?>

Bóg: NIE JEST nieskończoną POBŁAŻLIWOŚCIĄ.

Aktualizowany: 19.04.2024

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

SPEŁNIENIE PROROCTWA:

 • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji wyroczni oszałamiających zmian globalnych!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

„JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.

 • JEGO Jezus Chrystus: Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
  • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Ostateczna szansa ratunku — naszego ocalenia!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”!

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU [skazującego lub uniewinniającego], i POKŁOŃCIE SIĘ Temu [Stwórcy].

 • ‘pokłon’ od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Zwycięskiemu Władcy Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu.

„Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, autonomicznej i indywidualnej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Ich za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw i przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!

‘Oddawanie hołdu Bogu’ Wszechmocnemu nie ma nic wspólnego z biblijnym ‘nierządem’, czyli z zawziętym praktykowaniem bałwochwalstwa i z upartym sojuszem liderów religijnych z władcami politycznymi. To nie jest akt najgłębszej czci Jego. To profanacja Jego Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Jego Majestatu.

On [Bóg] — bez względu na osobę — sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego [trwania w bojaźni].

Dlatego absolutnie nie możemy pozwolić dać się zdominować przez jakąkolwiek grzeszną instytucję, organizację, władzę, rzecz, tylko quasi-świętą i jakiegokolwiek grzesznego człowieka, tylko quasi-świętego.

 • Bojaźń Boża — zaiste mądrością, roztropnością zaś — zła unikanie”.
 • „Źródłem życia jest bojaźń Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], by sideł śmierci uniknąć”.
 • „Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew. Czas sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię”!
 • „Naprawdę, zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest kimś, kto jednych traktuje lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i czyni sprawiedliwość [prawość].
 • „I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy [życie/osoba] zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej Tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary [gr. ‘geenna’ to gehenna – symbol nieodwracalnego zniszczenia, bez szans na zmartwychwstanie].

Pismo Święte: Jeremiasza 25:32 bt; Objawienie 14:7 snpd; 11:18 pau; 19:15; 1Piotra 1:17 snp, wsp, br; Hioba 28:28 bt; Przypowieści 14:27 bt; Dzieje 10:34,35 snpd; 24:15; Mateusza 10:28 snp; 24:21,22 pau; Marka 13:19,20; Łukasza 21:25,26; Jana 5:28,29; Daniela 12:1,2.

„Bóg JEST miłością”, lecz NIE jest nieskończoną pobłażliwością!

Wszechmocny i niezwykle Święty Bóg jest Najwyższym, Wiecznym Autorytetem. Nasze istnienie zupełnie uzależnione jest od Tego Jedynego Boga, który jest Źródłem życia, a więc Ojcem wszystkich inteligentnych stworzeń. Dla ludzkości zdominowanej przez grzech i śmierć jest także Źródłem zbawienia. Odrzucanie Tego realnie Istniejącego Boga Ojca, negowanie Jego istnienia i obieranie zupełnie niezależnego życia, jest drogą donikąd. A właściwie drogą do królestwa śmierci, a nie do ‘królestwa życia’.

„Jeżeli bowiem wskutek przestępstwa popełnionego przez jednego człowieka [Adama] zapanowała śmierć, to tym bardziej ci, którzy doznali obfitej łaskawości i otrzymali dar usprawiedliwienia, znajdą się w królestwie życia dzięki Jednemu [tylko] człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi”.

 • Nie ma innego BOGA OJCA Wszechmocnego! Wiemy, bowiem że:

nie ma żadnego bożka na świecie i że nikt nie jest Bogiem, z wyjątkiem Jednego. A choćby nawet byli tak zwani bogowie czy to w niebie, czy to na ziemi – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – to jednak dla nas jest Jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my jesteśmy, i Jeden Pan (Władca), Jezus Chrystus, przez którego istnieje wszystko i przez którego my istniejemy. Ale nie wszyscy mają tę wiedzę. Niektórzy bowiem aż do tej pory przywykli do bałwochwalstwa.

To bezsporny fakt, którego nie można odrzucać, nierozważnie wykluczać, że Źródłem i Właścicielem naszego życia, które może trwać nieustannie, jest Bóg Ojciec i Jego Chrystus.

Fenomen Tego niezwykle Świętego Boga Ojca Wszechmocnego polega na:

_________________……………………_________________

Nie przytłacza nas NIGDY ogromem swej absolutnej i wszechmocnej władzy ani nie narzuca się nam ze swym Najwyższym, Absolutnie Świętym i Wiecznym Autorytetem!

_________________……………………_________________

 • Wszechmocnego Boga Ojca zawsze dominujące są: Jego nieskończona i wszechogarniająca ŚWIĘTOŚĆ oraz niezwykła MIŁOŚĆ wynikająca z Jego dobroci, ponieważ w swym postępowaniu kieruje się życzliwością, troską i chęcią niesienia pomocy.
 • Jego Chrystus stanowczo ogłosił:

„Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg”.

_________________……………………_________________

Ten Bóg szanuje zawsze KAŻDEGO niezawisłą, wolną wolę, swobodę wyboru i godność, które uczynił nienaruszalnymi!

_________________……………………_________________

 • Jednak korzystanie z tego daru WOLNOŚCI nie ma prowadzić do rujnującej wokół szczęście okrutnej samowoli.

_________________……………………_________________

Ten Bóg domaga się zawsze od KAŻDEGO osobistej i indywidualnej odpowiedzialności, ale i autonomicznej. To moralny obowiązek odpowiadania za swoje własne życie i czyny, własne wybory, decyzje i błędy oraz ponoszenia ich skutków, konsekwencji!

_________________……………………_________________

 • Wsparciem w tym będzie wypracowywana przez nas coraz głębsza, osobista świadomość duchowa i moralna, a więc dobre sumienie.
 • O nim mówi apostoł Piotr:

„To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie”.

 • Bóg Ojciec jest nieskończenie ŚWIĘTY: Nietykalny, Nienaruszalny, Nieskazitelny, a więc nie mający żadnej skazy moralnej, czysty moralnie, godny najgłębszej czci i szacunku. Dlatego naruszanie Jego Świętości nie może ujść bezkarnie!
 • Bóg wręcz nawołuje:

„Stańcie się święci [czyści moralnie], bo Ja jestem Święty”.

_________________……………………_________________

 • Od początku istnienia ludzkości KAŻDY ciągle ma wolną wolę oraz swobodę wyboru, ale i odpowiedzialność, najpierw i przede wszystkim przed swym Stwórcą. Niezwykle ŚWIĘTYM Ojcem, Źródłem życia i Bogiem Wszechmocnym oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem (Władcą) Jezusem, Zbawicielem!

_________________……………………_________________

 • Apostoł Paweł stwierdza:

„aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem”.

„Tak więc każdy z nas przed Bogiem poniesie odpowiedzialność za siebie”.

 • Dlaczego?

„Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone.

 • Wszechmocny Bóg jest Źródłem życia i Najwyższym Autorytetem, Wyrocznią. Dlatego ma On PRAWO do ustalania norm moralnych i ostatecznego rozstrzygania, co jest dobre, a co złe.
 • Bóg chce naszego szczęścia! Od początku Jego pełne miłości (miłościwe) kierownictwo miało uwalniać ludzi od niezależnego zajmowania się i łamania sobie głowy dylematami ‘poznania dobra i zła’. Okazało się to bowiem drogą śmierci. Błędne wybory prowadzą przecież nawet do okrutnych konsekwencji. Od początku w centrum ludzkiej uwagi miało być ciągłe zajmowanie się drogą życia.
 • Rozmyślne wybieranie złej drogi to pogarda dla prawdy i prawa. A jej końcem, jak uczy historia ludzkości, jest często wręcz niewyobrażalnie rujnujące zło, cierpienie i śmierć niewinnych ludzi: dzieci, kobiet, starców…
 • OSTATECZNIE jednak staniemy przed Najwyższym Sądem Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa. Po ogłoszeniu Ich prawomocnego wyroku otrzymamy nagrodę lub karę.
 • KAŻDY więc koniecznie zostanie rozliczony ze swego życia, ze swoich czynów, wyborów, decyzji i błędów!
 • Bóg Ojciec JHWH daje każdemu wolny wybór, chociaż wie jaki jest najlepszy i jednoznacznie wskazuje na niego:

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, MIŁUJĄC [KOCHAJĄC] Boga swego, Jahwe [JHWH, Bóg Ojciec], słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie.

 • „Tak mówi PAN [JHWH, Bóg Ojciec]: Daję wam do wyboru: życie albo śmierć.

Jego Chrystus Jezus jednoznacznie oświadczył co jest niekłamanym sensem życia:

„A takim [sensem] jest życie wieczne, by poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłałeś, Jezusa Chrystusa”.

 • „Będziesz MIŁOWAŁ [KOCHAŁ] Pana [JHWH, Bóg Ojciec], swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Dlatego apostoł Paweł stwierdził:

 • „To Bóg sprawił, że jesteśmy [lojalni chrześcijanie] dla Niego zapachem Chrystusa — zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci zapowiadająca śmierć, dla drugich zapach życia — obwieszczający życie”.

Trzeba to sobie mocno uświadomić: Wszechmocny „Bóg JEST miłością” lecz:

1) Święty Bóg NIE chroni nas przed doświadczeniami, przed bólem i cierpieniem w następstwie czy w konsekwencji naszych działań, wyborów i decyzji (złych czy też dobrych/prześladowania naśladowców Chrystusa).

2) Święty Bóg NIE jest nieskończoną pobłażliwością! U Niego „jest źródło życia”, wręcz jest Źródłem życia! Dlatego mamy najpierw i przede wszystkim wobec Niego osobisty, moralny obowiązek odpowiadania za swe życie i czyny. Nie będzie w nieskończoność znosił naruszania swej Wiecznej i Świętej Reputacji oraz lekceważenia Jego Boskiego i Świętego Autorytetu.

Gniew czy wręcz wzburzenie Tego Prawego i Świętego Boga w końcu ‘doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’! Skala zła ludzkiego świata przedpotopowego i jego moralna ruina była tak wielka, że doprowadziła do szokującej interwencji Świętego Boga, którą przeżyło tylko osiem osób. Podobnie będzie i tym razem, a to może być trudne do przyjęcia. Jednak ludzka ignorancja czy nawet arogancja i usilna krytyka takiej surowości Sprawiedliwego, Świętego Boga Ojca jest postawą fatalną. To jest jak nagłe wskakiwanie na tory i wykrzykiwanie do maszynisty nadjeżdżającej lokomotywy: Stój! Zatrzymaj się! Nie waż się dalej jechać! Niestety! ‘Rozkład jazdy został już ustalony’ – Prawy Bóg wypowiedział swe proroctwa, a są one „zapisane w Księdze Prawdy, dlatego bezwzględnie muszą się wypełnić.

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

(!!!) Trzeba więc usilnie i uczciwie starać się zrozumieć tego Niezwykle Świętego Boga, a nie oburzać się na Niego. Droga do tego prowadzi nie tyle przez poznanie, co osobiste, rzetelne i ustawiczne poznawanie Go. Niezbędne jest tu wnikliwe studium Pisma Świętego i pozyskiwanie głębszej świadomości duchowej i moralnej, która przekonywać nas będzie, że:

 • Mamy pełne podstawy, aby zupełne zaufać Wszechmocnemu, Świętemu Bogu Ojcu i Jego Chrystusowi, Naszemu Panu (Władcy) Jezusowi.

Co ułatwi nam Ich poznawanie i budowanie zaufania do Nich?

 • Kiedy uznamy Ich Święty Autorytet i zaprzestaniemy naruszać Ich Świętą Reputację! Kiedy odrzucimy postawę uprzedzenia i wrogości do Nich oraz oskarżania Ich.
 • Dokonajmy radykalnego przełomu! Zacznijmy wreszcie pozyskiwać swą głębszą świadomość, czyli zdolność rzetelnego poznawania i oceniania siebie oraz otaczającej nas rzeczywistości, lecz w świetle Pisma Świętego i jego niezwykłych proroctw – wyroczni. Bądźmy zdeterminowani to zrobić!

_________________……………………_________________

 • W Piśmie Świętym wyeksponowana jest najpierw nieskończona, wszechogarniająca ŚWIĘTOŚĆ Boga Ojca i przede wszystkim Jego niezwykła MIŁOŚĆ. Za tymi przymiotami kroczy Jego WSZECHMOC! Jakże okrutnym byłby Nasz Bóg Ojciec i strasznym Jego wszechświat inteligentnych istot, gdyby kierował się tylko lub najpierw swą wszechmocą.

_________________……………………_________________

 • Jedynym słusznym wyborem jest poszukiwanie tylko u Nich swego jedynego ocalenia i najgłębszego sensu, treści życia oraz niekłamanego szczęścia! Mądrością jest trzymanie się Tego, który jest Źródłem życia i daje życie, ponieważ On i Jego Chrystus mają niewyczerpane zasoby życia. Okazujmy więc Im najgłębszy szacunek i lojalną miłość.

_________________……………………_________________

(!!!) W tym celu trzeba będzie ostatecznie i koniecznie porzucić życie religijno–polityczne tego złego świata. Tę niezwykle ludzi absorbującą i uwodząco–zwodniczą sferę jego.

(!!!) Imperium religijno-politycznego zła, kłamstwa, pogardy dla prawdy i prawa, nieodwracalnie skończy się! Gwarancją tego są nieodwracalne proroctwa Wszechmocnego Boga Ojca „zapisane w Księdze Prawdy”!

_________________……………………_________________

„Religia to jedyna forma oszustwa, która nie jest ścigana prawem”.

 • ‘Mamią i tumanią’ — uwodzą i zwodzą!

Jednak to się nagle i radykalnie zmieni.

„Chodź, pokażę ci sąd [gr. ‘krima’ – wyrok] nad wielką nierządnicą [Babilon wielki], która siedzi nad wieloma wodami [ludy, tłumy, narody i języki], z którą nierząd uprawiali królowie [władcy] ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu.

 • Dzisiaj zorganizowane struktury religijne są często w sojuszu czy w mariażu z politycznymi. Dla Jedynego Boga jest on zdradą nie do przyjęcia i dlatego tak ostro go potępia, nazywając obrzydliwym ‘nierządem’. I co zadziwia, to zwłaszcza przywódcy chrześcijaństwa tego świata ‘uprawiają [ten] szaleńczy nierząd’.
 • ‘Gniew Boga’ potęguje ich uparte, ustawiczne zajmowanie się propagandą bałwochwalstwa oraz powszechne i zawzięte praktykowanie go wraz ze swymi wiernymi. Dla Naszego Boga, Ojca Świętego jest to szczególnie obraźliwy ‘nierząd’, bardzo rażąca obraza Jego Majestatu.
 • Kiedy władcy religijni w sojuszu z politycznymi kierują się zawzięcie bezczelną dewizą: TYLKO MY. To niszczą naszą osobistą, indywidualną i autonomiczną odpowiedzialność moralną za swoje życie, wybory, decyzje, czyny najpierw oraz przede wszystkim przed Najwyższym Autorytetem, Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem (Władcą) Jezusem! Niszczą ludzką autonomię – niezawisłość woli i wolność sumienia. Nasze prawo przed Tym Bogiem do swobodnego wyboru przekonań, poglądów, wyznawanej religii lub odrzucenia każdej.
 • Liderzy religijni wraz ze zdominowanymi przez nich politykami, bezpodstawnie powołują się na Autorytet Boski, którego sami nie szanują, tyranizują i ideologicznie niewolą, podstępnie wymuszają swoją wolęBezprawnie narzucają swą władzę, którą bezczelnie zawłaszczyli i często kategorycznie nie życzą sobie jej krytyki. To uzurpacja i niszcząca samowola. ‘Uwodzą i zwodzą’ ‘mamią i tumanią’!
 • Przywódcy religijni w sojuszu z uległymi im władcami politycznymi, bezczelnie unieważniają Najwyższy Sąd Boży i władzę Boga Ojca oraz Jego Chrystusa, kiedy oni sami kategorycznie stają się już dzisiaj sędziami ludzi! Stosując tyranię autorytetu nagminnie dzielą ludzi – sieją nienawiść i okazują pogardę. Niejednokrotnie stosują bezczelną, ordynarną przemoc psychiczną, ucisk czy reżym i zabójczy ostracyzm. Wielu z nich po prostu nie tylko nie boi się ludzi, ale nawet Boga i Jego Chrystusa.
 • Dlatego Apostoł Paweł ostrzega:

„nie wydawajcie sądów przed [wyznaczonym] czasem, zanim nie przyjdzie Pan (Władca). On rozjaśni ciemności, ujawni to, co ukryte i odsłoni tajne zamiary ludzi, a wtedy każdy otrzyma od Boga odpowiednią nagrodę”.

 • Przestańcie osądzać [gr. ‘krinō’], abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam”.
  • Gr. ‘krinō’ to ‘potępiać, wypowiadać opinię na temat dobra i zła’.
 • Wszyscy [każdy osobiście] bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa.

Dlatego władcy religijni z uległymi im przywódcami politycznymi, jeśli chcecie zachować swe życie to:

 • ODDAJCIE zawłaszczoną przez siebie władzę, która jako niekwestionowana należy TYLKO do Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana (Władcy) Jezusa.

Koniecznie posłuchajcie Ich nawoływania:

Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi! Służcie PANU [JHWH, Bóg Ojciec] z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie Syna [Jego Chrystusa], by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze…”.

 • Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika.

Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu, i pokłońcie się Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód”.

 • „pokłońcie się” od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddajcie hołd’ – akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Zwycięskiemu Władcy Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu.

Pismo Święte: Habakuka 1:12 bp; Psalm 2:10-12 ubg; 36:9/10; Jeremiasza 2:13; 21:8 snp; Objawienie 4:8,11 bp, snp; 6:17; 7:10; 11:15-18; 12:9; 13:4,8,15-17; 14:6-12 snpd; 15:2; 17:1-6,15,16 ubg; 18:1-8,23; 19:1-3,11,15,16,20; 21:8; 22:12,15; Jana 1:29; 3:16-21; 4:34 tpnt; 5:19-29 psz, pau; 17:3,11; Rzymian 2:1-16; 3:19 snp, snpd; 5:17 bp; 8:21; 9:20 psz; 14:10,12 wsp; 1Koryntian 4:5 wsp; 8:4-7 eku; 10:29; 2Koryntian 2:15-17 snp, wsp; 3:17; 5:10 ubg; Hebrajczyków 9:14; 12:28 snp; 1Piotra 1:16-19 snp; 2:16,17,19 ubg, snp; 3:2 snp; 4:5 wsp; 2Piotra 2:19; 1Jana 4:8,16; 1Mojżeszowa 2:8,9,15-24; 6:5-13; 3Mojżeszowa 20:7; 5Mojżeszowa 30:15,19,20 bt; 32:4; Jozuego 24:15; Ezechiela 18:30-32; 33:20; Daniela 10:21 pau, bt; Mateusza 4:10; 7:1-5,13,14 snp; 11:25-30; 19:17; 22:37; 24:14; 25:31-33; Marka 10:18,42-45; 13:10; Łukasza 15:11-32 (przypowieść o synu marnotrawnym); 18:19; Dzieje 17:30,31; Galacjan 2:4; 5:1,13; 6:5; Jakuba 1:17,25; 2:12; 4:14 ubg; koniecznie Hioba 40:1-8 bt.

Reakcja Istniejącego realnie Świętego Boga na bezmyślny formalizm!

Większość ludzi wierzących w zbawienie czy ocalenie Boże chce je w prosty sposób osiągnąć. Dlatego koniecznie zdają się na wybrane przez siebie ludzkie lecz zwodnicze autorytety religijne i uprawiają bezmyślny formalizm. To nie w ten sposób. Czy mamy dostateczną świadomość z jakim Wszechmocnym Bogiem naprawdę mamy do czynienia? Czy poświęciliśmy lub czy w końcu poświęcimy wystarczającą ilość czasu na rzeczywiste i poważne poszukiwanie oraz poznawanie Tego niezwykle Świętego Boga? Chyba nie chcemy popisywać się swoim talentem aktorskim w roli ‘wierzącego w Boga’? Czym, poza tą umiejętnością, byłoby to w istocie z naszej strony — żenującą komedią czy parodią, a może nawet kpiną?

 • Pan Jezus oświadczył:

Sensem życia wiecznego jest poznanie [gr. dosłownie poznawanie] Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego ty posłałeś”.

Chrystus, Nasz Zbawiciel cytując z Pism Hebrajskich stanowczo polecił:

„Będziesz miłował [kochał] Pana [JHWH, Bóg Ojciec], swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.

Natomiast apostoł Paweł nawołuje nas do:

„rozumnej służby Bożej” lub „pełnioną waszą zdolnością rozumowania”.

Jeśli tak, to koniecznie trzeba teraz poznawać niezwykle Świętego Boga, aby Go mocno kochać i ‘pełnić rozumną służbę Bożą’. Jak? Nie da się rozumnie poznawać wyłącznie ‘całym swoim sercem’ z euforią angażując ‘całą swoją duszę’ i całą siłę. Okazywanie miłości swemu Świętemu Bogu i ‘pełnienie rozumnej służby Bożej’ polega na angażowaniu się:

CAŁYM SWOIM UMYSŁEM!

Ciągłego skupiania uwagi i wnikliwego dociekania w poznawaniu i słuchaniu całej ‘Prawdy Słowa’ Tegoż Boga, czyniąc to osobiście i indywidualnie.

 • Dlatego Pan Jezus ostrzegł:

Uważajcie więc, jak słuchacie; gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma”.

Do każdej uważnie słuchającej osoby Nasz Zbawiciel kieruje słowa:

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.

To byłoby skandaliczne zachowanie z naszej strony gdybyśmy w tym względzie okazywali lenistwo i wygodnictwo, zadowalając się bezmyślnym formalizmem. Nie możemy pozwolić sobie na taką parodię służenia Bogu, co mogłoby być odbierane jako kpina. Nie można lekceważyć Bożej nauki zawartej w Piśmie Świętym, będąc tylko ‘autopilotem’ jakiejś religii tego świata. Taka religijność jest tylko rutyną czy przesądem lub jest emocjonalna, euforyczna, a nawet histeryczna czy wręcz ekstatyczna, niewątpliwie dogmatyczna i fanatyczna. Nie możemy być niewinnie ufni, co okazuje się naiwnością i uleganiem iluzji. I to nie raz z własnej pasywności. Przywódcy religijni i nie tylko, ‘w pogoni za zyskiem będą [chciwie] wykorzystywać i opowiadać zmyślone historie’.

 • Święty Bóg ostrzega:

Ponieważ naród ten zbliża się [tylko] swymi ustami, oddaje Mi cześć swymi wargami, serce [w hebr. także ‘umysł’] zaś jego dalekie jest ode Mnie, a bojaźń jego wobec Mnie znikoma, jest wyuczoną [dosłownie wyćwiczoną, wyszkoloną] ludzką wskazówką [formalnością, przepisem], dlatego też będę nadal postępował z tym ludem w sposób niezwykły [osobliwy, niepojęty, przedziwny], budząc zdumienie i podziw; tak zaniknie mądrość mędrców [mędrków], a roztropność roztropnych się ukryje”.

Pismo Święte: Jana 17:3,17 wsp; Mateusza 22:37,38 pau; Marka 12:30; Łukasza 10:27; gr. ‘dianoia’ to ogólnie ‘umysł, jego głębokie myśli, przemyślenia w celu poznania i zrozumienia’; 5Mojżeszowa 6:5; Rzymian 12:1,2 bt, nwt-pl; Hioba 28:28 bp; 2Tesaloniczan 2:10,11 bt; 1Koryntian 7:23 nwt-pl; 2Piotra 3:2 wsp; Izajasza 29:13,14 lub, snp, bp, bw; porównaj Mateusza 15:8,9 bt; Marka 7:6-9 bt; Łukasza 8:18,21 snp, pau; Objawienie 18:2-4.

_________________……………………_________________

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.