?>

1. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 21.09.2022

 • CZAS SPEŁNIENIA proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku nieszczęść i ostateczne 3,5 roku apogeum mega-miażdżących nieszczęść!!!

MEGA-GROZA i ROZPACZ BEZRADNYCH NARODÓW!

 • Proroctwo Jezusa Chrystusa:

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

NIEODWRACALNE WYROCZNIENatłok wstrząsających nieszczęść!

Apogeum miażdżącego osaczania! Niestety!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: KIEDY dokona się koniec świata?

Pilot proroctwa:

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?”?

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym [gdzie być nie powinna; obecnie: wierni chrześcijanie] obrzydliwość [ohydę] spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela — kto czyta, niech zwróci na to uwagę [rozważy].

(…) na ziemi rozpacz narodów bezradnych (…)!

„Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”!

Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa!

 • Włącz pełną aktywność swego umysłu!

TREŚĆ: Co się będzie działo (1) przed, (2) w czasie i (3) zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia? Współcześnie będzie nią bałwochwalcza bestia wychodząca z otchłani. Dokona ona zuchwałego przestępstwa spustoszenia [dewastacji], transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!!

 • W świetle proroctw Pisma Świętego będzie to przełomowe wydarzenie, po którym, po około 3,5 rocznym burzliwym okresie, nastąpi wstrząsający koniec tego świata ludzkiego.

APOSTOŁOWIE zapytali Pana Jezusa o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [dopuszczalne: ‘przyjścia’] i końca świata’ [gr. ‘synteleia’ to zakończenie’]? Pan Jezus łączy wszystko w jedną odpowiedź w związku z zachodzącą tu analogią i dlatego proroctwo to ma podwójne wypełnienie. Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa w Ewangeliach synoptycznych jest w pełni zgodne. Jak sam powiedział:

„Pismo [Święte] nie może być naruszone”.

Istotne po wnikliwym rozważeniuostateczne wypełnienie proroctwa Pana Jezusa odpowiada zwłaszcza równoległemu i paralelnemu proroctwu z Księgi Objawienia oraz Księgi Daniela.

O proroctwie z Ewangelii Mateusza 24:1-44 wiele już napisano. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”, dlatego owe proroctwo o podwójnym wypełnieniu, będące odpowiedzią na pytanie apostołów, wnikliwie rozważymy w szerszym kontekście biblijnym. Wzięliśmy pod uwagę równoległe i paralelne proroctwo Objawienia, a szczególnie końcową część proroctwa „drugiego biada”, całe proroctwo „trzeciego biada” oraz jego ‘ostatnie ciosy [plagi] gniewu [wzburzenia, szału] Bożego’.

Analizując proroctwo Mateusza 24:1-44, trzeba będzie równolegle korzystać także z proroctw zapisanych w pozostałych Ewangeliach synoptycznych, Marka 13 rozdziale i Łukasza 21:5-36 i 17:20-37. Aby mieć jeszcze pełniejszy obraz trzeba wziąć pod uwagę także inne wypowiedzi Słowa Bożego, np. proroctwa Daniela, które przy wypowiadaniu swego proroctwa Pan Jezus polecił ‘rozważyć’ czy ‘wykazać rozeznanie’. Proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24:1-44 [także paralelne i synoptyczne] ułożone jest, jak się przekonamy, bez wątpienia chronologicznie. Natomiast w dalszej części Mateusza 24:45 do 25:46 [lub Marka 13 lub Łukasza 21:5-36 i 17:20-37], Pan Jezus podaje uzupełniające wyjaśnienia, przykłady i różne przypowieści dotyczące ściśle tego Jego proroctwa. Spełnią się one „wtedy”, dosłownie ‘w tym czasie’, bowiem takie jest znaczenie występującego tu gr. słowa ‘tote’. To wyrażenie według Lexicon Strong’s wskazuje na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń i występuje w tym proroctwie Pana Jezusa aż 16 razy.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Mateusza 24:3,15,21,22 eib, bp, bw, nwt-pl, pau; Marka 13:4,14,19,20 bt; Łukasza 21:7,20,25,26 eib, bt; Daniela 8:9-14,26; 9:23-27; 10:21 bw; 11:31; 12:1,11,12; 2Tymoteusza 3:16 bw; Objawienie 8:13; 11:14; 15:1; 16:1; Jana 10:35 dos. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

CZĘŚĆ 1:

Co się będzie działo przed ‘pojawieniem się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia’Zanim nastąpi przełomowe wydarzenie wtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga – transgresja tej dewastującej ohydy’, czyli ‘bestii wychodzącej z otchłani’!

 • Czas spełnienia proroctwazwłaszcza okres działalności Badaczy Pisma Świętego (XIX/XX wiek) i działalności ‘organizacji Jehowy’ oraz prorocze, przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku.

Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 8:6 do 11:6 zwłaszcza:

# Pierwszego „biada”’ wypełnionego przez russellowskich Badaczy Pisma Świętego (Objawienie 9:1-12).

# Drugiego „biada”’, które spełniają/spełniły biblijne „wojska konnicy”, czyli tak zwane ‘wojska organizacji Jehowy’, w części ich dotyczącej (Objawienie 9:13-21).

# W zakończeniu ‘drugiego „biada”’, które spełnia pojawienie się ‘anioła z otwartym małym zwojem’ i alegoryczno-symboliczni, autentyczni ‘dwaj świadkowie/prorocy Boga składający swe świadectwo’ prawdy. Ta prorocza opozycja jest odważna i zdeterminowana w demaskatorskiej krucjacie przeciw ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża (Objawienie 10:1 do 11:6).

Pismo Święte: Proroctwo Mateusza 24:4-13, synoptyczne i paralelne Marka 13:5-9,11-13 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:8-19, a także Daniela 11:25-30.

 • Pan Jezus ostrzegł:

Χ „To jeszcze nie koniec”.

Χ „To wszystko dopiero początek cierpień [agonii].

Już na samym początku swej odpowiedzi Pan Jezus wyraźnie ostrzega chrześcijan:

Χ „Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [nie zwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: ‘Ja jestem Chrystusem [gr. ‘christos’, czyli chrystusem = pomazańcem]; i w błąd wprowadzą wielu. Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili [nie dali się zastraszyć]. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec.

Przez wieki wielu twierdziło i dzisiaj szczególnie twierdzi, że są naśladowcami Jezusa. Pan Jezus wyraźnie oświadczył:

JEDEN jest wasz Wódz, Chrystus [Pomazaniec].

Jednak niektórzy z tak zwanej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża posuwają się dalej i mówią wprost: ‘Ja jestem Chrystusem [gr. ‘christos’, czyli chrystusem = pomazańcem] i czas nadszedł’ [gr. ‘kairós’ – czas odpowiedni, określony, ustalony, wyznaczony, (zawzięcie twierdzą, że jest nim ‘rok 1914’)]. Niestety są to tylko pseudo-chrystusowie, a dosłownie pseudo-pomazańcy, z gr. ‘pseudochristos’. ‘W błąd wprowadzą wielu i wielu zwiodą’, ponieważ okażą się tylko ‘fałszywymi chrystusami i fałszywymi prorokami’, czyli dosłownie kłamliwymi pomazańcami i kłamliwymi prorokami. Stąd nawoływanie Pana Jezusa: Nie idźcie za nimi. Mimo tego ‘wielu da się wprowadzić w błąd i zwieść’, co przewidział Pan Jezus mówiąc:

Χ Wtedy wielu się załamie [zgorszy, zrazi, upadnie], i jedni drugich będą wydawać [donosić, zdradzać] i nienawidzić. I wystąpi wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą [uwiodą, w błąd wprowadzą, omamią].

Wojny, trzęsienia ziemi, głód, zarazy, zamęt i lęk były, są i póki co jeszcze będą. Sytuację tę wykorzystują fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy”, aby ‘zwieść wielu’. Dlatego Pan Jezus uspokaja, aby ‘nie dać się tym zastraszyć’ i nie wpadać w ‘przerażenie’ czy ‘w panikę’.

„Bo musi się to stać, ale to jeszcze NIE koniec.

 • „Powstanie bowiem [bowiem G1063] naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu”.

Co między innymi odpowiada zwłaszcza I i II wojnie światowej. ‘W niektórych miejscach będą wielkie trzęsienia ziemi [w tym: nawałnice] i głód, i zaraza [zaraźliwa choroba, plaga, szkodnik], i zamęt [rozruchy], i budzące lęk zjawiska [rzeczy budzące postrach], które nieodłącznie towarzyszą niedoli ludzkiej.

 • Jednak Pan Jezus ostrzega:

‘Lecz to wszystko jest dopiero POCZĄTKIEM boleści [ciężkiej agonii].

Ta część proroctwa wyraźnie łączy się z proroczą wizją czterech jeźdźców Apokalipsy z Objawienia 6:1-8. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu już jako Król, Pan Jezus „wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać”, a z nim także ‘jeźdźcy’ niosący wojnę, głód i śmierć, ci jednak do określonego czasu.

Apostoł Paweł przypomina, że ‘wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Tak było w wypadku pierwszych chrześcijan, którym towarzyszyły prześladowania kiedy ci głosili poselstwo o Jezusie. Fakty świadczą, że dzieje się to nieprzerwanie, a wzmogą się one zwłaszcza przed końcem tego złego świata. Pan Jezus wyraźnie zaznaczył, że zanim nastąpią wstrząsające wydarzenia końca świata, czyli „będą straszne widoki, a z nieba wielkie znaki” [o tym powiemy dalej], Jego uczniów najpierw dotkną ‘prześladowania’.

Pismo Święte: 2Tymoteusza 3:12 bp; Mateusza 23:8-10 nwt-pl; 24:4-13,24 ubg, bw, bt, bgn, dos, bp, br, nwt-pl; Marka 13:5-13,22 ubg, bgn, br; Łukasza 21:8-19 ubg, br, kow; Objawienie 6:9-11.

W tym miejscu trzeba wyraźnie i koniecznie przestrzec: zaprzestać szaleńczego myślenia według nachalnie i uparcie przez niektórych narzucanego dogmatu, że już nastąpiło „przyjście” [dokładniej gr. ‘parousia’ – „obecność”] Pana Jezusa w 1914 roku z władzą Królestwa.

 • W nauce Pisma Świętego nie istnieje wyznaczony ‘rok 1914’!!!

W dalszej części swego proroctwa Pan Jezus uświadamia, że wydarzenia spełniające Jego proroctwo będą świadczyć o Jego „przyjściu” czy „obecności”. A więc i o bliskim Królestwie Bożym, „już u drzwi”, a nie, że ono już stało się faktem. I są to NIEZWYKŁE wydarzenia! Jak:

‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia’ i „wielki ucisk”,

„powstaną fałszywi [kłamliwi] pomazańcy (chrystusowie, mesjasze) oraz fałszywi prorocy, i będą dawać dowody, i niezwykłe zjawiska, ku wprowadzeniu w błąd skoro niezbite i wybranych”,

„ale w tych dniach, po tym [wielkim] ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku; Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone”.

„A wtedy ujrzą [ludzie] Syna Człowieczego [Pana Jezusa] przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą”.

„Wówczas pośle [Pan Jezus] swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba”.

 • Co nastąpi po ostatecznym:

‘głoszeniu Ewangelii o Królestwie Bożym po całej  ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nastąpi [nieodwracalny] koniec.

Zwróćmy uwagę na pouczający przykład Pana Jezusa:

 • „Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko [gr. ‘kairós engýs’] jest lato”.

Χ Tak i wy, gdy ujrzycie te WSZYSTKIE wydarzenia, wiedzcie, iż blisko [gr. ‘kairós engýs’] jest Królestwo Boże”.

Pismo Święte: Marka 13:29; Łukasza 21:29-31 bt.

 • Niezwykle ważne! Nie może ujść naszej uwagi, że proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia miały spełniać się „wkrótce” [gr. ‘tachy’/‘tachos’], czyli niezwłocznie. Apostoł Jan usłyszał wyraźne polecenie: „Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas [gr. ‘kairós’] bliski [gr. ‘engýs’] jest”. Nasz Zbawiciel około roku 96 n.e. do swego apostoła Jana powiedział, że „przychodzi szybko” [gr. ‘tachy’]. Gr. ‘kairós engýs’, ‘tachy’ czy ‘tachos’ w Księdze Objawienia i nawiązujące do tych słów wypowiedzi Pana Jezusa, wskazują na szybko pojawiające się prorocze wydarzenia. Tak więc czas realizacji dla tego super-proroctwa został z góry określony, ustalony i jak widać jest niezwykle długi. Stąd nauka o ‘roku 1914’ jest kompletnym błędem!
 • Pismo Święte: Objawienie 1:1,3; 2:5,16; 3:11; 11:14,18; 12:12,14; 22:6,7,10,12,20. Gr. ‘kairós’ to ‘czas określony, ustalony lub wyznaczony’, to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’. Natomiast gr. ‘kairós engýs’ znaczy dosłownie, że ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’. Gr. ‘tachy’ znaczy ‘wkrótce, bez zwłoki, szybko, spiesznie, nagle, niezwłocznie, natychmiast’, a gr. ‘tachos’ znaczy dosłownie ‘szybkość, pośpiech czy ‘w pośpiechu’. W Księdze Objawienia gr. ‘tachy’ występuje 7 razy w 2:5,16; 3:11; 11:14; 22:7,12,20 i gr. ‘tachos’ w 1:1; 22:6. A gr. ‘kairós engýs’ w 1:3; 22:10 oraz gr. ‘kairós’ w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.
 • Zobacz Lexicon Strong’s G1451, G2540, G5035, G5034 i przekład interlinearny, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro). Odnośnie ‘przyjścia’ czy ‘obecności’ Pana Jezusa porównaj Mateusza 24:32,33; Marka 13:28,29; Łukasza 21:30,31, gdzie występuje gr. ‘kairós engýs’ – ‘czas jest w zasięgu ręki (pod ręką)’ i dotyczy ‘rzeczy bliższych, mających się wkrótce wydarzyć’.

Zanim jednak ‘przyjdzie [obecność] Chrystus i zakończenie świata’, nastąpi znaczące i ważne, prorocze wydarzenie. Zwróćmy uwagę na apokaliptyczne i z całą pewnością chronologiczne trzy „biada”, a w nich na proroctwo dokuczliwego „drugiego biada”. Działalność proroczych „wojsk konnicy”, czyli ‘wojsk organizacji Jehowy’/quasi-Boża raczej wypełniły jego pierwszą część. A kiedy zacznie spełniać się jego dalsza i końcowa część, pojawi się, a właściwie już pojawiła się prorocza oraz szczególna działalność alegoryczno-symbolicznychdwóch moich [Bożych] świadków w worach dwóch proroków”. W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę i wzywali do skruchy innych. Potępiali poważne i ohydne grzechy, do zerwania z którymi usilnie nawoływali. Dlatego: prorocze „wory” pokutne — to wyraz głębokiego smutku i bólu, pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem. A także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze zmierzeniem i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im wstrząsającego, ‘gorzkiego’ orędzia Bożego przeciw skandalicznemu złu w tym bezsensownym świecie ludzkim. Orędzie alegoryczno-symbolicznychdwóch świadków — dwóch proroków’ jest szczególnie dokuczliwe dla organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

W oparciu o dogłębną analizę Słowa Bożego możemy stwierdzić, że sensowne jest tylko jedno rozumowanie. Ta szczególna działalność nastąpi w czasie dosłownym i wyznaczonym „1260 dni” [3,5 roku], a dotrzeć ma – niekoniecznie do wszystkich – przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. Jednak szczególne potępienie dotykać ma międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Dlatego, że ta specjalna misja alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga — dwóch proroków’ jest kontynuacją proroctwa „drugiego biada”. Proroctwo to od początku dokładnie wypełnia się na tej wybitnie uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnej. Jednak ostatecznie proroctwo zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Ogólnie mówiąc ta specjalna działalność będzie ‘preludium’ (poprzedzać) ostatecznego głoszenia, które nastąpi tuż przed końcem i będzie z nim mocno związane. Według proroctwa Pana Jezusa, tym końcowym i ostatecznym dziełem będzie:

Χ ‘głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec.

Pismo Święte: koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp; Objawienie 6:9-11; 10:10,11 bg, ubg, bgn, interlinearny; 11:3,4,7,10; Mateusza 24:14; Marka 13:10; koniecznie porównaj Objawienie 14:6-10.

CZĘŚĆ 2:

Co się będzie działo w czasie ‘pojawienia się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia’Przełomowe wydarzenie wtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga – transgresja tej ‘dewastującej ohydy’, czyli ‘bestii wychodzącej z otchłani’!!!

 • Czas spełnienia proroctwa: z chwilą zakończenia przedostatniego (pierwszego), proroczego 3,5 roku.

Odpowiada równoległemu i paralelnemu proroctwu Objawienia 11:7-14: 

# Część końcowa proroctwa drugiego „biada”’. Zaskakującym i przełomowym wydarzeniem będzie tu pojawienie się i pierwsze, ‘ohydne’ działanie ‘bestii wychodzącej z otchłani’. Dokona ona zuchwałego ‘przestępstwa’ transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!!

Pismo Święte: Proroctwo Mateusza 24:15, synoptyczne i paralelne Marka 13:14 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:20, a także Daniela 8:9-14,26; 11:31; 12:11,12; porównaj Objawienie 17:1-11; 13:14,15.

 • Pan Jezus podaje znak ostrzegawczy:

Χ „Gdy ujrzycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia”.

Kiedy upłynie wyznaczony czas ‘świadczenia’ ze ‘słodko-gorzkim’ orędziem „otwartego małego zwoju”, czyli kiedy „złożą swoje świadectwo” „dwaj moi [Boży] świadkowie — dwaj prorocy”, do działania przystąpi ‘obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]. Nastąpi powstrzymanie (zakaz) i przerwanie tej ‘dręczącej’  ludzi działalności, zwłaszcza dokuczliwej dla tych z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Pierwsi chrześcijanie mieli ‘uciekać w góry’, a dzisiaj? Proroctwo Psalmu 2:6 (ubg) i Micheasza 4:1,2 (bp) mówi o symbolicznej ‘Górze’:

„Ja [JHWH] ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze” [wielka władza Jego wywyższonego Chrystusa w Królestwie Bożym].

 • „Przy końcu czasów [hebr. dosłownie – na końcu, ostateczny koniec, ostatni raz] góra Domu Jahwe [JHWH] stać będzie niewzruszenie ponad szczytem gór i wznosić się będzie ponad wzgórzami. Będą ku niej dążyły narody i ludy liczne przybędą mówiąc: ‘Chodźmy, wstąpmy na górę Jahwe i do Domu Boga Jakuba [Izraela]! Niech nas pouczy o drogach swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami’! Z Syjonu [DZISIAJ: wywyższony Chrystus z całą władzą] bowiem wyjdzie Prawo i słowo Jahwe z Jeruzalem [DZISIAJ: to ‘Nowe Jeruzalem/Jerozolima’, czyli Jego wierni jako chrześcijański ‘Izrael’ w Królestwie Bożym](porównaj Objawienie 14:1; 21:1-10).

Dojdzie do prześladowań lojalnych wobec swego Zbawiciela chrześcijan. Dlatego Pan Jezus nawołuje: ‘Kto wytrwa do końca ten zostanie zbawiony’ lub jak zapisał Łukasz: „Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze [życie] wasze”. Z omawianego przez nas proroctwa Pana Jezusa wyraźnie wynika, że pomimo tego dojdzie do końcowej i globalnej działalności głoszenia Ewangelii. Ewangelista Łukasz nic o tej ostatecznej działalności nie wspomina, natomiast Mateusz przytacza słowa Pana Jezusa:

Χ „I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec [gr. rzeczownik ‘telos’; czasownik ‘teleō’ – wykonać, spełnić, doprowadzić do końca].

Ewangelista Marek w trakcie opisywania prześladowań zanotował jednoznaczną wypowiedź Pana Jezusa: Najpierw [gr.prōton’] jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom”. Według Lexicon Strong’s greckie słowo ‘prōton’ to dosłownie ‘pierwszy w czasie i miejscu’.

Pismo Święte: Objawienie 6:9-11; 10:10,11; 11:3,4,7,10; Mateusza 24:13,14; Marka 13:9,10,13; Łukasza 21:12,19; porównaj Daniela 11:32-35 nwt-pl.

Przez pierwsze, wyznaczone „1260 dniach” [3,5 roku] dokona się szczególna działalność ‘składania swego świadectwa przez dwóch świadków — dwóch proroków’. Po czym zostanie ona nagle przerwana przezobrzydliwość [ohydę] spustoszenia”, którą Łukasz nazywa ‘otaczającymi wojskami’.

 • Pan Jezus prorokuje:

Χ „Gdy więc zobaczycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym [gdzie być nie powinna] — kto czyta, niech rozumie”.

ISTOTNE! Gdy Pan Jezus wypowiadał powyższe słowa ‘miejscem świętym’ była jeszcze żydowska świątynia w Jerozolimie. Lecz wyraźnie Chrystus zapowiedział:

„Królestwo Boże zostanie wam [Żydom] zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Narodem, któremu ‘dano Królestwo Boże’ jest  DZISIAJ chrześcijański „Izrael Boży”, jego żywe ‘miejsce święte’, żywa ‘świątynia’, czyli chrześcijańscy ‘niewolnicy Boga i Chrystusa’ pełniący ‘świętą służbę’ i składający ‘stałą, codzienną ofiarę pochwalną’. Nasz Zbawiciel zachęca do powiązania Jego proroczych słów z proroctwem Daniela 8:914; 9:2327; 11:31; 12:11, ale nie bez powodu mówi: „kto czyta, niech rozumie” czy „wykaże rozeznanie” [gr. dosłownie ‘rozróżniać, rozpoznać, dokładnie wiedzieć, potwierdzić’]. Proroctwo Daniela 9:23-27 dotyczy losu narodu żydowskiego i zburzenia jego świątyni, czego dokonały wojska rzymskie w 70 roku n.e.. Jednak już ich nie dotyczą mówiące o „wyznaczonym czasie” następujące prorocze słowa anioła skierowane do Daniela:

„A wojska [siły; hebr. dosłownie ‘wyciągnięte ramiona’ (symbolika) – siły ludzkie, lecz nie oręż, narzędzia presji politycznejwysłane przez niego [króla północy/super-mocarstwo ostatnie] wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia.

 • „Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni [43 miesiące].
 • Po tym wyznaczonym czasie nastąpi kres tego złego świata ludzkiego.

Pismo Święte: Mateusza 21:43; 24:15; Marka 13:14; Łukasza 21:20; Rzymian 6:22; 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Objawienie 7:3,10 bw; 11:2-4,7; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 7:22; 2Koryntian 6:16-18 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp.

Ważne! Prorocze okresy czasu jak „1290 dni”, „1335 dni”, „1260 dni” („42 miesiące” = ‘czas, czasy i pół czasu’/3,5 roku) oraz „2300 wieczorów i poranków” (1150 dni) omówiono w pokrewnych tematach.

Mamy dwie historyczne analogie:

 • Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo:

Χ A gdy ujrzycie ohy spustoszenia, umieszczoną w miejscu, gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry”.

Ewangelista Mateusz w 24:15 zamiast w miejscu, gdzie się nie godzi” mówi „w miejscu świętym”. W przekonaniu samych Żydów tym miejscem była wtedy dla nich świątynia jerozolimska.

(1) Pojawienie się ‘ohydy [obrzydliwości] spustoszenia’ już w 66 n.e. pod murami świątyni jerozolimskiej, zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Pierwsi chrześcijanie zostali zmuszeni do przerwania swej działalności ewangelizacyjnej (chwilowo) w mieście Jerozolimie i Judei. Nagłe zakończyli ‘składanie codziennej ofiary pochwalnej’ uznanej przez Boga za świętą. Dostrzegli spełniające się proroctwo Pana Jezusa w powiązaniu z Daniela 9:26,27 i przypomnieli sobie Jego wytyczne, aby zacząć „uciekać w góry”. Ale jak, skoro pojawiły się ‘otaczające wojska’ rzymskie?

Według źródła Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e. było to tak: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie [biblijna ohyda/obrzydliwość spustoszenia] z niewiadomych powodów wycofały się. Posłuszni poleceniu Pana Jezusa pierwsi chrześcijanie uciekli z miasta Jerozolimy w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta. Ostatecznie pełne mieszkańców miasto wraz ze swą świątynią doznało okrutnej klęski. Ci, którzy dali posłuch proroczym słowom Pana Jezusa, uniknęli zapowiadanego ‘wielkiego ucisku’ i jego hekatomby. W porównaniu do liczby poległych ocalało niewielu, których wzięto do niewoli. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku = 1260 dni = 42 m-ce; biblijny i proroczy rok to 360 dni.

Pismo Święte: Mateusza 24:1-42; paralelne Marka 13:1-37; 13:14 eku, wsp; Łukasza 21:5-36; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9.

(2) Już kilka wieków wcześniej była podobna sytuacja, a było to przed pierwszym zburzeniem miasta Jerozolimy i jego świątyni, czyli jakieś kilka lat przed rokiem 587 p.n.e.. Wojsko babilońskie przybyło pod Jerozolimę i zaczęło ją oblegać, lecz wycofało się z powodu wojska egipskiego przybyłego Izraelitom na odsiecz. I tu pojawiła się wyraźna szansa ocalenia swego życia. Proroctwo Bożego proroka Jeremiasza wyraźnie nawoływało Izraelitów, że jeśli chcą ujść z życiem muszą wyjść z miasta i poddać się wojsku babilońskiemu. Część ludzi tak uczyniła i to bez większych przeszkód ze strony pozostających w mieście, którym wydawało się, że zagrożenia już nie ma. Prawdopodobnie sporo było na to czasu, aby wyjść z miasta, być może nawet parę lat [3,5 roku (?)], bo aż do jego zdobycia. Kiedy wojsko babilońskie uporało się z wojskiem egipskim, przybyło ponownie, postąpiło okrutnie, spaliło miasto i jego świątynię, a pozostałych wzięło do niewoli. Dokładnie tak zapowiadały proroctwa Boga [JHWH] wypowiedziane przez Jego proroków. A stało się to z powodu obrzydliwych czynów, zbrodni i odrażającego bałwochwalstwa Izraelitów, którzy uparcie dalej uważali się za lud wybrany, Boży.

Pismo Święte: Jeremiasza 37:1-16; Ezechiela 23:35.

CZĘŚĆ 3:

Co się będzie działo zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia’Zaraz po przełomowym wydarzeniu wtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga – transgresja tej ‘dewastującej ohydy’, czyli ‘bestii wychodzącej z otchłani’ = „obraz bestii [z morza]– jej bałwochwalcza i ostatnia rola!

 • Czas spełnienia proroctwa: wręcz zaraz po zakończonym przedostatnim (pierwszym), proroczym 3,5 rokiem, ostateczne, prorocze 3,5 roku.

(3a) Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 11:15 do 13:18 oraz 15:1 do 16:21:

Trzeciego „biada”’ z jego ‘wielkim uciskiem’.

Pismo Święte: Proroctwo Mateusza 24:16-28 lub synoptyczne i paralelne Marka 13:15-23 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:21-24, a także Daniela 11:32-45 do 12:13.

(3b) Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 14:1-20; 17:1 do 19:21.

Finał trzeciego „biada”’, ‘zakończenie tego świata’ i jego ostateczny koniec. Poprzedzony dziełem ‘głoszenia wiecznej Ewangelii wszystkim ludziom na ziemi’.

Pismo Święte: Proroctwo Mateusza 24:14,29 do 25:46, synoptyczne i paralelne Marka 13:10,24-37 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:25-36 i 17:23-37, a także Daniela 7:8-14,20-27; 8:17,19,23-25; 12:1-12 i 2:44; porównaj Objawienie 17:12-18.

 • Pan Jezus zapowiada:

Χ „Aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów”.

Bardzo podobna sytuacja, zwłaszcza do pierwszej omówionej powyżej, będzie przed Armagedonem, na końcu tego świata. O tym szczególnym i wyznaczonym okresie, według Daniela zwanym ‘czasem końca’ mówi Objawienie 11:2,18; 12:6,14; 13:5. Już setki lat wcześniej przed powstaniem Księgi Objawienia, zapowiadało ten „czas końca” ‘koniec w wyznaczonym czasie’, proroctwo Daniela 8:17,19 nwt-pl; 10:14; 11:27,35,40; 12:4,9 w powiązaniu z Daniela 7:21,25; 12:7,10-12. Pan Jezus mówi o ‘dopełnieniu się wyznaczonych czasów narodów’, mając pewnie na uwadze wszystkie wyznaczone okresy. Cały rozdział 11, a więc i fragment Daniela 11:31 do 12:13 kończący się wspomnianym ‘końcem w wyznaczonym czasie’, zapisany jest bez wątpienia chronologicznie. Końcowa część 12:3-13 Księgi Daniela jest odpowiedzią anioła na pytania proroka Daniela i stanowi uzupełnienie tego proroctwa. Dowiadujemy się przy tym, że proroctwa pochodzą z zapisanej „Księgi Prawdy”.

Pismo Święte: Daniela 8:9-14,17,19,23-26; 10:21; Łukasza 21:24 nwt-pl.

 • Pan Jezus zapowiada:

Χ „Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

Kiedy upłynie pierwsze, wyznaczone „1260 dni” pojawi się „ohyda [obrzydliwość] spustoszenia”. W Objawieniu nazwana jest ona „bestią barwy szkarłatnej”, która ‘wyjdzie z otchłani’ lub krótko ‘bestią z otchłani’, jako narzędzie wykonawcze ostatnich władców politycznych. Wtedy już „złożą swoje świadectwo” jako „świadectwo prawdy” alegoryczno-symboliczni „dwaj moi [Boży] świadkowie w worach — dwaj prorocy”. W wyniku zuchwałych poczynań ‘bestii z otchłani’, czyli jej ‘przestępstwa’ transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga, ta szczególna działalność zostanie powstrzymana. Zamknięta na okres „2300 wieczorów i poranków” [= 1150 pełnych dni] i wtedy rozpocznie się „wielki ucisk” zakończony „wyznaczonym czasem końca”. Powstaną ogromne trudności wraz z prześladowaniami i dlatego Pan Jezus powiedział o nim:

Χ „Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

 • „A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota [dosłownie ciało czy cielesna natura], lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”.

‘Wielki ucisk będzie skrócony’, ale nie przez skrócenie wyznaczonego okresu „czas i czasy, i połowa czasu[= 3,5 roku] lub inaczej drugie „1260 dni” [= 42 miesiące = 3,5 roku]. Tylko jak się wydaje, przez skrócenie dni permanentnej udręki i w ten sposób ograniczenie [w przenośni gr. ‘koloboō’] skali wielkiego ucisku w tym wyznaczonym czasie. Umożliwi to w jego końcowej fazie ‘ocalenie ciał’, czyli zachowanie czy oszczędzenie wielu „wybranych”.

Niespotykany wielki ucisk” wywołany będzie nie tylko przez wyrzuconego z nieba na ziemię ‘diabła ogarniętego wielkim gniewem, świadomego, że [wyznaczonego] czasu [gr. kairós – czas odpowiedni, określony, ustalony, wyznaczony] ma już mało’. Decydujący wpływ przede wszystkim będą miały ‘ostateczne ciosy, plagi Boga Wszechmocnego’. Potężnie ‘uderzą’ one w główne ośrodki życia, struktury i formacje tego złego świata ludzkiego! Zrujnują i straszliwie zniszczą miejsca, na których skoncentrowane są jego działania, a więc znokautują go. Zniszczenie to metaforycznie opisane jest w Księdze Objawienia 16:17-21:

„i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi, tak potężne było to trzęsienie ziemi. I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu [ponad 41 kg]. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, bo plaga ta [cios] była bardzo [niezwykle] wielka(ubg).

Pismo Święte o ‘wielkim ucisku’ i wydarzeniach zaraz czy natychmiast po nim!

„W tym czasie [ostatnich poczynań „króla północy” — super-mocarstwo ostatnie] powstanie Michał [dosłownie ‘Któż jest jak Bóg’], wielki książę [Pan Jezus], opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres [wielkiego] ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie twój lud zostanie ocalony – każdy, kto jest zapisany w księdze. Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie – jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie” (pau).

„Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone” (ubg).

„Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie. A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni” (ubg).

„Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem” (ubg).

„Ale w tych dniach, [natychmiast] po tym [wielkim] ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego [Pan Jezus] przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba” (ubg).

„Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. I powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka [Pan Jezus]. Dlatego są przed tronem Boga i służą mu we dnie i w nocy w Jego świątyni [żywej], a zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał; Ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu” (ubg).

O jaką tu świątynię Boga chodzi?

„Czyż nie wiecie, że jesteście [wierni Boga] świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Pismo Święte: Daniela 12:1,2,7,11,12; Mateusza 24:21,22,29-31 bw, bgn, dos, nwt-pl; Marka 13:19,20,24-27; Łukasza 21:23; Jana 8:17,18; 18:37; Objawienie 7:14; 12:7-13; 15:1-8; 16:1-21; 1Koryntian 3:16,17 ubg; porównaj 2Koryntian6:16-18.

Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

 • Dlatego Pan Jezus zapowiedział:

ΧNajpierw jednak Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom [na świadectwo].

Jeśli dobrze rozumiemy słowa Pisma Świętego o ‘wielkim ucisku’, stanie się to zaraz czy natychmiast po nim, właśnie wtedy kiedy upłynie „2300 wieczorów i poranków” [= 1150 pełnych dni]. Księga Objawienia szerzej opisuje, że nastąpi wtedy:

‘Oznajmianie wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla KAŻDEGO narodu, i plemienia, i języka, i ludu’.

 • Jak to się dokona??? W świecie potęgi Internetu już teraz jest to nietrudne i najzupełniej wykonalne!!!

Orędzie to ma dotyczyć:

1)Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu [gr. ‘krisis’] Jego, i oddajcie pokłon [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy (Bogu)].

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Trzeba koniecznie ‘z niego wyjść’, a więc wyjść z miasta wielkiego’.

3Przestać być upartym adoratorem tego świata — ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’.

 • Trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego. Swe osobiste ocalenie i życie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 7:3,10; 11:3-14; 12:6,13-17; 14:6-10 dos, bw, nwt-pl; 18:2-4,10,21 bw, dos; Mateusza 24:14 pau; 10:28 eib; 25:31-33; Marka 13:10 bp; Dzieje 17:30,31; 1Piotra 1:17 eib, wsp, br; porównaj Rzymian 2:16; 6:22; Objawienie 19:10; 20:4.

W tym czasie nasili się jednak ‘zwodzenie’ czy ‘wprowadzanie w błąd’.

 • Pan Jezus ostrzega:

Χ „Zatem, jeśliby wam ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus [gr. ‘christos’, czyli chrystus = pomazaniec], albo tam [pomazaniec], nie wierzcie. Bo powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska [będą mieć autorytet], tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych”.

Dlatego nie można ‘wierzyć wprowadzającemu w błąd (zwodniczemu) autorytetowi pomazańców’ z tak zwanej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Po za tym ogromną presję będą wywierać według Objawienie 13 i 17 rozdziału ‘bestia z morza, bestia z ziemi i bestia barwy szkarłatnej wychodząca z otchłani’ [w skrócie ‘bestia z otchłani’, w drugiej roli zwana także ‘wizerunkiem, obrazem’ czy ‘posągiem bestii z morza’], jednak tylko przez dany im wyznaczony czas „42 miesięcy”, czyli 3,5 roku, a więc owy drugi wyznaczony okres „1260 dni”. Nie mylić z pierwszym wyznaczonym okresem „1260 dni” związanego z działalnością ‘dwóch świadków Boga‘ wypełniających końcowe proroctwo „drugiego biada”.

Pismo Święte: Mateusza 24:23,24 bgn; Marka 13:22 bgn; Objawienie 13:5-7,11,14.

Dojdzie do wyraźnego objawienia się [manifestacji] Boga Ojca i Pana Jezusa’, czyli nastąpi „jak błyskawica” Ich ‘obecność’ czy ‘przyjście’, obejmujące w jednej chwili całą ziemię. Nieco wcześniej dojdzie w niebie do proklamacji, bowiem wraz z Bogiem Ojcem Pan Jezus ‘przejmie potężną władzę swoją i zacznie panować nad światem’. A nieco później, to jest „zaraz” [natychmiast] po „wielkim ucisku”, na całej ziemi zaczną się wielkie zmiany i wstrząsające wydarzenia opisane przez Pana Jezusa, proroków Daniela i Jana. Będą one w końcu rozpoznane przez „wszelkie oko” czy wszystkie plemiona [narody] ziemi” jako znak Syna Człowieczego”. To wyraźne objawienie się’ będzie widoczne przez wszystkie narody ziemi”, szczególnie po nieodwracalnym usunięciu „Babilonu wielkiego”, zwodniczych i uwodzących religii tego świata. Wszyscy wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba” czy Go „zobaczą”, ale nie dosłownie. Wyraźnie zdadzą sobie sprawę z tego co się wtedy będzie dokonywać, ponieważ Pan Jezus zaznaczył:

Χ „I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Ta symbolika mówi przecież, że Pan Jezus „przychodzi na obłokach” [„z obłokami lub „w obłokach], w których będzie niewidoczny dla dosłownego oka, jak niewidoczne jest słońce ukryte za chmurami. To hebraizm, bo jeśli w ciągu dnia chmury zasnują niebo, to wiemy przecież, że słońce świeci, ponieważ dokoła jest jasno. Metaforycznie „ujrzy go wszelkie oko”, czyli wszyscy wtedy wyraźnie będą widzieć Naszego Zbawiciela swym umysłem.

„Wtedy” czy ‘w tym czasie’ po już ostatecznym [najpierw] ogłoszeniu Ewangelii o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, nadejdzie koniec. Nastąpi też zbawienie, a więc uratowanie czy ‘ocalenie’ [gr. ‘sōzō’] i zmartwychwstanie wiernych „niewolników Bożych”, czyli wybranych. Pan Jezus zapowiada przecież wielkie wydarzenie:

Χ Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby [trąbieniem] i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Pismo Święte: Mateusza 24:1 4,22,27-31 ubg; Marka 13:10,20,24-27; Łukasza 17:24; 21:25-28; porównaj Daniela 7:13,14,21,22; Objawienie 11:15-19; 12:1-12; 17:5; 18:21; 19:1-3,6; porównaj koniecznie Objawienie 1:7 i Lexicon Strong’s G3700; biblijny ‘obłok’ to symbol niewidzialnej obecności Bożej; Objawienie 11:15-18 bw; 12:10; Tytusa 2:13 dos; porównaj Objawienie 6:9 do 7:17; 14:1-20; 15:1-4; 18:4; 19:1-21.

Dzień „obecności” czy „przyjścia” Pana Jezusa jest tym samym dniem co „dzień Jahwe [JHWH]Boga. Będzie on wielki i straszny, zwłaszcza w części finalnej, jak zapowiadali prorocy i Pan Jezus, który tak o nim mówi:

Χ „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręczenie narodów nie znających wyjścia wskutek ryku morza i jego wzburzenia, podczas gdy ludzie będą mdleć ze strachu i w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na zamieszkaną ziemię; bo moce niebios zostaną wstrząśnięte. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku [niewidzialności, jako Osoba duchowa, niecielesna – porównaj koniecznie Jana 14:3,19] z mocą oraz wielką chwałą.

To proroctwo z jego pierwszej części może wypełnić się dosłownie, jednak bardzo podobne, prorocze opisy mamy w Objawieniu, którą to Księgę cechują alegoryczno-metaforyczno-symboliczne „znaki”. „Znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach” oraz ‘ryk wzburzonego morza’ lub jak zapisał Mateusz (także Marek) „słońce ściemnieje i księżyc nie da swego światła, i gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte” — to prorocze elementy nadciągającego nieszczęścia z powodu gniewu Bożego. To symbolika miażdżącego OSACZANIA NATŁOKIEM wstrząsających NIESZCZĘŚĆ! Bardziej wskazują one na radykalne, wielkie zmiany czy dramatyczne wstrząsy polityczne i społeczne obecnego świata. Nastąpi dramatyczny upadek dominujących autorytetów religijno-politycznych. Zatracający się w swych ‘ciemnościach’ zły świat ludzki pogrąży się w bezsilności, bezradności i rozpaczy. A to z powodu „obecności” Pana Jezusa, który w imieniu swego Boga Ojca zacznie ‘rządzić wszystkimi narodami laską żelazną’. Nastąpi „udręczenie narodów nie znających wyjścia”, a będzie ono wynikiem ‘morza wzburzonych i ryczących’wielkich tłumów ludzi. Także „ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu rzeczy”, które mają się pojawić na ziemi, ponieważ „moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Ta symbolika bardziej wskazuje na ‘wstrząsy’ i wielkie zmiany we władzach sfery niebiańskiej, przekładające się na ‘wstrząsy’ i wielkie zmiany we władzach ziemskich . Mówi o nich także równoległe i paralelne proroctwo Objawienia 6:12-17, a potem wyjaśnia Objawienie 12 i 13 rozdział. Kiedy to wyrzucony z nieba na ziemię szatan diabeł wraz z wieloma demonami, podejmie swe ostatnie, desperackie i haniebne działania. Dlatego na tej zawężonej do globu ziemskiego scenie dopadnie ludzi jego „biada”, ponieważ będzie on ‘pałał wielkim gniewem, wiedząc że czasu [gr. ‘kairós’ – określonego, ustalonego, wyznaczonego] ma niewiele’.

Pismo Święte: Łukasza 21:25-27; Mateusza 24:29; Marka 13:24,25; Objawienie 1:1; 6:12-17; 12:5; 19:11-16; Izajasza 13:9-13; 17:12,13; 57:20,21.

Natomiast to nieco wcześniejsze ‘objęcie władzy przez Boga i Jego Chrystusa, Pomazańca’ sprowadzi na cały świat ludzki Ich „trzecie biada” opisane w Objawieniu 11:14 do 19:21, a którym będzie panujące już w niebie Królestwo Boże/Niebios. Dlatego Pan Jezus przepowiedział, że „będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie”. Mówiąc to nawiązał do proroctwa Daniela 12:1-3 (bw, pau, br, nwt-pl):

W owym czasie powstanie Michał, wielki książę [Pan Jezus], który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony [dosłownie ‘ocalony, uratowany’] będzie twój [Daniela] lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota [życia]. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota [życia] wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne”.

Do tego szczególnego czasu nawiązuje także proroctwo równoległe, otwartej, ‘piątej i szóstej pieczęci’ Objawienia 6:9-11.

Pismo Święte: Michał – najpewniej Pan Jezus; porównaj Daniela 10:13,21; Objawienie 12:7; Judy 9; 1Tesaloniczan 4:15,16 ubg – z głosem archanioła”, także bb, wuj, bg i nwt-pl.

 • Pan Jezus konkluduje:

Χ „Gdy ujrzycie to wszystko”.

Χ „Zaskoczy on wszystkich ludzi na ziemi”!

Χ „Uważajcie! Czuwajcie”!

Dokąd ‘uciec’?

W Mateusza 24:32-35 [także Marka 13:28-31 i Łukasza 21:29-33] Pan Jezus zapewnił:

Χ „gdy ujrzycie to wszystko [te wszystkie wydarzenia — bt], wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi [Królestwo Boże]„to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie”.

Tak było przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 70 n.e. i tak będzie teraz przed Armagedonem, ponieważ „to wszystko” wydarzy się w okresie kilku lat, a więc z pewnością ‘to pokolenie nie przeminie’. Występujące tu greckie słowo ‘genea’ określa cały tłum ludzi żyjących w tym samym czasie. Daty początku tego „wszystkiego” nie znamy, czyli „o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas [gr. ‘kairos’ to określony, ustalony czas, wyznaczona pora]. Dlatego tak ważna jest czujność i zwracanie uwagi „na siebie samych”, aby ‘troski życiowe nie obciążyły naszych serc [źródło emocji, pobudek]. Jak powiedział Pan Jezus wcześniej w Mateusza 6:31-34: „Nie troszczcie się zatem, mówiąc: Co będziemy jedli, albo: Co będziemy pili, albo: W co się ubierzemy, bo o to wszystko zabiegają poganie [ludzie z narodów]. A Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw królestwa [Bożego] i jego sprawiedliwości [prawości], a to wszystko będzie wam przydane [dodane]. Nie troszczcie się zatem o jutro, bo jutro samo o siebie będzie się troszczyć. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy”. Jeśli będziemy stale zajęci ‘szukaniem najpierw Królestwa’, to chociaż ‘koniec świata zaskoczy wszystkich ludzi na ziemi’, jednak ‘ów dzień nie zaskoczy nas znienacka jak potrzask. Aby tak się stało, to o co trzeba jeszcze usilnie zabiegać?

 • Pan Jezus nawołuje:

Χ Czuwajcie nieustannie i módlcie się, abyście zdołali uniknąć [dosłownie ‘uciec’] tego wszystkiego, co nastąpi [dokona się], i stanąć [jako uznani, godni] przed Synem Człowieczym [Pan Jezus].

Według Księgi Objawienia, aby być uznanym, godnym ‘i stanąć przed Jezusem’ oraz Wszechmocnym Bogiem, trzeba ubrać „białe szaty”. Wszyscy ludzie są zbrudzeni grzechem, ale trzeba ‘wyprać swoje szaty, i wybielić je we krwi Baranka’. A to oznacza zdobycie chrześcijańskiej tożsamości związanej z przebaczeniem grzechów i uznaniem nas za prawych, dzięki całkowitej wierze w wartość i moc przelanej krwi Baranka Jezusa. Pan Jezus przypomina tu czasy Noego [i Lota], kiedy to ludzie zajmowali się tylko swoimi codziennymi sprawami „i nie zwracali na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich – tak będzie z obecnością Syna Człowieczego”.

Pismo Święte: Mateusza 24:36-39; Marka 13:32,33 dos; Łukasza 21:34-36 bp; Rzymian 3:23; Objawienie 3:4,5,18; 4:4; 6:11; 7:9-17; Łukasza 17:26-30.

Indywidualne zbawienie

Nie będzie jednak zinstytucjonalizowanego zbawienia zwanego ‘prawdziwą religią’, ale będzie osobista odpowiedzialność i indywidualne zbawienie. Pan Jezus Chrystus wyraźnie stwierdza:

Χ Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”.

Według relacji Łukasza apostołowie jeszcze zapytali: „Gdzie, Panie? Powiedział im: Gdzie jest ciało, tam też się zbiorą orły”. Pan Jezus mówi tu o zgromadzaniu, zbawieniu i ocaleniu swych wiernych „w dniu” kiedy nastąpi Jego „obecność”, a więc „przyjdzie” i „objawi się”. Wtedy dokona oddzielenia „chwastów” od „pszenicy” lub „owiec od kóz” i zbierze tych ludzi dwóch grup z diametralnie różnym przeznaczeniem. Orzeł ma doskonały wzrok jest dalekowzroczny, dlatego najprawdopodobniej metaforycznie chodzi o duchowy ‘wzrok’, czyli ‘wnikliwość’ i mądrość Jezusowych niewolników, którzy niewzruszenie trzymają się Słowa Bożego. Zrozumieli oni, że dotarł do nich Boży ‘zapach miłej dla nich woni’ zbawienia, dlatego ostatecznie zbiorą się wokół ciała-ofiary Chrystusa. Zacytujemy tu kilka wersetów, które wskazują na taki właśnie sens:

Ja [Jezus] jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”;

„Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”;

„postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas umiłował i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu na wonny zapach”;

„I odezwał się do mnie jeden ze starszych: Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przychodzą? Odpowiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz. A on do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni [żywej], a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot”;

„A oni zwyciężyli go [diabła] przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie pokochali swojej duszy aż do śmierci”.

Pismo Święte: Mateusza 24:29-42; 25:31-46; Łukasza 17:20-37 nwt-pl; Mateusza 13:24-52; 4:4; Jana 6:51-58 bp; 14:6 bp; Efezjan 5:2 dos, bw; Objawienie 7:13-15 dos; 12:11 dos; porównaj Daniela 11:33,35; 12:3,4,10 nwt-pl.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

 • Dodaj swój komentarz: tylko na końcu najnowszego wpisu.
 • Napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org

3 komentarze/y do artykułu 1. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

 • Badacz P.Św. skomentował:

  W dalszym ciągu spotykam w Twoich komentarzach same ogólniki. Wokół dzieją się od 100 lat zdumiewające wydarzenia, a Twoja witryna nie daje na nie komentarza. Podobnie komentują Objawienie i proroctwa o czasach ostatecznych liczni egzegeci chrześcijaństwa. Żadnych konkretów, wszystko wypełni się w przyszłości, choć świat już teraz zaczyna się walić w przepaść.

  Dlaczego jesteś nierzetelny w komentowaniu słów naszego Pana: “…jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony…” (Łuk.17:34-37)? Apostołowie pytają o to gdzie będą wzięci? Czy Pan Jezus odpowiada, że do nieba? Nie. Mówi, że gdzie będzie ścierw, tam zgromadzą się i orły. Co znaczy ta odpowiedź? Chyba to, że przed zabraniem Kościoła miała być jego próba, że Pan miał dać swojemu ludowi prawdy o Czasach Ostatecznych i to miało spowodować rozdział na polu pszenicznym i żniwo. Orły – lud Boży zawsze ciągną do duchowego żeru.
  Łączę pozdrowienia – Badacz P. Św.
  cd…
  Pozwolę sobie jeszcze dodać i takie spostrzeżenie. Przytaczasz słowa Pana Jezusa o tym, że każe obserwować drzewo figowe i inne drzewa. Gdyby miały one tylko literalne znaczenie, to co takiego wnosiłyby do naszej znajomości czasów ostatecznych? Przecież każde dziecko wie, że kiedy drzewa puszczają pączki, to blisko jest lato. Czy Pan Jezus – Wielki Nauczyciel i Prorok, podając ten przykład mógł podać tak banalny przykład? On nie jest banalny, ponieważ jednym ze znaków drugiej obecności Jezusa jest odrodzenie Izraela i jego powrót do Ziemi Świętej. A to z kolei dowodzi bliskiego założenia na ziemi Królestwa Bożego. Chyba nie wątpisz, że pod symbolem drzewa figowego ukryty jest w Biblii naród żydowski? Tego mi właśnie brakuje w Twoich opracowaniach – konkretnych wskazań na wypełniające się proroctwa.
  Zastanów sie nad proroctwem ap. Pawła o Człowieku Grzechu – Papiestwie. Paweł mówi, że Pan zabije go duchem ust swoich i zniesie epifanią swojej paruzji. Co znaczą te słowa w dobie, kiedy widzimy jak ta nierządnica zaczyna być pustoszona i ogołacana (Obj.17:16). Czy spodziewasz się jeszcze, że zostanie jeszcze wyniesiona na czerwonej bestii?
  Pozostawiam Cię z rozmyślaniami na ten temat i jeszcze raz pozdrawiam – B.P.Św.

  • Dziękujmy za zainteresowanie i komentarz. Odnosimy się tylko do Twego pytania-zarzutu, że jesteśmy nierzetelni w komentowaniu słów naszego Pana: „…jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony…” (Łuk.17:34-37). Zupełnie jest odwrotnie. Nie komentowaliśmy tej wypowiedzi Pana Jezusa, ponieważ nie ma jednoznacznej i pewnej odpowiedzi. Najprawdopodobniej można rozumieć to tak. Z kontekstu wyraźnie wynika, że Pan Jezus mówił o zgromadzaniu, zbawieniu i ocaleniu swych wiernych „w dniu” kiedy „przyjdzie” i „objawi się”, a więc nastąpi Jego „obecność”. Wtedy dokona oddzielenia „chwastów” od „pszenicy” i zbierze tych ludzi dwóch grup z diametralnie różnym przeznaczeniem. Orzeł ma doskonały wzrok — jest dalekowzroczny, dlatego metaforycznie chodzi o duchowy ‘wzrok’, czyli wnikliwość i mądrość Jezusowych niewolników, którzy niewzruszenie trzymają się Słowa Bożego. Zrozumieli oni, że dotarł do nich Boży ‘zapach miłej dla nich woni’ zbawienia, dlatego ostatecznie zbiorą się wokół ciała-ofiary Chrystusa. Zacytuję tu kilka wersetów, które wskazują na taki właśnie sens: „Ja [Jezus] jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”; „postępujcie w miłości, jak i Chrystus nas umiłował i siebie samego wydał zamiast nas jako dar i ofiarę Bogu na wonny zapach”; „I odezwał się do mnie jeden ze starszych: Kim są ci ubrani w białe szaty i skąd przychodzą? Odpowiedziałem mu: Panie mój, ty wiesz. A on do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Boga, dniami i nocami służą Mu w Jego świątyni, a Ten, który siedzi na tronie, będzie rozciągał nad nimi namiot”; „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie pokochali swojej duszy aż do śmierci” (Mt 24:29-42; Łuk 17:20-37; Mt 13:24-52; 4:4; Jana 6:51-58; Ef 5:2 dos, bw; Obj 7:13-15 dos; 12:11 dos). Zajrzyj ponownie do naszej odpowiedzi z dnia 29.06.13. Istotne! Kontynuacją dzieła i planu Boga jest CHRZEŚCIJAŃSKI ‘IZRAEL BOŻY’!
   Pozdrawiamy
   Redakcja

   • ISTOTNY TEMAT: https://trzybiada.org/ich-sens-proroctwa-wszechmocnego-boga/

    Motto: „[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię”.

    DLATEGO!!!

    •Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
    •Co publicznie ogłaszane Jego cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki!!!
    •Są one bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie!

    Redakcja

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.