?>

Od ZWIEDZENIA do PRZEBUDZENIA i OCALENIA! (5)

Aktualizowany: 12.06.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

(!!!) Dotyczy: To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! (Pismo Święte: 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,1-49 bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 dos, bp).

PILOT:

Przebudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

‘swoimi głosami przemówiło siedem gromów’.

(…) znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny”.

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Efezjan 5:14 nwt-pl; Objawienie 10:3 nwt-pl; Izajasza 29:14 bp; Mateusza 4:17 dos)

W PROROCTWIE Malachiasza czytamy: „Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym [prawym] a bezbożnym [złym], między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy”. Wiemy, że wyraźna ‘różnica’ nastąpi w godzinie próby’ i godzinie sądu’, a potem ostatecznie w godzinie żniwa ziemi’, kiedy najpierw liczne „chwasty” zostaną oddzielone od nielicznej „pszenicy”. Powstają ważne pytania: Czy dzisiaj daje się jednak jakąś ‘dostrzec różnicę’ „między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy”? Czy coś w tym względzie już się dzieje???

Pewnie zaraz odezwie się rozemocjonowany chór wielu tak zwanych ‘prawdziwych religii’, że to przecież one ‘Bogu służą’, ale spokojnie, nie dajmy się zwariować!!! Na pewno dzisiaj wiele tych tak zwanych ‘prawdziwych religii’ szokuje swymi skandalami, czyli tym jak się ‘Bogu nie służy’.

Pismo Święte: Malachiasza 3:18 bw; Objawienie 3:10; 14:7,15,16 nwt-pl; 18:2-8; Mateusza 7:13,14; 13:24-30 bt; 25:31-34.

W tych rozważaniach będziemy korzystać z przekładów Pisma Świętego dostępnych na Parallel Bible Searcher, porównując z wiodącym  przekładem interlinearnym.

‘Przemówiły głosy siedmiu gromów’?!

Wizję „drugiego ‘biada’” rozpoczyna proroctwo „wojsk konnicy” tak zwanej ‘organizacji Jehowy’, a kończy szczególne proroctwo ‘dwóch świadków Bożych w worach — dwóch proroków’, którzy „złożą swoje świadectwo”. Pomiędzy nimi jest cały, integralny i proroczy rozdział 10 Księgi Objawienia. Dotyczy on ‘silnego anioła ubranego w obłok’ niewidzialności, który „w swej ręce miał otwarty mały zwój”. Anioł metaforycznie ‘stanął na morzu i ziemi, i zaryczał jak lew’, czyli „zwój” kieruje do mieszkańców globu ziemskiego. Na ten anioła ‘donośny głos’ „jak ryk lwa” ‘odezwało się’ czy „swoim głosem przemówiło siedem gromów”. Wydaje się, że głosy siedmiu gromów to ‘wypowiedzi [Słowa] Boga’ dotyczące Jego ostrzeżeń i napomnień. Są one zapewne symbolem Jego gniewu czy wzburzenia, zwiastunem zbliżających się Bożych, diametralnych zmian i szokujących wyroków. Okoliczność, że było ich „siedem”, wskazuje na zupełność Bożych działań, ale apostołowi polecono ‘zapieczętować to co powiedziało siedem gromów i nie zapisywać tego’. Janowi musiało bardzo zależeć nie tylko na wysłuchaniu, ale przede wszystkim na zapisaniu groźnych ‘głosów siedmiu gromów’. Mają one towarzyszyć pojawieniu się „otwartego małego zwoju” i ‘przemówić’ tuż przed udostępnieniem ‘dwom moim [Bożym] świadkom w worach’ jego ‘słodkogorzkiego’ orędzia.

W czasach biblijnych wór pokutny był tradycyjną szatą żałobną. W wory pokutne ubierali się niekiedy hebrajscy prorocy — gdy głosili orędzia Boże o zbliżającym się wielkim nieszczęściu. Z powodu nagminnych ‘grzechów, i dopuszczania się zła, i postępowania niegodziwego, i buntowania się’ przeciw Bogu, prorocy ci przejawiając pokorę przed Bogiem sami okazywali skruchę, wzywali innych do skruchy i do porzucenia tej złej drogi. Dlatego: prorocze „wory” pokutneto wyraz głębokiego smutku i bólu, pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i uznania czy wyznania swych grzechów przed Bogiem, a także okazanie pogardy czy raczej wstrętu splendorowi tego świata. Związane są także ze zmierzeniem i oczyszczeniem Bożym oraz z powierzeniem im orędzia Bożego „otwartego małego zwoju”, skierowanego zwłaszcza do religijnych wodzów tego złego świata. To orędzie będzie ‘słodkogorzkie’:

1) Dotyczyć ma ‘dobrej nowiny o Królestwie Bożym, czyli o bliskim już ‘dokonaniu się tajemnicy Boga’. To także ‘słodki’ zaszczyt dla zajmujących się tym.

2) Powodować też będzie „męczarnie mieszkającym na ziemi” demaskowaniem i obalaniem kłamstw, potępianiem ohydnych czynów oraz wstrząsającymi perspektywami. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych autentycznych ‘świadków Boga’ dotykać ma międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zwłaszcza jej liderów. Jest to przecież kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’”, które od początku dokładnie wypełnia się na ich uwodzącej i zwodniczej organizacji religijnej. Jednak po spełnieniu swej proroczej roli, ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej, bowiem „swoim głosem przemówiło siedem gromów”!

‘Słodkogorzkie’ orędzie będzie ewangelizacyjnym ‘składaniem świadectwa’, „świadectwa prawdzie” „świadectwa o Jezusie”. Skierowane zostanie lub już jest kierowane nie tyle do, co przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. A więc dotyczy niekoniecznie wszystkich. To nie jest ta sama wielka i ostateczna działalność z Objawienia 14:6 (bgn), która poprzedzi tą, a będzie polegała na ‘głoszeniu wiecznej Ewangelii ludziom mieszkającym na ziemi; każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi’. Tę ostateczną działalność zapowiedział także Pan Jezus w Mateusza 24:14 nwt-pl i Dzieje 1:8 dos: „I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”; „będziecie Mi świadkami (…) — i aż po najdalsze krańce ziemi”.

Pismo Święte: Mateusza 4:4 nwt-pl; 10:18 bw; Jana 6:63,68; 8:17,47; 18:37; koniecznie czytaj Daniela 9:3-5,20 nwt-pl, bp; porównaj Psalm 69:1-21,33-35 bp; porównaj Objawienie 4:5; 5:5; 10:1-11 (werset 11 według bb, bg, ubg, bgn, interlinearny); 11:1-4,7,10; 12:17; 19:10; 20:4.

Zajmijmy się jednakgłosami siedmiu gromów, ponieważ budzą one lęk i drżenie zwłaszcza u „niewolników Boga”. Dlatego, że są to ‘wypowiedzi [Słowa] Boga’, które nie tylko chcemy poznać, ale trzeba je koniecznie poznać!!! Powstaje ważne pytanie: Czy ‘głosy siedmiu gromów’ są dalej ‘zapieczętowane’ czy też można je już słyszeć??? Wiemy, że Bóg objawia takie informacje dopiero w stosownym czasie:

„Jahwe [JHWH] Pan nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia swym sługom [niewolnikom], prorokom. Lew zaryczał któż by się nie przestraszył? Jahwe Pan przemówił — któż by nie prorokował”?

Jak Izajasza Pan Bóg się pyta: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie”! Wydaje się, że ‘głosy siedmiu gromów przemówiły’, ale z powodu ‘drżenia przed Bożym Słowem nie chcemy tego jednoznacznie określać. Kiedy wszystko wypełni się, wtedy nie tylko to proroctwo, ale i pozostałe proroctwa staną się zupełnie zrozumiałe. ‘Wnikliwość’ polega na tym, że trzeba to głęboko rozważyć. Dlatego pytamy: Czy można jednak coś usłyszeć? Dosłowne gromy akustyczne towarzyszące burzy można już z daleka słyszeć z powodu ich grzmotu, a także odczuwania drżenia ziemi, budynków czy nawet szyb. Przez proroka Jeremiasza Bóg powiedział:

„Jahwe [JHWH] grzmi z wysokości, podnosi głos z Przybytku świętego, grzmi donośnie nad swą niwą, jak gniotący tłocznię wznosi okrzyki. Do wszystkich mieszkańców tej ziemi”.

Natomiast prorok Ozeasz prorokuje: Podążą za Jahwe. Zaryczy jak lew, a kiedy zaryczy, synowie Jego [z drżeniem (bw) zbiegną się z zachodu, zlecą się [z drżeniem (bw)] jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z Asyrii. Pozwolę im wtedy znowu zamieszkać w ich domach. — Tak mówi Jahwe.

Pismo Święte: Amosa 3:7,8 bp; Izajasza 6:8 bt; Daniela 11:33,35; 12:3,10; Jeremiasza 25:30 bp; Ozeasza 11:10,11 bp; porównaj Mateusza 4:4 nwt-pl; wyrażenie ‘z drżeniem’ występuje przede wszystkim w tekście masoreckim.

Wydaje się, że Boży ‘silny anioł ubrany w obłok’ niewidzialności już ‘zaryczał jak lew’, to i zapewne potęgując wielokrotnie ten ‘ryk’, ‘odezwało się’ lub „swoim głosem przemówiło siedem gromów”. Jeśli tak, to już pora ‘podążać za Jahwe [JHWH], zbiegać się i zlatywać jak ptaki’. Dzisiaj dla chrześcijan oznacza to, że trzeba ‘podążać dokładnie śladami Chrystusa’ Jezusa [JHWH zbawieniem], który powiedział: „Otrzymałem [od Boga] wszelką władzę na niebie i na ziemi” oraz „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”.

Pismo Święte: Objawienie 4:5; 5:5; 1Piotra 2:21 nwt-pl; Mateusza 28:18 bp; Jana 14:6.

Rozważmy w kontekście historycznym krótko jeszcze raz osobliwe, przedziwne proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’ (część 1), bowiem one poprzedzają ‘głosy siedmiu gromów’:

Pierwsze ‘biada’” to ‘szarańcza’, a więc dzieło Badaczy Pisma Świętego za życia ich biblijnej „gwiazdy”. Ta ‘gwiazda spadła z nieba, dano jej klucz  i otworzyła studnię otchłani z szarańczą’. To proroctwo spełniło się dokładnie, na co wskazuje historia. Początki Badaczy Pisma Świętego były obiecujące i powinny być wzorem ustawicznego wnikliwego studium Biblii Świętej. Oto relacja: Wraz z grupą przyjaciół (około 6 osób) C.T. Russell zaczął wnikliwie badać Pismo Święte niezależnie od dogmatów kościelnych. Była to pierwsza “klasa” studium Biblii i dała początek Badaczom Pisma Świętego. Posługiwali się metodą, żeby niezrozumiałe fragmenty Biblii “tłumaczyła Biblia”. Przed studium modlili się do Boga o zrozumienie, następnie wyszukiwali i wypisywali wszystkie wersety biblijne poruszające jakiś temat. Na zakończenie formułowali wnioski. Jednak szybko się to zmieniło, kiedy utracili swą autonomię i niezależność, dopuszczając szalone myślenie adwentystyczne. Dlatego nie uniknęli poważnych błędów, np. ‘rok 1914’. Fałszywe przekonanie o zbliżającym się w tym roku Armagedonie, motywowała do wielkiej działalności w stosunkowo krótkim czasie, to jest około 35 lat. Jak na owy czas stosowano i to odważnie, najlepsze metody, aby dotrzeć do milionów ludzi z dziełami swej „gwiazdy”. Zawierały one złowieszcze i radykalne orędzie, które w gruncie rzeczy okazało się oszukańcze. Aktywna działalność Badaczy Pisma Świętego przede wszystkim powodowała metaforyczne, istne męczarnie u ludzi którzy nie mieli pieczęci Boga na swych czołach’. Zwłaszcza u zwodniczych i odstępczych przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata. Skutecznie osłabiali ich autorytet religijny obnażając obłudę i dogmaty czy kłamstwa, które wręcz ‘rozszarpywali. W końcu tak jak dosłowną szarańczę tak i tą spotkało ‘zniszczenie w otchłani’. Dzisiaj Badacze Pisma Świętego są rzadko spotykani, są teraz ‘pojedynczymi niegroźnymi osobnikami w małych skupiskach’.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 bp, bw; Objawienie 9:1-12; źródło: http://pastor-russell.pl.

  • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

♦♦Drugie ‘biada’” to najpierw działalność „wojsk konnicy” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Chodzi o Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), którzy swój rodowód wywodzą właśnie z pierwotnych Badaczy Pisma Świętego, których nie było miliony, ale byli dobrze znani. Ogólnie mówiąc ŚJ. przejęli po nich całą schedę, wraz z balastem doktryn i dogmatów, które nieco zmodyfikowano. To jest ten sam nurt, lecz groźniejszy. Dlaczego dzisiaj ŚJ. są miliony? Dlatego, że proroctwo zapowiedziało: Zwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali zwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych [konnicy] wynosiła dwie miriady miriad — taką ich liczbę usłyszałem”. Po okresie „związania”, czyli głębokiego rozczarowania, zagubienia i odrętwienia, niewielka część Badaczy P.Ś. poszła za egocentrycznym czy autokratycznym J.F. Rutherford’em. Zaczęła ona być ‘rozwiązywana’ czy ‘zwolniona’, a więc budzić się i wychodzić z ‘wielkiej rzeki [‘wielu wód’] Eufratu’ „Babilonu wielkiego”. „Babilon” to po hebr. ‘Babel’, dosłownie ‘zamieszanie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny tego świata. Wydaje się, że ‘rozwiązanie czterech aniołów, którzy byli przygotowani na godzinę i dzień, i miesiąc, i rok, aby zabić trzecią część ludzi’, nastąpiło 26 lipca 1931 roku. W tym dniu punktualnie o godzinie 16.00 na kongresie w Columbus w stanie Ohio, w atmosferze podniecenia J.F. Rutherford przedstawił rezolucję zatytułowaną „Nowe imię”. Widniejące na stronie tytułowej programu zgromadzenia duże litery „JW” [ang.] zostały rozszyfrowane. Przyjęto oświadczenie: „Pragniemy, by nas znano pod tym imieniem i nazywano nim, a mianowicie: Świadkowie Jehowy”. Zachwyceni uczestnicy zgromadzenia zerwali się z miejsc i gromko zawołali: „Tak!” Odtąd mieli być znani jako Świadkowie Jehowy! Oto na scenie odstępczego i uwodzącego chrześcijaństwa tego świata pojawiły się wtedy „wojska konnicy”, zwane też ‘wojskiem Jehowy’ czy bardziej ‘organizacją Jehowy’. Mają one ‘wyrządzać szkodę’ i zabić trzecią część ludzi, czyli kruszyć autorytet, zwłaszcza religijny, chrześcijaństwa tego świata oraz ogłosić, że już jest ‘martwe’ przed Bogiem i z Jego wyroku zapowiedzieć najpierw nagłą zagładę jego sfery religijnej.

Pismo Święte: Objawienie 9:12-21; 16:12; 17:1-6,15; 18:2-8; publikacje ŚJ.: ks. „Głosiciele …”; o zagładzie chrześcijaństwa ŚJ. najwięcej mówią w książce „‘Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa’ – jak”.

Koniecznie! Poznaj szerokie omówienie proroctwa z 9 rozdziału Ks. Objawienia dotyczącego ‘pierwszego biada’ „szarańczy” i ‘drugiego biada’ „wojsk konnicy”, w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15 i część 16.

‘Skruszeni i pokorni duchem’

Tak jak wcześniej działalność „szarańczy”, tak dzisiaj działalność „wojsk konnicy” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, choć one o to nie dbały i nie dbają, skłaniała i jeszcze dalej skłania niektórych ludzi do konstruktywnego myślenia i działania. Skłaniała czy skłania, choć nie zawsze do osobistego, poszukiwania Prawdy Słowa Bożego. A co za tym idzie, do ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się, opamiętania się’ czy ‘zmiany umysłu’ w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem gniewu’ Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj z powodu skandali, choć nie tylko tu, od pewnego czasu daje się zauważyć wielkie poruszenie w organizacji Świadków Jehowy. Dlatego, że nieliczne, odważne osoby wywodzące się zwłaszcza (jak nie w większości) z ‘jeźdźców’ „wojsk konnicy” ŚJ., ujawniły się jako ‘skruszeni i pokorni duchem’, którzy ‘drżą przed Słowem Bożym’. Dzięki odważnej postawie i osobistemu, ‘wnikliwemu’ studium Pisma Świętego, zdobyli oni głębszą świadomość duchową. Mobilizuje ona ich do ciągłego i regularnego zajmowania się nim dzisiaj, bo przecież Pan Jezus powiedział: „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym Słowem wychodzącym z ust Boga”. A także podkreślił: „Masz miłować Jehowę [Pana, JHWH], twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 21:7,8; 22:11,12; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw; Mateusza 4:4 dos; 22:37 nwt-pl; porównaj 5Mojżeszowa 8:3.

W Objawieniu 15:2-4 (bt) ukazani są zwycięzcy stojący nad morzem szklanym [krystalicznie czystym]. „Szklane morze” symbolizuje dokładnie oczyszczającą, szerzej rozumianą „kąpiel wodną”to znaczy czyste i Święte Słowo Boże. Od początku wskazuje ono na Osobę Jezusa Pomazańca Bożego, na wartość Jego przelanej krwi, która ma moc oczyszczenia z grzechów. Oni jako „stojący nad morzem szklanym [krystalicznym]niewzruszenie trzymają się tego Słowa Bożego, ponieważ przyjęli je z całkowitą wiarą oraz z pełnym zaufaniem i docenianiem. Są wybitnymi i bezkompromisowymi obrońcami Prawdy Słowa Bożego!!! Dlatego ‘mają harfy Boże’ i nad tym symbolicznym „szklanym morzem” „śpiewają [zwycięską] pieśń Mojżesza, sługi [niewolnika] Bożego, i pieśń [zwycięskiego] Baranka [usuwającego grzechy świata]: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe [prawe] i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody [przede wszystkim międzynarodowa „wielka rzesza”] i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki”.

Pismo Święte: Mateusza 4:4 dos; 2Mojżeszowa 15:1-21; Jana 1:29; 6:45; 16:33; Efezjan 5:26; 1Jana 2:14; Objawienie 6:9; 7:9,10; Łukasza 8:21.

Pan Jezus prosił Ojca za swoimi naśladowcami: Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Dlatego też oni ciągle ‘wnikliwie’ dociekają Prawdy o Bogu Ojcu i Panu Jezusie, ponieważ są ‘skruszonymi i pokornymi duchem’, ale i myślącymi ludźmi, „niewolnikami Bożymi”. Nie są budzącymi lęk fanatykami i dogmatykami, bowiem okazują miłość Bogu i zaangażowanie nie tylko „całym swym sercem i całą swą duszą, i całą swą siłą”, ale „i całym swym umysłem. Jednak nie mieli i nie mają ułatwionego życia czy zadania, kiedy bezpardonowo usiłuje się zamknąć im usta i wyłączyć ich umysł. Od początku ich ‘wnikliwość’ i dociekliwość rodzi lęk i wyjątkowo silny opór ‘złego wodza’ „wojsk konnicy” ŚJ., tego „który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę” (…) i usuwa ich ze zboru”. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że podobnie dzieje się też w wielkich kościołach i innych społecznościach czy organizacjach religijnych. Jednak w organizacji Świadków Jehowy jest to szczególnie zauważalne! Wydaje się, że to co słyszy się coraz bardziej od pewnego czasu, to właśnie ostrzegawczopotępiające głosy siedmiu gromów, które zaraz potem przechodzą w działalność proroczych ‘dwóch moich [Bożych] świadków w worach — dwóch proroków’ z ich ‘słodkogorzkim’ orędziem. Wykonanie tego zadania w wyznaczonym czasie „1260 dni [3,5 roku] zakończy „drugie biada”, po którym ‘szybko przyjdzie’ „trzecie biada”, triumf Królestwa Bożego i „niewolników Bożych” oraz ostatecznie Armagedon. Ustalenie początku wykonywania zadania przez alegoryczno-symbolicznych „dwóch proroków” jest bardzo problematyczne.

Pismo Święte: Jana 17:17-20 bt; Daniela 12:10 nwt-pl; Izajasza 57:15bw; Mateusza 22:37; 23:8-12; 24:48-51; Marka 12:30; Łukasza 10:27; 3Jana 9-11 bw; „niewolnicy Boga” (nwt-pl) — Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16 (Boży); 1Tesaloniczan 1:9; Tytusa 1:1; Jakuba 1:1; Objawienie 7:3; 10:1,2,8-11; 11:1-4,10,14 nwt-pl; 19:5; 22:3 oraz ‘współniewolnicy i bracia’ — 6:11; 19:10.

Potęga Internetu!

Z pomocą ‘wnikliwym’ przyszedł Internet, który oprócz przekleństwa przyniósł też jak widać błogosławieństwo, za którym to błogosławieństwem stoi wielu szlachetnie zajmujących się nie tylko Pismem Świętym. Bezsprzecznie spełnia się tu proroctwo Daniela 12:4 (bw), że w ‘czasie końca’ „wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie”. Dzięki wolności wypowiedzi w Internecie, znacznie ułatwione jest „poznanie” Pisma Świętego i to w językach oryginalnych. Można go osobiście studiować i ‘wnikliwie’ analizować różne argumenty biblijne. Co ważne, umożliwia obronę Prawdy Słowa Bożego, a więc wiąże się z demaskowaniem zakłamania religijnego i to nie tylko zbiorowego „złego niewolnika” ŚJ.. Tą od pewnego czasu w pełni uzasadnioną, słuszną i niebanalną krytykę hipokryzji religijnej, trzeba uznać za przemawiające głosy siedmiu gromów, które ‘odezwały się’ po ‘ryku jak lwa silnego anioła ubranego w obłok’ niewidzialności!!! Przechodzą one następnie w działalność proroczych ‘dwóch moich [Bożych] świadków’. Niewątpliwie świadomość duchowa „wnikliwych” ciągle rośnie i to w miarę jak ustawicznie żyją ‘nie samym chlebem, ale każdym Słowem wychodzącym z ust Boga’. Za swą niezłomną i odważną postawę chrześcijańską jedni zostali wykluczeni [także ‘wyłączać’, ‘usuwać’ z gr. dosłownie ‘odrzucać z pogardą’, ‘wypędzać’], inni sami już porzucili zwodniczego, ‘złego niewolnika wodza’ „wojsk konnicy” ŚJ., a jeszcze inni do tego dochodzą. Za to, że są bezkompromisowymi obrońcami Prawdy Słowa Bożegowszystkich ich spotyka ostracyzm i pogarda.

Pismo Święte: Mateusza 4:4; 24:48-51 nwt-pl; Daniela 11:33-35 nwt-pl; 12:3,4,10 nwt-pl; porównaj Ezechiela 34:4,5,16,21,22 nwt-pl.

Ziemia zadrżała zanim pojawił się potężny Internet, bo ‘głosy siedmiu gromów przemówiły’ np. przez Raymond’a V. Franz’a, Carl’a Olof’a Jonsson’a i Barbarę Anderson oraz innych, potem dołączali kolejni. Niemniej te ‘głosy siedmiu gromów’ dotarły do ludzi w większości właśnie przez dzisiaj wszechobecny Internet, w którym naprawdę ‘zagrzmiało’ i dalej ‘grzmi’. Potęga Internetu jest oczywista, ponieważ stał się on bardzo istotnym, łatwo dostępnym narzędziem komunikacji i publicznym miejscem wymiany poglądów oraz informacji na szeroką skalę i to globalną!!! Zwróciło to uwagę pozostałych ‘czuwających’ i zapoczątkowało u nich także głęboką refleksję oraz poważną analizę Pisma Świętego, szczególnie przez tych nielicznych, ‘którzy z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego’.

Pismo Święte: Marka 13:33-37; Izajasza 66:2,5 bw.

Wiele osób, co nie da się ukryć, nie traktuje ‘Królestwa Niebios/Bożego jak drogocenną perłę/skarb’ i boi się lub nie chce ‘sprzedać wszystko, aby ją kupić’. Dlatego idzie na większą lub mniejszą łatwiznę czy kompromis i nie chce się aż tak wysilać we ‘wnikliwym’ poznawaniu ‘każdego Słowa Bożego, Pisma Świętego. ‘Wygodnie pozamykało się i zapadło w idylliczny sen czy błogi letarg’ lub błogostan. Inni są pod silną presją i grozi im się ekskomuniką, reagują więc panicznie i kategorycznie nie życzą sobie, aby ich budziły ‘przemawiające głosy siedmiu gromów’, dlatego nie widzą powagi sytuacji. Czy to na tym naprawdę polega: „stale [ciągle] szukajcie Królestwa [Bożego], jak mówi Pan Jezus???

Pismo Święte: Mateusza 4:4; 6:33; 7:7; 13:44-46; Daniela 11:33-35 nwt-pl; 12:3,4,10 nwt-pl; Łukasza 11:9; 12:31 nwt-pl.

Przebudźcie się!’ 

Jeśli już nastąpił ‘ryk jak lwa silnego anioła ubranego w obłok’ niewidzialności z ‘otwartym małym zwojem w ręku’ i ‘przemówiły głosy siedmiu gromów’, to sytuacja jest niewątpliwie poważna. Na nią zwraca uwagę anioł ze ‘zwojem w ręku’, który „złożył przysięgę” (br) na Boga, „że to już długo nie potrwa [lub ‘nie będzie żadnej zwłoki’], lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom [niewolnikom] swoim, prorokom”. Wtedy ‘Bóg przejmie potężną władzę swoją wraz ze swoim Chrystusem [Pomazańcem]’ i zacznie panować nad światem’. Rozpocznie się okazywanie ‘gniewu Bożego i wyznaczony czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom [niewolnikom] prorokom, świętym, tym, którzy się boją Twego imienia — małym i wielkim — oraz zniszczenia niszczących ziemię. Panujące Królestwo Niebios/Boże spowoduje szokujące i najgorsze „trzecie biada” prowadzące do „wielkiego ucisku” oraz wstrząsającego ‘Armagedonu’. Czas tych diametralnych zmian w proroctwie Daniela 8:17,19 (nwt-pl) zwany jest też „czasem końca” „wyznaczonym czasem końca”. Dlatego bardzo stosowne jest usilne nawoływanie apostoła Pawła:

Przebudź się, śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

„A zatem już nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i zachowujmy trzeźwość umysłu.

Pismo Święte: Objawienie 10:1-7; 11:15-19 dos; 12:10; 16:16; Mateusza 24:21,29-31; Daniela 12:1,4,7,9-11; Efezjan 5:14 nwt-pl; 1Tesaloniczan 5:6 nwt-pl; Rzymian 13:11 nwt-pl.

Izajasz prorokuje: Słuchajcie słowa Jehowy [JHWH], wy, którzy drżycie na Jego słowo: ‘Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‘Niech Jehowa będzie wychwalany’! On też się ukaże ku waszej radości, a oni będą okryci wstydem’”.

Pismo Święte: Izajasza 66:5 nwt-pl.

Ci, ‘którzy z drżeniem odnoszą się do Bożego Słowa(bw), będą z tego powodu ‘znienawidzeni’ przez ‘swoich braci’. Będą oni traktować jak wrogą opozycję tych ‘skruszonych i pokornych duchem’ „niewolników Bożych” oraz będą ich ‘wyłączać’. Z tą wypowiedzią związane są prorocze słowa Objawienia 11:1-4 i ap. Piotra z pierwszego jego listu 4:17 (nwt-pl), który mówi: „Jest bowiem wyznaczony czas, by sąd się zaczął od domu Bożego. Jeżeli więc zaczyna się najpierw od nas [niewolników Boga i Jezusa], to jakiż będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Bożej”? Dlatego to co czynią ‘nienawidzący’ tym drżącym na Boże Słowo jest bardzo poważnym błędem i grzechem, który stawia tych ‘braci’ po stronie wrogów Boga. Prześladują ich ‘z powodu imienia Bożego’, a jednocześnie ci ‘fałszywi bracia i fałszywi niewolnicy Boga’ podają się za Jego ‘świadków’. Za przedstawicieli świętoszkowato wygłaszający pobożnie brzmiące życzenia w rodzaju: „Niech Jehowa [JHWH] będzie wychwalany”! Bóg tych, ‘drżących na Jego Słowo’ i rzetelnie służących Jemu weźmie w obronę ku ich „radości, a oni będą okryci wstydem”.Ujrzycie to i rozraduje się serce wasze, a kości wasze odmłodzą się jak młoda zieleń. I rozpoznają rękę Jahwe słudzy [niewolnicy] Jego, a gniew swój wywrze On na swoich wrogach”.

Pismo Święte: Rzymian 6:22 nwt-pl; 1Piotra 2:16 nwt-pl; Mateusza 26:59,60; Galacjan 2:4; Izajasza 66:14,20-24.

„Wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami”

Prorok Ezechiel przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w roku 587 p.n.e. miał proroczą wizję, która dokładnie się wtedy spełniła na naturalnych czy rodowitych Izraelitach. A apostoł Paweł mówi: „To wszystko, co ich spotkało, było zapowiedzią wydarzeń czasów ostatecznych, w których żyjemy, i zostało spisane dla nas [alegorycznym Izraelitom — chrześcijańskiemu „Izraelowi Bożemu”] w formie przestrogi”. Prorok Ezechiel widział proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Oto „sześciu mężów”, a „każdy zaś miał w ręce broń do rozbijania, a był tam wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem sekretarskim przy biodrach”. Temu Bóg JHWH rozkazał: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób [dosłownie ‘ustaw’ od hebr. ‘tavah’] znak [hebr. ‘tav’ (znak zwolnienia od wyroku)] na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. „Sześciu mężom” rozkazał: „Przejdźcie za nim przez miasto i uśmiercajcie. Niech wasze oko się nie użali i nie okazujcie współczucia. Starca, młodzieńca i dziewicę oraz małe dziecko i niewiasty macie pozabijać – aż do wytracenia. Ale do nikogo, na kim jest znak, nie podchodźcie [nie dotykajcie]”. „A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem [wewnątrz].

Pismo Święte: 1Koryntian 10:11 bp; Rzymian 2:28,29; Galacjan 6:15,16; Ezechiela 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7.

Współczesną „Jerozolimą”, w której ‘popełniane są wielkie obrzydliwości’ zdaje się być jak najbardziej całe i zorganizowane, zwodnicze chrześcijaństwo tego świata, wraz ze swymi odstępczymi religiami. A pośród niego znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”.

  • Okazują głęboki szacunek przede wszystkim Bogu Ojcu Wszechmocnemu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi oraz Ich Słowu Bożemu.
  • Dlatego nie godzą się na to, aby żyć jak otaczające ich pełne skandali tak zwane ‘religie prawdziwe’ i otaczający świat.

To oni w końcu jako „niewolnicy Boży” otrzymają symboliczny i zbawczy ‘znak na czole’ — ocalenia w Armagedonie — od anioła, ‘męża, odzianego w lnianą szatę’. Ten „znak” będzie dobrze widoczny dla ‘sześciu mężów zabijających’ (bw), czyli anielskich sił egzekucyjnych Pana Jezusa ‘w wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’. To ci z symbolicznym ‘znakiem na czole’ są też tymi ‘drżącymi na Boże Słowoi dlatego budzą ich dzisiaj głosy siedmiu gromów, które ‘odezwały się’. Jednak okażą się oni ‘jakże nielicznymi’ ocalonymi i zbawionymi, o których stanowczo mówi Pan Jezus:

„Albowiem wielu jest wezwanych [zaproszonych], ale mało wybranych”.

„Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni są ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Pismo Święte: Ezechiela 8:6-9; 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska, porównaj koniecznie Daniela 10:5,6; 12:6,7; Mateusza 7:13,14 pau; 22:14 bw; 20:16; 1Piotra 2:15-17; Objawienie 3:4,5; 10:3; 14:6-20; 16:14,16 bp, bw; 17:14; 19:11-21.

„Głosy siedmiu gromów” potępiają ‘wszystkie obrzydliwościpopełniane zwłaszcza w chrześcijaństwie tego świata. A szczególne potępienie dotyka jego wielce zróżnicowane i odstępcze, zwodnicze i uwodzące, lecz zorganizowane i od wieków zinstytucjonalizowane religie. Do nich zaliczyć trzeba religijną korporację ŚJ., tak zwaną ‘organizację Jehowy’, quasi-prawdziwą religię, podstępną i przebiegłą (tak, tak, ŚJ. nie oszukujcie się!). Dlatego też żadna zwodnicza, chrześcijańska instytucja czy organizacja nie ostoi się! One nie zbawią, ponieważ Pan Jezus wyraźnie mówi o osobistym ocaleniu:

„Gdy Syn Człowieczy [Jezus] przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów [kóz]. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego.

Pismo Święte: Mateusza 24:30,31,37-42; 25:31-33 nwt-pl; 2Tesaloniczan 1:6-10; Objawienie 6:17; 18:2,4,5,8.

Spełnią się wtedy także proroctwa wypowiedziane przez Bożych proroków Izajasza i Micheasza: „Stanie się na końcu czasów [dosłownie ostatni czas, koniec], będzie ustanowiona góra domu Jahwe/JHWH [wieczyste, Boskie panowanie i Jego Królestwo z władzą Jego Chrystusa], utwierdzona na wierzchu gór; a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: Chodźcie, wstąpmy na górę Jahwe [wieczyste, Boskie panowanie], do domu Boga Jakuba [dzisiaj – żywe miejsce wielbienia Boga, jako wyraz Królestwa Bożego/Niebios], niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu [dzisiaj – wieczysta siedziba, mieszkanie, dom i ośrodek władzy Boga i Jego Chrystusa] wyjdzie nauka i słowo Jahwe z Jeruzalem/Jerozolimy [dzisiaj – przyszli, bezgrzeszni wierni, którzy wiecznie zamieszkają w Królestwie Bożym/Niebios]. Będzie rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe; i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza, ani się więcej sposobić nie będą do wojny. Lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepokoił, bo usta Jahwe Zastępów przemówiły. Choćby wszystkie ludy występowały, każdy w imię swego boga, my jednak występować będziemy w imię Boga naszego, Jahwe, zawsze i na wieki. W owym dniu wyrocznia Jahwe — zbiorę chromych [utykających], zgromadzę wygnańców [wyrzuconych, wygnanych, odepchniętych, odsuniętych, wydalonych, rozproszonych] i tych, których utrapiłem [dzisiaj – ‘dotknięci szkodą’, np. przez prorocze „wojska konnicy” ŚJ.]. Chromych uczynię Resztą [ocalonymi], a wyrzutków [daleko usuniętych, rozproszonych] narodem mocnym. I będzie królował Jahwe nad nimi na górze Syjon [dzisiaj – wieczysta siedziba, mieszkanie, dom i ośrodek władzy Boga i Jego Chrystusa], odtąd i aż na zawsze”.

Pismo Święte: Micheasza 4:1-7 bt; porównaj Izajasza 2:2-4; 10:21,22; 60:22; Objawienie 9:1-21.

Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa wprowadzi tych ‘prawych’ i swoich lojalnych do swego wiecznego Królestwa „nowego nieba i nowej ziemi”. To Królestwo Niebios/Boże ‘stanie się wielką górą i wypełni całą ziemię’. Wtedy to Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie [‘obecne niebo i ziemia’, czyli szeroko rozumiany obecny świat, nie tylko ludzki], przeminęło. I Zasiadający na tronie rzekł: Oto czynię wszystko nowe. Mówi też: Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe’. I rzekł do mnie: Stało się! Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia’”.

Pismo Święte: Mateusza 25:34; 2Piotra 3:7,13; Daniela 2:35,44 bw; Objawienie 21:1-6 nwt-pl.

Pan Jezus Chrystus powiedział:

„Jeśli ktoś chce pełnić Jego [Boga] wolę, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja mówię sam od siebie”.

Pismo Święte: Jana 7:16-18 dos.

— Dlatego przebudź sięprzemówiły głosy siedmiu gromów!!!

Chociaż uwiedziony(a) i zwiedziony(a), … nagle przebudzony(a) i uwolniony(a), … i ocalony(a)!?

WSZYSCY BRACIA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.