?>

CZY KRÓLESTWO NIEBIOS to TYLKO RZĄD BOŻY?

Aktualizowany: 1.03.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość” — Mateusza 13:41 bw.

Królestwo Niebios/Boże — to o wiele więcej niż rząd Boży!

‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), wyjaśnia jedno, a uparcie i zawzięcie twierdzi, że Królestwo Boże/Niebios to tylko niebiański rząd Boży, w którym to on się przede wszystkim znajdzie.

  • Znowu mamy do czynienia z podstępnym wypaczaniem Słowa Bożego!

Fragment cytatu z ks. ŚJ. Wnikliwe poznawanie Pism str. 1147, 1149:

Znaczenia słowa „królestwo”. W Piśmie Świętym wyraz „królestwo” może mieć różne znaczenie. Czasami oznacza obszar geograficzny rządzony przez króla. Jego królestwo obejmowało więc nie tylko stolicę, ale całe podległe mu terytorium, łącznie z innymi królestwami, które były mu podporządkowane lub od niego zależne (1Kl 4:21; Est 3:6, 8). (…) W Chrześcijańskich Pismach Greckich inaczej Nowy Testament odpowiednikiem słowa „królestwo” jest wyraz basileía, oznaczający „królestwo, obszar lub kraj, nad którym panuje król; królewską władzę, panowanie; godność królewską, tytuł i zaszczytną pozycję króla” (The Analytical Greek Lexicon, 1908, s. 67). Określenie „królestwo Boże” często występuje w sprawozdaniach Marka i Łukasza, z kolei w relacji Mateusza ok. 30 razy pojawia się synonimiczne wyrażenie „królestwo niebios” (por. Mk 10:23 i Łk 18:24 z Mt 19:23, 24; zob. KRÓLESTWO; NIEBO [Niebiosa duchowe])””. 2 Piotra 3:13. Na związek ten zwrócono uwagę w dziele Cyclopædia pod red. J. M’Clintocka i J. Stronga (1891, t. IV, s. 122): „Nowe niebo i nowa ziemia w Izaj. lxv, 17 to nowy rząd, nowe królestwo, nowy lud””  (podkreślenia nasze).

  • Królestwo Boże/Niebios to nie tylko niebiański rząd Boży, ale cały jego ‘obszar geograficzny rządzony przez króla, nie tylko stolica, ale całe podległe mu terytorium, podporządkowane lub od niego zależne’.

Ma się rozmieć, że terytorium zamieszkałe przez poddanych Króla. Ustanowione w niebie przez Boga ma przyjść z nieba na ziemię w ramach spełnienia obietnicy Bożej o ‘nowym niebie i nowej ziemi, w których zamieszka prawość’. Mamy więc obszar Królestwa Bożego niebiański (duchowy) i obszar Królestwa Bożego ziemski (ludzki), oba zamieszkałe przez „nowy lud”. Pan Jezus jestdziedzicem wszechrzeczy”, a jego współdziedzice staną się spadkobiercami Królestwa Bożego obszaru niebiańskiego i ziemskiego, ludzkiego„Zły niewolnik” ŚJ. znowu wprowadza w błąd, po za tym poniża i degraduje przyszłe „owce” Pana Jezusa, kiedy Królestwem Bożym/Niebios nazywa tylko jego rząd, w którym to rzekomo przede wszystkim on ma się znaleźć. Ten rewizjonizm chrześcijański (rewizja nauki Biblii – zmiany/wypaczenia) świadczy o niesamowitej obsesji wyższości i wyniosłym, szaleńczym myśleniu. W gruncie rzeczy jest to zwiedzenie i ma utwierdzać przede wszystkim autorytarną władzę „złego niewolnika”, a nie ‘władzę Chrystusa’, Pomazańca Bożego. A gdzie tak ważna chrześcijańska pokora i uniżoność? Pan Jezus zapewnia: Jeżeli nie zawrócicie i nie staniecie jak małe dzieci, na pewno nie wejdziecie do królestwa niebios”. Polskie przysłowie mówi: Od wyniosłości do śmieszności.

Pismo Święte: Mateusza 24:48; 18:3 nwt-pl; Objawienie 12:10 nwt-pl.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

Po zmartwychwstaniu Bóg Panu Jezusowi ‘dał  wszelką władzę w niebie i na ziemi, żeby w imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca”. Pana Jezusa Bógustanowił Dziedzicem wszechrzeczyczyDziedzicem światai władcą Królestwa Bożego, które spowoduje, że wola Boża będzie się działa jak w niebie, tak i na ziemi”. Dlategoszczęśliwi łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemięi to nie tylko ‘nową ziemię’, ale i ‘nowe niebo’. Apostoł Piotr zapewnił:Lecz my oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość (prawość – nwt-pl), zgodnie z Jego obietnicą”! Na związek ten zwrócono uwagę w dziele Cyclopædia pod red. J. M’Clintocka i J. Stronga (1891, t. IV, s. 122): „Nowe niebo i nowa ziemia w Izaj. lxv, 17 to nowy rząd, nowe królestwo, nowy lud.

Pismo Święte: Mateusza 28:18; Filipian 2:9-11; Hebrajczyków 1:2 bw; Rzymian 4:13; Mateusza 6:10; 5:5 dos; Izajasza 65:17 bw; 66:22 bp; 2Piotra 3:13 bp; Objawienie 21:1-5; 11:15.

„Nowe niebo i nowa ziemia” to obszar czy terytorium Królestwa Bożego, a Biblia Święta mówi ciągle o jednym, integralnym Królestwie Bożym/Niebios. Podziału dezintegralnego dokonuje tylko autokratyczny „zły niewolnik” ŚJ., nie czynił tego Pan Jezus ani Jego apostołowie. U podstaw takiego rozumowania leży albo stricte ludzkie myślenie lub raczej żenująca i chytra obrona swej uzurpatorskiej władzy. Słowo Boże nie uczy o wspaniałym „nowym niebie” i gorszej, niegodnej naszej większej uwagi „nowej ziemi” dla mniej wiernych i gorszych chrześcijan. Bóg Ojciec i Pan Jezus przejmą władzę nad światem i ‘zniszczą dzieła diabła’, czyli jego „teraźniejsze niebiosa i ziemię”, inaczej „pierwsze niebo i pierwszą ziemię” stworzą „nowe niebo i nową ziemię” Królestwa Bożego/Niebios.

Pismo Święte: Objawienie 21:1-5; 11:15; 1Jana 3:8 ubg; 2Piotra 3:7.

Syn Człowieczy pośle swych aniołów i zbiorą z Jego Królestwa wszystko, co powoduje zgorszenie, oraz tych, którzy czynią bezprawie, W owym czasie prawi będą świecić jasno jak słońce w Królestwie ich Ojca. Kto ma uszy, niech słucha”.

Pismo Święte: Mateusza 13:41,43 nwt-pl.

Powyżej to bezsporny dowód, że Królestwo Boże/Niebios to nie tylko rząd Boży, ale jego zamieszkałe terytorium, nie koniecznie tylko ziemskie. Pan Jezus w myśl Hebrajczyków 1:2 (bw) jest „Dziedzicem wszechrzeczy”, a  Jego Królestwo, Królestwo Boże/Niebios to obszar niebiański i ziemski, ‘w którym zgodnie z obietnicą Bożą oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zamieszka prawość’.

Bóg JHWH jest Władcą Absolutnym Jezus Chrystus  na tronie Boga

— „Bo Jehowa [JHWH] jest naszym Sędzią, Jehowa naszym Ustawodawcą, Jehowa naszym Królem; on nas wybawi”.

Pismo Święte: Izajasza 33:22 nwt-pl.

„Natomiast Jahwe [JHWH] jest Bogiem prawdziwym, On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym! Od Jego gniewu drży ziemia, nie ostoją się narody przed Jego oburzeniem”.

Pismo Święte: Jeremiasza 10:10 bp.

— „A po upływie dni ja, Nebukadneccar, podniosłem oczy ku niebiosom i zaczęła mi wracać zdolność rozumienia; i błogosławiłem Najwyższego, wysławiałem też i wychwalałem Żyjącego po czas niezmierzony, gdyż panowanie Jego to panowanie po czas niezmierzony i Jego Królestwo trwa przez pokolenie za pokoleniem.

Pismo Święte: Daniela 4:34 nwt-pl.

(…) Albowiem On jest Bogiem żywym, on też trwa po czasy niezmierzone, a Jego królestwo nie będzie obrócone wniwecz i panowanie jego pozostanie na zawsze”.

Pismo Święte: Daniela 6:26 nwt-pl.

— „Z tego, co mówimy, najważniejsze jest to: Mamy arcykapłana, który zasiadł na prawicy Majestatu, na Jego tronie w niebie. „Uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki [krzyż], gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu  Boga”.

Pismo Święte: Hebrajczyków 8:1 bp; 12:2 nwt-pl.

„Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.Dwudziestu czterech starszych upada przed Zasiadającym na tronie i oddaje cześć Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tron swoje korony, mówiąc: Godzien jesteś, Jehowo [Panie], Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. I zadął w trąbę siódmy anioł. I w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków’”. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało wybawienie i moc, i Królestwo naszego Boga, i władza Jego Chrystusa, ponieważ zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem!”

Pismo Święte: Objawienie 3:21; 4:10,11; 11:15; 12:10 nwt-pl.

# Źródłem i fundamentem olbrzymiej, bo najwyższej władzy Pana Jezusa jest Jego Nieśmiertelny Ojciec, Pan Bóg Wszechmocny ze swą wieczną, absolutną władzą.

Pismo Święte: Objawienie 1:5; 17:14; 19:16.

# Królestwo Boże/Niebios to nie tylko przyszły, niebiański rząd Boży, to także jego terytorium czy obszar zjednoczony w JEDNO nowy świat niebiański i nowy świat ziemski, wymiar duchowy i ludzki, czyli nowe NIEBO i nowa ZIEMIA, a więcWSZYSTKO NOWE.

Pismo Święte: Efezjan 1:10; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5 bt.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.