?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 24

Aktualizowany: 8.06.2021

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

‘OSTATNIE CIOSY BOGA’ PORAŻĄ ŚWIAT LUDZKI!

Złote czasze a głosy trąb aniołów

       ROZLEGNIE się trwożący rozkaz:

„I usłyszałem donośny głos z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: ‘Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’”  (Objawienie 16:1).

   Kto wyda to polecenie? Z pewnością sam Bóg, bo ze względu na blask Jego wspaniałości i mocy nikt inny nie mógł wejść do sanktuarium. ‘Wylewanie na ziemię siedem czasz gniewu Bożego’, czyli na cały zły świat, nie polega tylko na potępianiu tego co się w nim dzieje, ale rzeczywiście spadną na niego „ostatnie ciosy gniewu Bożego” jeszcze przed wykonaniem wyroków „w wielkim dniu Ich [srogiego] gniewu”, Boga i Jezusa.

Pismo Święte: Objawienie 6:16,17.

   Pierwsze cztery „złote czasze pełne gniewu Boga” są wymierzone przeciwko temu samemu, co ‘głosy pierwszych czterech trąb aniołów’, to znaczy przeciw ‘ziemi, morzu, rzekom i źródłom wód, jak również przeciw niebiańskim źródłom światła’. Jednakże ‘głosy trąb’ zapowiadały plagę dla „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata, tymczasem wylanie „złotych czasz gniewu Boga” dotyczy już całego globu i wszystkich mieszkańców ziemi. Żadnej części tego złego świata podległego władzy szatana nie będą oszczędzone „plagi” czy „ciosy”.

Pismo Święte: Objawienie 8:1-12.

   ‘Głosy trzech ostatnich trąb aniołów’ miały inny charakter, bo nazwano je „biada”. Pierwsze dwa „biada” łączyły się z „szarańczą”„wojskami konnicy” i z misją „dwóch moich [Bożych] świadków”. „Trzecie biada” zaś zwiastuje narodziny władzy wykonawczej Królestwa Bożego, dynamicznej władzy Bożego Pomazańca Jezusa nad całym światem. Jak się przekonamy, ostatnie ‘trzy złote czasze Jego gniewu’ mają związek z tymi sprawami, ale nieco się różnią od trzech „biada”. Zwróćmy teraz baczną uwagę na dramatyczne wydarzenia odsłaniane po wylaniu „złotych czasz pełnych gniewu Boga”.

Pismo Święte: Objawienie 8:13; 9:12; 9:1-21; 11:3,4,7,15-19.

„Dopełni się gniew Boży”

   Jan już poprzednio wspomniał o aniołach upoważnionych do „wylania siedmiu złotych czasz”. Jak pisze, „te są ostatnie, ponieważ przez nie dopełni się gniew Boży”. Owe ‘plagi, klęski’ czy ‘ciosy’ są wyrazem ‘gniewu Bożego’ i sygnałem o szybko zbliżającym się wykonaniu wyroków „w wielkim dniu Ich [srogiego] gniewu” [Boga Ojca i Pana Jezusa]. Co zatem „plagi” te spowodują wśród ludzkości i władców obecnego, niegodziwego świata? Jak chrześcijańscy „niewolnicy Boży” mogą uniknąć „plag” dosięgających świat skazany na zagładę? Są to nader ważne pytania i zaraz postaramy się znaleźć na nie odpowiedzi. Wszystkich na pewno żywo zainteresuje to, co teraz ogląda Jan.

Pismo Święte: Objawienie 15:1; 16:1; 1Piotra 2:16.

„Ziemia” odczuje gniew Boży

       Pierwszy anioł przystępuje do czynu!

„I odszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A na ludziach, którzy mieli znamię bestii i którzy oddawali cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy tego świata] jej wizerunkowi, wystąpił wrzód bolesny i złośliwy” (Objawienie 16:2).

   Podobnie jak przy ‘głosie trąby pierwszego anioła’, ‘pierwszy anioł wylewa swą czaszę na ziemię’, która to „ziemia” wyobraża na pozór trwały, stabilny i zorganizowany system polityczno-gospodarczo-finansowy szatana diabła. W obecnych czasach liczne rządy domagały się od obywateli postępowania równoznacznego z oddawaniem im czci, utrzymując, że lojalność wobec państwa jest ważniejsza niż wierność Bogu czy komukolwiek innemu. Jeszcze bardziej stanie się to dokuczliwe „w dniu Pańskim”, kiedy wyraźnie ujawni się „wizerunek bestii z morza” [najpewniej chodzi o następczynię Ligi Narodów, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych lub jej modyfikację]. ‘Oddających jej cześć’ dotknie metaforyczny „wrzód bolesny i złośliwy”, tak jak Egipcjanie sprzeciwiający się Bogu JHWH za czasów Mojżesza zostali dotknięci literalną plagą bolesnych ran i wrzodów.

Pismo Święte: Objawienie 8:7; Łukasza 20:25; Jana 19:15; 2Mojżeszowa 9:10,11.

   Zawartość tej „czaszy” dobitnie uwydatnia, jakiego wyboru trzeba dokonać: Czy narazić się na dezaprobatę świata, czy na „gniew Boży”? Na narody wywierany jest nacisk, a tym bardziej będzie on szczególnie wywierany „w dniu Pańskim”, żeby przyjęli „znamię bestii”, a to w tym celu, aby „nikt nie mógł kupować ani sprzedawać oprócz tego, kto ma znamię, imię bestii albo liczbę jej imienia”. Jednakże drogo za to zapłacą! Przyjmujących owo piętno „Zasiadający na tronie”, Bóg będzie uważał za dotkniętych „wrzodem bolesnym i złośliwym”. Narody świata już boleśnie cierpią i tym bardziej będą cierpieć „w dniu Pańskim” udrękę ciągłego fiaska swoich uporczywych działań naprawczych i ratunkowych. Na przykład jeśli chodzi o wdrażane w życie programy polityczno-gospodarczo-finansowe, które mają ratować ich państwa przed chaosem i bankructwem. Jeżeli w „godzinie sądu Bożego” poszczególni  ludzie „nie okażą skruchy” i nie zawrócą do Boga Ojca i Pana Jezusa, aby uzyskać u Nich przebaczenie’, co nie będzie powszechne, to ta ‘bolesna’ choroba okaże się śmiertelną. Trzeba osobiście dokonać właściwego wyboru, najlepiej zacząć już dzisiaj. Czy naprawdę szukamy naszego ocalenia i ‘zbawienia u Boga i u Jezusa, Baranka Bożego’?

Pismo Święte: Łukasza 11:23; porównaj Jakuba 4:4; Mateusza 6:33; Dzieje 2:38; Jana 1:29; Objawienie 7:9,10; 13:16,17; 16:9,11.

„Morze” zamienia się w krew

   Pora na wylanie przez ‘drugiego anioła czaszy gniewu Bożego’. Co będzie ona oznaczać dla narodów? Jan wyjaśnia:

„A drugi wylał swą czaszę do morza. I stało się krwią jakby umarłego, i umarła każda dusza żyjąca — to, co w morzu”  (Objawienie 16:3).

   Podobnie jak ‘głos trąby drugiego anioła’, ‘złota czasza drugiego anioła’ będzie skierowana przeciw „wzburzonemu morzu”, czyli skłębionym, buntowniczym i nieobliczalnym masom ludzkim, narodom oddalonym od Boga. W oczach Boga owo „morze” „stało się krwią jakby umarłego”, a więc nie nadaje się do tego, aby żyły w nim stworzenia Boże. Jest całkowicie martwe i dlatego chrześcijańskim naśladowcom Jezusa nie wolno należeć do „morza” tego złego świata. Wylanie przez ‘drugiego anioła złotej czaszy gniewu Bożego’ wyjawia, że w oczach Bożych wszyscy ludzie znajdujący się w tym ‘morzu są martwi’. Kiedy nadejdzie „dzień gniewu Bożego”, poniosą literalną śmierć z rąk Jego sił egzekucyjnych. Jedynym ratunkiem pozostaje porzucenie „morza” tego złego świata i ucieczka do Boga i Jezusa Chrystusa, gdzie znajdziemy przebaczenie’, ocalenie i zbawienie.

Pismo Święte: Izajasza 57:20,21; Jana 17:14; Objawienie 8:8,9; 19:17,18; porównaj Efezjan 2:1; Kolosan 2:13.

Danie krwi do picia

   ‘Trzeciego anioła złota czasza gniewu Bożego’, podobnie jak ‘głos trąby trzeciego anioła’, oddziałuje na „rzeki i źródła wód” pitnych.

„A trzeci wylał swą czaszę do rzek i źródeł wód. I stały się krwią. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: ‘Ty, któryś jest i któryś był, Lojalny, jesteś prawy, gdyż powziąłeś te rozstrzygnięcia, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, i ty dałeś im do picia krew. Zasługują na to’. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: ‘Tak, Jehowo [Panie] Boże, Wszechmocny, prawdziwe i prawe są twe sądownicze rozstrzygnięcia’”  (Objawienie 16:4-7).

   Owe „rzeki i źródła wód” wyobrażają rzekomo orzeźwiające źródła mądrości i przewodnictwa, akceptowane przez ten świat, na przykład teorie polityczne w tym militarne, ekonomiczne, naukowe, wychowawcze, społeczne i religijne, którymi ludzie kierują się w swych poczynaniach i przy podejmowaniu decyzji. Zamiast szukać życiodajnej prawdy, kierownictwa i ratunku u Boga, u którego „jest źródło życia”, ludzie ‘wykopali sobie dziurawe cysterny’ i obficie czerpią z „mądrości tego świata”, która „jest u Boga głupstwem”. „W dniu Pańskim” tym bardziej owe „rzeki i źródła wód” ‘staną się krwią’ i ‘picie’ z nich nie utrzyma ludzi przy życiu, ponieważ ‘pijący’ staną się odrażający dla Boga Ojca i Pana Jezusa, a więc staną się w końcu dosłownie martwi.

Pismo Święte: Jeremiasza 2:13; 17:13; 1Koryntian 1:19; 2:6; 3:19; Psalm 36:10.

   Takie skażone „wody” doprowadziły ludzi do obciążenia się winą krwi, na przykład w naszym stuleciu zagrzewały ich do niesłychanych rzezi na wojnach, które pochłonęły już ponad sto milionów ofiar. To na obszarze zdominowanym przez zwodnicze chrześcijaństwo tego świata na czele z jego odstępczymi religiami, wybuchły dwie potworne wojny światowe, a ludzie dalej „spieszą się do przelewu niewinnej krwi”. Występni wkrótce otrzymają pełną odpłatę za całą tę winę krwi, gdyż dosięgnie ich najwyższa kara – zostaną stratowani w „wielkiej winnej tłoczni gniewu Bożego”, ponieważ jak ‘mówi anioł wód’: „zasługują na to”.

Pismo Święte: Izajasza 59:7; Jeremiasza 2:34; Objawienie 14:19,20.

   Kiedy w czasach Mojżesza Nil zamienił się w krew, Egipcjanie zdołali się utrzymać przy życiu dzięki wyszukaniu innych źródeł wody. Ale podczas tej metaforycznej „plagi”, nigdzie w świecie szatana nie da się znaleźć ‘życiodajnych wód’. Wylanie „trzeciej czaszy” obnaża stan światowych, metaforycznych „rzek i źródeł wód”, one są niczym „krew”. Sprowadzają bowiem nie tylko duchową śmierć na wszystkich, którzy się nimi raczą. Kto nie zawróci do Boga i Jego Pomazańca Jezusa, u których jedynie są ‘życiodajne wody’, ten nie ujdzie przed Ich niepomyślnym wyrokiem zagłady razem z tym światem ‘Złego’. Stanie się to faktem, dlatego, że Bóg nie tylko Jest i Który Był, ale jako ‘Lojalny i Prawy powziął te sądownicze rozstrzygnięcia. Bowiem istnienie Boga nie jest statyczne, ale dynamiczne — On jest zawsze aktywny w historii człowieka.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 7:24; porównaj Ezechiela 33:11; 1Jana 2:15-17; 5:19; Jeremiasza 17:13.

   „Anioł wód”, czyli anioł, który wylewa swą ‘złotą czaszę na rzeki i źródła wód’, sławi Boga jako Sędziego Wszechświata, wydającego nieodwołalne, ‘prawdziwe i prawe sądownicze rozstrzygnięcia’. Dlaczego więc mówi o wspomnianym wyroku: „Zasługują na to”? Anioł ów niewątpliwie sam często bywał świadkiem przerażającego rozlewu krwi i okrucieństwa, do którego przez tysiące lat podżegały fałszywe nauki i filozofie tego niegodziwego świata. Dobrze zatem wie, że „sądownicze rozstrzygnięcia” Boże są słuszne. Nawet metaforycznie „ołtarz” Boży zabiera głos. W Objawieniu 6:9,10 powiedziano, że u jego podstawy znajdują się „dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu działalności świadczenia [świadectwa – bw], którą im powierzono”, tych którzy ponieśli śmierć męczeńską. Toteż „ołtarz” również daje wymowne ‘świadectwo’ o prawości i słuszności orzeczeń Bożych. Z pewnością jest rzeczą stosowną, aby ci, którzy przelali tyle krwi, zostali zmuszeni do jej „picia”, symbolizującego fakt, że dla Boga stali się odrażający czy budzący wstręt i już martwi.

Przypiekanie ludzi „wielkim gorącem”

       ‘Czwartego anioła czaszę gniewu Bożego’ wylano na „słońce”. Jan oznajmia:

„A czwarty wylał swą czaszę na słońce; i dano słońcu przypiekać ludzi ogniem. I ludzie byli przypiekani wielkim gorącem, ale bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, i nie okazali skruchy, by oddać mu chwałę” (Objawienie 16:8,9).

   Ludzkość ma własne „słońce” panujące nad ziemią, to znaczy swoich władców, którzy próbują jaśnieć na przekór Królestwu Bożemu. ‘Głos trąby czwartego anioła’ obwieścił, że ‘słońce, księżyc i gwiazdy’ na niebie złego chrześcijaństwa tego świata nie są w gruncie rzeczy źródłami światła, lecz ciemności. A teraz ‘czwartego anioła złota czasza gniewu Bożego’ wykazuje, że „w czasie końca” ‘żar słońca’ tego świata stanie się wręcz nie do zniesienia. W przywódcach tego świata, jak w „słońcu” narody pokładają całkowitą nadzieję, dla których to oni są ‘światłem życia’, ale ich władcy będą coraz bardziej „przypiekać ludzi ogniem” swej władzy. Właśnie na to otrzymało zezwolenie metaforyczne „słońce”. Na czym polega to ‘przypiekanie’?

Pismo Święte: Objawienie 8:12.

   Zamiast poprawić ludzki los, podobni do „słońca” władcy tego złego świata, zaczęli „ludzi przypiekać wielkim gorącem”. Z historii współczesnej wynika, że różni dyktatorzy ponoszą bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialność za śmierć kilkudziesięciu milionów osób, w tym wielu swoich rodaków. Po dwóch wojnach światowych, dalej konflikty międzynarodowe lub wojny domowe ‘przypiekają ludzi’. Dodajmy do tego nieustanne zmagania supermocarstw, których straszliwa broń nuklearna może spalić na popiół wszystkich mieszkańców ziemi. Nie ulega wątpliwości, że „w czasie końca” ludzkość zostanie wystawiona na ostateczne działanie skwarnego „słońca”, czyli nieprawych władców, ponieważ ze względu na dramatyczną sytuację będą oni zupełnie obojętni na los swych poddanych. Wylanie ‘czwartej złotej czaszy gniewu Bożego’ „w dniu Pańskim” jeszcze bardziej będzie „ludzi przypiekać wielkim gorącem”. Królestwo Boże z Panem Jezusem Chrystusem na czele jest najlepszym rozwiązaniem wszystkich problemów ludzkości, a właśnie zacznie ono panować po rozpoczęciu „dnia Pańskiego”. Jednakże ogół ludzi nie będzie chciał słyszeć o takim rozwiązaniu. Narody nie są i nie będą wtedy zainteresowane Królestwem Bożym — będą wolały do końca raczej cierpieć ‘żar swojego słońca’, czyli ciemięskich rządów ludzkich. Zamiast uznać swą bezradność i bezsilność, ‘okazać skruchę’ i szukać uwolnienia od „wielkiego gorąca” „u Boga i u Baranka”, Jezusa, to ‘bluźnić będą imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami’.

Pismo Święte: Daniela 12:1; Mateusza 6:9,10,33; Psalm 83:5,18 bt; Objawienie 7:10-17.

Tron bestii, ciemność i dotkliwy ból

       Na co wylewa ‘złotą czaszę’ następny anioł?

„A piąty wylał swą czaszę na tron bestii. I jej królestwo ogarnęła ciemność, a oni zaczęli z bólu gryźć swe języki, ale bluźnili Bogu nieba z powodu swych boleści i swych wrzodów, i nie okazali skruchy za swe uczynki” (Objawienie 16:10,11).

   „Bestia z morza” to światowy czy globalny system rządów podległy szatanowi. Nie jest literalnym zwierzęciem, więc i jej „tronu” nie należy rozumieć dosłownie. Jednakże wzmianka o nim wskazuje, że „bestia z morza” będzie wtedy dzierżyć nad ludzkością szczególną władzę królewską, a harmonizuje z tym okoliczność, że na każdej głowie ma ‘diadem’ królewski. „Tron bestii” to w gruncie rzeczy podwalina, czyli źródło jej władzy. Biblia wyjawia, skąd w istocie pochodzi królewska władza „bestii z morza”, czytamy bowiem, że to „smok dał bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę”. „Wylanie złotej czaszy na tron bestii” wiązać się więc będzie z publicznym ujawnieniem rzeczywistej roli diabła. Jako ‘wprowadzający w błąd całą zamieszkaną ziemię’, szatan do końca będzie popierał i pomagał „bestii z morza”, swemu narzędziu zwodzenia.

Pismo Święte: Objawienie 13:1,2; 12:9; 1Jana 5:19.

   Dzięki czemu jest możliwe utrzymywanie takich stosunków między szatanem a narodami? Kiedy szatan kusił Pana Jezusa, pokazał Mu w wizji „wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi” i ofiarował „całą władzę i chwałę ich”. Postawił jednak warunek — Jezus musiałby najpierw go uczcić, ‘oddając mu pokłon’. Czyżby rządy świata otrzymały władzę za niższą cenę? Skądże! Według Biblii bogiem świata tego’ jest szatan, a więc to jemu służą narody — czy zdają sobie z tego sprawę czy nie. Fakt ten znajduje potwierdzenie w kształcie obecnego systemu światowego, który opiera się na ciasnym nacjonalizmie, nienawiści i egoizmie. Jest zorganizowany zgodnie z wolą diabła, aby ułatwić mu panowanie nad ludzkością. Korupcja urzędników państwowych, krwiożercza żądza władzy, wybitnie kłamliwa polityka i dyplomacja, wzmagający się wyścig zbrojeń oraz dobijanie swych poddanych coraz większymi podatkami — wszystko to odzwierciedla zdeprawowaną osobowość szatana i ludzi przez niego dobranych, którzy są po prostu jemu oddanymi niewolnikami, jego „nasieniem”. Świat trzyma się wypaczonych mierników diabła i w ten sposób czyni zeń swego ‘boga’, tkwiąc w „ciemnościach”. Kiedy „bestię z morza” spotka zagłada, jej „tron” zostanie obalony, a w końcu „Nasienie [Potomek Jezus] niewiasty” Bożej wtrąci szatana w „otchłań” nieaktywności.

Pismo Święte: Łukasza 4:5-7; 2Koryntian 4:3,4; 1Mojżeszowa 3:15; Objawienie 19:20,21; 20:1-3.

   ‘Królestwo bestii’ od samego początku tonęło w ciemnościach duchowych. ‘Piątego anioła złota czasza gniewu Bożego’ zostanie jednak wylana wprost na „tron” symbolicznej „bestii z morza”. Wylanie jej nie wywoła dokładnie takiego samego skutku, jak metaforyczny ‘głos trąby piątego anioła’, zapowiadający plagę „szarańczy”. Zwróćmy jednak uwagę, że podczas tamtej plagi ‘ściemniało słońce i powietrze’. A w Księdze 2Mojżeszowej 10:14,15 tak oto opisano szarańczę, którą Bóg JHWH zesłał jako plagę na Egipt: „Osiadła w bardzo wielkiej ilości (…). Nie było przedtem takiej ilości szarańczy ani już nie będzie. Pokryła ona całą powierzchnię ziemi, tak że ziemia pociemniała”. Właśnie, ziemia pociemniała! ‘Wylanie piątej złotej czaszy gniewu Bożego na tron bestii’, aż nadto dobitnie wykaże w jak ‘gęstych mrokach’ duchowych tkwić będzie wtedy ten świat podążający za szatanem diabłem. Przeważająca większość ludzi zamiast szukać uwolnienia od metaforycznych „swych boleści i swych wrzodów”, ‘okazać skruchę za swe uczynki’, czyli szukać ‘zbawienia u Boga i u Baranka’, to będą oni ‘bluźnić Bogu nieba’.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 8:12; Efezjan 6:11,12; Objawienie 7:10,14; 9:2-5.

   Będąc „władcą tego świata”, szatan na przestrzeni całej historii ludzkości wywołał wręcz niewyobrażalny ogrom nieszczęść i cierpień. Głód, wojny, przemoc, zbrodnie, narkomania, niemoralność, w tym obrzydliwa pedofilia, nieuczciwość i wielka obłuda religijna — to tylko niektóre znamiona szatańskiego systemu rzeczy. Publiczne zdemaskowanie boga świata tego’, szatana, spowoduje ogromne zażenowanie i ‘ból’ wśród kierujących się jego miernikami. „Zaczną z bólu gryźć swe języki”, co zwłaszcza dotyczy ludzi zakłamanego chrześcijaństwa tego świata. Wielu nie podobać się będzie to, że prawda o Panu Jezusie Chrystusie piętnuje ich tryb życia. Niektórzy poczują się zagrożeni, toteż będą prześladować „niewolników Bożych”. Odrzucą Królestwo Boże i ‘bluźnić będą Bogu nieba’, ponieważ ujawnione zostanie, że w sensie religijnym są metaforycznie dotknięci „bolesną” chorobą i pokryci odrażającymi „wrzodami”. Wcale „nie okażą skruchy za swe uczynki”, aby być uzdrowionymi i zbawionymi przez Boga Ojca i Pana Jezusa Zbawiciela. Dlatego narody świata utoną w mrokach duchowych, potęgujących ich ‘lęk i bezradność’, a ich główną przyczyną okaże się ‘bóg tego świata’. Dlatego nie można poniekąd oczekiwać, że przed Armagedonem dojdzie do masowego nawrócenia ludzi.

Pismo Święte: porównaj Galacjan 5:19-21; Jana 12:31;14:30; 16:11; Efezjan 2:2; Izajasza 32:6; Łukasza 21:25 bw; 1Jana 4:14; 2Koryntian 4:4; Objawienie 13:2.

Wyschnięcie wielkiej rzeki Eufrat

   ‘Głos trąby szóstego anioła’ zwiastował uwolnienie „czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat”, z których to ‘wielu wód’ „Babilonu wielkiego” wyłoniły się „wojska konnicy” dając początek „drugiemu biada”. Nad Eufratem leżało w starożytnych czasach ogromne miasto Babilon.

Pismo Święte: Objawienie 9:14-16; 17:1,2,5,15.

   Warto więc zwrócić uwagę, że wylanie przez ‘szóstego anioła złotej czaszy gniewu Bożego’ również ma związek z tą rzeką:

„A szósty wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschła, żeby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca” (Objawienie 16:12).

   Jeszcze jedna fatalna wiadomość dla „Babilonu wielkiego”! Kiedy starożytny Babilon był u szczytu potęgi, obfitujące w wodę nurty Eufratu odgrywały istotną rolę w systemie obronnym miasta. W roku 539 p.n.e. wody te ‘wyschły’, gdy perski wódz Cyrus zmienił ich bieg. Tym samym otworzyła się droga dla Cyrusa Persa i Dariusza Meda, królów ze „wschodu słońca”, którzy wkroczyli do Babilonu i go zdobyli. W krytycznym momencie rzeka Eufrat nie zapewniła temu wielkiemu miastu osłony. Podobny los ma spotkać nowożytny „Babilon wielki”, zwodnicze religie tego świata.

Pismo Święte: Izajasza 44:27 do 45:7; Jeremiasza 51:36.

   „Babilon wielki siedzi nad wieloma wodami”. Według Objawienia 17:1,15 symbolizują one „ludy i rzesze, i narody, i języki”, a więc hordy zwolenników, obrońców i wielbicieli, w których ta metropolia upatruje poparcia i ochrony. Tymczasem owe ‘wody wyschną’!!! Już dzisiaj w Europie Zachodniej, gdzie religia dawniej miała ogromne wpływy, setki milionów ludzi jawnie ją lekceważy. W innych krajach świata oficjalnie zmierza się do zniweczenia wpływów religii, a szerokie rzesze społeczeństwa nie stanęły i nie stają w jej obronie. Narasta nie tylko niechęć ludzi do kościołów i do religii, ale wręcz wrogość. Wielu dostrzega wielkie zagrożenie ze strony skrajnego i wojującego fundamentalizmu, z jego tzw. kaznodziejami nienawiści. Dlatego, gdy nadejdzie czas zniszczenia „Babilonu wielkiego”, radykalnie stopnieją szeregi jego zwolenników i obrońców, co uczyni go łatwą zdobyczą. Chociaż chełpi się miliardami wyznawców, przekona się, że jest bezbronny wobec alegorycznych „królów ze wschodu słońca”.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 17:16.

   Kim są ci królowie? W roku 539 p.n.e. byli to Dariusz Med i Cyrus Pers, którymi JHWH Bóg posłużył się do zdobycia starożytnego miasta Babilon. „W dniu Pańskim” zwodnicze religie tego świata, „Babilon wielki”, również zostanie zniszczony przez władców ludzkich i tym razem także nastąpi to na mocy wyroku Bożego. „Zasiadający na tronie” Bóg i Pan Jezus Chrystus, „Królowie ze wschodu słońca”, podadzą do serc władców ludzkich „myśl”, aby wystąpili przeciw „Babilonowi wielkiemu” i całkowicie go zniszczyli. „Wylanie szóstej czaszy” będzie publiczną zapowiedzią, że ów wyrok będzie na pewno niebawem wykonany! ‘Sześć pierwszych złotych czasz gniewu Bożego’ zada temu światu druzgoczące „ciosy” czy „plagi”, które wręcz go powalą i już się po nich nigdy nie podniesie. Po sądzie Bożym dosięgnie go już tylko ostateczna egzekucja w Armagedonie i wieczny niebyt, czyli „dopełni się gniew, albowiem dokona się to, co zostało postanowione” przez Boga. Niemniej pozostaje jeszcze jedna „czasza gniewu Bożego”, którą poprzedza szczególne działanie szatana i jego demonów.

Pismo Święte: Daniela 11:36 bp; Objawienie 17:16,17.

Zgromadzanie do Armagedonu

       Jan opowiada:

„I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii [z morza], i z paszczy fałszywego proroka. Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego. Oto przychodzę jak złodziej. Szczęśliwy, kto czuwa i strzeże swych szat wierzchnich, żeby nie chodzić nago i żeby nie patrzono na jego hańbę. I zgromadziły ich na miejsce zwane po hebrajsku Har-Magedon [Armagedon](Objawienie 16:13-16).

   W czasach Mojżesza Bóg JHWH sprowadził na Egipt rządzony przez faraona plagę obmierzłych żab, wskutek czego „kraj (…) był pełny przykrej woni”. „W dniu Pańskim” również pojawi się coś odrażającego i przypominającego „żaby”, tyle że bierze to początek z innego źródła. Chodzi o „nieczyste natchnione wypowiedzi” szatana, najwyraźniej symbolizujące ‘cuchnącą’ propagandę czy zmanipulowaną informację, a więc dezinformację. Zmierza ona do zwrócenia przeciw Bogu wszystkich, ostatnich władców ludzkich, czyli „królów”. Szatan chciałby w ten sposób nabrać pewności, że pod wpływem „wylewania złotych czasz gniewu Bożego” nie zmienią zdania, lecz zdecydowanie opowiedzą się po jego stronie w „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego”.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 8:5-15.

   Nachalna propaganda diabelska pociągnie przywódców świata do ‘Armagedonu’. Ta dezinformacyjna propaganda pochodzi od stworów, na które już się natknęliśmy w Objawieniu, mianowicie od „smoka” [szatana] oraz „bestii z morza” [jego ziemskiego i globalnego systemu polityczno-wojskowego]. Co jednak powiedzieć o „fałszywym proroku”? Jest on dla nas nowy tylko z nazwy. Wcześniej ukazano nam już „bestię z ziemi mającą dwa rogi jak baranek”, która będzie dokonywała wielkich „znaków” przed „siedmiogłową bestią z morza”. Ten zwodniczy twór zdaje się już istnieć, a występuje i będzie jeszcze bardziej występował w roli „fałszywego proroka” na rzecz „bestii z morza”. Będzie zachęcał do oddawania jej czci, bo sam przecież doprowadził do sporządzenia jej „wizerunku” [‘obrazu’ inaczej ‘szkarłatna bestia z otchłani’]. „Fałszywy prorok” na pewno więc wyobraża to samo, co „bestia z ziemi z dwoma rogami” przypominającymi rogi baranka. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w dalszej części sprawozdania, gdzie czytamy, że „fałszywy prorok”, podobnie jak symboliczna ‘dwurożna bestia’, dokonywał przed siedmiogłową „bestią z morza” „znaków, którymi wprowadzał w błąd tych, co otrzymali znamię bestii, i tych, co oddają cześć jej wizerunkowi”.

Pismo Święte: Objawienie 13:1,11-14; 19:20.

   Wokół rozbrzmiewać będzie tyle szatańskiej, wyjątkowo kłamliwej propagandy, że trzeba „czuwać i strzec swych szat wierzchnich”. Kto przychodzi „jak złodziej”? To Pan Jezus we własnej osobie przybywa niespodzianie jako Wykonawca wyroków Bożych. Kiedy jeszcze był na ziemi, porównał swe przyjście do pojawienia się złodzieja, mówiąc: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”. Apostoł Paweł powtórzył to ostrzeżenie: „Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada”. Wszelkie próby ogłoszenia rzekomego „pokoju i bezpieczeństwa” są w rzeczywistości inicjowane przez szatana, a więc okażą się bezczelnym kłamstwem!

Pismo Święte: Objawienie 3:3; 2Piotra 3:10; Mateusza 24:42, 44; Łukasza 12:37,40; 1Tesaloniczan 5:2,3.

   Pan Jezus ostrzegał też przed presją, jaką będzie wywierać na chrześcijańskich „niewolników Bożych” świat przesiąknięty propagandą mainstream’ową diabła. Oznajmił: „Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”. „Ów dzień” to „wielki dzień Boga Wszechmocnego”. W miarę jak zbliża się „ów dzień” zwycięstwa Bożego, ludziom będzie coraz trudniej radzić sobie z wyjątkowymi problemami życiowymi. Dopóki ten „dzień”, „dzień Pański” nie nadejdzie, wierni chrześcijanie muszą się mieć na baczności i zachowywać czujność.

Pismo Święte: Łukasza 21:34-36; Objawienie 16:14.

   Co jednak znaczy ostrzeżenie, że ktoś zaskoczony na spaniu utraci „szaty wierzchnie” i narazi się na hańbę? Jeśli ktoś pod presją szatańskiego świata pozwoli sobie na sen [wyłączenie ‘swego umysłu’] lub bezczynność, łatwo może postradać owe „szaty wierzchnie”, innymi słowy: utracić nieskalany znak rozpoznawczy wyróżniający prawdziwych chrześcijan, czyli chrześcijańską tożsamość. Okryłby się przez to hańbą i naraził na zgubę.

Pismo Święte: porównaj Objawienie 3:18; 7:14; Marka 12:30.

   Nazwa „Har-Magedon”, czyli ‘Armagedon’ pojawia się w Biblii tylko jeden raz. Rozpala jednak wyobraźnię ludzi. Przywódcy światowi ostrzegają przed widmem Armagedonu nuklearnego. Armagedon bywa też kojarzony ze starożytnym miastem Megiddo, pod którym w czasach biblijnych stoczono wiele rozstrzygających bitew, toteż część przywódców religijnych snuje domysły, że właśnie na tym skrawku terenu rozegra się ostateczna wojna na ziemi. Jakże dalecy są od prawdy!

   Nazwa „Har-Magedon” znaczy: „Góra Megiddo”. Nie chodzi jednak o jakieś literalne miejsce, lecz o sytuację światową polegającą na ‘zgromadzeniu’ wszystkich władców tego świata przeciw Wszechmocnemu Bogu, który ich w końcu unicestwi. Obejmie ona swym zasięgiem całą ziemię, a scena polityczna będzie ukształtowana tak, aby dokładnie wypełnić Boże proroctwa. ‘Armagedon’ przypomina „wielką winną tłocznię gniewu Bożego”, a także „Dolinę Wyroku” lub „Dolinę Joszafat” czyli „Dolinę Sądu Jahwe [JHWH]”, gdzie władcy tego złego świata z narodami będą ‘zgromadzone’ na wykonanie wyroku przez Boga. Ma też związek z „ziemią izraelską” [chrześcijańskiego „Izraela Bożego”], w której zostaną zgładzone szatańskie wojska „Goga z Magog, jak również z miejscem „między morzem i prześliczną świętą górą”, gdzie „król północy” dojdzie „do swojego kresu” za sprawą wielkiego księcia Michała [Jezusa].

Pismo Święte: Jeremiasza 25:31-33; Objawienie 14:19; Joela 4:12,14 bt [3:17,19 bw]; Ezechiela 38:16-18,22,23; Izajasza 2:2-4; Micheasza 4:1-5; Daniela 2:44; 11:45 do 12:1.

   Kiedy rechotliwa, wszechobecna i dezinformacyjna propaganda pochodząca od szatana, demonów i jego ziemskich fanów wmanewruje narody w tę sytuację armagedonową, nadejdzie czas, aby ‘siódmy anioł wylał ostatnią złotą czaszę gniewu Bożego’.

„Stało się!”

„A siódmy wylał swą czaszę na powietrze. Wtedy z sanktuarium dobył się od tronu donośny głos, mówiący: Stało się!’” (Objawienie 16:17).

   „Powietrze” to ostatni ośrodek podtrzymujący życie, który zostaje dotknięty „plagą” czy „ciosem”. Nie chodzi jednak o literalne powietrze, bo przecież to nie ono zasługuje na niepomyślny wyrok Boży, tak jak nie zasłużyły sobie na karę z Jego rąk ziemia, morze, źródła wód ani słońce, pojmowane dosłownie. Mowa tu raczej o metaforycznym „powietrzu” wspomnianym przez Pawła, gdy nazwał szatana „władcą, który rządzi w powietrzu”. Chodzi o diabelskie „powietrze”, którym ‘oddycha’ świat, i które będzie jeszcze bardziej skażone. W końcu osiągnie swoje apogeum i toksyczna ‘moc powietrza’, którym oddychają narody świata, jego dominująca skłonność umysłu i szatański sposób myślenia, przeniknie każdą ich dziedzinę życia, ‘dopełniając miary gniewu Bożego’. A zatem ‘wylanie na powietrze złotej czaszy siódmego anioła’ stanowi wyraz gniewu Bożego na szatana, jego cały świat i wszystko, co pobudza ludzkość do popierania go w przeciwstawianiu się panowaniu Królestwa Bożego.

Pismo Święte: Efezjan 2:2.

   „Plaga” ta, łącznie z sześcioma poprzednimi, wyobraża ogół ‘klęsk, ciosów’ czy nieszczęść, jakie dotkną szatana i podległy jemu cały zły świat. Zwiastują one koniec tego złego świata i jego upartym wielbicielom. Podczas wylewania ostatniej „czaszy” sam Bóg oznajmi: „Stało się!” Nie pozostanie już nic do powiedzenia. Wyroki będą bezzwłocznie wykonane.

       Dlatego Jan pisze dalej:

„I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie. I wielkie miasto rozdzieliło się na trzy części, i miasta narodów upadły; i przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania. Ponadto każda wyspa uciekła i gór nie znaleziono. I wielki grad, którego każda bryła ważyła około talentu, spadł z nieba na ludzi, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, ponieważ była to plaga nadzwyczaj wielka”  (Objawienie 16:18-21).

   „Błyskawice i głosy, i gromy” to mogą być Boskie orzeczenia sędziowskie, nakazy, wstrząsające oświadczenia i gromkie orędzia, które niewątpliwie sygnalizować będą, że „Zasiadający na tronie”, Wszechmocny Bóg, ponownie wystąpi przeciw narodom. Dojdzie do ogromnych wstrząsów społecznych, politycznych i religijnych, związanych z wypełnianiem proroctw Bożych, które muszą się dokonać w przewidzianym przez Boga czasie. Narody tego świata doznają niebywałego wstrząsu, przypominającego niszczycielskie w najwyższej skali „wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd są ludzie na ziemi, tak rozległe trzęsienie ziemi, tak wielkie”. Wskutek tej druzgocącej katastrofy „wielkie miasto”, czyli „Babilon wielki”, rozdzieli się na „trzy części”, co symbolizuje bezpowrotny upadek i nagły koniec zwodniczych religii tego świata. Upadną również „miasta narodów” i znikną „góry” oraz „każda wyspa” — instytucje i organizacje tego świata, które wydawały się takie trwałe i bezpieczne. Dotkliwe razy zada ludziom ‘wielki grad, którego każda bryła ważyć ma około talentu’, a więc o wiele większy niż podczas siódmej plagi egipskiej. Proroczy, „wielki grad” to jego szczególnie niszczycielska siła, „plaga nadzwyczaj wielka”. Ostatecznie ten zły świat ludzki dotknie straszliwe zniszczenie, które przyspieszy zakończenie „trzeciego ‘biada’”.

   Wcześniej dojdzie do nadzwyczaj twardego „oznajmiania” wyroków Bożych, sygnalizujące, że wreszcie nadszedł kres tego „systemu rzeczy”, czyli złego świata! To ostateczne „oznajmianie” związane będzie z zakończeniem wyznaczonego okresu „2300 wieczorów i poranków [1150 dni]. Po upływie którego według proroctwa Daniela, zostanie wymierzona Boża sprawiedliwość za przestępstwo wobec Boga w związku z ‘usunięciem ustawicznej ofiary’ Jemu składanej. Po ‘godzinie sądu Bożego’ nastąpi ostateczny kres tego złego świata nie tylko religijnego, ale i politycznego.

Pismo Święte: porównaj Izajasza 13:13 i Ezechiela 38:19-23; Joela 3:16 nwt-pl; 2Mojżeszowa 9:22-26; Daniela 8:9-14,26; Objawienie 4:5; 8:5; 14:6,7; porównaj Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16; 1Piotra 2:5,9,10.

   Proroczy „wielki grad” to szczególna i jeszcze jedna „plaga nadzwyczaj wielka”. Więcej o niej czytamy w ważnym proroctwie Objawienia 14:6-20, którego spełnienie zakończy „trzecie biada”.

Są trzy elementy tego proroctwa i dotyczą:

(1) „Niewolnicy Boga” okażą posłuszeństwo nawoływaniu pierwszego anioła z Objawienia 14:6,7. Wezmą oni udział w „oznajmianiu wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu: ‘Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’”.

(2) „Niewolnicy Boga” okażą posłuszeństwo także aniołowi ‘drugiemu’, jak o tym pisaliśmy we wcześniejszej części. „Godzina Jego [Bożego] sądu” będzie od dawien dawna oczekiwanym przez „niewolników Bożych” wielkim wydarzeniem, po którym na ten szatański zły świat spadnie sprawiedliwy wyrok Wszechmocnego Boga. „Boga się bać i dać mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu [Bogu], polega na okazaniu posłuszeństwa  „drugiemu aniołowi”. Anioł ten ogłasza, że „upadł, upadł wielki Babilon” i dlatego ‘należy z niego wyjść’czyli ze zwodniczych i uwodzących religii tego świata.

Pismo Święte: Objawienie 14:8; 18:2-8.

(3) „Niewolnicy Boga” posłuchają także anioła ‘trzeciego’ i nie będą oddawać czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘hołd’] „bestii z morza” i jej „obrazowi” [jedno i drugie dotyczy zorganizowanej, najwyższej władzy tego świata]. „Tutaj ma znaczenie wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę w Jezusa”.

Pismo Święte: Objawienie 14:9-13.

   Trzeba to będzie koniecznie zrobić zanim zacznie się ‘godzina żęcia, bo żniwo ziemi całkowicie dojrzeje i ziemia zostanie zżęta’a więc nastąpi Armagedon. Na ten czas zapewne wskazują ‘wieści’ z proroctwa Daniela 11:44, które przestraszą „króla północy”, „dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu”Będzie to jego ostatnia i dramatyczna wyprawa.

Pismo Święte: Objawienie 14:14-16; 16:14,16; 19:17-21; porównaj Ezechiela 39:11,17-20.

   Większa część ludzi do samego końca będzie buntownicza i będzie wręcz ‘bluźniła Bogu’. Trzeba spodziewać się, że ani następujące po sobie ‘plagi czy ciosy’, ani ich śmiercionośny punkt kulminacyjny nie zmiękczą ich serc, jak w starożytności nie zmiękczyły serca faraona. Nie można oczekiwać, że w ostatniej chwili dojdzie do jakiejś powszechnej zmiany nastawienia. Nawet w obliczu śmierci ludzie będą złorzeczyć Bogu, który oznajmia: „Wtedy poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH]. Nastąpi tryumf Królestwa Bożego jego „nowych niebios i nowej ziemi, których oczekujemy zgodnie z jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 11:9,10; Ezechiela 38:23 bt; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5.

   Jak już mówiliśmy, ‘wylanie przez szóstego anioła złotej czaszy gniewu Bożego na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschnie’ oznacza, że szeregi zwolenników i obrońców „Babilonu wielkiego” radykalnie stopnieją. To będzie wyraźny sygnał, że dni jego jako „matki nierządnic” są policzone i dlatego ‘należy z niego wyjść’przestać ‘upijać się winem szaleństwa jego nierządu’. Pamiętamy zapewne jak po wylaniu przez ‘siódmego anioła złotej czaszy gniewu Bożego’, „przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie Wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu Jego srogiego zagniewania [wzburzenia]. Zajmiemy się tym w kolejnej części.

Pismo Święte: Objawienie 16:12,19; 17:5; 18:4 dos.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.