?>

Miażdżące ten świat: „TRZECIE ‘BIADA’”!!! (3)

Aktualizowany: 18.09.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

PILOT:

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios [Boże].

Zmiażdży i zniszczy wszystkie te [ludzkie] królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki” .

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos; Daniela 2:44 lub)

♦♦♦ TRZECIE ‘BIADA’APOKALIPSY

„Dokona się tajemnica Boga”

Scenariusz chronologicznego proroctwa!!!

„Oto szybko nadchodzi trzecie biada”‘Szybko’ to gr. ‘tachy’ i dosłownie znaczy: niezwłocznie, a nawet bezzwłocznie, nagle czy z zaskoczenia. Wręcz natychmiast proroctwo to zacznie spełniać się po wypełnieniu proroctwa „drugiego ‘biada’”.

 • Głos trąby siódmego anioła, ostatniego, ogłosił proroctwo o mega-wydarzeniu:

I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

Wszechmocny Bóg i Jego Chrystus ‘obejmą panowanie nad światem’. Królestwo Boże/Niebios zacznie panować – stanie się faktem najpierw w niebie!!!

 • Po pojawieniu się trzechznaków na niebienastąpi dramatyczny rozwój wydarzeń w niebie i na ziemi. Będzie on nieuchronnie prowadził do wstrząsających i szokujących zmian na globie ziemskim, których apogeum nastąpi w Armagedonie, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’.

Metaforyczny ‘głos trąby siódmego anioła’ spowoduje radość i dziękczynienie w niebie. To najpierw tam zostanie oznajmiony fakt: ‘Bóg Wszechmocny i Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus, objęli panowanie nad światem’. Wszystko zacznie się w niebie i wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na ziemi – najpierw jednak dotknie ją „trzecie ‘biada’”. Zaskakujące i zauważalne będzie wtedy zachowanie większości mieszkańców ziemi, na to długo oczekiwane – lecz tylko przez jakże niewielu – wielkie wydarzenie, bowiem popadną w gniew narody. W odpowiedzi na to nadejdzie gniew Boży, wyznaczony czas na sądzenie umarłych, danie nagrody wiernym niewolnikom i zniszczenie tych co rujnują ziemię’. Gr. ‘kairos’ – także czas określony, ustalony oraz odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’.

Pismo Święte: Objawienie 10:7 ubg; 11:14-19 ubg; 12:10,12,17; 6:12-17; 16:14,16; porównaj koniecznie proroctwo Daniela 7:9-27; znak (lub znak) – fakt, zjawisko interpretowane czy uznawane za zapowiedź określonych wydarzeń, tu biblijnych; Daniela 12:1,7; porównaj 8:19 nwt-pl. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

Co to znaczy, że ‘w niebie widać będzie Arkę jego przymierza’, a towarzyszyć temu będą prorocze, wielkie zjawiska? Mamy tu hebraizm. Wszystko to świadczyć będzie o obecności Boga Ojca [JHWH], czyli Jego wystąpieniu i działaniu jako Władcy wszechrzeczy oraz Sędziego Wszechświata. Stanie się to poprzez obecność, wystąpienie i działanie Jego Chrystusa (Pomazańca). To ze wszech miar wielkie wydarzenie wywoła określone, radykalne, szokujące i diametralne zmiany czy skutki w tym ‘wyznaczonym czasie’ końca. Dla tego złego świata ludzkiego nie ma alternatywy, los jego jest przesądzony, zmierza w wieczny niebyt. Po ‘wyznaczonym czasie’ cały glob ziemski ‘wypełni Królestwo Boże’!

Pismo Święte: Objawienie 11:19; Daniela 2:34,35,44,457:13,14; porównaj Objawienie 6:17.

Istotne! Te prorocze wydarzenia powiązano z ich synoptycznymi czy raczej równoległymi proroctwami z Księgi Daniela rozdziały 2,7,8,11,12, na które wskazano kolorem fioletowym.

— Szerokie omówienie tej części proroctwa „trzeciego ‘biada’” znajduje się w temacie: „Był, Jest i Przychodzi’!!! Księga Apokalipsy część 19” oraz pokrewne tematy.

WAŻNE! Po ‘objęciu władzy nad światem przez Pana Boga i Jego Chrystusa’ Jezusa, kolejność proroczych wydarzeń prowadzących do Armagedonu i triumfu Królestwa Bożego, opisana jest w proroczych DWÓCH ODSŁONACH paralelnychIch wizje będą wypełniać się równolegle i jednocześnie jako „trzecie ‘biada’”OBJAWIENIE 11:14-19:

[] PIERWSZA ODSŁONA wizji — wielki znak na niebiei powiązany z nim inny znak na niebie

1) Z nieba zostanie wyrzucony diabeł, a panujące Królestwo Boże stanie się faktem. W niebie nastąpi głośna proklamacja: ‘właśnie TERAZ [gr. ‘arti’] nastąpiło zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca [Chrystusa]. Szatan pałając wielkim gniewem”, bo będzie ‘miał mało czasu’ czy dosłownie będzie ‘krótki miał wyznaczony czas’, podejmie swe dramatyczne i desperackie działania. Jeszcze dotkliwiej diabeł będzie wprowadzał w błąd [zwodził] całą zamieszkaną ziemię’. Dla mieszkańców globu ziemskiego będzie to bardzo trudny czas, czas ‘wielkiego ucisku’. A w tym czasie zachowanie i działanie wiernych chrześcijan ostatecznie doprowadzi ich do uwolnienia, zbawienia i ocalenia z ‘wielkiego ucisku’ i Armagedonu. W symbolice biblijnej zwany on jest też ‘porą dokonania żniwa ziemi’, kiedy to ‘winorośl ziemi wrzucona zostanie do wielkiej tłoczni gniewu Boga’.

Pismo Święte: OBJAWIENIE 12:1 do 14:20; Sofoniasza 3:8,9; Objawienie 12:9,10; 7:1-4,9-17.

[] DRUGA ODSŁONA wizji — inny znak na niebie, wielki i zdumiewający

2) ‘Siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Boga’, jako wyraz dopełnienia gniewu, wzburzenia Bożego. Są to ostatnie, druzgoczące ‘ciosy’ [plagi] Boga jakie uderzą ten zły świat ludzki, zwłaszcza religijny i polityczny, zmierzający już wtedy tylko do Armagedonu. Zwany on jest też „wojną w wielkim dniu Wszechmogącego Boga” lub ‘deptaniem tłoczni wina szaleńczego gniewu Wszechmogącego Boga’. Jednak najpierw Wszechmocny Bóg ogłosi przez swoich niewolników, swój sprawiedliwy i prawomocny wyrok. A następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Pismo Święte: OBJAWIENIE 15:1 do 19:21; porównaj Objawienie 17:1; 18:8,10,20,21; 19:2,11.

Chronologiczne szczegóły proroczych DWÓCH ODSŁON i ich wizje

Dotyczy: PIERWSZA ODSŁONA wizji równoległa do drugiej

(…) I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat (…). Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu (…).

JEDNOCZEŚNIE po wyrzuceniu z nieba na ziemię szatana diabła i jego demonów, początek WYZNACZONEGO CZASU 1260 DNI „wielkiego ucisku”; nasili się prześladowanie ‘braci’ alegorycznej niewiasty Boga i zarazem „jej potomstwa”,niewolników Boga”, ale w tym samym czasie także pomoc Boża.

Dokona tego walczący niebiański Michał [dosłownie znaczy ‘któż jest jak Bóg’] tj. Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzi. Na globie ziemskim „biada” i prześladowania wiernych „niewolników Boga”, którzy w Jezusie są ‘Potomstwem niewiasty’ [niebiańskiej], czyli ‘w jedności z Jezusem są Jedną Osobą’, bo ‘Jeden jest Potomek’ – mówi ap. Paweł w Galacjan 3:6-9,16,26-29 (nwt-pl). ‘Potomstwo niewiasty’ nie pozostanie bez wsparcia Bożego w obliczu wielkiego gniewu diabła, który wręcz nim będzie pałał. „Wielki ucisk” będzie ‘skrócony’ ze względu na „wybranych”, „niewolników Boga”, jako zapewne ograniczenie [gr. koloboō] skali permanentnej udręki i ucisku w tym ‘wyznaczonym czasie’. Ochrona Boża tych braci Jezusa będzie trwała 3,5 roku, czyli wyznaczone „1260 dni” metaforycznie „na pustyni z dala od Węża” (szatana diabła) czy ‘w górach’ (obecnie najtrwalszą ‘górą’ jest Królestwo Boże). A więc będą oni przebywali w bezpiecznym miejscu duchowym i materialnym. Izajasz w 26:20,21 (bt) prorokuje: „Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie, bo oto Pan [JHWH] wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie”. ‘Wyznaczony czas’ – hebr. ‘mow’ed’ występuje w 5 miejscach w Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7, jego odpowiednik to gr. ‘kairos’ też w 5 miejscach, jeśli chodzi o Objawienie 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

Pismo Święte: Objawienie 12:6-17 ubg; 6:9-11; Daniela 7:25; 8:10-12; 11:27-35; 12:1,7; Mateusza 24:9-22,29; Marka 13:19,20,24; Łukasza 2:10,11.

„I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza (…). I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Dano jej też moc [władzę], aby działała przez czterdzieści dwa miesiące [3,5 roku] (…). Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem (…). Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii [z morza] sprawuje na jej oczach (…). I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek [obraz] bestii [z morza] (…). ci, którzy nie oddali pokłonu [hołdu] wizerunkowi [obrazowi] bestii [z morza], zostali zabici [zniszczeni]. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii [z morza] lub liczbę jej imienia (…)”.

JEDNOCZEŚNIE początek wyznaczonego okresu „42 MIESIĘCY” politycznej władzy ‘BESTII z MORZA’ i władzy jej lidera ‘dwurożnej BESTII Z ZIEMI’ — wyznaczony czas jak wyżej. „Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych”.

Symboliczny ‘dziedziniec świątynny będzie oddany narodom’, a ‘święte Miasto’, Królestwo Boże reprezentowane przez żyjących wiernych „niewolników Boga”, przez wyznaczone 42 miesiące = 3,5 roku = 1260 dni, będzie przez te narody ‘deptane’ [gr. ‘pateō’], to znaczy przez ich „bestię z morza” (‘z morza’ ludzkości), która ‘od Smoka (diabła) otrzyma wielką władzę i będzie działać przez 42 miesiące’. „Oddany narodom” w tym sensie, że wierni „niewolnicy Boga” jako wyraz ‘świętego Miasta’, przez wyznaczony okres 2300 wieczorów i poranków (1150 dni) nie będą mogli składać Bogu stałej, codziennej ofiary. W tym czasie także ich prawość i wiara będą wystawione na próbę.

Pismo Święte: Objawienie 11:2; 13:1-18 ubg; 17:3,8,11; 19:20; Daniela 7:8,21,25,26; Objawienie 3:10; 12:11,17; 13:10; 14:12; 15:2; 16:2; 1:9; 6:9; 19:10; 20:4.

Politycznadwurożna bestia z ziemito potężne dwuczłonowe mocarstwo i dominujący lider. Będzie on ‘wykonywać CAŁĄ władzę bestii z morza. Obie te „bestie” i ich twór bestia z otchłaniopisana w Objawieniu 11:7; 17:3,7-17, ostatecznie będzie łączył je szczególny sojusz. ‘Bestia z otchłani’ to ‘ten ósmy’ król – niesamodzielny organizm polityczny z podwójną rolą. W proroctwie Daniela określony jakoobrzydliwość, ohyda spustoszenia. Zwany także bałwochwalczym ‘obrazem, posągiem, wizerunkiem’ „bestii z morza”. Przy „przy końcu dni [tego świata (br)] ujawnią się w pełni te ‘bestie’ i ich wielka władza polityczna. Na temat dominującego w ostatecznych dniach mocarstwa/potęgi polityczno-militarnej czytamy także w równoległych proroctwach Daniela 7:19-27 i 8:9-14,17-19,23-25. ‘Dwurożna bestia z ziemi’ opisana w Objawieniu, tam najpierw została nazwana (małym) rogiem z oczami i ustami’. To mocarstwo wzięło bowiem swój początek z Brytanii, byłej prowincji rzymskiej, aby następnie stać się Wielką Brytanią, imperium „nad którym nie zachodziło słońce”. Z niej wyłoniły się z czasem współpracujące z nią dzisiaj potężne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. W celu uczynienia ‘dwurożnej bestii z ziemi’ potężniejszym mocarstwem, jak najbardziej możliwa jest jego znacząca modyfikacja.

Pismo Święte: Daniela 7:3,17; 11:31; 12:11.

‘Deptanie’ to okazanie zniewagi i pogardy, prześladowanie i powstrzymywanie głoszenia Ewangelii o Królestwie Bożym oraz niszczenie życia duchowego „niewolników Boga”. Inspiratorem tych zaskakujących działań będzie ‘dwurożna bestia z ziemi’ zwana też „fałszywym prorokiem”. W Daniela wcześniej, to dwuczłonowe mocarstwo nazwane jest (małym) rogiem z ludzkimi oczami i ustami mówiącymi wielkie [dominujące] rzeczy lub królem północy. W tym czasiejego moc będzie potężna, że nawet będzie niszczył [nękał, gnębił] świętych Najwyższego oraz zamierzał zmienić [Jego] wyznaczone czasy i prawa. Pan Jezus mówi także o ‘deptaniu’ i to wydaje się, że nie tyle dosłownej Jerozolimy, co o końcowym ‘deptaniu’ alegorycznej Jerozolimy, żywego, ‘świętego Miasta’, czyli wiernych chrześcijan. Czytamy bowiem w Łukasza 21:24 (nwt-pl): „Jerozolima będzie deptana [gr. ‘pateō’] przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów”. Dziedziniec świątynny trzeba pojmować symbolicznie, a oznacza on stan prawości związany z wytrwałą wiarą w Słowo Boże, w Pana Jezusa i w moc przelanej krwi Jego. Powiązany jest on z przebaczeniem grzechów, z tożsamością chrześcijańską i ze składaniem przez wiernych chrześcijanstałej, codziennej ofiary, w ramach pełnienia „świętej służby” na tej ziemi. Polega ona na ‘świadczeniu o Bogu, Jezusie i Słowie Bożym’ oraz dokonywaniu innych dobrych uczynków.

Pismo Święte: Daniela 8:9-26 bt; 7:25 bgn, eib; Jana 14:6; 15:3; 17:17; Objawienie 1:5; 12:11; 21:1-5; 1Jana 1:7; 2:14; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 9:14; 13:15,16.

Diabelskim narzędziem powodowania zaskakujących represji, prześladowań, czyli ‘deptania’ „niewolników Boga” i wywoływania olbrzymich trudności, ‘wielkiego ucisku’ na globie ziemskim, będzie „bestia z morza” o niebywałej ‘władzy danej jej na okres 42 miesięcy’. Chodzi tu o globalny system polityczny tego świata podległy ‘smokowi’, czyli diabłu. „Pozwolono jej również prowadzić walkę ze świętymi [wiernymi] i pokonać [w gr. dosłownie ‘ujarzmić’] ich oraz dano jej władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem”. Jest i tym bardziej będzie ona w sojuszu z „bestią z ziemi” i z „bestią z otchłani” (obraz/posąg bestii z morza lub ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’). O prowodyrze, „bestii z ziemi” powiedziano: „Pozwolono jej nawet tchnąć ducha w obraz bestii [z morza], tak iż nawet przemówił obraz bestii [z morza] i sprawił, że zostaną zabici (niekoniecznie dosłownie) wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii [z morza]. Dlatego w Objawienie 13:10 powiedziano, że tu „ma znaczenie wytrwałość i wiara świętych [wiernych]. Na pewno wraz z Panem Jezusem zwycięzcami okażą się wszyscy uwolnieni, ocaleni i zbawieni.

1) Przede wszystkim żyjące wtedy, symboliczne „144 tysiące” niebiańskich „niewolników Boga”, ale imiennej listy nie ma. Podano tylko kryteria Bożego wyboru w Objawieniu 14:5: „Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie”. (…) w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy”.

2) ‘Zwycięzcą’ okaże się też ostatecznie „wielka rzesza” niewolników Bożych uwolnionych, ocalonych i zbawionych na ziemi.

Pismo Święte: Objawienie 7:3,4,9-17; 11:5-7 pau; 13:15-17 bp ‘zabić’ to niekoniecznie dosłownie; metaforyczne znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’, najprawdopodobniej chodzi o zagrożenie egzystencji tych, „którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii [z morza] [pokłon to gr. ‘proskyneō’, dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata]; porównaj 1Tesaloniczan 4:15-17.

Dotyczy: PIERWSZA ODSŁONA wizji równoległa do drugiej

NASTĘPNIE tuż przed Armagedonem koniec wyznaczonego okresu2300 wieczorów i poranków (1150 dni). Głoszenie [zwiastowanie] radosnej dobrej nowiny WSZYSTKIM NARODOM’, że ‘nadeszła GODZINA SĄDU BOŻEGO. Tu potrzebna będzie szczególna wytrwałość świętych.

 • Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Wszyscy święci, wierni „niewolnicy Boży” pozostający wtedy przy życiu, przystąpią do ostatecznej działalności. Z punktu widzenia Boga działalność ta będzie niejako ‘w środku nieba’, dlatego wszyscy ludzie dostrzegą i usłyszą ogłaszane wtedy orędzie. ‘Uwierzą wszyscy wyznaczeni [wybrani, powołani] do życia wiecznego’.

Pismo Święte: Objawienie 3:10; 14:6-20; 16:17-21; 18:4 (2-6); Daniela 8:13,14; 11:44; Dzieje 17:30,31; 13:48; Mateusza 24:14; Marka 13:10.

Ogłaszanie [oznajmianie, obwieszczanie] wiecznotrwałej dobrej nowiny, jako radosnej wieści dla wszystkich mieszkańców ziemi’ obejmuje:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu](dos) [dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości  zwłaszcza Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy](dos). Dlatego trzeba będzie koniecznie tak pokornie uczynić! Gr. ‘euaggelion euaggelizó’ to ‘dobra nowina o radosnej wieści’ – podobnie w Łukasza 2:10 nwt-pl. Z tym głoszeniem, że ‘nadeszła godzina sądu Bożego’ związana jest ‘godzina próby, która ma przyjść na całą zamieszkaną ziemię, aby wypróbować mieszkających na ziemi’.

„Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Naszym Bogiem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Nimi za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje!

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 dos; porównaj 1Piotra 1:17 eib, wsp, br; Dzieje 17:30,31; Rzymian 2:16; Mateusza 25:31-33.

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) Nawoływania, że Babilon wielki upadł, ponieważ utracił swój autorytet i stracił na znaczeniu i niebawem nastąpi jego nagłe zniszczenie! Dlatego w porę ‘należy z niego wyjść’, czyli porzucić zwodnicze, zorganizowane i w większości zinstytucjonalizowane religie tego świata! Nagle pojawi się międzynarodowa „wielka rzesza”, która ostatecznie zostanie ocalona i zbawiona, a ‘zbawienie swe zawdzięczać będzie Bogu i Barankowi [Jezusowi].

Pismo Święte: Objawienie 16:12; 18:2-6; 7:9-17; porównaj Ezechiela 37:1-14 br i Izajasza 66:2,5,7-10,18-24.

3) Ostrzegania, żeby nie oddawać hołdu, będącego aktem uległości bałwochwalczej wobec bestii z morza i jej obrazu, ponieważ tych, którzy to czynią spotka srogi gniew Boży. Znowu jest położony nacisk i zapewnienie: „Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”. (…) „Szczęśliwi są umarli, którzy umierają w jedności z Panem – począwszy od tego czasu. Tak, mówi duch, niech odpoczną od swych trudów, bo to, co czynili, idzie wraz z nimi.

Pismo Święte: Objawienie 14:12,13; Łukasza 17:32,33.

 • To co powyżej dla niektórych może nie być łatwe, ale trzeba będzie to uczynić, aby nie utracić życia!
 • Trzeba będzie koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.
 • I to zanim zacznie się ‘godzina żniwa ziemi’, ‘bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje’.

Pismo Święte: Objawienie 14:14-16,19 pau. Na ten czas zapewne wskazują ‘wieści’ z proroctwa Daniela 11:44. Dodatkowa uwaga: 1290 dni – 1150 dni = 4 m-ce i 20 dni; porównaj Daniela 9:10-14; 11:31; 12:11.

Dotyczy: DRUGA ODSŁONA wizji równoległa do pierwszej

JEDNOCZEŚNIE szybkie wylewanie na ziemię przez aniołów ‘SIEDMIU ZŁOTYCH CZASZ GNIEWU [WZBURZENIA] BOGA’.

Apostoł Jan dostrzega jeszcze ‘inny wielki i zdumiewający znak na niebie’ tj. siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Boga’ jakie mają uderzyć ten świat ludzki. Wyraźnie widać tu powrót w czasie, do proklamacji Boskiego panowania, czyli Bożej obecności tak jak w Objawieniu 11:15-19, ponieważ znowu jest mowa, że „w niebie otwarto sanktuarium namiotu świadectwa”. Ta wizja i kolejne, aż do rozdziału 19 włącznie, równolegle czy jednocześnie spełniać się będą w ramach „trzeciego ‘biada’”. Nadejdzie czas dopełnienia i wylania gniewu Bożego. Metaforyczne „siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga” jako „ostatnie plagi” czy ostateczne ciosy lub klęski, przez które „dokona się gniew Boga”, powali cały diabelski świat. Po sądzie Bożym dosięgnie go już tylko ostateczna egzekucja w Armagedonie i niebyt.

Pismo Święte: Objawienie 16:1-21; 11:19; 15:1,5,8.

______________________________

Bardzo istotne!

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘cherubach’ i ‘serafinach’ gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują swój najgłębszy sens życia i swe szczęście. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi: „Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:12 bp; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 12:7-9; 15:1-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9; Psalm 99:1; 103:20 bw; 1Mojżeszowa 28:12 lub; 2Mojżeszowa 23:20-23; Mateusza 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; porównaj 4Mojżeszowa 22:20-35; 2Kronik 18:1-34; 2Królewska 19:1-37; Łukasza 1:11-20; 2:7-15; Mateusza 28:1-8; Jana 14:30; 20:11-18; Dzieje 5:17-23; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

______________________________

 • Siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami pełnych ciosów [plag] gniewu Boga’. Uderzą one w główne ośrodki życia i struktury tego świata ludzkiego, dzięki którym on istnieje!

Pismo Święte: Objawienie 15:1 do 16:21 (nwt-pl).

Czego one mogą dotyczyć?

Cios — „pierwszy wylał swą czaszę na ziemię. A na ludziach, którzy mieli znamię bestii [z morza] i którzy oddawali cześć [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’] jej wizerunkowi [bestii z otchłani], wystąpił wrzód bolesny i złośliwy”.

(1) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Stabilniejszą i zamożną część społeczeństwa ludzkiego ostatecznie dotknie ‘wrzód bolesny i złośliwy’. Przez nich zorganizowany i pozornie stabilny, globalny system polityczno-gospodarczo-finansowy stanie się wielce nieudolny. Ci wybitni adoratorzy tego świata uparcie i notorycznie popierają go. Ostatecznie dadzą wielką władzę ‘bestii z otchłani’, którą uczynią ‘obrazem bestii z morza’. Dlatego wobec niej żądać będą od każdego aktu uległości bałwochwalczej. Jednak boleśnie cierpieć będą udrękę ciągłego fiaska swych uporczywych, desperackich działań naprawczych i ratunkowych.

Pismo Święte: Objawienie 13:14-17.

Cios — „drugi wylał swą czaszę na morze. I stało się krwią jakby zmarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu”.

(2) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Wielkie masy ludzkie, niezamożne, niespokojne, nieobliczalne i buntownicze to ‘wzburzone morze’ tego świata. Dlatego też z jego powodu będzie „na ziemi lęk bezradnych narodów”. Dla Boga i Pana Jezusa stanie się ono ostatecznie całkowicie ‘martwym’ i odrażającym.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie. Jednak krew zmarłego znacznie szybciej ulega zmianom rozkładowym.

Pismo Święte: Izajasza 17:12,13; 57:20,21; Łukasza 21:25 bw.

Cios — „trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód. I stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty, Któryś Jest i Któryś Był, Lojalny, Jesteś Prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, i ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: Tak, Jehowo [Panie] Boże, Wszechmocny, prawdziwe i prawe są twe sądownicze rozstrzygnięcia”.

(3) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Źródła przewodniej mądrości tego świata i uznane teorie czy nauki jego mędrców ostatecznie staną się ‘martwe’. Nie uratują go, a narody nie unikną katastrofalnej klęski. Dla Boga i Pana Jezusa staną się głupstwem budzącym Ich wstręt.

Istotna uwaga! Krew poza ustrojem szybko psuje się i rażąco cuchnie.

Pismo Święte: Jeremiasza 2:13; 17:13; 1Koryntian 1:19 kow; Izajasza 29:14 bp.

Cios — „czwarty wylał swą czaszę na słońce; i dano słońcu przypiekać ludzi ogniem. I ludzie byli przypiekani wielkim gorącem, ale bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, i nie okazali skruchy [nie opamiętali się — nie zmienili myślenia], by oddać mu chwałę”.

(4) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Zwłaszcza okrutna władza polityczna tego świata ostatecznie stanie się jak żar słońca dominującego nad globem ziemskim. ‘Będzie ludzi przypiekać wielkim gorącem’,i nie opamiętają się. W swej bezsilności i bezradności wielu nadal będzie uporczywie do nich zmierzać w poszukiwaniu ratunku. Ostatecznie i definitywnie skończy mariaż ‘tronu i ołtarza’! Przywódcy religijni i władcy polityczni tego świata to zwodnicze ‘światło świata’.

Pismo Święte: Objawienie 14:7 bp; 16:9; porównaj 7:9-17.

Cios — „piąty wylał swą czaszę na tron bestii [z morza]. I jej królestwo ogarnęła ciemność, a oni zaczęli z bólu gryźć swe języki, ale bluźnili Bogu nieba z powodu swych boleści oraz swych wrzodów i nie okazali skruchy [nie opamiętali się — nie zmienili myślenia] za swe uczynki”.

(5) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Życie polityczne tego świata ostatecznie dotknie „ciemność”. Władcy tego świata i uległe im narody adorujące ten świat polityczny, utoną w mrokach beznadziejności, potęgujących ich lęk i bezradność. A zdemaskowanie ‘boga tego świata [diabła] jako głównej tego przyczyny, spowoduje głęboką żenadę u tych narodów. Wielu będzie ‘bluźnić imieniu Boga’, ‘i nie okażą skruchy za swe uczynki. Nie będą szukać ‘zbawienia u Boga i u Baranka’!

Pismo Święte: Łukasza 21:25,26 bw; 2Koryntian 4:4; Objawienie 7:9,10 bw; 12:9; 13:2; 16:11.

Cios — „szósty wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat [wiele wód „Babilonu wielkiego” — wielu jego zwolenników] i jej woda wyschła, żeby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca [Bóg i Jezus]. I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka [szatan diabeł] i z paszczy bestii [z morza], i z paszczy fałszywego proroka [bestia z ziemi]. Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego (…). I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon [Armagedon].

(6) Skutek ‘Boskiego ciosu’: (a) Dotknie życie religijne tego świata. Szeregi wyznawców, zwolenników i obrońców „Babilonu wielkiego”, czyli zorganizowanych religii tego świata, które uwodzą i zwodzą, ostatecznie, drastycznie i radykalnie stopnieją, zwłaszcza ich wsparcie materialne i finansowe. Dojdzie do gwałtownego upadku ich autorytetu, przez co zaraz potem otworzy się droga ucieczki.

(b) Nachalna i wyjątkowo kłamliwa, wszechobecna propaganda i niszcząca dezinformacja diabelska pociągnie ostatecznie przywódców tego złego świata ku „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” — do Armagedonu. Niemały w tym udział będzie niewątpliwie miało wiodące, dwuczłonowe mocarstwo światowe zwane biblijnie „fałszywym prorokiem” i zdominowane przez kłamstwa środki masowego przekazu. W języku greckim ‘prorok’ dosłownie znaczy ‘ten, który przemawia’, tu ‘fałszywy’, czyli kłamliwy, jako główny rzecznik i mentor świata.

Pismo Święte: ‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosłownie ‘zamieszanie’ – wielki i globalny zamęt religijny; Objawienie 16:12-16 nwt-pl; porównaj 1Jana 4:6 nwt-pl.

Cios — „siódmy wylał swą czaszę na powietrze. Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos, mówiący: Stało się!”

(7) Skutek ‘Boskiego ciosu’: Dosięgnie ostatni ośrodek podtrzymujący życie tego świata ludzkiego, jego system wartości. Świat wejdzie ostatecznie w fazę agonalną i życie w nim nie będzie już możliwe! Toksyczna moc ‘powietrza’, którym ‘oddychają’ narody tego świata, a więc czym żyją, ich dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą dziedzinę ich życia, dopełniając miary gniewu Bożego. I stanie się!

Pismo Święte: Efezjan 2:2; Objawienie 16:17.

NASTĘPNIE po ‘siódmym ciosie’: Ogromne spustoszenie jako bardzo dotkliwy cios!

„I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie. I wielkie miasto rozdzieliło się na trzy części, i miasta narodów upadły; i przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania. Ponadto każda wyspa uciekła i gór nie znaleziono. I wielki grad, którego każda bryła ważyła około talentu [ponad 40 kg], spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi [ciosu] gradu, ponieważ była to plaga [cios] nadzwyczaj wielka.

‘Ostatnie plagi’ czy ‘ciosy’ porażą i powalą ten religijno-polityczny świat diabelski, a jego los będzie już przesądzony. Po ostatniej ‘siódmej pladze’ czy ‘ciosie’ pojawią się wielkie, metaforyczne zjawiska i ‘wielki wstrząs’: ‘błyskawice i głosy, i gromy, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie’. Ta symbolika wskazuje na coś więcej niż tylko na Boskie orzeczenia sędziowskie, nakazy, wstrząsające oświadczenia i gromkie orędzia. Będą to wyraźne przejawy obecności Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, w związku z ‘nadejściem wielkiego dnia Ich gniewu, … i kto zdoła przetrwać’? Ten Wszechmocny Bóg zajmie się narodami tego świata, bowiem On nie tylko Był i Jest, ale jest Tym, Który PRZYCHODZI. Narody tego świata doznają niebywałych, straszliwych zniszczeń — ich świat się rozpadnie.

Pismo Święte: Objawienie 4:8; 6:17; 16:18 nwt-pl; porównaj podobny opis związany z tymi samymi wydarzeniami w Objawieniu 11:15-19.

NAJPIERW zaskakujący upadek „Babilonu wielkiego”, hebr. ‘Babel’ to ‘zamieszanie, pomieszanie, zamęt’upadek wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego. Chodzi o zorganizowane religie tego świata, które bezczelnie ‘mamią i tumanią’, uwodzą i zwodzą.

Na „Babilon wielki” spadnie gniew Boży. Upadek religii tego świata, na czele z religiami chrześcijaństwa tego świata, to ich bankructwo duchowe i moralne, które doprowadzi do kompromitacji instytucji religijnych. Utracą one dotychczasowy autorytet i zdecydowanie stracą na znaczeniu. Chodzi o religie, jako formy społecznej organizacji z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. Nastąpi drastyczne ‘wyschnięcie’ szeregów wyznawców, zwolenników i obrońców tych religii, a co za tym idzie, radykalne stopnienie ich wsparcia materialnego i finansowego.

Pismo Święte: Objawienie 16:12,18-21; 18:2-4; 14:8.

Dotyczy: DRUGA ODSŁONA wizji równoległa do pierwszej

NASTĘPNIE KRES „BABILONU WIELKIEGO”Wyrok wykonany przez ‘bestię z otchłani’. Będzie on narzędziem ‘bestii z morza’ i Bożym egzekutorem.

Zostanie nagle wykonany wyrok Boży na „Babilonie wielkim” przez „bestię z otchłani” (obraz), której zostanie dana władza i moc. Zorganizowane, kłamliwe, obłudne i zwodnicze religie tego świata, jako jedno z głównych narzędzi władzy diabła, zostaną nagle usunięte na zawsze. W rzeczywistości jest to egzekucja Boga Najwyższego, Wszechmocnego za ogrom grzechów i dokonanego zła na ziemi, za tumanienie, mamienie i wprowadzanie w błąd narodów’ oraz za mordowanie Jego niewolników. Po godzinie sądu Bożego’ ostatecznie zostanie wymierzona Boża sprawiedliwość za przestępstwo pustoszeniaw związku z usunięciem ustawicznej ofiary. Nastąpi bowiem kres tego złego świata nie tylko religijnego, ale i politycznego.

Pismo Święte: Objawienie 17:1-8,12-17; 18:3,8,21-24; 19:1-3; Daniela 8:24,25; 11:44.Objawienie 14:6-8; 18:24; Daniela 8:12-14; porównaj Daniela 7:21,25,26; Objawienie 11:2; 13:5-7.

NASTĘPNIE ostateczne zebranie, ocalenie i zbawienie żyjących wtedy symbolicznych 144 tysięcy„niewolników Boga”. Z ‘wielkiego ucisku’ przyjdzie ocalona wielka rzeszaniewolników Bożych. Koniec wyznaczonego okresu1290 DNIi1260 DNI władcy tego świata zupełnie stracą swą władzę!

Ocalenie i zbawienie wszystkich wiernych następuje po egzekucji na „Babilonie wielkim” wraz z końcem wielkiego ucisku. Po zagładzie „Babilonu wielkiego” — imperium kłamliwych, obłudnych i zwodniczych religii tego świata, w niebie będzie wielka radość, dziękczynienie i (h)aleluja(h) [chwalcie Jah skrót imienia Bożego JHWH]. Radość wielką będą okazywać wszyscy lojalni „niewolnicy Boga”, Jego aniołowie, Jego ocaleni i zbawieni, w tym szczególnie „wielka rzesza”. Dodatkowa uwaga: 1260 dni = 3,5 roku = 42 miesiące.

Pismo Święte: Objawienie 7:3,4,9-17; 12:6,14; Daniela 12:1,7,11; Mateusza 13:30,40-43,47-50; 24:29-33; Marka 13:24-29; Łukasza 21:25-31; 1Tesaloniczan 4:15-17; Objawienie 19:1-10 nwt-pl; porównaj Ezechiela 36 i 37 rozdział.

Dotyczy: PIERWSZA I DRUGA ODSŁONA wizji równoległych

JEDNOCZEŚNIE wyrok Boży na narodach tego złego świata w sprawiedliwym ARMAGEDONIE. W tej ‘godzinie żęcia w żniwie ziemi’ jawnie uczestniczy Pan Jezus Chrystus ze swymi aniołami.

Kurtyna opadnie i diabelski spektakl skończy się tragicznie dla narodów tego świata. Po unicestwieniu diabelskiego, zorganizowanego systemu religijnego tego złego świata, zostanie usunięty na zawsze cały system polityczno-militarny i społeczno-gospodarczo-finansowy szatana diabła. Jego główne narzędzia okrutnej władzy zginą bezpowrotnie. Elementami składowymi jego władzy polityczno-militarnej, mówiąc językiem biblijnym i proroczym są: (siedmiogłowa) „bestia z morza” i jej „obraz” (posąg), czyli (szkarłatna) „bestia z otchłani”, (dwurożna) „bestia z ziemi” zwana wcześniej (małym) rogiem, a także „fałszywym prorokiem” lub królem północy oraz król południa.

Nastąpi „żniwo ziemi” i ogromny rozlew krwi w wyniku gniewu i wyroku Bożego wykonanego na upartych desperatach, czyli na notorycznych adoratorach tego okrutnego i bezsensownego świata. Jest to trudno wyobrażalny obraz zagłady tego świata spowodowanej przez Boga, ponieważ Objawienie mówi: „On (Jezus) też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów”. Chodzi tu o biblijny „Armagedon”, sprawiedliwą wojnę Bożą z nieprzyjaciółmi czy wrogami Boga, której niewątpliwie towarzyszyć będzie wielki strach i widok przerażającej ilości poległych. Mnóstwo ich porozrzucanych martwych ciał, będących ‘wielką Bożą ucztą dla wszystkich latających ptaków’, jest obrazem ogromu klęski.

Pismo Święte: Objawienie 14:14-20; 16:14,16; 19:11-21; Mateusza 13:30,39-43,47-50; 25:31-34,41,46; 2Tesaloniczan 1:6-9; Ezechiela 38:1-23; Daniela 2:44; 7:26; 8:25; 11:45; Izajasza 24:1-23; porównaj z 2Tesaloniczan 1:5-10; Joela 4:9-15 bp.

NASTĘPNIE wraz z końcem Armagedonu nastąpi związanie szatana diabła na „tysiąc lat” nieaktywności, „aby już nie zwodził narodów”.

Szatan diabeł wyląduje w otchłani zamkniętej na „tysiąc lat”, potem w „jeziorze ognia” zginie bezpowrotnie na zawsze. Nastąpi wielka ulga dla wiernych chrześcijan od diabelskiej, okrutnej, toksycznej i zabójczej władzy. Ich ‘marsz śmierci’ skończy się, ponieważ nastąpi bezpowrotny i na zawsze kres szatańskiego ‘pierwszego nieba i pierwszej ziemi’ oraz ich władcy.

Pismo Święte: Objawienie 20:1-3; porównaj 2Piotra 3:7-14; Objawienie 20:10; 21:1.

KONIEC proroctwa „trzeciego ‘biada’

JEDNOCZEŚNIE koniec wyznaczonego okresu1335 DNIWładcy tego świata wraz z tym złym światem ludzkim na zawsze przestaną istnieć! TRIUMF i SZCZĘŚCIE wiernych „niewolników Boga”. ‘Pierwsze zmartwychwstanie’ dla wiernych zwycięzców. „Tysiąc lat” Królestwa Bożego w niebie i na ziemi; pozostali umarli powrócą do życia. Skutkiem panowania tegoż Królestwa będą wieczne ‘nowe niebo i nowa ziemia’.

Pismo Święte: Objawienie 20:4-6,11-15; 21:1; Daniela 7:18,22,27; 12:1-3,12; Mateusza 25:34; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15.

EPILOG perspektywy dla wiernych „niewolników Boga” to życie wieczne w Królestwie Bożym w wymiarze niebiańskim i ziemskim, w ramach Bożej obietnicy NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI.

Pismo Święte: Objawienie 20:4-6,11-15; 21:1; Daniela 7:18,22,27; 12:1-3,12; Mateusza 25:34; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; Objawienie 21:1 do 22:5; 2Piotra 3:13.

Nieuchronność spełnienia proroctw Bożych!!!

„Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.

„Ja [JHWH, Bóg] od początku ogłaszam przyszłość i od wieków to, co się [jeszcze] nie zdarzyło. Powiadam: Moje zamierzenie zostanie spełnione i wolę swoją całkowicie przeprowadzę”

„A bliski jest koniec wszystkiego”.

Pismo Święte: Habakuka 2:3 bt; Izajasza 46:10 bp; 1Piotra 4:7 bp.

       Dlatego:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.