?>

Ostatecznie nieodwracalny: KONIEC ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ! (2)

Aktualizowany: 13.07.2021

MOTTO[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

„Każdy zbierze to, co zasiał”.

 • NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!
 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIE! Skąd? Mega-zmiana sceny tego świata:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej! (2Nieodwracalna klęska świata politycznego!

PILOT OMAWIANEGO PROROCTWA:

Posłał [Bóg Ojciec] mnie [Jezusa], (…) abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność”.

Upadł, upadł wielki Babilon [Nierządnica], który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”!

Wyjdźcie z niego [z niej], ludu mój”.

[Ostatni władcy] znienawidzą nierządnicę. Doprowadzą do tego, że zostanie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].

(Łukasza 4:18 eku; Objawienie 14:8 dos; 18:2-4 bw; 17:16 eib)

Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Treść(1) Najpierw kompromitacja organizacji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata! Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe!

(2Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?

(3Ostatecznie koniec religii tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy, ich niewoli i tyranii. Ich wielowiekowej dominacji, uwodzenia i zwodzenia, ‘tumanienia i mamienia’!

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!!!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia [Apokalipsy] zwłaszcza w rozdziale 17.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

Religie tego świata będą zmuszone uwolnić swych jeńców!

Dzisiaj mamy do czynienia z uwodzącymi i zwodniczymi, z wszechobecnymi religiami tego świata, jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Tę religijną tyranię Słowo Boże nazwa ‘tajemniczym Babilonem wielkim, matką nierządnic i obrzydliwości ziemi’. Wraz ze swymi ‘córkami’ uprawia on „rozpustę” czy „nierząd”, czyli ‘prostytucję’ religijną. Dopuszcza się więc zdrady Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa oraz zdrady i sprzeniewierzenia nauki Pisma Świętego. ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’, co dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Zwany jest on także w tej Świętej Księdze:

wielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi.

Czym jest ‘wiele wód’ i czym jest ‘wino [szaleńczego] nierządu Babilonu wielkiego’?

1)Wody, które zobaczyłeś i nad którymi siedzi nierządnica, to są ludy i tłumy, narody i języki”.

2Winem szaleństwa [szału, namiętności, zapalczywości] jego nierządu zostały upojone [odurzone] wszystkie narody”.

W Objawieniu 19:2 przekład bgn alegoryczny ‘nierząd’ [gr. porneia] nazywa wprost usidlającym ziemię bałwochwalstwem’, czyli przede wszystkim chodzi tu o naczelne szaleństwo ogłupiającego bałwochwalstwa. ‘Nierządem’ jest wszelki kompromis z tym złym światem – zdrada Boga Ojca i Pana Jezusa. Są nim także jego przeróżne, kłamliwe, podstępne nauki i uczynki oraz jarzmo jego przedziwnych i zniewalających praktyk religijnych. To ‘wino szaleństwa nierządu upija [odurza], przez co ułatwia ujarzmianie wszystkich narodów oraz skuteczne narzucanie im woli ‘nierządnego Babilonu wielkiego’. Nie ma to nic wspólnego z wolą Bożą! Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) nie są tu wyjątkiem i niech się nie oszukują, bo uprawiają podstępnie narzucane, zniewalające bałwochwalstwo, kult ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i jej zarozumiałej reprezentacji czy manifestacji. Są awangardą „Babilonu wielkiego”wszechobecnych, zorganizowanych, uwodzących i zwodniczych religii tego świata, które ‘tumanią i mamią’.

Zorganizowane religie tego złego świata ludzkiego będąc pod przemożnym wpływem swych przywódców, dopuszczają się zdrady Wszechmocnego Boga, Jedynego Źródła życia. Ten religijny ‘nierząd’ czy ‘rozpusta’ to przede wszystkim ‘szaleństwo’ ogłupiającego bałwochwalstwa, które budzi szczególny Jego wstręt. Zwłaszcza, że uprawiane jest z niezwykłą ‘zapalczywością’ czy szaleńczym zapałem. Narody tego świata są skutecznie nim ‘odurzane’ czy ‘upijane’, a więc ‘uwodzone i zwodzone, mamione i tumanione’.

Ludzie trwają więc w ‘upojeniu’ namiętnie uprawianego:

 • 1) wszelakiego ‘szału zapalczywości bałwochwalstwa’ w swoich religiach;
 • 2) ‘szału nierządu’ ze swymi politycznymi ‘kochankami’.

Reakcją Wszechmocnego Boga będzie Jego ostateczna ‘zapalczywość’ w pomszczeniu, odwecie okazania gniewu czy szał, furia w nieuchronnym wykonaniu kary, wyroku. Kiedy najpierw nastąpi nieunikniony duchowo-moralny upadek religii tego świata, wtedy pojawi się usilne nawoływanie Boskie, aby ‘z nich wyjść’ i ostatecznie porzucić. Uzyskamy wtedy przychylność Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa oraz doznamy uwolnienia od tego natrętnego, szkodliwego balastu, uporczywie narzucanego bałwochwalstwa. Będzie to szczęśliwy czas naszej wolności i naszego osobistego, indywidualnego ocalenia przez Nich.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; Daniela 10:21 pau, bt; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau; Łukasza 12:40 pau; Objawienie 14:8 lub, pau, bw, bp; 11:15,17; 12:10; 15:4 bp; 17:1-6,15 dos; 18:2-8,21,23 bw, bp, dos; 19:1-3. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

“Religia to najwyższe osiągnięcie sztuki tresury zwierząt, gdyż zajmuje się tresurą ludzi” ― Arthur Schopenhauer

Wielka różnorodność zorganizowanych religii tego świata to zwodnicza, uwodząca i szeroka paleta wyboru: po prostu ‘dla każdego coś miłego’. W tym celu ich liderzy wykorzystują u swych wiernych nie tyle błędy co braki poznawcze, które usilnie utrwalają i mentalnie uzależniają od swej władzy. W ten sposób religie tego świata jako zorganizowana i zinstytucjonalizowana ‘wielka metropolia, Babilon wielki’ nie tylko ‘upija’, ale i ‘mami czarami [gr. ‘pharmakeia’] wszystkie narody’, bo utrzymuje ogromne masy ludzkie w niewolniczej uległości wobec siebie i panujących ‘swych kochanków’ politycznych. Greckie słowo ‘pharmakeia’ to dosłownie stosownie leków farmakologicznych, ale w tym wypadku chodzi o wyrządzanie ludziom szkody. Aplikowane czy narzucane ‘cudowne leki’ jak narkotyk powodują silne uzależnienie, odurzają umysł i przytępiają intelekt, rozbudzają tylko uczucia religijne, euforię, błogostan i wręcz pietyzm.

W ‘szaleństwie nierządu’ swego, „Babilon wielki” ‘mami, otumania, wprowadza w błąd, zwodzi wszystkie narody’. Ustawicznie hipnotyzuje narody, bo podaje im swe religijne, ‘magiczne środki’, aby wraz z władcami tego świata, ‘swymi kochankami’, skutecznie nad nimi panować. Jego metaforyczne ‘czary’ to podsycane strachem podstępne oszustwa i mataczenie oraz przeróżne, uwodzicielskie bałwochwalstwo. Okazałe miejsca kultu religijnego z ich przytłaczającym splendorem i ‘magią’ podniosłości, tworzą sentymentalną atmosferę wywołującą wręcz ekstazę, zbiorową hipnozę i śmiertelne ‘zaczadzenie’. Nie ma to jednak nic wspólnego z oczekiwaniami Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa Naszego Pana Jezusa.

„Bóg Najwyższy nie mieszka w budowlach wzniesionych przez człowieka”!

Ta w gruncie rzeczy wielce powierzchowna religijność nie zdobywa Ich uznania. Ostrzegają wręcz Oni:

„Ponieważ ten lud zbliża się do mnie [JHWH, Boga Ojca] swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce [hebr. także umysł] jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym [dosł. wyćwiczonym, wyszkolonym] przepisem ludzkim, dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu [zaniknie – bt].

Wielowiekowy „Babilon wielki”, zorganizowane religie tego świata, które uwodzą i zwodzą, czeka szokujący upadek, bowiem utracą one autorytet i stracą na znaczeniu! Dosięgnie ich nagła i zaskakująca ruina! Zostaną wtedy zmuszone przez Boga Ojca i Pana Jezusa do uwolnienia wielu swych pojmanych w niewolę religijną! Stanie się tak jak ze starożytnym Babilonem. Poznajmy historyczny pierwowzór tego przyszłego wydarzenia.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 18:2-4,8,21,23 dos, bp, bw; 19:1,2; 12:9; Dzieje 7:48 pau; porównaj Objawienie 21:8; 22:15; 2Koryntian 6:16-18 bp; Rzymian 10:2; 12:1,2; 2Koryntian 4:4; Jana 4:20-24 bp; Izajasza 29:13,14 bw; porównaj Mateusza 15:8,9 bt; 22:37; Marka 7:6,7 bt; 12:30; Ezechiela 43:8.

„Ja, Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], powiedziałem i wykonam!

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Apostoł Paweł nawołuje: „Proroctw nie lekceważcie”! Kiedy powołuje się na historię starożytnego Izraela mówi: „A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Proroctwo Ezechiela z rozdziału 37 w małym zakresie wypełniło się na starożytnych Izraelitach. Kiedy uważnie i ‘wnikliwie’ analizujemy to proroctwo Słowa Bożego wyraźnie dostrzegamy, że jest ono dalej jak najbardziej aktualne. Poznajmy jego przyszłe, większe, pełne i szersze spełnienie.

Starożytni Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej, a ich świątynia została zburzona w roku 587 p.n.e. dokładnie tak, jak zapowiadały proroctwa Boże. Dlaczego ich to spotkało? Bóg odpowiada na to pytanie kiedy zwraca się do nich jak do swej upadłej małżonki:

„Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ zapomniałaś o Mnie i odrzuciłaś Mnie za siebie, przeto i ty także znoś swój bezwstyd i nierząd”!

Jednak niezmienne proroctwa Boże dawały podstawę do zmiany losu Izraelitów, ponieważ zapowiadały powrót z wygnania i ich trwałe odrodzenie. Miało ono nastąpić po niewoli babilońskiej, co niektórym Izraelitom wydało się wręcz niemożliwe. Dlaczego? Po prostu potężny i niezwyciężony Babilon stosował bezpowrotną deportację, czyli nigdy nie uwalniał swoich jeńców. Wielu Izraelitów straciło nadzieję na wyzwolenie z niewoli, dlatego mawiali: „Wyschły nasze kości, przepadła nasza nadzieja, jesteśmy zgubieni”!

Anioł Gabriel, który stoi w obecności Wszechmocnego Boga powiedział do Marii: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Przez swego proroka Ezechiela Bóg zapewniał starożytnych Izraelitów:

„Oto Ja otworzę wasze groby [niewoli] i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela. Poznacie, że Ja jestem Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], gdy otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z [niewoli] grobów waszych, ludu mój. Dam wam mojego ducha i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że Ja, Jahwe, powiedziałem i wykonam – wyrocznia Jahwe”.

Dlatego też zgodnie z proroctwem Boga, po 70-letniej dominacji starożytnego Babilonu, w roku 539 p.n.e. doszło do jego gwałtownego upadku. Nagle pojawiła się możliwość opuszczenia go i wyjścia na wolność. Nastąpiło to w roku 537 p.n.e., kiedy około 50 tysięcy repatriantów izraelskich mogło wrócić do swej ziemi i po 20 latach odbudować swą świątynię, która w sumie leżała w gruzach przez 70 lat. U „kresu czasów” nastąpi większe i szersze spełnienie proroctwa Ezechiela rozdziału 37 i 38, a w dalszej perspektywie pozostałych rozdziałów.

Pismo Święte: 1Tesaloniczan 5:20 bw; 1Koryntian 10:11 bt; Daniela 12:10 nwt-pl; Ezechiela 23:35 bt; 37:11 bp; 39:25-27; Izajasza 14:23; Jeremiasza 30:10; Amosa 9:14,15; Sofoniasza 3:20; Łukasza 1:19,37 bt; Ezechiela 37:12-14 bp; Jeremiasza 29:10 bw; Zachariasza 1:12 bw; 7:5 bw; Aggeusza 2:1-4 bw; 1Koryntian 10:11 bt.

Osobista i indywidualnawolność, odpowiedzialność i obowiązek!

Kogo słuchać?

Nauka Pana Jezusa Chrystusa wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na indywidualne zbawienie każdego, a nie zbawienie instytucji czy ‘organizacji Bożej’, jako tzw. ‘religii prawdziwej’ i ‘jedynej arki zbawienia’. Twierdzenie, że poza nią nie ma zbawienia jest kłamstwem, które ma trzymać wierzących w niewoli religijnej! Pan Jezus wyraźnie zapowiedział:

„I pośle on [Jezus] swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą Jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca. Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona.

Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony.

Pismo Święte: Mateusza 24:31,40,41 nwt-pl; Łukasza 17:34-36 bw; porównaj Mateusza 25:31-33.

 • Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Wielkim, Świętym Bogiem Wszechmocnym oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem! Świadomość tego powinno działać na nas szczególnie kojąco.

Pismo Święte: Dzieje 4:19; 5:29; Objawienie 1:5; 17:14; 19:16; Rzymian 3:19 eib, dos; 14:10,12 wsp; 2Koryntian 2:17 wsp; Hebrajczyków 12:28 eib; 1Piotra 1:16-19 eib; 2:17 eib; 3:2 eib; 4:5 wsp.

 • Dlatego każdy odpowiedzialny chrześcijanin ma osobisty obowiązek korzystania z ustawicznie włączonego filtra krytycznego myślenia – koniecznie filtrować wszystko przez ‘Słowo Boże, które jest Prawdą’!

Pismo Święte: Jana 17:3,17.

Kogo więc słuchamy? Nasz Zbawiciel ostrzegł:

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon [hołd] i [tylko] Jemu samemu służyć będziesz.

Apostołowie natomiast przekonują:

Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom.

   Apostoł Paweł mówi:

„Czyż nie wiecie, że poddając się komukolwiek jako posłuszni niewolnicy, jesteście niewolnikami tego, komu okazujecie posłuszeństwo?

A apostoł Piotr potwierdza:

„Każdy bowiem popada w niewolę tego, czemu ulega”.

Przekład własny ŚJ. (nwt) w tym miejscu oddaje tak: „Kto bowiem jest pokonany przez drugiego, ten jest przez niego zniewolony. I chociaż ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża raczej już zakończyła wypełnianie proroctwa w zakresie „drugiego biada”, to jest ona także częścią [i to awangardową] „Babilonu wielkiego”, który aż do tej pory jest skutecznym narzędziem diabła w ‘zwodzeniu całej zamieszkanej ziemi’. Trzyma nieprzebrane rzesze swych jeńców w zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej niewoli religijnej, z której nie ma zamiaru ich uwolnić. Jednak to się niebawem radykalnie zmieni. Tak jak rzekomo nie do zdobycia był starożytny Babilon, tak wielowiekowy i do tej pory obecny „Babilon wielki”, zwodniczych religii tego świata, uwolni swych pojmanych w niewolę! Zostanie do tego zmuszony przez Boga, u którego „nie ma nic niemożliwego”.

Pismo Święte: Mateusza 4:10 bt; 23:8-10; Łukasza 4:8; Dzieje 5:29; Rzymian 6:16 pau; 2Piotra 2:19 pau, nwt-pl; Łukasza 1:37 bt; Objawienie 12:9; 14:8; 17:1-6; 18:1-5; zapoznaj się z pierwowzorem w Jeremiasza 50 i 51 rozdziale; porównaj Ezechiela 22:27,28 bw – przywódcy, zwłaszcza religijni to „wilki drapieżne”, którym nie można ulegać!

 • Trzeba koniecznie porzucić współczesne niewolnictwo religijne wymuszane w imię rzekomej lojalności wobec Boga, w chrześcijaństwie także wobec Chrystusa! W gruncie rzeczy jest to zwiedzenie podstępną niewolą przemożnego uzależniania od bałwochwalstwa! Przywódcy religijni cały czas bezprawnie narzucają swą władzę i często kategorycznie nie życzą sobie jej krytyki. Niektóre organizacje religijne są wręcz jak systemy totalitarne.
 • Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby!

Pismo Święte: Mateusza 7:13,14.

‘Babilon wielki rozpadnie się’ — ‘upadnie’

 • Czas wolności religijnej!

Kiedy metaforycznie ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi plagami [ciosami] gniewu Bożego’ szybko opróżni ich zawartość, ten diabelski świat spotka ogromne i druzgoczące spustoszenie. Między innymi szósty ‘cios gniewu Bożego’ dosięgnie dziedzinę religijną tego świata, czyli jego ‘nierządny Babilon wielki’. W metaforyczno-alegorycznym proroctwie Objawienia 16:12 (nwt-pl) czytamy:

„A szósty [anioł] wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschła, żeby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca”.

Starożytny Babilon czuł się bardzo bezpieczny, polegał bowiem na otaczających go wodach wielkiej rzeki Eufrat. Niezwykły strateg perski, król Cyrus II [panował razem z królem Dariuszem Medem] ‘wysuszył’ część wód Eufratu, odprowadzając ich znaczną ilość do starego koryta rzeki. Umożliwiło to jego wojskom błyskawiczne pokonanie Babilonu, miasta które ponoć było nie do zdobycia.

Tak też dzisiaj ‘nierządny Babilon wielki’ i jego ‘nierządne córki’ czuje się bezpieczny, sądzi, że mu nic nie grozi, bo przecież tak ‘wiele wód’ go otacza. Ma miliony, ba nawet miliardy swych wyznawców, zwolenników i obrońców, którzy wspierają go zwłaszcza finansowo. Jednak proroctwo Boże nie może się mylić! Dlatego ‘jego woda wyschnie’! Radykalnie i drastycznie stopnieją szeregi wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców „Babilonu wielkiego”, czyli zorganizowanych i zwodniczych religii tego świata. A co za tym idzie, przede wszystkim wsparcie materialne i finansowe. Eufrat dosłownie znaczy: ‘dobra i obfitująca czy płodna rzeka’. To Bóg Wszechmogący i Pan Jezus Chrystus [Większy Cyrus] są tymi ‘królami ze wschodu słońca, którym zostanie przygotowana droga’, aby nieodwracalnie, ostatecznie i na zawsze położyli kres religiom tego świata.

Pismo Święte: Objawienie 15:1 do 16:21; 17:1-6,15 dos; Jana 10:35; Hebrajczyków 6:18 psz, wsp.

Po metaforycznie, ‘wylanej, złotej czaszy napełnionej siódmym i ostatnim ciosem [plagą] gniewu Bożego’, ‘dojdzie do tak wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi — tak wielkie będzie to trzęsienie’. Po tym ‘wielkim trzęsieniu ziemi’ ‘Babilon wielki rozpadnie się, co świadczyć będzie o jego upadku i bliskiej klęsce, bowiem utraci on autorytet i straci na znaczeniu! Zrujnowany, ‘upadły Babilon wielki’ spotka gniew i sąd Boga, ‘gdyż aż do nieba dosięgną grzechy jego i wspomni Bóg na jego nieprawości. Dlatego dotknie go ostatecznie nagły i nieodwracalny koniec! Świat ludzki zostanie wtedy straszliwie zniszczony, dlatego przywołano tu niszczycielską siłę gradu:

„I spadły z nieba na ludzi [gr. ‘anthrōpos’ – jednostki ludzkie] ogromne centnarowe [ponad 40 kg] kawały gradu; a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, gdyż plaga [cios] ta była bardzo wielka.

„Dlatego w jednym dniu nadejdą jego [Babilonu wielkiego] klęski, śmierć, ból oraz głód, i spłonie w ogniu[nieodwracalnego zniszczenia]; bo potężny jest Pan, Bóg, który go osądził. (…) gdyż w jednej godzinie przyszedł twój sąd [osąd, wyrok].

„Rozwesel się nad nim, niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg rozstrzygnął na jego szkodę wasz pozew przeciw niemu. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak młyński, i wrzucił do morza, mówiąc: W ten sposób, z rozmachem, zostanie rzucone wielkie miasto Babilon, i już wcale go nie znajdą.

Zanim to się stanie, nieco wcześniej dojdzie, jak już powiedzieliśmy, do „wielkiego trzęsienia ziemi”, o którym mówi także apostoł Paweł. Cytuje on proroctwo Aggeusza 2:6,7 (br) gdzie czytamy Słowa Boga:

„Już niedługo, a sprawię, że zadrżą niebiosa i ziemia oraz morza i ląd stały. Drżeć też będą z przerażeniem wszystkie narody. Zaczną wtedy napływać skarby od wszystkich ludów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan [JHWH, Bóg Ojciec] Zastępów”.

Ten metaforyczny wielki wstrząs spowoduje, że w końcu „zaczną napływać skarby [kosztowności] od wszystkich ludów”, którymi okaże się zwłaszcza zbawiona i ocalona spektakularnie, międzynarodowa „wielka rzesza” niewolników Bożych.

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17; 16:17-21 bw; 18:2,5,8-10,20,21 dos; Hebrajczyków 12:26; Mateusza 25:34-36.

Zacznie się to dziać kiedy upłynie proroczy, wyznaczony okres „2300 wieczorów i poranków [1150 dni]„bezczeszczenia świątyni” (żywej – wierni Boga), zniesienia stałej, codziennej ofiarylub ‘ustawicznej’, ‘wiecznej’ czy ‘nieustannej’. Związana jest ona z chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Bogiem przez „niewolników Boga”. Po tym czasie to „święte miejsce [świątynia] zostanie doprowadzone do właściwego stanu” (nwt-pl) czy „znowu wróci do swego prawa” (bw) lub zostaną ‘odnowione usługi święte’ (bg) [także oczyszczone, usprawiedliwione]. Pozbawienie Wszechmocnego Boga Ojca ‘codziennej ofiary’, składanej stale przez Jego niewolników, jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem, tzw. ‘przestępstwem [wtargnięciem] spustoszenia’, a więc złem moralnym. W godzinie sądu Bożego to „święte miejsce” zostanie oczyszczone z zarzutów i moralnie usprawiedliwione. Będzie wymierzona sprawiedliwość, ponieważ zebrane dowody uzasadnią wykonanie wyroku Bożego, kary dla przestępców. Dlatego ten zły, religijno-polityczny świat spotka ostateczny koniec.

Pismo Święte: Daniela 8:9-14 bw, nwt-pl, ubg, bgn, wuj; {„2300 wieczorów i poranków” – porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}; 11:31; Objawienie 14:6-12; 18:2,5; koniecznie porównaj Rzymian 12:1; 1Piotra 2:5,9,10; Hebrajczyków 13:15,16.

Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Dlatego dojdzie do wielkiego wydarzenia na globie ziemskim. Pan Jezus zapewnił: „I gdyby te dni [wielkiego ucisku] nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych dni te będą skrócone”. ‘Wielki ucisk będzie skrócony’, ale nie przez skrócenie wyznaczonego okresu „czas i czasy, i połowa czasu [3,5 roku]inaczej „1260 dni”. Tylko jak się wydaje, przez skrócenie dni permanentnej udręki i w ten sposób ograniczenie [gr. ‘koloboō’] skali wielkiego ucisku w tym wyznaczonym czasie, co umożliwi ‘ocalenie ciał wybranych’. Na ten czas ‘czterej aniołowie powstrzymają cztery wiatry [zniszczenia] ziemi’, aby można było ocalić wszystkich wybranych. Właśnie wtedy inni trzej aniołowie pokierują ostatnią, przewidzianą dla tego świata działalnością. Chodzi o nadzwyczaj jednoznaczne orędzieogłoszenie [obwieszczenie] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 7:1-4,9,10; 12:6,13-17; Mateusza 24:14,21,22 dos.

‘Radosna Ewangelia Wieczna’

 • Jej potrójne orędzie.
 • Jeśli chcemy ocalić swe życie, to musimy indywidualnie i osobiście wykazać się ostatecznie dobrymi, prawymi uczynkami oraz koniecznie dokonać trzech niezbędnych kroków:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się Temu [Bogu][gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości zwłaszcza Jedynemu, Wszechmocnemu Bogu].

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Naszym Bogiem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Nimi za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje! Uczucie bojaźni przed człowiekiem i przed ludzkimi organizacjami nie może tu być dominujące.

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 dos; porównaj 1Piotra 1:17 eib, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 10:28 eib; 25:31-33.

 • Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) Upadł, upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swojej rozpusty napoił wszystkie narody”! A są nim zorganizowane, zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata.

 • Kompromitacja instytucji religijnych doprowadzi ostatecznie do ich bankructwa duchowego, moralnego i finansowego. Nastąpi bowiem, utrata ich dotychczasowego autorytetu i utrata ich władzy oraz zdecydowana strata na znaczeniu, a jakże, także religii chrześcijaństwa tego świata!!!

Dlatego trzeba będzie wtedy koniecznie z nich wyjść, ponieważ zaraz potem nastąpi ich nieodwracalny i ostateczny kres!!! Dopuszczają się one bowiem bezczelnego bałwochwalstwa, „szaleństwa swojej rozpusty” – zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, Ich apostołów i proroków. ‘Nie możemy mieć udziału w ich grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego złego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, czyli ‘bestii z otchłani’, jeśli nie chcemy, aby dopadł nas gniew Boży i upokarzająca, wieczna klęska.

 • Jednym słowem, bez sentymentów, trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego. Swe ocalenie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca i u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Objawienie 7:10; 14:6-12 dos; 13:4,8,15-17; 15:2; 16:2; 19:20; 21:8; 22:15; Mateusza 4:10.

Niektórzy na to orędzie będą reagować przychylnie. Proroctwo Ezechiela 37:10,11 (bw, bp) zapowiada, że będzie to nawet rzesza bardzo wielka, która za sprawą Boga ‘wyjdzie’ ze swoich metaforycznych „grobów”. Księga Ezechiela 37:12-14 (bp) zawiera Boskie zapewnienie:

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] otworzę wasze groby [niewoli] i wywiodę was z grobów waszych, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi Izraela [dzisiaj chrześcijańskiego]. Poznacie, że Ja jestem Jahwe, gdy otworzę wasze groby [niewoli] i wyprowadzę was z grobów waszych, ludu mój. Dam wam mojego ducha i ożyjecie. Osadzę was w waszej ziemi [Królestwa Bożego/Niebios nowego nieba i nowej ziemi] i poznacie, że Ja, Jahwe, powiedziałem i wykonam – wyrocznia Jahwe [JHWH].

A więc ‘całemu domowi Izraela’, dzisiaj chrześcijańskiemu w szerokim zastosowaniu, ‘nie wyschną kości, nie przepadnie nadzieja, nie będą zgubieni’! Podobnie w Objawieniu 7:9,10 Słowo Boże mówi o wielkiej rzeszywielonarodowej, wielojęzycznej i niepoliczonej. ‘Ubrana w białe szaty’ tożsamości chrześcijańskiej będzie ‘donośnym głosem wołać, że zbawienie ich jest u Boga i u Baranka’ Jezusa. A ich Królem i Pasterzem już jest Większy Dawid [Umiłowany] Jezus, o którym Bóg mówi:

„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”!

Pismo Święte: Mateusza 17:5 bt; Ezechiela 37:21-28; Łukasza 1:33; porównaj Ezechiela 36:36.

‘Baranek Jezus ich zwycięży’

 • WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’

Najpierw ‘godzina sądu Bożego’ dosięgnie „Babilon wielki” — zwodnicze i podstępne religie tego świata. Nastąpi jego zaskakujący i szokujący koniec, a dokonają tego ostatni władcy tego świata ze swoim ‘obrazem’, czyli ‘bestią wychodzącą z otchłani [nieaktywności]. Jednak, aż do tej pory, władcy tego świata dla własnych korzyści i ze względu na prawa człowieka znoszą „nierządnicę”, „Babilon wielki” „siedzącą”, czyli ‘zajmującą miejsce’ na „bestii z otchłani”. To uciążliwe ‘noszenie’ wreszcie skończy się! [gr. ‘bastazō’ to ‘nosić, ponosić’, metaforycznie to ‘znosić’, lecz do czasu]

 • Definitywnie skończy się nie tylko ‘parasol ochronny’ i bezkarność dla wszelkich organizacji czy instytucji religijnych tego świata.
 • Wybitni ich prawnicy/obrońcy i polityczni ‘kochankowie’ okażą się kompletnie bezradni, aby je ratować.
 • Przyjdzie chwila kiedy nie będzie już żadnej zwłoki czasu i litości. Nastąpi nieodwracalny, ostateczny i wieczny ich kres!
 • W tej bowiem, bezprecedensowej i globalnej sprawie, Prokuratorem, Sędzią i Egzekutorem będzie Wszechmocny Bóg Ojciec oraz Jego Chrystus, Nasz Zbawiciel Pan Jezus.

W Księdze Objawienia 17:12-17 (br) czytamy prorocze słowa:

„Dziesięć rogów zaś, które widziałeś, to dziesięciu królów [ostatnich]. Nie weszli oni jeszcze w posiadanie swojej władzy, lecz obejmą tę władzę jako królowie razem z Bestią [z otchłani], ale tylko na jedną godzinę. Wszyscy oni do jednego zmierzają, a całą swoją potęgę i władzę oddają do dyspozycji Bestii. I przystąpią do walki z Barankiem [Panem Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, bo jest On Panem panów i Królem królów. Wspólnie z Nim triumfować będą powołani przez Niego i wybrani oraz wierni. A potem powiedział mi: Wody, które widziałeś z siedzącą nad nimi Nierządnicą [Babilon wielki] to ludy, rzesze, narody i języki. Dziesięć rogów zaś, które widziałeś, i Bestia [z otchłani] – to ci, co będą nienawidzić Nierządnicy [swej dotychczasowej metresy = Babilon wielki] i sprawią, że zostanie zbezczeszczona [spustoszona] i odarta ze wszelkich szat [odsłonięcie sromotnego, odrażającego oblicza]; będą pożerać jej ciało [zagarną majątek], a potem spalą ją ogniem [w sposób szaleńczy i nieodwracalnie zniszczą], gdyż sam Bóg natchnął ich myślą, by wykonali Boże zamiary i w ten sposób wypełnili plan przekazania swej królewskiej władzy Bestii, aż do urzeczywistnienia się Bożego Słowa.

Te szokujące wydarzenia już dawno zapowiadało także proroctwo Daniela, mówiąc o ostatecznych działaniach biblijnego, ‘rogu z ludzkimi oczami i ustami’ czy „króla południa” i „króla północy”.

Pismo Święte: Daniela 7:21,22,25-27; 8:23-25 bt; 11:44,45 bw; porównaj Objawienie 17:1-11.

Jak zauważyliśmy ostatni władcy tego świata wraz z ‘bestią wychodzącą z otchłani’ nie tylko usuną „Babilon wielki”, ale także przystąpią do walki z Barankiem, czyli z Panem Jezusem. W jaki sposób? Nie oszczędzą ‘nierządnego Babilonu wielkiego’, dlaczego mieliby pozostawić w spokoju tych, którzy są przez Pana Jezusa ‘powołani, wybrani oraz wierni’. W gruncie rzeczy ich największym wrogiem jest „władca tego świata”, czyli „wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”. Dlatego będzie on tak manewrował ostatnimi władcami tego świata, aby sprowokować ich niecny atak na tych, którzy należą do Pana Jezusa, bo są ‘wpisani w Zwój Życia Baranka zabitego od założenia świata’. Działania szatana opisano sugestywnie w Księdze Ezechiela 38:1-23 (bw, bp). Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do walki, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’, dla których ‘jest on wodzem’. Zajmujący się ostatecznym świadczeniem „niewolnicy Boży” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który mieszka w środku ziemi’. Będą oni nie tylko ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, ale przede wszystkim „w środku” problemów „Goga”. Będą jedynymi, którzy porzucili ‘nierządny Babilon wielki’ i będą odmawiać „hołdu”, adorowania „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. W rezultacie ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami [wszystkimi, ostatnimi władcami] oraz ‘bestię z otchłani [obraz]i przystąpi do walki. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”, ponieważ będą oni przejawiać postawę Etiopczyka Ebedmelecha, który ryzykując życiem uratował Jeremiasza. Bóg zapewnił go: „Ciebie jednak wybawię w owym dniu — głosi Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec] — i nie będziesz wydany w ręce ludzi, których się obawiasz [Babilończycy]. Zaprawdę, ocalę cię i nie zginiesz od miecza i uratujesz swe życie, boś we mnie położył nadzieję — głosi Jahwe”. Ostatecznie:

„Baranek ich zwycięży, bo jest On Panem panów i Królem królów. Wspólnie z Nim triumfować będą powołani przez Niego i wybrani oraz wierni.

Będą oni ‘szczęśliwymi, bo wezwanymi na ucztę weselną Baranka [Jezusa]! A to są prawdziwe słowa Boże’.

Pismo Święte: Jana 12:31; 14:30; 16:11; Objawienie 12:9,11,17 bp; 19:7-10 bp; 20:4; 13:1-8 dos; 11:7; 17:3,7,8,11,12-14; Jeremiasza 39:17,18 bp.

Spektakularne zwycięstwo Pana Jezusa dopełni się we wstrząsającym Armagedonie opisanym w Księdze Objawienia 14:14-20 i 19:11-21, a także w Ezechiela 38:18-23 (bt) gdzie czytamy: „Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela [chrześcijańskiego] – wyrocznia Pana Boga [JHWH, Bóg Ojciec] – gniew we Mnie zapłonie. I w uniesieniu, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki podniebne, dzikie zwierzęta i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga [JHWH] miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad [jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów, wtedy poznają, że Ja jestem Pan [JHWH].

Uwaga! Proroctwo Ezechiela 39:1-22 wyraźnie dotyczy okresu zaraz po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, kiedy to „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, ponieważ spotka go ostateczna klęska i wieczny niebyt.

Pismo Święte: porównaj Ezechiela 39:11 z Objawieniem 20:7-10.

Kiedy skończy się „wielki dzień Ich [Boga Ojca i Jego Chrystusa] gniewu”, szokujące i krwawe „żniwo ziemi”, a więc Boży Armagedon, wtedy wokół tronu Bożego alegoryczno-symboliczni 24 starsi siedzący na 24 tronach w białych szatach i w złotych koronach na głowach’ zostaną skompletowani. W poczet bowiem tej niebiańskiej, określonej, alegoryczno-symbolicznej grupy, włączone zostanie ocalone i zbawione, ale też określone i symboliczne ‘144 tysiące niewolników Bożych’. „Któż się może uratować” jeszcze? Najliczniejsza będzie niepoliczona, wielka rzesza ocalonych i zbawionych na ziemi. Wszyscy oni na zawsze doznają uwolnienia nie tylko od tego złego, okrutnego świata i jego zwodniczych religii, ale wyjdą z jakże przytłaczającej niewoli grzechu i śmierci. „Wielka rzesza” to ci, ‘którzy przyjdą z wielkiego ucisku, bo wypiorą swoje szaty, i wybielą je we krwi Baranka. Dlatego znajdą się przed tronem Boga, aby we dnie i noce służyć Mu w Jego świątyni’, którą to ‘świątynią będzie Bóg i Jezus’. Będzie ona pełnić Bogu „świętą służbę” jako Jego ‘wielka rzesza niewolników’ wraz z tymi, którzy zmartwychwstaną.

„I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie.

W proroctwie Daniela czytamy:

Jego królowanie i władzę oraz wszystkie królestwa pod całym niebem otrzyma lud świętych Najwyższego. Królowanie Najwyższego jest wieczne. Wszystkie potęgi będą Go czciły i będą Mu posłuszne.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Jana 14:1-3; Objawienie 4:4,10; 6:9-17 psz; 7:1-4,9-17; 11:18; 14:1-5,14-20; 15:4 bp; 19:11-21 dos; 21:1-5,22 ubg; 22:1-5; 20:4-6,13,14; 1Tesaloniczan 4:15-17; Dzieje 24:15; Mateusza 24:30,31; 25:31-46; Daniela 7:27 pau; nwt-pl zniekształca; odnośnie ‘królowania’ porównaj Rzymian 5:17.

Ja, Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], powiedziałem i wykonam”!

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”!

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

— Czytaj koniecznie KAŻDY OSOBIŚCIE! – Co to znaczy „całym swym umysłem”?

Upadek i kres religii tego świata jako „Babilonu wielkiego” jest szeroko omówiony w temacie: ‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 26 Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

Szerokie omówienie proroctwa z Ks. Objawienia 9:12-21 dotyczącego ‘drugiego biada’, a spełnianego przez Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), znajduje się w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16”.

— O budzeniu się nielicznych, nie tylko ŚJ. czytaj w temacie: „Przebudź się” — oto „biada, biada, biada”!

Boskie „gromy” powodują przebudzenie niektórych: Od zwiedzenia do przebudzenia i ocalenia!

Czytaj inne tematy: SKRÓTY do strony głównej

Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.