?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 3

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

2) ZBÓR SMYRNA

Usilnie dąż do zwycięstwa

   PO STAROŻYTNYM Efezie zostały dziś tylko gruzy. Ale miejscowość, do której Pan Jezus kieruje drugie orędzie, dalej tętni życiem. Nieco ponad 50 kilometrów od ruin Efezu leży tureckie miasto Izmir, w I wieku nosiło ono nazwę Smyrna. Zwróćmy teraz uwagę na następne słowa Jezusa:

„A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi ten — ‚Pierwszy i Ostatni’ — który był martwy i znowu ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo — lecz jesteś bogaty — i bluźnierstwo tych, którzy podają się za Żydów, a jednak nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się tego, co właśnie masz wycierpieć. Oto diabeł będzie wtrącać niektórych z was do więzienia, abyście zostali w pełni wypróbowani i doznawali ucisku przez dziesięć dni. Okaż się wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężający, na pewno nie dozna szkody od drugiej śmierci”  (Objawienie 2:8-11).

   „To mówi ten — ‚Pierwszy i Ostatni’ — który był martwy i znowu ożył”. W ten sposób Pan Jezus przypomina chrześcijanom w Smyrnie, że był pierwszym zachowującym prawość człowiekiem, którego sam Bóg wskrzesił do nieśmiertelnego życia duchowego, niebiańskiego, a  zarazem ostatnim wskrzeszonym w ten sposób. Wszystkich pozostałych chrześcijan, wiernych „niewolników Bożych” i pozostałych ludzi wskrzesi już Pan Jezus, ponieważ jest On „zmartwychwstaniem i życiem”. Jezus Chrystus to jedyna Osoba przez którą Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’ i dlatego „nie ma w nikim innym zbawienia; gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni”. „Ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał”. Pan Jezus ma zatem odpowiednie i wybitne kwalifikacje do udzielania rad swym braciom, żywiącym nadzieję na dostąpienie życia wiecznego w Królestwie Bożym „nowych niebios i nowej ziemi”.

Pismo Święte: Jana 11:25 bt; 14:6; 5:21-24; Dzieje 4:12; Hebrajczyków 5:7-9; 2Piotra 3:13 bt.

   Pan Jezus dał przykład wytrwałości w znoszeniu prześladowań za prawość i otrzymał należną nagrodę. Jego wierność aż do śmierci i późniejsze zmartwychwstanie stanowią podstawę nadziei wszystkich wiernych chrześcijan. Okoliczność, że „był martwy i znowu ożył”, dowodzi, że nic z tego, co znosimy w imię „Prawdy Chrystusowej”, nie idzie na marne. Zmartwychwstanie Jezusa stanowi źródło ogromnej otuchy dla wszystkich chrześcijan, naśladowców Pana Jezusa, zwłaszcza gdy przychodzi im cierpieć za wiarę. Czy może znalazłeś się w takiej sytuacji? Wobec tego niech dodadzą ci odwagi  słowa Jezusa do zboru w Smyrnie.

Pismo Święte: 2Koryntian 11:10; Dzieje 17:31.

   Pan Jezus nie udziela swym braciom w Smyrnie żadnego skarcenia, natomiast serdecznie ich chwali. Wiele wycierpieli za wiarę. Są ‘ubodzy’ pod względem materialnym, najprawdopodobniej z powodu swej wierności. Jednak na pierwszym miejscu stawiają sprawy duchowe Królestwa Bożego i zgodnie z radą Jezusa ‘gromadzą sobie skarby w niebie’. Dlatego Naczelny Pasterz uważa ich za „bogatych” i podkreśla, że chrześcijanie w Smyrnie zwalczani są przez rodowitych Żydów. Wielu wyznawców judaizmu już dużo wcześniej próbowało zapamiętale powstrzymać rozwój chrystianizmu. A choć od upadku Jerozolimy minęło zaledwie dwadzieścia kilka lat, Żydzi w Smyrnie przejawiają tego samego szatańskiego ducha. Nic dziwnego, że Jezus uważa ich za „synagogę szatana”. Apostoł Paweł napisał: (…) ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim wewnątrz. Liczy się również obrzezanie serca, które wynika z ducha, a nie z litery. Prawdziwa też chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga”. Dzisiaj niektórzy też „podają się za Żydów”, bo uparcie twierdzą, że tylko oni są „Izraelem Bożym”, ale jest to „bluźnierstwo”, ponieważ „nimi nie są”. Głoszone przez nich kłamstwa religijne i skandaliczna postawa wobec obrońców Słowa Bożego, zdradzają ich jako „fałszywych [kłamliwych] pomazańców i fałszywych [kłamliwych] proroków”.

Pismo Święte: Hebrajczyków 10:34; Mateusza 6:19,20,33; porównaj Jakuba 2:5; Dzieje 13:10,45; 14:19; Rzymian 2:28,29 bp; Mateusza 24:24,25 bgn; 7:13-20; Marka 13:22,23 bgn.

   Pan Jezus podnosi na duchu zbór w Smyrnie, stawiający czoło nienawiści „tych którzy podają się za Żydów, a jednak nimi nie są, ale są synagogą szatana”. Jezus trzykrotnie używa tu liczby mnogiej, wskazując, że Jego słowa odnoszą się do całego zboru. Nie może obiecać, że próby chrześcijan w Smyrnie wkrótce się skończą. Niektórych czekają dalsze prześladowania i ‘wtrącanie do więzień’. Będą „doznawać ucisku przez dziesięć dni”. Liczba dziesięć symbolizuje całość lub zupełność w odniesieniu do spraw ziemskich. Nawet ci bogaci duchowo, prawi chrześcijanie, ‘niewolnicy Boży i Chrystusa’ poddawani są gruntownemu czy ‘pełnemu wypróbowaniu’, dopóki żyją na tym diabelskim świecie. Są oni ‘pokornymi i przygnębionymi na duchu, którzy z drżeniem odnoszą się do Słowa Bożego’. Dzisiaj także są znienawidzeni i spotyka ich ostracyzm ze strony rzekomego „Izraela Bożego”, czyli „fałszywych pomazańców” oraz ich „fałszywych proroków”.

Pismo Święte: 1Piotra 2:16 nwt-pl; Rzymian 6:22 nwt-pl; 1Koryntian 7:22 nwt-pl; Izajasza 66:2,5.

   Mimo to Smyrneńczycy nie mają się czego obawiać i nie powinni iść na żaden kompromis. Jeżeli do końca będą „wierni”, zostaną nagrodzeni „koroną życia”. Pan Jezus i apostoł Paweł uważali, że dla tej drogocennej nagrody warto poświęcić wszystko, nawet swe obecne ziemskie życie. Wierni „niewolnicy Boga” w Smyrnie najwyraźniej byli tego samego zdania. „Korona życia” wiąże się z „królestwem życia [bp]lub z „królowaniem w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa”. Oznacza to zapewne aktywność życia, życia wiecznego w społeczności z panującym Jezusem Chrystusem w przyszłym „nowym niebie i nowej ziemi”. Pan Jezus kończy swe orędzie oświadczeniem: Zwyciężający na pewno nie dozna szkody od drugiej śmierci”Odziedziczy on przecież wieczne Królestwo Boże/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”.

Pismo Święte: Mateusza 10:39; Rzymian 5:17; Jakuba 1:12; 1Koryntian 9:25; 2Tymoteusza 4:6-8; Filipian 3:8; Objawienie 20:14,15; 21:1,4,5,8.

   Chrześcijańscy ‘niewolnicy Boga i Chrystusa’ nie lękają się dzisiaj, jak niegdyś nie lękali się chrześcijanie w Smyrnie. Są gotowi wytrwać mimo cierpień i z radością przyjmować nawet ‘grabież swego mienia’. ‘Wnikliwe’ studiowanie i przyswajanie sobie Słowa Bożego pomaga wszystkim mocno ugruntować się w wierze. Bądźmy przekonani, że jeśli zachowamy prawość chrześcijańską, Bóg potrafi nas ochronić, uwolnić od „doznania szkody od drugiej śmierci” i zaprowadzić nas do „życia wiecznego”. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”.

Pismo Święte: Daniela 12:10 nwt-pl; Jana 17:3,17; Mateusza 4:4; Hebrajczyków 10:32-34; 1Piotra 5:6-11; 1Jana 2:25.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.