?>

Groza i tryumf: BÓG „JUŻ NADCHODZI”!

Aktualizowany: 5.12.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: OSTATECZNE 3,5 roku! Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi”.

Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan BÓG [JHWH, Bóg Ojciec]. To jest dzień, o którym mówiłem”!

„Zacznijcie bać się Boga”.

(Jeremiasza 25:32 bt; Ezechiela 39:8 ubg; Objawienie 14:7 dos)

NIEŚMIERTELNY i Święty Bóg Wszechmocny jest Źródłem życia’. On ‘stworzył wszystko, z Jego woli zostało stworzone i zaistniało’. To Absolut, Najwyższy i Wieczny Autorytet, który ‘jest Miłością’! Nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Tego Świętego, Jedynego Boga Ojca, któremu wszystkie inteligentne stworzenia zawdzięczają życie. To jest absolutna Prawda! Ten Osobliwy Bóg, swe istoty rozumne obdarzył niezwykłą wolną wolą, a więc i swobodą wyboru, które niezmiennie szanuje. Jednak ci, którzy wybiorą drogę rujnującej samowoli nie ujdą bezkarnie, domaga się On bowiem osobistej i indywidualnej odpowiedzialności.

 • Od początku ludzie mieli i ciągle mają wolną wolę oraz swobodę wyboru, ale i odpowiedzialność najpierw i przede wszystkim przed swym Stwórcą, Ojcem, Źródłem życia i ich Bogiem Wszechmocnym oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem!

Jest absolutnie pewne, że Jego odwieczne istnienie jest dynamiczne. Wieczny i Wszechmocny Bóg cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń w swoim nie tylko materialnym Wszechświecie. On aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swych rozumnych istot, a więc i ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię ustawicznie realizując ogłaszane z góry, w formie niezwykłych proroctw, swe cele, zamierzenia i postanowienia.

Bóg „już Nadchodzi” — skąd ta pewność?

Święty, Święty, Święty (Święty, Święty, Święty, Święty, Święty)* Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, JEST, i już NADCHODZI.

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo „Święty” osiem razy, co w szczególny sposób obrazuje niekończącą się i wszechogarniającą Świętość Boga Wszechmocnego.

 • On będzie obecny, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce być obecny, i będzie Tym Kim zechce być! Bóg „NADCHODZI” i ‘Stanie się’ rozwiązaniem każdego problemu, bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi!!!

Fenomenalny i niezwykle Święty Bóg już dawno wypowiedział niezwykłe swe proroctwa, które dotyczą:

(1) — dramatycznego losu świata ludzkiego, jego nieuniknionej przyszłości pełnej cierpień i niedoli

(2) — konieczności nadejścia radykalnych, diametralnych zmian i nieuchronnego tryumfu Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa oraz Ich ocalonych ludzi.

Są one absolutnie „pewne i prawdziwe”, bo „zapisane w Księdze Prawdy. Dlatego dokładnie się wypełniają i nigdy nie zawodzą. To jest objawiona z góry nieomylna Prawda, ogłoszona ludziom przez Jego proroków, apostołów i przez Jego Chrystusa (Pomazańca), a przekazana w Piśmie Świętym. Stąd słowa Pana Jezusa: „Twoje [Boga] Słowo jest prawdąiPisma [Świętego] nie można unieważnić”. On zawsze powoływał się na nie mówiąc: Napisane jest.

Proroctwa Wszechmocnego Boga, dotyczące „czasu końca”, czyli końcowego i ostatecznego, znajdują się w licznych miejscach Pisma Świętego. Spisane są w różnym i często odległym czasie przez wielu Jego proroków. Są one jednak ze sobą zgodne, równoległe i w doskonałej harmonii, chociaż nie można je chronologicznie oraz jednoznacznie uporządkować. Dopiero wielkie proroctwo Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy wprowadza ten istotny porządek. Dlatego, że:

 • ze wszystkimi proroctwami wybitnie koreluje, wszystkie spina, łączy w jedną, proroczą i chronologiczną całość.
 • NIE MOŻNA więc dowolnie interpretować proroctwa dotyczące „czasu końca”. Trzeba KONIECZNIE uwzględnić cały kontekst czy odniesienie, powiązane zwłaszcza z Księgą Objawienia!!!

Tytuł niezwykle Świętego Boga występujący w niezwykłej Księdze Objawienia: „Który Był, Który Jest i Który Nadchodzi, wynika z głębokiego znaczenia Jego Imienia JHWH [hebr. יהוה] ujawnionego w Księdze 2Mojżeszowa 3:13-15. To żadne zaniedbanie ze strony Wszechmocnego Boga, że do dzisiaj nie jest znana pierwotna wymowa Jego Imienia. Dobrze jest znany tylko skrót tego Imienia „Jah”. Z drugiej strony nie powód, aby uparcie lansować swoje ulubione formy, jakieś słowahybrydy zgoła fałszywe. Bóg Ojciec dopuszczając do takiej sytuacji w kwestii swego Imienia, w niezwykły i osobliwy sposób skierował naszą uwagę na swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nie tylko uczynił Go ‘Sprawcą, Źródłem, Przyczyną [Autorem] zbawienia wiecznego dla wszystkich Mu posłusznych’, ale także Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’. W gruncie rzeczy Bóg Ojciec ‘dał Mu wszelką (całą) władzę w niebie i na ziemi’ i dlatego mówi: Jego słuchajcie!” W związku z tym dobrze jest znana hebrajska wymowa Imienia ‘Jezus’ – Jehoszua [hebr. יְהוֹשׁוּעַ], w skrócie Jeszua [hebr. יֵשׁוּעַ], co dosłownie znaczy ‘JHWH zbawieniem’. Ten niezwykle Święty Bóg JHWH jest zbawieniemtylko przez Pana Jezusa Chrystusa iImię Boga jest w Nim! Dlatego wzywając Imienia Pana Jezusa, chcąc czy nie chcąc jednocześnie wzywamy Imienia niezwykle Świętego Boga JHWH. W nauce Pisma Świętego wzywanie Imienia (gr. ‘onoma’) to więcej niż tylko wymawianie. To uznawanie w pełni Ich: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji i honoru. To zupełne przekonanie, że jest tylko „zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie, i u Baranka [Jezusa].

Przypominając tu, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że u Pana Jezusa i u pierwszych chrześcijan nie istniał problem Imienia Boga Ojca. Nie istniała żadna polemika na temat Imienia Bożego, ponieważ oni NIE zwracali się do Niego po Imieniu, lecz mówili Bóg Ojciec. Głosili tylko o Imieniu Chrystusa, który został wybrany przez Boga Ojca na Zbawiciela ludzi, i który jest też Jego Bogiem Ojcem.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, eib, pau, bp; Galacjan 6:7 psz; Daniela 8:17; 10:21 pau, bt; 12:4,9; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; Habakuka 1:12 bp; Psalm 36:9/10; Objawienie 4:8,11 eib, dos, stern, wsp; 1:4-8; 6:17; 7:10 pau; 11:15-18; 12:10; 15:4 bp; 17:14; 19:1-6,15,16; 21:1-8; 22:6,7,18,19; Psalm 89:27,28 bw; 1Jana 4:8,16; 2Mojżeszowa 23:20,21; 34:6,7; 5Mojżeszowa 32:4; Hebrajczyków 5:9 bw; Mateusza 17:5; 24:44 pau; 28:18; Marka 9:7; Łukasza 9:35; 12:40 pau; Kolosan 2:8-10; koniecznie Dzieje 4:12; Rzymian 10:9-13; porównaj Joela 3:5 bp [2:32 bt, nwt-pl]; w modlitwach do swego Boga Pan Jezus nigdy nie zwracał się po imieniu, zawsze mówił „Ojcze” — zobacz: Mateusza 11:25,26; 26:39,42; Marka 14:36; Łukasza 2:9-14; 10:21; 22:42; 23:34,46; Jana 11:41,42; 12:28; 10:35 nwt-pl; 17:1-26; 20:17.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego. W rozważaniach Pisma Świętego trzymamy się znaczenia słów hebrajskich z Masoretic Text i greckich z Textus Receptus.

Niezwykle Święty Bóg i niezwykłość Jego proroctw!

Jest nie do pomyślenia, niewyobrażalne i wręcz absurdalne, aby proroctwa Wszechmocnego i Nieśmiertelnego Boga zawiodły. Są one bowiem potwierdzone niezwykłą Jego przysięgą, ‘przysięgą na samego siebie’, będącego Najwyższym, Świętym i Wiecznym Autorytetem:

„Ja jestem Bogiem [Wszechmocnym] – i nie ma innego! PRZYSIĘGAM NA SIEBIE: z ust moich sprawiedliwość [prawość, prawdomówność] wychodzi, Słowo nieodwołalne!

„Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię!

Przysięgam na samego siebie, wyrocznia to Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], (…). Wszystkie narody będą błogosławione w twoim [Abrahama] potomstwie [ostatecznie Pan Jezus], dlatego że usłuchałeś mego głosu”.

Dlatego Bóg, pragnąc wykazać że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne [niezmienne], umacnia swoje obietnice [zobowiązania, postanowienia] przysięgą. Otóż te dwa akty Boże [obietnica i przysięga], nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą [niemożliwe, aby Bóg kłamał], powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać będziemy niezachwianie przy zaofiarowanej nam przez Boga nadziei”.

PAN BÓG [JHWH, Bóg Ojciec] przysiągł na swoją świętość

„Ludzie nie mogą, ale Bóg może wszystko.

„U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga WSZYSTKO jest możliwe”.

„Gdyż ŻADNE słowo Boga nie pozostanie niespełnione”.

Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?”

Dlatego niezawodnie wypełniały się Jego proroctwa, wypełniają i będą się zawsze, wiecznie wypełniać za każdym razem! Przekazane prorokom przez aniołów proroctwa Boga Ojca zostały potwierdzone także przez ich:

 • PRZYSIĘGĘ na życie Odwiecznego, Nieśmiertelnego, Świętego i Wszechmocnego Boga!

W związku z tym w pojawiających i rozwijających się wydarzeniach światowych, spełniających te proroctwa żadnych niespodzianek nie będzie. Realizacja proroctw niezwykle Świętego Boga jest absolutnym priorytetem i nie ma mowy o rozczarowaniu. W najmniejszym stopniu nic nie zakłóci wypełnienia proroctw Bożych, które bezwzględnie i nieubłaganie muszą stać się faktem!

 • (!!!) Bezwzględność wypełnienia proroctw Boga determinujewręcz wywiera presję na scenę tego złego świata ludzkiego, kształtując jego sytuację, powodując określony i nieubłagany rozwój wydarzeń!

Bóg nie tyle non stop ingeruje w ludzkie sprawy, co ‘czuwa’ czy ‘stoi na straży’, pilnuje więc, aby dokonać skutecznej interwencji w celu dokładnego wypełnienia swego proroczego Słowa. Z góry zapewniono nas, że Boskie proroctwa są „zapisane w Księdze Prawdy”. Najwyższy, Wieczny Autorytet, Święty Bóg Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], „Który Był, Który Jest i Który Nadchodzi, Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnia:

„To Ja sam [JHWH, Bóg Ojciec], Ja sam poprzysięgam [przysięgam na Siebie samego], że prawdą jest wszystko, co z mych ust pochodzi”.

„Obracam [JHWH, Bóg Ojciec] wniwecz [unieważniam] znaki wróżbitów, ukazuję bezsens [szaleństwo] wieszczów”.

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę!

„Ja czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa, bym je wykonał”.

Ja jestem Bogiem [Wszechmocnym] i nie ma innego, jestem Bogiem [Wszechmocnym] i nie ma takiego jak Ja. (…) dokonuję wszystkiego, czego chcę”.

Im bliżej będzie końca tego świata ludzkiego, tym spełnianie się proroctw Bożych zacznie przyspieszać i nabierać rozpędu czy lawinowego rozmachu. Swoje apogeum realizacji osiągną one w tak zwanym, proroczym ‘trzecim „biada”’ — w dramatycznym ‘trzecim nieszczęściu’. Spowoduje go proklamowane wtedy w niebie Królestwo Boże, które stanie się faktem i zacznie panować!!! Wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim, w zamieszkującym go społeczeństwie ludzkim tego złego świata. Nastąpią w nim szokujące zmiany i wstrząsające wydarzenia! Zakończone zwłaszcza nieodwracalnym kresem religii i ostateczną klęską polityczną tego złego świata ludzkiego, wraz z jego wszelkimi formacjami.

Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie”.

„Niewolnicy Boga” jako „wnikliwi” mają pełne przekonanie, że Jego proroctwa nieuchronnie, niezawodnie, nieomylnie i bezwzględnie się wypełnią — to TYLKO kwestia czasu! Jednak pełna świadomość dokładnego wypełnienia niezwykłych proroctw niezwykle Świętego Boga następowała już po ich dokonaniu się! Niemniej finalne proroctwa będą wyraźnie dokonywać się na oczach żyjących wówczas ludzi. Wtedy to dojdzie do tryumfu Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa!

Pismo Święte: Objawienie 6:10; 7:1-3 nwt-pl; 10:5-7 bp; 11:14-19; 12:7-12; 15:4; 16:5,14,16; 17:14; 18:21; 19:1-3,11-21; 21:4,5; Daniela 10:21 pau, bt; 12:7,9,10 bp, nwt-pl; Jana 17:11,17; 10:35 nwt-pl; 8:47; Hebrajczyków 1:1,2 bw, dos; 6:13,17,18 br, psz, wsp; Mateusza 4:4 bt; 6:9; 19:26 bp, bt; 24:30,44; 25:31; 1Mojżeszowa 22:16-18 lub; Galacjan 3:16,26-29 nwt-pl; Rzymian 9:7,8; Izajasza 6:3; 29:13,14 nwt-pl, bp, eib, lub, pau; 44:25 lub; 45:21-23 bp, br, lub, bt; 46:9-11 bw; 57:15; Ezechiela 36:23; Marka 13:27; Łukasza 1:37 bt, dos; 17:26-36; 21:26-31,34,35; Habakuka 1:12 bp; 2:3 eib; Jeremiasza 1:12 bp, bgn; Amosa 3:7,8 bp; 4:2 pau; Tytusa 2:13 dos; 1Piotra 1:16.

Dwa alegoryczne rodowody wrogie sobie i Protoewangelia

Otaczające tron Boga Jego niebiańskie stworzenia, wręcz bez przerwy, dniami i nocami, powtarzają’:

Święty, Święty, Święty Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który Był, Jest, i już Nadchodzi!

Niezwykła Świętość Wszechmocnego Boga Ojca to Jego Absolutnie Doskonała i Niezmienna Moralność: czystość, bezgrzeszność, nienaganność, nieskazitelność, nietykalna i nienaruszalna prawość! Wieczna i Święta jest Jego Reputacja oraz Boski, Wieczny i Święty Jego Autorytet! Dlatego Ten Odwieczny i Wieczny Bóg godny jest najwyższego szacunku, czci i hołdu! Nienaruszalne są Jego sprawiedliwe normy i niezmienne, wieczne zasady, bowiem jest On zawsze Święty w swym postępowaniu:

„Zaiste Ja, Pan [JHWH, Bóg Ojciec], nie zmieniam się.

W żaden sposób nie naruszając o sobie Absolutnej i Świętej Prawdy, Święty, Święty, ŚwiętyWszechmocny Bóg Ojciec postanowił uwolnić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Znaleźli się oni w tej fatalnej sytuacji wbrew własnej woli, genetycznie i z dopuszczenia Bożego. Bóg kierując się swą niezwykłą Świętością, osobliwą mądrością i najwspanialszym przymiotem, stał się dla ludzi Źródłem zbawienia, ponieważ przede wszystkim „Bóg jest Miłością”.

 • Niezwykle Świętemu Bogu, aby nie naruszyć swej Absolutnej Świętości, niezbędne było zadośćuczynienie przez złożenie okupu:

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

„To On [Chrystus] złożył siebie jako okup za wszystkich ludzi. I we właściwym czasie prawda ta została oznajmiona światu”.

„przez śmierć [swą] zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

Pismo Święte: Objawienie 4:8 bp, pau; Malachiasza 3:6 bw; 1Jana 4:8,16; Jana 3:16 ubg; 1Tymoteusza 2:6 psz; Hebrajczyków 2:14,15 bw; porównaj 5Mojżeszowa 32:4; Izajasza 53:19-22; Mateusza 20:28; Marka10:45; Jana 1:29; Rzymian 3:21-26; 5:12-19; 8:19-23; 1Koryntian 6:20; 7:23; 1Piotra 1:18,19; 2:22; 1Jana 2:1,2.

Pierwsze i zasadnicze proroctwo ogłoszone przez niezwykle Świętego Boga Wszechmocnego po wydarzeniach w rajskim Edenie, nazywane jest Protoewangelią. Zawiera ono pierwszą, alegoryczną, szczególnie dalekosiężną i niezwykle istotną, i dobrą wiadomość — zapowiedź przyjścia ‘Potomstwa’ jako Odkupiciela świata ludzkiego. Zawarta w nim fundamentalna myśl przewodnia jest rozwijana i stopniowo ujawniana w Jego kolejnych proroctwach, aż do Księgi Objawienia włącznie. Oto ona:

Wprowadzam nieprzyjaźń [dosłownie wrogość, nienawiść] między ciebie [‘wąż’/szatan] i niewiastę [alegoryczną], pomiędzy potomstwo twoje a Potomstwo jej: Ono zmiażdży [uderzy, zdepcze] ci głowę, a ty zmiażdżysz [uderzysz, ukąsisz, zranisz] mu piętę”.

Powyżej zacytowane, aktualne i dalekosiężne proroctwo Boga pełne symboliki, alegorii, musi się wypełnić do końca! Jednak jest to coś więcej niż tylko wyjawiona myśl przewodnia, pomysł, zamiar czy koncepcja Boga. To prorocze Słowo Boga zawiera treść i sens Jego dalszych działań ‘zapisanych w Księdze Prawdy! Zawsze i bezwzględnie kończą się one sukcesem! Jest tylko jedna, jedyna opcja: Jego wszystkie zapowiedziane proroctwa zawsze dokładnie i nieubłaganie wypełniają się! Kierując się więc zawsze swą niezwykłą Świętością, nieodwołalnie Święty Bóg Wszechmocny ‘przychodzi’ i nieuchronnie spełnia swe wszystkie niezwykłe proroctwa. Tym razem dokona tego poprzez ‘przyjście’ czy niespodziewane ‘nadejście’ swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Niezwykłe działania Świętego Boga Ojca tym bardziej są zdumiewające, bowiem nie naruszają one daru wolnej woli i swobody wyboru, który otrzymały od Niego Jego inteligentne stworzenia.

 • „On [Bóg Ojciec] pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnie z powziętym co do Niego [Jezusa] planem [zamierzeniem, celem], aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu: [aby] wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, i to, co na niebie, i to, co na ziemi”.

Od wydarzeń w Edenie, głównym buntownikiem rujnującym szczęście ludzi i szerzącym wrogość czy nienawiść jest ‘kłamca i ojciec kłamstwa’. Nim został wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem [z gr. to ‘oszczerca i przeciwnik’], zwodzący całą zamieszkałą ziemię”. Tego ‘węża potomstwo’ ma jego rodowód, niejako zostało przez niego ‘zrodzone, spłodzone, wydane’, a więc należy do niego. To są „dzieci diabła” i stąd ich częste rozmyślne, haniebne, a nawet zbrodnicze działanie czy postępowanie. W Protoewangelii Bóg wydał prawomocny wyrok śmierci dla diabła i jednoznacznie ustalił Kto go wykona. Wraz z nim ostatecznie skończy się też świat jego ‘potomstwa’.

„Syn Boży [Jezus Chrystus] objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”.

Pan Jezus Chrystus pojawił się na ziemi w ludzkiej linii rodowej poprzez Adama, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judę i Dawida, a więc i poprzez pierwszą niewiastę Ewę i ostatecznie poprzez niewiastę Marię, która Go fizycznie urodziła. Jednak nie jest On tylko ludzkim Potomkiem, Jego rodowód jest przede wszystkim niebiański, Boski.

Pan Jezus stanowczo oświadczył:

„Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości [wy z dołu, a ja z góry; z tych na górze]. Wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata”.

Z wszystkimi zjednoczonymi w jedno wiernymi, świętymi swymi stworzeniami w niebie i na ziemi, łączy Boga szczególna więź miłości. Są oni niejako Jego alegoryczną małżonką, która wyłoniła z siebie ‘Potomka, Potomstwo, Nasienie (gr. sperma), Jednorodzonego Jezusa Chrystusa jako ‘Zbawiciela świata’. Wszyscy wierni i święci to ‘bracia’ Jezusa Chrystusa, a więc i „dzieci Boga”, mają bowiem Jego ‘zrodzenie’, czyli ten sam Boski rodowód. To także ludzcy ‘niewolnicy Boga’ Ojca i niewolnicy Pana Jezusa, których On Chrystus:

swoją krwią nabył dla Boga z każdego plemienia, języka, ludu i narodu’.

‘kocha [ich] i za cenę swojej krwi uwolnił ich od grzechów, uczynił królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca’.

Są oni „jedno w Jezusie”, Jedną Osobą w jedności z Chrystusem Jezusem”, a więc są Potomstwem w Nim. Metaforycznie piorą swoje szaty i wybielają je we krwi Baranka [Jezusa]. Dlatego są także Jego ‘czystą’, alegoryczno-symboliczną oblubienicą, małżonką Baranka’, z którą ostatecznie nastąpią alegoryczne ‘zaślubiny’ czy ‘wesele’.

Już niebawem alegoryczno-symboliczna małżonka Boga Ojca, czyli Jego ‘niewiasta w bólach urodzi’. Metaforycznie wyda z siebie Tego, który „rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną” jako „Król królów i Pan panów”. ‘Wąż zmiażdżył tylko piętę’ Panu Jezusowi kiedy Go uśmiercił. Jednak po trzech dniach został On przez Boga Ojca zmartwychwzbudzony. Niebawem pokona On „Węża” oraz ostatecznie ‘zmiażdży mu głowę’, a więc zasądzona kara zostanie bezwzględnie wykonana. W końcu dokona się czy dopełni się niezwykłe dzieło odkupienia grzesznej ludzkości przez niezwykle Świętego Boga za pośrednictwem Jego Świętego Chrystusa (Pomazańca), Jezusa Odkupiciela i Zbawiciela.

Pismo Święte: 1Jana 3:8,10 bt; 4:14; 1Mojżeszowa 3:15 bt; 12:1-3; 22:18; Daniela 10:21 pau, bt; Objawienie 1:5,6; 5:9,10; 7:1-17; 12:1-17 bp, bt; 14:1-5; 17:14; 19:7-16; 21:1-10; 22:14-17; Mateusza 25:40; Łukasza 1:30-33; 2:11; Jana 1:12-14,29; 3:3-7,13,16-21; 8:44; 8:23 pau, bp, eku; Galacjan 3:26-29 nwt-pl; 4:26,27; 1Koryntian 7:22; 12:13; Efezjan 1:9,10 bp; Kolosan 3:24; 1Piotra 1:3,18,19,23; Dzieje 3:15; Rzymian 6:22; 10:9,10; 1Tymoteusza 2:3-6; Hebrajczyków 9:11-15; 1Jana 1:7.

„Bóg JEST miłością”, lecz NIE jest nieskończoną pobłażliwością!

Wszechmocny i niezwykle Święty Bóg jest Najwyższym, Wiecznym Autorytetem. Nasze istnienie zupełnie uzależnione jest od Tego Świętego, Jedynego Boga, który jest Źródłem życia, a więc Ojcem wszystkich inteligentnych stworzeń. Dla ludzkości zdominowanej przez grzech i śmierć jest także Źródłem zbawienia. Odrzucanie Tego realnie Istniejącego Boga Ojca, negowanie Jego istnienia i obieranie zupełnie niezależnego życia, jest drogą do nikąd. A właściwie drogą do królestwa śmierci, a nie do ‘królestwa życia’.

„Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa popełnionego przez jednego człowieka [Adama] zapanowała śmierć, to tym bardziej ci, którzy doznali obfitej łaskawości i otrzymali dar usprawiedliwienia, znajdą się w królestwie życia dzięki Jednemu [tylko] człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi”.

Nie ma innego BOGA OJCA Wszechmocnego! Wiemy, bowiem że:

nie ma żadnego bożka na świecie i że nikt nie jest Bogiem, z wyjątkiem Jednego. A choćby nawet byli tak zwani bogowie czy to w niebie, czy to na ziemi – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – to jednak dla nas jest Jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my jesteśmy, i Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego istnieje wszystko i przez którego my istniejemy. Ale nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory przywykli do bałwochwalstwa.

To bezsporny fakt, którego nie można odrzucać, nierozważnie wykluczać, że Źródłem i Właścicielem naszego życia, które może trwać nieustannie, jest Bóg Ojciec.

Fenomen Tego niezwykle Świętego Boga Ojca Wszechmocnego polega na:

 • Nie przytłacza nas NIGDY ogromem swej absolutnej i wszechmocnej władzy ani nie narzuca się nam ze swym Najwyższym, Absolutnie Świętym i Wiecznym Autorytetem!
 • Szanuje zawsze KAŻDEGO niezawisłą, wolną wolę, swobodę wyboru godność, które uczynił nienaruszalnymi!
 • Jednak korzystanie z tego daru WOLNOŚCI nie ma prowadzić do rujnującej szczęście okrutnej samowoli.
 • Domaga się zawsze od KAŻDEGO osobistej i indywidualnej, ale i autonomicznej odpowiedzialności. To moralny obowiązek odpowiadania za swoje własne życie i czyny, własne wybory, decyzje i błędy oraz ponoszenia ich skutków, konsekwencji! Wsparciem będzie wypracowywana przez nas coraz głębsza świadomość duchowa i moralna, a więc dobre sumienie.
 • Bóg nawołuje: „Stańcie się święci, bo Ja jestem Święty”. Bóg Ojciec jest ŚWIĘTY: Nietykalny, Nienaruszalny, Czysty moralnie, godny najgłębszej czci i szacunku.
 • W gruncie rzeczy KAŻDY odpowiedzialny jest najpierw, i przede wszystkim przed Nim, Wszechmocnym, niezwykle ŚWIĘTYM Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem.

„aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem”.

„Tak więc każdy z nas przed Bogiem poniesie odpowiedzialność za siebie”.

Dlaczego?

„Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone.

 • OSTATECZNIE staniemy przed Sądem Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa. Po ogłoszeniu Ich prawomocnego wyroku otrzymamy nagrodę lub karę.

Bóg Ojciec JHWH daje każdemu wolny wybór, chociaż wie jaki jest najlepszy:

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując [kochając] Boga swego, Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie.

Trzeba to sobie mocno uświadomić: Wszechmocny „Bóg JEST miłością” lecz:

1) Święty Bóg NIE chroni nas przed doświadczeniami, przed bólem i cierpieniem w następstwie czy w konsekwencji naszych działań, wyborów i decyzji (złych czy też dobrych/prześladowania naśladowców Chrystusa).

2) Święty Bóg NIE jest nieskończoną pobłażliwością! U Niego „jest źródło życia”, wręcz jest Źródłem życia! Dlatego mamy najpierw i przede wszystkim wobec Niego osobisty, moralny obowiązek odpowiadania za swe życie i czyny. Nie będzie w nieskończoność znosił naruszania swej Wiecznej i Świętej Reputacji oraz lekceważenia Jego Boskiego i Świętego Autorytetu.

Gniew czy wręcz wzburzenie Tego Prawego i Świętego Boga w końcu ‘doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’! Skala zła ludzkiego świata przedpotopowego i jego moralna ruina była tak wielka, że doprowadziła do szokującej interwencji Świętego Boga, którą przeżyło tylko osiem osób. Podobnie będzie i tym razem, a to może być trudne do przyjęcia. Jednak ludzka ignorancja czy nawet arogancja i usilna krytyka takiej surowości Sprawiedliwego, Świętego Boga Ojca jest postawą fatalną. Ten ludzki trud można metaforycznie przyrównać do działań mrówki stojącej na szynie, która krzyczy do maszynisty nadjeżdżającej lokomotywy: Stój! Zatrzymaj się! Nie waż się dalej jechać! Niestety! ‘Rozkład jazdy został już ustalony’ – Bóg wypowiedział swe proroctwa, są one „zapisane w Księdze Prawdy, dlatego bezwzględnie muszą się wypełnić.

(!!!) Trzeba więc usilnie i uczciwie starać się zrozumieć tego Niezwykle Świętego Boga, a nie oburzać się na Niego. Droga do tego prowadzi nie tyle przez poznanie, co osobiste, rzetelne i ustawiczne poznawanie Go. Niezbędne jest tu wnikliwe studium Pisma Świętego i pozyskiwanie głębszej świadomości duchowej, która przekonywać nas będzie, że:

 • Mamy pełne podstawy, aby zupełne zaufać Wszechmocnemu, Świętemu Bogu Ojcu oraz Jego Chrystusowi, Naszemu Panu Jezusowi.
 • Co ułatwi nam Ich poznawanie? Kiedy uznamy Ich Święty Autorytet i zaprzestaniemy naruszać Ich Świętą Reputację! Kiedy odrzucimy postawę uprzedzenia i wrogości do Nich oraz oskarżania.
 • Bóg jest Wszechmocny, lecz w Piśmie Świętym wyeksponowana jest przede wszystkim i najpierw Jego niezwykła Miłość i Świętość.
 • Jedynym słusznym wyborem jest poszukiwanie tylko u Nich swego ocalenia i jedynego, najgłębszego sensu i treści życia!

„Moim [Jezusa] pokarmem jest czynić wolę Tego, który mnie posłał i wypełnić Jego dzieło”.

 • W tym celu trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.
 • Dzisiaj zorganizowane struktury religijno–polityczne są niejednokrotnie reżymowe, stosują bezczelną, ordynarną przemoc psychiczną, ucisk, a nawet zabójczy ostracyzm i pogardę.
 • I co zadziwia, to zwłaszcza religijni przywódcy chrześcijaństwa tego świata niszczą ludzką autonomięniezawisłość woli i wolność sumienia. Niszczą nasze prawo do swobodnego wyboru przekonań, poglądów, wyznawanej religii.
 • Władcy religijni niszczą naszą osobistą, indywidualną i autonomiczną odpowiedzialność moralną za swoje czyny najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem! Stają się już sędziami ludzi, unieważniając Sąd Boży.

„nie wydawajcie sądów przed [wyznaczonym] czasem, zanim nie przyjdzie Pan. On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę”. „Wszyscy [każdy] bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa.

Pismo Święte: Jana 4:34; Rzymian 2:1-16; 1Koryntian 4:5 wsp; 2Koryntian 5:10 ubg; Hebrajczyków 9:14; Objawienie 11:18; 19:11.

 • Liderzy religijni bezpodstawnie powołują się na Autorytet Boski, którego sami nie szanują, tyranizują i ideologicznie niewolą, podstępnie wymuszają swoją wolę. Bezprawnie narzucają swą władzę i często kategorycznie nie życzą sobie jej krytyki. ‘Uwodzą i zwodzą’ ‘mamią i tumanią’!

Pismo Święte: 1Koryntian 8:4-7 eku; Habakuka 1:12 bp; Psalm 36:9/10; Jeremiasza 2:13; Objawienie 4:8,11 bp, eib; 6:17; 7:10; 11:15-18; 12:9; 13:4,8,15-17; 14:6-12 dos; 15:2; 18:1-8,23; 19:15,16,20; 21:8; 22:12,15; Jana 1:29; 3:16-21; 5:22-24,26,27; 17:3,11; 3Mojżeszowa 20:7; Rzymian 3:19 eib, dos; 14:12 wsp; 2Koryntian 2:17 wsp; Hebrajczyków 12:28 eib; 1Piotra 1:16-19 eib; 2:17 eib; 3:2 eib; 4:5 wsp; 1Jana 4:8,16; 1Mojżeszowa 2:9,16,17; 5Mojżeszowa 30:15,19,20 bt; 32:4; Jozuego 24:15; Ezechiela 18:30-32; 33:20; Daniela 10:21 pau, bt; Mateusza 4:10; 7:13,14; 11:25-30; 22:37; 24:14; 25:31-33; Marka 10:42-45; 13:10; Łukasza 15:11-32 (przypowieść o synu marnotrawnym); Dzieje 17:30,31; Rzymian 5:17 bp; 8:21; 9:20 psz; 14:10,12; 1Koryntian 10:29; 2Koryntian 3:17; Galacjan 2:4; 5:1,13; Jakuba 1:25; 2:12; 1Piotra 2:16; 2Piotra 2:19; 2Koryntian 5:10; Galacjan 6:5; 1Piotra 2:16,17; 1Mojżeszowa 6:5-13; koniecznie Hioba 40:1-8 bt.

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU, i pokłońcie się Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód” [‘pokłon’ od gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt głębokiej czci i uległości Jednemu, Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu].

 • „Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, indywidualnej i autonomicznej odpowiedzialności najpierw, i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To moralny obowiązek odpowiadania przed Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, błędy i decyzje! Uczucie bojaźni przed człowiekiem i przed ludzkimi organizacjami nie może tu być dominujące.

On [Bóg] — bez względu na osobę — sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności [trwania w bojaźni] wobec Niego.

Bojaźń Boża — zaiste mądrością, roztropnością zaś — zła unikanie”.

„Źródłem życia jest bojaźń Jahwe [JHWH], by sideł śmierci uniknąć”.

„Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew. Czas sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię”!

„Naprawdę, zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest kimś, kto jednych traktuje lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i czyni sprawiedliwość”.

„I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy [życie/osoba] zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej Tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary [gr. ‘geenna’ to gehenna – symbol całkowitego zniszczenia, bez szans na zmartwychwstanie].

Pismo Święte: Objawienie 14:7 dos; 11:18 pau; 1Piotra 1:17 eib, wsp, br; Hioba 28:28 bt; Przypowieści 14:27 bt; Dzieje 10:34,35 dos; Mateusza 10:28 eib.

Reakcja niezwykle Świętego Boga na bezmyślny formalizm!

Czy mamy dostateczną świadomość z jakim Bogiem naprawdę mamy do czynienia? Czy poświęciliśmy lub czy w końcu poświęcimy wystarczającą ilość czasu na rzeczywiste i poważne poszukiwanie oraz poznawanie Tego niezwykle Świętego Boga? Chyba nie chcemy popisywać się swoim talentem aktorskim w roli ‘wierzącego w Boga’? Czym, poza tą umiejętnością, byłoby to w istocie z naszej strony — żenującą komedią?

Pan Jezus oświadczył:

Sensem życia wiecznego jest poznanie [gr. dosłownie poznawanie] Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś”.

Chrystus, Nasz Zbawiciel cytując z Pism Hebrajskich stanowczo polecił:

„Będziesz miłował [kochał] Pana [JHWH], swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Natomiast apostoł Paweł nawołuje nas do „rozumnej służby Bożej” lub „pełnioną waszą zdolnością rozumowania”. Jeśli tak, to koniecznie trzeba teraz poznawać niezwykle Świętego Boga, aby Go mocno kochać i ‘pełnić rozumną służbę Bożą’. Jak? Nie da się rozumnie poznawać wyłącznie ‘całym swoim sercem’ z euforią angażując ‘całą swoją duszę’ i całą siłę. Okazywanie miłości swemu Świętemu Bogu i ‘pełnienie rozumnej służby Bożej’ polega na angażowaniu się:

       „CAŁYM SWOIM UMYSŁEM!

Ciągłego skupiania uwagi i wnikliwego dociekania w poznawaniu i słuchaniu całej ‘Prawdy Słowa’ Tegoż Boga, czyniąc to osobiście.

Dlatego Pan Jezus ostrzegł:

Uważajcie więc, jak słuchacie; gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma”.

Do każdej uważnie słuchającej osoby Nasz Zbawiciel kieruje słowa:

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.

To byłoby skandaliczne zachowanie z naszej strony gdybyśmy w tym względzie okazywali lenistwo i wygodnictwo, zadowalając się bezmyślnym formalizmem. Lekceważyli Bożą naukę zawartą w Piśmie Świętym, będąc tylko ‘autopilotem’ jakiejś religii tego świata. Taka religijność jest tylko rutyną czy przesądem lub jest emocjonalna, euforyczna, a nawet histeryczna czy wręcz ekstatyczna, niewątpliwie dogmatyczna i fanatyczna. Nie możemy być niewinnie ufni, co okazuje się naiwnością i uleganiem iluzji. Przywódcy religijni i nie tylko, ‘w pogoni za zyskiem będą [chciwie] wykorzystywać i opowiadać zmyślone historie’. Święty Bóg ostrzega:

Ponieważ naród ten zbliża się [tylko] swymi ustami, oddaje Mi cześć swymi wargami, serce [w hebr. także ‘umysł’] zaś jego dalekie jest ode Mnie, a bojaźń jego wobec Mnie znikoma, jest wyuczoną [dosłownie wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką wskazówką [formalnością, przepisem], dlatego też będę nadal postępował z tym ludem w sposób niezwykły [osobliwy, niepojęty, przedziwny], budząc zdumienie i podziw; tak zaniknie mądrość mędrców, a roztropność roztropnych się ukryje”.

Pismo Święte: Jana 17:3,17 wsp; Mateusza 22:37,38 pau; Marka 12:30; Łukasza 10:27; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; 5Mojżeszowa 6:5; Rzymian 12:1,2 bt, nwt-pl; Hioba 28:28 bp; 2Tesaloniczan 2:10,11 bt; 1Koryntian 7:23 nwt-pl; 2Piotra 3:2 wsp; Izajasza 29:13,14 lub, eib, bp, bw; porównaj Mateusza 15:8,9 bt; Marka 7:6-9 bt; Łukasza 8:18,21 eib, pau; Objawienie 18:2-4.

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne

‘Zadziwiające, zdumiewające’

Wielkie i godne podziwu [niezwykłe] są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne [prawe i prawdziwe], Królu narodów [‘Królu Święty’ w Textus Receptus]!” — Objawienie 15:3 pau.

W Piśmie Świętym mamy niezwykłe proroctwo niezwykle Świętego Boga. Wizję ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu [gr. thymos] Boga. Występujące tu greckie słowo ‘plēgē’ to dosłownie ‘cios, uderzenie, plaga, klęska’, nieszczęście, katastrofa. Greckie ‘thymos’ dotyczące Boga, dosłownie znaczy Jego ‘pasja, zaciekłość, zapalczywość, szał, wybuchowość, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu. Natomiast greckie ‘orgē’ odnoszące się do Boga, nie występujące w proroctwie o ‘ciosach’, dosłownie znaczy Jego uzasadniony ‘gniew przejawiający się w karaniu, w wykonaniu wyroku’. Ta prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Święty Bóg szybko okaże swe gwałtowne oburzenie czy wręcz szaleńcze oburzenie z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim.

Kiedy w niebie nastąpi proklamacja:

„Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [Chrystusowi] Jego”.

Wtedy na ten świat ludzki szybko spadną wielkie ciosy nieszczęścia. Zwłaszcza sferę religijno-polityczną dotkną groźne zjawiska nie do opanowania, ‘plagi, klęski, katastrofy’. Te Boskie ciosyporażą i zdemolują ten okrutny świat, a więc zrujnują i dokonają w nim straszliwego spustoszenia i zniszczenia. Te Boskie ‘ciosy/uderzenia’ to nokaut dla tego złego świata ludzkiego, po których nigdy się już nie podniesie, bowiem jego formacje i struktury dotknie totalna klęska. Ten tak długo znoszony przez Naszego, Świętego Boga świat, będzie już tylko oczekiwał na zadanie mu ostatecznego i nieodwracalnego, śmiertelnego ‘uderzenia’ Boga Wszechmocnego. To będą niezwykłe działania niezwykle Świętego Boga, których w Jego Imieniu dokona Jego Chrystus (Pomazaniec) i Jego Najwyższy „Władca królów ziemi”. Pan Jezus Chrystus od Boga Ojca otrzymał wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi’.

Nie oszukujmy się i nie lekceważmy niezwykle Świętego Boga, ale potraktujmy Go poważnie! Dlatego nie ma co sobie wmawiać, że chodzi tu o dosłowną interpretację tego niezwykłego proroctwa Wszechmocnego Boga. To nie literalny glob ziemski: jego ląd, morze, źródła wód i rzeki, słońce i powietrze zasługują na ‘gniew Boga’ oraz na Jego niepomyślny wyrok. Apokalipsa inaczej Objawienie zawiera wybitne, wielkie proroctwo alegoryczno-metaforyczno-symboliczne. Ten niezwykle Święty Bóg postąpi zupełnie odwrotnie, stanie w obronie swego globu ziemskiego. Nie pozwoli ‘niszczyć’ go dosłownie i moralnie! On ‘zniszczy niszczących ziemię’, aby ludzie ‘pokorni, łagodni odziedziczyli ziemię’. Glob ziemski, którego Właścicielem jest Ten Bóg, pozostanie na zawsze. To ten świat ludzki dotknie nieodwracalne zniszczenie jego metaforycznej: ‘ziemi, morza, rzek i źródła wód’, jego metaforycznego ‘słońca i powietrza’. To dlatego ostatecznie jego globalną sferę polityczną ogarnie straszliwa ‘ciemność’!

To rozstrzygające ‘zniszczenie’ nastąpi w biblijnym Armagedonie, nagłej i wstrząsającej sytuacji bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Nim, Wszechmocnym Bogiem, Ojcem Świętym i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. Ta bezprecedensowa, ostateczna i sprawiedliwa wojna Boża będzie globalną wojną. Zwycięstwo w niej tych niezwykle Świętych Osób jest oczywiste i tych, których Oni zechcą ocalić.

 • Bóg jest Wszechmocny, lecz Jego wielkość polega przede wszystkim na tym, że „Bóg jest Miłością”, jest niezwykle Święty, Prawy, Sprawiedliwy, Dobry, Życzliwy, Miłosierny i Przebaczający. Odrazę budzi w Nim pycha i megalomania, okazywanie ludziom pogardy i wykluczanie. On ceni skruchę i pokorę, które świadczą o naszej mądrości!

„Ponieważ tak mówi Wysoki i Wyniosły [JHWH, Bóg Ojciec], i Panujący wiecznie, któremu na imię Święty: Panuję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych”.

Szczęśliwi pokorni [łagodni], gdyż oni odziedziczą ziemię”.

„Kto krzywdzi [szkodzi, rani, zadaje ból], niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy [brudny moralnie], niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy [prawy], niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca”.

„A oto przyjdę [Pan Jezus] wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków [dzieła, pracy]”.

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:1 do 16:21 bgn; 1:5; 4:8; 7:1-17; 11:14-19 nwt-pl, pau; 12:10; 15:4 bp; 17:14; 19:11-21; 21:1-8; 22:11,12 ubg; Mateusza 7:1-5; Rzymian 2:1-6; 12:1-21; 1Koryntian 4:5; 1Jana 4:8,16; Hioba 28:28; Izajasza 45:18; 57:15 eib; Mateusza 5:5 eib; 28:18; Psalm 37:11,29; Przypowieści 2:20-22; Kaznodziei Salomona 1:4; Jana 17:11; 2Piotra 3:11-13.

_________________……………………_________________

Bardzo istotne!

„Ja [JHWH, Bóg Ojciec] czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

„Stoję na straży mojego Słowa”.

 • Proroctwa Wszechmocnego Boga to nie tyle Jego trafne odgadywanie przyszłości.
 • To jest ogłaszanie przez Tego Boga swoich celów, zamierzeń, postanowień i prawomocnych wyroków.
 • Są one bezwzględnie i nieodwołalnie urzeczywistniane – zawsze wykonane w terminie!
 • W jaki sposób Bóg tego dokonuje? Czy osobiście?

Absolutne panowanie Wszechmocnego Boga Ojca opiera się na ‘wszelkiej władzy’ Jego Chrystusa oraz na niezwykle potężnych, lojalnych Jego stworzeniach duchowych, ‘cherubach’ i ‘serafach’ (lub inaczej: cherubini i serafini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. W pełnieniu swej misji zmagają się z zaciekłym sprzeciwem i zawziętym oporem „władcy tego świata”, szatana diabła i ‘jego aniołów’, demonów. Jednak aniołowie Wszechmocnego Boga Ojca mają potężne, ogromne wsparcie Jego i Jego Chrystusa, dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH, Bóg Ojciec], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH, Bóg Ojciec] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymieTe oddane swemu Wszechmocnemu Bogu Ojcu Boskie stworzenia zajmują się tym skutecznie i ustawicznie. Tu znajdują treść swego życia i najgłębszy jego sens oraz swe szczęście. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im wielkie pełnomocnictwo, jurysdykcję i ponadludzką moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one na globie ziemskim, w sferze i relacjach ludzkich, oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctwa.

Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

 • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
 • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!
 • W wypełnianiu proroctw Bożych, niewielki lecz jakże zaszczytny swój udział mają też niektórzy ludzie, aktywnie uczestniczący w ich ujawnianiu temu światu ludzkiemu. Anioł Boży przekazujący proroctwo Księgi Apokalipsy/Objawienia oznajmił apostołowi Janowi:

„Jestem współsługą [współniewolnikiem] twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju”.

Pismo Święte: Izajasza 6:1-8; 46:9-11 bw; Jeremiasza 1:12 bp, bgn; Ezechiela 1:5-28; 9:3; 10:1-22; 11:22; Daniela 7:9,10 pau; 10:11-14,20,21 pau, bw; Objawienie 4:6-9; 5:11 wsp; 6:2,4,8; 7:2; 8:2; 12:7-9; 15:1-8; 16:1,8,9,19; 18:1 bw – Lexicon Strong’s G1849; 22:9; Psalm 99:1; 103:20 bw; 1Mojżeszowa 28:12 lub; 2Mojżeszowa 23:20-23; Mateusza 13:39,41,49; 24:30,31; 25:31-33; 28:18; Hebrajczyków 12:22 ubg psz, pau, lub, eku, bw, br, bp; Judy 1:14,15 pau; porównaj 4Mojżeszowa 22:20-35; 2Kronik 18:1-34; 2Królewska 19:1-37; Łukasza 1:11-20; 2:7-15; Mateusza 28:1-8; Jana 1:51; 14:30; 20:11-18; Dzieje 5:17-23; Efezjan 6:11-13 bw, nwt-pl, tpnt, psz, wsp.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.