?>

Groza i tryumf: BÓG „JUŻ NADCHODZI”!

Aktualizowany: 7.08.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

 • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Bóg „już Nadchodzi” — skąd ta pewność?

Pilot nieubłaganego proroctwa:

„Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie, zrywa się wielka burza z krańców ziemi”.

 • Oto nadchodzi to i spełni się, mówi Pan [JHWH] BÓG. To jest dzień, o którym mówiłem”!

NIEŚMIERTELNY i Święty Bóg Wszechmocny jest Źródłem życia’. On ‘stworzył wszystko, z Jego woli zostało stworzone i zaistniało’. To Absolut, Najwyższy i Wieczny Autorytet, który ‘jest Miłością’! Nasze istnienie całkowicie uzależnione jest od Tego Świętego, Jedynego Boga Ojca, któremu wszystkie inteligentne stworzenia zawdzięczają życie. To jest absolutna Prawda! Ten Osobliwy Bóg, swe istoty rozumne obdarzył niezwykłą wolną wolą, a więc i swobodą wyboru, które niezmiennie szanuje. Jednak ci, którzy wybiorą drogę rujnującej samowoli nie ujdą bezkarnie, domaga się On bowiem osobistej i indywidualnej odpowiedzialności.

Jest absolutnie pewne, że Jego odwieczne istnienie jest dynamiczne. Wieczny i Wszechmocny Bóg cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń w swoim nie tylko materialnym Wszechświecie. On aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swych rozumnych istot, a więc i ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię ustawicznie realizując ogłaszane z góry, w formie niezwykłych proroctw, swe cele, zamierzenia, postanowienia i prawomocne wyroki.

ŚwiętyŚwięty,  Święty* Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, JEST, i już NADCHODZI.

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo „Święty” osiem razy, co w szczególny sposób obrazuje nieskończoną i wszechogarniającą Świętość Boga Wszechmocnego.

 • On będzie obecny, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce być obecny, i będzie Tym Kim zechce być! Bóg „NADCHODZI” i ‘Stanie się’ rozwiązaniem każdego problemu, bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi!!!

Fenomenalny i niezwykle Święty Bóg Wszechmocny już dawno ogłosił swe celepostanowienia i prawomocne wyroki w formie niezwykłych proroctw, które dotyczą:

(1) — dramatycznego, nieuniknionego i nieuchronnego losu świata ludzkiego, pełnego niedoli, chorób, cierpień, przedwczesnej i naturalnej śmierci.

(2) — konieczności nadejścia radykalnych, diametralnych zmian, które dokonają się tylko poprzez zwycięstwo i tryumf Wszechmocnego Boga Ojca oraz Jego Chrystusa i poprzez zwycięstwo uratowanych/ocalonych przez Nich ludzi.

Są one absolutnie „pewne i prawdziwe”, bo „zapisane w Księdze Prawdy. Dlatego dokładnie się wypełniają i nigdy nie zawodzą. To jest objawiona z góry nieomylna Prawda, ogłoszona ludziom przez Jego proroków, apostołów i przez Jego Chrystusa (Pomazańca), a przekazana w Piśmie Świętym. Stąd słowa Pana Jezusa:

„Twoje [Boga] Słowo jest prawdą

Pisma [Świętego] nie można unieważnić”.

 • On zawsze powoływał się na nie mówiąc:

Napisane jest.

Proroctwa Wszechmocnego Boga, dotyczące „czasu końca”, czyli końcowego i ostatecznego, znajdują się w licznych miejscach Pisma Świętego. Spisane są w różnym i często odległym czasie przez wielu Jego proroków. Są one jednak ze sobą zgodne, równoległe i w doskonałej harmonii, chociaż nie można je chronologicznie oraz jednoznacznie uporządkować. Dopiero wielkie proroctwo Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy wprowadza ten istotny porządek. Dlatego, że:

 • ze wszystkimi proroctwami wybitnie koreluje, wszystkie spina, łączy w jedną, proroczą i chronologiczną całość.
 • NIE MOŻNA więc dowolnie interpretować proroctwa dotyczące „czasu końca”. Trzeba KONIECZNIE uwzględnić cały kontekst czy odniesienie, powiązane zwłaszcza z Księgą Objawienia!!!

Tytuł niezwykle Świętego Boga występujący w niezwykłej Księdze Objawienia: „Który Był, Który Jest i Który Nadchodzi, wynika z głębokiego znaczenia Jego Imienia JHWH [hebr. יהוה] ujawnionego w Księdze 2Mojżeszowa 3:13-15. To żadne zaniedbanie ze strony Wszechmocnego Boga, że do dzisiaj nie jest znana pierwotna wymowa Jego Imienia. Dobrze jest znany tylko skrót tego Imienia „Jah”. Z drugiej strony nie powód, aby uparcie lansować swoje ulubione formy, jakieś słowahybrydy zgoła fałszywe. Bóg Ojciec dopuszczając do takiej sytuacji w kwestii swego Imienia, w niezwykły i osobliwy sposób skierował naszą uwagę na swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nie tylko uczynił Go ‘Sprawcą, Źródłem, Przyczyną [Autorem] zbawienia wiecznego dla wszystkich Mu posłusznych’, ale także Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’. W gruncie rzeczy Bóg Ojciec ‘dał Mu wszelką (całą) władzę w niebie i na ziemi’ i dlatego mówi: Jego słuchajcie!” W związku z tym dobrze jest znana hebrajska wymowa Imienia ‘Jezus’ – Jehoszua [hebr. יְהוֹשׁוּעַ], w skrócie Jeszua [hebr. יֵשׁוּעַ], co dosłownie znaczy ‘JHWH zbawieniem’. Ten niezwykle Święty Bóg JHWH jest zbawieniemtylko przez Pana Jezusa Chrystusa iImię Boga jest w Nim! Dlatego wzywając Imienia Pana Jezusa, chcąc czy nie chcąc jednocześnie wzywamy Imienia niezwykle Świętego Boga JHWH. W nauce Pisma Świętego wzywanie Imienia (gr. ‘onoma’) to więcej niż tylko wypowiadanie. To uznawanie w pełni Ich: godności, władzy, rangi, majestatu, mocy, charakteru, atrybutów, doskonałości, świętości, autorytetu, reputacji i honoru. To zupełne przekonanie, że jest tylko:

„zbawienie u naszego Boga, siedzącego na tronie, i u Baranka [Jego Chrystusa Jezusa].

Przypominając tu, trzeba jednoznacznie stwierdzić, że u Pana Jezusa i u pierwszych chrześcijan nie istniał problem Imienia Boga Ojca. Nie istniała żadna polemika na temat Imienia Bożego, ponieważ oni NIE zwracali się do Niego po Imieniu, lecz mówili Bóg Ojciec. Głosili tylko o Imieniu Chrystusa, który został wybrany przez Boga Ojca na Zbawiciela ludzi, i który jest też Jezusa Bogiem Ojcem.

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; 29:13,14 nwt-pl; lub, snp, pau, bp; Jeremiasza 51:58 br; Ezechiela 39:8 ubg; Galacjan 6:7 psz; Daniela 8:17; 10:21 pau, bt; 12:1,2,4,9; 1Koryntian 7:31 nwt-pl; 2Piotra 3:13; Habakuka 1:12 bp; Psalm 36:9/10; Objawienie 4:8,11 snp, snpd, stern, wsp; 1:4-8; 6:17; 7:10 pau; 11:15-18; 12:10,11; 15:4 bp; 17:14; 19:1-6,15,16; 21:1-8; 22:6,7,18,19; Psalm 89:27,28 bw; 1Jana 4:8,16; 2Mojżeszowa 23:20,21; 34:6,7; 5Mojżeszowa 32:4; Hebrajczyków 5:9 bw; Mateusza 17:5; 24:44 pau; 24:21,22 pau; 28:18; Marka 9:7; 13:19,20; Łukasza 9:35; 12:40 pau; 21:25,26; Jana 5:28,29; Kolosan 2:8-10; koniecznie Dzieje 4:12; 24:15; Rzymian 10:9-13; porównaj Joela 3:5 bp [2:32 bt, nwt-pl]; w modlitwach do swego Boga Pan Jezus nigdy nie zwracał się po imieniu, zawsze mówił „Ojcze” — zobacz: Mateusza 11:25,26; 26:39,42; Marka 14:36; Łukasza 2:9-14; 10:21; 22:42; 23:34,46; Jana 11:41,42; 12:28; 10:35 nwt-pl; 17:1-26; 20:17.

Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher / INT. Bible Online. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego. W rozważaniach Pisma Świętego trzymamy się znaczenia słów hebrajskich z Masoretic Text i greckich z Textus Receptus.

Niezwykle Święty Bóg i niezwykłość Jego proroctw!

Jest nie do pomyślenia, niewyobrażalne i wręcz absurdalne, aby proroctwa Wszechmocnego i Nieśmiertelnego Boga zawiodły. Są one bowiem potwierdzone niezwykłą Jego przysięgą, ‘przysięgą na samego siebie’, będącego Najwyższym, Świętym i Wiecznym Autorytetem:

JHWH, Bóg Ojciec:

„JA jestem Bogiem [Wszechmocnym] – i nie ma innego! PRZYSIĘGAM NA SIEBIE: z ust moich sprawiedliwość [prawość, prawdomówność] wychodzi, Słowo nieodwołalne!

„Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że JA jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak JA. JA od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. JA wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię!

Przysięgam na samego siebie, wyrocznia to Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], (…). Wszystkie narody będą błogosławione w twoim [Abrahama] potomstwie [ostatecznie Pan Jezus], dlatego że usłuchałeś mego głosu”.

Dlatego Bóg, pragnąc wykazać że to, co ludziom obiecał, jest absolutnie nieodwołalne [niezmienne], umacnia swoje obietnice [zobowiązania, postanowienia] przysięgą. Otóż te dwa akty Boże [obietnica i przysięga], nieodwołalne i wykluczające jakąkolwiek możliwość rozminięcia się Boga z prawdą [niemożliwe, aby Bóg kłamał], powinny być dla nas źródłem prawdziwego pokrzepienia, o ile tylko trwać będziemy niezachwianie przy zaofiarowanej nam przez Boga nadziei”.

PAN BÓG [JHWH, Bóg Ojciec] przysiągł na swoją świętość.

„Ludzie nie mogą, ale Bóg może wszystko.

„U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga WSZYSTKO jest możliwe”.

„Gdyż ŻADNE słowo Boga nie pozostanie niespełnione”.

Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?”

Dlatego niezawodnie wypełniały się Jego proroctwa, wypełniają i będą się zawsze, wiecznie wypełniać za każdym razem! Przekazane prorokom przez aniołów proroctwa Boga Ojca zostały potwierdzone także przez ich:

 • PRZYSIĘGĘ na życie Odwiecznego, Nieśmiertelnego, Świętego i Wszechmocnego Boga!

W związku z tym w pojawiających i rozwijających się wydarzeniach światowych, spełniających te proroctwa żadnych niespodzianek nie będzie. Realizacja proroctw niezwykle Świętego Boga jest absolutnym priorytetem i nie ma mowy o rozczarowaniu. W najmniejszym stopniu nic nie zakłóci wypełnienia proroctw/wyroczni Bożych, które bezwzględnie i nieubłaganie muszą stać się faktem!

_________________……………………_________________

(!!!) Bezwzględność wypełnienia proroctw Boga determinujewręcz wywiera presję na scenę tego złego świata ludzkiego, kształtując jego sytuację, powodując określony i nieubłagany rozwój wydarzeń!

_________________……………………_________________

Bóg nie tyle non stop ingeruje w ludzkie sprawy, co ‘czuwa’ czy ‘stoi na straży’, pilnuje więc, aby dokonać skutecznej interwencji w celu dokładnego wypełnienia swego proroczego Słowa. Z góry zapewniono nas, że Boskie proroctwa są „zapisane w Księdze Prawdy”. Najwyższy, Wieczny Autorytet, Święty Bóg Wszechmocny [gr. ‘Pantokratōr’], „Który Był, Który Jest i Który Nadchodzi, Ojciec Naszego Pana Jezusa Chrystusa zapewnia:

„To JA sam, JA sam poprzysięgam [przysięgam na Siebie samego], że prawdą jest wszystko, co z mych ust pochodzi”.

„JA wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę!

JA czuwam nad Słowem moim, aby je wypełnić.

 • Stoję na straży mojego Słowa, bym je wykonał”.

JA jestem Bogiem [Wszechmocnym] i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak JA. (…) dokonuję wszystkiego, czego chcę”.

 • „Obracam wniwecz[unieważniam] znaki wróżbitów, ukazuję bezsens [szaleństwo] wieszczów”.
 • I tak na próżno trudzą się narody, a wysiłki ludów są niszczone ogniem [nieodwracalnie].

Im bliżej będzie końca tego świata ludzkiego, tym spełnianie się proroctw Bożych zacznie przyspieszać i nabierać rozpędu czy lawinowego rozmachu. Swoje apogeum realizacji osiągną one w tak zwanym, proroczym ‘trzecim „biada”’ — w dramatycznym ‘trzecim nieszczęściu’. Spowoduje go proklamowane wtedy w niebie Królestwo Boże, które stanie się faktem i zacznie panować!!! Wręcz natychmiast znajdzie to przełożenie na globie ziemskim, w zamieszkującym go społeczeństwie ludzkim tego złego świata. Nastąpią w nim szokujące zmiany i wstrząsające wydarzenia! Zakończone zwłaszcza nieodwracalnym kresem religii i ostateczną klęską polityczną tego złego świata ludzkiego, wraz z jego wszelkimi formacjami.

Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony [wyznaczony], lecz wypełni się przy końcu nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie”.

„Niewolnicy Boga” jako „wnikliwi” mają pełne przekonanie, że Jego proroctwa nieuchronnie, niezawodnie, nieomylnie i bezwzględnie się wypełnią — to TYLKO kwestia czasu! Jednak pełna świadomość dokładnego wypełnienia niezwykłych proroctw niezwykle Świętego Boga następowała już po ich dokonaniu się! Niemniej finalne proroctwa będą wyraźnie dokonywać się na oczach żyjących wówczas ludzi. Wtedy to dojdzie do zwycięstwa i tryumfu Boga Ojca Wszechmocnego. Dokona tego w Jego Imieniu Jego Chrystus, Nasz Pan Jezus, Wykonawca proroctw Tego Boga!

Pismo Święte: Objawienie 6:10; 7:1-3 nwt-pl; 10:5-7 bp; 11:14-19; 12:7-12; 15:4; 16:5,14,16; 17:14; 18:21; 19:1-3,11-21; 21:4,5; Daniela 10:21 pau, bt; 12:7,9,10 bp, nwt-pl; Jana 17:11,17; 10:35 nwt-pl; 8:47; Hebrajczyków 1:1,2 bw, snpd; 6:13,17,18 br, psz, wsp; Mateusza 4:4 bt; 6:9; 19:26 bp, bt; 24:30,44; 25:31; 1Mojżeszowa 22:16-18 lub; Galacjan 3:16,26-29 nwt-pl; Rzymian 9:7,8; Izajasza 6:3; 29:13,14 nwt-pl, bp, snp, lub, pau; 44:25 lub; 45:21-23 bp, br, lub, bt; 46:9-11 bw; 57:15; Ezechiela 36:23; Marka 13:27; Łukasza 1:37 bt, snpd; 17:26-36; 21:26-31,34,35; Habakuka 1:12 bp; 2:3 snp; Jeremiasza 1:12 bp, bgn; 51:58 br; Amosa 3:7,8 bp; 4:2 pau; Tytusa 2:13 snpd; 1Piotra 1:16.

Dwa alegoryczne rodowody wrogie sobie i Protoewangelia

Otaczające tron Boga Jego niebiańskie stworzenia, wręcz bez przerwy, dniami i nocami, powtarzają’:

Święty, Święty, Święty, (Święty, Święty, Święty, Święty, Święty)*, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który Był, Jest, i już Nadchodzi!

*Kodeks Synaicki, inaczej niż późniejsze rękopisy, powtarza słowo „Święty” osiem razy, co w szczególny sposób obrazuje nieskończoną wszechogarniającą Świętość Boga Wszechmocnego.

 • Niezwykła Świętość Wszechmocnego Boga Ojca to Jego Absolutnie Doskonała i Niezmienna Moralność: czystość, bezgrzeszność, nienaganność, nieskazitelność, prawość. Wieczna i Święta jest Jego Reputacja oraz Boski, Wieczny i Święty Jego Autorytet! Niezmienne są Jego wieczne zasady, sprawiedliwe normy oraz postanowienia i prawomocne wyroki. Dlatego Jego Świętość jest nietykalna, a naruszenie jej zawsze powoduje poważne konsekwencje! Ten Odwieczny i Wieczny Bóg godny jest najwyższego szacunku, czci i hołdu!
 • On zawsze jest Święty w swym postępowaniu:

„Zaiste JA, Pan [JHWH, Bóg Ojciec], nie zmieniam się.

W żaden sposób nie naruszając wyrażonej powyżej Absolutnej i Świętej Prawdy, a więc swej Świętościx 8, Wszechmocny Bóg Ojciec postanowił uwolnić ludzi z niewoli grzechu i śmierci. Znaleźli się oni w tej fatalnej sytuacji będąc wciągnięci w okrutny, szaleńczy i cyniczny spisek.  Przez tego, który okazał pogardę dla prawdy i prawa, a stał się diabłem i szatanem. Tego nikczemnika tak scharakteryzował Pan Jezus:

„On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a nawet ojcem kłamstwa.

Sytuacja ludzkości stała się dla niej sytuacją bez wyjścia. Jednak Bóg wyszedł na przeciw i ‘stał się’ rozwiązaniem problemu, co ma wyraźny związek ze znaczeniem Jego Świętego Imienia JHWH*. Kierując się swą niezwykłą Świętością, osobliwą mądrością i najwspanialszym przymiotem, ‘stał się’ dla ludzi Źródłem zbawienia, ponieważ przede wszystkim „Bóg jest Miłością”. Okazując miłosierdzie i łaskę, dał się przebłagać.

*Czytaj więcej w temacie: „Imię Boga i Imię Jego Chrystusa?

_________________……………………_________________

 • DLATEGO: Niezwykle Świętemu Bogu, aby nie naruszyć swej absolutnej, nieskończonej i wszechogarniającej Świętości, niezbędne było zadośćuczynienie przez złożenie odpowiedniego okupu:

_________________……………………_________________

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

 • „To On [Chrystus] złożył siebie jako okup za wszystkich ludzi. I we właściwym czasie prawda ta została oznajmiona światu”.
 • „przez śmierć [swą] zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:1-24; Objawienie 4:8 bp, pau; 6:10; 15:4; 16:5; Malachiasza 3:6 bw; 1Jana 4:8,16; Jana 3:16 ubg; 8:44 snp; 1Tymoteusza 2:6 psz; Hebrajczyków 2:14,15 bw; porównaj 5Mojżeszowa 32:4; Izajasza 6:3; 53:19-22; Mateusza 20:28; Marka 10:45; Jana 1:29; Rzymian 3:21-26; 5:12-19; 8:19-23; 1Koryntian 6:20; 7:23; 1Piotra 1:18,19; 2:22; 1Jana 2:1,2.

Pierwsze i fundamentalne proroctwo ogłoszone przez niezwykle Świętego Boga Wszechmocnego po wydarzeniach w rajskim Edenie, nazywane jest Protoewangelią. Zawiera ono pierwszą, alegoryczną, szczególnie dalekosiężną i niezwykle istotną, i dobrą wiadomość — zapowiedź przyjścia ‘Potomstwa’ jako Odkupiciela świata ludzkiego. W gruncie rzeczy Protoewangelia zawiera rozwiązanie poważnego problemu, powstałego zła wymagającego bezwzględnego rozstrzygnięcia. Bóg ogłosił więc wyrok dla głównego sprawcy zła z ‘jego potomstwem’ i dla wciągniętej w ten diabelski spisek pierwszej pary ludzkiej. Uczynił to natychmiast po dokonanym przestępstwie, lecz jak widać, wykonanie go pozostało kwestią dość odległego czasu. Zwłaszcza jeśli chodzi o diabła, głównego sprawcę zła, super-kłamcy i podżegacza. Zasadnicza myśl tego prawomocnego postanowienia Świętego Boga jest rozwijana i stopniowo ujawniana w Jego kolejnych proroctwach, aż do Księgi Objawienia włącznie. Oto ta Protoewangelia:

Wprowadzam nieprzyjaźń [dosłownie wrogość, nienawiść] między ciebie [‘wąż’/szatan] i niewiastę [alegoryczną], pomiędzy potomstwo twoje a Potomstwo jej: Ono zmiażdży [uderzy, zdepcze] ci głowę, a ty zmiażdżysz [uderzysz, ukąsisz, zranisz] mu piętę”.

Powyżej zacytowane, aktualne i dalekosiężne proroctwo Boga pełne symboliki, alegorii, musi się wypełnić do końca! Jednak jest to coś więcej niż tylko wyjawiona myśl przewodnia, pomysł, zamiar czy koncepcja Boga. To prorocze Słowo Boga zawiera treść i sens Jego dalszych działań ‘zapisanych w Księdze Prawdy! Zawsze i bezwzględnie kończą się one sukcesem! Jest tylko jedna, jedyna opcja: Jego wszystkie zapowiedziane proroctwa zawsze dokładnie i nieubłaganie wypełniają się! Kierując się więc zawsze swą niezwykłą Świętością, nieodwołalnie Święty Bóg Wszechmocny ‘przychodzi’ i nieuchronnie spełnia swe wszystkie niezwykłe proroctwa. Tym razem dokona tego poprzez ‘przyjście’ czy niespodziewane ‘nadejście’ swego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Niezwykłe działania Świętego Boga Ojca tym bardziej są zdumiewające, bowiem nie naruszają one wolnej woli i swobody wyboru, które otrzymały od Niego Jego inteligentne stworzenia. Jednak koniecznie będą one ostatecznie pociągnięte do odpowiedzialności za swe życie, wybory, decyzje, czyny, błędy i ich konsekwencje!

„On [Bóg Ojciec] pozwolił nam poznać tajemnicę swej woli zgodnie z powziętym co do Niego [Jezusa] planem [zamierzeniem, celem], aby go wykonać, gdy nadejdzie pełnia czasu: [aby] wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, i to, co na niebie, i to, co na ziemi.

Od wydarzeń w Edenie, źródłem kłamstwa i pogardy dla prawdy stał się rujnującym szczęście ludzi i szerzącym nienawiść naczelny ‘morderca, kłamca i ojciec kłamstwa’.

„Został [nim] wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem [z gr. to ‘oszczerca i przeciwnik’], zwodzący całą zamieszkałą ziemię”.

 • To on jest źródłem zła od zarania ludzkości i sprawcą wielu zbrodni w tym wstrząsających ludobójstw. Stał się wręcz ‘smokiem’-potworem od kiedy cynicznie i ze wzgardą potraktował swego Świętego Boga Ojca, Źródło życia. To pełen arogancji fałszerz, zaciekle rządny władzy tyran, niezwykle skuteczny w ‘zwodzeniu ludzkości’, lecz jest tylko efemerydą.

Tego ‘węża potomstwo’ ma jego rodowód, niejako zostało przez niego ‘zrodzone, spłodzone, wydane’, a więc należy do niego. To są „dzieci diabła” i stąd ich częste rozmyślne, haniebne, a nawet zbrodnicze postępowanie oraz ich wręcz taplanie się w kłamstwie. W Protoewangelii Bóg wydał prawomocny wyrok śmierci dla diabła i jednoznacznie ustalił Kto go wykona. Wraz z nim ostatecznie skończy się też zakłamany i okrutny świat jego ‘potomstwa’, pełen cierpienia, bólu i śmierci.

„Syn Boży [Jezus Chrystus] objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”.

Pan Jezus Chrystus pojawił się na ziemi w ludzkiej linii rodowej poprzez Adama, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Judę i Dawida, a więc i poprzez pierwszą niewiastę Ewę i ostatecznie poprzez niewiastę Marię, która Go fizycznie urodziła. Jednak nie jest On tylko ludzkim Potomkiem, Jego rodowód jest przede wszystkim niebiański, Boski.

 • Pan Jezus stanowczo oświadczył:

„Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości [wy z dołu, a ja z góry; z tych na górze]. Wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata”.

Z wszystkimi zjednoczonymi w jedno wiernymi, świętymi swymi stworzeniami w niebie i na ziemi, łączy Boga szczególna więź miłości. Są oni niejako Jego alegoryczną małżonką, która wyłoniła z siebie ‘Potomka, Potomstwo, Nasienie (hebr. ‘zeraʻ’ i gr. ‘sperma’), Jednorodzonego Jezusa Chrystusa jako ‘Zbawiciela świata’. Wszyscy wierni i święci to ‘bracia’ Jezusa Chrystusa, a więc i „dzieci Boga”, mają bowiem Jego ‘zrodzenie’, czyli ten sam Boski rodowód. To także ludzcy ‘niewolnicy Boga’ Ojca i niewolnicy Pana Jezusa, których On Chrystus:

swoją krwią nabył dla Boga z każdego plemienia, języka, ludu i narodu’.

 • ‘kocha [ich] i za cenę swojej krwi uwolnił ich od grzechów, uczynił królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca’.

Są oni „jedno w Jezusie”, Jedną Osobą w jedności z Chrystusem Jezusem”, a więc są Potomstwem w Nim. Metaforycznie piorą swoje szaty i wybielają je we krwi Baranka [Jezusa]. Dlatego są także Jego ‘czystą’, alegoryczno-symboliczną oblubienicą, małżonką Baranka’, z którą ostatecznie nastąpią alegoryczne ‘zaślubiny/wesele i uczta’.

Już niebawem alegoryczno-symboliczna małżonka Boga Ojca, czyli Jego ‘niewiasta w bólach urodzi’. Metaforycznie wyda z siebie Tego, który „rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną” jako „Król królów i Pan panów”. ‘Wąż zmiażdżył tylko piętę’ Panu Jezusowi kiedy Go uśmiercił. Jednak po trzech dniach został On przez Boga Ojca zmartwychwzbudzony. Niebawem pokona On „Węża” oraz ostatecznie ‘zmiażdży mu głowę’, a więc zasądzona kara zostanie bezwzględnie wykonana. W końcu dokona się czy dopełni się niezwykłe dzieło odkupienia grzesznej ludzkości przez niezwykle Świętego Boga za pośrednictwem Jego Świętego Chrystusa (Pomazańca), Jezusa Odkupiciela i Zbawiciela.

Pismo Święte: 1Jana 3:8,10 bt; 4:14; 1Mojżeszowa 3:15-24 bt; 12:1-3; 22:18; 26:4; 28:14; Daniela 10:21 pau, bt; Objawienie 1:5,6; 5:9,10; 7:1-17; 12:1-17 bp, bt; 14:1-5; 17:14; 19:7-16; 21:1-10; 22:14-17; Mateusza 25:40; Łukasza 1:30-33; 2:11; Jana 1:12-14,29; 3:3-7,13,16-21; 8:44; 8:23 pau, bp, eku; Galacjan 3:16,26-29 nwt-pl; 4:26,27; 1Koryntian 7:22; 12:13; Efezjan 1:9,10 bp; Kolosan 3:24; 1Piotra 1:3,18,19,23; Dzieje 3:15; Rzymian 6:22; 10:9,10; 1Tymoteusza 2:3-6; Hebrajczyków 9:11-15; 1Jana 1:7.

‘Zadziwiające, zdumiewające’

⇒ Nieodwracalny koniec religijno-politycznego imperium zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

Wielkie i godne podziwu[niezwykłe] są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmocny. Twoje drogi są sprawiedliwe i niezawodne[prawe i prawdziwe], Królu narodów [‘Królu Święty’ w Textus Receptus]!”

Któż by się Ciebie [Jedynego Boga Ojca Wszechmocnego] nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia? Bo tylko Ty jesteś Święty, albowiem wszystkie narody przyjdą i padną na twarz przed Tobą [oddadzą pokłon, hołd], bo ujawniły się [stały się jawne] Twoje sprawiedliwe wyroki”.

Pismo Święte: Objawienie 15:3,4 pau, bp.

W Piśmie Świętym mamy niezwykłe proroctwo niezwykle Świętego Boga. Wizję ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami gniewu [gr. thymos] Boga. Występujące tu greckie słowo ‘plēgē’ to dosłownie ‘cios, uderzenie, plaga, klęska’, nieszczęście, katastrofa. Greckie ‘thymos’ dotyczące Boga, dosłownie znaczy Jego ‘pasja, zaciekłość, zapalczywość, szał, wybuchowość, gwałtowność’ w okazywaniu swego uzasadnionego oburzenia, gniewu. Natomiast greckie ‘orgē’ odnoszące się do Boga, nie występujące w proroctwie o ‘ciosach’, dosłownie znaczy Jego uzasadniony ‘gniew przejawiający się w karaniu, w wykonaniu wyroku’. Ta prorocza wizja metaforycznie ujawnia jak ostatecznie Święty Bóg szybko okaże swe gwałtowne oburzenie czy wręcz szaleńcze oburzenie z powodu ogromu dokonanego i dokonującego się zła w tym świecie ludzkim.

 • Kiedy w niebie nastąpi proklamacja:

„Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu [Bogu] naszemu i Pomazańcowi [Chrystusowi] Jego”.

Wtedy na ten świat ludzki szybko spadną wielkie ciosy nieszczęścia. Zwłaszcza sferę religijno-polityczną dotkną groźne zjawiska nie do opanowania, ‘plagi, klęski, katastrofy’. Te Boskie ciosyporażą i zdemolują ten okrutny świat, a więc zrujnują i dokonają w nim straszliwego spustoszenia i zniszczenia. Te Boskie ‘ciosy/uderzenia’ to nokaut dla tego złego świata ludzkiego, po których nigdy się już nie podniesie, bowiem jego formacje i struktury dotknie totalna klęska. Ten tak długo znoszony przez Naszego, Świętego Boga Wszechmocnego zły świat, będzie już tylko oczekiwał na zadanie mu przez Niego ostatecznego i nieodwracalnego, śmiertelnego ‘uderzenia’. To będą niezwykłe działania niezwykle Świętego Boga, których w Jego Imieniu dokona Jego Chrystus (Pomazaniec) i Jego Najwyższy „Władca królów ziemi”. Pan Jezus Chrystus od Boga Ojca otrzymał wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi’.

Nie oszukujmy się i nie lekceważmy niezwykle Świętego Boga, ale potraktujmy Go poważnie! Dlatego nie ma co sobie wmawiać, że chodzi tu o dosłowną interpretację tego niezwykłego proroctwa Wszechmocnego Boga. To nie literalny glob ziemski: jego ląd, morze, źródła wód i rzeki, słońce i powietrze zasługują na ‘gniew Boga’ oraz na Jego niepomyślny wyrok. Apokalipsa inaczej Objawienie zawiera wybitne, wielkie proroctwo alegoryczno-metaforyczno-symboliczne. Ten niezwykle Święty Bóg postąpi zupełnie odwrotnie, stanie w obronie swego globu ziemskiego. Nie pozwoli ‘niszczyć’ go dosłownie i moralnie!

Dzisiaj nie da się słuchać tych ignorantów, megalomanów, przeciwników właściwej wiedzy, którzy usiłują usprawiedliwiać swe bezsensowne niszczenie ziemi. Bezczelnie powołują się przy tym na wypowiedź Boga Ojca z 1Mojżeszowej 1:28 skierowaną do pierwszych ludzi: ‘czyńcie sobie ziemię poddaną i panujcie nad wszystkimi zwierzętami’. Czy Bogu o to chodzi, aby beztrosko wystrzelać w lesie zwierzęta i wyciąć jego drzewa? On ‘zniszczy niszczących ziemię’, aby ludzie ‘pokorni, łagodni odziedziczyli ziemię’. Glob ziemski, którego Właścicielem jest Ten Bóg, pozostanie na zawsze.

To ten świat ludzki dotknie nieodwracalne zniszczenie stworzonej przez niego jego metaforycznej: ‘ziemi, morza, rzek i źródła wód’, jego metaforycznego ‘słońca i powietrza’. Dlatego ostatecznie jego globalną sferę polityczną ogarnie straszliwa ‘ciemność’To rozstrzygające ‘zniszczenie’ nastąpi w biblijnym Armagedonie, nagłej i wstrząsającej sytuacji bez wyjścia — w wojennej konfrontacji z Nim, Wszechmocnym Bogiem, Ojcem Świętym i z Jego Najwyższym ‘Władcą królów ziemi’, Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. Ta bezprecedensowa, ostateczna i sprawiedliwa wojna Boża będzie globalną wojną. Zwycięstwo w niej tych niezwykle Świętych Osób jest oczywiste i tych, których Oni zechcą ocalić.

 • Bóg jest Wszechmocny, lecz Jego wielkość polega przede wszystkim na tym, że „Bóg jest Miłością”, jest niezwykle Święty, Prawy, Sprawiedliwy, Dobry, Życzliwy, Miłosierny i Przebaczający. Odrazę budzi w Nim pycha i megalomania, okazywanie ludziom pogardy i wykluczanie. On ceni skruchę i pokorę, które świadczą o naszej mądrości!

DLATEGO POSŁUCHAJ:

„Ponieważ tak mówi Wysoki i Wyniosły [JHWH, Bóg Ojciec], i Panujący wiecznie, któremu na imię Święty: Panuję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serca skruszonych”.

Szukajcie Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Jahwe”.

„Jeśli Go szukać będziesz, pozwoli ci się odnaleźć, ale jeśli Go opuścisz, i On cię też odrzuci na wieki”.

 • ‘Szukać’ – w języku hebr. i gr. w przenośni to zabiegać o przychylność Tego Boga, czcić (hołd) Go. Usilne podążać, pytać, pilnie badać, konsultować, studiować, dociekać, praktykować sprawiedliwość (prawość).

Jego Chrystus Jezus:

Szczęśliwi pokorni [łagodni], gdyż oni odziedziczą ziemię”.

„Kto krzywdzi [szkodzi, rani, zadaje ból], niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy [brudny moralnie], niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy [prawy], niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca”.

„A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków [dzieła, pracy].

Pismo Święte: Objawienie 15:1 do 16:21 bgn; 1:5; 4:8; 7:1-17; 11:14-19 nwt-pl, pau; 12:10; 17:14; 19:11-21; 21:1-8; 22:11,12 ubg; Mateusza 7:1-5; Rzymian 2:1-6; 12:1-21; 1Koryntian 4:5; 1Jana 4:8,16; 1Kronik 28:8 bp; 2Kronik 15:2; Hioba 28:28; Psalm 9:10; 14:2; 22:26; 37:11,29; Przypowieści 2:20-22; Kaznodziei Salomona 1:4; Izajasza 45:18; 55:6; 57:15 snp; Jeremiasza 10:21; 29:13; 50:4; Sofoniasza 2:3 bt; Zachariasza 8:21,22; Mateusza 5:5 snp; 28:18; Jana 17:11; Dzieje 15:17; 2Piotra 3:11-13.

_________________……………………_________________

 • Trzeba to koniecznie przeczytać! 

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.