?>

„Król północy”: „DOJDZIE DO SWEGO KRESU”. Kiedy?

Aktualizowany: 20.09.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

PILOT:

„I przyszedłem [anioł] umożliwić ci zrozumienie tego, co spotka twój lud pod koniec dni.

„Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy”.

(Daniela 10:14,21 nwt-pl, bw)

Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Ważne! Poprawione! Tożsamość „króla północy” i „króla południa” po wnikliwszym rozważeniu. Za zmianę przepraszamy!

TYLKO proroctwo Daniela zawiera z góry napisaną historię zmagań dwóch wrogich sobie mocarstw: „króla północy” z „królem południa”. Początek tego „wielkiego bojunastąpił po rozpadzie potęgi greckiej Aleksandra Wielkiego, a kres nastąpi w sprawiedliwej wojnie Armagedonu. W Daniela 11:1-24 proroctwo dość szczegółowo nakreśla obraz tego konfliktu o dominację. Przez pierwsze kilkaset lat dotyczy ono zmagań pomiędzy syryjskim „królem północy”, a egipskim „królem południa”. Zauważamy, że w czasie kolejnych wieków polityczna tożsamość dwóch królów zmieniała się. Proroctwo to zapowiada pojawienie się ‘Księcia [Wodza] Przymierza, który będzie zmiażdżony’. Co nastąpiło za rządów cezara rzymskiego Tyberiusza, jako „króla północy”. Książę Przymierza” to Pan Jezus Chrystus, Potomek Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczne i święte przymierzeobejmujące wszystkie narody ziemi.

Księga Prawdy wyjawia ostatnie poczynania „króla północy”

Po dość długim okresie milczenia, proroctwo Daniela 11:25,26 (bw) zdaje się krótko wskazywać na XX-wieczne zmagania „króla północy” z „królem południa” jako przełomoweDziałania koalicji antyhitlerowskiej, zwłaszcza strony brytyjsko-amerykańskiej, jako „króla północy”, ostatecznie doprowadziły Trzecią Rzeszę niemiecką jako „króla południa” i jej sojuszników, do całkowitej klęski w II wojnie światowej (werset 26). Na taką interpretację wskazuje kluczowe miejsce w proroctwie Daniela 8:8,9: (…) mały róg [Brytania], który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi”. Brytania ma rodowód rzymski, bo była ona prowincją starożytnego Rzymu, która z czasem stała się imperium i dominującym mocarstwem światowym. Następcą Rzymu jako „króla północy” jest mocarstwo brytyjsko-amerykańskie. Dlatego w Księdze Prawdy czytamy:

„Wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa; a król południa przygotuje się do walki z wielkim i bardzo potężnym wojskiem, lecz nic nie wskóra, gdyż plany uknują przeciwko niemu”.

„Towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku [„króla południa”], jego wojsko pójdzie w rozsypkę i padnie wielu zabitych”.

Powojenne działania mocarstw o dominację nad światem proroctwo Daniela 11:27 (bw) także prezentuje krótko:

„Obaj królowie [‘północy i południa’] mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem; lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres”.

Po II wojnie światowej nastąpił okres nowego ładu międzynarodowego. Dokonała się także polityczna zmiana tożsamości „króla południa” i po niewielkiej modyfikacji pod koniec XX wieku dotrwał do dziś. Patrząc na obecną scenę polityczną tego świata, nie można wykluczyć tezy o jego kolejnej odsłonie.

W Daniela 11:28-45 mamy obszerniejszy, proroczy opis ostatnich i dramatycznych poczynań szczególnie wyniosłego „króla północy”. Zajmiemy się teraz tą częścią proroctwa, która dotyczy „czasu końca” iwyznaczonego czasu końca’. Nie można jednak upierać się przy dosłownej interpretacji proroctwa Daniela. To nie świadczyłoby o naszej ‘wnikliwości’ i poważnym traktowaniu Słowa Bożego. Niektórzy fanatycznie i z wielkim uporem trzymają się dogmatu ‘roku 1914’, na przykład liderzy Świadków Jehowy [i nie tylko oni], podając wypaczoną wykładnię tego proroctwa. Trzeba dobitnie podkreślić, że ‘rok 1914’   jako wyznaczony czas końca’  nie istnieje w nauce Pisma Świętego!

Pismo Święte: Objawienie 16:14,16; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Galacjan 3:16; Daniela 8:19 nwt-pl; 10:1 nwt-pl; 11:27,29,33,35; 12:10; Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Proroctwa Boga są pewne — to Jego prawda napisana z góry!

Dlatego anioł Boży zapewnił proroka Daniela: Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze prawdy. Postaramy się omówić wskazany powyżej fragment proroctwa Daniela w powiązaniu z proroctwem Pana Jezusa o ‘znaku przyjścia [obecności] i końcu [zakończeniu] świata’. Także z niektórymi szczegółami równoległego czy paralelnego proroctwa „drugiego biada” części końcowej i całego „trzeciego biada” Księgi Objawienia Apokalipsy. Uwaga! Nie ulega wątpliwości, że trzy „biada” ułożone są chronologicznie!

Pismo Święte: Daniela 10:14,21 bw; Mateusza 24:3-44 (także paralelne); Objawienie 8:13; 9:12; 11:14.

Ważne! „Czas wyznaczony” można nazwać jak Pan Jezus, wyznaczonymi czasami narodów’, ponieważ przede wszystkim dotyczy on pięciu wyznaczonych i określonych okresów biblijnych czy przedziałów czasowych. Poza pierwszym (“1260 dni” = 3,5 roku) poprzedzającym, pozostałe są w zasadzie jego przedłużeniem i prawie nakładają się na siebie. W gruncie rzeczy na pewno chodzi o ostateczne około 3,5 lat, które proroctwa biblijne określają wyraźnie czasem końca”. Natomiast jeśli chodzi o „wyznaczony czas końca” dla tego świata, to jest nim biblijnie określony, końcowy, krótki okres radykalnych, diametralnych i szokujących w tym świecie zmian. Nastąpi on po ostatnich, wyznaczonych „1260 dniach” „42 miesiące” = 3,5 roku, który skończy się wstrząsającym „Armagedonem. O tym koniecznie czytaj w temacie: „Wyznaczony czas końca!” (1) i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???” (2).

Pismo Święte: Daniela 8:12-14; 12:7,11,12; Objawienie 11:3,4; 12:6,14; 13:5; 11:2; 16:14,16; Łukasza 21:24 nwt-pl.

Część 1: Co się będzie działo przed pojawieniem się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji], czyli ‘bestii wychodzącej z otchłani’! (Daniela 11:31; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 17:1-18)

Proroctwo Daniela zapowiada ponowne, wyraźnie zaskakujące działaniakróla północy” w końcowych, ostatecznych dniach tego świata.

W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy:

„Potem [po II wojnie światowej] powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi [krainy króla północy], lecz jego umysł [lub serce, rozum] będzie przeciwko świętemu przymierzu; i tak postąpi [„więc wyrządzi szkodę”], i wróci do swojej ziemi [krainy króla północy](Daniela 11:28 bw).

Proroctwo, aż dwukrotnie zapowiada, że „król północy” „powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi”, czyli zajmie określone przez proroctwo Boże swe wręcz szokujące miejsce. Ostatecznie wbije się w pychę, a „jego umysł [serce, rozum] będzie przeciwko świętemu przymierzu; i tak postąpi [„więc wyrządzi szkodę”]. Przymierze to związane jest z ‘Księciem Przymierza’, z Panem Jezusem Chrystusem.

Wyniosłość „króla północy” skłoni go do działań, o których czytamy w Księdze prawdy proroctwa Daniela:

„W czasie wyznaczonym wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem. Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę” (Daniela 11:29 bw).

„Czas wyznaczony”, w którym ‘król północy wyruszy ponownie na południe’, to pewnie określona pora/czas jego wyraźnego i ostatecznego ujawnienia się w „czasie końca”. Jego zaskakujący czy wręcz szokujący udział w przełomowym wydarzeniu w „czasie wyznaczonym” przez proroctwo, o którym powiemy poniżej. Dosłownie ‘wyruszy w kierunku (krainy króla) południa’ lub ‘pociągnie, skieruje się, ruszy na południe’ (bgn, nwt-pl, bg, ubg). Jednak „nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym i drugim razem” (ubg).

Według „The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible” Kittim [Cypr] „w szerszym znaczeniu obejmuje zachód jako całość, a szczególnie zachód w pojęciu żeglarzy”. W przekładzie New International Version wyrażenie „okręty z Kittim” oddano przez „okręty z zachodnich wybrzeży”. Parallel Bible Searcher (New King James Version Przypisy) hebrajskie „Kittim” to dosłownie „ziemie zachodnie”. „Królem północy” jest dzisiaj „róg” mający ludzkie ‘oczy (dwoje) i usta mówiące wielkie rzeczy [dumne, aroganckie, dominujące]. W Księdze Objawienia „w czasie końca” zwany już jest ‘dwurożną bestią z ziemi’ — wywodzi się bowiem z ugruntowanej, stabilniejszej i zamożnej części świata zachodniego, w którym wyraźnie dominuje. To z tej strony przeciwko niemu wyruszą [wystąpią] kittejskie okręty, wskutek czego straci otuchę” „król północy”. Czy też, jak oddają inne przekłady Biblii: ‘popadnie w rozterkę’, ‘upadnie na duchu’, ‘przelęknie się’ [hebr. dosłownie ‘zasmucony’, zniechęcony, zastraszony’]. Jednym słowem to „kittejskie okręty” udaremnią ‘wyruszenie w kierunku (krainy króla) południa’ króla północy”. Jest tu pewna trudność, którą nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. Czy „kittejskie okręty” to symbolika działań militarnych czy raczej bardziej handlowych, ekonomicznych? A może po prostu jedno i drugie?

O groźbie ‘śmierci’ ekonomicznej wyraźnie czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy. W obecnej sytuacji światowej coraz bardziej uświadamiamy sobie jak groźną bronią są sankcje ekonomiczne czy szantaż ekonomiczny! Są one dzisiaj niezwykle skuteczne i dlatego przywódcy polityczni wielkich mocarstw chętnie po nie sięgają. Zamiast kosztownych operacji militarnych wszczynają wojnę handlową.

Część 2: Co się będzie działo w czasie i zaraz po ‘pojawienia się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji], czyli ‘bestii wychodzącej z otchłani’? (Daniela 11:31; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 17:1-18)

Księga prawdy proroctwa Daniela mówi dalej:

„Potem wróci i wyleje swój gniew [oburzenie] na święte przymierze: i tak postąpi [„więc wyrządzi szkodę”]; i znowu zwróci uwagę [okaże względy] na tych, którzy porzucili święte przymierze [odstępczy przywódcy religijni chrześcijaństwa].

A wojska [hebr. ‘wyciągnięte ramię’ – moc, siła] wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia [dewastacji](Daniela 11:30,31 bw).

Wieczne i święte przymierzeto Przymierze Abrahamowe związane z Osobą Jezusa Chrystusa i z chrześcijańską, ‘świętą służbą Bożą’ „niewolników Bożych”. Wynika z tego, że „król północy” po niepowodzeniu eskapady czy ekspansji w kierunku krainy „króla południa, niekoniecznie militarnej, „wyleje swój gniew na święte przymierze”. W gruncie rzeczy chodzi o jego oburzenie wobec z powodzeniem prowadzonej internetowo (wpływ potężnego Internetu /?/) działalności ewangelizacyjnej „niewolników Bożych”. Jednak nie dotyczyć to będzie wybitnie odstępczych przywódców religijnych chrześcijaństwa tego świata, którym okaże szczególne względy.

Pismo Święte: Daniela 7:8,20-27; 8:9-14; Objawienie 13:11-18; w metaforycznym opisie o prowadzących handel właścicielach, posiadających okręty (statki) handlowe czytamy w Objawieniu 18:17,19; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Galacjan 3:26-29.

Istotne! „Król północy”: „i tak postąpi [hebr. ʻâsâh]” New King James Version (NKJV) oddano przez: „więc wyrządzi szkodę”. Jest to zgodne z Lexicon Strong’s H6213, ponieważ chodzi tu o ‘akt bezwzględny, akt ze skutkiem’ w urzeczywistnieniu jego wrogich działań wobec ‘świętego przymierza’ związanego z Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem oraz Ich wiernymi. Hebr. ʻâsâh dotyczące działań „króla północy” występuje w Księdze Daniela 11:28,30 i 8:12,24. Proroctwo Daniela 11:28 do 12:13 jest paralelne czy równoległe do Daniela 8:8-27, również do Daniela 7:7-28, a także do szeroko zaprezentowanego proroctwa Objawienia 11:7 do 19:21.

„Niewolnicy Boga” wypełniając końcową część proroctwa „drugiego biada” będą prowadzić szczególną misję, chrześcijańską działalność, internetową przede wszystkim. Chodzi o ‘składanie swojego świadectwa’ i w szerszym wymiarze ‘prorokowanie’ jako symboliczni ‘dwaj Boży świadkowie ubrani w wory [pokutne – wyraz głębokiego smutku i bólu, pokory, szczerości, wyrażenia skruchy i wyznania swych grzechów przed Bogiem] dwaj prorocy’. Proroctwo „drugiego biada” do końca związane będzie z ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą, z jej sytuacją i to zaskakującą. Ci ‘dwaj świadkowie’ będą bowiem demaskować kłamstwa i potępiać ohydne czyny obłudnych przywódców religijnych, zwłaszcza liderów ‘organizacji Jehowy’. W proroctwie Daniela tę chrześcijańską ‘świętą służbą’ pełnioną przed Bogiem nazwanostałą, codzienną ofiarą(‘ustawiczną, wieczną czy nieustanną’). To niewątpliwie „świadectwo prawdy” po pierwszych wyznaczonych „1260 dniach” = 3,5 roku zostanie gwałtownie przerwane. ‘Ustawiczna ofiara’ zostanie ‘usunięta’, ‘wydana’, ‘zniesiona’ czy ‘spustoszona’ i to zapewne globalnie na wyznaczony okres „2300 wieczorów i poranków” [= 1150 dni].

Pismo Święte: 1Piotra 2:5,16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Daniela 7:8,20-27; 8:9-14,26; Objawienie 11:3-10.

Po zakończeniu pierwszego wyznaczonego czasu „1260 dni” = 3,5 roku, w którym to czasie swe świadectwo składać będą dwaj Boży świadkowie w worach – prorocy’, „król północybędzie wybitnie uczestniczył w zamknięciu ich działalności. Chętnie i zgodnie przyłączą się do niego inni, nawet jego rywal, aby dokonać przestępstwa wobec Boga, tak zwanego ‘przestępstwa [transgresji] spustoszenia [dewastacji]. ‘Zniesienie stałej, codziennej ofiary’ składanej Bogu, będzie wtargnięciem do Jego świętej sfery (sacrum)!!! To przełomowe wydarzenie wypełniających się proroctw!!!

Chodzi tu zwłaszcza o powstrzymanie chrześcijańskiej ‘świętej służby’ pełnionej przed Bogiem przez Jego niewolników w duchowej świątyni, Jego ostoi [dzisiaj świątynia żywa – wierni niewolnicy Boga]. Ich wspólne siły polityczno-wojskowe [hebr. dosłownie ‘wyciągnięte ramię’ – moc, siła], zgodnie razem „postawią obrzydliwość [ohydę] spustoszenia. W Księdze Objawienia jest ona nazwana ‘bestią wychodzącą [wyszła; dosłownie ‘podniosła się’] z otchłani’ lub też w związku z jej drugą rolą ‘obrazem bestii z morza’, która nie tylko zamknie działalność „niewolników Boga”. Pod koniec „trzeciego biada” spektakularnie, tuż przed Armagedonem usunie ‘nierządny’ „Babilon wielki”, uwodzące i zwodnicze religie tego świata. „Bestia z morza” to w swej końcowej formie, globalna władza polityczna tego świata, której ‘dano wielką władzę na 42 miesiące[drugie wyznaczone „1260 dni” = ostatnie 3,5 roku] nad całym światem ludzkim. Do niej ostatecznie przynależeć będą wszyscy, wszystkie mocarstwa, na czele z „królem północy”.

Pismo Święte: Daniela 8:9-14 bw, nwt-pl, ubg, bgn, wuj; 11:31; 1Piotra 2:5,9,10,16 nwt-pl; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; Objawienie 11:3,4,7,10; 13:1-17; 17:1-18.

W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

„A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu [przywódcy (odstępczego) chrześcijaństwa], zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien [wyznaczony] czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego [końca], gdyż to jeszcze potrwa pewien [hebr. dosłownie ‘wyznaczony’] czas” (Daniela 11:32-35 bw).

Pierwsze wyrażenie powyżej inne przekłady Biblii oddają tak: A tych, którzy niegodziwie działają [łamią, przestępują, gwałcą, grzeszą, wykraczają] przeciwko przymierzu, gładkimi słówkami [intrygami, dosłownie drobnymi obietnicami] przywiedzie do odstępstwa [przewrotności, dosłownie haniebności, profanacji]. Odstępstwo przywódców religijnych szerokiego chrześcijaństwa tego świata zostanie utrwalone. Dotyczy to także obłudnych liderów ‘organizacji Jehowy/quasi-Bożej. Nie zdziwi, jeśli ulegną oni jego intrygom, pochlebstwu czy drobnym obietnicom i zostaną zwiedzeni. Natomiast ‘lud [dosłownie ‘ludzie’] znający swego Boga, umocni się i będzie działać, zwłaszcza po ‘wielkim trzęsieniu ziemi dziesiątej części miasta [Babilonu wielkiego], które zapowiada Objawienie 11:7-14. Ludzie ci okażą się tymi ‘roztropnymi’ [rozumnymi, rozważnymi, wnikliwymi czy mądrymi], którzy „doprowadzą wielu do właściwego poznania”. Przez pewien wyznaczony czas będą oni prześladowani, być może dosłownie „padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia [niewoli] i rabunku [grabieży]. Uwzględniając jednak równoległe i paralelne proroctwo Objawienia 13 rozdziału, bardziej chodzi tu o metaforyczne znaczenie. A więc będzie z ‘roztropnymi/świętymi wszczęta walka niszcząca ich życie (duchowe) i będą pozbawieni swobody działania [święta służba], ograbieni ze składania Bogu ofiary pochwalnej ustawicznie’. Z tego powodu będą padać [hebr. dosłownie ‘potykać się’, ‘chwiać się’, ‘słabnąć’ i ‘upadać’]. Jednak „doznają małej pomocy” i to najpewniej od tak zwanej „ziemi”, o czym czytamy równolegle także w proroczej Księdze Objawienia 12:15-17 [‘ziemia’ — ugruntowana, stabilniejsza i zamożna część świata, z której wywodzi się ‘dwurożna bestia z ziemi’, jako „król północy”].Niektórzy roztropni zostaną doprowadzeni do potknięcia, aby nastąpiło wśród nich oczyszczenie i wybielenie”, a to wszystko ‘potrwa wyznaczony [ustalony] czas’.

Pismo Święte: Mateusza 4:10 bp, stern; 28:19,20 bt; Łukasza 4:8; 21:24; Jana 4:20-24; Hebrajczyków 13:15,16 bt, bw; Rzymian 12:1 eib, lub; 15:16 bw, dos, tpnt, wsp; 1Piotra 2:5,9,10,16.

W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

„A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca [pragnienia] kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich. Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie (bw). Wystąpi przeciw warownym zamkom z cudzym [dziwnym, obcym] bogiem; tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytami, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię(Daniela 11:36-39 bw, bt).

Ten wyjątkowo wyniosły „król północy” nie będzie zważał na żadne świętości. Ostatecznie zszokuje on swą antyreligijną postawą i bluźnierstwem. Dlatego „przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał”, które dadzą mu powodzenie, ale do czasu, „aż dopełni się miara gniewu” Bożego. Nie będzie się liczył z ‘pragnieniami kobiet’, czyli z podległymi jemu krajami, bo „wyniesie się ponad wszystkich”‘Występując z cudzym bogiemczy szukając wsparcia u obcego boga” (pau), niekoniecznie militarny, wcześniej nieznany, dziwny, obcy, w celu ukrycia siebie (?), wręcz wszystko postawi na przykład na cyberszpiegostwo, cyberataki (ataki hakerskie), wojnę hybrydową, w tym informacyjną [dezinformacja i propaganda – współcześnie to ‘fake news’; Lexicon Strong’s: hebr. znaczenie ‘nekar’ (H5236) i ‘nakar’ (H5234)]. „Tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytami” i władzą tych, którzy go popierają, czyli pewnie będzie udzielał im wsparcia finansowego, politycznego i militarnego.

W Księdze prawdy proroctw Boga czytamy dalej:

„A w czasie końca król południa wda się z nim we wzajemne przepychanie i król północy niczym burza uderzy na niego z rydwanami i jeźdźcami oraz licznymi okrętami; i wtargnie do krajów, i zaleje jak powódź, i przetoczy się. Wtargnie również do krainy Ozdoby [dosłownie ‘pięknej ziemi’], a wiele będzie krajów doprowadzonych do potknięcia. Ale oto ci ujdą cało z jego ręki: Edom i Moab oraz główna część synów Ammona. I będzie wyciągał rękę przeciwko krajom; również ziemia egipska nie ujdzie cało. I będzie władał ukrytymi skarbami złota i srebra oraz wszystkimi majętnościami Egiptu. A Libijczycy i Etiopczycy będą szli jego śladami” (Daniela 11:40-42 nwt-pl).

„W czasie końca” między dwoma królami do otwartej, totalnej wojny nie dojdzie. Chodzi tu raczej o ‘przepychanie, nacisk, rozpychanie’ [hebr. znaczenie ‘nagach’], na co „król północy” będzie reagował gwałtownie. ‘Kraina pięknej ziemi’ to ogólnie mówiąc stan prawości zwycięskich „niewolników Bożych”, tworzących symboliczne ‘Miasto Święte’ opisane w Księdze Objawienia 21:1-4,9,10. Według Objawienia 11:2 będą go ‘deptać narody przez 42 miesiące’, a więc nie tylko „król północy”. „Ci ujdą cało z jego ręki: Edom i Moab oraz główna część synów Ammona”, a to znaczyłoby dzisiaj, że pewne kraje „król północy” bezskutecznie będzie usiłował sobie podporządkować. Dzisiejszą ‘ziemią egipską’ są zapewne kraje czy świat związany zkrólem południa”. ‘Ukryte skarby’ to dzisiaj nie tylko złoto i srebro, ale być może technologie /?/, a także złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz inne cenne surowce i kopaliny ‘ukryte’ w ziemi, którymi „będzie władał” „król północy”. To ‘władanie’ niewątpliwie będzie miało wpływ na ‘wszystkie majętności’ jego rywala. Współcześni „Libijczycy i Etiopczycy” to kraje związane z „królem południa”, jednak przynajmniej niektórzy ‘będą szli śladami’ „króla północy”.

To nie za sprawą swego wielkiego rywala dojdzie on do swego kresu. Ostatnia wyprawa „króla północy” będzie skierowana nie przeciw „królowi południa”, ale przeciw Wszechmocnemu Bogu Ojcu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi.

Czytamy bowiem w Księdze prawdy proroctw Boga:

Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem; wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić [całkowicie] i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca [kresu], ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą(Daniela 11:44,45 bt).

Pismo Święte: porównaj Objawienie 16:12 – ‘królowie ze wschodu słońca’ to Wszechmocny Bóg i Jego Chrystus; natomiast ‘północ’ – hebr. ‘tsaphown’ według Leksykonu Strong’s H6828 (od H6845) znaczy właściwie ukryty, tj. ciemny; część ponura i nieznana.

Istotne! Najpierw „niewolnicy Boga” Wszechmocnego ogłoszą Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok, a następnie zasądzona kara lub nagroda zostanie bezzwłocznie wykonana!

Podjęta tuż przed Armagedonem przez zwycięskich „niewolników Boga” ostateczna działalność ogłoszenia [obwieszczenia] radosnej Ewangelii Wiecznej wszystkim mieszkańcom ziemi’, będzie ‘przerażającymi wieściami ze wschodu i północy’. To nadzwyczaj twarde, jednoznaczne orędzie będzie nawoływało:

1) Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina Jego sądu [gr. ‘krisis’], i pokłońcie się [Bogu][gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości zwłaszcza Jedynemu, Wszechmocnemu Władcy].

Pismo Święte: Objawienie 14:6,7 dos; porównaj Dzieje 17:30,31; Mateusza 10:28 eib; 25:31-33.

  • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Naszym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Nimi za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje! Uczucie bojaźni przed człowiekiem i przed ludzkimi organizacjami nie może tu być dominujące.

— Gr. słowo krisis to dosł. wybór, oddzielenie, osąd, wyrok skazujący lub uniewinniający i występuje ono w Objawieniu 14:7; 16:7; 18:10; 19:2; jego pokrewne słowa to gr. krinō, co dosł. znaczy oddzielić, wybrać, osądzić, rozstrzygnąć, orzec i występuje ono w Objawieniu 6:10; 11:18; 16:5; 18:8,20; 19:2,11; 20:12,13 oraz gr.krima, które właściwie znaczy wyrok skazujący, kara, potępienie i występuje ono w Objawieniu 17:1; 18:20; 20:4.

2) ‘Upadł, upadł Babilon wielki’ – wielka dezorientacja i globalny zamęt religijny [‘Babilon’ to hebr. ‘Babel’, dosłownie ‘zamieszanie’], zorganizowane i zwodnicze religie tego świata. Trzeba koniecznie  ‘z niego wyjść’, ponieważ dopuszcza się on ‘szaleńczej rozpusty’ religijnej. ‘Nie możemy mieć udziału w jego grzechach’, aby nie spadły na nas ‘ciosy gniewu Bożego’.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:4-6; 18:1-8,21.

3) Trzeba zaprzestać żenującego bałwochwalstwa tego świata ‘bestii z morza’ i jej ‘obrazu/posągu’, inaczej ‘bestii z otchłani’. To w końcu tą ‘bestią’ posłuży się Bóg, aby na „Babilonie wielkim”, uwodzących i zwodniczych religiach tego świata wykonać nieodwracalny, ostateczny wyrok.

Pismo Święte: Objawienie 14:9-13; 17:12-18.

  • Jednym słowem trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego. Swe ocalenie i życie znajdziemy tylko u Boga Ojca oraz u Pana Jezusa Chrystusa!

Pismo Święte: Objawienie 7:10.

„Król północy” będzie chciał rozprawić się z „górą świętej wspaniałości”, czyli z Królestwem Bożym i z należącymi do niego, z tymi „którzy są powołani i wybrani oraz wierni”. „Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże” (bw). Znajdzie się on bowiem wśród tych, którzy będą „walczyć z Barankiem, ale Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów”. W tym samym dokładnie czasie ten sam los spotka „króla południa”, jego rywala. A więc „król północy” jako ‘dwurożna bestia z ziemi’, w gruncie rzeczy „powstanie przeciwko Księciu książąt [Bóg Wszechmocny lub Pan Jezus Chrystus], lecz zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki”. Nawet, jak prorokuje apostoł Paweł: „Kiedy powiedzą: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, wtedy dosięgnie ich zagłada, tak nagle jak bóle kobietę przed porodem, i na pewno się nie uratują”. Po usunięciu zwodniczych religii tego świata przez „króla północy”, „króla południa” i pozostałe mocarstwa, cały ten świat polityczny spotka ostatecznie wieczna klęska w sprawiedliwym, Bożym Armagedonie.

Pismo Święte: Daniela 8:25 bw; Objawienie 12:11; 17:14 bw; 16:14,16; 19:11-21; 1Tesaloniczan 5:1-3 pau.

SZCZĘŚLIWY EPILOG dla „ludu świętego”!

W Księdze prawdy proroctw Boga Daniela 12:1-12 czytamy dalej o ostatecznym i szczęśliwym zakończeniu:

„W tym czasie [ostatnich poczynań „króla północy”] powstanie Michał [dosłownie ‘Któż jest jak Bóg’], wielki książę [Pan Jezus], opiekun synów twojego ludu. I nastanie okres [wielkiego] ucisku, jakiego dotąd żaden naród nie doznał. W tym czasie twój lud zostanie ocalony – każdy, kto jest zapisany w księdze. Wielu spośród tych, którzy śpią w prochu ziemi, powstanie – jedni do życia wiecznego, a inni ku hańbie i wiecznej wzgardzie. Mądrzy [wnikliwi] będą jaśnieć jak blask nieba, a ci, którzy wielu prowadzili ku sprawiedliwości [prawości] – jak gwiazdy po wieczne czasy. Ty zaś, Danielu, zachowaj w tajemnicy te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych [końca]. Wielu będzie tego dociekać i wzrośnie wiedza[poznanie](Daniela 12:1-4 pau).

Prorok Daniel był wyraźnie przejęty tym co usłyszał i dlatego z uwagą wysłuchał rozmowy dwóch niebiańskich osób na temat tej wizji. Zapisał te słowa, które pozwalają nam poznać dalsze istotne szczegóły tego zdumiewającego proroctwa. Na postawione pytanie została udzielona odpowiedź pod przysięgą na Wiecznie Żyjącego, Boga:

Jak długo jeszcze, kiedy nastąpi koniec tych przedziwnych rzeczy? Potrwa to wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa [3,5 roku]. A gdy tylko się skończy kruszenie [hebr. rozproszenie] mocy ludu świętego [żywej świątyni], wszystkie te rzeczy dobiegną kresu [„wtedy się to wszystko spełni”](Daniela 12:6,7 pau, nwt-pl, bw).

Wynika z tego, że od chwili ‘powstania Michała’ i ‘nastania okresu [wielkiego] ucisku’ upłynie wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa, czyli 3,5 roku. W tym czasie niespotykany ‘ucisk’ wywołany będzie nie tylko przez wyrzuconego z nieba na ziemię diabła ogarniętego wielkim gniewem, świadomego, że czasu ma już mało’. Co przede wszystkim decydujący wpływ będą miały straszliwie niszczące Boskie ‘ciosy, plagi’. Potężnie ‘uderzą’ one w główne ośrodki życia i struktury tego złego świata ludzkiego! Zrujnują miejsca, na których skoncentrowane są jego działania. Po tym czasie skończy się ten ucisk i wszystko co przepowiedział anioł Boży spełni się.

Pismo Święte: porównaj równoległe proroctwa Daniela 11:35 bp, bt2, bt5, nwt-pl; 7:8,20-27; 8:19; Objawienia 11:15; 12:7-12; 15:1-8; 16:1-21.

Daniel co prawda słyszy lecz nie rozumie tej wypowiedzi anioła Bożego. I nic dziwnego, ponieważ „słowa są okryte tajemnicą i zapieczętowane aż do czasów ostatecznych [końca]. Kto jednak wtedy zrozumie? „Wielu będzie obmytych, oczyszczonych i poddanych próbie, a przewrotni nadal będą popełniać zło. Przewrotni nie zrozumieją niczego, zrozumieją tylko mądrzy [wnikliwi](w. 9,10 pau). Dociekliwy prorok Daniel jednak pyta i otrzymuje bardzo ważną odpowiedź:

Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna [codzienna, ustawiczna, wiecznotrwała] ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia [ohyda ziejąca pustką], upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni” (Daniela 12:8,11,12 bt, bp).

Ważne! Przypomnij sobie wcześniej omówiony Daniela 11:31. Koniecznie czytaj szczegóły odnośnie ‘wyznaczonych [określonych, ustalonych] czasów’ w rozważanym proroctwie w temacie: Wyznaczony czas końca!” (1) i „‘Królestwo Boże tuż u drzwi’???” (2).

Do powyższego proroctwa odnosi się paralelne proroctwo Daniela 2:44 (bw), które jednoznacznie zapowiada: „Za dni tych królów [ostatnich] Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki”. A więc „powstanie” Pan Jezus Chrystus, ponieważ wraz ze swym Bogiem Ojcem przejmie władzę nad światem. Nastąpi wtedy ‘ocalenie każdego zapisanego w Księdze [Bożej], a więc ‘każdego’ kto należy do chrześcijańskiego „ludu świętego” oraz dojdzie do zmartwychwstania umarłych. Znajdą się oni wszyscy w Królestwie Bożym ‘nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Wtedy też spełnią się słowa anioła zapewniające Daniela, że powstanie do swego losu z końcem dni [u kresu dni].

Pismo Święte: Paralelne proroctwo Objawienia 11:15-17; 12:10; dalej Dzieje 24:15; Mateusza 6:10; 24:21; 2Piotra 3:13; Objawienie 7:1-4,9-17; 11:2,7; 13:5-7; 14:1-5; 21:1-4; Daniela 12:13 nwt-pl, bw.

Uwaga dla wnikliwych! Dowiedz się więcej: (1) Hebr. ‘eth’ to gr. ‘chronos’ — dosłownie znaczy czas krótszy lub dłuższy, jakiś okres, chwila, sezon, pora. (2) Hebr. ‘mow`ed’ to aram. ‘iddan’, a gr. ‘kairos’ — dosłownie znaczy określony, ograniczony, ustalony, wyznaczony czas lub wyznaczona pora, okres, sezon, chwila. Gr. ‘kairós’ to także odpowiednik tego: ‘co czas przyniesie, stan czasu, rzeczy i wydarzenia czasu’. Podobnie znaczy pokrewny aram./hebr. ‘zĕman’ — oznaczona, ustalona, właściwa, wyznaczona i odpowiednia pora (3) Hebr. ‘qets’ to gr. ‘telos’ — dosłownie znaczy koniec, granica. (4) Mamy jeszcze hebr. `achariyth’ to gr. ‘synteleia’ — dosłownie znaczy na końcu, ostateczny koniec, ostatni raz, ukończenie, dopełnienie czy zakończenie, czas końca. Hebrajskie ‘eth qets’ to dosłownie ‘czas końca’, hebr. ‘mow`ed qets’ to dosłownie i dokładnie ‘wyznaczony czas końca’.

Porównaj wersety Pisma Świętego, w których między innymi są te powyższe słowa: Daniela 2:21; 7:12,22,25; 8:17,19; 11:27,29,35,40,45; 12:1,4,6-13; Mateusza 13:30,39,40,49; 24:3,13,14; 25:19; 28:20; Łukasza 12:42; Dzieje 1:6,7; 1Tesaloniczan 5:1. W Objawieniu gr. ‘chronos’ występuje w 2:21; 6:11; 10:6; 20:3, natomiast gr. ‘kairos’ występuje w 1:3; 11:18; 12:12,14; 22:10.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGO SŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.