?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 17

Aktualizowany: 20.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

  • Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część następna:

OTWARTY MAŁY ZWÓJ” i ‘GŁOSY SIEDMIU GROMÓW’

Słodko-gorzkie orędzie „otwartego małego zwoju”

   „DRUGIE biada” najpierw powodowało i jeszcze powoduje wielkie spustoszenia. Nadal dotyka odstępcze chrześcijaństwo tego świata wraz z jego przywódcami — „trzecią część ludzi” — demaskując ich upadek duchowy i moralny, obłudę i zakłamanie, nie tylko religijne. Powodują to alegoryczne „wojska konnicy” z Objawienia 9:15-19, czyli tzw. ‘organizacja Jehowy’, która także ‘wyrządza szkodę’ i to daleko idącą. Zadaje ona ból czy rani zwłaszcza bogobojnych ludzi z nią związanych, bowiem okazuje się kłamliwa, oszukańcza i niegodziwa. Szczególnie groźny jest podstępny, bałwochwalczy kult tej organizacji, będący zagrożeniem zagubienia chrystianizmu. W zasadzie skończył się jej impet w ogłaszaniu nieuchronnej i nagłej zagłady chrześcijaństwa tego świata, najpierw jego zwodniczych religii. Dzisiaj ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą wstrząsają skandale, ponieważ dzieje się w niej wiele złego!

   Jan niewątpliwie zastanawiał się teraz do czego doprowadzi „trzecie biada”, ale przecież jeszcze nie ustało „drugie biada”. Ma ono swoją część dalszą i to zdaje się dalej przede wszystkim związaną z ‘organizacją Jehowy’ zrzeszającej ludzi z ‘ludów i narodów, i języków’. W dalszej wizji nie jest już ona jednak podmiotowa. O zakończeniu „drugiego biada” jest mowa dopiero w Księdze Objawienia 11:14. Zanim do tego dojdzie Jan ma być świadkiem proroczych wydarzeń, w których sam też weźmie udział. Najpierw jego oczom ukazuje się taki oto zdumiewający widok:

„I ujrzałem innego silnego anioła zstępującego z nieba, przyobleczonego w obłok, a na jego głowie była tęcza, a jego oblicze było jak słońce, a jego nogi jak ogniste słupy” (Objawienie 10:1).

   „Silny anioł” jest „przyobleczony w obłok” niewidzialności, który nam przypomina wcześniejszą wypowiedź Jana o Jezusie: „Oto przychodzi z obłokami”. „Na jego głowie była tęcza” przywodzi nam na pamięć wizję tronu Boga, który okalała „tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”. Obrazuje ona niezmącony spokój panujący wokół tronu Bożego. Podobnie ‘tęcza na głowie’ tego anioła utożsamia go ze specjalnym posłańcem Bożym.

Pismo Święte: Objawienie 1:7; 4:3; porównaj Mateusza 17:2-5 i Ezechiela 1:28.

   Twarz owego ‘silnego anioła’ wyglądała „jak słońce”. We wcześniejszej wizji, w której ukazano Jezusa wśród ‘siedmiu zborów’, Jan zobaczył, że oblicze Chrystusa było „jak słońce, gdy świeci w swej mocy”. Nie tylko twarz, lecz także nogi tego anioła promienieją chwałą, wyglądają bowiem „jak ogniste słupy”. To wszystko zdaje się wskazywać na Pana Jezusa, który zajął zdecydowaną postawę, stosowną dla Tego, któremu Ojciec powierzył „wszelką [całą] władzę w niebie i na ziemi”. Jednak w osobie ‘silnego anioła’ Jan nie rozpoznaje Pana Jezusa Chrystusa.

Pismo Święte: Objawienie 1:12-20; Mateusza 28:18; porównaj Daniela 10:1-21.

       Jan kontynuuje relację słowami:

„A w swej ręce miał otwarty mały zwój. I postawił swą prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak lew, gdy ryczy. A gdy zawołał, odezwało się swoimi głosami siedem gromów” (Objawienie 10:2,3).

   Jeszcze jeden zwój? Tak jeszcze jeden – otwarty mały zwój, którego prorocze orędzie będzie się bezzwłocznie wypełniać zaraz po jego ogłoszeniu. Ponieważ „zwój” jest „otwarty”, czyli nie jest ‘zapieczętowany’, a jego orędzie nie jest obszerne, bo „zwój” jest „mały”. „Silny anioł” swoje ‘ogniste nogi postawił na ziemi i morzu’. Jak to rozumieć? Jest to symbolika Objawienia, którą już poznaliśmy, lecz tu wizja ta nie odnosi się tylko do chrześcijaństwa tego świata, ale dotyczy obszaru całego globu ziemskiego.

Pismo Święte: porównaj Objawienie 7:1-3; 22:10.

Głosy siedmiu gromów

   ‘Donośny głos silnego anioła, tak jak lwa, gdy ryczy’ z pewnością przykuwa uwagę Jana i może kojarzyć się mu z Jezusem, z „Lwem z plemienia Judy”. Jan niewątpliwie pamięta też, że o Bogu czasami powiedziano, że ‘zaryczał’, zapowiadając nadejście niszczycielskiego „dnia Jahwe”. A zatem okrzyk „silnego anioła”, donośny niczym ‘ryk lwa’, zwiastuje podobne nieszczęście ‘morzu i ziemi’, ponieważ odezwały się głosy siedmiu gromówktóre potęgują ten ‘ryk’ i czynią go daleko słyszalnym. Dosłownej i gwałtownej burzy towarzyszą błyskawice i grzmoty dźwiękowe, ale i groźne gromy. Te zwłaszcza gromy powodujące drżenie ziemi wzbudzają u ludzi lęk i trwogę. Są one potężnym efektem nagłego rozprężenia się rozgrzanego powietrza, które najpierw gwałtownie odpływa z drogi wyładowania, a następnie na nią wraca. Poprzednio Jan słyszał „gromy” wychodzące wprost z tronu Bożego. Za dni Dawida literalne gromy nazywano niekiedy „głosem Jahwe”. A kiedy Bóg podczas ziemskiej służby Jezusa obwieścił, że zamierza przysporzyć chwały swojemu imieniu, Jego głos zabrzmiał dla wielu jak grzmot. Wydaje się, że ‘głosy siedmiu gromów’ to ‘wypowiedzi [Słowa] Boga’ dotyczące Jego zamysłów, które są zapewne symbolem Jego gniewu [wzburzenia], zwiastunem zbliżających się Bożych zmian i szokujących wyroków. Okoliczność, że było ich „siedem”, wskazuje na zupełność tego, co usłyszał Jan. Ozeasz prorokuje: „Podążą za Jahwe [JHWH]. Zaryczy jak lew, a kiedy zaryczy, synowie Jego zbiegną się z zachodu, zlecą się jak ptaki (…).

Pismo Święte: Objawienie 5:5; 4:5; Ozeasza 11:10,11; Joela 3:14,16 [3:19,21 bw;] Amosa 1:2; 3:7,8; Psalm 29:3 bt; Jana 12:28,29.

   Ale posłuchajmy! Rozlega się inny głos. Nakazuje coś, co Janowi musi się wydawać dziwne:

„Kiedy więc przemówiło siedem gromów, przystąpiłem do pisania; ale usłyszałem głos z nieba, mówiący: ‘Zapieczętuj to, co powiedziało siedem gromów, i tego nie zapisuj’” (Objawienie 10:4).

   Apostołowi musiało bardzo zależeć na wysłuchaniu i zapisaniu groźnych ‘głosów siedmiu gromów’, ponieważ mają one towarzyszyć pojawieniu się „otwartego małego zwoju” i ‘przemówić’ tuż przed udostępnieniem ‘dwom moim [Bożym] świadkom w worach’ jego orędzia. Budzą one też lęk i drżenie u „niewolników Boga”, dlatego, że są to ‘wypowiedzi [Słowa] Boga’, które bardzo chcielibyśmy i my je poznać. Dzisiaj, tak jak Jan, nie znamy także dokładnej treści orędzia zawartego w „otwartym małym zwoju”, możemy raczej domyślać się lub przypuszczać. Będziemy go nieco dalej omawiać. Pewną wskazówką jest prorocza wypowiedź z Objawienia 11:10, kiedy to w drastyczny sposób przerwane będzie dzieło ‘świadczenia dwóch moich [Bożych] świadków w worach’ z orędziem tego „otwartego małego zwoju”. ‘Mieszkający na ziemi będą się bardzo cieszyć, ponieważ ci dwaj prorocy zadawali męczarnie mieszkającym na ziemi’. Te „męczarnie” spowodowane będą zapewne groźnymi wiadomościami pochodzącymi z „otwartego małego zwoju”. Zawartość tego „zwoju”, czyli treść jego orędzia będzie udostępniona ‘dwom moim [Bożym] świadkom w worach’ i jest mocno związana z poprzedzającymi go ‘głosami siedmiu gromów’, które będą towarzyszyć pojawieniu się owego „otwartego małego zwoju”. Są one niewątpliwie symbolem gniewu [wzburzenia] Bożego i zwiastunem Jego kary przewidzianej dla „mieszkających na ziemi”. Wręczenie orędzia „otwartego małego zwoju” musi być poprzedzone ‘głosami siedmiu gromów’, a one są ‘zapieczętowane’, jednak do czasu. Jakiego? Kiedy ci „dwaj prorocy” wyłonieni przez Boga otrzymają od Niego orędzie z „otwartego małego zwoju”, niezwłocznie rozpoczną dzieło ‘prorokowania i świadczenia’. Orędzie tego „zwoju” dotrze [a być może już dociera] do nich za pośrednictwem Pana Jezusa czy też ‘silnego anioła, który postawił swe nogi na morzu i na ziemi’. Ich działalność dotyczyć ma [czy już dotyczy] całego globu ziemskiego, czy też jak wyraźnie powiedziano apostołowi Janowi, ma dokonywać się nad [przed] licznymi ludami, narodami, językami i królami”. Wtedy już powinni oni znać dokładnie nie tylko to co ‘powiedziały głosy siedmiu gromów’, które Janowi jako przedstawicielowi ‘współniewolników i braci swoich’ polecono„tego nie zapisuj”, ale i treść orędzia „otwartego małego zwoju”. Być może, że ‘głosy siedmiu gromów przemówiły’ lub jeszcze ‘przemawiają’, ale póki co nie możemy tego wyraźnie dostrzec i jednoznacznie rozpoznać. Bóg objawia takie informacje dopiero w wyznaczonym przez siebie czasie: „Jahwe Pan nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia swym sługom [niewolnikom], prorokom. Lew zaryczał któż by się nie przestraszył? Jahwe Pan przemówił któż by nie prorokował”?

Ważne! Z Pisma Świętego wynika, że pełne zrozumienie dokładnego wypełnienia się proroctw Bożych przeważnie następuje już po ich dokonaniu się!

Pismo Święte: Mateusza 4:4; Jana 6:63,68; 8:47; Objawienie 10:11 bgn; 11:3,4,7-10; 19:10; 22:6; Amosa 3:7,8 bp; zobacz też Daniela 12:9,10.

‘Dokonanie się tajemnicy Boga’

   Na razie Bóg przewidział dla Jana inne zadanie. Kiedy już swymi ‘głosami przemówiło siedem gromów’, „silny anioł” ponownie zabiera głos:

„Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu swą prawą rękę i przysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co w niej, i morze, i to, co w nim: ‘Nie będzie już zwlekania’; ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał zadąć w trąbę, rzeczywiście dopełni się [święta] tajemnica Boga według dobrej nowiny, którą On oznajmił swoim niewolnikom, prorokom”  (Objawienie 10:5-7).

   Na kogo przysiągł ten „potężny anioł”? Nie na samego siebie, lecz na Najwyższy Autorytet, „na Tego który żyje na wieki wieków” — na Nieśmiertelnego Stwórcę niebios i ziemi. Przysięgą tą zapewnia Jana i jego „współniewolników i braci”, że Bóg ‘nie będzie już zwlekał’, kiedy odezwie się ‘głos trąby siódmego anioła’ i rozpocznie się „trzecie biada”. Wręcz tę samą przysięgę mamy w proroctwie Daniela dotyczącą tego samego „wyznaczonego czasu”, o którym właśnie mówimy: „I usłyszałem, jak mąż odziany w lnianą szatę, który był w górze nad wodami strumienia, podniósłszy prawicę i lewicę ku niebiosom, przysiągł na Żyjącego przez czas niezmierzony: ‘Potrwa to wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa. A gdy tylko się skończy kruszenie mocy ludu świętego, wszystkie te rzeczy dobiegną kresu’”.

Pismo Święte: Izajasza 45:12,18; Objawienie 6:11; 11:15; Daniela 12:7.

   Grecki odpowiednik użytego w Objawieniu wyrazu „zwlekanie” brzmi chro′nos i dosłownie znaczy „czas”. Dlatego niektórzy uważają, że powyższe oświadczenie anioła należy oddać słowami: „nie będzie już czasu”, co miałoby oznaczać, że skończy się czas, jakim go dzisiaj znamy. Jednakże w wersecie tym chro′nos występuje bez rodzajnika określonego. Nie oznacza zatem czasu w ogólności, lecz „pewien czas”, „odcinek czasu”, czyli właśnie „wyznaczony czas, wyznaczone czasy i połowa”. Inaczej mówiąc, Bóg nie wyznaczy już żadnego dodatkowego okresu, a więc ‘nie będzie żadnej zwłoki’. Grecki czasownik wywodzący się od rzeczownika chro′nos można też znaleźć w Liście do Hebrajczyków 10:37, gdzie Paweł, cytując Księgę Habakuka 2:3,4, pisze: „Ten, który ma przyjść, (…) nie będzie zwlekał”.

   Kiedy orędzie „otwartego małego zwoju” dotrze przed ‘mieszkających na ziemi’ „nie będzie już zwlekania”. Jakąż radość sprawią wtedy te słowa wszystkim ‘współniewolnikom i braciom’ Jana! A pod jakim względem nie będzie już ‘zwłoki’? Nastanie czas, aby Bóg doprowadził swą „tajemnicę” do wspaniałego i chwalebnego finału! O jaką „tajemnicę Boga” tu chodzi? Jest to fundamentalna prawda objawiona„Nasienie”, które po raz pierwszy Bóg zapowiedział w ogrodzie Eden, a którym okazał się Potomek czy Potomstwo „niewiasty” Bożej, Jezus Chrystus. Na tę „tajemnicę Boga” wskazuje apostoł Paweł: „tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami [narodami] bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały”. Dotyczy to również tożsamości „niewiasty”, od której miało pochodzić owo „Nasienie”. Ponadto odnosi się ona do Królestwa Bożego/Niebios, w którym „Nasienie” to zostało po zmartwychwstaniu w 33 n.e. Królem i Pomazańcem Boga. „W dniach głosu siódmego anioła, rzeczywiście dopełni się [święta] tajemnica Boga według dobrej nowiny, którą On oznajmił swoim niewolnikom, prorokom”. Ponieważ Bóg Ojciec wraz ze swym Pomazańcem Jezusem, ‘przejmie panowanie [władzę] nad światem’. To wielkie wydarzenie, jest ‘dokonaniem się tajemnicy Boga’ (ubg), a poprzedzi je pojawienie się „otwartego małego zwoju” ze ‘słodko-gorzkim’ orędziem, zaś jego pojawienie się poprzedzić mają głosy siedmiu gromów’. Orędzie to i ‘głos siódmego anioła’ w gruncie rzeczy jest „dobrą nowiną” o niezwykłym Królestwie Bożym/Niebios i musi być ono w „czasie końca” ostatecznie głoszone „po całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy przyjdzie koniec”. Nie ulega wątpliwości, że jest to najlepsza z radosnych nowin! Dla „niewolników Boga” jest to uszczęśliwiające ‘dokonanie się tajemnicy Boga’ (ubg). Jednakże w Księdze Objawienia 11:14,15 ‘przejęcie nad światem potężnej władzy’ przez Królestwo Boże jest początkiem „trzeciego biada”. Dlaczego? Otóż rozgłaszana wtedy za pomocą symbolicznej „siódmej trąby” „dobra nowina” o dokonaniu się tajemnicy Boga (ubg) — a więc ‘objęciu nad światem wielkiej władzy’ przez Pana Boga i Jego Pomazańca — będzie nader niepomyślną wiadomością dla zwolenników i adoratorów tego złego świata, który oni tak pokochali. Zapowiadać będzie jego rychłą zagładę. Dodatkowa uwaga: Bóg swoich „proroków” nazywa „niewolnikami”, którzy są również „niewolnikami” Pana Jezusa Chrystusa.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:15; 1Tymoteusza 3:16; Galacjan 3:16,29; Łukasza 8:10; Efezjan 3:3-9; Kolosan 1:26,27; 2:2; Objawienie 1:5,6; 11:15-17; 12:10; 14:6,7; Mateusza 24:14; Marka 13:10; porównaj 2Koryntian 2:16; Sofoniasza 1:14-18.

Jan ‘zjada słodko-gorzki otwarty mały zwój’

   Jan czeka, aż zabrzmi ‘siódma trąba i dopełni się tajemnica Boga’, gdy nagle otrzymuje zaskakujące polecenie:

„A głos, który usłyszałem z nieba, znowu odzywa się do mnie i mówi: ‘Idź, weź otwarty zwój, który jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi’. I odszedłem do anioła, i powiedziałem mu, żeby mi dał mały zwój. A on rzekł do mnie: ‘Weź go i zjedz, a napełni twój brzuch goryczą, lecz w twoich ustach będzie słodki jak miód’. I wziąłem z ręki anioła mały zwój, i zjadłem go, a w moich ustach był słodki jak miód, lecz gdy go zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą. I mówią mi: ‘Musisz znowu prorokować o ludach i narodach, i językach, i wielu królach’” (Objawienie 10:8-11).

   Przeżycie Jana przypomina to, co się przydarzyło Ezechielowi, uprowadzonemu do Babilonii. Jemu również polecono ‘zjeść zwój’, który w ustach miał smak ‘miodu’, ale gdy wypełnił żołądek, zmusił Ezechiela do zwiastowania buntowniczemu domowi starożytnego Izraela nader ‘gorzkiego’ losu. „Otwarty mały zwój” podany Janowi, zawiera ważne orędzie od Boga. Apostoł Jan jako przedstawiciel ‘współniewolników i braci swoich’, ma głosić to orędzie nie tyle ‘o’, co ‘nad’ czy ‘przed’ [‘w przestrzeni’ czy ‘miejscu’ – Strong’s Greek Lexicon  i przekład interlinearny]. „Jest ci konieczne znów prorokować nad [przed] licznymi [wieloma] ludami, narodami, językami i królami”. Podczas spożywania tego „otwartego małego zwoju” Jan odczuwa ‘słodycz’, pochodzi on bowiem z Boskiego źródła i na pewno jego ‘słodycz miodu’ związana jest z Królestwem Bożym/Niebios. Jan trawiąc go stwierdza, że jest ‘gorzki’, gdyż — tak jak zwój podany Ezechielowi — przynosi tym „licznym [wielu] ludom, narodom, językom i królom” nieprzyjemne, a nawet wręcz przerażające i wstrząsające wieści. Ich ‘ukochany’ świat definitywnie się skończy nastąpi jego tragiczny i całkowity kres!

Pismo Święte: Ezechiela 2:8 do 3:15; porównaj Psalm 119:103; 145:20; Jeremiasza 15:15,16; Objawienie 10:11 bg, ubg, bgn, interlinearny.

   Osobistościami, które poleciły Janowi „znowu prorokować”, zdają się być nie tyle aniołowie, co Wszechmocny Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus. Wprawdzie Jan przebywa jako zesłaniec na wyspie Patos i w spisanej dotąd części Księgi Objawienia już zawarł prorocze wypowiedzi dotyczące ocalonej „wielkiej rzeszy (…) ze wszystkich narodów i plemion, ludów, i języków”, która „przyjdzie z wielkiego ucisku” tuż przed Armagedonem. Prawdą jest, że Jan musi spisać i ogłosić resztę informacji. Niemniej słowo „znowu” czy „znów” wskazuje na ponowną działalność w odniesieniu do już wykonywanej działalności prorokowania czy głoszenia „wszelkiemu stworzeniu” przez pierwszych chrześcijan, a więc i Jana. Chodzi „znowu” o szczególną działalność głoszenia, prorokowania. Jednak tym razem tylko nad [lub ‘przed’] licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami” [bg, ubg, bgn, interlinearny], zanim zabrzmi ‘głos trąby siódmego anioła’ i „rzeczywiście dopełni się tajemnica Boga” oraz rozpocznie się „trzecie biada”. Pamiętajmy jednak, że sam Jan w gruncie rzeczy uczestniczy w proroczej wizji. Wszystko, co opisuje, jest w istocie proroctwem, które się zacznie wypełniać, kiedy to ‘mając w swej ręce otwarty mały zwój, silny [potężny] anioł postawi jedną nogę na ziemi, a drugą na morzu i zaryczy, a wtedy odezwą się swoimi głosami siedem gromów’. Będą to złowieszcze ostrzeżenia przed nadciągającą zawieruchą ‘wielkiego dnia gniewu Boga’. Co ta scena oznacza dla dzisiejszych „niewolników Boga”? Kto będzie w tym czasie reprezentował Jana i kto zajmie się prorokowaniem z orędziem „otwartego małego zwoju”? Jedno jest pewne – będą to jego „współniewolnicy i bracia”.

Pismo Święte: Objawienie 7:9; 11:14,15; 6:16,17; Kolosan 1:23,26; Marka 13:10; porównaj Mateusza 24:14.

   Prorocze zadanie ‘zabijania trzeciej części ludzi’, to jest chrześcijaństwa tego świata, „wojska konnicy” ‘organizacji Jehowy’ wykonują czy wykonywały pod kierownictwem Bożych „czterech aniołów”. Objawienie 10:1 do 11:14 jest kontynuacją proroctwa „drugiego biada”, lecz teraz proroctwo zwraca się przeciwko międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Prorokowanie dwóch świadków Bożych w worach dwóch proroków’ musi ‘koniecznie znów dokonać się przed [nad] licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami’ — na ‘świadectwo’. Ich dokuczliwą działalnością ma kierować czy już kieruje teraz ‘potężny anioł’ Boży i to zdaje się zwłaszcza posługiwać potężnym Internetem.

Pismo Święte: Objawienie 10:2,11 bg, ubg, bgn, interlinearny; 11:1-13.

   Dlatego:

Poznaj część końcowąDRUGIEGO BIADA

SWOJE ŚWIADECTWO ZŁOŻĄ DWAJ MOI ŚWIADKOWIE W WORACH — DWAJ PROROCY

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.