?>

PAN JEZUS CHLEBEM ŻYCIA!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym” Jana 6:54 pau.

*Ewangelia Jana 6:24-63 (pau):

   Gdy więc ludzie zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. A gdy Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, zapytali:

— „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

       Jezus im odpowiedział:

„Uroczyście zapewniam was: Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta. Zabiegajcie nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć”.

       Zapytali Go więc:

„Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

       Wtedy Jezus oświadczył im:

„Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

       Oni jednak zapytali:

„Jaki znak uczynisz, abyśmy go zobaczyli i mogli Ci uwierzyć? Czego dokonasz? Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano: Dał im do spożycia chleb z nieba”.

       Jezus im odrzekł:

„Uroczyście zapewniam was: To nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba daje wam mój Ojciec. Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie”.

       Poprosili Go więc:

„Panie, dawaj nam stale tego chleba”.

       Jezus oznajmił im wówczas:

„To Ja jestem chlebem życia. Dlatego ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie już głodny. I ten, kto we Mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. Powiedziałem wam jednak: Zobaczyliście Mnie, a mimo to nie wierzycie. Wszyscy, których powierza Mi Ojciec, przyjdą do Mnie i nikogo z nich nie odrzucę, gdyż nie zstąpiłem z nieba, aby spełniać swoją wolę, lecz wolę Tego, który Mnie posłał. Wolą zaś Tego, który Mnie posłał, jest to, abym z powierzonych Mi ludzi nie tylko nikogo nie stracił, lecz wzbudził ich do życia w dniu ostatecznym. Taka jest bowiem wola mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne oraz abym go wskrzesił w dniu ostatecznym”.

   Żydzi jednak oburzali się na Niego, że powiedział: „Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba”. I pytali:

„Czy to nie jest Jezus, syn Józefa? Czyż nie znamy Jego ojca i matki? Jakim więc prawem mówi teraz: «Zstąpiłem z nieba»?”

        Wtedy Jezus im odparł:

„Przestańcie się oburzać między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec, który Mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przecież Prorocy zapisali: Wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie. I nie dlatego, że zobaczył Ojca. Ojca bowiem zobaczył tylko Ten, kto pochodzi od Boga. Uroczyście zapewniam was: Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale po marli. To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

       Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając:

„Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?”

       Jezus więc oświadczył:

„Uroczyście zapewniam was: Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

   O tym mówił Jezus w synagodze, gdy nauczał w Kafarnaum. Wielu z grona Jego uczniów, którzy to usłyszeli, twierdziło:

„Ta nauka jest trudna do przyjęcia. Któż może tego słuchać?”

       Jezus świadom, że Jego uczniowie oburzają się na to, co mówił, zwrócił się do nich:

„Tak was to gorszy? A co będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był poprzednio? To Duch daje życie – ciało nie przydaje się na nic. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie Duchem i życiem”.

*Pismo Święte: rozważ także Mateusza 11:28-30; 20:28; 26:39; Jana 3:13,16; 4:14,34; 5:19-29; 7:37,38; 10:27-30; 11:23-26; 15:1-8; 17:6-8; 2Koryntian 3:6; Filipian 2:5-11; 1Tymoteusza 2:5,6; Hebrajczyków 10:10; 1Jana 2:24,25.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.