?>

‘KRÓLESTWO BOŻE tuż u DRZWI’??? (2)

Aktualizowany: 18.09.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

PILOT:

„Nie możecie znać czasu ani [wyznaczonej] chwili, które zastrzegł sobie Ojciec”.

‘Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwiKrólestwo Boże’.

(Dzieje 1:7 pau; Mateusza 24:33 bw; Łukasza 21:31 bt5)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

PAN JEZUS zapewnił: „Słowo Twoje jest prawdą” „Pismo [Święte] nie może być naruszone” — prorocza prawda znajduje się w ‘całym Piśmie’. Dlatego trzeba traktować Słowo Boże całościowo, a nie wybiórczo. Przez ‘wnikliwe’ dociekania uzyskujemy pełny obraz proroctw Bożych. Kontynuujemy tu myśli poprzedniego tematu: „Wyznaczony czas końca!

Pismo Święte: Jana 17:17 dos; 10:35 dos; 2Tymoteusza 3:16; Daniela 12:10 nwt-pl.

„Czas końca” i ‘wyznaczony czas końca’

  • a wyznaczone okresy biblijne!

„Czas końca” wyznaczony czas końca’ z Księgi Daniela poprzedzi powiązana z nimi specjalna działalność ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ z Objawienia. Polegać ona będzie między innymi na demaskowaniu i obalaniu kłamstw oraz potępianiu ohydnych czynów obłudnych przywódców religijnych. Zdaje się, że szczególne potępienie ze strony tych ‘świadków Boga’ dotykać ma ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża i jej liderów. Ich misja będzie trwać:

(1) wyznaczone „1260 dni” [3,5 roku].

Radykalne i szokujące zmiany w świecie ludzkim rozpoczną się od bardzo ważnego, traumatycznego wydarzenia w życiu „niewolników Bożych”zniesienia nieustannej ofiaryzwiązanej z ich ‘służbą duchową (świętą) i chrześcijańską, ‘ustawiczną ofiarą pochwalną’, ‘ofiarą żywą, świętą’, ‘ofiarą duchową’. Kto tego dokona? Wielu ludzi może być zaskoczona i wręcz wstrząśnięta, że takiego ‘przestępstwa [wtargnięcia]dopuści się największe mocarstwo, które jest dzisiaj zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii [zobacz autorytaryzm i autorytaryzm]. To o niebywałej władzy ‘dwurożna bestia z ziemi’ w porozumieniu z innymi mocarstwami, swymi działaniami zszokuje wszystkich! Radykalnie zostanie powstrzymana i zamknięta działalność proroczych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’ jako wyraz tej ‘nieustannej ofiary codziennej’.

Pismo Święte: 1Piotra 2:5,16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Daniela 8:11-14,17-19,23-25 nwt-pl; 10:14; 11:31,27,35; 12:11; Objawienie 6:9-11; 11:3,4,7,10. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcherporównując z wiodącym przekładem interlinearnym.

Od tego wydarzenia liczone będą trzy następne biblijne okresy związane z „czasem końca” iwyznaczonym czasem końca’, czyli z „zakończeniem świata”:

(2) wyznaczone 2300 wieczorów i poranków” (dosłownie okres 1150 dni)

(3wyznaczone „1290 dni”

(4wyznaczone „1335 dni”

O nich dowiadujemy się tylko z proroctwa Daniela 8:13,14,26; 12:11,12Po ‘zniesieniu nieustannej ofiary’ niemalże zaraz potem rozpocznie się wyznaczony okres:

(5) „wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa” [‘czas, czasy i pół czasu’ = „1260 dni” = „42 miesiące” = 3,5 roku; biblijny i proroczy rok to 360 dni]. O nim mówi Księga Daniela i Objawienia. Ten wyznaczony okres i te trzy powyżej nakładające się na niego, prawdopodobnie Pan Jezus nazywa ‘wyznaczonymi czasami narodów’ i dlatego jak się wydaje, używa liczby mnogiej.

Pismo Święte: Daniela 7:12,25; 12:7; Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5; Łukasza 21:24 nwt-pl.

Uwaga!!! Różnica między „1260 dniami” (3,5 roku), a „2300 w. i p.” (1150 dni) i „1290 dniami” oraz „1335 dniami” jest bardzo niewielka, bo odpowiednio wynosi zaledwie: –110 dni, +30 dni i +75 dni.

Te cztery ostatnie, biblijne okresy, w gruncie rzeczy nakładające się na siebie, należy najpewniej rozumieć i liczyć dosłownie, a więc literalnie. Dlaczego???

Po pierwsze: dosłowne traktowanie tych wyznaczonych okresów tworzy doskonałą harmonię proroctw Słowa Bożego i ich wyjątkową zgodność, zwłaszcza Księgi Daniela z Księgą Objawienia.

Po drugie: wyznaczony okres „1260 dni”, prawie jednocześnie i równolegle liczony, jest wyrażony na TRZY SPOSOBY, to jest w dniach, miesiącach i latach [„1260 dni” = „42 miesiące” = ‘czas, czasy i pół czasu’ (3,5 roku); biblijny i proroczy rok to 360 dni, co jest raczej uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego]. W hebrajskim kalendarzu miesiąc ma 29/30 dni.

Po trzecie: dowodem na to, że chodzi o dosłowne i literalne okresy biblijne, jest też podwójne proroctwo Pana Jezusa z Mateusza 24:1-42. Wyjaśniliśmy to w poprzednim temacie powołując się także na źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e..

Mamy więc następujące prorocze i wyznaczone [ustalone] okresy biblijne:

Najpierw upłynie wyznaczony okres 1260 dni(3,5 roku) szczególnej działalności alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Bożych ubranych w wory – dwóch proroków’.

Pismo Święte: Objawienie 11:3,4,7,10.

Po zakończeniu ich specjalnej misji i jego przełomowym wydarzeniu nastąpi:

Początek wyznaczonego okresu2300 wieczorów i poranków(1150 dni) „bezczeszczenia świątyni” spowodowanego ‘usunięciem ustawicznej (stałej, codziennej) ofiary’ oraz ‘powaleniem [zdeptaniem, rzuceniem] prawdy na ziemię’. Po tym czasie to „święte miejsce zostanie doprowadzone do właściwego stanu [także oczyszczone]. Pozbawienie Boga ‘codziennej ofiary’ składanej stale przez Jego niewolników jest wobec Niego bardzo poważnym przestępstwem, tzw. przestępstwem [wtargnięciem] spustoszenia’, a więc złem moralnym. W godzinie sądu Bożego to „święte miejsce” zostanie oczyszczone z zarzutów i moralnie usprawiedliwione. Będzie wymierzona sprawiedliwość, ponieważ zebrane dowody uzasadnią wykonanie wyroku Bożego, kary dla przestępców. Nastąpi bowiem kres tego złego, religijno-politycznego świata. Zanim do tego dojdzie na ten zły świat spadną „ostatnie plagi” czy dosłownieciosyBoga, ‘uderzenia’ z powodu Jego gniewu czy wzburzenia. Będzie to metaforyczne ‘wylanie siedmiu złotych czasz gniewu Bożego na ziemię’, które obnażą ten świat i dokonają w nim religijno-politycznego spustoszenia. Przypomina się tu dziesięć plag egipskich, które zmusiły wyniosłego faraona do uwolnienia z niewoli kilkumilionowego narodu izraelskiego z jego ‘ogromną mieszaną społecznością’ [np. prozelici]. Po cudownym działaniu Boga nad Morzem Czerwonym ostatecznie nastąpiło ocalenie 12 pokoleń izraelskich.

Pismo Święte: Daniela 8:12-14 bw, nwt-pl, ubg, bgn, wuj; {„2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni – porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}; 2Mojżeszowa 12:37-42 nwt-pl.

Dlatego tuż przed Armagedonemdojdzie do:

(1) Zaskakującego upadku ‘nierządnego Babilonu wielkiego, hebr. ‘Babel’ to dosł. ‘zamieszanie’ upadku wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, czyli uwodzących i zwodniczych religii tego świata, które ostatecznie spotka spektakularny i szokujący koniec!

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 16:17-21; 18:2-8,21.

(2) Ostatecznej działalności ewangelizacyjnej „na świadectwo” obejmującej cały świat ludzki, a opisanej w Objawieniu 14:6-10; Mateusza 24:14 i Marka 13:10.

(3) Pojawienie się nawet „wielkiego tłumu” czy „wielkiej rzeszy” „niewolników Bożych”, którzy po ‘upadku Babilonu wielkiego’ ‘wyjdą z niego’ i ‘przyjdą z wielkiego ucisku’, jako zbawieni i ocaleni przez Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

Pismo Święte: Objawienie 7:3,4,9-17; 18:2-5.

W większym spełnieniu proroctwa Ezechiela 37 rozdziale (bw) „rzeszą bardzo wielką” będzie w szerokim zastosowaniu alegoryczny Izrael, chrześcijański „Izrael Boży”, czyli „lud mój [Boga] jakby przez Niego ‘wyprowadzony ze swoich grobów’. Zostanie on ‘zebrany ze wszystkich narodów’ i ostatecznie zjednoczony w „jeden naród” podległy na zawsze Bożemu „Jednemu Pasterzowi”, „Królowi” i „Naczelnikowi”. Bóg mówi w Izajasza: „I głosić będą chwałę moją wśród [obcych] narodów. I przywiodą oni wszystkich braci waszych spośród wszelkich narodów jako dar ofiarny dla Jahwe [JHWH]. Bóg uczyni dla nich wieczne „nowe niebiosa i nową ziemię” Królestwa Bożego.

Pismo Święte: Objawienie 15:1,7,8; 16:1,14,16; Łukasza 1:32,33; Galacjan 6:15,16; Izajasza 66:19-22 bp; porównaj Izajasza 48:20; Jeremiasza 31:10; Ezechiela 20:34.

Jednocześnie początek wyznaczonego okresu 1290 dni, który wtedy niebawem przejdzie w „wielki ucisk” i prześladowania lojalnych „niewolników Bożych”, a skończy się z chwilą rozpoczęcia sprawiedliwego i Bożego Armagedonu. Wtedy też wszystkie ‘bestie’ polityczne będą przez Boga i Jego Chrystusa pozbawione władzy nad całym światem ludzkim.

Pismo Święte: Daniela 12:1,7-11; 7:12,21,25,26; 11:31-35; Mateusza 24:9,10,21,22; Objawienia 13:5-9; 16:14,16; 19:11-21.

Jednocześnie początek wyznaczonego okresu 1335 dni, który skończy się dla „niewolników Bożych” wraz z „wielkim uciskiem” i zakończeniem ‘Armagedonu’, w którym na zawsze znikną wszystkie ‘bestie’ militarno-polityczne. A to oznaczać będzie dla tego ‘ludu świętego’ triumf i szczęście. Jak prorokuje Daniel:

Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem wiecznym [skutki jego panowania będą wieczne], a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane”.

Pismo Święte: Daniela 7:18,27 bw; 12:1-3,12; Mateusza 24:31; Objawienie 7:2-4,9-17; 19:9; 21:1-5; 22:3-6.

Niemalże zaraz potem, po ‘zniesieniu stałej (ustawicznej), codziennej ofiary’ zacznie się odliczanie piątego wyznaczonego okresu, o którym mówiliśmy już wyżej — „wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa” [‘czas, czasy i pół czasu’ = 3,5 roku = 1260 dni=42 miesiące]. O nim mówi Księga Daniela również Objawienia, a rozpocznie się on ‘przejęciem panowania nad światem przez Pana Boga Naszego i Jego Pomazańca’. Kiedy on upłynie dojdzie do ‘wojny w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’, w Bożym, sprawiedliwym Armagedonie, wraz z którym zakończy się też dramatyczne trzecie biada.

Ważne! Wyznaczone „1290 dni” rozpocznie się nieco wcześniej niż wyznaczone „1260 dni” = „42 miesiące”, lecz ich zakończenie dokładnie się zbiega.

Pismo Święte: Daniela 7:21,25; 8:11,12; 11:31; Objawienie 11:2,14-18; 12:6,10-12,14; 13:5; 16:14,16 bw; 17:14; 19:11-21.

Co się wtedy wydarzy?

Po ‘usunięciu ustawicznej (stałej, codziennej) ofiary’ „niewolnicy Boży” jako „roztropni” czy „mądrzy” będą prześladowani czy ‘nękani’ albo ‘gnębieni’, jednak nie znikną ze sceny tego złego świata. Zanim spotka go wieczny kres będą oni w nim mieli do wykonania ostatnie ważne zadanie, o którym już mówiliśmy wyżej. Zaraz potem, po ‘usunięciu ustawicznej ofiary’, nastąpi wielkie, wstrząsające i wszechświatowe wydarzenie opisane w Daniela 7:13,14 (bw): „Oto na obłokach niebieskich [metafora niewidzialności] przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego [Pan Jezus]; doszedł do Sędziwego [Boga  — Istniejącego od Dni Pradawnych] i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i Królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza — władzą wieczną, niezmienną, Jego Królestwo — niezniszczalne”. Bóg ‘potężną władzą przejmie panowanie nad światem’, a to poprzez powierzenie wykonawczej ‘władzy Pomazańcowi’ swemu Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi. Jak mówiliśmy wyżej, przekaże On potem czy będzie dzielił się tym Królestwem i tą wielką władzą „z ludem świętych Najwyższego”. ‘Przejęcie panowania nad światem’ przez Królestwo Boże/Niebios da początek „trzeciemu biada”. Jego zwłaszcza szokujące zakończenie jest wielokrotnie w Piśmie Świętym nazywane „dniem Jahwe [JHWH] wielkim i strasznym” czy „dniem Pańskim” lub ‘wielkim dniem Boga Wszechmocnego’. W nim odnosi On totalne zwycięstwo nad tym religijno-politycznym światem w sytuacji zwanej biblijnie Armagedonem.

Pismo Święte: Daniela 7:21,25; 11:31-35; Objawienie 1:10; 11:14-18; 12:10-12; 16:14,16; Łukasza 22:29,30; Izajasza 13:6,9 bp; Joela 1:15 bp; Malachiasza 3:23 bp; 1Tesaloniczan 5:1-3; 2Piotra 3:10.

W proroctwie Sofoniasza Bóg mówi o tym biblijnym „dniu Pańskim”wyznaczonym czasie końca’: „Bliski jest wielki dzień Pana [JHWH — Jahwe (bp), bt, br — dzień Pański] bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi”.

Podobnie nawiązuje do „tego dnia” Jeremiasz, którego proroctwo dotyczy „pasterzy” i „przewodników”: „Pobici przez Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec]  dnia tego zalegną od krańca ziemi po kraniec. Nie będą opłakiwani, zbierani ani też grzebani, staną się mierzwą [bt nawozem] na powierzchni ziemi. Podnieście lament i krzyk, o pasterze! Tarzajcie się [w prochu], przewodnicy trzody! Bo dopełniły się dni waszej rzezi! (Skruszę was) i runiecie jak kruche naczynie. Zniknie schronienie dla pasterzy i ratunek dla przewodników trzody”.

Objawienie mówi o ‘objęciu przez Boga nad światem swą potężną władzą panowania i władzy Jego Pomazańca [Chrystusa]. To panowanie Królestwa Bożego/Niebios na całym globie ziemskim sprowadzi „trzecie biada”. Związany jest z nim „wielki ucisk” prowadzący do „dnia Pańskiego” i ostatecznie do finalnego Armagedonu.

Pismo Święte: Sofoniasza 1:14-18 bw; Jeremiasza 25:33-35 bp; porównaj Objawienie 11:14-18; 12:10-12; 16:14,16; 17:14.

W tym szczególnym „czasie końca” wyznaczonym czasie końca’ ostatnie działania wielkiego mocarstwa jako już ‘dwurożnej bestii z ziemi’ będą szokujące, wstrząsające i dramatyczne. Z „małego rogu” o ‘ludzkich oczach i ustach mówiących wielkie rzeczy’, nazwanej tak przez proroctwo Daniela na początku jej istnienia, stanie się ostatecznie wielkim, potężnym i okrutnym dwuczłonowym mocarstwem — ‘dwurożną bestią z ziemi’. W Daniela 8:23-25 (bt) anioł Gabriel wypowiada proroctwo: „A przy końcu ich panowania [ostateczny czas panowania władców], gdy występni [dosł. ‘dopuszczający się przestępstwa spustoszenia’] dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne [sekretne]. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie podejmował rzeczy dziwne [niszczył niezwykle, osobliwie] i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz [zniszczy, zrujnuje] potężnych i naród świętych [wierni chrześcijanie]. Przy jego przebiegłości… nawet knowanie [oszustwo] będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosły w sercu i niespodziewanie zgotuje zagładę [zniszczy, zrujnuje] wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Przywódcy [Chrystus, Nasz Pan Jezus lub sam Bóg Wszechmocny], lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony”. [Synonim Króla: władca, przywódca ludu, książę, dowódca]

Momentem przełomowym w ewolucji tego mocarstwa będzie jego zuchwałe ‘przestępstwo spustoszenia [dewastacji], czyli transgresjawtargnięcie ekspansywne do świętej i wyłącznej sfery Boga (sacrum). Chodzi o niszczenie pełnionej ustawicznie przez chrześcijańskich niewolników Boga tylko Jemu świętej służby, czyli jednym słowem niszczenie ich życia duchowego. Ekspansja ta będzie dopełnieniem miary ich poważnego ‘przestępstwa’ wobec Tego Boga i Jego Chrystusa, co wywoła Ich gwałtowny odwet. W proroctwie Daniela 8:11-13,23 uwagę zwraca znaczenie hebrajskiego rzeczownika ‘pesha`’ – przestępstwo, transgresja, nagłe wtargnięcie przemocą i pokrewnego czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, dopuszczać się przestępstwa, oba słowa związane są z ideą ekspansji.

Wierni chrześcijanie są żywą ‘świątynią’, a więc żywym ‘miejscem świętym’ do ‘składania ofiary pochwalnej’ Bogu. A także są żywym miastem świętym nową Jerozolimę’, w której swym Duchem Świętym przebywa Wszechmocny Bóg Ojciec. Dlatego są ‘jako żywe kamienie wbudowywani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa’. To oni są w tym proroctwie Daniela 8:10-13 nazwani ‘niebiańskim zastępem [bardziej ‘służbą’] i gwiazdami’. Według słownika PWN zastęp to „pewna liczba osób mających wspólne zadanie” – tu ‘składanie duchowych ofiar (pochwalnych) Bogu przez Chrystusa’. Natomiast służba to „praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem” – tu ‘święta’, bo wykonywana dla Świętego Boga Wszechmocnego.

Pismo Święte: Objawienie 3:12; 6:9-11,16,17; 7:3,4,9-17; 11:2-7,18; 13:5-7; 14:9-12,19; 15:1 do 16:21; 19:11-21; 21:1-10,22,27; Rzymian 12:1; 1Koryntian 3:9,16,17; 6:19,20; 2Koryntian 6:16-18; Efezjan 2:20-22; 1Piotra 2:5,9,10,16 bw; Hebrajczyków 13:15,16 bw; Mateusza 4:10; Łukasza 4:8; 21:24.

W tym samym „czasie końca” iwyznaczonym czasie końca’, czyli w „dniu Pańskim” będzie też działała potęga polityczna zwana „królem południa”. Na tyle silna, by być rywalem wyjątkowo wielkiej, ‘dwurożnej bestii z ziemi’ i dla przeciwstawienia nazwanej w proroctwie Daniela także „królem północy”. Proroczą i z góry napisaną historię zmagań „króla północy” z „królem południa” opisuje tylko proroctwo Daniela w rozdziale 11. Początek tego „wielkiego boju” nastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres położy mu Boża wojna Armagedonu.

Pismo Święte: Daniela 10:1,21 nwt-pl; 11:28-45.

W Daniela 7:11,12 (nwt-pl) proroctwo mówi także o innych mocarstwach, które będą istnieć w „czasie końca” wyznaczonym czasie końca’:

„Wówczas patrzyłem ze względu na dźwięk wyniosłych słów, które wypowiadał [mały] róg; patrzyłem [nawet, do czasu], aż bestię zabito, a jej ciało zniszczono; i wrzucono ją do płonącego ognia [metafora całkowitego zniszczenia]. Pozostałym zaś bestiom odebrano rządy, a przedłużono im życie na czas i na porę [aram. ‘iddan’ i aram./hebr. ‘zĕman’ to mniej więcej hebr. ‘mow`ed’ — dosłownie ‘wyznaczony czas/pora’].

Proroctwa Pisma Świętego nie zajmują się tymi ‘pozostałymi’ mocarstwami szczegółowo. Wyeksponowana jest „bestia z morza”, której ‘dano wielką władzę na 42 miesiące[wyznaczone (3,5 roku)] nad całym światem ludzkim i do niej przynależeć mają wszyscy, w tym opisany tylko w proroctwie Daniela „król północy”. Z pośród tych mocarstw najwięcej uwagi poświęcono w Słowie Bożym dominującej i najpotężniejszej dwurożnej bestii z ziemi, nazwanej takżefałszywym prorokiemze względu na ‘wprowadzanie w błąd mieszkających na ziemi’. W proroctwie Daniela bestię tę nazwano rogiem o ludzkich oczach (dwoje) i ustach mówiących wielkie rzeczy’, który w swej przebiegłości w „czasie końca” wyznaczonym czasie końca’, nawet „będzie zamierzał zmienić czasy oraz prawo”. Na wszystkich przyjdzie w końcu kres w ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’ — w Armagedonie.

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-25; 11:27-45; Objawienie 13:1-18; 16:13-16 bp, bw; 19:19-21; dominujący ‘róg o ludzkich oczach i ustach’ = ‘dwurożna bestia z ziemi’ to mocarstwo dwuczłonowe, potężny tandem i aby stać się jeszcze potężniejszym może on ulec modyfikacji i na przykład ściśle współdziałać z całym światem tak zwanej demokracji zachodniej.

Jednak jak już mówiliśmy wyżej, Bóg i Jego Chrystus ‘przejmą panowanie nad światem’. To dlatego wtedy wszystkim ‘bestiom odebrano rządy’, ale pozwolono im działać wyznaczone „42 miesiące” (3,5 roku). Kontynuację tego ważnego tematu mamy w dalszym proroctwie Daniela: „W owym czasie [kontekst: „w wyznaczonym czasie”] wystąpi Michał [dosłownie ‘któż jest jak Bóg’], wielki książę [Pan Jezus], który jest opiekunem dzieci twojego [Daniela] narodu [szeroko rozumiany chrześcijański „Izrael Boży”]. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój [alegoryczny Izrael w szerokim zastosowaniu] dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi [zmarli], zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy [wnikliwi] będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości [prawości], jak gwiazdy na wieki i na zawsze”.

Pismo Święte: Daniela 12:1-3 bt; porównaj Daniela 11:29 bw, nwt-pl; Mateusza 24:21,29-31,40,41.

Ten sam czas i te same wydarzenia proroczo zapowiada Objawienie 12:10 i 11:15,17,18: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”. „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [Chrystusowi] jego i królować będzie na wieki wieków. (…) Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał [wyznaczony] czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię(bp) [Bóg nie dopuści do armagedonu ekologicznego lub nuklearnego, który położyłby kres ludzkości – porównaj Izajasza 45:18].

Ostatecznie ‘panowanie Boga Wszechmogącego’ poprzez ‘przejęcie potężnej władzy Jego i Jego Chrystusa’ prowadzić będzie do trudno wyobrażalnego Armagedonu, uznanego jednak za sprawiedliwą wojnę Bożą kładącą kres temu obecnemu złemu i bezsensownemu światu. Czytamy o tym w alegorycznym proroctwie Księgi Objawienia: „Oto biały koń. A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym [Pan Jezus], w prawości sądzi i prowadzi wojnę. Jego oczy to ognisty płomień [przenikliwość], a na Jego głowie wiele diademów. Ma napisane imię, którego nie zna nikt prócz Niego [przyszła wielka ranga, misja, rola i godność], i jest przyobleczony w wierzchnią szatę spryskaną krwią, a imię, którym go zwą, brzmi Słowo Boga [jego Wykonawca — czyni je Faktem, Wypełnieniem]. Również wojska, które były w niebie, podążały za nim na białych koniach, odziane w biały, czysty, delikatny len [symbol świętej i prawej misji Bożej]. A z Jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną. On też depcze winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów. Ujrzałem również anioła stojącego w słońcu; i zawołał donośnym głosem, i powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: ‘Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga [metaforyczny ogrom klęski], żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych, i ciała siłaczy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich, tak wolnych, jak i niewolników, i małych, i wielkich’. I ujrzałem bestię [z morza] oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono bestię [z morza], a wraz z nią fałszywego proroka [dwurożna bestia z ziemi], dokonującego przed nią znaków, którymi wprowadzał w błąd tych, co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć jej wizerunkowi [obrazowi — bestia z otchłani jako obrzydliwość]. Oboje zostali żywcem [jeszcze za życia] wrzuceni do ognistego jeziora, płonącego siarką [całkowite i wieczne unicestwienie – niebyt]. A pozostali byli pozabijani długim mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wychodził z Jego ust. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami”.

Pismo Święte: Objawienie 16:14,16; 19:11-21 nwt-pl; porównaj Objawienie 6:2; 13:11-18 w kontekście „fałszywego proroka”; także porównaj Daniela 7:11,12,26; 8:25.

— Wtedy nieuchronnie spełni się proroctwo Boże:

„A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi Królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to Królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

„I rzekł Zasiadający na tronie [Bóg]: ‘Oto wszystko czynię nowe’. I mówi: ‘Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.

Pismo Święte: Daniela 2:44 nwt-pl; Objawienie 21:5 bp; 22:5,6 bp; porównaj Daniela 7:13,14,18,22,27.

Podsumujmy cztery ostatnie wyznaczone okresy biblijne i prorocze (rok = 360 dni, co jest raczej uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego):

(2) „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni = 3 lata, 2 miesiące i 10 dni lub 38 miesięcy i 10 dni

(3) „1290 dni” = 3 lata i 7 miesięcy lub 43 miesiące

(4) „1335 dni” = 3 lata, 8 miesięcy i 15 dni lub 44 miesiące i 15 dni

(5) „1260 dni” = 3 lata i 6 miesięcy lub „42 miesiące”

Uwaga! „1290 dni” kończy się wraz z końcem „1260 dni”. Różnica pomiędzy: „1290 dni” 1150 dni [„2300 w. i p.”] = 140 dni lub 4 miesiące i 20 dni; „1335 dni” „1290 dni” = 45 dni lub 1 miesiąc i 15 dni.

‘Królowie [władcy] całego świata zostaną zgromadzeni na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmocnego’, metaforycznie mówiąc ‘zgromadzeni na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Po tym wyznaczonym czasie ten zły, stary świat zniknie w wiecznym niebycie, a po nim nastąpi wieczne Królestwo Boże „nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość [sprawiedliwość]. A chodzi o zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, ludzki!

Pismo Święte: Objawienie 16:14,16; 19:11-21; 21:1; 2Piotra 3:13; Mateusza 6:9,10; Efezjan 1:10.

„Jest to widzenie na czas oznaczony [hebr. ‘mow`ed’ – ‘wyznaczony czas’], lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie”.

Wypowiedź ta utwierdza nas w przekonaniu, że spełnienie proroctw Bożych jest nieuniknione!!!

Pismo Święte: Habakuka 2:3 bt.

Czy można uciec od tego wszystkiego co się ma dokonać?

— Bóg przez proroka Sofoniasza uprasza: „Szukajcie Pana [JHWH], wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości [prawości], szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana [JHWH]. Pan Jezus Chrystus nawołuje do czujności: gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć [dosłownie ‘uciec’] tego wszystkiego, co ma nastąpić [dokonać się], i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Pismo Święte: Sofoniasza 2:3 bw; Łukasza 21:31-36 bt.

Jeśli będziemy tak czynić to znajdziemy się nie w ‘organizacyjnej piwnicy ocalenia’, ale w bezpiecznym miejscu osobistego ocalenia naszego. Wtedy bowiem spełnią się na nas słowa proroka z Izajasza 26:20,21 (bt): „Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie, bo oto Pan [JHWH] wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukaże krew, którą nasiąkła, i pomordowanych kryć dłużej nie będzie”.

„Nie trzeba też, bracia, żebym wam podał dokładnie dzień i godzinę. Sami nazbyt dobrze wiecie o tym, że dzień Pański nadejdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy więc mówić będą: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, nagle spadnie na nich zagłada, jak bóle na rodzącą, i nie ujdą. „A bliski jest koniec wszystkiego”.

Pismo Święte: 1Tesaloniczan 5:1-3 bp; 1Piotra 4:7 bp.

Uwaga dla wnikliwych! Dowiedz się więcej: (1) Hebr. ‘eth’ to gr. ‘chronos’ — dosłownie znaczy czas krótszy lub dłuższy, jakiś okres, chwila, sezon, pora. (2) Hebr. ‘mow`ed’ to aram. ‘iddan’, a gr. ‘kairos’ — dosłownie znaczy określony, ograniczony, ustalony, wyznaczony czas lub wyznaczona pora, okres, sezon, chwila. Gr. ‘kairós’ to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’. Podobnie znaczy pokrewny aram./hebr. ‘zĕman’ — oznaczona, ustalona, właściwa, wyznaczona i odpowiednia pora (3) Hebr. ‘qets’ to gr. ‘telos’ — dosłownie znaczy koniec, granica. (4) Mamy jeszcze hebr. `achariyth’ to gr. ‘synteleia’ — dosłownie znaczy na końcu, ostateczny koniec, ostatni raz, ukończenie, dopełnienie czy zakończenie, czas końca. Hebrajskie ‘eth qets’ to dosłownie ‘czas końca’, hebr. ‘mow`ed qets’ to dosłownie i dokładnie ‘wyznaczony czas końca’.

Porównaj wersety Pisma Świętego, w których między innymi są te powyższe słowa: Daniela 2:21; 7:12,22,25; 8:17,19; 11:27,29,35,40,45; 12:1,4,6-13; Mateusza 13:30,39,40,49; 24:3,13,14; 25:19; 28:20; Łukasza 12:42; Dzieje 1:6,7; 1Tesaloniczan 5:1. W Objawieniu gr. ‘chronos’ występuje w 2:21; 6:11; 10:6; 20:3, natomiast gr. ‘kairos’ występuje w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

Istotne! W książce Carl’a Olof’a Jonsson’a „Kwestia Czasów Pogan — krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy”, na stronie 129 możemy czytać o „siedmiu czasach” czy „siedmiu porach” z 4 rozdziału Księgi Daniela:

„„Wiedząc, że dosłownym znaczeniem aramejskiego “iddan” nie jest “rok” lecz “okres” lub “pora”, Hipolit z III wieku twierdził, że niektórzy uważali “czas” za jedną z czterech pór roku. Jednakże biskup Teodoret z V wieku zauważa, że ludzie czasów starożytnych, tacy jak Babilończycy czy Persowie, mówili tylko o dwóch porach roku, zimie i lecie, porze deszczowej i porze suchej. Było to również zwyczajem wśród Hebrajczyków. W Biblii nie ma żadnych odniesień do wiosny czy jesieni, tylko do lata i zimy. Zgodnie z tą linią rozumowania “siedem pór” szaleństwa Nebukadnezara [króla babilońskiego z 4 rozdz. proroctwa Daniela] oznaczałoby trzy i pół roku”” (porównaj 1Mojżeszowa 8:22).

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.