?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 23.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

SŁOWO WSTĘPNE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wykładnia Pisma Świętego

   JEST TO OBRONA Prawdy Pisma Świętego, które jest jedynym, niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Boga OJCA (JHWH; ŚJ. Jehowa) i Pana JEZUSA (Jeszua) Chrystusa. Jak apostoł Paweł zapewniamy: „Wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa. Nie wszyscy jednak przejęci są ‘ujawnieniem prawdy’, dla których większa jest ich ‘prawda’.

Pismo Święte: 2Koryntian 4:2,5 nwt-pl.

„O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

   Wykładnia Księgi Apokalipsy/Objawienia dokonana przez zbiorowo rozumianego ‘niewolnika wiernego i roztropnego [uwaga! fałsz pojęciowy] ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża jest szokująco zafałszowana. Jakozły niewolnik” „nie zaprzestał wykrzywiać [wypaczać – nwt-pl] prostych dróg Pańskich”. Dalej też on „się przeciwstawia oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany ‘bogiem’ lub przedmiotem wielbienia; zasiadł też w świątyni Boga, publicznie podając się za boga”. Postanowiliśmy jak najbardziej bezstronnie podać wykładnię wielkiego i Boskiego proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia. Postaramy się ustalić jego właściwy sens i przedstawić rzeczywistą treść biblijną. Będzie można z łatwością dostrzec cały chrześcijański rewizjonizm „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Jego żenujące ‘śmieci i plewy’ dotyczą głównie ‘roku 1914’, który w nauce Pisma Świętego nie istnieje!!! To pokrętne i fundamentalne kłamstwo zostało definitywnie obalone w książce Carl’a Olof’a Jonsson’a: „KWESTIA CZASÓW POGAN – Krytyczna analiza chronologii Świadków Jehowy”. Mamy nadzieję, że powstanie „nauka” tej Księgi wolna od „kwasu” przewrotnej interpretacji. Pan Jezus apeluje: Patrzcie, a strzeżcie się kwasu (…) nauki Faryzeuszów i Saduceuszów”. Dlatego mamy patrzeć i strzec się nauki „złego niewolnika”!!!

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:4 nwt-pl; Dzieje 13:10 bw; Mateusza 16:6,11,12 bgn; 24:45-48 nwt-pl; porównaj Ezechiela 28:2; Łukasza 11:23.

   Tajemnica zawarta w Księdze Objawienia miała być przez Boga odsłonięta w „wyznaczonym czasie” Jego „wnikliwym”czyli poszczególnemu „wiernemu i roztropnemu niewolnikowi”. Gdy ów czas się przybliża, Duch Święty, Boży pomaga wyjaśnić ich znaczenie, aby dodać im sił do dawania „świadectwa prawdzie”. Ostatecznie zmotywuje On do oznajmienia Bożej „wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu”. Dlatego trzeba ‘Boga się bać i dać mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddać więc cześć [pokłon, hołd] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’.

Pismo Święte: Amosa 3:7,8; Rzymian 6:22 nwt-pl; Objawienie 1:1,3; 11:3,4,7,10,18; 12:17; 14:6,7; 19:10; 20:4; Daniela 8:17,19 nwt-pl; 12:7-10.

   W gruncie rzeczy to co tu robimy jest próbą dokładnego zrozumienia wizji Księgi Objawienia w uporządkowany sposób i zharmonizowany z całą Świętą Biblią. U podstawy tego leży głęboka świadomość doskonałej harmonii i nieomylności Słowa Bożego. Dołożono wiele starań połączonych z modlitwą, aby komentarze tu podane ‘nie wychodziły poza to, co jest napisane’ w całym Piśmie Świętym. Chcemy, aby ukazywały w jak znamienny sposób wydarzenia rozgrywające się na świecie w tych burzliwych czasach spełniają i spełniać będą proroctwa Boże. Pan Jezus powiedział„Jeżeli ktoś pragnie wykonywać Jego wolę, będzie wiedział, czy ta nauka jest od Boga, czy też Ja mówię sam z siebie. Kto mówi sam z siebie, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały Tego, który go posłał, ten trzyma się prawdy i nie ma w nim nieprawości”.

Pismo Święte: 1Koryntian 4:6 nwt-pl; Jana 7:16-18 nwt-pl; 18:37; porównaj z Łukasza 12:1.

   Posłużono się przekładem Biblii nwt-pl i bw, ale też innymi, na które wskazano, a są one dostępne na stronie Parallel Bible Searcher z odsyłaczami do języków oryginalnych. W zakresie Pism Greckich [Nowego Testamentu] korzystamy także z przekładu interlinearnego. Wszystko po to, aby dotrzeć do sedna prawdy biblijnej. Nieumyślne uchybienia będą koniecznie i natychmiast poprawiane.

„Czyż wykładnie nie należą do Boga?”

   Tak w starożytności stwierdził Józef. Dlatego naszą fundamentalną zasadą jest: TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ PISMA ŚWIĘTEGO!!! Księga Apokalipsy/Objawienia zawiera alegorie, metafory i symbolikę ściśle powiązane z całą Biblią Świętą. Nie dokonujemy wykładni dowolnie i w oderwaniu od niej. Ściśle trzymamy się reguł właściwej interpretacji treści Słowa Bożego. Przede wszystkim ciągle pamiętamy o uwzględnianiu kontekstu nie tylko bliskiego, ale i tego dalszego, dalekiego. Zrozumienie alegorii, metafor i symboliki Objawienia nie jest możliwe bez dokładnego poznania tego co wydarzyło się od zarania dziejów ludzkości. Począwszy od tego co było i co się stało w Edenie i poza nim, a także dzieje uznanych przez Boga za prawych ludzi: Abla, Henocha, Noego, następnie Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 potomków. Konieczna jest też znajomość historii Bożego ludu wybranego, Izraela, a w szczególności dokładne poznanie działalności Bożych proroków. Dalej zwłaszcza życie i służbę Pana Jezusa, Pomazańca Bożego i Jego apostołów. Księga Apokalipsy/Objawienia mocno do tego nawiązuje i wybitnie z tym koreluje, wszystko to dokładnie spina, łączy i porządkuje. Jeśli to się uwzględnia i ciągle się o tym pamięta wykładnia nie będzie zbyt trudna czy niemożliwa. Objawienie w alegoryczno-metaforyczno-symbolicznych wizjach ukazuje mądrość całego Bożego planu zbawienia ludzkości: od raju Bożego utraconego do „Raju Boga” odzyskanego. To głęboki sens zamierzeń, niezwykłych proroctw Niezwykłego Boga. Pismo Święte bez tak ważnej Księgi Apokalipsy byłoby dla nas uboższe i niekompletne.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 40:8 nwt-pl; Objawienie 2:7 dos; 3:12; 10:7; 22:6 bp.

Szczęśliwy finał Apokalipsy Objawienia!

   Objawienie dane Janowi — ta fascynująca Księga biblijna doprowadza spisane z woli Bożej sprawozdanie o „chwalebnej dobrej nowinie” do szczęśliwego finału. Autor Biblii jest nazwany „szczęśliwym Bogiem” i pragnie, żebyśmy także byli szczęśliwi. Dlatego zaraz na początku Objawienia zapewniono nas: ‘Szczęśliwy ten, kto czyta słowa tego proroctwa’, a w ostatnim rozdziale powiedziano: „Szczęśliwy każdy, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju”.

Pismo Święte: 1Tymoteusza 1:11; Objawienie 1:3; 22:7.

   Jak dzięki Księdze Objawienia możemy znaleźć szczęście? Przez zgłębianie znaczenia jej wymownych znaków, czyli symboli, i postępowanie zgodne z nabytą wiedzą czy poznaniem. Burzliwe dzieje ludzkości wkrótce osiągną katastrofalny punkt kulminacyjny, gdy „Bóg Wszechmogący, Który BYŁ i Który JEST, i Który ma PRZYJŚĆ, w końcu ‘przyjdzie’: przejmie potężną władzę swoją nad światem i zacznie panować wraz ze swoim Pomazańcem’ Jezusem. Nastąpi wstrząsający rozwój wydarzeń, który wraz z „wielkim uciskiem” nieuchronnie będzie prowadził do ‘wojny w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego’, czyli do Armagedonu. Ich władza Królestwa spowoduje, że obecny niegodziwy świat zastąpiony zostanie „rajem Bożym” „nowych niebios i nowej ziemi, których oczekujemy zgodnie z Jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”, gdzie nawet „śmierci już nie będzie”. Któż z nas nie chciałby żyć w takim zupełnie nowym świecie, w którym życie wieczne będzie miało głęboki sens? Zapanuje prawdziwy pokój i bezpieczeństwo pod względem materialnym i duchowym. Aby się tam znaleźć, musimy ugruntować swą wiarę przez wnikliwe studium Słowa Bożego, zawierającego między innymi pasjonujące i niezwykłe proroctwa Księgi Objawienia.

Pismo Święte: Objawienie 11:15-19 bw; 12:10 bw; 6:12-17; 16:14,16; 21:1-5; porównaj 2:7; Daniela 2:44; 7:13,14; 12:1; Mateusza 24:21,29,30; Marka 13:19,24-26; Łukasza 21:25-28; 11:28; Jana 4:34; 2Piotra 3:13.

Apokalipsa — co to takiego?

   Czy Księgi Objawienia nie nazywa się również Apokalipsą? Istotnie, gdyż słowo „objawienie” jest tłumaczeniem greckiego a·po·ka′ly·psis. A czym naprawdę jest apokalipsa? Według niektórych słowników jest to „zjawisko przerażające” lub „nadciągający kataklizm kosmiczny”, ale greckie słowo a·po·ka′ly·psis znaczy właściwie „odsłonięcie” albo „odkrycie”. Ostatnią Księgę biblijną słusznie więc zatytułowano „Objawienie”, czyli „Apokalipsa”. Nie jest to jakieś stricte fatalistyczne orędzie o końcu świata, lecz odsłonięcie Prawd Bożych, które winny budzić w naszych sercach promienną nadzieję i niewzruszoną wiarę, że przyjdą diametralnie lepsze czasy.

   To prawda, że ta Księga zamykająca Biblię Świętą mówi o „Armagedonie”, nazywając go „wojną wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”. Nie będzie to jednak masakra nuklearna! Taka wojna najprawdopodobniej unicestwiłaby wszelkie życie na ziemi, tymczasem Pismo Święte zawiera uszczęśliwiające zapewnienie, że siły kierowane przez Boga „doprowadzą do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”. Z owej kulminacyjnej „godziny sądu Bożego”, zakończonej „Armagedonem”, ocaleje nawet „wielka rzesza” ludzi wywodząca się ze wszystkich narodów. Pan Jezus poprowadzi ich do życia wiecznego w rajskich „nowych niebiosach i nowej ziemi”. Czy nie chciałbyś znaleźć się wśród nich? Objawienie ukazuje, że jest to możliwe!

Pismo Święte: Psalm 37:9,10; 145:20; Objawienie 11:18; 14:6,7; 16:14,16; 7:9,10,14,17; 21:1-5; 2Piotra 3:13.

Zgłębianie tajemnic Bożych

   W miarę przybliżania się „wielkiego ucisku” prowadzącego do finalnego „Armagedonu”, będziemy jeszcze lepiej pojmować zarówno Objawienie, jak i inne proroctwa. Musimy być dobrze poinformowani, ponieważ apostoł Piotr napisał o proroctwach Bożych: „Dobrze czynicie, trzymając się (…) [ich] niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach”.

Pismo Święte: Mateusza 24:21,27,29-31; Objawienie 7:14; 16:14,16; 2Piotra 1:19.

   Objawienie — tak jak i inne prorocze Księgi biblijne — poświadcza, że nasz Bóg postanowił stworzyć Królestwo Boże/Niebios ‘nowego nieba i nowej ziemi’Orędzie zawarte w tej Księdze jest skierowane do wszystkich ludzi, a szczególnie do wiernych chrześcijan, których Pan Jezus [Jeszua; dosł. ‘JHWH zbawieniem’] wykupił swoją krwią. Odziedziczą oni Jego Królestwo Boże w wymiarze niebiańskim, duchowym („nowe niebo/niebiosa”) jako grupa określona i w wymiarze ziemskim, ludzkim („nowa ziemia”) jako grupa nieokreślona, wraz z niezliczonymi zmartwychwstałymi. Owa dobra nowina umacnia wiarę ludzi, którzy pragną żyć wiecznie pod panowaniem tegoż Bożego Królestwa Chrystusowego. Czy i ty do nich należysz? Wobec tego Objawienie ugruntuje twą nadzieję na życie wiecznie w tym nowym Bożym świecie, w którym będziesz się rozkoszować pełnią pokoju, prawości i obfitością prawdziwego szczęścia. Jeżeli więc pragniesz się znaleźć w tym świecie „nowego nieba i nowej ziemi”, to powinieneś uważnie zapoznać się z Objawieniem, zwłaszcza z barwnym opisem jego epokowego finału i podjąć stanowcze działania.

Pismo Święte: Izajasza 65:17; 66:22; 2Piotra 3:13; Objawienie 5:9,10; 7:3,4,9-17; 20:12-14; 21:1-5; Dzieje 24:15; Psalm 37:11,29,34; 72:1,7,8,16; Sofoniasza 2:3; Jana 13:17.

„Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i  zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski”.

Pismo Święte: Objawienie 1:3 nwt-pl.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.