ŻYCIE WIECZNE W ‘NOWYM NIEBIE I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 3.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „A to jest obietnica, którą On nam obiecał: życie wieczneObjawienie 21:1,5 bw; 1Jana 2:25 nwt-pl.

                                          ‘Jedna nadzieja życie wieczne’

       NIE ULEGA wątpliwości, że Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego, a miejsce korzystania z tego daru jest sprawą wtórną. To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci (parafraza wypowiedzi Raymonda Franza).Traktowanie tego odwrotnie świadczy o braku ‘pełnego zrozumienia’ i o duchowej niedojrzałości (Rz 10:2 bt). „Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę” (Rz 9:15,16 bt). Ten dar życia wiecznego wierni otrzymają nie z własnego wyboru, ale z wyboru Bożego, w ramach spełniającej się obietnicy ‘nowego nieba i nowej ziemi’, czyli w wymiarze niebiańskim i w wymiarze ziemskim, ludzkim. Obie formy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios będą doskonałym, pełnym i uszczęśliwiającym dziedzictwem danym przez Boga jego wiernym (Iz 65:17,18; Mt 5:5; 2P 3:13). Biblia mówi tylko o jednych kryteriach, miernikach i wymaganiach stawianym wszystkim chrześcijańskim dziedzicom (Mt 28:18-20; 1Kor 11:1; 1P2:21; Ef 4:4-6). Wynika to z tego, że Słowo Boże mówi o jednym Bożym darze życia wiecznego. Nie ma biblijnego pojęcia lepszego życia wiecznego, bo niebiańskie, duchowe i gorszego życia wiecznego, bo ziemskie, ludzkie. Gdziekolwiek Bóg umieściłby swoich wiernych i posłusznych niewolników, to będą oni korzystali z Jego doskonałego i wspaniałego daru życia wiecznego. Ponieważ Bóg jest doskonały i święty, w związku z tym jego dzieło, dar jest doskonały i święty, bez braków i wad (5Moj 32:4; Rz 6:23; 8:32; Jak 1:17; Obj 21:1-6; 22:17). Boże kryteria, mierniki i wymagania nie są dzielone na wyższe i niższe, ponieważ są jedne (Mich 6:8; Hab 2:4; Rz 1:17; Gal 3:11-14; Heb 10:38; Jak 2:17-26).

J 3:16 pau — „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”.

Ef 4:4-6 nwt-pl Jedno jest ciało i jeden Duch, tak jak zostaliście powołani w jednej nadziei, do której was powołano; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich”.

1J 1:2 pauGłosimy wam życie wieczne, które jest u Ojca, a nam zostało objawione”.

1J 2:25 nwt-pl — „A to jest obietnica, którą On nam obiecał: życie wieczne”.

Hbr 9:15 nwt-pl — „Dlatego też jest On Pośrednikiem Nowego Przymierza, żeby powołani mogli otrzymać obietnicę wiecznotrwałego dziedzictwa, gdyż nastąpiła śmierć, by na podstawie okupu zostali uwolnieni od występków popełnionych pod poprzednim przymierzem”

Tt 1:2; 3:7 nwt-pl — „na podstawie nadziei życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać, „abyśmy, uznani za prawych na mocy jego niezasłużonej życzliwości [łaski], stali się dziedzicami według nadziei życia wiecznego”.

Ważne! Słowo Boże wyraźnie uczy o życiu wiecznym, ale nie znajdujemy w nim wyrażeń: ‘życie wieczne w niebie’ i ‘życie wieczne na ziemi’. Także z głębszej analizy Pisma Świętego nie wynika jednoznaczna nauka o wyeksponowanym życiu wiecznym w niebie jako jedynej i najcenniejszej nagrodzie! Nie wskazują na to wyraźnie apostołowie, a przede wszystkim Pan Jezus. Wypowiedź z Jana 14:3 „przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”, tak naprawdę skierowana była do Jego apostołów. Pan Jezus powiedział także: „Szczęśliwi łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mt 5:5 bpd). Wypowiedzi niektórych apostołów: ‘dom w niebie’, ‘ojczyzna w niebie’, ‘nadzieja w niebie’ czy ‘dziedzictwo w niebie’ nie rozstrzygają jednoznacznie (2Kor 5:1; Flp 3:20; 1P1:4; Kol 1:5, 12-20). Z kontekstu Kol 1:12-20 wynika, że ‘Bóg Ojciec daje udział w dziedzictwie świętych’ i dlatego swych wiernych „przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego”. Jest to Królestwo, czyli pojednane przez Pana Jezusa ‘wszystko ze sobą — i to, co na ziemi, i to, co w niebie’Trzeba wiedzieć, że Bóg Ojciec uczynił Pana Jezusa „Dziedzicem wszechrzeczy [wszystkiego], a więc i globu ziemskiegoporównaj Heb 1:1,2 bw; 2P 3:13; Obj 21:1,2,10; Ef 1:10. Jest to zatem ‘dziedzictwo’ Królestwa Niebios, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi” — wymiar niebiański i ziemski, ludzki! Nagroda nie pochodzi z ziemi, ale od ‘Boga, który jest w niebie’, gdzie są ‘zapisywane imiona’ przyszłych współdziedziców, mieszkańców szeroko rozumianej Ojczyzny (Mt 5:12; 6:10,19-21; 7:21; Łk 10:20).

Rozważ także Słowo Boże: J 3:16,36 nwt-pl; J 17:2,3 bpd, nwt-pl; przeczytaj także: Mt 5:5; 19:29 nwt-pl; Rz 6:22,23; 8:12-23 nwt-pl; Gal 3:26-29; 6:8 nwt-pl; 1J 1:2; 5:11,12 nwt-pl; Obj 21:1-8 nwt-pl (Gr. ‘KLERONOMEO’ – dziedzice lub spadkobiercy Królestwa Bożego w wymiarze niebiańskim /duchowym/ lub w wymiarze ziemskim /ludzkim/, według wyboru Bożego).

    ‘Ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, (…) lud Boży’

        Pan Jezus „uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga, Ojca swojego”

NIEBIAŃSKI, duchowy wymiar Królestwa Bożego/Niebios    

# ZIEMSKI, ludzki wymiar Królestwa Bożego/Niebios

       Z głębokiej analizy Słowa Bożego wynika, że wszyscy wierni chrześcijanie są nowym Izraelem, czyli chrześcijańskim Izraelem Bożymw szerokim zastosowaniu. Odziedziczy on Królestwo Boże/Niebios w wymiarze „nowego nieba i nowej ziemi” i już dzisiaj jest onkrólewskim kapłaństwem, narodem świętym, (…) ludem Bożymczy też „królestwem – kapłanami dla Boga”, który ostatecznie cały wyłoni się w przyszłości. W „nowym niebie” znajdzie się symboliczna grupa 24 starszych w złotych koronach na głowach, na 24 tronach dokoła tronu Boga. W wizjach Objawienia uczestniczą oni w najważniejszych, proroczych wydarzeniach (Obj 4:9-11; 5:4-14; 7:9-17; 11:15-18; 14:3; 19:4). Tworzyć razem tą grupę będą ci z „pierwszego zmartwychwstania” oraz dołączone do nich ‘porwane’ i ocalone, ale też symboliczne lecz określone „144tys.” Po Armagedonie nieokreślona i „wielka rzesza” chrześcijańskiego „Izraela Bożego” znajdzie się na „nowej ziemi”. Nie będzie ona sama, dołączą bowiem do niej zmartwychwstali „prawi” i zapewne miliardy ‘pozostałych zmartwychwstałych’, pośród których będzie ona pełniła swą rolę „królewskiego kapłaństwa”. Rolą króla jest panowanie i zarządzanie, a rolą kapłana Bożego jest przede wszystkim strzec Słowa i Prawa Bożego, pouczać czy nauczać go oraz wiernie przewodzić w wielbieniu Boga (Iz 65:17-19; 66:22; 2Moj 19:5,6 bw; 1P 2:5,9,10 bpd; 2P 3:13; 1Kor 15:23,51-53; 1Tes 4:15-17; Obj 1:5,6 bp, bt; 4:4,10; 5:9,10; 7:1-17; 14:1-5; 20:4-6,13 bpd; 21:1; Dz 24:15; Dan 12:1,2; J 5:28,29; Ez 7:16; Mal 2:7).

       Czego i kogo dotyczy kluczowe pytanie z Objawienia 6:17 pau:

bo nadszedł wielki dzień Ich [Boga i Jezusa] gniewu, i kto zdoła przetrwać”?

       To dlatego na rozkaz Boży ‘czterej aniołowie powstrzymają wiatry zniszczenia ziemi’, aby tuż przed Armagedonem ocalić i zbawić żyjących wtedy „niewolników Boga”. Najpierw symboliczne „144tys.” niebiańskich królów–kapłanów z grupy ustalonej czy określonej, jako „pierwociny” zbiorów „żniwa”, czyli pierwsze plony. A potem nieustaloną czy nieokreśloną ‘wielką rzeszę, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów’ jako pozostałe, wielkie zbiory „żniwa” czy plony (Obj 4:4; 7:1-4,9-17; 14:4-7,15; 19:7-9; 1Kor 15:23,51-53; 1Tes 4:15-17; Mt 13:24-50; 25:31-33).

                             Ustalona i określona grupa ocalonych i zbawionych

Obj 7:1-4,(5-8) bp — „Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemi ani na morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc szkodzić ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy na czołach sługi [niewolników] Boga żywego. I usłyszałem liczbę pieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela [alegorycznego]”.

Obj 14:1,3-5 nwt-pl — „I ujrzałem, a oto Baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca. I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami, i starszymi; i nikt nie zdołał opanować tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy kupionych z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; w rzeczywistości są dziewicami. Ci stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ich ustach nie znaleziono fałszu; są bez skazy”.

       Zestawienie pokoleń izraelskich (plemion) jest na pewno symboliczne – brak pokolenia Efraima i Dana, a jest Lewiego i Józefa. 12x12tys.=144 tys. – chodzi tu bardziej o symboliczne „144tys.” ocalonych i zbawionych do nieba tuż przed Armagedonem. To będą opieczętowani „niewolnicy Boga” „ze wszystkich pokoleń synów Izraela”, symbolicznego Izraela, a więc nowego Izraela czyli chrześcijańskiego „Izraela Bożego”. Bo przecież jak mówi Paweł: „Nie ten bowiem jest prawdziwym Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani nie to obrzezanie jest prawdziwe, które widać na ciele, lecz ten jest prawdziwym Żydem, kto jest nim wewnątrz. Liczy się również obrzezanie serca, które wynika z ducha, a nie z litery. Prawdziwa też chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga” (Rz 2:28,29 bp; Gal 6:15,16; Ef 2:11-18). 144 tys. najpewniej liczba symbolicznapatrz Obj 21:12,17 bp i tu natomiast 144 to liczba na pewno symboliczna tak jak „Miasto święte Nowa Jerozolima” Obj 21:2,9,10; także Jak 1:18 nwt-pl; Rz 9:16 bt; to nie ludzie (wodzowie, ojcowie kościoła) decydują o tym wyborze, ale według słów Pana Jezusa sam Bóg; Mt 20:23; 1Kor 12:18).

1P 1:4 i 2P 1:4 nwt-pl [Bóg dał nam] nowe zrodzenie do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego. Jest ono w niebiosach [u Boga] zachowane dla was”. „[Bóg] dał nam drogocenne i niezrównane obietnice, abyście dzięki nim stali się współuczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy skażenia, które jest na świecie wskutek pożądliwości”.

       W antropologii biblijnej wyrażenie (idiom hebrajski) „ciało i krew” [bp –„śmiertelne ciało ludzkie] wskazuje na przyziemną, cielesną i grzeszną istotę ludzką czy naturę ludzką, która w tym stanie nie odziedziczy Królestwa Bożego/Niebios. Ludzkość doznała „skażenia” grzechem i utraciła ‘Boską naturę’. Dlatego wszyscy dzisiaj żyjemy w ‘śmiertelnym ciele’ i nie jesteśmy w pełni ‘obrazem i podobieństwem’ Boga, jak byli nim przed grzechem Adam i Ewa (1Kor 15:44,50 bp, także pau; 1Moj 1:26,27; 5:1; Rz 3:23-25; 5:12; 8:11; 2Kor 4:11; 5:4 bw, pau, bt, bpd; Kol 3:1,2; porównaj Mt 16:17; Gal 1:16 bpd; Łk 3:38; także porównaj Rz 8:3; Heb 2:9,17; 4:15). Trzeba ‘stać się współuczestnikiem Boskiej natury’, żeby doznać uwolnienia od grzechu i śmierci panujących na tym świecie, a wtedy możemy oczekiwać bezgrzesznego życia wiecznego w Królestwie Bożym/Niebios, w jego wiecznym„nowym niebie i nowej ziemi” (2P 3:13; J 14:2,3; 1Kor 15:23,51-53; 1Tes 4:15-17; Obj 20:6). Naturą Boga jest nie tylko to, że On jest Duchem, ale przede wszystkim to, że jest Święty i Prawy oraz Nieśmiertelny. Prorok Habakuk mówi o Bogu: „Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? (…) Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki”. Elihu wyjaśnia też: „Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością”. Natomiast w Objawieniu czytamy:Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi” (Hab 1:12,13 bp; Hioba 34:10 bw; Obj 4:8 bt).

   Co z pozostałą nieopieczętowaną resztą „ze wszystkich pokoleń  synów Izraela”???

                     Nieustalona i nieokreślona grupa ocalonych i zbawionych

Obj 7:9,10,13-17 nwt-pl „Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. I wołają donośnym głosem, mówiąc: Wybawienie [zbawienie] zawdzięczamy naszemu Bogu, który zasiada na tronie, i Barankowi. I odezwał się jeden ze starszych, i rzekł do mnie: ‘Kim są ci ubrani w białe długie szaty i skąd przyszli?’ Zaraz więc powiedziałem mu: ‘Panie mój, ty to wiesz’. A on rzekł do mnie: ‘Są to ci, którzy wychodzą [przychodzą] z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka. Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni [świątynią będzie Bóg i Jezus]; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot [Nowa Jerozolima, w której zamieszka Bóg — oblubienica Jezusa w Królestwie Bożym/Niebios]. Nie będą już więcej głodować ani już więcej pragnąć ani nie porazi ich słońce ni żadna spiekota, ponieważ Baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do źródeł wód życia. A Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę’.

       „Wielka rzesza”przed tronem Boga i dniem i nocą pełnić będzie świętą służbę w Jego świątyni’, a którą to ‘świątynią jest [będzie] Bóg i Baranek [Jezus]’. Jeśli tak to „wielka rzesza” będzie wielką rzeszą „niewolników Boga”, ale ‘nieopieczętowaną’, a więc i niepoliczoną, nieokreśloną czy nieustaloną.  Dlatego wielka część „synów Izraela”, czyli „Izraela Bożego”, chrześcijańskiego, to najpewniej ocalona i zbawiona z wielkiego ucisku ‘wielka rzesza ze wszystkich (gr. ‘pas’) narodów i plemion, i ludów, i języków’, która jako żywa przejdzie do życia wiecznego na ‘nowej ziemi’. Dołączą do niej zmartwychwstali ‘prawi i nieprawi’, ale wszyscy aby żyć, będą musieli podporządkować się obowiązującym w Królestwie Bożym/Niebios wymaganiom Bożym.

Rozważ Słowo Boże: Obj 7:3,4,9-17; gr. naós sanktuarium;  gr. skenoó zamieszka z nimi (symbolika bliskości Boga); koniecznie przemyśl Obj 21:2,3,22; 22:1-5; dalej Obj 6:9,11; 11:18; 17:14; 20:11-15; 22:14 bpd; Gal 6:16 br; Flp 2:9-11; Dz 24:15; Mt 25:34; 1Moj 17:4; 22:17,18 nwt-pl; Gal 3:6-9,16,26-29 nwt-pl; Przymierze Jahwe (ŚJ. Jehowy) Boga zawarte z Abrahamem jest wiążące dla wszystkich wierzących (dotyczy dziedzictwa ziemskiego /ludzkiego/ i niebiańskiego /duchowego/).

       Chrześcijański Izrael Boży jako symboliczne 12 plemion/pokoleń Izraela to w gruncie rzeczy ogromna rzesza ludzi z narodów. Nie ma tzw. ‘drugorzędnego potomstwa/nasienia’ Abrahama. Jest mowa o Jednym Jezusie. Nie ma ‘pierwszych owiec i drugich owiec’ na ziemi są jedne owce w jedności z Panem Jezusem. „Jeden Pasterz i jedna owczarnia (trzoda)(Ef 4:4-6; Gal 3:6-9,16,26-29 nwt-pl;  J 10:16). „Nowa Jerozolima” to alegoryczna „oblubienica, małżonka Jezusa” w szerokim zastosowaniu, która znajdzie się w Królestwie Bożym — dlatego, że „na zewnątrz” „świętego Miasta” znajdą się tylko potępieni, niewierni (Obj 21:1-9,27; 22:14,15; J 3:16,36 bpd; Mk 10:45; Rz 3:22-26; porównaj Mt 25:31-46).

Obj 21:1,5 nwt-pl — „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Zasiadający na tronie rzekł: Oto czynię wszystko nowe. Mówi też: Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe (czytaj także: Oze 1:10 nwt-pl; Łk 24:47 bt; 1J 2:2 bpd; 1Tm 2:5,6 nwt-pl; Mt 5:5; 6:10; 23:8 bug).

       „Nowe niebo” + „nowa ziemia” = Królestwo Boże (na czele Jezus Chrystus) jest ‘Boże’ lub ‘Niebios’ i  ma przyjść na ziemię, ponieważ jego Twórcą jest Bóg, który mieszka w niebie. Pan Jezus „dziedzicem wszechrzeczy (wszystkiego), a więc i globu ziemskiegoporównaj Heb 1:2 bw; 2P 3:13; ‘dziedzictwo’ Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi” — wymiar niebiański i ziemski, ludzki — porównaj także Mt 19:28; Łk 22:30.

                                              Cały Izrael zbawiony!!!

 Symboliczny czy alegoryczny Izrael, nowy Izrael, chrześcijański Izrael Boży”, czyli spadkobiercy czy dziedzice sfery duchowej, niebiańskiej i spadkobiercy czy dziedzice sfery ludzkiej, ziemskiej.

Gal 3:26-29 nwt-pl: „Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, którzyście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wy wszyscy bowiem jesteście jedną osobą w jedności z Chrystusem Jezusem. Ponadto jeśli należycie do Chrystusa, to rzeczywiście jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy”.

Rz 11:25,26 bpd gdy wejdzie pełnia  pogan, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożności od Jakuba [Izraela](Iz 45:17 bt; Gal 6:16; Łuk 1:31-33; gr. ‘pleroma’ — pełnia, obfitość; gr. ‘etnos’ — mnóstwo pogan, ludzie z narodów).

Rz 12:5 bpd „Bo jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają to samo zadanie, tak też nas wielu stanowi jedno ciało w Chrystusie, (każdy) zaś z osobna jesteśmy jedni drugich członkami”.

1Kor 10:16,17 bpd „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem, wszyscy bowiem bierzemy cząstkę z jednego chleba”.

Rozważ dodatkowo Słowo Boże: Rz 2:29 br; J 6:44,45; Kol 3:11; Gal 3:6-9,16,26-29 nwt-pl; 6:16 br; 1P 2:5,9,10; Ef 1:10,11,13,14 nwt-pl; 3:6 nwt-pl; 2:14-16 br; nwt-pl; J 10:15,16,27 bp; Mt 10:6; 15:24 bpd; 8:11,12; 13:38,41 nwt-pl;nie ma grupy trzeciej: są ‘synowie Królestwa’ lub ‘synowie niegodziwca (złego), czyli ‘dzieci Boże’ lub ‘dzieci diabła’; 21:43 nwt-pl; Niebios = Boże  (‘synowie Królestwa wyrzuceni’ to cieleśni Izraelici); Łk 13:28-30 nwt-pl; Dz 10:34,35 bpd; 13:46 nwt-pl; Jak 2:1 bpd; Rz 4:13,16,17; 8:17; 9:8 bt; 1Moj 17:4; 22:17 nwt-pl.

       Oświadczenie ap. Pawła w Gal 3:6-9,16,26-28 i Rz 11:17-26, dowodzi podwójnego wypełnienia się obietnicy, że ‘nasienie’ czy ‘potomstwo’ posiądzie dziedzictwo ziemskie i ludzkie oraz niebiańskie i duchowe, które będą stanowić dwie formy Królestwa Bożego, czyli ‘nową ziemię i nowe niebo’. Przymierze to symbolizowane w korzeniu rodzi dwa rodzaje gałęzi dziedziczących Królestwo wymiar ludzki i duchowy. Pan Jezus jest Dziedzicem wszechrzeczy. Boże dziedzictwo ziemskie i niebiańskie jest pełne, doskonałe, szczęśliwe i wieczne, żadne nie jest gorsze (Rz 6:23; 8:32; Jak 1:17; Obj 21:1-6; 22:17; Heb 1:2 bw, gr. ‘panta’ – całkowicie wszystko). W Biblii nie ma pojęcia lepszego życia wiecznego i gorszego życia wiecznego, jest mowa o jednym Bożym darze życia wiecznego (Gal 6:23).

       Nie ma też w Piśmie Świętym tzw. ‘drugorzędnego potomstwa/nasienia’ Abrahama. Jest mowa o jednym, o Jezusie Chrystusie. ‘Drugorzędne potomstwo’ zostało wymyślone, aby wyróżniać jedne osoby przed drugimi” (Jak 2:1,9 bpd). ‘Jeden Potomek’ to i ‘jedno Ciało’ Chrystusa, którego On jest ‘Głową i Zbawcą tego Ciała’. Nie ma ‘pierwszych owiec i drugich owiec’, na ziemi są jedne owce w jedności z Jezusem. „Jeden Pasterz i jedna owczarnia” (‘trzoda’ J 10:16 nwt-pl). Wszyscy przez niewzruszoną wiarę stają się jedną Osobą w jedności z Chrystusem Jezusem, ‘Potomkiem’ czy ‘Nasieniem’ (gr. ‘sperma’) Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wierni otrzymują dziedzictwo niebiańskie i duchowe oraz ziemskie i ludzkie, materialne, według Bożego wyboru, a nie ludzkiego. Otrzymanie tego dziedzictwa jest ciągle kwestią otwartą. To dziedzictwo jest „nowym niebem i nową ziemią” Królestwa Bożego w wymiarze niebiańskim i ziemskim. Jest to dziedzictwo doskonałe, pełne, szczęśliwe i wieczne na obu poziomach, ponieważ jest darem od Boga Najwyższego, darem życia wiecznego. Jakub napisał: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jak 1:17 bt; zobacz też 5Moj 32:4; Rz 6:23; 8:32; Mt 5:5; Obj 21:1-6 bp; 22:17; 2P 3:13; Iz 65:17; 66:22).

 WSZYSCY KONIECZNIE MAJĄ IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

— Czytaj szczegółowe omówienie Księgi Apokalipsy — Objawienia w temacie: BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!

Polecam refleksje biblijne CHRYZOLITA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys