 16:

‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ ‘uderzenia’ Wszechmocnego Boga Ojca znokautują i spustoszą ten świat ludzki

 Nieodwracalny kres zorganizowanych religii i ostateczna klęska świata politycznego:

 6) Temat proroczych wizji. Rozdziały 17 do 20 werset 3:

Wybitnie zwodniczy „Babilon wielki”, religie tego świata i egzekutor „Bestia z otchłani”, który kładzie mu nieodwracalny, wieczny kres.

To pierwszy wyraźny dowód triumfu Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa po Ich ‘objęciu panowania nad światem’. Wielka radość —zaślubiny Baranka” Jezusa i Jego „zaproszeni”.

Następnie koniec tego świata nie tylko politycznego w wojnie „Armagedonu” i uwięzienie szatana diabła.

 Koniec „trzeciego ‘biada’”

 7) Temat proroczych wizji. Rozdział 20 werset 4 do 22:

„Tysiąc lat” Królestwa Bożego, powszechne ożywienie zmarłych, Boży Sąd Ostateczny i nieodwracalna, wieczna klęska szatana diabła wraz z jego zwolennikami.

Wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich wspaniałe „Miasto święte”

_________________……………………_________________

Przeczytaj, wysłuchaj i poznaj:

Studium biblijne JHWH – koniecznie poświęć czas na rozważenie.

https://www.bruderinfo-aktuell.de/ – krytycznie analizuje nauki i praktyki tak zwanej „organizacji Jehowy” i jej ciała kierowniczego, zwanego pokrętnie „niewolnikiem wiernym i roztropnym”, starając się jednocześnie badać i bronić prawdy biblijnej.

Nowy chłopiec – Życie i śmierć w Brooklińskim Betel  – książka Keitha Casarony, pt. „Nowy Chłopiec – Życie i śmierć w kwaterze głównej świadków Jehowy”.

CO GENIALNEGO ODKRYŁ Iwan Panin, wybitny amerykański matematyk rosyjskiego pochodzenia??? Fenomenalny zapis siódemkowy tekstu hebrajskiego i greckiego Pisma Świętego to dowód Boskiego autorstwa Pisma Świętego.

KWESTIA CZASÓW POGAN – krytyczna analiza chronologii ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Książka Carl’a Olof’a Jonsson’a to studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo świadków Jehowy o ‘roku 1914’.

https://kristenfrihet.se/english/epage.htm – Carl Olof Jonsson, były świadek Jehowy i starszy zboru w Szwecji.

“‘ZNAK’ DNI OSTATNICH – KIEDY?” (The sign of the last days – when?) – czytaj książkę Carl’a Olof’a Jonsson’a i Wolfgang’a Herbst’a na temat kłamstwa o ‘roku 1914’!

KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a. Wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.pl do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tak zwana ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.pl do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu!

Barbara Anderson wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org.

http://watchtowerdocuments.org – strona Barbary Anderson – zawiera DOKUMENTY STRAŻNICY.

https://kamiladydyna.com/debutante-short-film-production-update/ – strona Kamili Dydyny — producentki, reżyserki, scenarzystki i aktorki. Jej debiut krótkometrażowy „Testimony” z 2015 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu na IndieFEST w Kalifornii. W 2016 r. nakręciła swój drugi film – „The Betrayal”. Zagrała w nim główną rolę, za którą była nominowana na festiwalu Underground Cinema. Mieszka w Irlandii. Przez 12 lat była gorliwym świadkiem Jehowy. W filmie „Debiutantka” chce zmierzyć się z tym tematem.

https://thaleia.pl – bardzo rzetelne i wnikliwe rozważenie doktryn, dogmatów czy nauk głoszonych w chrześcijaństwie, w konfrontacji z naukami biblijnymi, Pisma Świętego.

http://jwsurvey.org/welcome – obszerne i krytyczne materiały o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Rolf Furuli za wzywanie Świadków Jehowy do reformy, po 60 latach bycia świadkiem Jehowy (w tym prominentnym) został wykluczony z ich organizacji, usunięty z pogardą.

ALERT! Świadkowie Jehowy — wiadomości z całego świata dotyczące działalności Świadków Jehowy, w tym praw człowieka, znęcania się nad dziećmi, krwi i unikania.

https://en.wikipedia.org/wiki/ – postępowanie ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża wobec pedofilii w jej zborach.

PrzerywamyMilczenie.pl – dowiedz się więcej o szkodliwych praktykach Towarzystwa Strażnica, tak zwanej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

THE POLISH EXODUS – film dokumentalny o znacznych stratach liczebnych swych członków w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża w Polsce.

NIENAWIŚĆ… – nienawiść ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża do tak zwanych odstępców.

Świadectwo moje – podobny mechanizm uwodzenia i zwodzenia!

http://e-watchman.com  —  Robert King. Specyficzna witryna zajmująca się krytyką ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza w świetle proroctw znajdujących się w Pismach Hebrajskich.

MICHAŁ KURC – rok 1914! – omówienie ‘proroctwa o roku 1914’, które nie istnieje w nauce Pisma Świętego i inne krytyczne tematy o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Rozpoznacie ich po ich owocach — „Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wie” — Mark Twain. Krytyka ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Świadkowie Jehowy a apostolski dekret dotyczący ‘powstrzymania się od krwi’ – rzetelne, dokładne i wnikliwe opracowanie, które udowadnia, że zakaz transfuzji krwi jest niebibliny.

Wikipedia – błąd fałszywego założenia.

http://www.jwfacts.com/ – związki Strażnicy, to jest ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, ze światem polityki i biznesu.

Prawdziwe oblicze Strażnicy – krytycznie o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Imię Boże – znaczenie hebrajskiego słowa ‘hovah’.

IMIĘ BOGA I JEZUSA – interesujące rozważania.

WKRĘT TRYNITARIAŃSKI – wyrażenie ‘w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’ to jest coś więcej niż glosa.

CHRYZOLITA – refleksje biblijne.

Lekcje Zac’a Poonen’a – pouczające i wnikliwe.

Znalezione w Strażnicy

Sara i Edwin;   https://jw.support/

O Świadkach Jehowy w 5 minut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.