?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 27

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

KONIEC TEGO ŚWIATA POLITYCZNEGO W ARMAGEDONIE!!!

   „ARMAGEDON” — jakże często słowo to budzi lęk! Tymczasem dla miłujących sprawiedliwość stanowi ono zapowiedź długo oczekiwanego dnia, w którym Bóg Wszechmocny wykona ostateczny wyrok na Jemu wrogich narodach. Nie będzie to wojna prowadzona przez ludzi, lecz przez „Władcę wszechrzeczy”, „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” ‘dzień Jego pomsty’ na wrogich Mu władcach ziemskich i ich narodach.

Pismo Święte: Objawienie 16:14,16 nwt-pl, bp; Ezechiela 25:17.

   Niecny atak szatana opisano sugestywnie w 38 rozdziale Księgi Ezechiela. Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do ataku, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’. Jak tego dokona? Otóż sprawi, że Jego zajmujący się świadczeniem „niewolnicy” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który nabył sobie dobytek i dobra, a który mieszka w środku ziemi’. Będą ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, jedynymi, którzy odmawiać będą wielbienia „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. Duchowa siła i ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami” oraz ‘bestię szkarłatną z otchłani’ i przystąpi do morderczej napaści. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”. „Okażę się Wielkim i Świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH]. Po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, spotka go wieczny niebyt.

Pismo Święte: Ezechiela 38:2,4,11,12,15,21-23 bp; 39:11; Objawienie 13:1; 17:3,7,8,11,12-14; 20:7-10.

„Wierny i Prawdziwy”

   Bóg przywołuje „miecz”. Kto go obnaża? Odpowiedź znajdujemy w kolejnej pasjonującej wizji Objawienia. Przed oczyma Jana ‘otwiera się niebo’, ukazując szokujący obraz napawający prawdziwym lękiem i szacunkiem: Oto sam Pan Jezus Chrystus w rynsztunku bojowym!

       Jan mówi:

„I ujrzałem niebo otwarte, a oto koń biały. A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym, w prawości sądzi i prowadzi wojnę. Jego oczy to ognisty płomień, a na jego głowie wiele diademów. Ma napisane imię, którego nie zna nikt prócz niego”  (Objawienie 19:11,12).

   „Koń biały”, tak jak we wcześniejszej wizji czterech jeźdźców, jest stosownym symbolem sprawiedliwej i prawej wojny. A który z synów Bożych mógłby być bardziej ‘prawy’ niż ten mocarny Wojownik? Ponieważ jest „zwany Wiernym i Prawdziwym”, więc musi chodzić o „Świadka wiernego i prawdziwego” — o Jezusa Chrystusa. Prowadzić on będzie wojnę w celu wykonania ‘prawych sądów’ i wyroków Bożych. Jego „oczy” budzą lęk, przypominają bowiem „ognisty płomień”, wypatrywać bowiem będą ognistej zagłady wrogów. Pan Jezus jest „Wiernym i Prawdziwym”, tak jak Słowa Boga są „wierne i prawdziwe”.

Pismo Święte: Objawienie 6:2; 3:14; 21:5.

   Głowę tego walecznego Króla zdobią „diademy”. „Bestia wychodząca z morza”, oglądana przez Jana, miała „dziesięć diademów”, obrazujących jej przejściowe panowanie na arenie ziemskiej. Jezus natomiast nosi „wiele diademów”. Jego chwalebna władza nie ma sobie równej, bo jest on „Królem królów i Panem panów”, „Dziedzicem wszechrzeczy”.

Pismo Święte: Objawienie 13:1; 1Tymoteusza 6:15; Dzieje 3:21 bw; Hebrajczyków 1:2 bw.

   Pan Jezus „ma napisane imię, którego nie zna nikt prócz niego”. W Biblii nazwano już Syna Bożego imieniem Jezus, Immanuel i Michał. Jednakże nie wymienione tu „imię” zapewne dotyczy Jego ogromnej rangi, nowej roli, misji i godności w przyszłych wielkich dokonaniach i czynach, w wypełnianiu Boskich obietnic, które uczyni faktem. Opisując urząd zajmowany przez Pana Jezusa Izajasz oznajmił: „I nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju”. Apostoł Paweł połączył imię Jezusa z Jego wyjątkową rolą, godnością i władzą, pisząc: „Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano”. Pan Jezus udostępnia niektóre z tych zaszczytów swym „niewolnikom”, dlatego obiecuje „temu, kto zwycięży”, że ‘wypisze na nim swe nowe imię’.

Pismo Święte: Izajasza 9:5; Filipian 2:9,10; porównaj Objawienie 2:17 dos; 3:12.

       Jan dodaje:

„I jest przyobleczony w wierzchnią szatę spryskaną krwią, a imię, którym go zwą, brzmi Słowo Boga” (Objawienie 19:13).

   O czyją „krew” tu chodzi? Mogłaby to być krew oznaczająca życie Jezusa, przelana za ludzkość. Jednakże kontekst wskazuje raczej na ‘krew’ jego wrogów, rozlaną podczas wykonywania na nich wyroków Bożych w Armagedonie. Przypomina to wcześniejszą wizję, w której zebrano ‘winorośl ziemi i deptano ją w wielkiej tłoczni gniewu Bożego’, a „krew” sięgała „aż po uzdy koni” — co stanowiło obraz całkowitego zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi Bożymi. Podobnie okoliczność, że ‘wierzchnia szata Jezusa jest spryskana krwią’, potwierdza rozstrzygający i ostateczny charakter jego zwycięstwa. Jan wymienia tu jeszcze jedno „imię” Pana Jezusa. Tym razem jest to „imię” powszechnie znane — „Słowo Boga”, Świętego Boga; utożsamia ono tego walecznego Króla z Głównym Rzecznikiem Bożym, Obrońcą Prawdy Słowa Bożego, jego Wykonawcą i jego Wypełnieniem.

Pismo Święte: Objawienie 1:1; 1:5; 14:18-20; porównaj Izajasza 63:1-6; Jana 1:1; 17:17.

Wojska Pana Jezusa i Jego tryumf

       Pan Jezus nie toczy tej bitwy sam. Jan opowiada:

„Również wojska, które były w niebie, podążały za nim na białych koniach, odziane w biały, czysty, delikatny len”  (Objawienie 19:14).

   „Białe konie” wskazują, że chodzi o prowadzenie wojny w sprawiedliwości i prawości. Odzienie z „delikatnego lnu” jest nader stosowne dla jeźdźców królewskich, a olśniewająco ‘czysta biel’ świadczy o nieskalanej, prawej pozycji w oczach Bożych. Co to za „wojska”? W ich skład niewątpliwie wchodzą święci aniołowie. Na początku „dnia Pańskiego” Michał [Jezus] ze swymi aniołami wyrzuci z nieba szatana i jego demony. Prócz tego „wszyscy aniołowie” będą się znajdować u boku Pana Jezusa, gdy siedząc na swym „chwalebnym tronie”, zacznie on sądzić narody i ludy ziemi. Aniołowie na pewno będą mu też towarzyszyć w rozstrzygającej wojnie, podczas której nastąpi ostateczne wypełnienie wszystkich proroctw i wykonanie słusznych wyroków Bożych.

Pismo Święte: Objawienie 12:7-9; Mateusza 25:31,32; Izajasza 26:20,21.

   Z czyjego upoważnienia Pan Jezus ‘dopełni swego zwycięstwa’? Jan informuje:

„A z jego ust wychodzi ostry, długi miecz, aby mógł nim uderzyć narody, i będzie je pasł rózgą żelazną. On też depcze winną tłocznię gniewu [srogiego] zagniewania Boga Wszechmocnego. A na swej szacie wierzchniej, mianowicie na udzie, ma napisane imię: Król królów i Pan panów” (Objawienie 19:15,16).

   „Z Jego ust wychodzi ostry, długi miecz”, który wyobraża pełnomocnictwa Świętego Boga, upoważniające Pana Jezusa do wydania rozkazu wytracenia wszystkich, którzy nie chcą udzielić poparcia ‘Królestwu Bożemu i Jego prawości’. Ten wymowny symbol przywodzi na myśl słowa Izajasza o JHWH: „Uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką”. Izajasz był tu pierwowzorem Jezusa, który ogłasza wyroki Boże i wykonuje je niczym strzała zmierzająca prosto do celu. „Rózgą ust swoich porazi On ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców”. Pan Jezus ‘rózgą żelazną ma uderzyć narody’ lub jak wyżej ‘długim mieczem uderzy narody i paść je będzie rózgą żelazną’.

Pismo Święte: Objawienie 1:16; 2:16; Mateusza 6:33; Izajasza 11:4 bp; 49:2.

   W jednym z poprzednich widzeń Jan już oglądał deptanie „winnej tłoczni gniewu Bożego”. Także Izajasz opisuje ‘tłocznię winną’ służącą wykonaniu wyroku, a inni prorocy wyjawiają, jak zgubny będzie dla wszystkich narodów „dzień gniewu Bożego”. Prorok Joel łączy ‘tłocznię winną’ z przyjściem JHWH w celu ‘sądzenia narodów okolicznych’. Bóg wydaje rozkaz, zapewne swemu Współsędziemu Panu Jezusowi oraz jego niebiańskim zastępom: „Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo; pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Jahwe w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Jahwe zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem [alegorycznie to Królestwo Boże/Niebios] głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Jahwe jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela [Bożego]. I poznacie, że Ja jestem Jahwe, Bóg wasz”.

Pismo Święte: Objawienie 14:18-20; Izajasza 24:1-6; 63:1-4; Jeremiasza 25:30-33; Daniela 2:44; Sofoniasza 3:8; Zachariasza 14:3,12,13; Objawienie 6:15-17; Joela 4:12-17 bt [3:17-22 bw]; Galacjan 6:15,16; 2Tesaloniczan 1:6-9.

   Pan Jezus okazuje się daleko potężniejszy niż którykolwiek ziemski władca, król czy pan. Odznacza się niezrównaną godnością i majestatem. Występuje „w obronie prawa, łagodności i prawości” i odnosi wiekopomne zwycięstwo. Na jego skropionej krwią „szacie” widnieje „imię” nadane mu przez Świętego Pana Wszechwładnego: „Król królów i Pan panów”.

Pismo Święte: Psalm 45:5.

Kres świata politycznego — wielka wieczerza Boża

„Ujrzałem również anioła stojącego w słońcu; i zawołał donośnym głosem, i powiedział do wszystkich ptaków, które latają środkiem nieba: ‘Chodźcie tutaj, zgromadźcie się na wielką wieczerzę Boga, żeby jeść ciała królów i ciała dowódców wojskowych, i ciała siłaczy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich, tak wolnych, jak i niewolników, i małych, i wielkich’” (Objawienie 19:17,18).

   ‘Anioł stoi w słońcu’ — jest to dogodne miejsce do zwrócenia na siebie uwagi ‘ptaków, które latają środkiem nieba’, które zgromadzą się „na wielką wieczerzę Boga”. Zaprasza je na wielką ucztę, „żeby jeść ciała” tych, którzy wkrótce będą wytraceni przez walecznego Króla i jego niebiańskie zastępy. Ich zwłoki pozostaną na powierzchni ziemi, co świadczy o tym, że poniosą oni publiczną, haniebną śmierć. Nie doczekają się przyzwoitego pogrzebu, jak w starożytności nie miała go Izebel. Pewne wyobrażenie o rozmiarach zagłady daje lista tych, których „ciała” tam się znajdą, a są to: ‘królowie, dowódcy wojskowi, siłacze, wolni i niewolnicy’. Żadnych wyjątków. Zbuntowany świat pełen ogromu dokonanego zła i przeciwstawiający się Bogu przeminie bez śladu. Nie będzie już skłębionego „morza” wzburzonych narodów i ludów. Wydarzenie to nazwano „wielką wieczerzą Boga”, ponieważ właśnie Bóg zaprasza na nią „wszystkie ptaki”.

Pismo Święte: 2Królewska 9:36,37; Objawienie 21:1.

   Jan opisuje pokrótce przebieg tej ostatecznej sprawiedliwej i prawej wojny:

„I ujrzałem bestię oraz królów ziemi i ich wojska zgromadzone, aby stoczyć wojnę z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a wraz z nią fałszywego proroka, dokonującego przed nią znaków, którymi wprowadzał w błąd tych, co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora płonącego siarką. A pozostali byli pozabijani długim mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wychodził z jego ust. I wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami” (Objawienie 19:19-21).

   Jak donosił wcześniej Jan, po ‘wylaniu szóstej złotej czaszy gniewu Bożego’, nachalna i demoniczna propaganda zgromadzi „królów całego świata (…) na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego”. Terenem tej bitwy będzie Armagedon — nie chodzi tu o jakieś literalne miejsce, lecz o sytuację światową wymagającą wykonania wyroku Bożego. Jan widzi teraz pole bitewne, które rozumiemy jako symbol. Wszyscy ‘królowie ziemi i ich wojska’ uformują szyki przeciwko Bogu. Uparcie będą odmawiać podporządkowania się Królowi ustanowionemu przez Niego. „Bestia z morza”, która „ma siedem głów i dziesięć rogów”, i wyobraża cały szeroko rozumiany ludzki świat polityczno-militarny szatana, odejdzie w niebyt razem z „fałszywym prorokiem”, siódmym i ostatnim mocarstwem światowym, zwanym też ‘dwurożną bestią z ziemi’. Oboje zostaną wrzuceni do ‘jeziora ognistego’, wraz ze ‘swym wizerunkiem [obrazem]i to „żywcem”, a więc gdy jeszcze będą wspólnie występować przeciw Bogu na ziemi. Czy chodzi tu o dosłownie pojmowane „jezioro ognia”? Skądże znowu. Przecież „bestia z morza”, jej ‘wizerunek – obraz’, czyli ‘bestia szkarłatna z otchłani’ i „fałszywy prorok”, czyli ‘dwurożna bestia z ziemi’, także nie są literalnymi zwierzętami, bestiami. „Jezioro ogniste” to symbol całkowitej, ostatecznej zagłady i niebytu, to miejsce, skąd nie ma powrotu. Właśnie tam trafi później „śmierć i Hades” oraz sam szatan diabeł z demonami.

Pismo Święte: Objawienie 13:1, 11-13; 16:12-14,16 bw; 20:10,14; Jeremiasza 19:5; 32:35; 1Jana 4:8,16; porównaj Mateusza 25:41.

   „Długi miecz siedzącego na koniu” pozabija także wszystkich innych, którzy wprawdzie nie mieli bezpośredniego udziału w rządach tego złego świata ludzkiego, lecz tkwili w nim i stanowili jego niepoprawną zepsutą cząstkę. Pan Jezus ogłosi, że zasługują na śmierć. W ich wypadku nie wspomniano jednak o „jeziorze ognistym”. Czy wobec tego można się spodziewać, że będą wskrzeszeni z martwych? Nigdzie nie powiedziano, jakoby straceni w tym czasie przez Sędziego reprezentującego Boga mieli dostąpić zmartwychwstania. Jak oświadczył sam Pan Jezus, wszyscy, którzy nie są „owcami”, odejdą „w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom”, czyli „pójdą ci na wieczną karę”. Będzie to punkt kulminacyjny „dnia sądu i zagłady bezbożnych ludzi”.

Pismo Święte: Mateusza 25:33,41,46 bt; 2Piotra 3:7; Nahuma 1:2,7-9; Malachiasza 3:19.

   W ten sposób cały świat szatana przestanie istnieć. „Poprzednie niebo”, złożone z rządów wraz z ich strukturami podległymi władzy „Złego”, po prostu przeminie na zawsze. „Poprzednia ziemia”, pozornie trwały system polityczno-militarno-finansowy i religijno-społeczno-gospodarczy zbudowany w ciągu wieków przez szatana, zostanie doszczętnie unicestwiona. Nie będzie też „morza” niegodziwych wzburzonych, niespokojnych i nieobliczalnych narodów, ludzkości sprzeciwiającej się Bogu.

Pismo Święte: Objawienie 21:1; 16:16; 1Jana 5:19.

   A co Bóg zamierza uczynić z szatanem diabłem, no i z jego aniołami czyli demonami? Jan nam to wyjaśni.

Zmiażdżenie głowy „węża”

   Czy przypominasz sobie pierwsze proroctwo biblijne? Bóg JHWH powiedział do „węża”: „wprowadzę nieprzyjaźń [hebr. dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo [nasienie, bg] a jej potomstwo [Nasienie, bg]. On [Ono] rozgniecie ci głowę, a ty, rozgnieciesz mu piętę”. Znamy już „nasienie węża” i „Nasienie niewiasty”. Szatan zgotował Jezusowi męczeńską śmierć, ale okazała się ona niejako zranieniem w „piętę”, bo na trzeci dzień Bóg wskrzesił swego wiernego Syna. Możemy być pewni, że ostateczne urzeczywistnienie tego proroctwa na pewno się dokona.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:15; Jana 8:37,44; 17:17; Galacjan 3:16,29; Dzieje 10:38-40.

   Co się stanie z „wężem” i jego „nasieniem”? Około roku 56 n.e. apostoł Paweł napisał długi list do chrześcijan w Rzymie. Pod koniec dodał im otuchy słowami: „A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi”. Nie chodzi tu o jakieś niegroźne zgniecenie. Szatan ma być starty! Paweł użył w tym miejscu greckiego słowa syn·tri′bo, które znaczy: rozgnieść na miazgę, rozdeptać, zetrzeć w proch. Jeśli chodzi o ziemskie „nasienie węża”, to „w dniu Pańskim” dozna ono prawdziwych męczarni, szczególnie w punkcie kulminacyjnym, gdy zwodniczy, religijny „Babilon wielki” oraz ten świat polityczno-wojskowy zostaną całkowicie zmiażdżone, a wraz z nimi jego sfera finansowo-gospodarcza. W ten sposób Bóg zakończy ‘nieprzyjaźń między jednym a drugim nasieniem’. „Nasienie niewiasty” Bożej, Pan Jezus odniesie tryumf nad ziemskim „nasieniem węża”, które po prostu przestanie istnieć.

Pismo Święte: Rzymian 16:20; Objawienie, rozdział 18 i 19.

Wtrącenie szatana do „otchłani”

       Jaki los czeka więc szatana i jego demony? Jan opowiada:

„I ujrzałem anioła zstępującego z nieba z kluczem od otchłani i wielkim łańcuchem w swej ręce. I schwytał smoka, pradawnego węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i nad nim opieczętował, żeby już nie wprowadzał w błąd narodów, aż się skończy tysiąc lat. Potem ma być wypuszczony na krótki czas” (Objawienie 20:1-3).

   Anioł ma „klucz od otchłani i wielki łańcuch”. „Wielki smok barwy ognistej”, który będzie wyrzucony z nieba, jest „pradawnym wężem”, „diabłem i szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię”. Mamy ponowne potwierdzenie, że ‘schwytany i zamknięty w otchłani’ to ten sam „smok, pradawny wąż, którym jest diabeł i szatan”. Ten osławiony pożeracz, haniebny zwodziciel, okrutny oszczerca i przeciwnik zostanie ‘związany wielkim łańcuchem i wrzucony’ „do otchłani”, którą się nad nim starannie ‘zamknie i zapieczętuje’, „żeby już nie wprowadzał w błąd narodów”. Szatan trafi do otchłani na „tysiąc lat”, w czasie których nie będzie miał żadnego wpływu na ludzkość, jak nie ma go więzień siedzący w głębokim lochu. Anioł uniemożliwi szatanowi jakikolwiek kontakt z Bożym Królestwem prawości. Jakaż to będzie ulga dla rodzaju ludzkiego!

Pismo Święte: Objawienie 12:3,9.

   A co z demonami? One również są ‘zachowane na sąd’. Szatan jest nazywany „belzebubem, władcą demonów”. Czy ze względu na długotrwałą współpracę z szatanem nie powinna ich dosięgnąć taka sama kara? Demony już od dawien dawna boją się „otchłani”; kiedyś przy spotkaniu z Panem Jezusem „prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań”. Kiedy jednak zostanie do niej wtrącony szatan, na pewno trafią tam również jego aniołowie. Przez „tysiąc lat” uwięzienia w „otchłani” szatan i jego demony znajdą się w stanie nieaktywności.

Pismo Święte: 2 Piotra 2:4; Łukasza 11:15,18; 8:31; Mateusza 10:25; porównaj Izajasza 24:21,22.

Wraz z Armagedonem i uwięzieniem szatana diabła skończy się „TRZECIE BIADA

Podsumowanie trzech „BIADA”

   „Pierwsze biada” dokładnie wykonały „szarańcze z otchłani”, czyli russell’owscy Badacze Pisma Świętego. „Drugie biada” kończą, w zakresie wyraźnie im określonym i też dokładnie wykonywanym, „wojska konnicy” Świadków Jehowy. Ostatecznie wykonają dokładnie i zakończą  „drugie biada” „dwaj moi [Boży] świadkowie”. Natomiast „trzecie biada” dokładnie wykona i je zakończy powołane przez Boga Wszechmocnego „Królestwo Boże” Jego Pomazańca Pana Jezusa. Nastąpi to w „wyznaczonym czasie” i „w dniu Pańskim”.

Pismo Święte: Objawienie 9:12; 11:14,15; 1:10; porównaj Objawienie 1:3; 11:18; 22:10 z 11:2; 12:6,12,14; 13:5 i z Daniela 8:19; 11:27,29,35; 12:7 – ‘wyznaczony czas’ to gr. ‘kairos’ i hebr. ‘mow’ed’.

   Łącząc wizje z Objawienia 8:13 do 11:14 mamy proroctwo ‘pierwszego i drugiego biada’. Natomiast proroctwo „trzeciego biada” mamy w Objawieniu 11:14 do 14:20, z jego równoległymi wizjami z rozdziałów 15:1 do 19:21. Daje nam to pełny obraz proroczych i dramatycznych wydarzeń zapisanych chronologicznie, po których na zawsze następuje kres tego świata „Złego” i jego religii. W ‘dniu sądu zamieszkanej ziemi’, kończącego się ‘nadejściem wielkiego dnia Ich gniewu’, mamy też wyraźnie określone miejsce naszego ocalenia, zbawienia i wielkiej radości.

Pismo Święte: 1Jana 5:19; Dzieje 17:30,31; Mateusza 25:31-46; 2Tesaloniczan 1:5-10; Objawienie 6:16,17; 2Piotra 3:10-14.

   Dopiero po usunięciu ostatniej przeszkody – uwięzieniu szatana diabła i demonów będzie się mogło rozpocząć „tysiąc lat” panowania Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”. O tym w następnym temacie.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.