?>

DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO tego świata?

Aktualizowany: 31.08.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’!

PILOT:

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

„Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…)Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”.

(Mateusza 4:17 dos; 7:21-23 bw)

Treść: Proroczy rozwój „chwastu” chrześcijaństwa tego świata i jego ostateczny los.

PAN JEZUS CHRYSTUS zapewnił:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie”.

Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać”.

To Pan Jezus Chrystus przede wszystkim i najpierw metaforycznie stał się żywą podwaliną, niewzruszoną ‘Skałą, Fundamentem, Kamieniem Żywym’ zboru [gr. ‘ekklēsia’ – dosł. ‘zgromadzenie’] chrześcijańskiego. W porozumieniu ze swym Ojcem niebiańskim założył On swój zbór chrześcijański powołując pierwszych 12 swych naśladowców, apostołów. Zostali oni metaforycznie uczynieni także ‘fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i na którym wszyscy budowani są na mieszkanie Boże w Duchu’. Wszyscy naśladowcy Pana Jezusa jako Jego niewolnicy są ‘niczym żywe kamienie budowani jako dom duchowy, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu’.

Pismo Święte: Jana 14:6,23 pau; Efezjan 2:20-22 bw; 1Piotra 2:4-10 dos; 1Koryntian 3:11; 10:4; Objawienie 21:14; także Mateusza 16:15-19 gra słów, metaforyczne rozróżnienie pomiędzy niewzruszoną ‘Skałą’, gr.Petra’, dotyczące samego Pana Jezusa, a wolnostojącym kamieniem, głazem gr. ‘petros’, dosłownie ‘kawałek skały’, dotyczące apostoła Piotra; źródło: Lexicon Strong’s G4073, G4074.

Chrześcijański „chwast” organizuje się i bierze górę!

Pierwotny zbór chrześcijański ciągle się rozrastał, dlatego pierwsi chrześcijanie tworzyli lokalne zbory gromadzące się w ich prywatnych domach. W Dziejach 16:5 (bw) czytamy: „Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę”. O lokalne zbory chrześcijańskie dbali ustanowieni w nich przykładni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’]. Mieli oni ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał:

Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”.

Jednak kiedy zbrakło lojalnych apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło rujnujące odstępstwo. Apostoł Paweł zapowiedział:

Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”.

Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z wieloma, zwłaszcza religijnymi ‘wilkami drapieżnymi’. Są oni świetnie zrzeszonymi i zorganizowanymi ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’.

 • Tworzą oni zorganizowane instytucje rzekomych religii prawdziwych. A są to w gruncie rzeczy ludzkie, grzeszne organizacje i ośrodki ich władzy nad ich wierzącymi. To autorytarny aparat władzy religijnej powoduje globalną tyranię religijną.

Dopuszczają się oni wielkiej zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Uparcie i zawzięcie posługują się manipulacją – wykorzystują okoliczności, naginają lub przeinaczają fakty w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania. W ostatnich latach swego życia apostoł Jan zmagał się z natrętnym naporem wypaczeń chrystianizmu. Księgę Apokalipsy/Objawienia z polecenia Boga Ojca i Pana Jezusa spisał właśnie Jan. Proroczo ujawniła ona w jaką potęgę urośnie chrześcijański „chwast”, odstępcze chrześcijaństwo tego świata i to nie tylko religijną. Chociaż dzisiaj jest wielce podzielone politycznie i religijnie, lecz zorganizowane, zinstytucjonalizowane i bardzo zwodnicze. Skażone, bo zbrukane swymi szokującymi grzechami i przestępstwami oraz swym rażącym, uwodzicielskim bałwochwalstwem obrażającym Świętego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Pismo Święte: Rzymian 16:5; 1Koryntian 16:19; Kolosan 4:15; Filomena 2 – ‘zbór [gr. ekklēsia] w domu’; 1Tymoteusza 5:17 ; 1Piotra 5:1-4 dos; Efezjan 4:11-16; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:13-23; 24:24; Objawienie 8:6 do 14:20 [następnie do 19:21].

Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

Już w przypowieściach Pan Jezus proroczo odsłonił jednoznaczną prawdę i zapowiedział metaforycznie, że pośród zasianej przez Niego dobrej „pszenicy” pojawi się zły „chwast [kąkol]. Nie trudno zrozumieć, że tym już od dłuższego czasu wybujałym i zorganizowanym licznie „chwastem” jest zwodnicze chrześcijaństwo tego świata, ze swymi uwodzącymi religiami na czele. Czytamy o tym w proroczej przypowieści Pana Jezusa:

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali[uśpiona ich czujność duchowa], przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: «Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd więc wziął się chwast?». A on odpowiedział: «To dzieło nieprzyjaciela». Wtedy słudzy rzekli: «Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go?». On odparł: «Nie. Gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza»”.

„On więc powiedział: „Siewcą dobrego nasienia jest Syn Człowieczy [Pan Jezus], a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie Królestwa, a chwastem – synowie Złego. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego Królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi [prawi] natomiast zajaśnieją jak słońce w Królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech słucha.

Kolejne prorocze przypowieści Pana Jezusa:

Królestwo niebieskie podobne jest również do sieci zarzuconej w morze, która zagarnia różnego rodzaju ryby. Kiedy jest pełna, wyciąga się ją na brzeg. Dobre ryby wybiera się do naczyń, a złe wyrzuca. Podobnie będzie przy końcu świata. Zjawią się aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych[prawych] i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

„Ja jestem [Pan Jezus] prawdziwą winoroślą [krzewem winorośli], a mój Ojciec jest winogrodnikiem [ogrodnikiem]. Każdą latorośl [pęd, gałązkę], która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną”.

Pismo Święte: Mateusza 13:28-30 pau; 13:37-43,47-50 pau; Jana 15:1-6 ubg; porównaj Mateusza 7:13,14; 7:15-23; 25:31-46.

Kiedy Pan Jezus otworzył prorocze i metaforyczne „siedem pieczęci zwoju” Księgi Apokalipsy, zwłaszcza ‘pieczęć piątą, szóstą i siódmą’, mamy pewność zmartwychwstania, ocalenia i ostatecznego, zupełnego wysłuchania modlitw niewolników Bożych. Dlatego „siedmiu aniołów” otrzymało Boskie polecenie metaforycznego zadęcia w „siedem trąb”. ‘Głos tych trąb’ ogłosił rozwój proroczych wydarzeń prowadzących do zbawienia ‘dobrego ziarna – synów Królestwa’ oraz tryumfu Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Pismo Święte: Objawienie 6:1 do 8:6; 12:10,11.

Co ujawniają prorocze ‘głosy trąb pierwszych czterech aniołów’?

Pismo Święte: Objawienie 8:7-12 pau.

Biblijna „trzecia część” to część ludzkości, w większości chrześcijanie, zamieszkująca obszar będący pod wpływem i dominacją chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza jego religii. Wizja ‘głosów trąb pierwszych czterech aniołów’ ujawnia rozwój wielkiego, uwodzącego i zwodniczego chrześcijaństwa, które już przez kilka pierwszych wieków urosło w potęgę nie tylko religijną. Niewątpliwie obejmuje ono obecnie swymi wpływami „trzecią część” ludzkości [około 33% – 35% ludności świata]. Chrześcijaństwo tego świata poszło szerokim i wygodnym gościńcem kompromisu z tym złym światem. Dopuściło się porzucenia i zdrady Świętego Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Ich apostołów, zdrady i sprzeniewierzenia nauki Biblii, Pisma Świętego. Szczególnie religijni przywódcy zwodniczych religii chrześcijaństwa tego świata sprzedają się, kierują się żądzą zysku, korzyści i władzy, co jest oczywistą, religijną prostytucją, biblijnym ‘szaleństwem nierządu’. Dla Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa jest to czymś odrażającym. Religie chrześcijaństwa tego świata są główną i wpływową częścią biblijnego ‘Babilonu wielkiego, Macierzy nierządnic i obrzydliwości ziemi’, czyli wszystkich religijnych ‘prostytutek’ zwodniczych religii tego świata. To wielka Nierządnica, która zasiada nad mnogimi wodami [metaforycznie to ludy i narody], z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”. Do chrześcijaństwa tego świata ukazanego jako „trzecia część” ludzi, Bóg już od dłuższego czasu w pierwszej kolejności kieruje dobitne orędzia i zsyła bolesne plagi, ciosy w ogłoszonych ‘głosach trąb aniołów’!

Pismo Święte: 2Koryntian 6:14-17; Jana 8:44; 12:31; 14:39; 16:11; 2Koryntian 4:4; Efezjan 2:2; Jakuba 4:4; 1Jana 5:19; Objawienie 12:9; 14:8; 17:1-6,15; 18:2-5.

To proroctwo można rozumieć tak:

1 „Zatrąbił pierwszy [anioł]. Na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią. [‘Trzecia część ziemi została spalona’ – brak w Textus Receptus], trzecia część drzew została spalona i wszelka trawa [roślinność] zielona została spalona”.

 • Śmiertelna dezaprobata Boża wobec popierających wybitnie odstępcze i zwodnicze chrześcijaństwo tego świata – chrześcijański „chwast”

Słowo „ziemia” często odnosi się w Biblii do ludzkości ugruntowanej i prowadzącej stabilniejsze życie. Trzecia część drzew ziemi i wszelka trawa [roślinność] zielona’, które z niej wyrastają, najwyraźniej przedstawia wpływowe oraz zamożne społeczeństwo chrześcijaństwa tego świata górujące nad ogółem prostej ‘trawy’ niczym „drzewa”. Jednak od początku istnienia tego śmiertelnie chorego systemu, został w nim bardzo spustoszony czy zniszczony i zrujnowany chrystianizm pod każdym względem. Na tę metaforyczną, ‘część drzew i wszelką roślinność [trawę] zieloną ziemi’, symboliczny, niszczycielski „spadł grad i ogień zmieszany z krwią”. Znana bowiem jest jego straszliwa wina krwi — morze przelanej krwi niewinnej oraz przestępstwa, wielkie bałwochwalstwo i inne szokujące grzechy. Dlatego ludzi chrześcijaństwa tego świata spotkała śmiertelna dezaprobata czy potępienie ze strony Świętego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 11:1; Psalm 96:1.

2 — „Zatrąbił drugi anioł. Do morza wrzucono jakby wielką górę płonącego ognia i trzecia część morza stała się krwią. Jedna trzecia stworzeń morskich zginęła i jedna trzecia statków uległa zniszczeniu”.

 • „Wielka góra płonącego ognia” niszczycielskich rządów i wzburzone narody chrześcijaństwa tego świata są dla Boga martwe i odrażające

„Trzecia część morza” trafnie wyobraża uboższą, niespokojną, nieprzewidywalną i buntowniczą ludność czy masy chrześcijaństwa tego świata, które od początku jego istnienia wywołują rozruchy, rewolucje i wojny. Powodem tego była i jest okrutna władza polityczno-religijna potężnego chrześcijaństwa tego świata, ‘wielkiej góry płonącej ogniem’ niszczycielskim. W związku z tym „trzecia część morza”, chrześcijaństwa, niejako „stała się krwią”, w którym nie ma życia i jest ono czymś odrażającym dla Boga Ojca i Pana Jezusa. Dlatego ‘trzecia część stworzeń w morzu’, przebywających w tym chrześcijańskim medium „zginęła”, bo stała się w Ich oczach ‘martwa’. A każda radykalna czy usiłująca być niezależną organizacja unosząca się niczym ‘statek’ po ‘martwej’ „trzeciej części morza” chrześcijańskiego „uległa zniszczeniu” przed Bogiem. Z Boskiego punktu widzenia nie tylko niemożliwe jest życie w tym odrażającym „morzu”, ale ‘niszczące’ jest ono jako nośnik. Chrześcijaństwo tego świata zasłynęło bowiem z okrucieństwa i ogromnego rozlewu krwi oraz ciąży na nim piętno wielkich grzechów oraz przestępstw!

Pismo Święte: Izajasza 57:20; 17:12,13; porównaj 2Mojżeszowa 7:20,21.

3 — „Zatrąbił trzeci anioł. Z nieba spadła wielka gwiazda świecąca jak pochodnia [lampa], która upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Gwiazdę nazwano ‘Piołun’ i jedna trzecia wód zmieniła się w piołun, a wielu ludzi zmarło z powodu wód, które stały się gorzkie”.

 • Kler chrześcijaństwa tego świata to ‘gwiazda Piołun’ urasta on do niebotycznej pozycji, a jego nauka to ‘gorzki’ i śmiertelny „piołun”

‘Wielką gwiazdą płonącą jak lampa’ stał się na scenie światowej ‘boski’ kler chrześcijaństwa. Niejako „z nieba spadła wielka gwiazda” i urosła do niebotycznej, wyniosłej pozycji i zdominowała metaforyczną ‘trzecią część rzek i źródeł wód’. A są nimi źródła przewodniej mądrości chrześcijaństwa tego świata, uznane teorie, wszelakie nauki czy wielkie programy jego mędrców. „Gwiazdę nazwano ‘Piołun’”, bo powoduje ona, że „trzecia część wód obróciła się w piołun”. Wyniosły kler chrześcijański naukę Pana Jezusa Chrystusa ‘obrócił w piołun’, czyli w „gorzkie” kłamstwo, dlatego duchowo „wielu ludzi zmarło”. Porzuciwszy chrystianizm, przywódcy religijni chrześcijaństwa tego świata zamiast słodkich „wód” życia, prawdy Słowa Bożego, podawali i dalej podają ludziom „piołun” ‘gorzkich’ kłamstw religijnych. Są one zwodnicze, uwodzące i podstępne, szczególnie uwodzicielskie jest bałwochwalstwo, uporczywie narzucane przez liderów różnych denominacji chrześcijańskich. Religijni przywódcy chrześcijaństwa tego świata obłudnie podżegali i podżegają narody do wielu wojen, często fałszywie, kłamliwie lansując wartości patriotyczne w zakamuflowanym nacjonalizmie będącego ‘opium dla ludu’. Doprowadziło to do ogromnego, a wręcz szokującego rozlewu krwi. Przypominają oni niewiernych Izraelitów współczesnych prorokowi Jeremiaszowi, o których JHWH Bóg rzekł: „Oto sprawię, że będą jeść piołun, i dam im do picia zatrutą wodę. Bo od proroków z Jeruzalem rozeszło się odstępstwo na cały kraj”.

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:3,4; Jeremiasza 9:14; 23:15.

Jednak przyszedł historyczny czas, gdy odstępczy kler chrześcijaństwa zaczął spadać z wyniosłej, ‘niebiańskiej’ pozycji. Chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego przywódcy religijni coraz bardziej są dzisiaj znani ze skandali finansowych, politycznych i obyczajowych, szczególnie szokująca, obrzydliwa i haniebna jest pedofilia. Pozycja duchowieństwa może się tylko pogorszyć i w końcu doprowadzi chrześcijaństwo do wstrząsającego upadku. Jego religie podzielą los wszystkich, zwodniczych i uwodzących religii tego świata, biblijnego „Babilonu wielkiego”. A następnie całe zorganizowane chrześcijaństwo tego świata zupełnie zniknie w Armagedonie. Przypominają się nam słowa proroka Izajasza skierowane do starożytnego Babilonu: „Jakże to runąłeś spod nieba! Promienna gwiazdo, synu jutrzenki! Na ziemię cię powalono ciebie, zwycięzco narodów!”

Pismo Święte: Objawienie 18:21; 19:2; Izajasza 14:12.

4 — „Zatrąbił czwarty anioł. Zdruzgotano [rażono] jedną trzecią słońca, jedną trzecią księżyca i jedną trzecią gwiazd, tak że trzecia ich część się zaćmiła, a dzień – podobnie jak noc – utracił jedną trzecią swego światła”.

 • ‘Rażone’ ciemnościami duchowymi chrześcijaństwo tego świata zmierza najpierw do swego religijnego upadku i zaraz potem do nieodwracalnego, ostatecznego kresu religijno-politycznego

Chrześcijaństwo tego świata zostało ‘zdruzgotane’, dlatego stało się pogrążonym w duchowych mrokach królestwem ‘ciemności’. Od wielu wieków owoce wydawane przez metaforyczną jej „ziemię” i „trzecią część morza”, czyli chrześcijaństwo tego świata świadczą o tym, że jak ‘rażone’ czy ‘zdruzgotane’ błąka się ono w ‘gęstych mrokach’. Zasługuje na potępienie, gdyż podaje się za reprezentanta chrystianizmu, ale jakże się od niego oddaliło. Religijność „ziemi” i „trzeciej części morza” została maksymalnie zredukowana. Często przesądnie sprowadza się ona do robienia znaku krzyża, obrony jego adoracji – generalnie uprawiania wszelakiego, rażącego bałwochwalstwa. „Trzecia część słońca, księżyca i gwiazd ściemniały’, czyli roztaczane polityczno-religijno-moralne „światło” przywódców chrześcijaństwa tego świata jest tragicznie kiepskie. Dalej postępuje jego upadek moralno-religijny, obłuda i zakłamanie, które są dzisiaj coraz wyraźniej widoczne.

Pierwsze cztery „głosy trąb aniołów” odsłoniły rzeczywisty, śmiertelny stan coraz bardziej upadającego chrześcijaństwa tego świata. Cała jego wielowiekowa historia wykazuje, że należąca do niego metaforyczna „ziemia”, „trzecia część morza”, ‘trzecia część rzek i źródła wód’ oraz trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd’ jest przed Bogiem i Panem Jezusem ‘spalona, martwa, śmiertelnie gorzka i pogrążona w ciemnościach’. Dzisiaj dalej postępuje upadek polityczno-religijno-moralny chrześcijaństwa tego świata, a jego przywódcy zwłaszcza religijni mogą tylko rzewnie wspominać czasy swej niebotycznej, wyniosłej pozycji, kiedy byli ‘wielką gwiazdą płonącą jak pochodnia [lampa]. Mamy jednak jeszcze ‘głosy trąb trzech pozostałych aniołów’, które są przełomowe, doniosłe, groźne i dokuczliwe, a zwane są „biada, biada, biada”.

Prorocze ‘głosy trąb trzech pozostałych aniołów’

Potem ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba [centrum Boskiej uwagi], mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu głosów trąby trzech pozostałych aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!’”.

Pismo Święte: Objawienie 8:13 bp i do 14:20 (następnie do 19:21).

Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada”. „Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada.

Pismo Święte: Objawienie 9:12 nwt-pl; Objawienie 11:14 nwt-pl.

Trzy „biada” mają więc pojawiać się po kolei, czyli chronologicznie! Trzy „biada” mają dotykać ‘mieszkańców ziemi’, ‘dręczyć’, ‘wyrządzać szkodę’, następnie ‘zabić’ chrześcijaństwo tego świata, czyli ‘trzecią część ludzi’. „Trzecie biada” będzie prowadzić ostatecznie do wstrząsającego i finalnego Armagedonu. Podążające z „trzecim biada”, równolegle wypełniające się proroctwo wizji ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ religijno-społeczno-polityczne i to już na całym globie ziemskim. Wydarzenia spełniające te proroctwa mają jednak stanowczo skłonić najpierw świat chrześcijański, a potem wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. ‘metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na zawróceniu do Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. A trzeba zacząć od poważnego potraktowania Słowa Bożego przez ludzi, zwłaszcza tych z chrześcijaństwa tego świata oraz na głębszym i osobistym ‘Ich poznawaniu’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”. „Nie każdy (…) wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (…) Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Pismo Święte: Objawienie 6:12-17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Joela 2:12,13; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 dos; 7:21-23 bw.

 • 5 — Proroctwo głosu trąby piątego anioła: # Tajemnicze ‘pierwsze’ „biada”.

Pismo Święte: Objawienie 9:1-12.

— ‘Szarańcza z otchłani’ uwolniona przez jej ‘gwiazdę’ spadła na odstępcze i zwodnicze chrześcijaństwo tego świata. Jak groźny ‘szkodnik’ dokuczliwie ‘kłuła’ czy ‘żądliła’, a więc „wyrządzała szkodę” [zadawać ból, zranić] zwłaszcza ogółowi duchownych chrześcijaństwa, skutecznie osłabiając ich autorytet religijny. Dokonała tego działalność Badaczy Pisma Świętego, która w dokuczliwy sposób demaskowała [‘rozszarpywała’] dogmaty religijne, kłamstwa i obłudę tej ‘trzeciej części’, ale i „wyrządzała szkodę” wprowadzając jednak w błąd.

 • 6 — Proroctwo głosu trąby szóstego anioła: # Osobliwe „drugie ‘biada’”.

Pismo Święte: Objawienie 9:13-21; 10:1 do 11:14.

Część 1: „Wojska konnicy” nie mają pokojowych zamiarów. Ich zasięg działania jest szeroki, a one same są groźne. Nie tylko „wyrządzają szkodę”, ale ‘zabijają’ chrześcijaństwo tego świata, a dokonuje tego [dzisiaj już w mniejszym stopniu] działalność Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) – ‘wojsko Jehowy’. Bałwochwalczo posłuszne swej ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża’ kontynuuje ono dzieło rozpoczęte przez ‘szarańczę z otchłani’. Na większą i szerszą skalę ŚJ. skutecznie osłabiają i kruszą autorytet chrześcijaństwa tego świata, zwłaszcza religijny. Obnażają jego dogmaty, kłamstwa, wielkie bałwochwalstwo, ogrom popełnionych grzechów, obłudę, postępujący upadek duchowy i moralny. Już ogłosili tej „trzeciej części ludzi” zagładę z wyroku Bożego, a jednocześnie także swoim rewizjonizmem chrześcijańskim dalej „wyrządzają szkodę”. Wypaczają bowiem chrystianizm wprowadzając w błąd zwłaszcza osoby uznające ten rewizjonizm za prawdę biblijną. Działalność ‘zabijania trzeciej części ludzi’ przez ŚJ. niewątpliwie zwraca na siebie uwagę świata, „ale pozostali ludzie, których te plagi nie zabiły, nie okazali skruchy [nie opamiętali się] za dzieła swych rąk, tak by już nie oddawać czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej bóstwom] demonom ani bożkom ze złota i srebra, i miedzi, i kamienia, i drewna, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić: I nie okazali skruchy za swe morderstwa ani za swe praktyki spirytystyczne [magia, czary], ani za swą rozpustę, ani za swe kradzieże(nwt-pl). W tym omawianym zakresie proroctwo ‘drugiego biada’ spełnia się dokładnie i zmierza do końca. Jest też jego końcowa część dotycząca także chrześcijaństwa tego świata, ale nie tylko.

Część 2: Orędzie ‘słodko–gorzkie’ z symbolicznego, ‘otwartego małego zwoju’ dotrze – nie koniecznie do wszystkich –przed [nad] wielu ludów, narodów, języków i królów’. W wyznaczonym czasie zajmą się tym proroczy, alegoryczno-symboliczni,dwaj Boży świadkowie w worach – prorocy’, którzy ‘złożą swe świadectwo’. Orędzie to będzie ‘bombardujące’ zwłaszcza dla międzynarodowej ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża. To jest kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, które dokładnie spełnia się na tej groźnej organizacji religijnej. Jednak ostatecznie proroctwo to zdecydowanie zwraca się przeciwko niej samej! To ich świadectwo’ jest niepodważalne, ponieważ są naocznymi świadkami grzechów tej organizacji, z którą często przez wiele lat byli związani. Będzie to preludium nieco późniejszego, wielkiego i ostatecznego głoszenia ‘radosnej dobrej nowiny wszystkim narodom, że nadeszła GODZINA SĄDU BOŻEGO.

Pismo Święte: Objawienie 10:11 ubg, bgn, interlinearny; 14:6,7.

Publiczna działalność ‘dwóch Bożych świadków – proroków’, którzy ‘złożą swe świadectwo’ ‘przed [nad] wieloma ludami’, zostanie nagle przerwana i zamknięta na wyznaczony czas. Zaraz potem rozpocznie się dramatyczne i ostatnie, „trzecie biada”.

 • 7Proroctwo głosu trąby siódmego anioła, ostatniego: # Ostateczne „trzecie ‘biada’.

Pismo Święte: Objawienie 11:14 do 14:20; następnie 15:1 do 19:21; porównaj Daniela 8:19 nwt-pl.

— ‘Wszechmocny Bóg Ojciec i Jego Chrystus [Pomazaniec], Nasz Pan Jezusobejmą panowanie nad światem’! Królestwo Boże zacznie panować!!! Wstrząsający, szybki rozwój wydarzeń nieuchronnie będzie prowadził do dramatycznych, radykalnych i szokujących zmian religijno-politycznych w ‘wyznaczonym czasieoraz wielkiej grozy. Najpierw dokona się nieodwracalny koniec religii chrześcijaństwa i pozostałych religii tego świata! Zaraz potem nastąpi ostateczny koniec tego świata, zwłaszcza politycznego, w apogeum Armagedonu, w sprawiedliwej ‘wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’! Będzie to zupełny i wstrząsający kres nie tylko narodów chrześcijaństwa tego świata, ale całego, zorganizowanego, obecnego świata ludzkiego.

Religie chrześcijaństwa tego świata Księga Objawienia włącza w poczet wszystkich religii tego świata i nazywa je „wielką nierządnicą” lub „wielkim Babilonem [hebr. ‘Babel’ to dosłownie wielkie Zamieszanie’], matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”. To „z powodu wina gniewu [szaleństwa – dos] jej rozpusty wszystkie narody padły ofiarą” i jej „czarami omamione zostały wszystkie narody”. Co jest tym wielkim ‘nierządem [rozpustą]religii tego świata, w tym zwłaszcza wiodących w nich religii chrześcijaństwa? Sprzedawanie się religii tego świata dla zysku, korzyści i dla zdobycia władzy, to oczywisty, metaforyczny „nierząd” czyprostytucja, zdrada Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a więc zdrada i sprzeniewierzenie nauki Słowa Bożego, Pisma Świętego. Dlatego tuż przed ‘porą żniwa ziemi’ [zebranie ‘chwastu’ i ‘pszenicy’] nasili się Boże wołanie:

Wyjdźcie z niej, mój ludu, jeżeli nie chcecie mieć z nią udziału w jej grzechach i jeżeli nie chcecie otrzymać części jej plag”.

Chrześcijaństwo tego świata wraz ze swymi wielkimi sprzedajnymi religiami od początku zachłannie sięgało po władzę i grabież. Przez cały czas swego istnienia wybitnie dopuszcza się zbrodni, w tym zbrodni ludobójstwa. Coraz bardziej są także znane i obnażane pozostałe jego wielkie grzechy, w tym przestępstwa. Jak np.: wyjątkowa hipokryzja, homoseksualizm i obrzydliwa pedofilia przede wszystkim wśród przywódców religijnych oraz skala rażącego bałwochwalstwa.

Ostatecznie chrześcijaństwo tego świata i nie tylko, będzie zdominowane przez zło, okaże się środowiskiem duchowo i moralnie nieczystym, zepsutym, toksycznym — metaforycznym:

(1) „siedliskiem [mieszkaniem] demonów

(2) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ducha nieczystego [mentalnie nieczystych, zepsutych, plugawych]

(3) „i schronieniem [kryjówką] wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego [moralnie zepsutych, plugawych, lubieżnych, ohydnych, obrzydliwych, odrażających i ściganych z nienawiścią przestępców].

Gdyż! Jego przywódcy zwłaszcza religijni są opętani autorytatywną czy wręcz autorytarną władzą. Zrobią zadziwiająco wiele szokujących i skandalicznych rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. Dalej nic nie będzie dla nich tak ważne jak uparte upijanie czy odurzanie umysłów poszczególnych ludzi i narodów szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści. To ‘mamienie i tumanienie’ wywołuje oczywisty gniew Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

I tak oni sami doprowadzą najpierw:

 • swe chrześcijańskie instytucje religijne do kompromitacji. Spotka je bowiem bankructwo duchowe, moralne i finansowe! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu ich religii!

Pismo Święte: Objawienie 14:8,15; 17:1-6,15; 18:2-5,8,21-24; 19:1-3,10; 21:8; 22:8,9,11,15; Izajasza 57:11 bw; 59:13 bw; Jeremiasza 8:5-9 bt; Jana 8:44; gr. słowa ‘porneia’ i ‘pornē’ to dosłownie nierząd, prostytucja i nierządnica, prostytutka, czyli kurwa, która sprzedaje się dla zysku, korzyści lub żądzy; porównaj 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 22:27,28; 23:35,(1-49) bt; 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 13:6,21,41; 23:8,-10,(1-28); Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:10-12,19; 5:29; 1Koryntian 10:14 bw; Efezjan 5:5; Kolosan 3:5; Jakuba 4:4; 1Jana 2:15-17; 5:21.

Czym jest dla Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa wstrętne bałwochwalstwo, często wręcz przesądne?

 • Każdy autorytet z uporem, zawzięcie i chciwie stawiany ponad, na równi czy jako pośrednik obok Świętego, Wszechmocnego Boga, Jego Świętego Słowa i Świętego Pana Jezusa Chrystusa — to podstępne, zwodnicze, bardzo uwodzące i ogłupiające bałwochwalstwo!
 • A jest nim jakakolwiek grzeszna instytucja, organizacja, władza, rzecz, a więc tylko quasi-święta i jakikolwiek grzeszny człowiek, tylko quasi-święty.
 • Zawzięte praktykowanie bałwochwalstwa to: profanacja Ich Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Ich Majestatu!

„Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa”!!!

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3 bw; Ezechiela 43:8; Mateusza 4:10 nwt-pl; 23:8-10; Łukasza 4:8; Jana 5:22,23; 14:6; Dzieje 4:12; 5:29; 1Koryntian 10:14 eib; Galacjan 5:19-21; 1Jana 5:21; Objawienie 19:10; 21:8; 22:8,9,15; porównaj 5Mojżeszowa 6:13,14; Filipian 2:5-12; Rzymian 6:16; 2Piotra 2:19.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.