?>

•Zwięźle: Nieodwołalny MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (4)

Aktualizowany: 16.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

(…) czasu już nie będzie [więcej].

„Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

„siedem plag [gr. CIOSÓW, klęsk, katastrof] ostatecznych (Boga).

STAŁO SIĘ”!

„A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ narody.

(Objawienie 10:6,7 ubg; 11:14 nwt-pl; 15:1 ubg, bgn; 16:17 bp; 19:15 bp)

Kontynuacja proroczych scen z tematu Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!! (3)

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne 3,5 roku

CZĘŚĆ TRZECIA:

ZARAZ PO ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) oto nadchodzi szybko trzecie ‘biada’. [Proklamacja w niebie:] Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga Ojca] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swe przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!! Dokonywać się będzie proroctwo o szczególnym ‘NIESZCZĘŚCIU’ i MEGA-GROZIE, zakończone finalnym końcem tego świata ludzkiego. Kiedy Wszechmocny Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus obejmą panowanie nad światem, wywoła to radość i dziękczynienia, lecz u jakże niewielu ludzi. Wobec tego długo oczekiwanego wydarzenia, zdecydowana większość mieszkańców ziemi poczuje się sprowokowana do gniewu, okaże swą zaskakującą wrogość. Zapewne z powodu desperackiego i destrukcyjnego wpływu szatana diabła, przeciwnika i oszczercy Naszego Boga Ojca. Świadomie czy nieświadomie, narody rozgniewają się [gr. orgizō], na czele z panującymi władcami nad tym światem.

W odpowiedzi jednak nadejdzie gniew [gr. orgē] Boży, poprzedzony uderzeniem ciosami gniewu [gr. thymos] Boga’. Ciosy gniewu Boga’ będą również odwetem za wrogość i prześladowania Jego ‘niewolników’, Jego alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków’/proroków pełniących dzisiaj rzeczywistą ‘świętą służbę’. To będzie także odpowiedź Wszechmocnego Boga Ojca oraz Jego Chrystusa na zuchwałą, globalną krucjatę bluźnierczą i antyreligijnąOdwetem za ‘przestępstwo [wtargnięcia] spustoszenia [dewastacji]świętej i wyłącznej sfery Boga (sacrum).

Absolutną rangę ma ‘złożona przysięga na Wiecznie Żyjącego Boga’:

„Czasu już nie będzie [więcej]!!!

(!!!!!!!) Ta transgresja jako PRZEŁOMOWE wydarzenie, uruchomi bezwzględne i szybkie: ODLICZANIE CZASU dla tego świata ludzkiego!

Potwierdzają to już bardzo wczesne proroctwa Wszechmocnego Boga:

„I przypatrywałem się [Daniel], a oto ten róg [super-mocarstwo, ostatnie] walczył ze świętymi [niewolnicy Boga] i przemagał ich”.

„Za jego [super-mocarstwa, ostatniego] sprawą ustało składanie codziennej ofiary [nieustanne świadectwo prawdy], a miejsce świątyni [dzisiaj żywe: niewolnicy Boga pełniący świętą służbę] zostało zbezczeszczone.

„Wysłane przez niego [króla północy — super-mocarstwo, ostatnie] siły wkroczą i zbezczeszczą świątynię [dzisiaj żywa: niewolnicy Boga pełniący świętą służbę], twierdzę, zniosą codzienną [nieustanną] ofiarę [pochwalną, świadectwo prawdy] i ustawią w świątyni obrzydliwość spustoszenia.

„Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni [43 miesiące]. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni [44,5 miesiąca].

„A gdy dopełnią [alegoryczno-symboliczni dwaj świadkowie – dwaj prorocy] swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. (…) A mieszkańcy ziemi [nie wszyscy] będą się cieszyć i radować z ich powodu”.

„Jerozolima [chrześcijańska, żywe święte miasto = niewolnicy Boga] będzie deptana [traktowana ze zniewagą i pogardą] przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów”.

„I będą deptać [traktować ze zniewagą i pogardą] święte miasto [dzisiaj żywe: niewolnicy Boga pełniący świętą służbę] przez czterdzieści dwa miesiące [3,5 roku].

„Bestii [z morza, globalny system polityczny] dano usta mówiące rzeczy przedziwne i bluźnierstwa. Pozwolono jej też sprawować władzę przez czterdzieści dwa miesiące [3,5 roku].

SKUTKI INTERWENCJI BOSKIEJ

Dlatego nieuchronnie dojdzie do Boskiej interwencji, powodującej szokujące zmiany na ziemi. Dojdzie do wstrząsających wydarzeń, zakończonych nieodwracalną klęską religijną i polityczną tego świata ludzkiego oraz wszystkich jego formacji i struktur. Ostatecznie Królestwo Boże ‘wypełni całą ziemię’!

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl, bp, eib, lub, pau; Galacjan 6:7 psz; Daniela 7:7-27; 8:9-14,23-25; 11:31-35; 12:6-13; 2:35,44; Mateusza 24:21-44; 25:31-46; Marka 12:30; 13:19-37; Łukasza 17:24-37; 21:24-36 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9; Objawienie 10:6,7 ubg; 11:2,7-10 ubg; 12:1-17; 13:5-8; 14:1-20; 16:1-21; 19:1-21; także równoległe i paralelne proroctwo Objawienia 6:9 do 7:17 oraz 2Tesaloniczan 1:6-10.

Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich też z przekładu interlinearnego, czyli Textus Receptus Oblubienicy (tro).

Istotne! Greckie orgē’ występujące w Księdze Objawienia 6:16,17; 11:18; 14:10; 16:19 i 19:15 – w odniesieniu do Boga dosłownie znaczy Jego uzasadniony gniew przejawiający się w karaniu, w bezzwłocznym wykonaniu wyroku, zasądzonej kary’. Natomiast greckie ‘thymos’ występujące w Księdze Objawienia 12:12; 14:8,10,19; 15:1,7; 16:1,19; 18:3 i 19:15 – w odniesieniu do Boga dosłownie znaczy Jego zapalczywość, zaciekłość, szał, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu [‘orgē’].

Bardzo ważne! Po ‘objęciu władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’, diametralne zmiany zajdą w wyznaczonym 3,5 rocznym okresie przejściowym. Kolejność proroczych wydarzeń prowadzących do triumfu Ich panowania, opisana jest w proroczych DWÓCH ODSŁONACH. Ich paralelne wizje będą wypełniać się równolegle i jednocześnie jako proroctwo trzeciego ‘biada’”!

1) Objawienie 11:14-19: Pierwsza odsłona tych wizji — OBJAWIENIE 12:1 do 14:20

PIERWSZA PROROCZA ODSŁONA WYDARZEŃ OSTATECZNYCH

Prorocza scena VIII (1— Objawienie 12:1 do 13:18 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…)zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanemzwodzący cały świat (…). Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu (…).

 • „I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza (…). I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc [władzę], aby działała przez czterdzieści dwa miesiące [3,5 roku]. (…) by bluźnić przeciwko Bogu (…). Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem (…).
 • „Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii [z morza] sprawuje na jej oczach (…). I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek [obraz] bestii [z morza](…) ci, którzy nie oddali pokłonu [hołdu] wizerunkowi [obrazowi] bestii [z morza], zostali zabici [zniszczeni]. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię [na ręce lub czole], imię bestii [z morza] lub liczbę jej imienia (…).

To pierwsza odsłona proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Niebo, najbliższe otoczenie Boga i Pana Jezusa zostanie oczyszczone z destrukcyjnego wpływu szatana diabła, a panujące Królestwo Boże stanie się faktem najpierw w niebie. Zanim swą władzą obejmie ono cały glob ziemski, jego mieszkańców dotknie wpierw bardzo trudny, lecz krótki i z góry wyznaczony czas udręki oraz nieszczęść, zwany też ‘wielkim uciskiem’. Wywoła go desperacki, ostateczny i ‘zwodniczy’ wpływ diabła ograniczony wtedy do zamieszkanej ziemi i nie ominie on bezkompromisowych naśladowców Chrystusa.

W tym z góry wyznaczonym czasie ‘42 miesięcy’, potężne organizmy polityczne, mocarstwa przyjmą charakter wybitnie bluźnierczy i antyreligijny. Podejmą swe ostatnie, globalne działania destrukcyjne, dopuszczając się profanacji, znieważania. To jest bezbożnej i pełnej wyrzutu szkalującej, oczerniającej mowy szkodzącej Boskiemu Majestatowi czy szydzącej ze Świętości Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Ostatecznie przywódcy polityczni definitywnie zniszczą mariaż ‘ołtarza z tronem’ i zaraz potem nieodwracalne usuną religie tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy na czele. Ostatni władcy dokonają tego pod koniec ostatecznego 3,5 roku [42 miesięcy]. Wtedy „panować będą z bestią [z otchłani] tylko przez jedną godzinę”, symbolicznie więc bardzo krótko.

Jeśli chodzi o ‘zabijanie [niszczenie], to wydaje się, że to są nie tyle ich ‘niszczące’ działania militarne czy nawet polityczne. Ich wielkie ‘niszczenie’ będzie polegało na stosowaniu potężnej presji, narzędzi ekonomicznych, aby pod groźbą ‘zabicia’, czyli śmierci’ ekonomicznej, gospodarczej, wymuszać określone zachowania. Dlatego ‘nie oddających hołdu globalnemu systemowi politycznemu tego świata i jego „wizerunkowi [obrazowi (narzędzie wykonawcze)], czyli nieprzynależenie do niego jawnie lub niepopieranie go czynnie, niesłużenie (symboliczne ‘znamię na czole lub ręce’), spotka reżym sankcyjny, wręcz przemoc ekonomiczna czy szantaż. Nie będą mogli ‘kupować ani sprzedawać’, czyli być na rynku i uczestniczyć w nim, robić interesy. To ‘niszczenie’ egzystencji ludzi, ich materialnych warunków życia, a „niewolników Boga”, Jego „świętych”, także ‘śmiertelne’ niszczenie ich życia duchowego. Na wyznaczony okres „42 miesięcy”, czyli na 3,5 roku, przeobrażone, potężne organizmy polityczne otrzymają od diabła wielką władzę. Ostatecznie przyjmą one postawę niezwykle bluźnierczą i antyreligijną. A będą to jego:

1) ‘bestia z morza’ – globalny system polityczny tego świata – odpowiednik ‘stóp i palców’ z proroctwa Daniela o ‘posągu-olbrzymie’

2) przerażająco dominujące, dwuczłonowe super-mocarstwo, ostatnie, czyli bestia z ziemi’, zwana też ‘fałszywym [dosłownie ‘kłamliwym’] prorokiem’, jako rzecznik i mentor tego świata, stale pouczający innych – odpowiednik ‘stóp’ z proroctwa Daniela o ‘posągu-olbrzymie’

3) całkowicie zależny od powyższych ‘bestii’ ich ‘obraz’, czyli globalny organizm polityczny, tak zwana bestia z otchłani’. Stanie się ona narzędziem w ręku ‘dziesięciu rogów’, ostatnich władców tego świata, w celu nieodwracalnego usunięcia wszystkich religii – odpowiednik ‘palców’ z proroctwa Daniela o ‘posągu-olbrzymie’

Pismo Święte: Objawienie 7:14; 11:2; 12:12,17; 13:1,5,6 [‘bluźnić’ i ‘bluźnierstwo’ – zobacz Lexicon Strong’s G987 i G988]; 14:5,6,12,13; 16:9,11,13,21; 17:3,8,11-13; 19:20; Daniela 2:31-45; 7:8-27; 12:1; Mateusza 24:21,22; Marka 13:19,20; w Objawieniu 13:15-17 gr. ‘apokteinō’ to ‘zabić w jakikolwiek sposób’ – metaforycznie to ‘zniszczyć’. Zobacz jaki ostateczny los spotka tych ze ‘znamieniem na prawej ręce lub czole’ – Objawienie 14:9-12; 16:2,10,11; 19:20.

Prorocza scena IX (1)— Objawienie 14:1-20 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

(…) oto Baranek [Pan Jezus] stał na górze Syjon [z wielką władzą], a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach (…). To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka (…).

 • „I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom; mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon [hołd] temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód”.
 • „A za nim szedł inny anioł i mówił: Upadł, upadł Babilon, wielkie miasto, bo winem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody”.
 • „A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon [hołd] bestii [z morza] i jej wizerunkowi [obrazowi] i przyjmie znamię na czoło lub na rękę; ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu (…)”.

„I zobaczyłem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego [Pan Jezus], który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp (…). Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi (…), i zebrał grona winorośli ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Boga (…), a z tłoczni wypłynęła krew (…).

To kontynuacja pierwszej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Potężnemu wpływowi tych trzech ‘bestii’ oprą się jedynie ci, którzy stale podążają za Barankiem [Jezusem], dokądkolwiek idzie”. Oni nie dadzą się uwieść żadnym, zwodniczym organizacjom religijnym i politycznym. Pod koniec wyznaczonego okresu „42 miesięcy” Wszechmocny Bóg za ich pośrednictwem ogłosi swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok, co w aktualnej wtedy sytuacji będzie dla ludzi niezwykłe! Będzie to ‘ogłaszanie [oznajmianie, obwieszczanie] wiecznotrwałej dobrej nowiny, jako radosnej wieści dla wszystkich mieszkańców ziemi [na świadectwo]. A następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana! To potrójne orędzie dotyczy:

1) W związku z tym, że nadejdzie godzina sądu Bożego’ trzeba będzie zdecydowanie opowiedzieć się i bezkompromisowo ‘oddać hołd [pokłon] Bogu’, który jest aktem najgłębszego szacunkuczci i uległości Wszechmocnemu Władcy. Mobilizować do tego będą wtedy głoszone radosne wieści, dobra nowina’, czyli ogłaszana wszystkim Ewangelia o ‘Królestwie Bożym tuż u drzwi’.

 • Jak to się dokona??? W świecie potęgi globalnego Internetu już teraz jest to nietrudne i jak najbardziej wykonalne!!!

W zajęciu bezkompromisowej postawy wobec Naszego Boga Ojca, już dziś pomoże nam w tym wypracowywanie głębszej świadomości duchowej. Co ma być treścią naszych modlitw i treścią naszego życia, a więc pragnieniem i działaniem w naszym życiu? Pan Jezus uczył:

‘Niech świętość otacza Imię Boga Ojca, a Jego Królestwo niech przyjdzie i Jego wola niech ziemią zawładnie tak, jak włada niebem’ (eib).

— ‘Niech się święci Imię’ (gr. ‘onoma’) Boga Ojca, to wyraz naszego szczerego pragnienia i zgodnego z tym naszego działania. On ‘Był, Jest i Będzie Święty [dosłownie czysty]i Prawy, a jako Wszechmocny zawsze odnosi tryumf. Święty i tryumfujący zawsze więc był, jest i będzie Jego: autorytet, godność, władza, ranga, tytuł, majestat, moc, charakter, atrybuty, szacunek, sława, reputacja i honor.

— ‘Niech Królestwo Boga przyjdzie, a Jego wola ziemią zawładnie’. To wyraz pełnego zaufania, pragnienia i działania, aby stało się to co Bóg Ojciec: pragnie, chce, wybrał, postanowił, zdecydował. Co będzie przez Niego dokonane czy zrobione, jako realizacja w terminie Jego celów, zamierzeń, wyroków, ogłoszonych w formie proroctw. Tych swych lojalnych Bóg Ojciec i Jego Chrystus:

‘sprowadzi ze wschodu i zgromadzi z zachodu. Północy rozkaże: Wydaj ich! A do południa powie: Nie zatrzymuj’!

Pan Jezus ponownie zapowiedział to wielkie wydarzenie:

Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby [trąbieniem] i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

Wierni chrześcijanie ostateczne zostaną uwolnieni z ‘wielkiego ucisku’, ocaleni czy uratowani w Armagedonie. Nastąpi też zmartwychwstanie i ‘pora [czas] osądzić [rozstrzygnąć, orzec] zmarłych’, lecz najpierw „niewolników Boga” do życia w Bożym, ‘nowym niebie i nowej ziemi’.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’, zorganizowane, często zinstytucjonalizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata, które ‘tumanią i mamią wszystkie narody’. Są to formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Trzeba koniecznie ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej, zdrady Boga Ojca i Pana Jezusa. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach, aby nie dotknęły nas ciosy na niego spadające’.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata — ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu’, jako ‘bestii z otchłani’, aby z powodu gniewu Bożego nie dotknęła nas wieczna klęska.

 • Dlatego trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata! A wraz z nim jego hybrydalnego twórcę–efemerydę, który cały czas w przemożny sposób absorbuje społeczeństwo ludzkie tą sferą życia. Ostatecznie każdego dopadnie jego potworne uwodzenie i zwodzenie, „bo wie, że jego czas jest krótki”! (stern)
 • Swe osobiste ocalenie i życie znajdziemy tylko u Wszechmocnego Boga Ojca oraz u Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

W metaforycznej, proroczej ‘porze żniwa, ziemia zostanie zżęta, a obcięte kiście winogron winorośli ziemi wrzucone będą do wielkiej tłoczni gniewu Bożego i popłynie z niej krew’. I to szokująca, zatrważająca ilość krwi. Świadczy to o straszliwej liczbie poległych z wyroku Bożego, o szokującej i wstrząsającej klęsce tego świata ludzkiego. Osobiście i indywidualnie ‘chwasty [ludzie źli, niegodziwi] zostaną zebrane, oddzielone od wybornego nasienia [ludzie prawi]. Sprawiedliwy wyrok wykona Ten, który od Boga ‘otrzymał wszelką władzę’, ‘Syn Człowieczy’, Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus. Tak, tak niestety Ten, który jest ‘Zbawicielem świata’, ale i jego ‘Sędzią’ oraz Wykonawcą prawych wyroków Wszechmocnego Boga Ojca.

Nasz Pan Jezus Chrystus już wcześniej wskazał na nieuchronne „żniwa”:

Siewcą wybornego nasienia jest Syn Człowieczy [Pan Jezus], polem jest świat, a wybornym nasieniem są synowie Królestwa, chwastami zaś są synowie niegodziwca [Złego], a nieprzyjacielem, który je zasiał, jest Diabeł. Żniwem jest zakończenie systemu rzeczy [dosłownie na końcu, ukończenie], a żniwiarzami są aniołowie. Dlatego jak zbiera się chwasty i pali ogniem, tak będzie podczas zakończenia systemu rzeczy. Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie, i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami. W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w królestwie ich Ojca”.

(…) tak właśnie będzie podczas zakończenia systemu rzeczy: aniołowie wyjdą i oddzielą niegodziwych od prawych, i wrzucą ich do ognistego pieca. Tam będą płakać i zgrzytać zębami”.

 „I będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. (…) I ci [niegodziwi, nieprawi] odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego”.

Pismo Święte: Objawienie 4:8; 6:12-17; 7:1-4,9-17; 11:18; 12:3-17; 13:1-18; 14:1,6-13 dos; 15:2; 16:2,10,13,14,16,21; 17:1-18; 18:1-8,21-24 bw, dos, nwt-pl; 19:1-21; 20:2,3,8,10; 21:1-8; 1Mojżeszowa 3:1-15; Dzieje 1:8; 17:30,31; 24:15; Mateusza 4:10; 6:9,10,33 eib; 8:11; 13:24-50 nwt-pl; 24:14,29-44; 25:31-46 nwt-pl; 28:18; Marka 13:10,24-27; Izajasza 43:5,6; Łukasza 13:29; 17:26-37; 21:25-36; Efezjan 1:10; 2Tesaloniczan 1:5-10; 1Piotra 1:15,16; 2Piotra 3:13; 1Jana 4:14; Jana 3:16,17; 4:42; 5:22-24; 12:31,47-50; 14:30; 16:11; 2Koryntian 4:4; 11:3; 1Jana 5:19; Ezechiela 36:23; 38:23.

2) Objawienie 11:14-19: Druga odsłona tych wizji — OBJAWIENIE 15:1 do 19:21

DRUGA PROROCZA ODSŁONA RÓWNOLEGŁYCH WYDARZEŃ OSTATECZNYCH

Prorocza scena X (2) — Objawienie 15:1 do 16:21 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) inny znak na niebie, wielki i zadziwiający: siedmiu aniołów, którzy mieli siedem plag [gr. ciosów] ostatecznych, bo przez nie dopełnił się gniew Boga. (…) Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił twego imienia? Bo ty jedynie jesteś Święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą tobie pokłon [hołd], bo objawiły się twoje wyroki (…). I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię [świat ludzki, glob ziemski]”.

 • I poszedł pierwszy, i wylał swoją czaszę na ziemię [stały ląd, grunt]. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli znamię bestii [z morza], i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi [obrazowi]”.
 • A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego. I każda dusza żywa umarła w morzu”.
 • A trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew (…)”.
 • A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem. I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami [gr. ciosami], a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę”.
 • A piąty anioł wylał swoją czaszę na tron bestii [z morza] i jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie gryźli z bólu języki. I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów”.
 • A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze Wschodu. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. (…) I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon”.
 • A siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze. I ze świątyni nieba, od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział: Stało się!

To druga odsłona proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Jednocześnie ten zły świat ludzki zostanie ostatecznie szybko zdruzgotany, spustoszony i zrujnowany. Dokonają tego ostatnie plagi [gr. ‘plēgē’ dosłownie ciosgniewu Boga’, jako wyraz dopełnienia gniewu Boga’, Jego wzburzenia. ‘Ziemia, morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze’, o których mówi proroctwo, należy rozumieć metaforyczno-symbolicznie i są one stworzone przez TEN ŚWIAT LUDZKI. Glob ziemski, którego Właścicielem jest Ten Bóg, pozostanie na zawsze. To ten świat ludzki dotknie nieodwracalne zniszczenie jego metaforyczno-symbolicznej: ‘ziemi, morza, rzek i źródeł wód’, jego metaforycznego ‘słońca i powietrza’.

Boskie ‘ciosy’ uderzą w główne ośrodki życia i struktury tego świata ludzkiego, dzięki którym on żyje, egzystuje czy istnieje! Porażą miejsca, na których skoncentrowane są jego działania.

‘Siedmiu aniołom z ciosamipolecono:Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię”. Jednak to nie znaczy, że wszyscy uczynią to jednocześnie. Ich niszczące i pustoszące ten świat działanie będzie nasilało się w czasie. Najpierw „poszedł pierwszy”, a po nim drugi, trzeci i tak dalej. Dopiero kiedy siódmy anioł ‘wylał czaszę gniewu Boga’, czyli kiedy wszystkie ‘ciosy’ uderzą w ten świat ludzki, a więc osiągną apogeum swej rujnującej siły – wtedy zostanie ogłoszone: Stało się!!!

Jakie więc będą następstwa ‘siedmiu plag [gr. ciosówostatecznych [ostatnich], przez które dopełni się gniew Boga’? Skutki tych nokautujących zły świat ludzki, Boskich ‘uderzeń’ biblijnie i w skrócie rozumiemy tak:

1) Pierwszy cios ‘uderza w ziemię [stały ląd, grunt](Objawienie 16:2)

— Zorganizowaną, ugruntowaną, stabilniejszą i zamożną część społeczeństwa tego świata, która jawnie jemu hołduje lub aktywnie go popiera, porazi Boski ‘cios’ – metaforyczny, ‘złośliwy i bolesny wrzód’. Stanie się ono ostatecznie pełne nękających je zagrożeń i problemów, wielce ‘złośliwie zbolałe’, na co nie ma lekarstwa na tej ziemi. Skłócone, nieudolne i bezradne, a więc tylko pozornie stabilne społeczeństwo ludzkie, będzie szybko zmierzać do swego ostatecznego losu, kresu!

(!!!) Dlatego chcąc uniknąć osobistego nieszczęścia czy klęski trzeba będzie koniecznie i ostatecznie z pokorą skierować się do Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon [dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości Jedynemu Wszechmocnemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”!

2) Drugi cios ‘uderza w morze(Objawienie 16:3)

— Większa część społeczeństwa tego świata to metaforyczne ‘morze’ niezamożnych, wielkich mas ludzkich. Niespokojne, nieobliczalne, buntownicze, radykalne i agresywne, powodować będzie wstrząsy społeczno-polityczne. Porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się ostatecznie środowiskiem ‘martwym’, śmiertelnie skażonym i dlatego nie można będzie uparcie w nim przebywać!

(!!!) Trzeba będzie koniecznie i ostatecznie uznać, że tylkou Boga jest źródło życia (i światłość)! On swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa uczynił drogą i prawdą, i życiemoraz ‘Władcą i Zbawicielem świata’.

3) Trzeci cios ‘uderza w rzeki i źródła wody(Objawienie 16:4-7)

— Metaforyczne „rzeki i źródła wód” to źródła przewodniej mądrości tego świata, uznane nauki, którymi się raczą ludzie i wielkie programy jego mędrców. Ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’, staną się nieużyteczne — nie uratują narodów przed ‘gorzkim’ końcem.

(!!!Ostatecznie to tylko Jezus Chrystus jako ‘Baranek stojący na środku tronu [Bożego] poprowadzi do źródeł wody życia, a Bóg otrze z oczu każdą łzę’.

Ja [Jezus] jestem drogą prawdziwą do życia. Każdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie”.

4) Czwarty cios ‘uderza w słońce(Objawienie 16:8,9)

— Zwłaszcza władza religijnopolityczna tego świata. Panowanie tych  przywódców ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’, stanie się dla narodów okrutne. Jednak ten metaforyczny, ‘nieznośny skwar słońca’ nie powstrzyma zdecydowaną większość ludzi przed uporczywym i dalszym szukaniem ratunku tylko u nich. Ostatecznie i definitywnie skończy się mariaż ‘tronu i ołtarza’! Przywódcy religijni i władcy polityczni tego świata to zwodnicze ‘światło świata’, ostatecznie okażą się tylko ‘ciemnością’.

(!!!) A przecież ostatecznie mogliby ‘nie zaznać głodu ani pragnienia i nie poraziłoby ich słońce ani żaden upał, bo Baranek [Jezus Chrystus] stojący na środku tronu [Bożego] pasłby ich i poprowadziłby ich do źródeł wody życia, a Bóg otarłby z ich oczu każdą łzę.

5) Piąty cios ‘uderza w tron bestii [z morza](Objawienie 16:10,11)

— Globalna sfera polityczna tego świata, ostatecznie porażona Boskim ‘ciosem’, pogrąży się „w ciemnościach” metaforycznych. Dotknie ją kompromitacja, a więc bolesna i wyraźna utrata jej autorytetu. Spowoduje to u ludzi pokładających w niej nadzieję, głęboką i ‘bolesną’ żenadę.

(!!!) Trzeba będzie ostatecznie szukać swego ratunku, ocalenia i zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]!

Ja [Jezus] jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

6) Szósty cios ‘uderza w wielką rzekę [Babilonu wielkiego], a jej woda wyschła. Królowie całej ziemi zgromadzeni na wielki dzień Wszechmocnego Boga – Armagedon (Objawienie 16:12-16)

— W zorganizowaną sferę religijną, czyli w uwodzące i zwodnicze religie tego świata, wraz z ich autorytarnym aparatem władzy. Powoduje dwa skutki.

A) Biblijny ‘Babilon [hebr. ‘Babel’] wielki’ spotka najpierw upadek. Hebrajskie ‘Babel’ to ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’, więc będzie to upadek wielkiego i globalnego zamętu religijnego. Prowadzić do niego będzie porażenie Boskim ‘ciosem’, bowiem ‘wyschną’ wtedy szeregi ich wyznawców, zwolenników, obrońców i kibiców oraz radykalnie i drastycznie stopnieje poparcie finansowe dla religii. ‘Upadną’ one duchowo i moralnie, dlatego utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu.

(!!!) Ostatecznie tylko osobiste, indywidualne zbawienie [ocalenie] jest u Boga i u Baranka [Jezusa]. Nie szukajmy ratunku w zorganizowanych religiach tego złego świata, one tylko ‘mamią i tumanią’ – uwodzą i zwodzą!

B) Nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna, ‘nieczysta’ mega-propaganda i niszcząca dezinformacja czy potężna manipulacjaostatecznie doprowadzi wszystkich przywódców tego złego świata ludzkiego do wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem. Ta dramatyczna sytuacja-apogeum zwana jest biblijnym ‘Armagedonem’. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miał dominujący wtedy lider, wiodące ‘dwurożne’ super-mocarstwo polityczne zwane biblijnie także „fałszywym prorokiem”. W języku greckim ‘prorok’ dosłownie znaczy ‘ten, który przemawia’, tu ‘fałszywy’, czyli kłamliwy, jako główny rzecznik i mentor świata. Jego potężny wpływ będzie wynikał z ‘wykonywania całej władzy bestii z morza’, którą będzie wtedy globalny system polityczny tego świata.

W najgroźniejszej, niezwykłej wojnie informacyjnej, w toksycznej propagandzie (z angielskiego zwaną dzisiaj  ‘fake news’) inspirowanej przez diabła i demony, będą także pewnie miały swój zgodny udział środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet. Zdominowane przez ich kłamliwy język będą powodować ogromny szum informacyjny, w wyniku prowadzonej i zakrojonej na szeroką skalę wojny informacyjnej, zwłaszcza wojny w Internecie. Wojny o ludzkie umysły, wybory, decyzje życiowe i polityczne. Wszyscy władcy tego świata ulegną temu potężnemu i niszczącemu wpływowi. Dlatego nagle znajdą się w sytuacji wstrząsającej, zwanej biblijnie ‘Armagedonem’. W wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i z Jego Chrystusem, ‘Władcą królów ziemi’.

(!!!) Kogo więc trzeba będzie ostatecznie słuchać? To ‘Bóg nie kłamie’, bo jest ‘prawdomównym Bogiem’.

Ja [Jezus] jestem drogą, prawdą i życiem”.

„Pismo [Święte] mylić się nie może”„Pismo [Święte] jest nienaruszalne.

7) Siódmy cios ‘uderza w powietrze(Objawienie 16:17)

— Metaforyczne „powietrze”, którym ‘oddychają’, a więc czym żyją narody tego świata, jego system wartości, ostatecznie porażone Boskim ‘ciosem’ stanie się śmiertelnie toksyczne. Ten świat ludzki wejdzie bowiem w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą dziedzinę ich życia. To będzie tragiczny skutek przemożnie niszczącego wpływu władcy sfery [mocy] powietrza, (władcy) ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa”. To także okrutne działanie ‘ponurych władców tego świata, złych duchów, które unoszą się w przestworzach’. To apogeum ‘zwodzenia całego zamieszkanego świata’ i ‘tkwienia całego świata w mocy tego Złego [diabła]. I wtedy: Stanie się!!!

(!!!) Czym trzeba będzie ostatecznie żyć?

„Jest napisane [mówi Pan Jezus]: ‘Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Boga’”.

„A kto Mną [Jezusem] gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym”.

 • STAŁO SIĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Po rażeniu ostatnim, Boskim ‘ciosem’, główne ośrodki życiaformacje i struktury tego złego świata ludzkiego zostaną zupełnie zdemolowane, zrujnowane. Wtedy metaforycznie dojdzie do tak silnego trzęsienia ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek ją zamieszkuje. Trzęsienie to będzie bardzo silne [gr. ‘telikoutos’]. A więc będzie ‘ogromne, potężne, gwałtowne, rozległe, straszliwe trzęsienie ziemi’. Spowoduje ono duchowo-moralny upadek ‘wielkiego Babilonu’, zwodniczych religii tego świata. Po straszliwych zniszczeniach — ten świat narodów, ich świat rozpadnie się. Zły świat ludzki będzie szybko zmierzał do swego ostatecznego, nieodwracalnego losu – zwłaszcza niebytu religijnego i politycznego.

Pismo Święte: Objawienie 7:9-17 pau; 12:9; 14:7,8; 16:18,19 ubg, bw, eku, pau, kow, nwt-pl, tpnt, psz; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Psalm 36:10/9/; Izajasza 17:12,13; 29:14 pau; 57:20,21; Jeremiasza 2:13 pau; 17:13; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:4 lub; 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); 24:21,22,29; Marka 4:6,17; 13:19,20,24; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 8:12 bp; 12:44-48; 14:6,30 bp; Dzieje 4:10-12,19; 5:29,31; 1Koryntian 1:19-21 dos; 3:19 dos; 10:14 eib; Efezjan 2:2 pau, dos, nwt-pl; 5:5; 6:12 kow; Kolosan 3:5; Tytusa 1:2; Rzymian 3:4 br, psz; Jana 10:35 dab, eib; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 4:14; 5:19,21.

MEGA-FINAŁ IMPONUJĄCEJ INTERWENCJI BOSKIEJ!

NIEODWRACALNY KRES ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ I OSTATECZNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO

Prorocza scena XI (2) — Objawienie 17:1 do 19:10 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą [Babilon wielki], która siedzi nad wieloma wodami; Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”.

 • (…) A bestia [z otchłani], która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią [z otchłani]. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii [z otchłani]. Oni będą walczyć z Barankiem [Pan Jezus], a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica [Babilon wielki], to ludy, tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu [nieodwracalnie zniszczą].
 • (…) Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem [zupełnie zniszczona], bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą”.

To kontynuacja drugiej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. Najpierw ‘ukazuje się sąd [gr. ‘krima’ – wyrok, kara] nad wielką nierządnicą’, czyli wykonanie wyroku na biblijnym „Babilonie wielkim” — na uwodzących i zwodniczych religiach tego świata. Koniec ich zostanie poprzedzony ‘upadkiem’, bowiem utracą one swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu. Wtedy przed każdym otworzy się możliwość porzucenia tych zorganizowanych religii — ostateczna droga ucieczki i szansa ‘zbawienia u Boga i u Baranka [Jezusa]. Zaraz potem ostatecznie nastąpi definitywny, globalny i nieodwracalny koniec religii tego świata „na wieki wieków”. ‘Bóg wykona wyrok [karę], bo je osądził’ [gr. ‘krima’ i ‘krinō’]]! Posłuży się ostatnimi władcami tego świata, ‘dziesięcioma królami, wraz z ich bestią z otchłani’ jako swym narzędziem. To nie będzie mądre z naszej strony, aby uparcie i rozpaczliwie dalej w tych organizacjach czy instytucjach religijnych trwać. Jeśli naprawdę mamy wiarę w Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa, to usłuchamy wtedy Ich ‘głoszonej, radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’ i nawoływania:

          „Wyjdźcie z niego [z niej], ludu mój.

Szokujący i nieodwracalny koniec zorganizowanych religii tego świata będzie PIERWSZYM, jednoznacznym wydarzeniem biblijnym, dowodem(wyraźnego) objawienia się [manifestacji] chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa’. Ich manifestacją, zwycięstwem i tryumfem. Zapanuje wielka radość z powodu tych, którzy uznani zostali za alegoryczną ‘małżonkę Baranka [Jezusa] i zaproszeni na Jego wieczerzę zaślubin’.

Pismo Święte: porównaj Objawienie 7:9-17; 14:7-12; 17:1-6; 18:2-10,20,21,23 bw, nwt-pl; 19:1-9; Tytusa 2:13 dos.

Prorocza scena XII (2) — Objawienie 19:11-21 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku.

„Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym [Pan Jezus] i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron [wielka władza Chrystusa]. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże [Jego Wypełnienie]. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty [biel to symbol sprawiedliwej wojny Bożej]. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił [uderzył] narody. On bowiem będzie rządził nimi laską [berłem] żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

 • „I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu. I zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba: Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga; Aby jeść ciała królów, ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni i ich jeźdźców, i ciała wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich [symbol rozmiaru zupełnej, wiecznej klęski]. I zobaczyłem bestię [z morza] i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu [Pan Jezus], i z jego wojskiem. I schwytana została bestia [z morza], a z nią fałszywy prorok [dwurożna bestia z ziemi], który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi [obraz, bestia z otchłani]. Oboje zostali żywcem [jeszcze za życia, za swego istnienia] wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką [symbol nieodwracalnego, wiecznego zniszczenia]. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu [Pan Jezus]. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami [symbol zupełnej, wiecznej klęski].

To kontynuacja drugiej odsłony proroctwa „trzeciego ‘biada’”. OSTATECZNE (wyraźne) objawienie się [manifestacja] chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” nastąpi w trudno wyobrażalnym, zatrważającym, szokującym i wstrząsającym Armagedonie! Chodzi o wojnę w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy [Wszechmocnego], w której dojdzie do Ich wielkiej manifestacji, totalnego zwycięstwa i wiecznego tryumfu. Ta sprawiedliwa wojna Boża położy kres temu złemu i okrutnemu światu. Przede wszystkim to wielcy i okrutni władcy tego świata znajdą się nagle we wstrząsającej, wojennej konfrontacji z Wszechmocnym Bogiem i z Jego Chrystusem, Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Naszym Panem Jezusem. Tę bezprecedensową, ostateczną i globalną wojnę można będzie nazwać III wojną światową. Jednak nie będzie ona masakrą nuklearną, ponieważ będą w niej ci, którzy poniosą zupełną i wieczną klęskę oraz zwycięzcy i to tylko jedni.

„Ci [ostatni władcy tego świata] stoczą bitwę [wojnę] z Barankiem [Jezusem], ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”.

 • Obdarzony przez swego Boga Ojca ‘całą władzą’ Pan Jezus Chrystus odniesie totalny tryumf. Wszystkie ‘bestie’, ludzkie, ciemięskie organizmy polityczne stracą zupełnie władzę nad tym światem ludzkim i zaraz też potem na zawsze przestaną istnieć!
 • Narody będą musiały koniecznie i ostatecznie ujrzeć nieodwracalny koniec tego złego świata… i swój własny. Wtedy nareszcie Królestwo Boże/Niebios ‘wypełni cały glob ziemski’.
 • Zapanuje wieczny „na ziemi pokój ludziom, w których ma [Bóg] upodobanie”.
 • Przed pozostawionymi przy życiu otworzy się ku ich wielkiej radości Boży, wieczny, zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: porównaj Tytusa 2:13 dos; Psalm 89:27,28 bw; Objawienie 1:5-7; 11:15; 12:10; 16:14,16 bp; 17:14 nwt-pl; 19:11-21 nwt-pl; 14:14-20; Mateusza 24:15,29-31; 25:31-46; 28:18; Daniela 2:35,44; ostateczny los diabła opisany jest w Objawieniu 20:1-15; porównaj Ezechiela 38:1 do 39:8; Objawienie 21:1-8; Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13 nwt-pl; Łukasza 2:14 bw.

Ważne! Pamiętaj, że Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus dalej zajmuje się Izraelem, lecz już tylko Izraelem chrześcijańskim, jako „Izraelem Bożym”. I to Jego Chrystus jest Zbawicielem tego Izraela; imię „Izrael” dosłownie znaczy „zwycięża Bóg”, w Imieniu Tego Boga Ojca zwycięstwa dokonuje Nasz Pan Jezus – porównaj Rzymian 2:28,29; 10:4; Hebrajczyków 8:13; Galacjan 6:15,16; Filipian 3:3; Kolosan 2:11; Objawienie 17:14; Lexicon Strong’s H3478 i G2474.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem trzeciego „biada”omówionym powyżej:

„Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

„Gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota [dosłownie ciało/cielesna natura], lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”.

„Powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych”.

A zaraz [natychmiast] po ucisku tych dni słońce ulegnie zaćmieniu i księżyc straci swój blask, gwiazdy będą spadać z nieba i moce nieba nawiedzi wstrząs [prorocze elementy wielkiego nieszczęścia].

„na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal [wielkie tłumy wzburzonych ludzi]. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs”.

„Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba [niewidoczny dla dosłownego oka] z wielką mocą i chwałą [Jego manifestacja].

„On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą [trąbieniem], by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi”.

„Dobra nowina o Królestwie [Bożym] zostanie [„najpierw” (Mk)] rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom — i wtedy nadejdzie koniec”.

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi”.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć [dosłownie ‘uciec’] tego wszystkiego, co ma nastąpić [dokonać się], i stanąć [jako uznani, godni] przed Synem Człowieczym [Pan Jezus].

Pismo Święte: Mateusza 24:14,16 do 25:46, w tym synoptyczne Marka 13:10,15-37; Łukasza 21:21-36 i 17:23-37; porównaj Izajasza 57:20,21.

 • Równoległe proroctwo Daniela 2:44; 7:8-14,20-27; 8:17,19,23-25; 11:32 do 12:12 i Objawienia 6:12-17; 12:5; 19:11-16.

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
 • To jest ogłaszanie przez Tego Boga swoich celów, zamierzeń, postanowień i prawomocnych wyroków.
 • Są one bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie!
 • W jaki sposób Bóg tego dokonuje? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘serafach’ i ‘cherubach’ (lub inaczej: serafini i cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’, w realizację celów swego Ojca i związanych z tym ich zadań, tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże wszelkie działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy czy Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:9-12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Amosa 3:7,8; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 10:5-11; 11:3-7; 12:7-9; 15:1,6-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9 eib; Psalm 103:20 bw; 2Mojżeszowa 23:20-23 ubg; 1Mojżeszowa 28:12 lub; Jana 1:51; 14:30; Mateusza 7:13,14; 11:25-30; 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

_________________……………………_________________

NIEZWYKLE ISTOTNETRZEBA KONIECZNIE POZNAĆ TĘ TAJEMNICĘ — ukrytą rzecz, ukryty cel i sens! Po wnikliwej analizie Pisma Świętego wnioski są oczywiste.

„A na jej [kobiety] czole wypisane było imię: TAJEMNICA, WIELKI BABILONMATKA NIERZĄDNIC i OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa”.

Wielka dezorientacja i zorganizowana globalnie tyrania religijna — sprzeniewierzanie się wobec Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

To rodzaj podstępnej niewoli religijnej wymuszanej w imię rzekomej lojalności wobec Boga. W chrześcijaństwie także w imię rzekomej lojalności wobec Chrystusa. Ta zorganizowana globalnie tyrania religijna, usilnie czy uparcie nie tylko tumani i mami, ale dopuszcza się rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw. W przemożny i zorganizowany sposób uzależnia od wszelkiego bałwochwalstwa, które jest dla Wszechmocnego Boga Ojca i Pana Jezusa ogłupiającą ‘obrzydliwością’. Co jest dla Nich tym wręcz przesądnym i wstrętnym bałwochwalstwem?

Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga Ojca, Jego Świętego Słowa i Jego Świętego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!

A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.

Zawzięte praktykowanie bałwochwalstwa to: profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

‘Babilon’ w języku akadyjskim (chaldejskim) to dosłownie ‘brama boga’, lecz w języku hebrajskim nazywany jest ‘Babel’. Ta biblijna nazwa dosłownie znaczy ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’. Więc tajemniczy „Babilon wielki” to Zamieszanie wielkie’ wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny, a nie ‘brama do Boga’! Biblijnie zwany on jest takżewielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami [narody ziemi, tłumy], z którą królowie ziemi uprawiali nierząd i której winem nierządu upili się mieszkańcy ziemi. Chciwe, bałwochwalcze sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i zdobycia władzy, to oczywista ‘prostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Pisma Świętego.

Stąd biblijny „Babilon wielki” to zorganizowane, uwodzące i zwodnicze religie tego świata! W ujęciu Księgi Apokalipsy chodzi o religie jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej.

ISTOTNE! W nauce Pisma Świętego nie istnieje pojęcie: „religia prawdziwa” i „religia fałszywa”. Chrystianizm to sposób postępowania —droga prawdziwa do życia’ (Jana 14:6 bp).

Ważne! Po swym upadku biblijny „Babilon wielki” – uwodzące i zwodzące religie tego świata, wraz ze swymi znaczącymi religiami chrześcijańskimi na czele, stanie się miejscem grozy, bardzo zepsutym miejscem. Zbyt niebezpiecznym, aby można było w nim dalej uparcie przebywać!

Wyjdźcie z niego, ludu mój!

Dlaczego? Ostatecznie zdominowany przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających, znienawidzonych i ściganych z nienawiścią przestępców (w tym drapieżcy seksualni)].

Gdyż! Jego przywódcy religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i wszystkich narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży.

 • To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’ — spotka nagły i nieodwracalny, ostateczny koniec i wieczna klęska!

◊ WIZJA LOSU ‘wielkiej wszetecznicy [nierządnicy] = wielkiego Babilonu’ ujawniona jest w Księdze Objawienia/Apokalipsy zwłaszcza w rozdziale 17 i 18.

Pismo Święte: Objawienie 14:7,8; 17:1-6 psz; 18:2-5,8,21-24 ubg, bw, nwt-pl, interlinearny – zobacz Lexicon Strong’s G169 i G3404 oraz G4190 i wyjaśniające przypowieść słowa Pana Jezusa w Mateusza 13:4,19; Objawienie 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Jeremiasza 5:26-28; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

______________________________

EPILOG:

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki” (Objawienie 15:4 bp).

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.