?>

CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Aktualizowany: 1.10.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

(!!!) Dotyczy: To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!! (Pismo Święte: 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,1-49 bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 dos, bp).

Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność”.

‘Każdy poniesie swój własny ciężar’.

Nie bądźcie niewolnikami ludzi’!

(Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 bp)

  • MAMY koniecznie iść za nauką Pisma Świętego!

nie podążać za zbiorowym „niewolnikiem” jako wysokim urzędem instytucji wielkiej władzy czy sądu najwyższego, któremu mają być bezwzględnie i ślepo podporządkowani wszyscy niewolnicy Pana Jezusa. Całkowitego posłuszeństwa i rygoru wobec organu władzy wieloosobowego ciała ‘kierowniczego’ domagać się będzie „zły niewolnik” czy też ‘źli niewolnicy’. Pan Jezus zapowiedział, że będzie on ‘bił swych współniewolników’, a sam Bóg też mówi:srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Zuchwałym i poważnym błędem jest mieszanie „pokarmu” Słowa Bożego z kłamstwem. Dopuszczanie się oszustw, ohydnych grzechów, w tym przestępstw i usilne ukrywanie ich, jest działaniem haniebnym. Te religijne, kierownicze gremia bezczelnych ‘złych niewolników’ nie chcą uznać, że to oni sami są największym źródłem zabójczego kryzysu swej wiarygodności.

Pismo Święte: Mateusza 7:15-20; 24:48-51 nwt-pl; 3Jana 9-11 bw; Ezechiela 34:3,4 nwt-pl.

Chrześcijańska osobista odpowiedzialność!

Pismo Święte nie uczy o odpowiedzialności zbiorowej niewolników Bożych, którzy tworzyliby instytucję hierarchiczną, co jest tak charakterystyczne dla zinstytucjonalizowanych i zwodniczych religii tego świata. Tu nie chodzi o jakiegoś naczelnego ‘nauczyciela’, naczelnego ‘przewodnika’ czy naczelnego ‘ojca’ lub ‘mistrza’ czy ‘wodza’, pojmowanego zbiorowo czy też indywidualnie. Pan Jezus w Mateusza 23:8-12 (bw) stwierdza: jeden tylko jest Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik (nwt-pl Wódz) wasz, Chrystus. Większy zaś pośród was, będzie waszym sługą, kto zaś będzie się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony”. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. „Gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich”. Natomiast apostoł Paweł wyraźnie stwierdza: „Jeden jest bowiem Bóg, jeden jest także Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.

Pismo Święte: Jana 14:6 br; Mateusza 18:20 dos; 1Tymoteusza 2:5 br. Korzystamy ze wszystkich przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] także z przekładu interlinearnego.

Wszyscy są braćmi Jezusa! Dlatego, w związku ze służbą czy usługiwaniem, mamy do czynienia z odpowiedzialnością osobistą każdego niewolnika przed Panem Jezusem Chrystusem. Nie mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością przed władczym, nachalnym i zbiorowym ‘pośrednikiem boskim’, który jako uzurpator porzuca Boski autorytet i władzę Jezusa Chrystusa, Jego naukę i naukę apostołów. Dopuszcza się defraudacji czy malwersacji Słowa Bożego, czyli sprzeniewierzenia.

Tak też rozumieją osobistą odpowiedzialność w służbie niewolników Chrystusowych apostołowie Paweł i Piotr: „Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa”. Apostołowie Paweł, Piotr i Jan, a także Jakub i Juda każdy mówił o sobie, że jest: „niewolnikiem Boga” i „niewolnikiem Jezusa Chrystusa”. Dlatego nie chcieli ‘przypodobać się ludziom’, ponieważ ‘przestali być niewolnikami ludzi’, byli ‘od wszystkich ludzi wolni’. Apostoł Paweł stwierdza wprost:Gdybym jeszcze starał się przypodobać ludziom, nie byłbym niewolnikiem Chrystusa.

Pismo Święte: 1Koryntian 4:1,2 bw; 1Piotra 4:7,10,11 bw; 1Koryntian 7:22-23; 9:19 nwt-pl; Galacjan 1:10 nwt-pl; Tytusa 1:1 nwt-pl; Jakuba 1:1 nwt-pl; 2Piotra 1:1 nwt-pl; Judy 1:1 nwt-pl; Objawienie 1:1; 6:11; 19:10; 22:9 nwt-pl.

Nie daj się zwieść religijną demagogią i sofistyką!

„Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar”

To jest ciężar odpowiedzialności osobistej przed Jezusem Chrystusem naszym Panem i Bogiem Ojcem. Dlatego każdy z nas ma mieć „władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem”. Przez Judę, brata Jezusa, którego matką była także Maria, jesteśmy usilnie zachęcani „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym”. Wiary kompletnej i z zupełnym światłem Bożym, bez potrzeby ciągłego uzupełniania go ‘nowym światłem’ omylnych ludzi. Nie możemy rozwijać w sobie odporności na myślenie czy tez całkowicie wyłączać myślenie, iść w wygodnictwo i lenistwo intelektualne, ponieważ włączamy wtedy ślepe zaufanie i bezmyślną uległość wobec ‘oślepiających swym światłem’ manipulatorów. Mamy obudzić swój własny rozum, być krytyczni i ‘z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badać Pisma, czy tak się rzeczy mają’. Czy nie dopuszczono się ‘wykroczenia ponad to co zostało napisane’ i ‘zbadać’, czy ten „kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha”, ma rzeczywiście Ducha Bożego? Ponieważ wielu tworząc przewrotną ‘małą trzódkę’ tak zwanego ‘drugorzędnego potomstwa’ twierdzić będzie: „Ja nim [pomazańcem] jestem”. To niesamowita i podstępna zdolność uwodzenia! Religie tego świata posługują się uwodzicielską i słodką demagogią, która działa jak narkotyk, z którego uzależnienia niekiedy trudno jest się otrząsnąć. Przywódcy religijni wykorzystują naiwność, ufność i idylliczne zauroczenie swoich wiernych, a także niechęć (wygodnictwo i lenistwo) wielu ludzi do osobistego i autonomicznego zaangażowania się w poznawanie Słowa Bożego. A przecież ‘poznawanie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa oznacza życie wieczne’. Musimy być pewni, czy nie dochodzi do ‘przebiegłego fałszowania Słowa Bożegoi nie dać się unosić „każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek przebiegłości w wymyślaniu błędu”. Przywódcy religijni posługują się ‘oszustwem i kłamstwem’, aby za wszelką cenę utrzymać swoich wiernych przy sobie. Dokonują zadziwiających rzeczy, rzekomo ‘niezbitych, aby wprowadzić w błąd’, które Pan Jezus nam zapowiedział, że będą się dziać, ponieważ „powstaną fałszywi pomazańcy [chrystusowie] i fałszywi prorocy”. Nie możemy dać się ‘wprowadzić w błąd’, że jakoby „stosowny czas się przybliżył”, bo rzekomo Jezus już panuje od 1914 roku. Pan Jezus nawołuje: Nie idźcie za nimi”; „Nie wychodźcie ani nie biegnijcie za nimi.

Pismo Święte: Galacjan 6:5 nwt-pl; Hebrajczyków 5:14 dos; Judy 3 nwt-pl; Dzieje 17:11 nwt-pl; 1Koryntian 4:6 bt; 1Jana 4:1 br; Jana 17:3 bgn; 2Koryntian 4:2 nwt-pl; Efezjan 4:14 nwt-pl; Hioba 13:7 br; Mateusza 24:4,5,11,24,25 bgn; Łukasza 21:8 nwt-pl; 17:23 nwt-pl; Jana 8:36 dos; 2Koryntian 3:17 dos; Galacjan 2:4 dos; 5:1 bp; 5:13 bw; 1Piotra 2:16 nwt-pl; porównaj Łukasza 12:32; Galacjan 3:16,26-29.

Nie dać się ‘wprowadzić w błąd, uwieść, zwieść czy oszukać’nie wszystko to błąd poznawczy – koniecznie Mateusza 4:4; 22:29; Marka 12:24; 13:5,6; Jana 17:3.

Jesteśmy osobiście i autonomicznie odpowiedzialni najpierw przed Bogiem Ojcem i Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To Ich niewolnikami jesteśmy i tylko Ich mamy słuchać, tak jak słuchali Ich apostołowie, będąc także Ich niewolnikami. Słuchanie Ich polega na wnikliwym studium i wiernym trzymaniu się nauki Świętej Biblii, w tym nauki Jezusa Chrystusa i nauki Jego apostołów. Trzeba naprawdę też żyć po chrześcijańsku. Pan Jezus zapewnił apostołów i nas wszystkich: „Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy mieszkać u niego. Apostołom Pan Jezus przyrzekł: „A obrońca, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy was [apostołów] wszystkiego i przypomni wam [apostołom] wszystko, co wam powiedziałem”, a także „Duch Prawdy, doprowadzi was [apostołów] do całej prawdy”. Dlatego ‘wszyscy mamy wiernie trzymać się nauki apostołów’ Jezusa, ponieważ jeden z nich ap. Jan powiedział: „My [apostołowie] jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas [apostołów]. Kto nie jest z Boga, nas [apostołów] nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu”. Mamy jeszcze inny bardzo ważny powód, aby tak czynić, a podaje go ap. Paweł: „Zostaliście kupieni za określoną cenę; przestańcie się stawać niewolnikami ludzi. Pan Jezus Chrystus kupił nas jako ‘swoich niewolników’ za najwyższą cenę, bo za cenę swego ludzkiego życia, przelanej krwi i uczynił nas ‘wolnymi od wszystkich’ ludzi. Każdy „niewolnik Boży” wolny, ale odpowiedzialny, szczerze akceptuje zwierzchnictwo Tego (czy Tych), który  daje ‘prawdziwą wolność’, nie dając się „podbić w  niewolę” ludzką „fałszywych braci”. Pan Jezus zapewnił: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni.

Pismo Święte: Jana 14:23,26 bp; 16:13 bp; Dzieje 2:42 br; 1Jana 4:6 bt; 1Koryntian 7:23 nwt-pl; 9:19 dos; Jana 8:31,32,34,36 pau, bw; 2Koryntian 11:26.

Trzeba bronić chrześcijańskiej, osobistej wolności!

Prorok Samuel pod natchnieniem wypowiedział słowa: (…) Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi [„uważne słuchanie” (bw)]  niż tłuszcz baranów; bo buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzód tym samym, co używanie mocy tajemnej i terafim (bw ‘jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom’). Ponieważ ty odrzuciłeś (bw ‘wzgardziłeś’) Słowo Jehowy [JHWH], więc i on odrzuca ciebie, byś nie był królem”.

Pismo Święte: 1Samuela 15:22,23 nwt-pl.

Powtórzmy: „Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara”, „buntowniczość jest tym samym, co grzech wróżbiarstwa, a zuchwałe wysuwanie się naprzódtym samym, co „bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom”. Organizacje religijne ze swą prominentną, kierowniczą i dominującą siłą nie biorą tych słów pod uwagę. Przywódcy religijni dopuszczają się haniebnych rzeczy i oczywistej zdrady Boga Wszechmocnego oraz Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ponieważ są nieposłuszni, buntowniczy i ‘zuchwale wysuwają się naprzód’, a jest to jak kult obrazów. ‘Unieważnili Słowo Boże przez naukę swoją’, przez swoje sofizmaty, czyli ukryte kłamstwa religijne. Zasiedli w ‘instytucji sądu najwyższego’, zdobyli swój upragniony prymat władzy i teraz jak stado wilków drapieżnychzażarcie go bronią. Nie pasą ‘owiec’ Bożych i nie usługują im, oni je po prostu ‘zagryzają’ lub zarzynają, bowiem są to tylko w owczych skórach wilki drapieżne. To jest ‘zbrodnia’ duchowa, a nie ich ‘pasienie’. Jako „obłudnicy” dalej głoszą swoje brednie i zawzięcie walczą o ‘święty’ wizerunek swój i swej instytucji, organizacji religijnej. Dlatego tak skrupulatnie i uparcie „oczyszczają zewnętrzny kielich”. Kochają tak bardzo swoje pierwszeństwo jak Diotrefes, że nie potrafią inaczej myśleć, chcą być wybitnymi, wyróżnionymi, znaczącymi i najlepszymi oraz chcą dzierżyć władzę. Chcą być w centrum uwagi swoich wiernych wielbicieli, prowadząc wygodne i materialnie dostatnie, spokojne życie. Ta ich przytłaczająca i bezczelna postawa narzucając się usilnie niejako woła: ‘Chodźcie z nami, bo to TYLKO my was zaprowadzimy do Boga, Pana Jezusa i do zbawienia. A kiedy już idziecie z nami, to macie TYLKO nas słuchać, ponieważ my jesteśmy ‘pierwsi’’. Mamy tu do czynienia z zakamuflowanym ubóstwianiem i podstępnym bałwochwalstwem. Kochają „odgrywać wśród nich kierowniczą rolę”, a kto nie uznaje ich władzy jest ‘usuwany ze zboru [kościoła](gr. ‘ekballō’ dosł. ‘wypędzony’). Jest to władanie „siłą i surowością”, a wypędzonyczy ‘wypchnięty, przepędzony, odpędzony’, jak owca „błąka się po górach”. Zamiast ‘naśladować to co dobre, co jest z Boga’, to lubią „pierwsze miejsca” i nie mają respektu dla Pana Jezusa, który powiedział: „wy wszyscy jesteście braćmi”. Ponieważ stali się niewolnikami nie Chrystusa, a niewolnikami własnej żądzy, u podstaw której leży ich pycha, duma i zarozumiały, chory pęd do władzy [patologia władzy – opętanie i odurzenie władzą], dla której sprzedają się czy ‘zapierają się’ Pana Jezusa Zbawiciela. Przecież to Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej i to „On też jest Głową Ciała, Kościoła (nwt-pl ‘zboru’); On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa (gr. ‘prōteuo’). To do Pana Jezusa należy wybitna i „kierownicza rola” (gr. ‘philoproteuō’), dlatego ‘wszyscy mają czcić Syna, jak Ojca’. Na co może liczyć ten, „kto podeptał Syna Bożego i za pospolitą uznał wartość krwi Przymierza”?

Pismo Święte: Dzieje 20:29,30; Ezechiela 22:27,28 bw; 34:3 nwt-pl; Mateusza 7:15,16; 15:6,8,9 bw; 23:25-28; 3Jana 9 gr. znaczenie słowa ‘philoproteuō’, od ‘protos’, ‘prōteuō’ i ‘philos’; Ezechiela 34:1-10,21 bw, bt, bp; Mateusza 10:33; 23:6,8,11-13 dos; Łukasza 14:7 dos; 2Piotra 2:1; 3Jana 9-11 bw; Kolosan 1:18 dos; Jana 5:23 dos; 2Jana 1:9-11 nwt-pl; Hebrajczyków 10:29 nwt-pl.

Dlatego każdy, kto zuchwalewysuwa się naprzód inie pozostaje w nauce Chrystusa, jest groźnym odstępcą, bonie ma Boga, a jeśli „nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków”. Każdy taki odstępca staje się niegodziwym, złym niewolnikiem i antychrystem, który niszczy wolność chrześcijańską. Zostanie usunięty przez Jezusa Chrystusa i skończy siękierownicza rolacałej plejady ludzkich ‘ciał kierowniczych’ ze swą ‘propagandą sukcesu’.

Pismo Święte: Mateusza 24:51; Łukasza 12:46 bw, bp; 3Jana 9 bw.

Ezechiela cały rozdział 34 przeanalizuj w kontekście złych pasterzy religijnych!

TRZEBA IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ PISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO !!!

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.