?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 15

Aktualizowany: 25.11.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

  • Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

Osobliwe PIERWSZE BIADA” — Badacze Pisma Świętego

   PIERWSZE cztery „głosy trąb aniołów” rzeczywiście przyczyniły się do odsłonięcia jałowego, śmiercionośnego stanu odstępczego i coraz bardziej upadającego chrześcijaństwa tego świata. Co jeszcze ma zostać wyjawione? Zanim otrzymamy odpowiedź na to pytanie, następuje krótka przerwa poprzedzająca głosy kolejnych i „pozostałych głosów trąb trzech aniołów”. Zwiastują one groźne, doniosłe i dokuczliwe „biada, biada, biada”.

   Trzy „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, a „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. ‘metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 dos.

  • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis ze światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

‘Orzeł lecący środkiem nieba’

       Oto dalszy ciąg relacji Jana:

„I ujrzałem, i usłyszałem orła lecącego środkiem nieba, mówiącego donośnym głosem: ‘Biada, biada, biada mieszkającym na ziemi, z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy właśnie mają zadąć w trąby!’” (Objawienie 8:13).

   Orzeł lata wysoko na niebie, toteż jest mu widoczny duży obszar. Ma wyjątkowo ostry wzrok i widzi bardzo daleko, a ten z „donośnym głosem” leci „środkiem nieba”, więc nie sposób go nie zauważyć i nie usłyszeć. Jedno z ‘czworga żywych stworzeń stojących wokół tronu Bożego’ ukazano właśnie pod postacią „orła lecącego”. „Orzeł lecący środkiem nieba” symbolizuje dalekowzroczną mądrość Bożą przejawiającą się w dalekosiężnym proroctwie, a jego spełnienie będzie w centrum Bożej uwagi. Ten zapewne cherub „donośnym głosem” woła: „Biada, biada, biada”! Nic dziwnego, przecież mamy tu do czynienia z wyjątkową i proroczą częścią tego wielkiego proroctwa Apokalipsy. Hebrajskie i greckie znaczenie słowa ‘biada’ to ‘lament, płacz’. Niech więc „mieszkający na ziemi” uważnie słuchają „pozostałych głosów trzech trąb aniołów”. Każda z nich ma związek z jednym „biada” bez wątpienia ułożonym w czasie jedno po drugim, czyli chronologicznie. Jest to bardzo istotna wskazówka w zrozumieniu dalszych wizji Księgi Objawienia i wszystkich proroctw Słowa Bożego.

Pismo Święte: Hioba 39:29; Objawienie 4:6,7; 9:12; 11:14; porównaj Ezechiela 2:10; Mateusza 24:30.

Głos trąby piątego anioła

SZARAŃCZA— osobliwe i dziwne proroctwo!

   „Piąty anioł” przygotowuje się do zadęcia w „trąbę”. Rozległy się już „głosy czterech trąb aniołów” i spadły cztery plagi na „trzecią część ziemi”, którą Bóg uważa za najbardziej godną potępienia — na odstępcze chrześcijaństwo tego świata. Wyjawiono, że jest ono śmiertelnie chore. ‘Głos trąby piątego anioła’ obwieścił „pierwsze biada” — jeszcze straszniejsze niż poprzednie zdarzenia. Chodzi o dokuczliwą plagę „szarańczy”. Najpierw jednak  rozważmy inne wersety, które pomogą nam lepiej zrozumieć znaczenie tego proroctwa.

   Biblijna Księga Joela, napisana w IX wieku p.n.e., wspomina o inwazji różnych owadów, w tym również szarańczy. Była to plaga podobna do tej, którą ukazano Janowi. Miała przysporzyć cierpień odstępczemu Izraelowi, a poszczególnych członków tego narodu skłonić, aby ‘powrócili do Boga całym sercem’, okazali ‘skruchę’ i w ten sposób umożliwić im odzyskanie łaski JHWH. Ten Bóg zapowiedział, że w odpowiednim czasie „wyleje swego Ducha na wszelkie ciało” i że różne straszne znaki poprzedzą „dzień Jahwe [JHWH], dzień wielki i straszny”. Apostoł Piotr po wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy zacytował te prorocze słowa Joela  i ustalił początek ich spełniania się. Poprzedził ten cytat wyrażeniem, że stanie się to „w dniach ostatnich”, które najwyraźniej do tej pory jeszcze się nie skończyły. Tak też dokładnie „dni ostatnie” czy „ostatnie dni” lub „czasy [dni] ostateczne [gr. ‘eschatos’] rozumiał apostoł Paweł, ustalając podobny ich początek powiedział: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach [dos – ostatnich dniach] przemówił do nas przez Syna [Jezusa]Te „dni ostateczne” czy „dni ostatnie” dokładnie pokrywają się z proroczymi, a ‘otartymi przez Pana Jezusa siedmioma pieczęciami zwoju’ i z ‘głosami trąb siedmiu aniołów’, a także z proroczą wizją ‘siedmiu aniołów z siedmioma złotymi czaszami napełnionymi siedmioma ostatnimi ciosami [plagami] gniewu Bożego’.

Pismo Święte: Joela 2:1-14,25,28-32 nwt-pl; 3:1-5 bt; porównaj Dzieje 2:16,17; 1Piotra 1:19,20; 2Tymoteusza 3:1; Hebrajczyków 1:1,2 bt; Judy 1:18; Mateusza 25:19; Objawienie 6:1 do 16:21; nieco inne znaczenie ma w liczbie pojedynczej wyrażenie ‘dzień ostatni’ lub ‘dzień ostateczny’ – porównaj Jana 6:39,40,44,54; 11:24; 12:48; a 1Piotra 1:5 wskazuje na wyznaczony czas [gr. ‘kairos’] ostatni czy ostateczny.

Plaga szarańczy

„I zadął w trąbę piąty anioł. I ujrzałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano gwieździe klucz od czeluści [studni] otchłani. I gwiazda otworzyła czeluść otchłani, i dym się wzniósł z czeluści jak dym z wielkiego pieca, a słońce, jak również powietrze, ściemniało od dymu z czeluści. I z dymu wyszły na ziemię szarańcze [bp, bt — szarańcza]; i dano im władzę — taką władzę, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach. I dano szarańczom — nie to, żeby ich zabijały, ale żeby byli męczeni pięć miesięcy, a ich męczarnie były jak męczarnie spowodowane przez skorpiona, gdy ugodzi człowieka. I w owe dni ludzie będą szukali śmierci, ale na pewno jej nie znajdą, i będą pragnęli umrzeć, ale śmierć od nich ucieka” (Objawienie 9:1-6).

   Nie jest to ta sama spadająca „gwiazda”, o której mówiliśmy w Księdze Objawienia 8:10. Tam była to „wielka gwiazda płonąca jak lampa”, a tym razem Jan widzi tylko „gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię” i ma do wykonania pewne ważne zadanie. „Otchłań” oznacza w Biblii miejsce nieaktywności, a nawet śmierci. Jan zauważył, że to „gwiazda otworzyła czeluść [studnię] otchłani” i spowodowała, że „dym się wzniósł z czeluści” „i z dymu wyszły na ziemię szarańcze”. Wydostający się „dym jak dym z wielkiego pieca” spowodował zaćmienie „słońca” przede wszystkim chrześcijańskiego, czyli jego pozornego „światła”, które wyraźnie „ściemniało”. Także „powietrze ściemniało” [atmosfera] stało się gęste i powodujące podrażnienie. Chmara symbolicznych „szarańczy” otrzymała „władzę jaką mają skorpiony” i spadła na odstępcze chrześcijaństwo tego świata, a ‘ich bolesne ukłucia’ ‘wyrządzały szkodę’ przede wszystkim jego klerowi. Kto wypełnił to proroctwo „pierwszego biada”? C.T. Russell z niewielką grupą przyjaciół podjął się niezależnego badania Słowa Bożego. Był on głównym założycielem, sponsorem, rzecznikiem i motorem tego przebudzeniowego, bardzo aktywnego ruchu biblijnego. Okazał się „gwiazdą, która spadła z nieba na ziemię”, czyli na z pozoru stabilne i zamożne społeczeństwo ludzkie, w tym czasie praktycznie należące do odstępczego chrześcijaństwa tego świata. Badacze Pisma Świętego jak groźne ‘szarańcze wyszły z dymu otwartej czeluści otchłani na ziemię’ ze szczególnymi publikacjami autorstwa swej „gwiazdy”. Rozpoczęli ok. 1879 roku odważnie głosić bolesne, złowieszcze i radykalne orędzie skierowane jak najbardziej do chrześcijaństwa tego świata. To orędzie ‘boleśnie kłuło’ zwłaszcza jego przywódców religijnych czy raczej ogół duchownych. Oprócz prawd biblijnych, np. prawdy o okupie, która jest fundamentalną nauką Pisma Świętego, orędzie zawierało też nieprawdę.

Pismo Święte: porównaj Rzymian 10:7; Objawienie 17:8.

   Ta dziwna i tajemnicza „szarańcza” nie miała spaść na ‘roślinność i drzewa ziemi’, czyli na ogół prostego ludu i wybitne osobistości metaforycznej „ziemi”, a chodzi tu o stabilniejszą część społeczeństwa tego świata. Szarańcze [bp, bt — szarańcza] miały wyrządzać szkodę tylko ludziom nie mającym na czołach pieczęci Bożej’przywódcom religijnym. W tym czasie ‘boleśnie kłuło’ zwłaszcza ogół duchownych odstępczego chrześcijaństwa, którzy twierdzili, że zostali opieczętowani i uznani za „niewolników [sług] Boga”, lecz swym postępowaniem zadawali temu kłam. Mamy tu uwagę — groźnym szkodnikiem jest tylko odbywająca wędrówki szarańcza stadna, tu symboliczna, z groźnymi ogonami. ‘Bolesne’, wręcz porażające orędzie „szarańczy”, czyli Badaczy Pisma Świętego, bez wątpienia godziło przede wszystkim w duchownych chrześcijaństwa. Jakież psychiczne „męczarnie” musieli znosić ci zadufani w sobie ludzie, gdy rozlegało się publiczne napiętnowanie i demaskowanie ich kłamstw, dogmatów, błędów oraz ich obłudy religijnej.

Pismo Święte: porównaj koniecznie Objawienie 7:1-3; 8:7; Jana 10:14; Efezjan 1:13,14; 2Tymoteusza 2:19; Izajasza 28:16,17.

   Wspomniane ‘męczarnie trwały pięć miesięcy’. Czyżby chodziło o stosunkowo krótki okres? Wcale nie, jeśli się weźmie pod uwagę długość życia literalnych szarańczy. Żyją one przeciętnie właśnie pięć miesięcy. ‘Szarańcze nie miały zabijać’, ale dręczyć zwłaszcza przywódców chrześcijańskich przez cały okres swego życia, czyli występowania na tym obszarze. Ogół duchownych jako nie posiadający „pieczęci Boga na swym czole”, widząc okropność swych duchowych „męczarni” — przypominające ból spowodowany ‘ukłuciami skorpionów’ — szukali „śmierci”, czyli uwolnienia od tego dokuczliwego stanu. Przywodzą na myśl cierpienia zapowiedziane przez Jeremiasza niewiernym Izraelitom, którzy mieli w końcu bardziej pragnąć śmierci niż życia. Bóg JHWH [ŚJ. Jehowa] oczekiwał od nich, że ‘zawrócą’ i „okażą skruchę za swą niegodziwość”. Tego samego Bóg oczekiwał od niewiernych przywódców czy raczej od niewiernego ogółu duchownych chrześcijaństwa w okresie działalności Badaczy Pisma Świętego [russellowskich].

Pismo Święte: Jeremiasza 8:3-9; zobacz też Kaznodziei 4:2,3.

„Szarańcze” wyposażone do boju

„A szarańcze przypominały z wyglądu konie przygotowane do bitwy; a na swych głowach miały coś podobnego do koron jakby ze złota, a ich oblicza były jak oblicza mężczyzn [ludzi], włosy zaś miały jak włosy kobiet. A ich zęby były jak u lwów; i miały napierśniki jak napierśniki żelazne. A odgłos ich skrzydeł był jak odgłos rydwanów ciągniętych przez wiele koni pędzących do bitwy” (Objawienie 9:7-9).

   Jakże zdumiewa wygląd tych stworzeń! Niczym „konie przygotowane do bitwy” Badacze Pisma Świętego wprost rwali się do walki. Byli zmotywowani i zdeterminowani w swej działalności oraz w gorliwym wypełnieniu swej misji. Uważali się za królewskich ‘pomazańców’ Boga, dlatego na ich głowach Jan widział „coś podobnego do koron jakby ze złota”. „Szarańcze” z tej wizji mają „żelazne napierśniki”, symbolizujące niezłomne oddanie „całym swym sercem” sprawie dzieła ich „gwiazdy”. Mają też ‘ludzkie oblicza’, który to szczegół wskazuje na przejawiany przez nich przymiot miłości, gdyż człowiek został ‘stworzony na obraz Boga, który jest miłością’. Wypełnili więc proroctwo o „szarańczy” gorliwie, a nie niedbale. Ich włosy są „jak włosy kobiet”, co trafnie wyobraża podporządkowanie wobec ich „gwiazdy”. C.T. Russell miał ogromny autorytet nie tylko w swoim środowisku, powszechnie nazywany był ‘pastorem’. Przez swoich współtowarzyszy był uważany za „niewolnika wiernego i rozumnego”, któremu okazywano szacunek i posłuszeństwo. Ich zęby przypominają ‘zęby lwów’, ponieważ zwierzę to posługuje się zębami do rozszarpywania mięsa. Posługując się wyjątkowymi dziełami swego „niewolnika”, Badacze Pisma Świętego ‘rozszarpywali’, czyli obalali dogmaty odstępczego chrześcijaństwa. ‘Lew’ budzi lęk, ale jest też symbolem odwagi, cechy niezwykle potrzebnej do zajmowania się twardym orędziem, do publikowania go drukiem i rozpowszechniania po całym obszarze chrześcijaństwa tego świata, a nawet dalej. Symboliczne „szarańcze” wydają donośne dźwięki, przypominające „odgłos rydwanów ciągniętych przez wiele koni pędzących do bitwy”, czyli było ich słychać, zwracali uwagę i budzili zainteresowanie. Zwłaszcza dla ogółu duchownych religii chrześcijaństwa tego świata była to szokująca, bardzo dokuczliwa i bolesna działalność skutecznie krusząca ich autorytet religijny. Jednak orędzie to nie ograniczało się do mówienia tylko prawdy!

Pismo Święte: Efezjan 6:14-18; 1Mojżeszowa 1:26; 1Jana 4:16; Mateusza 22:37,38; 24:45; 1Koryntian 11:10; Objawienie 5:5.

„Mają też ogony i kolce podobnie jak skorpiony; a w ich ogonach jest ich władza szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła otchłani. Jego imię po hebrajsku: Abaddon [„Zniszczenie”], po grecku zaś ma na imię Apollion [„Niszczyciel”]”  (Objawienie 9:10,11).

   Co to może znaczyć? To ‘kolce podobne do skorpionowych’, czyli wyjątkowe dzieła ich „gwiazdy” czy ich „niewolnika”, którymi posługiwali się Badacze Pisma Świętego, powodowały ‘bolesne ukłucia’. Ogół duchownych odstępczych religii chrześcijaństwa tego świata przechodził istne „męczarnie”, kiedy ‘rozszarpywane’ czyli obalane były ich dogmaty jak np. ‘Trójca’, ‘dusza nieśmiertelna’ i ‘ogniste piekło’. Jednak mimo swej pokory i całkowitego poświęcenia się Bogu, Badacze Pisma Świętego pod kierownictwem C.T. Russell’a nie uniknęli poważnych błędów, np. dogmat ‘roku 1914’. Fałszywe przekonanie o zbliżającym się w tym roku Armagedonie i objęciu władzy przez Królestwo Boże, motywowało Badaczy P.Ś. do gorliwej i wielkiej działalności w stosunkowo krótkim czasie „pięciu miesięcy”, tj. ok. 35 lat. Jak na owy czas stosowano i to odważnie, najlepsze metody i najnowsze osiągnięcia techniki, aby dotrzeć do milionów ludzi ze swym złowieszczym i radykalnym orędziem. Działalność ta nie do końca była szlachetna. W gruncie rzeczy głoszone orędzie miało także ‘władzę szkodzenia’ [zadawania bólu i podstępnych ran] daleko idącą, ponieważ okazało się oszukańcze i niegodziwe [Objawienie 9:10 – znaczenie gr. adikeō’; Izajasza 9:14,15 (bg, nwt werset 15,16); ogon – symbolika fałszywego proroka]. Jak dosłowną tak i tą spotkało ‘szarańczę zniszczenie w otchłani’. Bowiem przestała ona istnieć wraz ze śmiercią ich biblijnej „gwiazdy” i z niespełnionymi nadziejami związanymi z ‘rokiem 1914’. Dzisiaj Badacze Pisma Świętego są rzadko spotykani, są teraz ‘pojedynczymi niegroźnymi osobnikami w małych skupiskach’.

   Bóg rzeczywiście sprowadził na ogół duchownych odstępczych religii chrześcijaństwa tego świata bolesne „biada”. Badacze Pisma Świętego demaskowali ich obłudę i osłabiali ich autorytet religijny. Także usilnie siali i głosili ludziom pewne zwodnicze, podstępne kłamstwa religijne. Proroctwo ‘pierwszego biada’ wypełniło się zadziwiająco dokładnie.      

       Jednak na tym nie koniec!

„Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada(Objawienie 9:12).

WDRUGIM BIADA— Najpierw pojawia się groźna i osobliwa: Organizacja Jehowy/quasi-Boża

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.