?>

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘organizacji Jehowy’?! (2)

Aktualizowany: 12.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

 • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: bieżący.

Pilot niezwykłego proroctwa:

„W swojej ręce [potężny anioł] miał otwarty mały zwój. A swoją prawą nogę postawił na morzu, lewą zaś na ziemi. I krzyknął głosem potężnym jak ryk lwa, a gdy krzyknął, siedem gromów przemówiło swoimi głosami.

(Objawienie 10:1-3 eku)

 • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

RZETELNIE, autonomicznie i osobiście słuchajmy Słowa Bożego! Słuchając go słuchamy Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nasz Zbawiciel wyraźnie nakazuje:

Masz miłować Jehowę [JHWH], twojego Boga, całym SWYM sercem i całą SWĄ duszą, i całym SWYM umysłem [nie cudzym, innym!!!].

 • Nie pozwólmy okraść siebie z osobistej refleksji, inicjatywy i aktywności, a przede wszystkim z samodzielnego myślenia, analizowania i zastanawiania się nad tym co się dzieje i robi!

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

Osobliwa i prorocza misja ‘organizacji Jehowy’ wykonana — nieodwracalny koniec jej dobrostanu!

Od pewnego czasu jest wyraźne w niej wielkie poruszenie, wręcz trzęsienie. Poniekąd zaskakują tak wczesne symptomy upadającej religii. Ta postępująca kompromitacja tej instytucji, gwałtownie prowadzi do utraty jej autorytetu i znaczeniaNajwyraźniej swoje zrobiły gromkiedemaskujące i potępiającegłosy siedmiu gromów Bożych. Doszło do lawinowej dekonspiracji ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii. Gromy” gniewu Bożego są donośnie słyszane za sprawą ogromnej roli potężnego Internetu, dla którego nie istnieją granice. Przeszły one następnie w ‘słodkogorzką’ działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch Bożych świadkówproroków. Internet ma wielką moc, stał się bowiem potężnym medium w przekazywaniu treści czy informacji na ogromnie szeroką i to globalną skalę. Rzeczywiście, choć niewidzialny dla ludzkiego oka, potężny anioł Boży krzyknął [wykrzyknął] głosem potężnym [donośnym]. Dlatego Internet wybitnie sprzyja działalności demaskowania i obalania kłamstw. Potępiania obrzydliwych grzechów i to zwłaszcza w religii zwanej ‘organizacją Jehowy’. Dlaczego zwłaszcza w tej?

Proroctwo „drugiego ‘biada’” do swego końca dotyczy tej religii, ostatecznie bombardowanej przez aktywną opozycję ją demaskującą. Ujawniane są w niej instytucjonalne przestępstwa, jej niezwykle groźny, toksyczny i destrukcyjny wpływ na psychikę. To odważne, demaskatorskie działanie przeciwstawiających się tej organizacji, szczególnie dokucza jej naczelnym liderom religijnym. Stali się oni zawziętymi „ich wrogami”, tej biblijnej, proroczej opozycji zajmującej się publiczną misją gniewnego ostrzegania i potępiania. Coraz bardziej staje się więc jasne, że ‘organizacja Jehowy’ to żadna prawdziwa religia i na tle wielu innych, to tylko szczególne, religijne zwiedzenie! Dlatego czeka ją i jej ‘wybitnych’ ‘pomazańców’-uzurpatorów szokujące sprowadzenie na ziemię i nieodwracalny los.

Pan Jezus ostrzegł:

Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: «Ja jestem Chrystusem [raczej chrystusem = pomazańcem]». I oszukają [zwiodą] wielu”.

A przecież:

JEDEN jest wasz Wódz, Chrystus [Pomazaniec].

 • W gruncie rzeczy to o czym tu mówimy ma swe odniesienie do każdej quasiprawdziwej religii, która twierdzi czy deklaruje swą przynależność do tak zwanego ^chrześcijaństwa^.

Rozważ Pismo Święte: Izajasza 29:13,14 nwt-pl; bp, eib; Galacjan 6:7 psz; Mateusza 22:37,38 nwt-pl; Łukasza 11:28 nwt-pl; Jana 17:17; Daniela 10:21 pau, bt; Mateusza 7:13-23 nwt-pl; 23:8-10 nwt-pl; 24:5,24 pau, bgn [dosłownie chodzi tu o pseudo-chrystusa/pomazańca] – ‘fałszywi chrystusowie’ to ‘fałszywi pomazańcy’; Łukasza 21:8; 1Jana 2:18 nwt-pl; Objawienie 10:1 do 11:13 (11:5,12 – „ich [biblijnej opozycji] wrogowie”); 14:8 bp, bw, bgn, dab, psz; 18:1-8,21-24. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] z przekładu interlinearnego.

Jakie zło dzieje się w ‘organizacji Jehowy’?

Ujawnił to ‘potężny krzyk’ globalny i odpowiedź „głosów siedmiu gromów!

„Każde drzewo nie wydające wybornego owocu zostaje ścięte i wrzucone w ogień [zniszczenia].

Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział: „Rzeczywiście rozpoznacie ich po ich owocach”. Przerażającymi owocami ‘organizacji Jehowy/Bożejjest usilne, uparte i zorganizowane uprawianie rażących grzechów, w tym instytucjonalnych przestępstw.

Publiczne zdemaskowanie ich przez potępiające ‘gromy’ doprowadziło do kompromitacji ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii. Okazała się ona bowiem tylko quasi-Boża, a więc wybitnie ludzka i rażąco grzeszna. W naszym przekonaniu ‘gromami’ tymi są:

Potępiający I GROM: Zakłamanie, obrzydliwa propaganda i mataczenie naczelnych liderów — podstępny i zawzięty rewizjonizm chrześcijański [rewizja chrystianizmu]. Na przykład uparte trzymanie się fundamentalnego oszustwa i uporczywe narzucanie jawnego dziś kłamstwa o ‘roku 1914’. Promowanie i lansowanie fałszywych chrystusów = pomazańców, zamiast prawdziwego Jednego Chrystusa. Przekład własny Biblii (nwt) dokonany przez liderów ŚJ. to bezczelne dopasowanie go do swoich doktryn i dogmatów. Jest więc szokującym, zmanipulowanym i kłamliwym tłumaczeniem Pisma Świętego. To szaleńcze, obrzydliwe i permanentne manipulowanie uczuciami religijnymi, a więc ‘mamienie wymyślnymi słowami’. „Winem szału swojej rozwiązłości” i swymiczaramiczy ‘uwodzącym swym magicznym urokiem’ organizacja ta, na czele ze swymi ‘wybitnymi’ liderami, otumania i omamia.

Pismo Święte: Mateusza 7:19-21 nwt-pl; Hioba 13:7 br, bgn; 2Piotra 2:3 pau, bt, bw; Galacjan 1:6-12; 2Tesaloniczan 2:1-4 najlepiej bgn, ubg, nwt jest zafałszowany; Objawienie 14:8 pop, psz, wsp; 18:23 pau, lub, bp, bt, bw, stern.

Potępiający II GROM: Ciągłe utrwalanie fanatyzmu, dogmatyzmu, ustawiczne rozwijanie osobowości autorytarnej swych wiernych i uzależnianie od swej organizacji religijnej. Okazywanie systemowego ostracyzmu społecznego, szokującej pogardy i z całą surowością potępianie oraz wykluczanie tych, którzy wykazują oczywiste błędyguruŚJ.. A jest nim ich ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwagafałsz pojęciowy], obecnie tożsamy z tak zwanym Ciałem Kierowniczym, naczelnym i autorytarnym organem władzy ŚJ.. Nie może on ich znieść i szyderczo nazywa odstępcami, bo pozwolili sobie na niezależne myślenie. Bardzo się złości, że został przez nich odrzucony jako autorytet. Teraz panicznie lęka się o utratę swego autorytetu u pozostałych wiernych. W związku z tym ci wierni mają wręcz zakaz myślenia, bo rzekomo myślenie jest dla nich śmiertelnie niebezpieczne. Już samo szczere ujawnianie swych wątpliwości i stawianie dociekliwych pytań, odbierane jest często jako odstępstwo czy też jako akt agresji wymierzony przeciwko tej ‘świętej organizacji’. Dlatego też ŚJ. mają lęk przed myśleniem! Ich Ciało Kierownicze coraz nachalniej insynuuje, podstępnie zastrasza, a okazując wrogość tym tak zwanym odstępcom sprzyja nienawiści. Zawzięcie narzuca określony reżym i uparcie, rozpaczliwie zmusza do posłuszeństwa oraz odpowiedzialności i to oczywiście najpierw wobec swej ludzkiej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, w tym wobec jej grzesznych liderów. Jak tylko może zohydza, wzbudza wstręt u swych wiernych do, tak zwanych przez nich, odstępców.

Pismo Święte: Mateusza 24:45-51 nwt-pl; 22:37 nwt-pl; Dzieje 17:11 nwt-pl; Rzymian 12:1,2 nwt-pl; 1Tesaloniczan 5:21 nwt-pl.

‘Zaczadzone’ swym obłędem ideologicznym i swym mitem szaleje odnosząc do nich następujące Słowa Boże, a nie widząc tam najpierw siebie:

„Jeżeli ktoś głosi inną naukę i nie zgadza się ze zdrowymi słowami – słowami naszego Pana, Jezusa Chrystusa – ani z nauczaniem odpowiadającym zbożnemu oddaniu, ten jest nadęty pychą [zarozumialstwem, ignorancją], niczego nie rozumie, lecz pod względem umysłowym choruje na dociekania i spory o słowa [rewizja Biblii, np. rozbudowana herezja o ‘roku 1914’]. Z tych rzeczy wypływa zawiść, waśń, obelżywa mowa [rzucanie wyzwisk], niegodziwe podejrzenia, gwałtowne spory {o drobiazgi – dodano} ze strony ludzi mających skażone umysły [których umysły nie działają już prawidłowo (Stern)] i wyzutych z prawdy, mniemających, iż zbożne oddanie jest źródłem zysku.

Pismo Święte: 1Tymoteusza 6:3-5 nwt-pl, Przekład Żydowski NT/Stern.

Potępiający III GROM: Próżność i chciwość liderów ‘organizacji Jehowy’ przejawia się w wyłudzaniu i marnotrawieniu dobrowolnych datków wiernych oraz ich darmowej robocizny.

„Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia, i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani”.

(…) siebie samych ograbili z prawdy i uważają, że pobożność jest zyskownym interesem.

Pozyskują nieruchomości lub realizują okazałe, lecz zbędne projekty budowlane. Z czystym zyskiem sprzedają je czy handlują tymi nieruchomościami, których wyłącznym właścicielem stała się ich organizacja. Natomiast skandaliczne jest zaniedbywanie rzeczywistej religijności przejawiającej się wopiekowaniu się sierotami i wdowami w ich ucisku [niedoli].

Pismo Święte: Mateusza 6:19-21,24; 19:21; 23:4,5 eib; 18:20; Łukasza 12:33,34; Kolosan 3:1-6 [chciwość bałwochwalstwem]; 1Tymoteusza 6:5 pop; 6:6-19; Jakuba 1:27 nwt-pl; 2:15-17; porównaj Dzieje 7:48.

Potępiający IV GROM: Podstępne bałwochwalstwo, czyli kult tej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża i jego guru, które ‘tumani i mami’ (współczesny baalizm). Tym, którzy od tego ‘bałwochwalstwa uciekają’, ponieważ brzydzą się ‘uwielbianiem stworzeń i służeniem im’, ‘przystawia się pistolet’. Muszą koniecznie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, a którym nie jest: czy ‘zaprzeczają, że Jezus jest Chrystusem’? Kluczowym pytaniem jest: czy uznają ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ ŚJ., a więc czy są posłuszni tak zwanemu Ciału Kierowniczemu? Jeśli odpowiedzą przecząco, to są absurdalnie oskarżani o popełnienie niewybaczalnego grzechu odstępstwa od Jezusa Chrystusa i od Boga Ojca [u ŚJ. od Jehowy]. Czeka ich emocjonalne dręczenie, represje, ostatecznie pogarda i nieuchronna ‘egzekucja’ czy ‘pogrzebanie żywcem’ — wykluczenie. Przez obrzydliwe zastraszanie udaje się póki co powstrzymać gwałtowny exodus ze swej organizacji czy nie dopuścić do rozłamu, lecz jest to zapewne tylko kwestia czasu!

Pismo Święte: Rzymian 1:25 nwt-pl; 11:4; 1Koryntian 10:14; 1Jana 2:22,23; 5:21; Galacjan 1:6-12; 1Tymoteusza 2:3-5; Objawienie 18:1-8; 21:8; 22:15.

Zwodniczy sztandar tej ‘organizacji Jehowy’ polega na tym, że:

twierdzi ona ustawicznie, że służy tylko Bogu /Jehowie/ i Jezusowi, a w rzeczywistości wszyscy zobligowani są służyć ‘Organizacji’ i jej ‘Niewolnikowi’ czy ‘Ciału Kierowniczemu’. Jest tu zawzięte stawianie na głowie, bowiem mamy do czynienia z podstępnym, perfidnym i oszukańczym zabiegiem czy fałszem myślowym: Organizacja/Niewolnik/Ciało = „Jehowa” (Bóg). Inaczej: „Jehowa” to kryptonim Organizacji/Niewolnika/Ciała!!!

 • Uwaga! Chrzest nowych adeptów nie jest „w imię Jezusa Chrystusa” (Dzieje 2:38; 10:48), lecz jest potwierdzeniem przyłączenia się do ‘organizacji Bożej’  i ich oddania dla niej;

— twierdzi też ona bezustannie, że najważniejsza jest Biblia i jej studium, a w praktyce najważniejsza jest obowiązkowa lektura „Strażnicy” i posłuszeństwo organizacyjnej ‘ewangelii’ głoszonej przez ‘pryncypała’ ŚJ., to jest jego ‘Niewolnika’ czy ‘Ciało’.

Potępiający V GROM: Zabójczy i przestępczy zakaz transfuzji krwi — ofiary niezrozumiałego i obrzydliwego procederu, pozbawionego podstaw biblijnych zakazu transfuzji krwi! Ciągłe, aroganckie forsowanie go często kończy się śmiertelnymi ofiarami i co szokuje – śmiertelnymi ofiarami niewinnych i bezbronnych dzieci! I znowu poświęcenie i oddanie dla ‘Organizacji Jehowy’ jest najważniejsze, a ‘ofiara’ dla niej największa! Grzeszna ‘organizacja Jehowy’ stawia się w miejscu Boga Ojca oraz Jego Chrystusa i w okrutny sposób usiłuje być panem ludzkiego życia i śmierci! W zatrważająco nieodpowiedzialny sposób wywiera zorganizowaną presję, aby niszczyć ludzką wolną wolę, wolność sumienia i autonomiczną odpowiedzialność przed Bogiem Wszechmocnym i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uważne słuchanieTego Boga i Jego Chrystusa jest najważniejsze, a nie obłąkańczy i zabójczy pietyzm, który ‘nie przyszedł Im nawet na myśl’!!! Dzisiaj ‘organizacja Jehowy’ w faryzejski sposób dopuszcza frakcje krwi.

Pismo Święte: Rzymian 14:10,12; 2Koryntian 5:10; 1Samuela 15:22,23 bw; Jeremiasza 32:35.

Potępiający VI GROM: Niszcząca rodziny mowa nienawiści!!! — To jest rzeczywiście organizacja upadająca – w okrutny sposób stosuje przemoc instytucjonalną. Ona nakazuje i wymusza, aby miłość zamienić w nienawiść! W związku z tym stanowczo nawołuje i żąda bezwzględnego zerwania wszelkich kontaktów z odstępcami swej organizacji i to nawet przez najbliższą rodzinę. Jest to wichrzenie i agitowanie do łamania odwiecznego, fundamentalnego prawa Bożego dotyczącego świętości i powagi małżeństwa oraz okrutne niszczenie rodziny. Słowo Boże mówi bowiem:

Niech wszyscy szanują związek małżeński”.

„Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę”.

„kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o swą rodzinę, wyparł się wiary i gorszy jest niż niewierzący”.

Stosowanie czy okazywanie tym, którzy nie są już z ich organizacją Jehowy: ostracyzmu (bojkot towarzyski), wykluczenia społecznego (unikanie), szokującej pogardy, szerzenie nie tylko wrogości, ale wręcz nienawiści. Wynika nie tyle z zaciekłego fanatyzmu religijnego:

 • To jest wstrząsająca obłuda — poświęcenie i oddanie dla tak zwanej ‘Organizacji Jehowy’ jest najważniejsze!!!
 • To jest KATASTROFA tej religii! Ona zmierza do rychłego upadku — jest tylko quasi-prawdziwą

„Dlatego stańcie się naśladowcami Boga [i Jego Chrystusa] jako dzieci umiłowane”.

To co zwłaszcza obecnie dzieje się w ‘organizacji Jehowy’, nie ma nic wspólnego z chrześcijańską nauką Pana Jezusa Chrystusa!

Słyszeliście, że powiedziano: ‘Masz miłować swego bliźniego i nienawidzić swego nieprzyjaciela’.

„Ja jednak wam mówię: Miłujcie swych nieprzyjaciół [dosłownie wrogów] i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach, ponieważ on sprawia, że jego słońce wschodzi nad niegodziwymi i dobrymi, on też sprawia, że deszcz pada na prawych i nieprawych”.

„Bo jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jaką macie nagrodę? Czy tego samego nie czynią także poborcy podatkowi?”

„A jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż nadzwyczajnego czynicie? Czy tego samego nie czynią także ludzie z narodów [poganie]?”

„Macie zatem być doskonali [dojrzali, kompletni (święci)], tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały [dojrzały, kompletny (Święty)].

Pismo Święte: Marka 7:9-13 pau; 10:6-9; Efezjan 5:1 nwt-pl; 5:22-33; Kolosan 3:18-21; 1Tymoteusza 5:8 stern; 2Mojżeszowa 20:12; Tytusa 2:4,5; Hebrajczyków 13:4 wsp; Mateusza 19:4-6; 5:43-48 nwt-pl; porównaj 3Mojżeszowa 19:2,17,18; Łukasza 6:32-36 (zobacz miłosierdzie); 1Piotra 1:15,16; czytaj NIENAWIŚĆ….

Potępiający VII GROMSkrywanie ściganych prawem licznych, obrzydliwych przestępstw pedofilii, zwłaszcza dokonanych przez liderów. Ta ‘święta organizacja Jehowy’/quasi-Boża stosuje skandaliczne procedury — zupełnie ignoruje skargę dziecka skrzywdzonego przez pedofila. Zamiast natychmiastowego zgłaszania przestępców-pedofilów na policję, to jest szokujące lekceważenie, tuszowanie przestępstw, ‘zamiatanie pod dywan’, mataczenie i ochronaświetnej’ ‘kryjówki’ pedofilskiej! Zgodnie z Kodeksem Postępowania Karnego w Polsce:

 • każdy kto dowie się o popełnieniu tego typu przestępstwa ściganego z urzędu ma zawiadomić o tym prokuratora lub policję pod groźbą kary.

Obliguje do tego także wyraźny, biblijny nakaz, aby władzom zwierzchnim okazywać posłuszeństwo! Liderzy ‘organizacji Jehowy’ usprawiedliwiają te niecne procedury powołując się na tak zwaną regułę dwóch świadków wywodzącą się z Biblii. Jednak ignorują ważną zasadę Bożą stosowaną w szczególnych przypadkach. Właśnie jak skarga zrozpaczonego, bo skrzywdzonego przez pedofila osamotnionego dziecka wołającego o pomoc.

Pismo Święte: koniecznie zobacz 5Mojżeszową 19:15; 22:25-27; Rzymian 13:1-7; porównaj Mateusza 18:16; 1Tymoteusza 5:19; 1Piotra 2:13-17; Objawienie 18:2.

Dlaczego lekceważy się i skrywa potworne przestępstwa pedofilii? Dlaczego tak forsowany jest ten cały, żenujący rewizjonizm chrześcijański?

Ciało Kierownicze, naczelny i autorytarny organ władzy tej organizacji religijnej ŚJ., obłudnie i ostentacyjnie twierdzi, że ‘uświęca imię Boże’, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie! Przez haniebne swe działania to święte Imię wyjątkowo zniesławia. Psuje Wszechmocnemu Bogu Ojcu opinię — niszczy Jego Święty Autorytet, Świętą Reputację, szacunek, sławę, honor, uznanie i godność oraz Jego Chrystusa. NAJWYŻSZE u niego jest dobro jego ‘organizacji Jehowy’, jej bezwzględnie przyznaje PRIORYTET, a nie dobro skrzywdzonego przez pedofila dziecka. Pan Jezus ostrzegł: ‘nie utrudniajcie dzieciom [nie zabraniajcie, nie przeszkadzajcie] w przyjściu do mnie, bo przecież do takich należy Królestwo Boże’. ‘Niewolnik wierny i roztropny’, czyli ‘Ciało Kierownicze’, zachowuje się skandalicznie, ma bowiem w oczach strach, ale paniczny strach przed utratą SWEGO autorytetu, mitu i stratą na znaczeniu! Chroni więc siebie przed skandalem, a Imię Boże i cierpienie dzieci ma za nic.

Pismo Święte: Marka 10:14; Łukasza 18:16; Przypowieści 8:13; 9:10; 15:33.

— Dlatego za wszelką cenę toczy zażartą, rozpaczliwą walkę o zachowanie ‘świętej twarzy’ swej ‘organizacji Jehowy’. Jest bezczelny, bowiem nie ma żadnego wstydu i lęku przed Świętym, Wszechmocnym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem, których tak naprawdę nigdy bliżej nie poznał. Za to świetnie zna swego organizacyjnego boga [‘kult jedności totalnej’], wobec którego jest piekielnie lojalny czy też dozgonnie przywiązany! Stworzona przez niego, często niezrozumiała, ideologia religijna i narzucane doktrynytumanią i mamią’. A to po to tylko, aby wymuszać oddawanie bałwochwalczego hołdu ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, wybitnie temu bogu oraz ‘Niewolnikowi/Ciału Kierowniczemu’ jako bałwochwalczemu i ‘świętemu obrazowi’ tegoż boga! Zwróć uwagę, że nawet w swej polityce prywatności, gdzie mówi o zasadach ochrony danych osobowych organizacji, najważniejsza w nich nie jest osoba, jednostka. Absurdalnie, najistotniejsze jest, aby nic „nie zagrażało wolności wyznawania i praktykowania religii przez organizację [Jehowy]”.

— W gruncie rzeczy indywidualnie i zbiorowo jest ‘złym niewolnikiem’, bo w zorganizowany, haniebny i obrzydliwy sposób w rzeczywistości zabiega o swoje ‘święte imię’, o adorację siebie w tej swej folwarcznej, ‘świętej organizacji’. Wszystko ma się obracać i wszyscy muszą kręcić się wokół jego grzesznej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, którą nazwa świętą. Będąc na jej piedestale prezentuje ją i siebie w diabelnie ‘atrakcyjnym opakowaniu’, co czyni tę organizację religijną szczególnie uwodzącą i zwodniczą. Ten pełen megalomani i cyniczny ‘Niewolnik’, naczelny lider ŚJ., usiłuje w bałwochwalczy sposób zagarnąć całą uwagę ludzką dla swej ‘Organizacji’, a w gruncie rzeczy dla siebie. Mając ‘gębę’ pełną frazesów, przebiegle i podstępnie ‘podłączył’ czy ‘podpiął’ się pod Boga Wszechmocnego oraz Jego Chrystusa. Mówiąc po polsku, to wręcz czyny godne łajdaka – skandaliczne nie liczenie się z Nimi i obrażanie Ich!

„Bojaźń przed Jehową [JHWH] oznacza nienawidzenie zła. Nienawidzę wywyższania się i pychy, i złej drogi, i przewrotnych ust”.

„Ale kto mnie [mądrość JHWH] obraża [lekceważy, pomija], ten niszczy swe życie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, śmierć kochają”.

Pismo Święte: Przypowieści 8:13,36 nwt-pl, pau, eib, lub, bp.

 • To hańba, obrzydliwość i skandal, aby ludzką, grzeszną organizację i siebie wynosić pod niebiosa!
 • Co za tupet, zuchwałość i bezczelność, aby tak zawzięcie ‘świętość organizacji’ bronić bardziej, niż Świętość Boga Wszechmocnego i Jego Chrystusa!

Stało się już dzisiaj aż nadto oczywiste, że ten naczelny i autorytarny ‘Niewolnik/Ciało Kierownicze’ ŚJ. jest przerażającym hipokrytą! A to co czyni jest czystym ‘szaleństwem’, kompromitacją i jakąś kpiną ze Świętego Boga Ojca i Jego Świętego Chrystusa! Oto potępiające tych ‘bogów’ słowa Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa:

«Bóg zasiada w świętym zgromadzeniu, sądzi pośród bogów i mówi:

„Jak długo jeszcze będziecie sądzić niesprawiedliwie i faworyzować niegodziwych? (Sela). Brońcie mało znaczących [maluczkich] i osieroconych. Oddawajcie sprawiedliwość bezradnym i żyjącym w nędzy. Ratujcie mało znaczących i biednych, wybawiajcie ich z rąk ludzi niegodziwych”.

Sędziowie ci nie mają ani wiedzy, ani zrozumienia, chodzą w ciemności. Wszystkie fundamenty [sprawiedliwości] ziemi się trzęsą.

„Powiedziałem: ‘Jesteście bogami, wszyscy jesteście synami Najwyższego. Ale umrzecie jak zwykli ludzie, upadniecie jak wszyscy książęta [panowie, władający, możni]!’”»

Słowa Pana Jezusa: 

„Ale gdyby ów zły niewolnik rzekł w swoim sercu: ‘Mój pan zwleka’ i gdyby zaczął bić [ciągle ranić] swych współniewolników oraz jeść i pić z niepoprawnymi pijakami [‘takimi, którzy nie chcą lub nie dają się poprawić’ – zobacz Słownik PWN], pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, którego ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział i obłudnikami. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami”.

Wniosek: Tak jak wykazaliśmy wyżej, ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ. [uwaga! fałsz pojęciowyto zorganizowany „zły niewolnik”. Bezwzględnie domaga się:

Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy [od ‘organizacji Jehowy’], bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie(Strażnica: 15 listopad 2013 str. 20 ak. 17).

Dlatego jest bezczelny kiedy z ‘rozbrajającą szczerością’ przyznaje, że nie jest natchniony przez Boga ani nieomylny, dlatego może popełniać błędy(Strażnica: luty 2017 str. 26 ak. 12). Ludzką rzeczą jest mylić się i popełniać błędy, ale następnie trzeba szczerze i pokornie przyznać się, przeprosić i poprawić je. Jednak autorytarny ‘Niewolnik/Ciało Kierownicze’ ŚJ. nigdy tego nie czyni, ciągle i uparcie trwa w błędzie, zarozumiale i zawzięcie praktykuje wypaczenia. Rozmyślnie skrywane grzechy lawinowo wyszły na jaw i chociaż wobec tej nowej sytuacji jest bezsilny i bezradny, on jednak idzie w zaparte! Dalej z uporem muła brnie w zło – jak ‘tonący brzytwy się chwyta’!

Wobec powyższych faktów:

 • Czy naprawdę ‘droga’ ‘organizacji Jehowy’ to ścieżka [droga] prawych”???
 • Czy naprawdę „jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień”?

Pismo Święte: Przypowieści 4:18 nwt-pl.

„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?”

Pismo Święte: Hioba 13:7 br (słowa prawego Hioba).

Raymond Franz, który spędził intensywne 9 lat w tak zwanym Ciele Kierowniczym ŚJ. stwierdził:zło jest w koncepcji jego organizacji. Ten ‘Niewolnik’ ŚJ. to wyrafinowany egoista, ma konkretną lecz skrywaną, stałą motywację i w gruncie rzeczy niezmiennie jest wyniosły, przebiegły, podstępny i zwodniczy. Jego ‘wspaniałe’ usprawnienia organizacyjne to ciągłe rozwijanie autorytaryzmu. Co prawda paraliżuje go paniczny LĘK, lecz NIE przed Bogiem Ojcem i Panem Jezusem, ale przed utratą SWEGO autorytetu czy raczej SWEGO mitu i władzy nad swymi wiernymi, których traktuje wybitnie instrumentalnie, przedmiotowo i biznesowo.

W gruncie rzeczy zaskakują wczesne objawy upadającej religii, tak zwanej organizacji Jehowy! Ciało Kierownicze, naczelny i autorytarny ‘niewolnik wierny i roztropny’ ŚJ., uświadomił sobie jak gwałtownie postępuje utrata jego autorytetu i znaczenia oraz w konsekwencji jak bardzo uderza go to ‘po kieszeni’. Przeraża go widmo niszczącego exodusu z jego organizacji i grożący jej ewentualny rozłam. Dlatego jest coraz bardziej zdeterminowany w promowaniu siebie i swej chorej ideologii, i… czyni to niezwykle zaciekle. Robi i zrobi, szokujące i skandaliczne rzeczy, aby za wszelką cenę utrzymać swą tyranię religijną. W połowie marca 2020 roku jeden z jej czołowych liderów wybitnie zaszalał twierdząc:

Jest jasne bardziej niż kiedykolwiek, że żyjemy w ostatniej części dni ostatnich. Bez wątpienia, jest to ostatnia część ostatniej części dni ostatnich, tuż przed ostatnim dniem dni ostatnich. [źródło: sjwp.pl]

Z uporem muła robi dosłownie wszystko, aby mieć ‘czysty zewnętrzny kielich, lecz wewnątrz pełno w nim ździerstwa i chciwości. Zażarcie walczy o to, aby być ‘pobielonym grobem, który z zewnątrz wygląda pięknie, (…) aby z ZEWNĄTRZ wydawać się ludziom prawym, ale wewnątrz jest pełny obłudy i nieprawości’! Na tym nie tylko pełnym nonszalancji i buty, ale szaleńczym hipokrycie, obłudniku spełnia się polskie przysłowie: Od wyniosłości do śmieszności! Pogrąża się więc i tonie!

 • Naczelny i autorytarny wódz ŚJ. nie toleruje krytyki wewnętrznej, czym dowodzi kolejny, niezliczony raz, że jego organizacja jest szkodliwą sektą. Rolf Furuli za wzywanie Świadków Jehowy do reformy, po 60 latach bycia świadkiem Jehowy (w tym prominentnym) został wykluczony z tej organizacji, usunięty z pogardą.

Pismo Święte: Objawienie 1:5; 14:8 bp, bw, dos; 17:14; 18:1-8,21-24 pau, bp, bw; 21:8; 22:15; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Izajasza 60:17 nwt-pl; 28:14-18 nwt-pl; Dzieje 4:19; 5:29; Mateusza 4:10; 6:9; 7:15-21; 15:3-9 (nauka Pana Jezusa – koniecznie); 23:25-28 pau; 24:45-51 nwt-pl; Psalm 82:1-7 nwt-pl (wydanie 2018 rok); 11:3; 146:3,4; Jana 10:34,35; 1Tymoteusza 2:3-5; 5:4; 1Piotra 3:7-9; Ezechiela 8:3,5; Rzymian 11:4; 1Koryntian 10:14; 1Jana 2:22,23; 5:21; Galacjan 1:6-12; 2Tesaloniczan 2:1-4 /1-12/. [zobacz – public relations]

Czekać? Nie! Myśleć i zacząć działać?

Do tej pory, jak to sami ŚJ. mówią, spotykały ich błogosławieństwa Boże (pełnili bowiem proroczą misję?). Jednak obecnie jest inaczej, bowiem zamiast tak zwanych błogosławieństw, ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża dotykają same nieszczęścia!!! Bóg ostrzegł starożytny Izrael:

„Doszło do tego, że jest w tej ziemi zadziwiająca sytuacja, coś przerażającego: Prorocy prorokują fałsz, a kapłani według swej mocy narzucają swą dominację. Mój lud zaś tak to umiłował; i co zrobicie, gdy nadejdzie tego kres?”

Pismo Święte: Jeremiasza 5:30,31 nwt-pl.

Jakie jeszcze skandale pojawią się w ‘organizacji Jehowy’ przesiąkniętej zaskakującą megalomanią? Czy to nie najwyższy czas, aby ‘przebudzić się’?

 • Trzeba koniecznie porzucić współczesne niewolnictwo religijne notorycznie wymuszane przez tak zwanej ‘organizację Jehowy’ w imię rzekomej lojalności wobec Boga i Chrystusa! W gruncie rzeczy jest to uwiedzenie i zwiedzenie podstępną niewolą przemożnego uzależniania od bałwochwalstwa, polegającego na bezkrytycznym uwielbianiu tej grzesznej organizacji i jej obrazu naczelnego, grzesznego lidera–hipokryty!

Pismo Święte: Rzymian 13:11 nwt-pl.

„Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi!!!

Pismo Święte: 1Koryntian 7:23 ubg.

 • Nie bądźcie więc niewolnikami uwodzącej i zwodniczej, czarującej czy wręcz magicznej ‘organizacji Jehowy’! Strzeżcie się zniewalającego uroku nauki jej naczelnego i grzesznego lidera–hipokryty! Nie tkwijcie dalej w niewoli, będąc ciągle zauroczeni i owładnięci jego zwiedzeniem  hipnotyzującym, boskim czarem!
 • Przebudzenie duchowe czy religijne często bywa bolesne. Tylko nieliczni tak naprawdę usiłują wybudzić się z hibernacji umysłowej, włączając pełną aktywność swego umysłu! Płacą za to wysoką cenę, którą jest ostracyzm, shunning czy pogarda własnego środowiska, często nawet najbliższej rodziny! Jednak nie płacą najwyższej ceny za zwiedzenie na własne życzenie prowadzące do wiecznej zguby!

Pismo Święte: Mateusza 7:13,14.

“Umysł człowieka jest jak spadochron zamknięty nie działa”!

Najbardziej ulubione motto Jerzego Zięby z jego ks. „Ukryte Terapie/ Czego ci lekarz nie powie; Część 1 – 2016.

Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Przed Kim mamy drżeć i Kogo się najpierw bać?

Świadkowie Jehowy Przebudźcie się!’ i zacznijcie działać. Nie lękajcie się zostać odstępcami czy dysydentami tej uwodzącej i zwodniczej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża! To prawda, że z tej zorganizowanej pułapki trudno jest się wydostać. Lecz dokonajcie tego dla Boga Ojca (ŚJ. Jehowy) i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa! A co będzie podstawą Jego czy Ich Sądu? Czy niewolnicze posłuszeństwo jej ‘guru’, tak zwanemu ‘Niewolnikowi/Ciału Kierowniczemu’ i zajmowanie się tylko głoszeniem jego zresztą zgubnej ‘ewangelii’? Absolutnie NIE!

Drodzy Świadkowie Jehowy!

To czym od ponad 80 lat usilnie zajmuje się ‘organizacja Jehowy’/quasi-Boża, nie jest żadnym dziełem rozdzielania na ‘owce i kozy’ czy ‘pszenicy od chwastów’. To jest zawzięte i zorganizowane szerzenie podstępnego rewizjonizmu chrześcijańskiego powodującego „szkodę” zwiedzenie! Ta zniewalająca korporacja religijna czyni to jako groźne i prorocze „wojska konnicy” [‘wojska Jehowy’] w ramach spełnienia ‘osobliwego, przedziwnego’ proroctwa „drugiego biada”. Ona tylko ‘zabija ludzi’ miotając ‘ogniem, dymem i siarką’ zagłady czy zniszczenia w Armagedonie.

Wszyscy „prawdziwi czciciele” Boga mają żyć razem w społeczeństwie ludzkim. Teraz nie wolno ich rozdzielać i zgromadzać do zborów tak zwanej ‘prawdziwej religii’, ponieważ polecenie Pana Jezusa brzmi:

„Pozwólcie obu [pszenicy i chwastom] rosnąć RAZEM aż do żniwa”.

Dalej Pan Jezus wyraźnie określił [‘organizacja Jehowy’ robi to dokładnie odwrotnie!]:

a w porze żniwa powiem żniwiarzom [aniołom !!!]: NAJPIERW zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, POTEM idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza”.

Nasz Pan zapewnił także, że wystarczy:

„gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Pismo Święte: Objawienie 9:12-21; Mateusza 13:24-50; 16:6,11,12; 25:31-46; Izajasza 29:13,14 bp, bw; Jana 4:20-24; 14:6; Mateusza 18:20 bw.

W przypowieści Mateusza 25:31-46 (nwt-pl; rozważ ją) ukazana jest ostateczna podstawa Sądu Pana Jezusa Chrystusa! Najważniejszym elementem Ewangelii nie jest tylko ‘służba Słowa’, a więc nie jest tylko jej głoszenie i nie jest tylko umacnianie wiary słowami! Apostoł Jan nawołuje: „Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdąNajistotniejsze jest udzielanie konkretnej pomocy, zwłaszcza w trudnej sytuacji i w tej aktualnej potrzebie! Zapewniam was: Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty. Jakub z Marii matki Naszego Pana napomina: „Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Jeżeli brat lub siostra są nadzy i nie mają dość pokarmu na dany dzień, a ktoś z was mówi im: ‘Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i dobrze najedzcie’, ale nie dajecie im tego, co konieczne dla ciała, to jaki z tego pożytek? Tak też wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa.

Pismo Święte: Dzieje 6:4 bw; Mateusza 10:42 pau; Jakuba 2:1 dos; 2:15-17 nwt-pl.

Jasna sprawa, że nie możemy bać się ludzkiej, zorganizowanej struktury władzy religijnej. Nie możemy dać się zastraszyć przez uwodzącego i zwodniczego zbiorowego ‘Niewolnika/Ciało Kierownicze’! Bóg przez swego proroka Izajasza zapewnia:

Na takiego więc będę patrzył: na uciśnionego i skruszonego w duchu, i drżącego na moje Słowo. Słuchajcie Słowa Jehowy [JHWH], wy, którzy drżycie na Jego Słowo: ‘Wasi bracia [kłamliwi], którzy was nienawidzą, którzy was wyłączają z powodu mego imienia, powiedzieli: ‘Niech Jehowa będzie wychwalany!’ On też się ukaże ku waszej [drżących] radości, a oni [wrogowie drżących na Słowo Boże] będą okryci wstydem’. Oto odgłos zgiełku z miasta, dźwięk ze świątyni! To odgłos tego, jak Jehowa odpłaca swym nieprzyjaciołom tym, na co zasługują.

Pismo Święte: Izajasza 66:2,5,6 nwt-pl, bw, bp; porównaj 2Jana 8-11.

‘Ci, którzy drżą na Boże Słowo, będą z tego powodu ‘znienawidzeni’ przez ‘swoich braci’ (kłamliwych) i będą wrogo odnosić się do tych wiernych i pokornych „niewolników Bożych”. Będą ich także ‘wyłączać’, czy ‘wykluczać’, ‘gardzić’, a z gr. dosłownie ‘odrzucać z pogardą’, ‘wypędzać’ nwt-pl, bp, bw]. Tylko właśnie dlatego, że oni bardziej słuchać będą Słowa Bożego, a nie jakiegoś zwodniczego autorytetu ludzkiego. Przez proroka Ezechiela 34:(3-6),21 (nwt-pl) Wielki Bóg oskarża te okrutne autorytety: „popychaliście bokiem i ramieniem [psychiczna tyrania autorytetu], a swymi rogami [władzy] odsuwaliście wszystkie chore, aż je rozproszyliście na zewnątrz. To dlatego Pan Jezus powołując się na słowa swego Ojca surowo potępił ‘drapieżnych’ przywódców religijnych: „Napisane jest: ‘Dom mój będzie nazwany domem modlitwy’, lecz wy czynicie z niego jaskinię zbójców.

Pismo Święte: Mateusza 21:13 nwt-pl; porównaj Jeremiasza 7:11; Marka 11:17; Łukasza 19:46; Dzieje 20:29,30; 1Koryntian 7:23.

Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

„Wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami”

Prorok Ezechiel przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej p.n.e. miał ważną wizję. Widział on proroczą i symboliczną działalność siedmiu Bożych aniołów. Bóg rozkazał jednemu z nich, ‘mężowi odzianemu w lnianą szatę’: „Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i zrób [dosł. ‘ustaw’ od hebr. ‘tavah’] znak [hebr. ‘tav’ (znak zwolnienia od wyroku)] na czołach mężów, którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”Pozostałym „sześciu mężom” rozkazał Bóg pozabijać wszystkich, lecz uczynił wyjątek: „ale do nikogo, na kim jest znak, nie podchodźcie.

Pismo Święte: Ezechiela (8:6-9); 9:1-11 nwt-pl, bw, Biblia Mesjańska; porównaj Daniela 10:5,6; 12:6,7.

Współczesną Jerozolimą i jej ludem, w której ‘popełniane są obrzydliwości’ jest zorganizowane, szerokie chrześcijaństwo tego świata, zwłaszcza jego odstępcze, uwodzące i zwodnicze religie. W tym jak najbardziej ostatnio pełna skandali ‘organizacja Jehowy’ [np. ukrywanie pedofilii i śmiertelne ofiary (w tym dzieci) niebiblijnego zakazu transfuzji krwi]. A pośród nich znajdują się nieliczni ludzie, „którzy wzdychają i jęczą [boleją] nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego”. ‘Boleją’ i oburzają się oni, bo zostali obudzeni i dlatego zaczęli czynnie działać! A pierwszymi z nich są dobrze znani, ale byli już ŚJ.: Raymond V. Franz (Ciało Kierownicze), Carl Olof Jonsson (Starszy zboru), Barbara Anderson (Dział Redakcyjny), Bill Bowen (Nadzorca Obwodu) i wielu innych. Ci, którzy ‘boleją’ i czynnie oburzają się na ‘wszystkie obrzydliwości popełniane’, będą w końcu uznani za prawych otrzymując od anioła symboliczny i zbawczy ‘znak na czole’ ocalenia w Armagedonie. Ten symboliczny i chrześcijański „znak” będzie dobrze widoczny dla anielskich sił egzekucyjnych Pana Jezusa ‘w wojnie w wielkim dniu Boga, Władcy wszechrzeczy’. Jednak okażą się oni ‘jakże nielicznymi’, ocalonymi, o których stanowczo mówi Pan Jezus: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i liczni ci, którzy tędy wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i jakże nieliczni są ci, którzy ją znajdują”!

Pismo Święte: Mateusza 7:13,14 pau; Objawienie 16:14,16 bp, bw; porównaj 3:4,5; 14:6-20; 19:11-21.

Już nie bądźmy upartymi i bezmyślnymi adoratorami ludzkich autorytetów oraz nie dajmy się im dalej wprowadzać w błąd! Odważnie odbierzmy odpowiedzialność za swe życie z tych ‘brudnych’ i obcych rąk! Słowo Boże ostrzega: „Nie sądźcie przed [wyznaczonym] czasem, dopóki nie przyjdzie Pan”. Jednak te bezprawne i okrutne autorytety ludzkie robią to dokładnie odwrotnie! Wszyscy [każdy] bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa.

Pismo Święte: 1Koryntian 4:5 ubg; 2Koryntian 5:10 ubg.

 • Każdy ma osobistą wolność, ale i osobistą odpowiedzialność NAJPIERW i przede wszystkim przed Wielkim Bogiem Wszechmocnym, Naszym Ojcem Świętym oraz Jego Świętym Chrystusem, Naszym Panem Jezusem! Nie możemy dać sobie wydrzeć tę odpowiedzialność i zastąpić czy zamienić inną!

„aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem”.

 • Nie dajmy się zmuszać do odpowiedzialności najpierw przed grzesznymi ludźmi i ich grzeszną, ‘uwodzącą i zwodniczą’ organizacją religijną pokrętnie nazywaną ‘organizacją Jehowy’, a która jest tylko quasiBożą.

„Tak więc każdy z nas przed Bogiem poniesie odpowiedzialność za siebie”.

 • Dzisiaj zorganizowane, reżymowe struktury religijne stosują bezczelną i ordynarną przemoc psychiczną oraz ucisk. Religijni przywódcy tego świata niszczą ludzką autonomię – niezawisłość osobistą. Bezpodstawnie powołując się na Autorytet Boski, tyranizują i ideologicznie niewolą, bezprawnie narzucają swą władzę i kategorycznie nie życzą sobie jej krytyki.
 • Jako jednostki ratujmy więc swe życie, pokładając swą ufność tylko w Naszym Bogu Ojcu Wszechmocnym i w Jego Chrystusie, Naszym Panu Jezusie!

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 20:3 bw; 5Mojżeszowa 30:19,20; Ezechiela 43:8 pau; 34:1-31; Jana 10:7-9 bw; 14:6 bt; Dzieje 4:12,19; 5:29; 1Tymoteusza 2:5,6; 1Jana 5:21; Objawienie 7:9-17; 14:6-12; 17:1-6,15-17; 18:1-8,20-24; 19:1-3; Rzymian 3:19 eib, dos; 14:10,12 wsp; 2Koryntian 2:17 wsp; Hebrajczyków 12:28 eib; 1Piotra 1:16-19 eib; 2:17 eib; 3:2 eib; 4:5 wsp.

 • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis z tym złym światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

WSZYSCY MAJĄ KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.