?>

Nieubłagany scenariusz: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

MOTTO:

(Ja) [JHWH, Bóg Ojciec], znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
 • NIESZCZĘŚCIE! NIESZCZĘŚCIE!! NIESZCZĘŚCIE!!! — Niestety! Niestety!! Niestety!!!

Aktualizowany: 16.04.2021

Dział tematyczny: Mega-zmiana sceny tego świata! GLOBALNY CIOS:

 • (1Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej!
 • (2Ostateczna klęska świata politycznego! Skąd?

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”. Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą (…) jeszcze dwa biada”.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [dewastacji], o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie)”.

Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada”. Stało się”!

(Objawienie 8:13; 9:12; 11:14 nwt-pl; 16:17 bp; Mateusza 24:15 ubg)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i najprawdopodobniej bieżący oraz tuż po jego zakończeniu, następnie ostateczne 3,5 roku.

 • To niezwykłe proroctwo jest fundamentalne i nie tylko jest uporządkowane chronologicznie, lecz jest w doskonałej harmonii z pozostałymi proroctwami Pisma Świętego!
 • Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

   PROROCTWA dotyczące końca tego złego świata ludzkiego, nie sposób właściwie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa trzech „biada” Księgi Apokalipsy czy Objawienia. Koniecznie trzeba uczciwie i rzetelnie uznać ten biblijny, oczywisty porządek. A wtedy pozyskamy: istotny i niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca obecnego świata ludzkiego! Wypełniające się proroctwa tego potrójnego ‘nieszczęścia przypadają na szczególnie burzliwy okres dziejów tego świata. Kiedy to świat ludzki jaki obecnie znamy ostatecznie skończy się!

 • Synonimy słowa „biada”: nieszczęście, strach, zgroza, katastrofa, ucisk, przeciwności losu, próby, trudności, smutek, cierpienia, nędza, ból, agonia, a także: cios, ruina, szkoda, plaga, depresja, tragedia.

Tło realizowanego proroctwa trzechBIADA” 

   Proroctwo „pierwszego ‘biada’” spełniła ‘wyrządzająca szkodę’ działalność russell’owskich Badaczy Pisma Świętego. Wypełnianie go przypadło w czasie względnego pokoju i nagłe zakończyło się w odmętach I wojny światowej. Kilkanaście lat później proroctwo „drugiego ‘biada’” zaczęła spełniać ‘wyrządzająca szkodę’ osobliwa działalność szaleńczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Początek wypełniania tego proroctwa nastąpił w czasie trwania głębokiego kryzysu gospodarczego na świecie w latach 1929-1933. Kiedy to do znaczącego głosu doszedł nazizm, który doprowadził do niespotykanego dramatu, do hekatomby – II wojny światowej. Zakończenie proroctwa „drugiego biada” jest zaskakujące i krótkie, lecz związane z bardzo ważnym, biblijnym i przełomowym wydarzeniem.

„Co ma się stać potem”?

   Po zakończeniu II wojny światowej, wojennego szaleństwa zbrodniarzy, rozpoczął się niebywały okres odrodzenia gospodarczego tego świata. Po którym, niestety proroctwa nie kłamią, nastąpi nagła, zaskakująca zmowa międzynarodowa radykalnie ograniczająca prawa człowieka, wolność słowa i religii. Zwłaszcza chodzi tu o zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia’, transgresji – ohydne wtargnięcie ‘bestii z otchłani’ (globalny organizm polityczny) do świętej i wyłącznej sfery Boga!!! Powstrzymanie świętej służby Jego niewolników, zajętych ‘składaniem swego świadectwa’ prawdy, będzie zniszczeniem ich życia duchowego. W tym szczególnym czasie proroctwo „drugiego ‘biada’” szybko wypełni się. Wręcz natychmiast zacznie się wypełniać Boskie proroctwo „trzeciego ‘biada’” wywołujące wielką grozę. Będzie nim panujące Królestwo Boże proklamowane najpierw w niebie. Nie do końca świadoma reakcja narodów tego świata na ten fakt, doprowadzi do najmroczniejszej pory w dziejach ludzkości. Jednak po kilkuletnim i dramatycznym okresie przejściowym, Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.

   Póki co nieuchronne wypełnienie bezwzględnych proroctw będzie globalnie wymuszać szokujące, desperackie i radykalne zmiany społeczno-religijne oraz dramatyczne i gwałtowne przeobrażenia polityczne. Dojdzie najpierw do zaskakującego, nagłego upadku duchowego i moralnego religii tego świata — utraty ich autorytetu i straty na znaczeniu. Doprowadzi to do drastycznego stopnienia szeregów wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców tych jakże uwodzących, zwodniczych religii tego świata. A co za tym idzie, gwałtownie ‘wyschnie’ przede wszystkim wsparcie finansowe. Następnie skompromitowane religie, jako formy społecznej organizacji, instytucji, spotka już tylko szokujące usunięcie. Zaraz też potem dojdzie do najgorszych wydarzeń nieznanych w dotychczasowej historii ludzkości. Do horroru, przerażającej i ostatecznej, globalnej ‘wojny w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, zwanej Armagedonem! Chodzi o nagłą i wstrząsającą sytuację bez wyjścia — wojenną konfrontację z Nim i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem.

Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 lub, eib, pau, bp; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Mateusza 24:44 pau; Marka 12:30; Łukasza 12:40 pau; Jana 17:3; Hebrajczyków 6:18 psz; Daniela 2:35,44; 8:9-14,17,19; 10:21 pau, bt; Objawienie 1:5,19 eib, ubg; 4:1; 8:13; 9:1 do 19:21 nwt-pl, bp15:4 bp; 16:12,14,16 bp; 22:6. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich też z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Zanim pojawiły się prorocze trzy „biada” – nieszczęścia

   Superproroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia obejmuje wielowiekową, lecz wyznaczoną z góry przestrzeń czasową, w której się musi wypełnić. Dotyczy ono tego co ma się stać wkrótce i dlatego prorok Jan otrzymał polecenie: Nie pieczętuj [nie trzymaj w tajemnicy] słów proroctwa tej księgi, bo [wyznaczony] czas [gr. ‘kairós’] bliski [‘w zasięgu ręki’] jest”. Grecki ‘kairós’ to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’ [porównaj Lexicon Strong’s G2540]. To wyraźnie wskazuje, że proroctwo zaczęło się wypełniać wkrótce, szybko czy w pośpiechu po spisaniu go przez apostoła Jana około roku 96 n.e.. Inaczej było po spisaniu dotyczącymi „czasu końca” proroctwami Daniela: „Danielu, okryj te słowa tajemnicą i zapieczętuj księgę aż do czasu końca”.

Pismo Święte: Objawienie 1:1,3 ubg, nwt-pl; 8:13; 22:6,10 ubg, pau, eku, nwt-pl; Daniela 12:4-13 nwt-pl, lub, eib; Objawienie 10:1-7.

   Metaforyczne ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ zapowiedziały w tym super-proroctwie, proroczy rozwój ważnych wydarzeń na ziemi zakończonych spektakularnym i wstrząsającym finałem. Wprowadza je prorocze ‘otwarcie siedmiu pieczęci zwoju’ tego wielkiego proroctwa, których wypełnienie równolegle im towarzyszy. Pierwsze cztery ‘otwarte pieczęcie’ są proroczą, krótką charakterystyką rozwoju nieszczęść, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Symbolizowane są przez galop czterech jeźdźców apokaliptycznych. Natomiast trzy ostatnie, ‘otwarte pieczęcie zwoju’ dotyczą zapewnienia zmartwychwstania zmarłym ‘niewolnikom Boga’. Kończy je ‘nadejście wielkiego dnia gniewu’ Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, a ‘zdołają go przetrwać’ tylko żyjący wtedy Ich niewolnicy. ‘Modlitwy wszystkich świętych’, niewinnych męczenników, czyli ‘niewolników Boga’ zostaną zupełnie wysłuchane, a więc w całej rozciągłości. Dlatego też jest realizowane to wielkie proroctwo, którego częścią są prorocze i niezwykłe trzy „biada”, czyli trzy ‘nieszczęścia’.

Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6.

   Trzy „biada” poprzedziło proroctwo pierwszych, metaforycznych ‘głosów trąb czterech aniołów’ (wypełnione już) z Księgi Objawienia 8:5-12. Ogłosiły czy zapowiedziały one pojawienie się „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata i jego  fatalny rozwój:

1) Już w pierwszych wiekach chrystianizm uległ znacznej erozji z powodu gwałtownych i niszczących prześladowań. W wyniku wielkiego kompromisu z tym światem wyłoniło się religijno-polityczne chrześcijaństwo tego świata, które bardzo szybko okazało się chrześcijańskim „chwastem”. Wobec niego z góry ogłoszona została śmiertelna dezaprobata Boża (werset 7).

2) Destrukcyjni i okrutni, polityczni władcy chrześcijańscy zniszczyli chrystianizm. Ich niszczący jak ‘ogień’ wpływ spowodował, że chrześcijańskie narody stały się ‘martwe’ i odrażające dla Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa (wersety 8,9).

3) Nauka dominujących, chrześcijańskich przywódców religijnych stała się ‘gorzkim’ i śmiertelnym „piołunem” (wersety 10,11).

4) Zorganizowane religijnie i politycznie chrześcijaństwo tego świata zostało porażone ciemnościami’ duchowymi (werset 12).

   Niestety chrześcijaństwo tego świata doczekało się dalszych nieszczęść ogłoszonych przez trzy kolejne, metaforyczne ‘głosy trąb aniołów’ w chronologicznym proroctwie „biada, biada, biada”. Po duchowo-moralnym upadku spotka je szokujący i ostateczny koniec religijno-polityczny.

Pismo Święte: Mateusza 13:24-50; Objawienie 8:13.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijno-politycznie odstępstwo — zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata!

Wy, odstępcy! Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni [wrogości] z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem [wrogiem] Boga”.

Pismo Święte: Jakuba 4:4 wsp; porównaj 1Jana 2:15-17.

O religijno-politycznym chrześcijaństwie tego świata czytaj szerzej w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 14”.

Istotne zwłaszcza dla wnikliwych: Wydaje się raczej pewne, że wraz z proroctwem czterech pierwszych ‘otwartych pieczęci zwoju’, tzw. czterech jeźdźców apokaliptycznych, równolegle podąża z nim zwłaszcza proroctwo pierwszych sześciu metaforycznych ‘głosów trąb aniołów’. ‘Otwarcia siedmiu pieczęci zwoju’ wielkiego proroctwa dokonuje „Baranek”, Zbawiciel świata, Pan Jezus. Jest On zarazem pierwszym Jeźdźcem na ‘białym koniu’ i ‘ma łuk [broń zaczepną], dano Mu koronę, i wyruszył jako Zwycięzca, aby dalej zwyciężać’. Natomiast proroctwo trzech ostatnich, ‘otwartych pieczęci zwoju’, równolegle wypełni się z proroctwem metaforycznego ‘głosu trąby siódmego anioła’. W tym jednocześnie wypełni się proroctwo metaforycznie wylewanych przez ‘siedmiu aniołów siedmiu złotych czasz napełnionych siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’. Ostatecznie ten zły świat ludzki spotka zwłaszcza religijno-polityczna klęska.

 Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6; 11:14 do 14:20; 15:1 do 19:21; porównaj Jana 1:29; 3:17; 16:33; 1Jana 4:14; Objawienie 5:9,10; 14:14; 19:11-16.

Jaki jest Boski cel realizowanego proroctwa trzech „biada”?

   Proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’ może wydawać się nam dziwne, osobliwe czy nawet szczególnie dziwaczne. Jednak to nie powód, aby lekceważyć ten Boski jakże istotny sygnał!!! Jest to proroczy sygnał nieuchronnie przybliżającego się nieszczęścia i nasilającej się grozy. A już na pewno nie będzie można zlekceważyć proroctwa ostatecznego trzeciego ‘biada’”, zakończonego nieodwracalnym końcem tego świata. To jest poniekąd biblijne stopniowanie strachu:

„‘Strach!!! Strach!!! Strach!!!’ dla tych, którzy znajdować się będą na ziemi”.

   To bardzo typowe działanie Niezwykłego Boga spotykane często w Piśmie Świętym. Sam Wszechmocny Bóg Ojciec mówi:

Bojaźń [ludzi] wobec Mnie [Boga Ojca] znikoma, jest wyuczoną [wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką wskazówką [przykazaniem, formalnością], dlatego też będę nadal postępował z tym ludem w sposób niezwykły [osobliwy, niepojęty, przedziwny], budząc zdumienie i podziw; tak zaniknie mądrość mędrców [mędrków], a roztropność roztropnych [przebiegłych] się ukryje [daremna].

Pismo Święte: Objawienie 8:13 pop; Izajasza 29:13,14 bp, lub, eib.

   To działanie Boskie ma wywołać zdrową ‘bojaźń Bożą’, skłonić ludzi do uwagi, poważnego potraktowania SŁOWA BOŻEGO, Pisma Świętego. Do głębszego i osobistego ‘poznawania Boga Ojca i Pana Jezusa’, do wnikliwszych przemyśleń oraz zmiany zdania. A dalej do ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ i porzucenia złych uczynków. Trzeba to będzie ostatecznie i koniecznie uczynić w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu. Oto Ich słowa: „Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

Pismo Święte: Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Daniela 12:3,10 nwt-pl; 11:33; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 dos.

______________________________

Bardzo istotneAbsolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘Serafach’ i ‘Cherubach’ (lub inaczej Serafini i Cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. Mają oni potężne, ogromne wsparcie Wszechmocnego Boga Ojca i dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów swego Ojca i związanych z tym ich zadań, tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymie. Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one w sferze ludzkiej, w relacjach międzyludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa. Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne! I dlatego, co jest szczególnie niezwykłe, nigdy nie naruszają wolnej woli i swobody wyboru inteligentnych stworzeń!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy czy Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

______________________________

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:9-12 bp; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:13,14,20,21 pau, bw; Amosa 3:7,8; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11; 11:3-7; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 22:9 eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau.

ZWIĘZŁY SCENARIUSZ CHRONOLOGICZNEGO PROROCTWABIADA, BIADA, BIADA!!!

Zanim ‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]’ – ‘bestia z otchłani’.

 • CZĘŚĆ 1

Prorocza scena I — Objawienie 9:1-12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: spełnione.

I zatrąbił piąty anioł, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię (…). I otworzyła studnię otchłani, i wzbił się dym ze studni (…). A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają skorpiony ziemskie. I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach (…). I miały ogony podobne do skorpionów, a żądła były w ich ogonach. I dano im moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy (…).

   „Pierwsze ‘biada’” to proroctwo tajemniczej i osobliwej ‘szarańczy’ wypełniło się w latach 1879  1916. Była nią ‘wyrządzająca szkodę’ działalność Badaczy Pisma Świętego pod wybitnym przewodnictwem i za życia biblijnej ‘gwiazdy’ Charlesa T. Russella. Bardzo skutecznie osłabiali oni autorytet, zwłaszcza przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata, przez demaskowanie ich dogmatów religijnych, kłamstw, grzechów i obłudy. Z drugiej strony zaangażowali oni wielu ludzi w badanie nauk Biblii. Jednak głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom, okazało się bowiem oszukańcze i niegodziwe. Proroctwo to z oddaniem, choć nieświadomie, zostało dokładnie wypełnione.

— Poznaj szerokie omówienie tego tajemniczego i osobliwego proroctwa dotyczącego „pierwszego ‘biada’” w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 15” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Badacze Pisma Świętego.

„Pierwsze ‘biada’ przeminęło” i po kilkunastu latach pojawiło się nagle „drugie ‘biada’”

— „Drugie ‘biada’” to proroctwo bieżące!

Prorocza scena II (1) — Objawienie 9:12-21 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: właściwie to spełnione.

„I zatrąbił szósty anioł (…). I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi. A liczba wojsk konnych [kawalerii] wynosiła dwieście milionów (…). I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi (…). Moc bowiem tych koni jest w ich pyskach i w ogonach, bo ich ogony są podobne do węży, które mają głowy i nimi wyrządzają szkody.

   „Drugie ‘biada’” część pierwsza to proroctwo dziwnej i osobliwej kawalerii „wojsk konnych” czy „wojsk konnicy”. Dokładnie i zgodnie z zapowiedzią jego początek spełniania nastąpił 26 lipca 1931 roku. Zaczęli je wtedy wypełniać spadkobiercy Badaczy Pisma Świętego, którzy przyjęli w tym dniu nazwę Świadkowie Jehowy. Jednoznacznie deklarują oni, że są przede wszystkim posłuszni tzw. ‘organizacji Jehowy’ i jej ‘wybitnemu’ liderowi. Wręcz jak ‘wojsko Jehowy’ z wielkim rozmachem swą groźną, dokuczliwą, w dwojaki i szczególny sposób wyrządzającą szkodę’ działalność rozwinęło ono zwłaszcza po II wojnie światowej. Ta groźna organizacja raczej zakończyła dzieło rozpoczęte przez Badaczy Pisma Świętego, które kontynuowała na większą i szerszą skalę. Miotając metaforycznym ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady w Armagedonie, skutecznie kruszyła autorytet przede wszystkim religijny chrześcijaństwa tego świata. Obnażała bowiem jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom grzechów, obłudę i postępujący upadek duchowy i moralny. Ogłosiła też, że w oczach Boga już jest ono ‘martwe’ i zapowiedziała tej biblijnej, „trzeciej części ludzi” nagłą zagładę, najpierw religijną. Jednak i tu głoszone orędzie miało także i tę ‘moc [władzę] szkodzenia’ [znaczenie gr. ‘adikeō’] – zadawało podstępne rany i ból ludziom. Po pierwsze: zastraszające orędzie okazało się bowiem, oszukańcze i niegodziwe.

   Zdecydowanie swą rolę przeceniają jej arcy-liderzy, którzy uważają się za pomazańców [mesjaszy, chrystusów] Bożych. W swej zaskakującej megalomanii popełnili poważne czy wręcz skandaliczne błędy, do których się nie przyznają i za które nigdy nie przeprosili. Szczególnie dzisiaj dalej uparcie i zawzięcie te błędy, głupstwa czy brednie utrwalają. Dlatego po drugie:wyrządzają szkody, bowiem nie znoszą żadnej krytyki i sprzeciwu. Co już samo w sobie jest pogardą wobec innych. Krytykującym ich czy sprzeciwiającym się im okazują szczególną pogardę. Powodują rany i zadają im ból stosując ‘zabójczy’ ostracyzm. Oślepieni niezwykłą megalomanią raczej nieświadomie wypełnili/wypełniają proroctwo ‘drugiego biada’ w tym negatywnym, wyżej omawianym zakresie. Z drugiej strony ta groźna organizacja, podobnie jak jej poprzednik, zmobilizowała wielu ludzi do badania i poznawania nauk Pisma Świętego. ‘Organizacja Jehowy’/quasi-Boża dokładnie i z wielkim oddaniem w zasadzie już wypełniła pierwszą część proroctwa jej dotyczącego.

Pismo Święte:  porównaj Galacjan 3:16,27,28; Mateusza 24:5,24 bgn; Łukasza 21:8; Hioba 13:7 br; Filipian 1:17,18.

— Koniecznie poznaj szerokie omówienie tego dziwnego i osobliwego proroctwa dotyczącego „drugiego ‘biada’” pierwszej części w temacie: „‘Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 16” oraz w pokrewnych tematach.

— Zapoznaj się: Wikipedia – Świadkowie_Jehowy

Prorocza scena III (2) — Objawienie 10:1 do 11:6 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku.

 „I zobaczyłem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba (…). W swojej ręce miał otwartą książeczkę [gr. ‘mały zwój, mały dokument’]. I postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał [‘wydał potężny okrzyk, wykrzyknął’] donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami (…). I powiedział do mnie: Weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód (…). I powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami (…). I dam władzę [moc, sprawię] dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować [składać swe świadectwo] przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni [3,5 roku] ubrani w wory. (…) stoją przed Bogiem ziemi. A gdy ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli więc ktoś chciałby ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Oni mają władzę [moc] zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania, i mają władzę [moc] nad wodami, aby je zamieniać w krew i porazić [gr. dosłownie ‘uderzyć’] ziemię wszelkimi plagami [dosłownie w gr. każdym ciosem], ilekroć [‘tak często jak’, „gdy tylko” (pau), ‘jeśli’] zechcą”.

   To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’”, lecz chodzi o część drugą, końcową. Jest to proroctwo także ‘osobliwe’, ma w czasie swą krótką, ale jakże istotną, dalszą i integralną część. Chociaż międzynarodowa ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża w tej części proroczej wizji nie jest już podmiotowa, to jest z nią związana. Jednak teraz proroctwo ‘małego zwoju, dokumentu’ zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! Jej zwłaszcza super-liderzy stali się bowiem ich wrogami, tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch świadków – proroków’, którzy ‘składają swe świadectwo’ prawdy. Zajmowanie się nim jest dla nich ‘słodkim’ zaszczytem, lecz z drugiej strony sprowadza ‘gorycz’. ‘Ich wrogom’ proroctwo ‘małego zwoju’ może wydawać się zbyt ‘małe’ czy ‘nieznaczące’. Jednak rzeczywiście spełnia się na naszych oczach, bowiem ‘organizację Jehowy’ dotyka zasłużona i tym razem niebanalna, bo niszcząca krytyka. Zainspirowana jest ona ‘głosami siedmiu gromów’ gniewu Bożego, od pewnego czasu wyraźnie słyszanymi w przestrzeni publicznej przed [nad] wieloma ludami, narodami, językami i królami”. Ogromną rolę odgrywa tu potężny Internet, dla którego nie istnieją granice. Ma więc wielką moc, uczestniczy bowiem w błyskawicznym i skutecznym przekazywaniu informacji na ogromnie szeroką, bo globalną skalę. Medium tym najwyraźniej posługuje się anioł Boży, w którym wręcz ‘wydał/wydaje potężny okrzyk’.

   Alegoryczno-symboliczni ‘świadkowie – prorocy’ mają nie tylko pozwolenie [daną, przyznaną władzę/moc] Boga ziemi’, ale i niepodważalne swe świadectwoprawdy! Odkryli obrzydliwe czyny zwłaszcza międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża.

 • Są naocznymi świadkami jej ohydnych grzechów, w tym udokumentowanych przestępstw. Przebywali bowiem w środku tej organizacji przez wiele lat i to często dziesiątki.

   Nie tylko wiele widzieli i słyszeli, ale doświadczyli wiele krzywd. Ogromnym wsparciem stał się dla nich wszechobecny i o globalnym zasięgu potężny Internet. Dlatego jest on bardzo pomocny w ich szczególnej misji dawania świadectwa prawdzie, demaskowania i potępiania. Tak więc z międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża wyłoniła się jej bardzo groźna opozycja (przeciwstawienie się), która już jej stanowczo nie słucha.

 • W gruncie rzeczy, jak pokazuje życie, liderzy ‘organizacji Jehowy’ to jedyni, zawzięciich wrogowie, tej proroczej opozycji.

Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo!?

   Ta biblijna opozycja to autentyczni moi [Boga] świadkowie w worach [pokutnych] — prorocy’, którzy dają ‘świadectwo’ i w szerszym znaczeniu ‘prorokują’ prowadząc kampanię potępiania. Co prawda są pogrążeni w głębokim smutku i bólu [wory], ale pokorni i skruszeni, jednak zdeterminowani i bardzo odważni. Ich znaczący wpływ nie może być niszczony, a podkreślają to Słowa Tego Boga skierowane do Jego proroka Zachariasza:

„kto się was dotykadotyka się źrenicy Mego oka!”

   Ci alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boży – prorocy, mają daną [przyznaną] władzę/moc [pozwolenie, zezwolenie] od Boga ziemi’.

 • W rzeczywistości przejawia się to w tym, że w ich imieniu działa Bóg Wszechmocny i Jego Chrystus czy Ich aniołowie, jak czynił to w imieniu swoich proroków Eliasza i Mojżesza oraz każdego powołanego przez siebie proroka.

I nie są to żadni wielcy tego świata! Byli oni mocno związani zwłaszcza z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża, lecz odważnie pozbyli się jej żelaznego uścisku, przede wszystkim mentalnie. Bóg wyraźnie mówi, że są oni moimi świadkami, którzy stoją przed [Nim] Bogiem ziemi”, gotowi do niezłomnego działania dla Niego i Jego Chrystusa. To On ich ‘postawił’, mianował, wyznaczył im szczególną rolę, misję publiczną i znaczący wpływ. DLATEGO:

1) Nienawidzących „ich wrogów” niszczy („pożera”) ‘ognista [niszcząca] działalność tych ‘Bożych świadków/proroków’. Wyrządzający im ‘krzywdę’ ‘wrogowie zginą’ czy zostaną ‘zabici’, a więc usunięci z drogi, lecz niekoniecznie dosłownie. Metaforyczne znaczenie greckiego słowa ‘apokteinō’ to ‘zniszczyć, zgasić, znieść’. ‘Ich wrogowie zostaną więc usunięci z drogi, czyli pozbawieni życia duchowego, bez szans na jego odzyskanie [zobacz – Lexicon Strong’s G615].

2) Nienawidzących „ich wrogów” dotknie brak ‘deszczu’ pomyślności, a więc same nieszczęścia.

3) Alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie zamienią wody w krew. Ta opozycja ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża jest wyjątkowo aktywna:

(a) Z jednej strony odważnie i skutecznie demaskuje śmiertelne, bo trujące czy toksyczne właściwości ‘wód’, nauki, którymi ‘poją’ swych wiernych przywódcy religijni. Potępia bezczelne bałwochwalstwo, kult organizacji religijnej i ohydne czyny, zwłaszcza bardzo zarozumiałych liderów ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, wieszcząc im rychły koniec.

(b) Z drugiej strony ostrzega ona tych, którzy uparcie słuchają swych liderów i ‘piją’ zepsute, ‘cuchnące’, zupełnie nieprzydatne i pozbawione życia „wody”. Usilnie nawołuje, aby koniecznie porzucić skażone i duchowo ‘martwe’ środowisko, które jest śmiertelnym zagrożeniem. ‘Nasze życie i ocalenie jest u Boga Ojca i u Jego Chrystusa’, Naszego Pana Jezusa.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

4) To wszystko dokonywać ma się ze względu na służbę czy misję publiczną uznanych przez ‘Boga ziemi’ alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków/proroków’To Bóg ‘sprawia’, że sposoby i metody działania uznanych, upoważnionych przez Niego ‘dwóch świadków i proroków’, mają finalnie stać się niezwykle skutecznymi.

 • Ich służbie ‘składania świadectwa’, towarzyszyć ma bowiem skuteczne uderzenie w ziemię każdą plagą [ciosem]. Będzie to ‘porażające ziemię’, a więc niezwykle obezwładniające.

Istotne! W języku greckim w tym miejscu znaczenie słowa ‘porazić, uderzyć’ to ‘dręczyć, nawiedzać złem, śmiertelną chorobą’. Natomiast w języku greckim „plaga” to dosłownie ‘uderzenie, cios, zaraza (epidemia), klęska’, czyli wielkie (ciężkie) nieszczęście. To jest ‘cios każdy [możliwy], jakikolwiek, z każdej [możliwej] strony’. Metaforyczny i dosłowny oraz niekoniecznie każdy ‘uderzyć’ ma jednocześnie.

Jest ono skierowane zwłaszcza w międzynarodową ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Opozycjoniści tej organizacji chcą’ tego, ponieważ pragną, aby proroctwo Boże osiągnęło swój cel, dokładnie wypełniło się. Bezwzględnie wszystko to dokona się dlatego, że:

„Ja [JHWH] czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić”.

„Jeśli jednak nadejdzie – a przecież nadejdzie, wtedy uświadomią sobie, że pośród nich był prorok

 • (!!!) BARDZO WAŻNA i jednoznaczna konkluzja: Wydaje się, że wszystko o czym mówi powyższe proroctwo, spowodowało już wyłączenie aktywności „ich wrogów”, wrogów tych alegoryczno-symbolicznych, ‘dwóch Bożych świadków – proroków’. Doszło wręcz do zupełnego zatrzymania działalności ‘tych wrogów’, w ich międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Ostatecznie skończy się to ich ‘śmiercią’, usunięciem z drogi, czyli zniszczeniem ich życia duchowego i to bez szans na jego odzyskanie.

To już się dzieje!? Dzisiaj wyraźnie widać zmierzch czy kres dobrostanu ‘organizacji Jehowy’:

(1) Drastycznie, radykalnie i gwałtownie skończyło się jej nachalne i uporczywe ‘trąbienie’, czyli publiczne głoszenie jej uwodzącej i zwodniczej ‘ewangelii’.

(2) Jej miejsca kultu ‘świecą pustkami’, a inne stały się jak niedostępne klasztory.

(3) Jej wiernym pozostało tylko ‘skąpe okienko’ w Internecie, w którym mogą się oglądać — ZOOM.

Zonk! Zdumiewające! W gruncie rzeczy to własnymi rękami naczelnych wodzów międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża została zgaszona, wyłączona i zatrzymana agresywna jej działalność ogólnoświatowa. Zaskakuje ten jawny bunt przeciw władzy Pana Jezusa, który nakazał, aby „przez wszystkie dni, aż do zakończenia systemu rzeczy [świata], nieprzerwanie ‘czynić uczniów’. A Jego apostoł Paweł nazwał to zadanie ‘koniecznością’. Rozważ: Mateusza 24:45,46 nwt-pl; 28:18-20 nwt-pl; 2Koryntian 5:20 nwt-pl; 9:16 nwt-pl.

   Pamiętajmy, że osobliwe proroctwo „drugiego ‘biada’” zawarte w Objawieniu 9:13 do 11:14 jest uporządkowane chronologiczne, przewidziane w nim wydarzenia spełniają się sekwencyjnie, jedno po drugim. Zaraz po wypełnieniu się tego proroctwa, w ten świat ludzki z ogromną siłą uderzą dramatyczne zjawiska spełniające proroctwo „trzeciego ‘biada’”!

Pismo Święte: 1Królewska 17:1-24; 18:1-46; 2Królewska 1:9-16; Zachariasza 2:12 bgn (lub2:8); Łukasza 4:25; Jakuba 5:17; 2Mojżeszowa 7:1 do 10:29; Objawienie 7:10; 11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”; 11:14-19; 17:15; Jeremiasza 1:5,10,12 eib; 5:14 nwt-pl; Ezechiela 33:33 bgn; 2:5.

   Od kiedy zaczęło się to wszystko dziać, ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża bardzo zradykalizowała się. Dzisiaj priorytetem dla jej autorytarnego wodza, tzw. Ciała Kierowniczego stała się nie tylko ochrona własnego autorytetu czy mitu, ale agresywne, zorganizowane i systemowe wymuszanie bezwzględnego posłuszeństwa. Dlatego opozycjonistom serwuje się pogardę, wręcz nienawiść, są tropieni i bezwstydnie usuwani, a przez okazywany ostracyzm usiłuje się ich zniszczyć. Publiczna misja tej Bożej opozycji trwać ma biblijne, wyznaczone „1260 dni”, czyli 3,5 roku, lecz określenie jej dokładnego początku jest bardzo problematyczne. Najwyraźniej należy to do Boga, a w konsekwencji także i jej zakończenie.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem pierwszego „biada” oraz drugiego „biada”’ omówionych powyżej:

„Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd [nie zwiódł]; bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: ‘Ja jestem Chrystusem [dosł. Pomazańcem lub raczej chrystusem = pomazańcem]’; i w błąd wprowadzą wielu”.

„Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne; baczcie, żebyście się nie przerazili [nie dali się zastraszyć]. Bo to musi nastąpić, ale to jeszcze nie koniec.

„Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu”,

‘w niektórych miejscach będą wielkie trzęsienia ziemi [w tym: nawałnice] i głód, i zaraza [zaraźliwa choroba, plaga, szkodnik], i zamęt [rozruchy], i budzące lęk zjawiska [rzeczy budzące postrach],

‘lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści [ciężkiej agonii].

„Wszyscy was [chrześcijan] znienawidzą z powodu mojego imienia”.

„Wtedy wielu się załamie [zgorszy, zrazi, upadnie], i jedni drugich będą wydawać [donosić, zdradzać] i nienawidzić. I wystąpi wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą [uwiodą, w błąd wprowadzą, omamią].

„Kto jednak wytrwa aż do końca, zostanie ocalony.

Pismo Święte: Mateusza 24:4-13, w tym synoptyczne Marka 13:5-9,11-13 i Łukasza 21:8-19.

 • Równoległe proroctwo Daniela 11:25-30 i Objawienia 6:1-8 – jeźdźcy apokaliptyczni.

Kiedy ‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]‘bestia z otchłani’.

 • CZĘŚĆ 2

POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY ANTYRELIGIJNEJ I BLUŹNIERCZEJ!

Prorocza scena IV (2) — Objawienie 11:7-10 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem. Prawdopodobnie jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem!!!???

„A gdy dopełnią [dwaj świadkowie – prorocy] swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich (…). A mieszkańcy ziemi będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy dręczyli mieszkańców ziemi”.

   To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej, końcowej. Po zakończeniu wyznaczonego czasu „1260 dni” [3,5 roku], działalność tej biblijnej opozycji ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, zostanie nagle zamknięta przez tak zwaną ‘bestię z otchłani’. W przenośni „zabije”, a więc ‘zniszczy’ ona życie duchowe tych opozycjonistów, być może nie do końca świadomie. Dopuści się jednak zuchwałego i bezczelnego ‘przestępstwa [wtargnięcia] spustoszenia [dewastacji]świętej oraz wyłącznej sfery Boga (sacrum). Może dokonać tego przez surowy zakaz szerzenia treści religijnych czy zakaz prozelityzmu, jako element walki z ekstremizmem. Przede wszystkim zapewne polegać to będzie na cenzurowaniu Internetu, w którym biblijna opozycja aktywnie składa niepodważalne swe świadectwoprawdy! Czas pokaże. To wywoła krótkotrwałą radość ich wrogów, lecz gniew Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

   W Ewangelii Mateusza 24:1-42, a także synoptyczne i paralelne Marka 13:1-37 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:5-36, mamy podwójne proroctwo Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ważna i prorocza analogia dotycząca zuchwałego ‘przestępstwawtargnięcia:

Pierwsze spełnienie dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e.. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo: „A gdy ujrzycie [gr. ‘eidō’] ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [Mt – świętym; lecz tylko dla Żydów], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry” (Mk/eku). To wojska rzymskie stały się wtedy tą ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, które ostatecznie zburzyły świątynię jerozolimską w roku 70 n.e.. Pojawienie się ‘ohydy spustoszenia’ już w roku 66 n.e. w Jerozolimie, pod murami jej świątyni, zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Posłuszni poleceniu swego Zbawiciela ‘uciekli w góry’ przerywając swą działalność ewangelizacyjną w mieście i Judei. Nagle więc zakończyli (chwilowo) chrześcijańskie ‘składanie codziennej ofiary pochwalnej’, uznawanej do dzisiaj przez Boga Ojca i Pana Jezusa za świętą. A oni sami jako Ich wierni chrześcijanie są dla Nich jedynym ‘miejscem świętym’ czy żywą „świątynią Bożą”.

   Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się, a pierwsi chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku, czyli dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku. Biblijny i proroczy rok to 360 dni, który wydaje się być uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego.

Drugie spełnienie proroctwa Pana Jezusa jak najbardziej wydaje się, że adekwatnie dokona się w takim samym dosłownym czasie przed Armagedonem. A potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia wychodząca z otchłani’. Jej bałwochwalcza, ale i ostatnia rola to także obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. Tak jak w pierwszym spełnieniu pojawienie się ‘bestii z otchłani’ nastąpi nieco wcześniejszej. Jej ohydne działanie w ‘miejscu świętym’ dotknie przede wszystkim żywą ‘świątynię Bożą’ czy ‘święte Miasto’, czyli „niewolników Boga”. To uświadomi czujnym naśladowcom Chrystusa, że rozpoczęła się pora, aby uciekać z zagrożonego miejsca, z ‘wielkiego miasta, Babilonu wielkiego’. Trzeba więc będzie ostatecznie porzucić wybitnie uwodzące i zwodnicze religie chrześcijaństwa tego świata oraz wszystkie inne religie tego świata. W tym, a jakże, także koniecznie wyjść z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Bóg nawołuje: Wyjdźcie z niego (z niej) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego spadające”. Trzeba będzie koniecznie tego dokonać, zanim po 3,5 roku ‘bestia z otchłani’ pojawi się ponownie, z wielką jurysdykcją, ‘daną jej mocą i władzą’, aby to symboliczne ‘wielkie miasto’ usunąć na zawsze. Ostatecznie trzeba będzie porzucić również życie polityczne tego świata. Ta bowiem ‘bestia’ wraz z tymi, którzy dali jej tę ‘władzę/moc’, a więc ostatnimi władcami tego świata, będą także walczyć z Panem Jezusem. „Lecz Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy powołani [zaproszeni po imieniu] i wybrani oraz wierni”. Indywidualne i osobiste ‘zbawienie/ocalenie jest u Boga Naszego i u Baranka [Jezusa]’!

Pismo Święte: Objawienie 7:3,10 bw; 11:2-4,7; 17:1-18; 16:19; 18:2-10,20-24 bw, nwt-pl, pau, bp, bt; 19:1-3; 21:2,10; Mateusza 24:15,16; 25:31-46; Marka 13:14 eku; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10; Daniela 7:17; 8:9-14,19,23-25; 9:26,27; 11:31; 12:7,11,12; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16-18 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp; hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

NIEUBŁAGANE ODLICZANIE CZASU DLA TEGO ŚWIATA!!!

„Za jego sprawą ustało składanie codziennej ofiary [świadectwo prawdy], a miejsce świątyni [żywej: wierni Boga] zostało zbezczeszczone”.

„Wysłane przez niego siły wkroczą i zbezczeszczą świątynię, twierdzę [żywą: wierni Boga], zniosą codzienną ofiarę [świadectwo prawdy] i ustawią w świątyni obrzydliwość spustoszenia.

„Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni”.

 • Kiedy ‘bestia z otchłani’ (globalny organizm polityczny) zostaniepostawiona w miejscu świętym, w żywej ‘świątyni’, wtedy ‘ustanie składanie codziennej [stałej] ofiary [duchowej, pochwalnej, czyli świadectwa prawdy]. Wszystko nieuchronnie i bezwzględnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego!

(!!!) Według proroctw Pisma Świętego licząc od tego wyjątkowego wydarzenia JEDNOCZEŚNIE:

 • (1) po wyznaczonych „1290 dniach” władcy tego świata ostatecznie i zupełnie stracą swą władzę,
 • (2) a po wyznaczonych „1335 dniach”, wraz z tym złym światem ludzkim, na zawsze przestaną istnieć!

Ten ostateczny kres nastąpi w finale ‘nadchodzącego szybko trzeciego biada. Realizacja proroctwa ‘trzeciego biada’ potrwa wyznaczony „czas, czasy i pół czasu” = „1260 dni” = 3,5 roku.

Pismo Święte: Daniela 7:11,12,25-27 lub; 8:9-14,17,19,23-26 (biblijne „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni); Daniela 11:31; 12:7,8,11,12 bt, bp; 1Piotra 2:5,9; Hebrajczyków 13:15,16; Objawienie 11:7,14-18; 12:6,14; 13:5; 11:2.

Poniżej uproszczony wykres (komputer), gdzie „x” oznacza transgresję:

|⇒–—‘2 biada’/‘2 świadków’ („1260 dni”)—–—|x

x[]|⇒——‘3 biada’ („1260 dni”)——————/….|

x|⇒——„2300 w. i p.” (1150 dni)—————/..…..|

x|⇒—————„1290 dni”—————————/….|

x|⇒—————„1335 dni”——————————–|& (ostatecznie koniec)

 • (!!!Nieodwracalny koniec zorganizowanych religii, a zaraz potem i ostateczny koniec tego świata politycznego jest szczególnym, wszechświatowym wydarzeniem! Tak wielkim i pewnym, że po raz drugi z ogromną powagą został jednoznacznie i ostatecznie potwierdzony. Absolutną temu rangę nadaje ‘złożona przysięga na Wiecznie Żyjącego Boga’ Wszechmocnego – Najwyższy i Święty Autorytet dla Jego inteligentnych stworzeń zamieszkujących szeroko rozumiany Wszechświat.

Złożona przysięga: „Czasu już nie będzie [więcej]”!

   To jest definitywny, wyznaczony czas końca’, czyli „koniec nadejdzie w wyznaczonym [ustalonym] czasie”. Ustalają go bowiem same wyznaczone okresy, przedziały czasowe czy wyznaczone zakresy czasowe. Jego „1290 dni” i „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, kończą się dokładnie w tym samym czasie. Poprzedza je właśnie działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – proroków’, której początek nastąpił zaraz po metaforycznym i dobitnym ‘przemówieniu głosów siedmiu gromów’. Do jej zamknięcia będzie ona trwać także wyznaczone „1260 dni” = 3,5 roku. Po czym przez [wyznaczony (hebr. mow`ed = aram. ʻiddân)] czas, [wyznaczone] czasy i [wyznaczone] pół czasu’, a więc kolejne i ostateczne, wyznaczone 3,5 roku, jako ‘święci’ Boga, będą przez politycznych władców tego świata:

‘nękani, uciskani, gnębieni, męczeni, prześladowani, rozproszeni, złamani, niszczeni, kruszeni, zwyciężeni’.

   Zaskoczeniem, wstrząsem czy wręcz szokiem będzie to, że prowodyrem w tym okaże się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. Po ostatecznej, radykalnej metamorfozie przyjmie ono charakter wybitnie antyreligijny i bluźnierczy.

Będzie mówił [zuchwale] słowa przeciw Najwyższemu [bluźnił Bogu] i będzie gnębił [niszczył, nękał, męczył] świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. W jego ręce zostaną wydani aż do [wyznaczonego (aram. ʻiddân = hebr. mow`ed)] czasu, [wyznaczonych] czasów i [wyznaczonego] połowy czasu”.

   Zuchwale wtargnie do świętej i wyłącznej sfery Boga Wszechmocnego (sacrum) oraz rozpocznie globalne znieważanie Jego Świętości. Nagle czas się skończy i to super-mocarstwo oraz pozostałe, znajdą się z Nim i Jego Chrystusem we wstrząsającej, wojennej, i śmiertelnej dla nich konfrontacji.

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-14,17,19,23-26 eib, nwt-pl, ubg; zwróć uwagę na znaczenie hebrajskiego rzeczownika pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji. ‘Powalenie [zdeptanie, rzucenie] prawdy na ziemię’ dotyczy zwłaszcza składanego ‘świadectwa prawdy’ o Jezusie Chrystusie, który jest „drogą i prawdą, i życiem” {2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni – porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}; Daniela 11:31; 12:7,11,12; Objawienie 10:6,7 ubg; 11:2,3; 12:6,14; 13:5-7,11-17; 17:12-14,16; 19:19,20; Mateusza 4:10; Jana 14:6; 18:37; 8:12,44-47; Dzieje 1:8; porównaj Izajasza 43:1-12; 66:24; Łukasza 4:8; 21:24; Jana 5:17-47; 9:4,5; Objawienie 11:15; 12:10.

 • Istotne! Dzisiaj Bóg Ojciec [JHWH] zajmuje się chrześcijańskim „Izraelem Bożym” i to Jego Chrystus jest Zbawicielem tego Izraela; imię „Izrael” dosłownie znaczy „zwycięża Bóg”, w Imieniu Tego Boga Ojca zwycięstwa dokonuje Nasz Pan Jezus – porównaj Objawienie 17:14.

Prorocza scena V (2) — Objawienie 11:11,12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich [dwóch świadków – proroków] i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] patrzyli na nich”.

   To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej, końcowej. Biblijna opozycja (przeciwstawienie się) ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża jednak bardzo szybko odzyska nie tylko życie duchowe. Zostanie wyniesiona do takiego stanu duchowego życia, że nienawistnych ich wrogów ogarnie wielki strach’, po bardzo krótko trwającej ich radości. Dlaczego ‘ogarnie ich wielki strach’? To istotne wydarzenie transgresji spełni ważną część proroctwa Wszechmocnego Boga. Zapewne to wywoła u tych zawziętych wrogów przerażenie, bowiem dokona się na ich oczach. Zostanie to na tyle wyraźnie dostrzeżone przez wielu, że spowoduje wielkie poruszenie w sferze religijnej. Pewnie to dlatego wtedy nastąpi metaforyczne ‘w tej godzinie wielkie [gr. ‘megas’] trzęsienie ziemi!!!

Prorocza scena VI (2) — Objawienie 11:13,14 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się [upadła] dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego], i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie „biada” (…).

   To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej i końcowej. Wydaje się, że ten ‘wielki wstrząs’ dotknie przede wszystkim ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Proroctwo bowiem zapowiada, że metaforycznie to tylko ‘upadnie [runie] dziesiąta część miasta [wielkiego], biblijnego „Babilonu wielkiego”, zorganizowanych globalnie religii tego świata, co jest zdecydowaną mniejszością (czym jest złe „miasto wielkie” – porównaj Objawienie 11:8 z 18:/2-4/,10,21). Dlatego owładnięci megalomanią ludzie tej organizacji, zwłaszcza jej ‘pseudo-pomazańcy’ czy pseudo-‘bracia Króla’ ‘upadną’!!!

   Zawzięcie przez nich kreowany, tworzony wizerunek Boga oraz ich ‘organizacji Bożej’, a więc jak ma być postrzegany(a) i przedstawiany(a), ostatecznie okaże się paskudnym mitem. Ci zawzięci ‘wrogowie’ tych ‘dwóch Bożych świadków w worach – proroków’, wraz ze swą organizacją religijną, zaskakująco szybko upadną. Zapewne w jakimś znaczącym stopniu utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu, co będzie wielkim szokiem.

   ‘Przywrócenie życia [duchowego] dwom Bożym świadkom – prorokom’ oraz metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi” spowoduje, lecz tylko u RESZTYczłonków tej toksycznej ‘organizacji Jehowy’, radykalne i diametralne zmiany. Nastąpi bowiem, ‘śmierć’ ich dotychczasowego stylu życia, a więc właściwa zmiana postawy. Wskazuje na to biblijna metafora, że ‘podczas trzęsienia ziemi zginie [ulegnie zniszczeniu] siedem tysięcy osób[znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’ – Lexicon Strong’s G615]. Dali się oni uwieść tej zwodniczej organizacji quasi-Bożej, lecz teraz zaprzestaną jej bałwochwalczego adorowania. W gruncie rzeczy brzydzą się oni wszelkim bałwochwalstwem, a więc obrzydliwością w ich umyśle jest także celebracja każdego kultu ludzkiego przywództwa. ‘Uciekną więc od bałwochwalstwa’!!! Okaże się więc, że co prawda zostali uwiedzeni i zwiedzeni, … lecz w końcu przebudzeni i uwolnieni, … i ostatecznie ocaleni!

   „Pozostali” nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii. Nie dokonają w życiu radykalnych, znaczących i zbawczych zmian. Pewnie zabraknie im wiary i sił duchowych.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 4:4 dos; 22:37; 23:8-10 nwt-pl; 24:24 bgn; 25:31-46 nwt-pl; Marka 13:22 bgn; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; 2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Ezechiela 33:33; Daniela 11:33 nwt-pl, bw; 12:10 nwt-pl, bw; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw; Objawienie 7:9,10; 19:10; 21:8; 22:8,9,15.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem zakończenia drugiego „biada”’ omówionym powyżej:

„A gdy ujrzycie ohydę [obrzydliwość] spustoszenia [dewastacji], umieszczoną w miejscu [świętym (Mt); dzisiaj to świątynia żywa – wierni chrześcijanie], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć [gr. dosł. ‘rozróżniać, rozpoznać, dokładnie wiedzieć, potwierdzić’] – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.

 • Dzisiaj uciekamy do najbardziej bezpiecznego miejsca, do chrześcijańskiej ‘Góry Syjon/Jerozolima’. Jest nią wszystko co wiąże się z ustanowionym i wywyższonym przez Boga Ojca Jego Chrystusem, z wielką władzą w Królestwie Bożym.
 • Równoległe proroctwo Daniela 8:9-14,26; 11:31; 12:11.

Pismo Święte: Mateusza 24:15,(16), w tym synoptyczne Marka 13:14 i Łukasza 21:20,(21); porównaj Psalm 2:6-12; Izajasza 2:2,3; Micheasza 4:1,2; Hebrajczyków 12:22-24; Objawienie 14:1; 21:1-10; Mateusza 28:18.

— Koniecznie poznaj szerokie omówienie drugiej części proroctwa kończącego „drugie biada”:

 CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ WORGANIZACJI JEHOWY’?! Część 1

Triumfująca: OPOZYCJA ORGANIZACJI JEHOWY’! Część 2

Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! Część 3

Ostatecznie: KRES ORGANIZACJI JEHOWY?! Część 4

„Drugie ‘biada’ przeminęło. Oto szybko [bezzwłocznie, nagle, z zaskoczenia] nadchodzi trzecie ‘biada’”. Dla tego „biada”, nieszczęścia, ‘pierwsze i drugie biada’ jest tylko niewielkim preludium!

Zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

 • CZĘŚĆ 3

SKUTKI IMPONUJĄCEJ INTERWENCJI BOSKIEJ

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…), a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

   „Trzecie ‘biada’” to proroctwo o szczególnym NIESZCZĘŚCIU, zakończone finalnym końcem świata. Wszechmocny Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus (Pomazaniec) Jezus obejmą panowanie nad światem. Proklamowane w niebie KRÓLESTWO BOŻE stanie się faktem i zacznie panować!!! Wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju jego sytuacji. ‘Narody rozgniewają się [gr. orgizō]’, lecz w odpowiedzi ‘nadejdzie gniew [gr. orgē] Boży, poprzedzony uderzeniem ‘Boskimi ciosami gniewu [gr. thymos]. Nieuchronnie prowadzić to będzie do szokujących zmian na ziemi i wstrząsających wydarzeń, zakończonych nieodwracalną klęską religijną i polityczną tego świata. Ostatecznie Królestwo Boże ‘wypełni całą ziemię’!

Pismo Święte: porównaj Daniela 7:7-27; 2:35,44; Mateusza 24:21-44; 25:31-46; Marka 13:19-37; Łukasza 17:24-37; 21:25-36; Objawienie 12:10-12; 14:14-20; 16:14,16; 19:11-21; także równoległe i paralelne proroctwo Objawienia 6:9 do 7:17 oraz 2Tesaloniczan 1:6-10.

Istotne! Greckie orgē’ występujące w Księdze Objawienia 6:16,17; 11:18; 14:10; 16:19 i 19:15 – w odniesieniu do Boga dosłownie znaczy Jego uzasadniony gniew przejawiający się w karaniu, w bezzwłocznym wykonaniu wyroku, zasądzonej kary’. Natomiast greckie ‘thymos’ występujące w Księdze Objawienia 12:12; 14:8,10,19; 15:1,7; 16:1,19; 18:3 i 19:15 – w odniesieniu do Boga dosłownie znaczy Jego zapalczywość, zaciekłość, szał, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu [‘orgē’].

Bardzo ważne! Po ‘objęciu władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’, kolejność proroczych wydarzeń prowadzących do triumfu Ich panowania, w tym 3,5 rocznym okresie przejściowym, opisana jest w proroczych DWÓCH ODSŁONACH. Ich paralelne wizje będą wypełniać się równolegle i jednocześnie jako proroctwo „trzeciego ‘biada’”!

1) Objawienie 11:14-19 — Pierwsza odsłona tych wizji — OBJAWIENIE 12:1 do 14:20

PIERWSZA PROROCZA ODSŁONA WYDARZEŃ OSTATECZNYCH

Prorocza scena VIII (1) — Objawienie 12:1 do 13:18 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat (…). Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu (…). I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza (…). I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc [władzę], aby działała przez czterdzieści dwa miesiące [3,5 roku]. (…) by bluźnić przeciwko Bogu (…). Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem (…). Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii [z morza] sprawuje na jej oczach (…). I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek [obraz] bestii [z morza] (…). ci, którzy nie oddali pokłonu [hołdu] wizerunkowi [obrazowi] bestii [z morza], zostali zabici [zniszczeni]. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię [na ręce lub czole], imię bestii [z morza] lub liczbę jej imienia (…).

   To pierwsza odsłona proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Niebo, najbliższe otoczenie Boga i Pana Jezusa zostanie oczyszczone z destrukcyjnego wpływu szatana diabła, a panujące Królestwo Boże stanie się faktem najpierw w niebie. Zanim swą władzą obejmie ono cały glob ziemski, jego mieszkańców dotknie wpierw bardzo trudny, lecz krótki i z góry wyznaczony czas udręki oraz nieszczęść, zwany też ‘wielkim uciskiem’. Wywoła go desperacki, ostateczny i ‘zwodniczy’ wpływ diabła ograniczony wtedy do zamieszkanej ziemi i nie ominie on bezkompromisowych naśladowców Chrystusa.

   W tym z góry wyznaczonym czasie ‘42 miesięcy’, potężne organizmy polityczne przyjmą charakter wybitnie antyreligijny i bluźnierczy. Podejmą swe ostatnie, globalne działania destrukcyjne, dopuszczając się profanacji, znieważania. To jest bezbożnej i pełnej wyrzutu szkalującej, oczerniającej mowy szkodzącej Boskiemu Majestatowi czy szydzącej ze Świętości Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Ostatecznie przywódcy polityczni definitywnie zniszczą mariaż ‘ołtarza z tronem’ i nieodwracalne usuną religie tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy. Ostatni władcy dokonają tego pod koniec ostatecznego 3,5 roku [42 miesięcy]. „Panować będą z bestią [z otchłani] tylko przez jedną godzinę”, a więc bardzo krótko.

   Jeśli chodzi o ‘zabijanie [niszczenie], to wydaje się, że to są nie tyle ich ‘niszczące’ działania militarne czy polityczne. Ich wielkie ‘niszczenie’ będzie polegało na stosowaniu presji, narzędzi ekonomicznych, aby pod groźbą ‘zabicia’, czyli śmierci’ ekonomicznej, wymuszać określone zachowania. Dlatego ‘nie oddających hołdu globalnemu systemowi politycznemu tego świata i jego „wizerunkowi [obrazowi], przez jawne przynależenie do niego lub czynne popieranie go, służenie (symboliczne ‘znamię na czole lub ręce’), spotka reżym sankcyjny, wręcz przemoc ekonomiczna czy szantaż. Nie będą mogli ‘kupować ani sprzedawać’, czyli być na rynku i uczestniczyć w nim, robić interesy. Na wyznaczony okres „42 miesięcy”, czyli na 3,5 roku, potężne organizmy polityczne otrzymają od diabła wielką władzę. A są to jego:

1) ‘bestia z morza’ – globalny system polityczny tego świata, zwłaszcza w swej ostatecznej formie

2) przerażająco dominujące, dwuczłonowe mocarstwo, czyli bestia z ziemi’, zwana też ‘fałszywym [dosłownie ‘kłamliwym’] prorokiem’, zwłaszcza w ostatecznej formie

3) całkowicie zależny od powyższych ‘bestii’ ich ‘obraz’, czyli organizm polityczny, tak zwana bestia z otchłani’ w ostatecznej formie

Pismo Święte: Objawienie 7:14; 11:2; 12:12,17; 13:1,5,6 [‘bluźnić’ i ‘bluźnierstwo’ – zobacz Lexicon Strong’s G987 i G988]; 14:5,6,12,13; 16:9,11,13,21; 17:3,8,11; 19:20; Daniela 7:8-27; 12:1; Mateusza 24:21,22; Marka 13:19,20; w Objawieniu 13:15-17 gr. ‘apokteinō’ to ‘zabić w jakikolwiek sposób’ – metaforycznie to ‘zniszczyć’. Zobacz jaki ostateczny los spotka tych ze ‘znamieniem na prawej ręce lub czole’ – Objawienie 14:9-12; 16:2,10,11; 19:20.

Prorocza scena IX (1) — Objawienie 14:1-20 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

(…) oto Baranek [Pan Jezus] stał na górze Syjon [z wielką władzą], a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach (…). To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka (…). I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon [hołd] temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. A za nim szedł inny anioł i mówił: Upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon [hołd] bestii [z morza] i jej wizerunkowi [obrazowi] i przyjmie znamię na czoło lub na rękę; ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu (…). I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego [Pan Jezus], który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp (…). Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi (…), i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga (…), a z tłoczni wypłynęła krew (…).

   To kontynuacja pierwszej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Potężnemu wpływowi tych trzech ‘bestii’ oprą się jedynie ci, którzy stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie”. Oni nie dadzą się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym i politycznym. Pod koniec wyznaczonego okresu „42 miesięcy” Wszechmocny Bóg za ich pośrednictwem ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, co będzie dla ludzi bardzo dotkliwym ‘ciosem’! Będzie to ‘ogłaszanie [oznajmianie, obwieszczanie] wiecznotrwałej dobrej nowiny, jako radosnej wieści dla wszystkich mieszkańców ziemi [na świadectwo]. A następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! To potrójne orędzie dotyczy:

1) W związku z tym, że nadejdzie godzina sądu Bożego’ trzeba będzie zdecydowanie opowiedzieć się i bezkompromisowo ‘oddać hołd [pokłon] Bogu’, który jest aktem najgłębszego szacunku/czci i uległości Wszechmocnemu Władcy. Mobilizować do tego będą wcześniej ‘głoszone radosne wieści, dobra nowina’, czyli ogłaszana wszystkim Ewangelia o ‘Królestwie Bożym tuż u drzwi’. Jak to się dokona??? W świecie potęgi globalnego Internetu już teraz jest to nietrudne i wykonalne!!!

   Już dziś pomoże nam w tym wypracowywanie głębszej świadomości duchowej. Co ma być treścią naszych modlitw i treścią naszego życia, a więc pragnieniem i działaniem w naszym życiu? Pan Jezus uczył: ‘Niech świętość otacza Imię Boga Ojca, a Jego Królestwo niech przyjdzie i Jego wola niech ziemią zawładnie tak, jak włada niebem’ (eib).

— ‘Niech się święci Imię’ (gr. ‘onoma’) Boga Ojca, to wyraz naszego szczerego pragnienia i zgodnego z tym naszego działania. On ‘Był, Jest i Będzie Święty [dosł. czysty]i Prawy, a jako Wszechmocny zawsze odnosi tryumf. Święty i tryumfujący zawsze więc był, jest i będzie Jego: autorytet, godność, władza, ranga, tytuł, majestat, moc, charakter, atrybuty, szacunek, sława, reputacja i honor.

— ‘Niech Królestwo Boga przyjdzie, a Jego wola ziemią zawładnie’ to wyraz pełnego zaufania, pragnienia i działania, aby stało się to co Bóg Ojciec: pragnie, chce, wybrał, postanowił, zdecydował co będzie dokonane czy zrobione. Tych swych lojalnych Bóg Ojciec wraz z Panem Jezusem ‘sprowadzi ze wschodu i zgromadzi z zachodu. Północy rozkaże: Wydaj ich! A do południa powie: Nie zatrzymuj’! Pan Jezus ponownie zapowiedział to wielkie wydarzenie:Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby [trąbieniem] i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. Wierni chrześcijanie ostateczne zostaną uwolnieni z ‘wielkiego ucisku’, ocaleni czy uratowani w Armagedonie. Nastąpi też ‘pora [czas] osądzić [rozstrzygnąć, orzec] zmarłych’ i zmartwychwstanie, lecz najpierw „niewolników Boga” do życia w Bożym, ‘nowym niebie i nowej ziemi’.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘tumanią i mamią wszystkie narody’. Są to formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Trzeba koniecznie ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej, zdrady Boga i Pana Jezusa. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach, aby nie dotknęły nas ciosy na niego spadające’.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata — ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, jako ‘bestii z otchłani’, aby z powodu gniewu Bożego nie dotknęła nas wieczna klęska.

 • Dlatego trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijnopolityczne tego złego świata! A wraz z nim jego hybrydalnego twórcęefemerydę, który cały czas w przemożny sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Ostatecznie każdego dopadnie jego potworne uwodzenie i zwodzenie, „bo wie, że jego czas jest krótki”! (stern)
 • Swe osobiste ocalenie i życie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

   W metaforycznej, proroczej ‘porze żniwa, ziemia zostanie zżęta, a obcięte kiście winogron winorośli ziemi wrzucone będą do wielkiej tłoczni gniewu Bożego i popłynie z niej krew’. I to szokująca, zatrważająca ilość krwi. Świadczy to o straszliwej liczbie poległych z wyroku Bożego i szokującej klęsce tego świata religijnego i politycznego. Wyrok wykona Ten, który od Boga ‘otrzymał wszelką władzę’, ‘Syn Człowieczy’, Pan Jezus Chrystus. Tak, tak niestety Ten, który jest ‘Zbawicielem świata’, ale i jego ‘Sędzią’ oraz Wykonawcą wyroków Boga Ojca.

Pismo Święte: Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 dos; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, dos, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 eib; 8:11; 13:24-50; 24:14,29-44; 25:31-46; 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15,16; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:22-24; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23.

2) Objawienie 11:14-19 — Druga odsłona tych wizji — OBJAWIENIE 15:1 do 19:21

DRUGA PROROCZA ODSŁONA RÓWNOLEGŁYCH WYDARZEŃ OSTATECZNYCH

Prorocza scena X (2) — Objawienie 15:1 do 16:21 (poniżej szczegółowe omówienie proroctwa).

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

   To druga odsłona proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Jednocześnie ten zły świat ludzki zostanie ostatecznie szybko zdruzgotany, spustoszony i zrujnowany. Dokonają tego ostatnie plagi [gr. ‘plēgē’ dosł. cios] gniewu Boga’, jako wyraz dopełnienia gniewu, wzburzenia Boga.

Boskie ‘ciosy’ uderzą w główne ośrodki życia i struktury tego świata ludzkiego, dzięki którym on żyje, egzystuje czy istnieje! Porażą miejsca, na których skoncentrowane są jego działania.

   Jakie będą następstwa Boskich ‘siedmiu ciosów’? Skutki tych nokautujących zły świat ludzki Boskich ‘uderzeń’ biblijnie i w skrócie rozumiemy tak:

1) Pierwszy cios ‘uderza w ziemię [stały ląd](Objawienie 16:2)

— Zorganizowaną, ugruntowaną, stabilniejszą i zamożną część społeczeństwa tego świata, która jawnie jemu hołduje lub aktywnie go popiera, porazi Boski ‘cios’ – metaforyczny, ‘złośliwy i bolesny wrzód’. Stanie się ono ostatecznie pełne nękających je zagrożeń i problemów, wielce ‘złośliwie zbolałe’, na co nie ma lekarstwa na tej ziemi. Skłócone, nieudolne i bezradne, a więc tylko pozornie stabilne społeczeństwo, będzie szybko zmierzać do swego ostatecznego kresu!

(!!!) Dlatego chcąc uniknąć osobistego nieszczęścia czy klęski trzeba będzie koniecznie i ostatecznie z pokorą skierować się do Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon [dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”!

2) Drugi cios ‘uderza w morze(Objawienie 16:3)

— Większa część społeczeństwa tego świata to metaforyczne ‘morze’ niezamożnych, wielkich mas ludzkich. Niespokojne, nieobliczalne, buntownicze, radykalne i agresywne, powodować będzie wstrząsy społeczno-polityczne. Porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się ostatecznie środowiskiem ‘martwym’, śmiertelnie skażonym i dlatego nie można będzie uparcie w nim przebywać!

(!!!) Trzeba będzie koniecznie i ostatecznie uznać, że tylkou Boga jest źródło życia (i światłość)! On swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa uczynił drogą i prawdą, i życiemoraz ‘Władcą i Zbawicielem świata’.

3) Trzeci cios ‘uderza w rzeki i źródła wody(Objawienie 16:4-7)

— Metaforyczne „rzeki i źródła wód”, czyli źródła przewodniej mądrości tego świata, uznane nauki i wielkie programy jego mędrców ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’, staną się nieużyteczne — nie uratują narodów przed ‘gorzkim’ końcem.

(!!!) Ostatecznie to tylko Jezus Chrystus jako ‘Baranek stojący na środku tronu [Bożego] poprowadzi do źródeł wody życia, a Bóg otrze z oczu każdą łzę’. Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”.

4) Czwarty cios ‘uderza w słońce(Objawienie 16:8,9)

— Zwłaszcza władza polityczna to ciemięskie rządy tego świata. Panowanie tych  przywódców ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się dla narodów okrutne. Jednak ten metaforyczny, ‘nieznośny skwar słońca’ nie powstrzyma zdecydowaną większość ludzi przed uporczywym i dalszym szukaniem ratunku tylko u nich. Ostatecznie i definitywnie skończy mariaż ‘tronu i ołtarza’! Przywódcy religijni i władcy polityczni tego świata to zwodnicze ‘światło świata’, ostatecznie okażą się tylko ‘ciemnością’.

(!!!) A przecież ostatecznie mogliby ‘nie zaznać głodu ani pragnienia i nie poraziłoby ich słońce ani żaden upał, bo Baranek [Jezus Chrystus] stojący na środku tronu [Bożego] pasłby ich i poprowadziłby ich do źródeł wody życia, a Bóg otarłby z ich oczu każdą łzę.

5) Piąty cios ‘uderza w tron bestii [z morza](Objawienie 16:10,11)

— Globalna sfera polityczna tego świata, ostatecznie porażona Boskim ‘ciosem’, pogrąży się „w ciemnościach” metaforycznych. Dotknie ją kompromitacja, a więc bolesna i wyraźna utrata jej autorytetu. Spowoduje to u ludzi pokładających w niej nadzieję, głęboką i ‘bolesną’ żenadę.

(!!!) Trzeba będzie ostatecznie szukać swego ratunku, ocalenia i zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]’! „Ja [Jezus] jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

6) Szósty cios ‘uderza w wielką rzekę [Babilonu wielkiego](Objawienie 16:12-16):

A) Zorganizowaną sferę religijną, czyli uwodzące i zwodnicze religie tego świata, biblijny ‘Babilon wielki’ spotka najpierw upadek. Hebrajskie ‘Babel’ to ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’, więc będzie to upadek wielkiego i globalnego zamętu religijnego. Prowadzić do niego będzie porażenie Boskim ‘ciosem’, bowiem ‘wyschną’ wtedy szeregi ich wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców oraz radykalnie i drastycznie stopnieje poparcie finansowe dla religii. ‘Upadną’ one duchowo i moralnie, dlatego utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu.

„WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDU I WSZELKIEJ OBRZYDLIWOŚCI NA ŚWIECIE” = „WIELKA NIERZĄDNICA [PROSTYTUTKA]

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa!

 • To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. To zorganizowana globalnie tyrania religijna, która usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?
 • Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!
 • A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.
 • To profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

 • ‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ – wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.
 • Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.
 • ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców].

 • Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.
 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!

(!!!) Ostatecznie tylko osobiste, indywidualne zbawienie [ocalenie] jest u Boga i u Baranka [Jezusa]. Nie szukajmy ratunku w zorganizowanych religiach tego złego świata, one tylko ‘mamią i tumanią’ – uwodzą i zwodzą!

B) Nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna, ‘nieczysta’ mega-propaganda i niszcząca dezinformacja czy potężna manipulacjaostatecznie doprowadzi wszystkich przywódców tego złego świata ludzkiego do wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem. To dramatyczna sytuacja-apogeum zwana jest biblijnym ‘Armagedonem’. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miał dominujący wtedy lider, wiodące ‘dwurożne’ mocarstwo polityczne zwane biblijnie także „fałszywym prorokiem”. W języku greckim ‘prorok’ dosłownie znaczy ‘ten, który przemawia’, tu ‘fałszywy’, czyli kłamliwy, jako główny rzecznik i mentor świata. Jego potężny wpływ będzie wynikał z ‘wykonywania całej władzy bestii z morza’, którą będzie wtedy globalny system polityczny tego świata. W niezwykłej, ale toksycznej propagandzie (z angielskiego zwaną dzisiaj  ‘fake news’) inspirowanej przez diabła i demony, będą także pewnie miały swój zgodny udział środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet), w tym media głównego nurtu. Zdominowane przez ich kłamliwy język będą powodować ogromny szum informacyjny. Wszyscy władcy tego świata ulegną temu potężnemu i niszczącemu wpływowi. Dlatego nagle znajdą się w sytuacji wstrząsającej, zwanej biblijnie ‘Armagedonem’. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Chrystusem, ‘Władcą królów ziemi’.

(!!!) Kogo więc trzeba będzie ostatecznie słuchać? To ‘Bóg nie kłamie’, bo jest ‘prawdomównym Bogiem’. Ja [Jezus] jestem drogą, prawdą i życiem”. „Pismo [Święte] mylić się nie może”„Pismo [Święte] jest nienaruszalne.

7) Siódmy cios ‘uderza w powietrze(Objawienie 16:17)

— Metaforyczne „powietrze”, którym ‘oddychają’, a więc czym żyją narody tego świata, jego system wartości, ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’ stanie się śmiertelnie toksyczne. Ten świat ludzki wejdzie bowiem w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą dziedzinę ich życia. To będzie tragiczny skutek przemożnie niszczącego wpływu władcy sfery [mocy] powietrza, (władcy) ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa”. To także okrutne działanie ‘ponurych władców tego świata, złych duchów, które unoszą się w przestworzach’. To apogeum ‘zwodzenia całego zamieszkanego świata’ i ‘tkwienia całego świata w mocy tego Złego [diabła]. I wtedy: Stanie się!

(!!!) Czym trzeba będzie ostatecznie żyć? „Jest napisane [mówi Pan Jezus]: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Boga’”. „A kto Mną [Jezusem] gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym”.

   Po rażeniu ostatnim, Boskim ‘ciosem’, główne ośrodki życia i struktury tego złego świata ludzkiego zostaną zrujnowane. Wtedy metaforycznie dojdzie do tak silnego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek ją zamieszkuje. Trzęsienie to będzie bardzo silne [gr. ‘telikoutos’]. A więc będzie ‘ogromne, potężne, gwałtowne, rozległe, straszliwe trzęsienie ziemi’. Spowoduje ono najpierw duchowo-moralny upadek ‘wielkiego Babilonu’, zwodniczych religii tego świata Po czym ten zły świat ludzki będzie szybko zmierzał do swego ostatecznego losu – niebytu religijnego i politycznego.

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17 pau; 12:9; 14:7,8; 16:18,19 ubg, bw, eku, pau, kow, nwt-pl, tpnt, psz; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Psalm 36:10/9/; Izajasza 17:12,13; 29:14 pau; 57:20,21; Jeremiasza 2:13 pau; 17:13; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:4 lub; 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); 24:21,22,29; Marka 4:6,17; 13:19,20,24; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 8:12 bp; 12:44-48; 14:6,30 bp; Dzieje 4:10-12,19; 5:29,31; 1Koryntian 1:19-21 dos; 3:19 dos; 10:14 eib; Efezjan 2:2 pau, dos, nwt-pl; 5:5; 6:12 kow; Kolosan 3:5; Tytusa 1:2; Rzymian 3:4 br, psz; Jana 10:35 dab, eib; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 4:14; 5:19,21.

IMPONUJĄCY MEGA-FINAŁ!

NIEODWRACALNY KRES ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ I OSTATECZNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO

Prorocza scena XI (2) — Objawienie 17:1 do 19:10 (poniżej omówiono tylko główne myśli proroctwa).

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

   To kontynuacja drugiej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Najpierw ‘ukazuje się sąd [gr. ‘krima’ – wyrok, kara] nad wielką nierządnicą’, czyli wykonanie wyroku na biblijnym „Babilonie wielkim” — na uwodzących i zwodniczych religiach tego świata. Koniec ich zostanie poprzedzony ‘upadkiem’, bowiem utracą one swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu. Wtedy przed każdym otworzy się możliwość porzucenia tych zorganizowanych religii — ostateczna droga ucieczki i szansa ‘zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]. Zaraz potem nastąpi definitywny, globalny i ostateczny koniec religii tego świata „na wieki wieków”. ‘Bóg wykona wyrok [karę], bo je osądził’ [gr. ‘krima’ i ‘krinō’]! To nie będzie mądre z naszej strony, aby uparcie i rozpaczliwie dalej w tych organizacjach czy instytucjach trwać. Jeśli naprawdę mamy wiarę w Boga Ojca i w Pana Jezusa Chrystusa to usłuchamy wtedy Ich ‘głoszonej, radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’ i nawoływania:

          „Wyjdźcie z niego [z niej], ludu mój.

   Szokujący i nieodwracalny koniec zorganizowanych religii tego świata będzie PIERWSZYM, jednoznacznym wydarzeniem biblijnym, dowodem ‘wyraźnego objawienia się [manifestacji] chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa’. Ich manifestacją, zwycięstwem i tryumfem. Zapanuje wielka radość z powodu tych, którzy uznani zostali za alegoryczną ‘małżonkę Baranka [Jezusa] i zaproszeni na Jego wieczerzę zaślubin’.

Pismo Święte: porównaj Objawienie 7:9-17; 14:7-12; 17:1-6; 18:2-10,20,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-9; Tytusa 2:13 dos.

Prorocza scena XII (2) — Objawienie 19:11-21 (poniżej omówiono tylko główne myśli proroctwa).

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

   To kontynuacja drugiej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. OSTATECZNE „(wyraźne) objawienie się [manifestacja] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” nastąpi w trudno wyobrażalnym, zatrważającym, szokującym i wstrząsającym Armagedonie! Chodzi o wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego], w której dojdzie do Ich wielkiej manifestacji, totalnego zwycięstwa i wiecznego tryumfu. Ta sprawiedliwa wojna Boża położy kres temu złemu i okrutnemu światu. Przede wszystkim to wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można będzie nazwać III wojną światową. Jednak nie będzie ona masakrą nuklearną, ponieważ będą w niej ci, którzy poniosą zupełną i wieczną klęskę oraz zwycięzcy i to tylko jedni. „Ci [ostatni władcy tego świata] stoczą bitwę [wojnę] z Barankiem [Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”. Obdarzony przez swego Boga Ojca ‘całą władzą’ Pan Jezus Chrystus odniesie totalny tryumf. Wszystkie ‘bestie’, ludzkie, ciemięskie organizmy polityczne stracą zupełnie władzę nad tym światem ludzkim i zaraz też potem na zawsze przestaną istnieć! Narody będą musiały koniecznie i ostatecznie ujrzeć koniec tego złego świata i swój własny. Wtedy nareszcie Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.

 • Przed pozostawionymi przy życiu otworzy się ku ich wielkiej radości Boży, wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: porównaj Tytusa 2:13 dos; Psalm 89:27,28 bw; Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 17:14 nwt-pl; 19:11-21 nwt-pl; 14:14-20; Mateusza 24:15,29-31; 25:31-46; 28:18; Daniela 2:35,44; ostateczny los diabła opisany jest w Objawieniu 20:1-15; porównaj Ezechiela 38:1 do 39:8; Objawienie 21:1-8; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13 nwt-pl.

 • Pamiętaj, że Bóg Ojciec i Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus dalej zajmuje się Izraelem, lecz już tylko Izraelem chrześcijańskim.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem trzeciego „biada”’ omówionym powyżej:

„Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

„Gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota [dosł. ciało/cielesna natura], lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”.

„Powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych”.

A zaraz [natychmiast] po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs [prorocze elementy wielkiego nieszczęścia].

„na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal [wielkie tłumy wzburzonych ludzi]. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs”.

„Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba [niewidoczny dla dosłownego oka] z wielką mocą i chwałą [Jego manifestacja].

„On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą [trąbieniem], by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi”.

„Dobra nowina o Królestwie [Bożym] zostanie [„najpierw” (Mk)] rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec”.

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi”.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć [dosł. ‘uciec’] tego wszystkiego, co ma nastąpić [dokonać się], i stanąć [jako uznani, godni] przed Synem Człowieczym [Pan Jezus].

Pismo Święte: Mateusza 24:14,16 do 25:46, w tym synoptyczne Marka 13:10,15-37; Łukasza 21:21-36 i 17:23-37; porównaj Izajasza 57:20,21.

 • Równoległe proroctwo Daniela 2:44; 7:8-14,20-27; 8:17,19,23-25; 11:32 do 12:12 i Objawienia 6:12-17; 12:5; 19:11-16.

EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki” (Objawienie 15:4 bp).

— Poznaj szerokie omówienie tematu: BOSKIE CIOSY ZNOKAUTUJĄ ŚWIAT?!

— Koniecznie poznaj temat: Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”! (1)

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów czytaj obszerniejsze tematy: SKRÓTY do strony głównej

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

?>
 • cheap replica nfl jerseys
 • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.