?>

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!? (1)

Aktualizowany: 22.11.2021

Motto:

Nie dajcie się zwodzić. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Co bowiem człowiek sieje, to też będzie żąć.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

PILOT:

Uciekajcie od bałwochwalstwa!

„Panu, Bogu twojemu, hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służyć”.

(1Koryntian 10:14 nwt-pl; Łukasza 4:8 bp)

OrganizacjaBóg/bóg i jego bałwochwalczy obraz!

Mantra autorytarnego aparatu władzy religijnej Świadków Jehowy:

‘Jesteśmy Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy’!

WBREW temu co cały czas zawzięcie twierdzi organizacja religijna Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), tak zwana ‘organizacja Jehowy’, ona sama tak jak całe chrześcijaństwo tego świata, jest zbrukana grzechami, a nawet przestępstwami. Jest także uwodzącą i zwodniczą jego częścią, szaleńczą i groźną odmianą. Zbiorowy ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowy] to bałwochwalczy obraz tej grzesznej organizacji traktowanej jak bożek. Ten ‘niewolnik’ to zarozumiały lider, podstępny idol ŚJ., który domaga się bezwzględnego oddania dla swego Boga’/boga. Oni mówią, że ‘bałwochwalstwo to uwielbienie, adoracja, cześć, oddawana człowiekowi i organizacji’, lecz robią dokładnie odwrotnie! Uprawiają współczesny baalizm oddanie dla obiektu kultu:

 • (1) oddanie dla ustawionej w centrum uwagi grzesznej, bo ludzkiej tak zwanej ‘organizacji Jehowy/Bożej’,
 • (2) oddanie dla siebie jako jej obrazu bałwochwalczego, będącego jej reprezentacją, odzwierciedleniem i manifestacją

Tym, którzy unikają oddawania im bałwochwalczego pokłonu [hołdu], z całą surowością potępia, wyklucza, okazuje pogardę i zabójczy ostracyzm systemowy.

 • To są typowe działania zorganizowanych, fałszywych proroków, pasterzy, którzy wszędzie tropią i widzą zło. Natomiast prawdziwy prorok i pasterz ‘szuka zaginionej owcy’.

W swym bałwochwalczym szaleństwie, ‘omamiony błędem’ „zły niewolnik” niszczy rodziny, będąc napastliwy i wręcz agresywny. To bardzo przebiegły i „zły niewolnik” ŚJ., który ‘odgrywa wśród nich kierowniczą rolę’, paternalistyczną czy monocentryczną. Owładnięty megalomanią wprowadza w błąd i zwodzi, bowiem w podstępny sposób wypacza chrystianizm. Grzeszna organizacja religijna ŚJ., czyli ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, jest także częścią chrześcijaństwa tego świata. Jego religii, jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. A dalej większego, nierządnego Babilonu wielkiego’, dosłownie ‘Zamieszania wielkiego’ wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata!!!

Pismo Święte: Galacjan 6:7 tro; Mateusza 24:45-48 nwt-pl; Łukasza 15:1-32; 3Jana 9-11 bw; Rzymian 1:18-25 nwt-pl; 11:4; Ezechiela 8:3,5; 1Jana 5:21; 2Tesaloniczan 2:3,4,11 kow; w Lexicon Strong’s gr. ‘sebasma’ to bałwochwalczy obraz, jakikolwiek przedmiot kultu; zobacz tam także ‘obraz’, po gr. ‘eikōn’.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

„Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [uwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię [Jezus] i mówiąc: ‘Ja jestem Chrystusem[namaszczonym, chrystusem, pomazańcem]; i w błąd wprowadzą [uwiodą] wielu.

Bo powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.

„Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami”

Tak, tak, Świadkowie Jehowy nie oszukujcie się!

‘Wielbienie stworzeń i pełnienie dla nich świętej służby’!

Zbiorowy ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowy] w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszcza się zdrady Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. A także Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. Ten autokrata, opętany władzą zbiorowy przywódca religijny ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża odurza umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ w gr. ‘porneia’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Świadkowie Jehowy NIE pokładajcie całej swej ufności w ustawicznie wypowiadanych, „w zwodniczych [kłamliwych] słowach swych liderów:

 • ‘Jesteśmy Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy, Organizacją Jehowy’!

Zanim doszło do katastrofy narodowej, Bóg ostrzegał Izrael, swój naród wybrany:

„Naprawcie swoje drogi i swoje postępki, a ja sprawię, że będziecie przebywać w tym miejscu. Nie pokładajcie ufności w zwodniczych [kłamliwych] słowach, mówiąc:

Są świątynią [lub ŚwiątyniaJehowy, świątynią [lub Świątynia] Jehowy, świątynią [lub wszak to Świątynia] Jehowy!’”

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:11; Mateusza 24:4,5,24,48 nwt-pl, bgn; 2Tymoteusza 3:13 br; Rzymian 1:18-25 nwt-pl; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15-18; 18:3,23 dos, bp; 19:2; Jeremiasza 7:3,4 nwt-pl, bp; zobacz w Lexicon Strong’s znaczenie w przenośni gr. ‘porneia’.

Ważne! W leksykonie ŚJ. „Wnikliwe poznawanie Pism” tom 1, strona 182, pod hasłem ‘bałwochwalstwo, bożek’ sami przyznają:

Bałwochwalstwo to uwielbienie, adoracja, cześć, jaką się otacza bałwana, czyli bożka. Mianem bożka określa się wizerunek, wyobrażenie lub symbol będący przedmiotem takiego kultu, utożsamiany zwykle z jakąś realną lub domniemaną siłą wyższą — nieożywioną (jak siły i twory przyrody) lub obdarzoną życiem (człowiek, zwierzę czy organizacja). Bałwochwalstwu z reguły towarzyszą jakieś tradycje, rytuały i ceremonie[zaznaczenie nasze].

Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa podstępne, wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

 • Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Nieśmiertelnego, Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!
 • A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasiświęty.
 • To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; Rzymian 1:18-25; 1Koryntian 10:14 bw; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

Szaleństwo zakazu myślenia!?

Religie tego świata wraz z uległymi im wielkimi narodami, wybitnie tkwią w uwodzącym i ogłupiającym bałwochwalstwie. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) nie są tu wyjątkiem.

 • Nie oszukujcie się, bo uprawiacie podstępnie narzucane, zniewalające bałwochwalstwo!

Pismo Święte chwali tych, którzy przyjmują [głoszone] Słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają. Lecz ŚJ. w ogóle tego nie czynią, bo po prostu nie oczekuje się od nich ‘największej gotowości umysłu’. Jest wręcz zakaz myślenia, które to myślenie tzw. ‘organizacja Jehowy’ uważa za grzech śmiertelnie niebezpieczny. Samo stawianie dociekliwych pytań jest często odbierane jako akt agresji wymierzony przeciwko tej ‘świętej organizacji’. ŚJ. ulegają ciągłej, usilnej indoktrynacji i mają lęk przed myśleniem. Dlatego w rzeczywistości nie dążą do ‘starannego badania Słowa Bożego, czy tak się rzeczy mają’. W rezultacie czego ŚJ. na ogół bezkrytycznie, naiwnie i bezmyślnie słuchają swej grzesznej organizacji religijnej jak ‘Boga(boga). Jej liderom-showman’om, wybitnym wodzom-czarownikom, przewrotnie nazywających się ‘niewolnikiem wiernym i roztropnym’, nie tylko okazują nabożną atencję, ale wręcz adorują jak bałwochwalczy obraz tej organizacji. ŚJ. ciągle, nagminnie i notorycznie powtarzają, że czczą Jehowę [Boga Ojca] oraz są Jemu posłuszni. Jednak tak naprawdę to wyraźnie dostrzega się zauroczenie i fascynację nie tyle Kimś co czymś. Zdołano bowiem ŚJ. zahipnotyzować czy ‘zaczadzić’ i dlatego wszystko u nich kręci się wokół ich bożka, ‘organizacji Jehowy’ czy wręcz ‘świętej Organizacji’. Wydaje się, że niektórzy ŚJ. po pierwszym ‘wcieleniu‘, kult ‘Matki Boskiej’ zamienili na kult swej obecnej ‘Matki Bożej’, czyli organizacji quasi-Bożej! W gruncie rzeczy mają zamknięty światopogląd, żyją wręcz w innej rzeczywistości i nie przekonują ich nawet biblijne argumenty.

To jest wybitnie ortodoksyjne, bezrefleksyjne, uparte, wręcz rozpaczliwe trzymanie się poważnego błędu. To straszny dogmatyzm, który nie znosi rzetelnej weryfikacji. Ściąga on tylko oburzenie, gniew Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Jest to bowiem uprawianie grzechu bałwochwalstwa, kult ‘organizacji Jehowy’, wyjątkowo uwodzący i zwodniczy! Jednak liderzy-wodzowie ŚJ. ostatnio w szczególny sposób i jeszcze bardziej utwierdzają to karygodne bałwochwalstwo. A to dlatego, że utwierdza ono ich pozycję, władzę i daje im korzyści, zysk. ‘Organizacja Jehowy’ jest i ma być traktowana jak bóg! To ‘świetnie’ skonstruowany, niewolniczy system religijny, przytłaczająca struktura, groźna machina. Tych, którzy temu nie ulegają i unikają arbitralnie narzucanego bałwochwalstwa oraz przestali wierzyć grzesznemu, ludzkiemu tzw. ‘niewolnikowi’ i jego grzesznej organizacji spotyka: pogarda, prześladowania i represje. Ci bezwstydni, narcystyczni zwodziciele-showman’i ŚJ. to okupanci ludzkiej świadomościZwłaszcza dzisiaj bardzo cenią sobie ‘nieuctwo wiernych’ i ślepe posłuszeństwo czy tępą lojalność. I taką oto ostateczną postawę: „mierny, bierny, ale wierny”.

Ortodoksja według PWN – «bezwzględne wyznawanie jakiejś doktryny i rygorystyczne przestrzeganie wszystkich jej zasad, norm»

Fanatyzm według PWN «żarliwość (szaleństwo, zagorzałość) w wyznawaniu jakiejś idei lub religii, połączona ze skrajną nietolerancją»; zobacz także nauczanie dogmatyczne; dogmatyzm.

Osobowość autorytarna – «osobowość człowieka silnie identyfikującego się z własną grupą i przyjmującego postawy nietolerancji, pogardy i agresji wobec innych grup».

A miejsce dla tchórzy, niewiernych, postępujących obrzydliwie, zabójców, rozpustników, czarodziejów, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest w jeziorze płonącym ogniem i siarką [symbol wiecznej śmierci]”.

„Szczęśliwi, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywać z drzewa życia i wejść przez bramy do miasta [Nowej Jerozolimy – alegoria wiernych w Królestwie Bożym]. Na zewnątrz [poza Królestwem Bożym] są psy, czarodzieje, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy lubią i mówią kłamstwa.

Tajemnicze „psy” to najprawdopodobniej odstępcy, ludzie nie ceniący tego co święte i duchowe — Mateusza 7:6; Filipian 3:2; 2Piotra 2:22; Izajasza 56:10,11 br.

Pismo Święte: Mateusza 4:10 nwt-pl; 11:27-30; 22:37; 23:8-10; 24:45-51 nwt-pl; Łukasza 4:8; Jana 14:6 bt; 1Tymoteusza 2:5,6; Dzieje 4:12; 5:29-32; 17:11 nwt-pl; Jana 5:22,23; 17:17; 1Koryntian 10:14; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 7:10; 9:20,21; 19:10; 21:8 pau; 22:8,9,14,15 pau; 2Koryntian 5:10 bw; Rzymian 12:1,2; 14:10,12 bw; 2Tesaloniczan 2:3,4 nwt-pl; a także Ezechiela 5:11; 43:8 pau; 2Mojżeszowa 20:3 bw; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12.

 • Świadkowie Jehowy koniecznie porzućcie podstępne bałwochwalstwo, które was uwodzi i zwodzi!

OSOBIŚCIE — wolni, odpowiedzialni i obowiązani!

Nauka Pana Jezusa Chrystusa wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na indywidualne zbawienie każdego, a NIE zbawienie instytucji czy ‘organizacji Bożej’, jako tak zwanej ‘religii prawdziwej i ‘jedynej arki zbawienia’. Ciągłe i ustawiczne twierdzenie, że poza ich tak zwaną religią prawdziwą’ nie ma zbawienia, jest upartym utrwalaniem kłamstwa, które ma trzymać wierzących w niewoli religijnej!

„I pośle on [Pan Jezus] swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.

Powiadam [Jezus] wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

 • Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Nieśmiertelnym, Świętym Bogiem Wszechmocnym oraz Jego Chrystusem [Namszczonym, Pomazańcem], Naszym Panem Jezusem! Świadomość tego powinno działać na nas szczególnie kojąco.
 • Dlatego każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek korzystania z ustawicznie włączonego filtra krytycznego myśleniakoniecznie filtrować wszystko przez ‘Słowo Boże, które jest Prawdą’!

Pismo Święte: Mateusza 24:31,40,41 nwt-pl; 25:31-33; Łukasza 17:34-36 bw; Dzieje 4:19; 5:29; Objawienie 1:5; 17:14; 19:16; Jana 17:17.

Każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek poznać te Osoby, o których mówi Pan Jezus:

„A to jest [sensowne] życie wieczne: poznać [gr. ‘poznawać’] Ciebie, Jedynego, Prawdziwego Boga, i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.

Nie chodzi tu o zdobywanie jakiegoś zakresu wiedzy, informacji, ponieważ poznawać’ [gr. ginōskō’] to: ‘uczyć się, zdobywać wiedzę, rozpoznać, głębsza znajomość, zrozumieć, uświadomić sobie’. W naszym uczeniu się nie ma miejsca dla jakiegoś pośrednika w rodzaju tak zwanego ‘niewolnika wiernego i roztropnego’. Apostoł Paweł uświadamia nam od Kogo mamy się uczyć: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa”. Uprasza nas, aby pełnić ‘rozumną służbę Bożą’ [„pełnioną waszą zdolnością rozumowania” (nwt-pl)]. Nawołuje: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać [‘rozróżnić, rozeznać, zrozumieć, sprawdzić, sami doświadczyć’ (nwt-pl)] jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Pismo Święte: Jana 17:3 bp; Rzymian 10:17 bt; 12:1,2 bt; porównaj Dzieje 17:11 nwt-pl.

Mamy więc samodzielnie, niezależnie, autonomicznie, rzetelnie, uczciwie, w pełni i osobiście zaangażować się w studium Biblii, Pisma Świętego, czyli Słowa Bożego. ‘Zbawiciel świata’ zapewnia:

„Szczęśliwi ci, którzy słuchają Słowa Bożego i je zachowują”!

„Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone.

Pan Jezus Chrystus także ostrzega:

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości Jednemu, Wszechmocnemu Władcy] i Jemu samemu służyć będziesz”.

Pan Jezus wyraźnie na to wskazuje, kiedy mówi o ‘największym i pierwszym przykazaniu’:

„’Masz miłować Jehowę [Pana, JHWH], twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym SWYM umysłem’ [nie innym, nie cudzym!!!].

Pismo Święte: Jana 4:42; 14:6; 17:17; 1Jana 4:14; Objawienie 7:10; 19:10; Mateusza 4:10 bt; 7:7,8 nwt-pl; 22:37,38 nwt-pl; Łukasza 4:8; 10:27; 11:28 nwt-pl; Marka 12:30; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; 5Mojżeszowa 6:5; zobacz umysł.

Uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’ tylko uwodzą i zwodzą

Liderzy tak zwanej ‘organizacji Jehowy’ w zorganizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Nie trwają oni w tej nauce, która jest objawioną nauką ‘najświętszej wiary’, „raz na zawsze przekazaną świętym”. Jest więc kompletna, bez braków i nie ma potrzeby jej uzupełniania jakimś ‘nowym światłem’. To ich ‘nowe światło’ okazuje się tylko uwiedzeniem i zwiedzeniem oraz obrzydliwym i jakże zwodniczym bałwochwalstwem. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają wasze umysły szaleńczym bałwochwalstwem adorowanej, grzesznej ‘organizacji Jehowy’ i jej grzesznego ‘obrazu’, które wywołuje oczywisty gniew Boży. Ich stawiany na głowie uporczywy, podstępny i perfidny, oszukańczy zabieg czy fałsz myślowy to: Organizacja = Niewolnik = Ciało Kierownicze = Jehowa (Bóg). To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Mateusza 24:48 nwt-pl; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Judy 3, 20 nwt-pl; Galacjan 1:6-9; 1Koryntian 10:14; Efezjan 3:5; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 dos, bp.

„Właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów”!

Zdaje się, że proroctwo apostoła Pawła o (1) odstępstwie i objawieniu się człowieka bezprawia, syna zagłady’, najbardziej dotyczy tak zwanej ‘organizacji Jehowy’. A już bez wątpienia dotyczy jej proroctwo apostoła Jana, że (2) właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów; stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”. Dlaczego?

(1) Przede wszystkim liderzy adorowanej ‘organizacji Jehowy’ dalej uparcie głoszą swoje fundamentalne, „fałszywe proroctwo” o ‘roku 1914’, jakoby już „nastał dzień Chrystusa[ich przekład własny nwt-pl ma ‘Jehowy’, zawzięcie fałszują tu nawet Słowo Boże]. ‘Organizacja Jehowy = Niewolnik = Ciało Kierownicze’ to zakamuflowany, lecz szczególny, przesiąknięty skandaliczną megalomanią:

przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, mające na myśli Boga, lub będące przedmiotem czci. Tak, że jak bóg zasiada on w Świątyni Boga, przedstawiając samego siebie, że jest bogiem’.

Występuje on: „w całej potędze kłamstwa”, „z wszelkim zwodzeniem”, „wśród wszelkich podstępnych oszustw”, „z całym arsenałem obłudy”, „z wszelkim nieprawym zwodzeniem”.

„Przyjdzie w całym fałszu bezprawia, pomiędzy gubiącymi siebie dlatego, że nie wpuścili miłości prawdy dla ich zbawienia. Dlatego posyła im Bóg spełnienie szaleństwa [omamieni błędem, ostry obłęd, działanie oszustwa], aż do uwierzenia w kłamstwo, aby zostali potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli przyjemność w bezprawiu”.

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:1-12 pau, bp, bt, bw, kow, bgn, nwt-pl.

(2a) Jest to wręcz aż nie do wiary, ale w ‘organizacji Jehowy’ „właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów, stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”. Jak to? Już nieco wcześniej ich pojawienie się zapowiedział Pan Jezus:

„Bo powstaną fałszywi [kłamliwi] Chrystusowie [‘chrystusowie’ dosłownie ‘pomazańcy’] oraz fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i dziwy, żeby – jeśli to możliwewprowadzić w błąd nawet wybranych.

To właśnie w ‘organizacji Jehowy’ jest wiele, a ostatnio lawinowo nawet rośnie ich liczba, osób obwołujących się ‘pomazańcami’, czyli ‘chrystusami’. Oni wszyscy postawili się na miejscu Chrystusa, więc są to tylko samozwańczy pomazańcy [chrystusowie] czyli uzurpatorzy, „fałszywi [kłamliwi] Chrystusowie = „fałszywi [kłamliwi] Pomazańcy. Jak na ironię w przekładzie ŚJ. ‘nwt’ oddano „chrystusowie” przez dużą literę. Czyżby z szacunku do nich? Ci w ‘organizacji Jehowy’ „pomazańcy” to „fałszywi pomazańcy”, a więc „fałszywi chrystusowie”. Dlatego są ‘antychrystami’, co dosłownie znaczy w miejsce Pomazańca [Chrystusa], a więc ‘przeciwnicy Pomazańca’, czyli ‘antychryści’.

„Właśnie teraz wystąpiło wielu antychrystów, stąd poznajemy, że jest ostatnia godzina”!

Pismo Święte: 1Jana 2:18 nwt-pl; Mateusza 24:24 nwt-pl, porównaj w bgn.

Istotne! W „Słowniczku pojęć” dla Świadków Jehowy pod słowem antychryst sami przyznają:

Grecki termin o podwójnym znaczeniu. Odnosi się do tego, co jest przeciwne Chrystusowi. Może też oznaczać kogoś, kto usiłuje zająć jego miejsce fałszywego chrystusa. Antychrystami można słusznie nazwać wszystkich ludzi, organizacje lub ugrupowania, które bezpodstawnie podają się za przedstawicieli Chrystusa lub za samego Mesjasza [gr. Chrystusa] albo przeciwstawiają się jemu [Jemu] i jego uczniom (1Jn 2:22)[zaznaczenie nasze].

(2b) Obecnie tak zwane ‘ciało kierownicze’ ‘organizacji Jehowy’ składa się z ośmiu naczelnych ‘chrystusów’, czyli naczelnych ‘pomazańców’, a więc z ośmiu ‘świetnie’ zorganizowanych, naczelnych ‘wodzów’. Jak to jest możliwe skoro Chrystus, Pomazaniec jest JEDEN. Tak o sobie powiedział Pan Jezus:

JEDEN jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi”.

JEDEN jest wasz Wódz, Chrystus [Pomazaniec].

       Natomiast apostoł Paweł stwierdza:

„A obietnice oznajmiono Abrahamowi i jego potomkowi. Nie mówi: ‘I potomkom’, jak o wielu, lecz jak o JEDNYM: ‘I twemu potomkowi’, którym jest Chrystus.

JEDEN też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”.

Pismo Święte uczy, że Chrystus/Pomazaniec jest Jeden, a pozostali to tylko „fałszywi pomazańcy”, czyli „fałszywi chrystusowie”. Dlatego określenie „pomazańcy” w stosunku do wiernych chrześcijan nie występuje w Piśmie Świętym!!!

Wszyscy, którzy wierzą, że Jezus jest Chrystusem [JEDEN tylko], są dziećmi Bożymi”.

Pismo Święte: Mateusza 23:8-10 nwt-pl; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; Marka 13:22 nwt-pl, porównaj bgn; 1Jana 5:1 nwt (PNŚ 2018); zobacz Objawienie 11:15 i 12:10 nwt-pl, porównaj bw, bp, bt, br.

 • Ważne! Greckie ‘christianos i christianoi’ to dosłownie ‘chrystusowy i chrystusowi’, czyli ‘pomazańcowy i pomazańcowi’ — należący do Chrystusa, Pomazańca Bożego, inaczej ‘chrześcijanin i chrześcijanie’.

Pismo Święte: 1Piotra 4:16; Dzieje 11:26.

Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Świadkowie Jehowy! Kogo osobiście najpierw słuchacie?

Trzeba koniecznie poznać prawdę o tak zwanej ‘prawdzie’! Zacznijcie działać! To prawda, że już nie uprawiacie bałwochwalstwa, kiedy nie adorujecie ‘świętych’ obrazów, figur i krzyży. Jednak jak możecie adorować ludzką i grzeszną ‘organizację Jehowy’/quasi-Bożą oraz jej ludzki, grzeszny i bałwochwalczy ‘obraz’ – Ciało Kierownicze = Niewolnik?

Nie pokładajcie nadziei w możnych [książętach, dostojnikach] ani w żadnym człowieku, bo w nim nie znajdzie się zbawienia. Duch go opuści, wróci do swej ziemi, wtedy zaginą wszystkie jego zamiary”.

„Starszy i dostojnik to głowa, a fałszywy prorok to ogon. Zwodzicielami stali się przywódcy tego ludu, ci, których prowadzą, idą ku zgubie.

„Mówcie, co stanie się potem [w przyszłości]! Przekonamy się, czy jesteście bogami. Tak, zróbcie coś dobrego albo zróbcie coś złego, abyśmy nareszcie mogli się przestraszyć. Oto wy jesteście niczym! I niczym są wasze dzieła; obrzydliwością jest każdy, kto was sobie obiera”.

„Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami”.

Pismo Święte: Psalm 146:3,4 lub; Izajasza 9:14,15 pau (nwt-pl, lub i bt ma w. 15,16); 41:23,24 eib, pau, bt; 2Tymoteusza 3:13 br.

Pan Jezus został posłany, abyzniewolonych uczynić wolnymi’. Uprzedzał i nawoływał: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem [pomazańcem] oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi”! „Bo powstaną fałszywi [kłamliwi] pomazańcy i fałszywi [kłamliwi] prorocy. Nasz Zbawiciel ostrzegł: ‘Jehowę, twego Boga, masz czcić i TYLKO dla niego masz pełnić świętą służbę’”. W przekładzie ‘bt’ oddano to dokładniej: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] i Jemu samemu służyć będziesz”. Pan Jezus wyraźnie stwierdził o sobie:

„macie TYLKO JEDNEGO Nauczyciela, a wy [wszyscy] braćmi jesteście”.

Dlatego powiedział także: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował – i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie.

Pismo Święte: Łukasza 4:8,18 pau; 21:8 bt; Mateusza 4:10 nwt-pl, bt; 23:8-10 bp; 24:24 bgn; Jana 14:23 dos; porównaj Objawienie 19:10; Izajasza 30:20,21 pau: 48:17-20 bp.

   Apostołowie natomiast przekonywali: Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Apostoł Paweł przypomina i uświadamia:Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność. „Czyż nie wiecie, że poddając się komukolwiek jako posłuszni niewolnicy, jesteście niewolnikami tego, komu okazujecie posłuszeństwo?” Usilnie nawołuje: „przestańcie się stawać niewolnikami ludzi”! On sam postanowił: „ja niczemu nie poddam się w niewolę, dlatego stawiał siebie i Tytusa za wzór: „A co się tyczy cichaczem wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli w celu przeszpiegowania naszej wolności, jaką mamy w jedności z Chrystusem Jezusem, żeby nas całkowicie zniewolić – tym ani na godzinę nie ulegliśmy przez podporządkowanie się, aby w was pozostała prawda dobrej nowiny”. Był oburzony głupotą niektórych, kiedy ‘znoszą każdego, kto ich zniewala [niewolnikiem robi – bw], kto pożera to, co mają [wyzyskuje], kto porywa to, co mają [łupi], kto się wobec nich wywyższa [wynosi], kto ich bije w twarz’. Ostrzega: „Uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata. Nie pochodzi to od Chrystusa”. A apostoł Piotr potwierdza: „Każdy bowiem popada w niewolę tego, czemu ulega”. Przekład własny ŚJ. (nwt) w tym miejscu oddaje tak: „Kto bowiem jest pokonany przez drugiego, ten jest przez niego zniewolony.

Pismo Święte: Dzieje 5:29; Rzymian 6:16 pau; 1Koryntian 6:12 pau; 7:23 nwt-pl; 2Koryntian 11:20 nwt-pl; Galacjan 5:1 bgn; 2:4 nwt-pl; 2Piotra 2:19 pau.

Świadkowie Jehowy! Porzućcie podstępnie narzucane wam bałwochwalstwo! Zbawienie i ocalenie nie jest w tak zwanej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. „Zbawienie [ratunek, ocalenie] jest u Boga Naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka [Jezusa].

Pismo Święte: Objawienia 7:10 bw.

 • Istotne! Przyjęcie w 1931 roku nazwy „Świadkowie Jehowy” wydaje się mieć szczególny związek z ich proroczą działalnością ‘zabijania trzeciej części ludzi’, a więc w tym ograniczonym dla nich obszarze. Miotają oni ‘ciosami’ przez siebie głoszonego orędzia: ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie. Ogłosili bowiem, że chrześcijaństwo tego świata już jest ‘martwe’ przed Bogiem i zapowiedzieli nagłą zagładę najpierw jego religii! Dlaczego? Otóż przyjęta i uparcie stosowana przez ‘organizację Jehowy’ forma imienia Bożego „Jehowa”, z którym się wybitnie utożsamia jest raczej słowem-hybrydą. Jeśli tak, to hebrajski wyraz (Je)hôvâh’ znaczy: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel.

Pismo Święte: Objawienie 9:15,18; źródło: Lexicon Strong’s H1943, H1942 ze strony Parallel Bible Searcher; koniecznie czytaj Studium biblijne JHWH. O nagłej zagładzie chrześcijaństwa, zwłaszcza jego religii, ŚJ. mówią najwięcej w swojej książce pt. „Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa — jak?”

Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.