?>

OCALONE „OWCE” PANA JEZUSA! Kiedy?

Aktualizowany: 9.04.2021

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„I [JHWH, Bóg Ojciec] podniesie sztandar dla narodów”.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”.

(Izajasza 11:10,12 ubg; Mateusza 11:28-30 pau)

  • Religijnipseudo-nauczyciele’ [‘fałszywi’, z gr. dosłownie ‘kłamliwi’] to uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’ – oni tylko uwodzą i zwodzą swymi quasi„drzwiami” oraz quasi„drogą”!
  • Ci ‘niezbędni’ pseudo-pasterze religijni, notorycznie ‘kradną’ uczucie, które całe kierowane ma być najpierw i przede wszystkim do Wszechmocnego Boga Ojca oraz do Jego Chrystusa. W gruncie rzeczy ‘kradną’ życie potencjalnych ‘owiec’ należące tylko do Nich.
  • To są ‘pastuchy-łobuzy’, bowiem uparcie usiłują przejąć nad tymi ‘owcami’ kontrolę, bezczelnie wykorzystując ‘magię’ swej władzy, dominacji, podporządkowania i zniewolenia religijnego.

(…) wśród was pojawią się kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne rozłamy. Wyprą się swego Władcy, który ich odkupił (…). Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają dla zaspokojenia swej zachłanności”.

PAN JEZUS CHRYSTUS jest Wspaniałym Nauczycielem i Pasterzem dla swoich ‘owiec’, czyli posłusznych tylko Jemu naśladowców oraz Jego Ojcu. Już w Edenie, a potem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi (Izrael) i Mojżeszowi proroctwa Boże zapowiadały Jego pojawienie się jako „Potomstwa” czy „Potomka”, przez którego wszystkie narody ziemi doznają błogosławieństwa [szczęścia]. Dlatego Pan Jezus serdecznie zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam wam wytchnienie”.

Pismo Święte: 2Piotra 2:1-3 pau; 1Mojżeszowa 3:15 bp; 12:1-3 bp; 22:18 bp; 26:4,5; 28:14; Galacjan 3:8,16; Dzieje 3:25; Mateusza 11:28 pau; porównaj Hebrajczyków 13:8.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”

Pan Jezus Chrystus, „Potomek” Abrahama, pojawił się wśród bardzo licznych jego izraelskich potomków i to najpierw do nich skierował swe zaproszenie. Sam jednak oświadczył: „Zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela”. Także swych apostołów zachęcał: „Idźcie raczej do owiec, które zginęły z domu Izraela. Nie bez powodu Pan Jezus mówił o ‘tych owcach, które zginęły[poginęły, zaginęły; gr. ‘apollymi’ to ‘zniszczyć, stracić’ dosłownie i w przenośni]. Naród starożytnego Izraela nie przyjął Chrystusa Pana jako swego Zbawiciela. Uczyniły to tylko nieliczne jednostki, które często żyły w nim w poczuciu winy i okazywanej pogardy, niejako ‘zniszczone, stracone’. Fakt ten zapowiadały proroctwa, że tylko reszta się z niego [Izraela] nawróci” lub tylko resztka [reszta] ocalona [zbawiona] będzie”. Pan Jezus powiedział o sobie: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy odszukać i ocalić to, co zaginęło [zginęło]. Zebranie w jedno rozproszonych dzieci Bożych’ obejmuje także ‘zebranie’ ich z pośród licznych ‘wszystkich narodów ziemi’.

Pismo Święte: Mateusza 15:24 bp; 10:6 bp; Łukasza 19:10 dos; 2:7-14; Izajasza 10:21,22 bp; Rzymian 9:6-8,27 bw; Jana 11:52; 1Mojżeszowa 22:18 bp. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Ewangelia JANA 10:116 (pau), którą rozważymy zawiera w tym względzie niezwykłą, proroczą naukę Pana Jezusa:

Uroczyście zapewniam was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec [czy owczarni] przez bramę [bw, nwt-pl – drzwiami], lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast, kto wchodzi do niej przez bramę [drzwiami], jest Pasterzem owiec. Jemu też otwiera odźwierny, a owce słuchają Jego głosu. Te, które należą do Niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za Nim, gdyż rozpoznają Jego głos. Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym mówił” (w. 1-6).

Właściwym „Pasterzem owiec” jest Pan Jezus Chrystus od dawna zapowiadanym przez proroctwa. Symboliczne ‘owce’ w tej przypowieści to ludzie należący do Pana Jezusa — ktokolwiek czyni wolę Bożą”. A są nimi wyświadczający dobro, pokorni, łagodni, często bezbronni ludzie, lecz przez nie tylko religijnych ‘złodziei i przestępców’ uciskani, wyzyskiwani i skrzywdzeni. Wiernym ‘odźwiernym’ owczarni Izraela otwierającym do niej symboliczną ‘bramę/drzwi wchodzącemu Pasterzowi owiec’ był Jan Chrzciciel. Zaświadczył on o Jezusie Chrystusie: Oto Baranek Boży. Ten Pasterz-Baranek zna każdą swą ‘owcę’ osobiście, ponieważ je „woła po imieniu”. „Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą za Nim, gdyż rozpoznają Jego głos”. Kto idzie przed ‘owcami’? Wybitny człowiek lub inny pośrednik tzw. zbiorowy ‘niewolnik wierny i roztropny’ czy sam Pan Jezus? A za Kim idą Jego ‘owce’? TYLKO za Jednym „Pasterzem” — Panem Jezusem Chrystusem. „Za kimś obcym nie pójdą wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”W tej przypowieści Pan Jezus występuje w podwójnej roli: jest Pasterzem i jest „bramą [drzwiami] owiec”.

Pismo Święte: Marka 3:35 bw; Łukasza 8:21; Mateusza 12:50; 25:31-46 bt; Ezechiela 34:23-31; Jana 1:29,36; Mateusza 24:45-48 nwt-pl.

Dlatego Pan Jezus wyjaśnia On dalej:

Jezus zaczął więc ponownie mówić: Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą [drzwiami] owiec. Wszyscy, którzy mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce nie były im posłuszne. Ja jestem bramą [drzwiami]. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm” (w. 7-9).

Nieco później Pan Jezus oświadczył także: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”. Przed przyjściem Chrystusa/Pomazańca Bożego byli, jak i teraz tym bardziej przed Jego ‘drugim pojawieniem się’, są pasterze-uzurpatorzy. Pan Jezus nazywa ich „złodziejami i przestępcami, a owce nie były [i nie są] im posłuszne”. Usiłują oni ‘wchodzić do zagrody owiec [owczarni] nie przez bramę/drzwi [Pan Jezus], lecz innym sposobem[instytucja ‘religii prawdziwej’, organizacja/arka zbawienia, fałszywi/kłamliwi pomazańcy (z gr. chrystusowie)]. Zbawienie jest u Boga Ojca TYLKO przez Pana Jezusa/Jeszua [dosłownie JHWH zbawieniem], czyli bez Pana JEZUSA nie ma zbawienia! ‘Złodzieje i przestępcy’ skandalicznie marginalizują tę prawdę, a wysuwają siebie przed Bożego Zbawiciela. Zmuszają też „owce”, aby kręciły się wokół ich grzesznej i bałwochwalczej instytucji, na przykład ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, a nawet oddawały za nią swe życie! ‘Postawili swoje drzwi obok Bożych drzwi i sąsiadują z Bogiem’. Zapędzają do nich potencjalne owce” Chrystusa, stosując do tego coraz ‘dłuższy i grubszy kij’. Ci władczy pasterze zastraszają, uderzają i popychają do swoich ‘drzwi’. Ciągle twierdzą, że trzeba koniecznie korzystać z ich ‘drzwi’, aby dostać się do ‘bramy/drzwi’ Bożego zbawienia. To uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’, którzy swymi quasi„drzwiami” czy quasi„drogą” tylko bezczelnie ‘tumanią i mamią, uwodzą i zwodzą’. To są okrutne i natrętne zawalidrogi, i jakże trudno jest pozbyć się tej ogromnej przeszkody czy bariery. Zbudowali wręcz wielką ściemę [kłamstwo, oszustwo] utrudniającą czy uniemożliwiającą ‘zbawienie u Boga i u Baranka [Pana Jezusa]! Nasz Zbawiciel wyraźnie określił obecne „drzwi” i obecną „drogę” do Boga Ojca: „Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie”. „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie. Dlatego apostoł Piotr zapewnił: Tylko dzięki Niemu [Jezusowi] można być zbawionym. Bo nie dano [przez Boga Ojca] ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym możemy być zbawieni”.

Pismo Święte: Ezechiela 43:8 pau; 34:1-31; Jana 14:6 pau, bt; Dzieje 4:12 pau; 5:29; 20:27-30; 1Tymoteusza 2:5,6; Mateusza 23:13/1-39/; 24:24 bgn; Hebrajczyków 9:28; Objawienie 6:17; 7:9,10; 18:2-8,23.

Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz poświęca swoje życie za owce” (w. 10,11).

A która ‘złodziejska’ organizacja czy instytucja religijna oddała/oddaje swe życie za ‘owce’ Pana Jezusa? To tylko Pan Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem, ponieważ ‘poświęcił swoje życie za owce’ jako „Baranek Boży”. Przestrzega jednak, bowiem cały czas mamy do czynienia z religijnymi „złodziejami i przestępcami”, wodzami-pasterzami zwłaszcza chrześcijańskimi. Okradają oni Bożą ‘zagrodę [owczarnię] owiec’ dosłownie i w inny sposób. Bezwstydnie, usilnie i za wszelką cenę usiłują być dla potencjalnychowiec’ niezbędnymi boskimi pośrednikami-pasterzami. Nie słuchają jednak Boga Ojca oraz Jego Pasterza, mącą i ‘znieważają’ Ich. ‘Kradną’ także ‘Bogu należny pokłon/hołd i tylko dla Niego pełnioną świętą służbę’. Spędzają ludzi do swych ‘świątyń [także sal królestwa], w których Najwyższy nie mieszka’, wypełnionych za to treścią uwodzicielskiego i ogłupiającego bałwochwalstwa. Religijni ‘złodzieje i przestępcy przychodzą’ także, aby „ukraść, zabić lub zniszczyć” i to niekoniecznie dosłownie. ‘Pastuchy-łobuzy’ notorycznie ‘kradną’ uczucie, które całe kierowane ma być najpierw i przede wszystkim do Boga Ojca oraz Jego Chrystusa. W gruncie rzeczy ‘kradną’ życie potencjalnych owiec’ należące tylko do Nich. Uparcie usiłują bowiem przejąć nad nimi kontrolę, bezczelnie wykorzystując ‘magię’ swej władzy, dominacji, podporządkowania i zniewolenia religijnego.

Dzisiaj bardziej dochodzi do ‘zbrodni’ duchowej i ‘zniszczenia’ życia duchowego ‘owiec’. Dopuszczają się tego bezprawia, bo są religijnymi „złodziejami i przestępcami”. Przez swego proroka Ezechiela Bóg wyjawia: wodzowie to wilki drapieżne, przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. A „prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: Tak mówi Wszechmocny Pan [JHWH] – chociaż Pan nie mówił”. Dlatego też ‘nienawidzą Prawa i odwracają [wykrzywiają, przekręcają] wszystko, co proste’. Natomiast Pan Jezus powołując się na słowa swego Ojca oskarżył i potępił tych ‘drapieżnych wodzów’ religijnych: „Napisane jest: ‘Dom mój będzie nazwany domem modlitwy’, lecz wy czynicie z niego jaskinię zbójców [gr. także ‘rozbójnik, grabieżca, złodziej, bandyta’].

O wodzach-liderach znanej nam ‘religii prawdziwej’ Świadkowie Jehowy powiedziano:

Patrząc na tę religię jak na korporację, to jest to firma doskonała: 8 milionów zmotywowanych pracowników za darmo haruje dniami i nocami (zdobywając nowych członków, dając datki, budując i remontując Sale). Zero kosztów ze strony WTS [‘organizacja Jehowy’], a za to same przychody. Jedynym zmartwieniem po stronie CK [Ciało Kierownicze – naczelny i autorytarny organ władzy ‘organizacji Jehowy’], jest stałe motywowanie wiernych do wytężonej pracy i pozyskiwania nowych członków (jak nie marchewką to kijem)”.

[cytat z forum dyskusyjnego swiadkowiejehowywpolsce.org]

Pismo Święte: Mateusza 4:10; 21:13 nwt-pl; 22:36-40; Marka 12:28-34; Łukasza 4:8; Rzymian 12:1,2; Jana 5:22,23,44; Dzieje 5:29; 7:48-51; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 2Koryntian 6:16-18; Ezechiela 22:27,28 bw; Micheasza 3:9 bp; 1Piotra 5:2-4; porównaj Izajasza 56:11; Jeremiasza 23:1,2; 25:34-36; Ezechiela 34:10.

Najemnik zaś, i ten który nie jest pasterzem ani właścicielem owiec, gdy zobaczy zbliżającego się wilka, opuszcza je i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Jest bowiem najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce i one Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec i jak Ja znam Ojca. Poświęcam też swoje życie za owce” (w. 12-15).

Dzisiaj organizacjami czy instytucjami religijnymi kierują ich etatowi ‘najemnicy’ [wynajmujący się do pracy nawet niegodnej – współcześnie pracownik najemny zwany jest menedżerem], którzy w tych trudnych czasach znaleźli w nich swój świetny byt materialny. Uparcie i zażarcie zabiegają o ‘święty wizerunek’ swych religijnych firm czy folwarków. Bowiem zależy im bardzo na utrzymaniu w nich swych miejsc pracy i robieniu kariery. Tak bardzo, że zamiast odważnie przegonić „zbliżającego się wilka”, to oni nieodpowiedzialnie ‘opuszczają owce i uciekają, a wilk je porywa i rozprasza’. Religijni ‘najemnicy’ zamiast troszczyć się i chronić ‘owce’ przed ohydną pedofilią, to oni ‘niszczącego, szarpiącego trzodę’ ‘drapieżnego wilka’ ukrywają w swych ‘świętych’, folwarcznych korporacjach. Jako gorliwi wyznawcy tych organizacji działają skandalicznie i haniebnie, bowiem nie mają lęku ani wstydu przed „Właścicielem owiec”, Bogiem Ojcem i przed Jego Pasterzem Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego ‘owce rozpraszają się’, a ‘dzieciom utrudnia się [zabrania się, przeszkadza się] w przyjściu do Jezusa, bo przecież do takich należy Królestwo Boże’.

Pismo Święte: Marka 10:14; Łukasza 18:16; Dzieje 20:29 pop, wsp.

Religijni ‘najemnicy’, menedżerowie dostrzegają też inne zbliżające się ‘drapieżne wilki w owczej skórze’, które robią ‘owcom’ złudne i fałszywe nadzieje. Zamiast koniecznie przed tymi ‘fałszywymi prorokami ostrzec’, to oni nieodpowiedzialnie ‘opuszczają owce i uciekają’. Nie chcą uczyć i pomagać jak Pan Jezus: „Rozpoznacie ich po owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierniowych krzaków albo figi z ostu”? Oni milczą i skrywają, zatajają i ukrywają, bowiem ponad wszystko cenią sobie nie dobro „Właściciela owiec”, Boga Ojca, Jego Pasterza i Ich ‘owiec’, ale dobro własne i dobro swych korporacji czy organizacji religijnych. Kochają, ale to ‘co jest na świecie: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę tego życia’. Trzeba koniecznie porzucić tych beznadziejnych karierowiczów, bezczelnych i bezwstydnych ‘najemników’ religijnych, bo jak mówi Pan Jezus ‘moje owce znają Mnie’. A jeśli tak, to koniecznie trzeba oprzeć się temu zwiedzeniu, dokładnie iść za Jedynym, Dobrym Pasterzem, Jezusem Chrystusem, ponieważ ‘On zna swoje owce’ i ‘poświęcił życie swoje za owce’. Porzućmy tych żenujących ‘pastuchów’ i już nie pozwólmy się przez nich ustawicznie tresować!

Pismo Święte: Mateusza 7:15-23 pau; 23:8; Dzieje 20:28-30; 24:4,5,24; Jana 8:44; 1Jana 2:15-17; 1Piotra 2:21 nwt-pl.

Posiadam jeszcze inne owce, które wprawdzie nie są z tej zagrody [czy owczarni], lecz trzeba, abym je przyprowadził. Pójdą one za moim głosem i tak powstanie jedna trzoda [czy stado] z Jednym Pasterzem(w. 16).

Pan Jezus ‘posiada jeszcze inne owce, które nie są z zagrody [owczarni] „domu Izraela”. Jest czas, aby ‘przyprowadził On inne owce, które pójdą za Jego głosem’. Chodzi o zebranie w jedno rozproszonych dzieci Bożych’ z licznych ‘wszystkich narodów ziemi’ „i tak powstanie JEDNA trzoda z JEDNYM Pasterzem”.

Pismo Święte: Jana 11:52; 1Mojżeszowa 22:18 bp.

Pan Jezus poprzez swoich apostołów rozpoczął najpierw ‘przyprowadzać inne owce’ z Samarytan, sąsiadów Izraelitów. A następnie od roku 36 n.e. z pozostałych narodów, czyli tych wszystkich, którzy przyjmują Słowo Boże. Od tej pory nie mamy już do czynienia tylko z naturalnym narodem Izraela, ale przede wszystkim z chrześcijańskim narodem „Izraela Bożego. Dlatego apostoł Piotr z przekonaniem powiedział: „Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem [bp – „jednakowo traktuje wszystkich ludzi”], ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy”. Apostoł Paweł oświadcza:Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety: wy wszyscy bowiem jesteście JEDNĄ OSOBĄ w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy”.

Pismo Święte: Dzieje 8:14 bw; 10:1-8,34-36,42-48 bp; Rzymian 2:28,29 bt; 10:12 bp; Galacjan 3:26-29 nwt-pl; 6:15,16; 1Koryntian 12:13 bt; 1Mojżeszowa 22:18 bp.

Pan Jezus Chrystus wysławia Boga Ojca:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci [ludziom o dziecięcej prostocie]. (w nwt ŚJ.: „Publicznie wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ponieważ ukryłeś te rzeczy przed mędrcami i intelektualistami, a objawiłeś je niemowlętom”)

„Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało”.

— „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Dlatego Pan Jezus ustawicznie i serdecznie dalej zaprasza:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.

Ja dam wam wytchnienie.

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem

Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz.

Bo moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki”

Pan Jezus jest bardzo troskliwym Pasterzem, zwłaszcza dla zaginionych:

Gdyż Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje? Jeśli jakiś człowiek posiada sto owiec i zbłądzi jedna z nich, to czy nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zbłąkanej? I jeśli uda mu się ją znaleźć, zapewniam was, że się z niej bardziej cieszy niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą przed waszym Ojcem, którym jest w niebiosach, aby zginął jeden z tych małych [najmniejszych]”.

Pismo Święte: Mateusza 11:25-30 pau, eib; 18:11-14 dos.

Pan Jezus ponownie „przyjdzie” i ocali swe „owce”!

Pan Jezus upomni się o swoje ‘owce’ i na pewno ‘przyjdzie’ po nie! Wyraźnie i wielokrotnie zapowiadał, że „przyjdzie” ponownie czy będzie ‘obecny’. Dlatego apostołowie dopytywali się Go: co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy [świata]? Apostoł Paweł zapewnia:tak i Chrystus jeden raz ofiarował się, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Ukaże się po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują”. Nastąpi wtedy zbawienie i ocalenie ‘owiec’ Bożych. Uznane za prawych ludzi, zmarłe ‘owce’ zmartwychwstaną do życia wiecznego. Zastane przy ‘zakończeniu świata’ żyjące ‘owce’ dostąpią ocalenia i zbawienia. Pan Jezus zapewnił: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje, a każdy, kto żyje i we mnie wierzy, przenigdy nie umrze. W swej znanej przypowieści Pan Jezus nazwał swoje ‘owce’ „synami Królestwa”, a to przyszłe wydarzenie ‘zbieraniem pszenicy do Jego spichlerza’, czyli do Jego JEDNEJ trzody’.

Pismo Święte: Mateusza 24:3,21,22,27-42 nwt-pl, bw [paralelne Łukasza 17:24-37; 21:25-36]; Marka 13:20; Daniela 12:1,2; Jana 5:28,29; 11:25,26 nwt-pl, bp, br, kow; Dzieje 24:15; Objawienie 6:9-11 dos; Hebrajczyków 9:28 bp; Mateusza 13:24-30,36-43 pau.

W swej kolejnej przypowieści Pan Jezus wyjaśnia, że zbawienia i ocalenia swych ‘owiec’, których określa ‘swoimi braćmi’, dokona osobiście przy współudziale aniołów przez oddzielenie jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów’. ‘Owce’ Pana Jezusa uznane za ‘prawych’, ‘odziedziczą (posiądą) Królestwo’ Boże i życie wieczne. Dlatego, że dla Jego ‘owiec’, nawet dla ‘jednego z tych braci Jego najmniejszych’ byli gościnni i przyjmowali w swoim domu, a także ubierali, troszczyli się o chorych i odwiedzali w więzieniu. Te dobre uczynki związane są z ofiarnością, dzieleniem się swym mieniem, ponoszeniem kosztów oraz poświęcaniem swego czasu. Pan Jezus odbiera te uczynki jak dokonane Jemu osobiście.

Pismo Święte: Łukasza 8:21; Mateusza 12:50; 25:31-46 bt; Hebrajczyków 13:15,16.

‘Kto zdoła przetrwać w wielkim dniu Ich gniewu’?

Ponowne „przyjście” Pana Jezusa będzie zarazem „przyjściem” Jego Ojca, Boga Wszechmocnego, które spowoduje, że obecny zły świat ludzki zniknie na zawsze. Stanie się to w ‘wielkim dniu Ich gniewu’. Jednak wpierw dojdzie do ocalenia ‘owiec’ Bożych, które jako jedyne ‘zdołają przetrwać’.

Pismo Święte: Sofoniasza 1:14-18 bt; Mateusza 24:27,37-42 bw; Objawienie 6:12-17 pau.

To przyszłe wydarzenie opisuje także prorocza Księga Apokalipsy/Objawienia 7:1-4,9-17; 14:1-5 (nwt-pl). Metaforyczne ‘wiatry zniszczenia ziemi’ zostaną na krótką chwilę powstrzymane, aby ‘owce’ Boże ‘zdołały przetrwać’. Będą one ‘wezwane’ po imieniu, a więc każda osobiście będzie ocalona.

Pismo Święte: Objawienie 19:9.

Możemy być teraz nieco zaskoczeni, ponieważ Pan Jezus i Jego apostołowie nauczali o ‘jednej trzodzie owiec’, o ‘jednym ciele Chrystusowym’ (‘oblubienicy’). A tu w Objawieniu wydaje się, że jest inaczej. W tej Księdze najpierw zostają zbawione i ocalone „pierwociny” zbiorów „żniwa”, czyli niejako pierwsze zbiory ‘owiec’ Bożych. Ustalone i określone są tu symboliczną liczbą „144 tysiące” „niewolników Boga” „opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela” [nie naturalnego lecz chrześcijańskiego]. Ocalone najpierw „pierwociny”, pierwsze zbiory ‘owiec’ Bożych nie są szczególnie lepsze od zbiorów pozostałych. Ten fakt uświadamia nam apostoł Paweł, Jakub i Piotr: Ponadto jeśli święta jest część wzięta jako pierwociny [gr. ‘aparchē’], to i całe ciasto, a jeśli święty jest korzeń, to i gałęzie”. „Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi”. „Bóg nie jest kimś, kto jednych traktuje lepiej niż innych”.

Pismo Święte: Efezjan 4:4-6,12; Rzymian 2:28,29 bt; 11:16 nwt-pl; 12:5; 1Koryntian 10:17; 12:12,13,27; Objawienie 19:7,8; 21:2,9,10; Galacjan 6:15,16; Jakuba 2:1 dos; Dzieje 10:34 dos; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17 i Objawienie 4:4 – do kogo dołączą „pierwociny”?

Zaraz czy następnie pojawia się zbawiona i ocalona, lecz nieustalona, nieokreślona, ‘wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów’ jako pozostały, chrześcijański ‘Izrael’, wielkie zbiory, plony ‘owiec’ Bożych. One ‘zdołają przetrwać’ dzięki pełnemu zaufaniu do Boga Ojca i Jedynego, Dobrego Pasterza, który poświęcił swoje życie za owce’, więc żywo ‘wyjdą z wielkiego ucisku’. Dlatego też znajdą się ‘przed tronem Boga i dniem i nocą pełnić będą dla Niego świętą służbę w Jego świątyni [świątynią będzie wtedy Bóg i Baranek/Jezus]. A Zasiadający na tronie [Bóg Wszechmocny] rozpostrze nad nimi swój namiot [Królestwa Bożego]. Nie będą już więcej głodować ani już więcej pragnąć ani nie porazi ich słońce ni żadna spiekota [okrutna władza przywódców tego świata, zwłaszcza religijnych], ponieważ Baranek [Pan Jezus Chrystus, który ‘poświęcił swoje życie za owce’], który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę”.

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17 nwt-pl; Jana 10:11,15; Mateusza 24:21,22; porównaj Jeremiasza 2:13; Izajasza 25:7-9; Objawienie 21:3,4,22; 5:9,10; Izajasza 49:9,10.

Bóg Ojciec uczynił Pana Jezusa Jedynym „Dziedzicem wszechrzeczy [wszystkiego], a więc i globu ziemskiego. Jego ‘dziedzictwo’ to Królestwo Niebios/Boże „nowego nieba i nowej ziemi” — wymiar niebiański i ziemski, ludzki! Pan Jezus od Wszechmocnego Boga Ojca nad tym dziedzictwem ‘otrzymał pełną władzę w niebie i na ziemi’.

Pismo Święte: Hebrajczyków 1:1,2 bw; Mateusza 28:18; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1; Efezjan 1:10.

  • Pismo Święte wiele mówi o jednej nadziei, perspektywie życia wiecznego. To gdzie się to życie urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci(parafraza wypowiedzi Raymond’a Franz’a):

„Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat [ludzki], że dał swojego Jednorodzonego Syna [Jedynaka], aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne.

Pismo Święte: Jana 3:16 pau.

„Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak jedna jest nadzieja waszego powołania, do której zostaliście wezwani”.

Pismo Święte: Efezjan 4:4 pau.

— „Na podstawie nadziei życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać”, „abyśmy, uznani za prawych na mocy jego niezasłużonej życzliwości [łaski], stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego.

Pismo Święte: Tytusa 1:2; 3:7 nwt-pl.

— „A to jest obietnica, którą On nam obiecał: życie wieczne.

Pismo Święte: 1Jana 2:25 nwt-pl.

WSZYSCY BRACIA PANA JEZUSA MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.