?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 14

Aktualizowany: 25.06.2020

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

4) TEMAT WIZJI — Objawienie 8:6 do 14:20 — ‘głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym trzy „biada”

STOPNIOWE ODSŁANIANIE WIELKIEGO PROROCTWA

NAJPIERW WYŁANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA!

  • Ważne! W ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis ze światem, zorganizowane religijnie i politycznie odstępstwozdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki. Zwłaszcza zinstytucjonalizowane religie chrześcijańskie dały się uwieść przez ten świat i same stały się uwodzącymi oraz szczególnie zwodniczymi religiami tego świata! Wy, odstępcy! Czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni [wrogości] z Bogiem? Ktokolwiek więc chciałby przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem [wrogiem] Boga”.

Pismo Święte: Objawienie 8:7-13; 9:15,18; Jakuba 4:4 wsp; porównaj 1Jana 2:15-17; Mateusza 7:13,14,21-23.

   ‘SIEDEM pieczęci zwoju zerwane’. Proroczy „zwój” z treścią swego szczególnego proroctwa został otwarty, a w wizji ukazuje się „siedmiu aniołów” przygotowanych do zadęcia w metaforyczne „siedem trąb”. Teraz dowiemy się, że ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ stopniowo odsłaniać będą prorocze wydarzenia prowadzące do głównego dramatu rozgrywającego się w „trzecim biada”. Zapowiadają metaforyczne, dręczące klęski, plagi, [ciosy] które nawiedzą trzecią częśćczy też „trzecią część ludzi”, a od „drugiego biada” jego końcowej części dotkną już całą ludzkość. Mają budzić zainteresowanie wszystkich, a szczególnie „niewolników Bożych”, ponieważ są one zapowiedzią zbliżającego się ‘wielkiego dnia gniewu Boga i Jezusa’. Kilka przypomina plagi, którymi Bóg JHWH za czasów Mojżesza ukarał Egipcjan. Stanowiły one wyraz Jego sądu nad tym narodem, a ponadto umożliwiły Jego ludowi wyjście z niewoli. Podobną rolę odegrały, odgrywają i jeszcze odegrają plagi ukazane Janowi. Nie są to jednak literalne plagi czy ciosy, lecz znaki symbolizujące rozwój doniosłych wydarzeń na ziemi, które rozstrzygać będą o życiu i śmierci, zanim nastąpi kres tego złego świata w „Armagedonie”.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 7:19 do 12:32; Objawienie 1:1,2; 8:6; 16:16.

„Trzecia część”

       Oto dalszy ciąg relacji Jana:

„A siedmiu aniołów mających siedem trąb przygotowało się, aby w nie zadąć”  (Objawienie 8:6).

   Co oznaczają głosy tych „trąb”? W starożytnym Izraelu dźwięki trąb zwiastowały ważne dni lub doniosłe wydarzenia. W Objawieniu jest bardzo podobnie zwiastują proroczo ważne i wstrząsające wydarzenia, ale z Bożego punktu widzenia. Jak się przekonamy, przy pierwszych czterech ‘głosach trąb aniołów’ spadają plagi na „trzecią część” ziemi, morza, rzek i źródeł wód, a także ciał niebieskich oświetlających nasz glob. „Trzecia część” to dość dużo — ale nie całość. Która „trzecia część” czy też „trzecia część ludzi” najbardziej zasługuje na te plagi? Szatan ze swym „nasieniem” zaślepił i skalał zdecydowaną większość rodzaju ludzkiego. Sytuację tę trafnie opisują słowa Dawida: „Wszyscy zeszli na manowce, wszyscy zwyrodnieli [zgrzeszyli], nie ma nikogo, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego”. Istotnie, całemu rodzajowi ludzkiemu grozi niepomyślny wyrok, ale na jednej części ciąży szczególnie wielka wina.

Pismo Święte: 3Mojżeszowa 23:24; 2Królewska 11:14; Objawienie 8:7-12; 9:15,18; porównaj Izajasza 19:24; Ezechiela 5:2; Zachariasza 13:8,9; 1Mojżeszowa 3:15; 2Koryntian 4:4; Psalm 14:3 bp.

   Ta „trzecia część” powinna być lepiej poinformowana! O kim tu mowa? „Trzecia część” to bez wątpienia część ludzkości zamieszkującej obszar cywilizacji zachodniej, będący pod wpływem i dominacją odstępczych religii chrześcijaństwa tego świata. To odstępstwo chrześcijańskie rozwinęło się po śmierci apostołów i dotrwało aż do naszych czasów. Wizja ‘głosów trąb pierwszych czterech aniołów’ ujawnia wielkie chrześcijańskie odstępstwo i jego rozwój nie tylko religijny, naznaczony znamiennymi wydarzeniami. Trudno tu wyraźnie dopatrzyć się kolejności zdarzeń. Jednak spełnienie się tych proroctw dobrze potwierdzają fakty historyczne.

   Chrześcijaństwo tego świata ze swym odstępczym chrystianizmem, które przez kilka wieków rosło w potęgę nie tylko religijną, niewątpliwie obejmuje swymi wpływami „trzecią część” ludzkości [około 33% – 35% ludności świata]. Ten system religijno-polityczny jest owocem wielkiego odstępstwa od chrystianizmu — odstępstwa zapowiedzianego przez Pana Jezusa i Jego apostołów, pierwszych uczniów. Chrześcijaństwo tego świata ze swymi religiami poszło szerokim i wygodnym gościńcem kompromisu ze światem. Dopuściło się porzucenia i ZDRADY Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, zdrady i sprzeniewierzenia nauki Biblii Świętej. Szczególnie religijni przywódcy chrześcijaństwa sprzedają się, kierując się żądzą zysku, korzyści i władzy, co jest oczywistą, religijną prostytucjączy ‘szaleństwem nierządu’, a więc coś odrażającego dla Boga i Pana Jezusa. Odstępcze i zwodnicze religie chrześcijaństwa tego świata to główna i zasadnicza część „Babilonu wielkiego”, macierzy wszystkich ‘prostytutek’. Wielka Nierządnica, która zasiada nad mnogimi wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: Wielki Babilon. Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Nic więc dziwnego, że do chrześcijaństwa tego świata, słusznie ukazanego jako „trzecia część” czy też „trzecia część ludzi”, Bóg kieruje dobitne orędzia i zsyła bolesne plagi w kolejnych ‘głosach trąb aniołów’. Tą część ludzkości w pierwszej kolejności dotykają te metaforyczne plagi!

Pismo Święte: Mateusza 13:24-30; Dzieje 20:29,30; 2Koryntian 6:14-17; 2Tesaloniczan 2:3; 2Piotra 2:1-3; Jeremiasza 8:5-9 bt; Jana 8:44; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8; 17:1,2,5; 18:3-5.

   Przełomowe wydarzenia w historii rozwoju chrześcijaństwa tego świata:

  • 1) Wydanie w roku 313 n.e. przez Konstantyna I Wielkiego edyktu, dającego swobodę wyznania chrześcijanom i powstrzymujący ich prześladowania przez państwo rzymskie.
  • 2) Zwołanie przez Konstantyna w roku 325 n.e. w Nicei, pierwszego w historii chrześcijaństwa soboru powszechnego, na którym uchwalono credo, wyznanie wiary obowiązujące niemal bez zmian do dzisiaj.

‘Spłonie trzecia część drzew ziemi i cała roślinność’

       A oto, co Jan pisze o wspomnianych aniołach:

„I pierwszy zadął w trąbę. I nastąpiły grad i ogień przemieszane z krwią, i rzucono to na ziemię; [‘spłonęła trzecia część ziemi i’ – brak w Textus Receptus] spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszelka zielona roślinność” (Objawienie 8:7 nwt-pl; porównaj w bgn, tpnt, ubg).

   Relacja ta przypomina siódmą z plag egipskich. Z opisu tej plagi Objawienia wynika, że na „ziemię” spadł „grad i ogień przemieszane z krwią”. Odstępcze, zwodnicze i śmiertelnie chore chrześcijaństwo tego świata ‘spaliła’ dezaprobata Boża. Słowo „ziemia” często odnosi się w Biblii do ludzkości, zwłaszcza zamożnej i prowadzącej stabilniejsze życie. Jakie wydarzenia wyobraża ta scena? Ponieważ druga plaga zostaje wylana na „morze”, które też ma związek z ludzkością, to ‘trzecia część drzew ziemi’ najwyraźniej przedstawia zamożną i wpływową część społeczeństwa chrześcijańskiego górującą nad ogółem ‘roślinności’ niczym ‘drzewa’. To przez nią i zwłaszcza jej duchownych został bardzo spustoszony czy zniszczony i zrujnowany pod każdym względem chrystianizm. Jego miejsce zajęło rozbudowane, zwodnicze chrześcijaństwo tego świata, które stało się „chwastem”. Doszło w nim nie tylko do wielkiego odstępstwa i skażenia, ale ujawniona została jego straszliwa wina krwi przelanej. Morze krwi, dlatego zasłużyło ono na ognisty ‘gniew Boży’. A im dłużej metaforyczna „ziemia”, czyli ludzie z tej warstwy społecznej popierają chrześcijaństwo tego świata, to chociaż przypominają oni źdźbła ‘zielonej roślinności’, jednak wszystkich ich ostatecznie ‘spali’ ‘dzień srogiego gniewu Bożego’.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 9:24; 1Mojżeszowa 11:1; Psalm 96:1; Mateusza 13:24-50; 2Piotra 3:7; Objawienie 21:1; porównaj Psalm 37:1,2.

Płonąca góra

„I zadął w trąbę drugi anioł. I wrzucono do morza coś jakby wielką górę płonącą ogniem. I trzecia część morza stała się krwią; i trzecia część stworzeń w morzu, mających dusze, wymarła, a trzecia część statków uległa rozbiciu” (Objawienie 8:8, 9).

   Co symbolizuje ta przerażająca scena? To rządy i wzburzone masy ludzkie w obrębie chrześcijaństwa tego świata, które są dla Boga ‘martwe’. Izajasz napisał: „Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto”. A zatem „trzecia część morza” trafnie wyobraża uboższą, niespokojną, nieprzewidywalną i buntowniczą ludność chrześcijaństwa tego świata, wywołującą rozruchy, rewolucje i straszliwe wojny. Nadejdzie jednak chwila, gdy owo „morze” przestanie istnieć. Dopóki to nie nastąpi, Bóg ‘głosem trąby drugiego anioła’ obwieszcza sąd nad „trzecią częścią morza” — to jest nad wzburzonymi masami w obrębie tegoż chrześcijaństwa.

Pismo Święte: Izajasza 57:20; 17:12,13; porównaj Objawienie 13:1; 21:1.

   W „morze” wrzucono coś przypominającego „jakby wielką górę płonącą ogniem”. W symbolice biblijnej góry często wyobrażają rządy. Spustoszony starożytny Babilon nazwano „górą wypaloną”, ponieważ stała się ‘niszczycielską górą, która doprowadziła do ruiny całą ziemię’. Jednakże górzysty twór ukazany Janowi wciąż jeszcze ‘płonie’. Okoliczność, że został ‘wrzucony do morza’, trafnie unaocznia, że od tej pory kwestia sprawowania władzy stała się palącym zagadnieniem — zwłaszcza na obszarze chrześcijaństwa tego świata, w tym papiestwa, które z czasem stało się potęgą nie tylko religijną. Pod koniec XV i na początku XVI wieku już wtedy ‘chrześcijański’ Rzym przeżywał okres niebywałej świetności, ogromnych majątków i bogactw, a jego znaczenie polityczne chwilowo ogromnie wzrosło. Papiestwo urosło do rangi ‘boskiego’ mocarstwa dając wręcz początek ‘papieskiemu millenium’. Tą świetność trzeba raczej nazwać najczarniejszą w historii papieskiej degradacją. Niestety świetność chrystianizmu całkowicie w nim przeminęła! Został on ‘zachwaszczony’, ‘zagłuszony’ i ‘zakwaszony’ oraz prawie zapomniany.

Pismo Święte: Daniela 2:35,44; Jeremiasza 51:25; Mateusza 13:24-50 zobacz paralelne w Marka i Łukasza.

   „Wielka góra płonąca ogniem” zaczęła wywoływać i dalej wywołuje tsunami, wielkie fale na „morzu” chrześcijańskiej ludzkości, ale żadne z tych zawirowań czy rewolucji i krwawych wojen nie doprowadziło do ustanowienia prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa. „Trzecia część morza” związana z chrześcijaństwem tego świata, niejako zamieniła się w „krew”. Dlatego „trzecia część stworzeń w morzu” przebywających w tym medium i do niego przynależnych stała się w oczach Boga ‘martwa’. Dla Boga stała się więc odrażającą czy budzącą Jego wstręt i odrazę. Każda radykalna czy niezależna organizacja unosząca się niczym ‘statek’ po „trzeciej części morza” ‘uległa rozbiciu’ przed Bogiem. Nie ma życia nie tylko w tym „morzu”, ale i na tym „morzu”, bo wielki jest wpływ i piętno grzechów chrześcijaństwa tego świata, które zasłynęło z okrucieństwa i ogromnego rozlewu krwi!

Pismo Święte: porównaj Izajasza 25:10-12; 1Tesaloniczan 5:3.

‘Z nieba spadła wielka gwiazda’

„I zadął w trąbę trzeci anioł. I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak lampa, i spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy brzmi Piołun. I trzecia część wód obróciła się w piołun, i wiele ludzi umarło od wód, ponieważ stały się gorzkie”  (Objawienie 8:10,11).

   „Wielką gwiazdą płonącą jak lampa” stał się na scenie światowej ‘boski’ kler chrześcijaństwa. Niejako „wielka gwiazda spadła z nieba”, ponieważ urósł on do niebotycznej, wyniosłej pozycji i zdominował „trzecią część rzek i źródeł wód”. „Imię gwiazdy brzmi Piołun” powodując, że „trzecia część wód obróciła się w piołun”. Wyniosły chrześcijański kler, naukę Pana Jezusa Chrystusa ‘obrócił w piołun’, czyli w „gorzkie” kłamstwo, dlatego duchowo „wiele ludzi umarło”. Porzuciwszy chrystianizm, kler odstępczego chrześcijaństwa zamiast słodkich „wód” prawdy Słowa Bożego, podawał i dalej podaje ludziom „piołun” ‘gorzkich’ kłamstw religijnych. Takich jak dogmaty o wiecznym piekle, czyśćcu, ‘Trójcy’, duszy nieśmiertelnej, ale również kłamstwa bardziej zwodnicze i podstępne, uporczywie narzucane szczególnie przez liderów różnych denominacji chrześcijańskich. Nie zachęcali i nie zachęcają oni do służenia Bogu w zgodzie z prawdą Słowa Bożego i z chrześcijańskimi zasadami moralnymi. Natomiast dalej obłudnie podżegają narody do wielu wojen, często fałszywie lansując wartości patriotyczne w zakamuflowanym nacjonalizmie, będącego ‘opium dla ludu’. Do czego to doprowadziło? Do ogromnego, a wręcz szokującego rozlewu krwi i duchowego, śmiertelnego zatrucia tych, którzy uwierzyli owym kłamliwym ideologiom. Przypominają oni niewiernych Izraelitów współczesnych Jeremiaszowi, o których Bóg JHWH rzekł: „Oto sprawię, że będą jeść piołun, i dam im do picia zatrutą wodę. Bo od proroków z Jeruzalem rozeszło się odstępstwo na cały kraj”.

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 2:3,4; Jeremiasza 9:14; 23:15.

   Jednak przyszedł historyczny czas, gdy odstępczy kler chrześcijaństwa zaczął spadać z wyniosłej, ‘niebiańskiej’ pozycji. Duchowni chrześcijaństwa tego świata stopniowo tracili swe wpływy i dzisiaj tylko niewielu z nich zachowało niemalże ‘boską’ pozycję, jaką cieszył się kler w minionych stuleciach. Wydaje się, że proces ten rozpoczął się wraz z gwałtownym wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej [1789-1799]. Dzisiaj w Europie duchowni zostali prawie całkowicie pozbawieni bezpośrednich wpływów politycznych, lecz nie do końca bezpośredniego wpływu religijnego na wiernych. Chociaż w wielu państwach władze bardzo poważnie ograniczyły i te możliwości działania. W tzw. chrześcijańskich krajach Europy i Ameryki kler psuje sobie opinię skandalami finansowymi, politycznymi, a zwłaszcza obyczajowymi. Szczególnie szokująca, obrzydliwa i haniebna jest pedofilia. Pozycja duchowieństwa może się tylko pogorszyć i w końcu doprowadzi do nagłego upadku. Wkrótce podzieli ono los wszystkich innych orędowników zwodniczych religii tego świata, biblijnego „Babilonu wielkiego”. Przypominają się nam słowa Izajasza skierowane do starożytnego Babilonu: „Jakże to runąłeś spod nieba! Promienna gwiazdo, synu jutrzenki! Na ziemię cię powalono ciebie, zwycięzco narodów”!

Pismo Święte: Objawienie 18:21; 19:2; Izajasza 14:12.

   Plagi spadały i dalej spadają na chrześcijaństwo tego świata. Zobaczmy, co się stało, gdy zabrzmiał ‘głos trąby czwartego anioła’.

Ciemność!

„I zadął w trąbę czwarty anioł. I została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, żeby trzecia ich część ściemniała, a dzień nie miał światła przez swą trzecią część, i podobnie noc” (Objawienie 8:12).

   Dziewiąta plaga zesłana na Egipt pogrążyła ten kraj w literalnych ciemnościach. Czym jest ten symboliczny mrok? Chrześcijaństwo tego świata ze swymi religiami zostało ‘rażone’, niszczy je upadek duchowy i moralny, dlatego stało się królestwem ‘ciemności’, pogrążonym w duchowych mrokach. Apostoł Piotr przypomniał współwyznawcom, że zanim zostali chrześcijanami, tkwili w ciemnościach duchowych. Również Paweł użył słowa „ciemność”, opisując stan osób spoza zboru wczesnochrześcijańskiego.

Pismo Święte: 2Mojżeszowa 10:21-29; 1Piotra 2:9,10; Efezjan 5:8; 6:12; Kolosan 1:13; 1Tesaloniczan 5:4,5.

   Co jednak powiedzieć o wyznawcach religii chrześcijaństwa tego świata, którzy twierdzą, że wierzą w Boga Ojca, a Pana Jezusa Chrystusa uważają za swego Zbawiciela?

   Pan Jezus oświadczył, że prawdziwi chrześcijanie będą rozpoznawani „po owocach”, i że wiele osób podających się za jego naśladowców okaże się ‘czynicielami bezprawia’. Kto widzi owoce od wielu wieków wydawane przez wpływową „trzecią część drzew ziemi” i jej wszelką zieloną roślinność’ oraz trzecią część morza” podporządkowaną ‘chrześcijańskim’ władzom czy zdominowaną przez odstępcze religie chrześcijaństwa tego świata, ten nie może zaprzeczyć, że jak ‘rażone’ błąka się ono w gęstych mrokach duchowych, religijnych i politycznych. W najwyższej mierze zasługuje na potępienie, gdyż podaje się za reprezentanta chrystianizmu i kultywującego go. Religijność zamożnej, „trzeciej części drzew ziemi” i jej ‘roślinności’ oraz uboższej trzeciej części morza”, została maksymalnie zredukowana i w większości sprowadza się do przesądnego robienia znaku krzyża i ślepej obrony jego adoracji. „Trzecia część słońca, księżyca i gwiazd ściemniały’, czyli przywódcy roztaczający polityczno-religijno-moralne „światło” chrześcijaństwa tego świata zdecydowanie stracili swój blask. Całkiem słusznie więc ‘głos trąby czwartego anioła’ oznajmia, że „światło” jego w rzeczywistości „ściemniało”, czyli jest tragicznie kiepskie. Dzisiaj postępujący upadek duchowy i moralny, obłuda i zakłamanie chrześcijaństwa szeroko rozumianego są tak widoczne, że niejeden człowiek sam je dostrzega. Niewątpliwie zmierza ono do swego całkowitego upadku.

Pismo Święte: Mateusza 7:15-23; 2Koryntian 4:4; Marka 13:22,23; 2Tymoteusza 4:3,4.

   Pierwsze cztery „głosy trąb aniołów” rzeczywiście przyczyniły się do odsłonięcia jałowego, śmiercionośnego stanu upadłego chrześcijaństwa tego świata na czele z jego zwodniczymi religiami. Cała jego wielowiekowa historia wykazała, że należąca do niego metaforyczna „trzecia część drzew ziemi” i jej „wszelka zielona roślinność”, trzecia część morza” itrzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd”, zasłużyła na potępienie i wyrok Boży. Dzisiaj jakże nisko upadł zwłaszcza kler czy duchowieństwo szerokiego chrześcijaństwa i jak gęste mroki w nim panują. Może on tylko rzewnie wspominać czasy swej niebotycznej, wyniosłej pozycji, kiedy był „wielką gwiazdą płonącą jak lampa”.

   Co jeszcze ma zostać wyjawione? Zanim otrzymamy odpowiedź na to pytanie, następuje krótka przerwa poprzedzająca głosy kolejnych, przełomowych i „pozostałych głosów trąb trzech aniołów”. Są one doniosłe, groźne i dokuczliwe, zwane: „biada, biada, biada”, ale o tym w następnej części.

Pismo Święte: Objawienie 8:13.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.