?>

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 15.09.2021

TYLKO na końcu tego wpisu dodaj komentarz lub napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”„Każdy zbierze to, co zasiał”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • NATŁOK wielkich NIESZCZĘŚĆ!!! — Niestety!

_________________……………………_________________

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych kierowany jest zwłaszcza: 1) Do „współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie! 2) Do poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca oraz treści życia i sensu istnienia świata ludzkiego.

 • Poznanie i zrozumienie Jego uporządkowanych proroctw jest kluczowe!
 • Nie czy, tylko kiedy ostatecznie ten świat ludzki skończy się?
 • I nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze!

_________________……………………_________________

WŁĄCZ PEŁNĄ AKTYWNOŚĆ SWEGO UMYSŁUfenomenalny system poznawczy!

Strona główna – począwszy od najstarszych, po kolei prezentuje wszystkie 112 wpisów strony trzybiada.org.

O trzybiada.orgdlaczego powstała ta strona i jakie stawiamy sobie cele?

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie omawiane tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby poszukiwania ich na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie omawiane słowa i wyrażenia proroctwa Apokalipsy inaczej Objawienia, wyjaśniające ich ALEGORIĘ, METAFORĘ I SYMBOLE. Jak można rozumieć ich znaczenie w kontekście całego Pisma Świętego?

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH – czytaj po kolei 18 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki i znamiennych proroctw.

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy – czytaj od początku do końca ponad 30 tematów dotyczących analizy proroctw Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy.

 • OKRUTNE PROROCTWA dotyczące ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża:

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!? (1)

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (2)

Triumf: KRUCJATY przeciw ‘ORGANIZACJI JEHOWY’! (3)

— Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! (4)

Rychły: UPADEK ORGANIZACJI JEHOWY’?! (5)

— Ostatecznie: KRES ORGANIZACJI JEHOWY’?! (6)

 • DZIAŁY TEMATYCZNE ułożone kolejno na stronie trzybiada.org 

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIA! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata: Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego.

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm chrześcijański ‘organizacji Jehowy’!

Dział tematyczny: Wprowadzenie.

Dział tematyczny: BOSKA MISJA PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

_________________……………………_________________

Naszą fundamentalną zasadą jest:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ — PISMA ŚWIĘTEGO — SŁOWA BOŻEGO!!!

_________________……………………_________________

Istotne! Poniżej nasze główne źródła w pracy nad świętym tekstem Biblii:

Korzystamy z przekładów Pisma Świętego i jej tekstu w językach oryginalnych, dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher.

W zakresie Pism Greckich też z dokładniejszego i łatwo dostępnego przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Przede wszystkim korzystamy z “Blue Letter Bible” i zwłaszcza “Lexicon Strong’s” na stronie https://www.BlueLetterBible.org.

W rozważaniach Pisma Świętego z reguły trzymamy się znaczenia słów hebrajskich z Masoretic Text i greckich z Textus Receptus.

Krótkie wprowadzenie przez przypomnienie do rozważań Księgi Apokalipsy inaczej Objawienia:

Symbolznak rozpoznawczy: 1) znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają; 2) osoba lub zwierzę będące uosobieniem czegoś.

Alegoriamówić w przenośni, obrazowo; postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny.

Metafora, przenośnia figura stylistyczna; przeniesienie, czyli nowe znaczenie z obcego znaczenia.

Ważne! Uściślono pewne pojęcia, aby lepiej oddać ważne, chrześcijańskie znaczenie symboliki biblijnej Apokalipsy inaczej Objawienia jak między innymi:

^chrześcijański Izrael (Boży)^

^chrześcijańska Jerozolima (nowa)^

^chrześcijańska góra Syjon^

^organizacja Jehowy quasi-Boża^

^religia quasi-Boża^

^religia quasi-prawdziwa^

^rewizjonizm chrześcijański (rewizja nauki Pana Jezusa i Jego apostołów)^

^religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata^

^uwodzące i zwodnicze religie tego świata^.

PILOT bezwzględnych proroctw Boga Ojca:

„Doprawdy! Oznajmię [anioł JHWH] ci, co jest napisane w Księdze prawdy.

„To Ja sam [JHWH, Bóg Ojciec], Ja sam poprzysięgam [przysięgam na Siebie samego], że prawdą jest wszystko, co z mych ust pochodzi”.

„Obracam [JHWH, Bóg Ojciec] wniwecz [unieważniam] znaki wróżbitów, ukazuję bezsens [szaleństwo] wieszczów”.

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę!

„Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI!

Któż by się Ciebie [Wszechmocnego Boga Ojca] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe [prawe] wyroki”.

Pismo Święte: Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 bw; 12:4,10 nwt-pl; Izajasza 29:13,14 nwt-pl, bp, eib, lub, pau; 44:25 lub; 45:23 br, lub, bt; 46:10,11 bw; Objawienie 4:8 bp; 6:11 nwt-pl, tro; 15:4 bp.

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • W jaki sposób to czyni? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’ (lub inaczej: serafini i cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów swego Ojca i związanych z tym ich zadań, tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne! I dlatego, co jest szczególnie niezwykłe, nigdy nie naruszają wolnej woli i swobody wyboru inteligentnych stworzeń!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy czy Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:9-12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Amosa 3:7,8; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11; 11:3-7; 12:7-9; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9 eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; 14:30; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

_________________……………………_________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

Zawzięte praktykowanie bałwochwalstwa to: profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia [Apokalipsy] w rozdziale 17.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

_________________……………………_________________

Tematycznie ułożone wizje Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy w poszczególnych jej rozdziałach:

 1) Temat proroczych wizji. Rozdziały 1 do 3:

Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w  siedmiu zborach

 2) Temat proroczych wizji. Rozdziały 4 do 5:

Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”

 3) Temat proroczych wizji. Rozdziały 6 do 8 werset 5:

‘Baranek’ Jezus otwiera prorocze ‘siedem pieczęci zwoju’. Czterech jeźdźców Apokalipsy zapowiada rozwój niedoli i nieszczęść na ziemi.

Jeździec na ‘białym koniu’ to Król Jezus ‘zwyciężający, aby dopełnić swego zwycięstwa’, lecz tylko ku radości ‘niewolników Boga.

Pismo Święte: koniecznie porównaj Objawienie 6:2 z 19:11-21.

 4) Temat proroczych wizji. Rozdziały 8 werset 6 do 11 werset 15:

Prorocze ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiadają rozwój chrześcijańskiego ‘chwastu’, w tym kluczowe, kolejno występujące i finalne trzy „biada”

 — Głos trąby piątego anioła: pierwsze ‘biada’”9:1 do 9:12 misja ‘szarańczy z otchłani’

— Głos trąby szóstego anioła: drugie ‘biada’” — 9:13 do 11:14 misja ‘wojsk konnicy’

Głos trąby siódmego anioła:trzecie ‘biada’” — 11:14 do 20:3 Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

 Rozwinięcie proroctwa „trzeciego ‘biada’”:

 Pierwsza prorocza odsłona ostatecznych wydarzeń:

‘W wielkim gniewie’ wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie, desperackie i okrutne działania. Dwie ‘bestie’ i ich ‘obraz’ narzędziem okrutnej władzy szatana diabła oraz wywierania bezwzględnej presji na cały świat ludzki.

Pozostają jednak zwycięskie „pierwociny” [pierwsze ‘zbiory żniwa pszenicy – synów Królestwa’], ostatecznie głoszące na świadectwo „Ewangelię wieczną”.

Sąd’ Pana Jezusa Chrystusa nad narodami i „najpierw” straszliwe „żniwo ziemi” [‘zbiory chwastów – synów Złego [diabła]] — rozdziały 12do 14.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 13:24-30,36-50; 24:14; 25:31-46; Marka 13:10.

 Druga prorocza odsłona równoległych, ostatecznych wydarzeń:

 5) Temat proroczych wizji. Rozdziały 15 do 16:

‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’ ‘uderzenia’ Wszechmocnego Boga Ojca znokautują i spustoszą ten świat ludzki

 Nieodwracalny kres zorganizowanych religii i ostateczna klęska świata politycznego:

 6) Temat proroczych wizji. Rozdziały 17 do 20 werset 3:

Wybitnie zwodniczy „Babilon wielki”, religie tego świata i egzekutor „Bestia z otchłani”, który kładzie mu nieodwracalny, wieczny kres.

To pierwszy wyraźny dowód triumfu Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa po Ich ‘objęciu panowania nad światem’. Wielka radość, „zaślubiny Baranka” Jezusa i „zaproszeni”.

Następnie koniec tego świata nie tylko politycznego w wojnie „Armagedonu” i uwięzienie szatana diabła.

 Koniec „trzeciego ‘biada’”

 7) Temat proroczych wizji. Rozdział 20 werset 4 do 22:

„Tysiąc lat” Królestwa Bożego, Boży Sąd Ostateczny i nieodwracalna, wieczna klęska szatana diabła wraz z jego zwolennikami.

Wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich wspaniałe „Miasto święte”

_________________……………………_________________

Przeczytaj i poznaj:

CO GENIALNEGO ODKRYŁ Iwan Panin, wybitny amerykański matematyk rosyjskiego pochodzenia??? Fenomenalny zapis siódemkowy tekstu hebrajskiego i greckiego Pisma Świętego to dowód Boskiego autorstwa Pisma Świętego.

KWESTIA CZASÓW POGAN – krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy. Książka Carl’a Olof’a Jonsson’a to studium obszernej dokumentacji definitywnie obalającej fundamentalne kłamstwo o ‘roku 1914’.

KRYZYS SUMIENIA i W POSZUKIWANIU WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – cenne książki autorstwa Raymond’a V. Franz’a. Wysłuchaj wywiadu udzielonego w 2007 roku w Polsce.

Krótki komentarz z forum dyskusyjnego ŚwiadkowieJehowywPolsce.org do obu powyżej wskazanych książek: „„Jeśli chcesz stracić wiarę w LUDZKĄ, niedoskonałą organizację jaką jest WTS (tak zwana ‘organizacja Jehowy’) to przeczytaj „Kryzys Sumienia”. Natomiast jeśli chcesz odzyskać wiarę w Boga, Chrystusa i prawdziwe chrześcijaństwo, przeczytaj „W Poszukiwaniu Chrześcijańskiej Wolności””.

Humorystyczna propozycja uczestnika forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org do ostatnio publikowanych treści w artykułach „Strażnicy” ŚJ.. Należy poprzedzać je ostrzeżeniem: Przed zapoznaniem się z treścią, skonsultuj się z psychiatrą lub psychoterapeutą, gdyż ilość bzdur tu zaprezentowanych zagraża twojemu życiu lub zdrowiu!

Propaganda i hipokryzja Strażnicy – na stronie jak wyżej.

Życie i odkrycia Barbary Anderson, wraz z Bill’em Bowen’em utworzyli www.silentlambs.org, czytaj także http://watchtowerdocuments.org

https://thaleia.pl – bardzo rzetelne i wnikliwe rozważenie doktryn, dogmatów czy nauk głoszonych w chrześcijaństwie.

http://jwsurvey.org/welcome – obszerne i krytyczne materiały o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

ALERT! Świadkowie Jehowy — wiadomości z całego świata dotyczące działalności Świadków Jehowy, w tym praw człowieka, znęcania się nad dziećmi, krwi i unikania.

PrzerywamyMilczenie.pl – dowiedz się więcej o szkodliwych praktykach Towarzystwa Strażnica.

THE POLISH EXODUS – film dokumentalny o znacznych stratach liczebnych swych członków w ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża w Polsce.

OSTRACYZM: nienawistna praktyka, która sprzyja podporządkowaniu.

NIENAWIŚĆ… – nienawiść do tak zwanych odstępców.

Świadectwo moje – podobny mechanizm uwodzenia i zwodzenia!

http://e-watchman.com  —  Robert King. Specyficzna witryna zajmująca się krytyką ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża zwłaszcza w świetle proroczych Pism Hebrajskich.

MICHAŁ KURC – rok 1914! – omówienie ‘proroctwa o roku 1914’, które nie istnieje w nauce Pisma Świętego i nie inne krytyczne tematy o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

MITY ŚJ. – ROK 1914 – krytycznie o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Rozpoznacie ich po ich owocach — „Człowiek zostaje przyjęty do kościoła za to w co wierzy, a wykluczony za to, co wie” — Mark Twain. Krytyka ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Świadkowie Jehowy a apostolski dekret dotyczący ‘powstrzymania się od krwi’ – rzetelne, dokładne i wnikliwe opracowanie, które udowadnia, że zakaz transfuzji krwi jest niebibliny.

‘Od domu do domu’  – pierwsi chrześcijanie nie głosili w ten sposób.

Wikipedia – błąd fałszywego założenia.

http://www.jwfacts.com/ – związki Strażnicy ze światem polityki i biznesu.

Prawdziwe oblicze Strażnicy – krytycznie o ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

Imię Boże – znaczenie hebrajskiego słowa ‘hovah’.

IMIĘ BOGA I JEZUSA – interesujące rozważania.

WKRĘT TRYNITARIAŃSKI – wyrażenie ‘w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego’ to jest coś więcej niż glosa.

Historyczna analiza dziejów chrześcijaństwa według Krzysztofa Pieczyńskiego znanego polskiego aktora.

CHRYZOLITA – refleksje biblijne.

Lekcje Zac’a Poonen’a – pouczające i wnikliwe: np. Bóg i mamona i TUTAJ

Znalezione w Strażnicy – np. zobacz “Na zewnątrz są psy …”

Komitet Sądowniczy

FILM o 62 apostatach

Sara i Edwin;   https://jw.support/

O Świadkach Jehowy w 5 minut

Organizacja, której koniec jest bliski!

W JAKI SPOSÓB BÓG OBJAWIA SIEBIE SAMEGO?

WIECZERZA PAŃSKA

Uratować choć jedno życie

Prawdę się głosi a nie dyskutuje!!!

Czas niewolników (zarządców, nauczycieli)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.